PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002

  6.12.2016 - (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) - ***II

  Odbor za ribištvo
  Poročevalka: Isabelle Thomas


  Postopek : 2012/0179(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0369/2016
  Predložena besedila :
  A8-0369/2016
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002

  (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. februarja 2013[1],

  –  ob upoštevanju mnenja Komisije (COM(2016)0667),

  –  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0371),

  –  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ribištvo (A8-0369/2016),

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  OBRAZLOŽITEV

  Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi na zasedanju 10. decembra 2013 je Svet med januarjem 2014 in novembrom 2015 podrobno preučil predlog, takrat so se z luksemburškim predsedstvom Sveta tudi začela pogajanja o dogovoru v drugi obravnavi.

  Po trialogu 17. novembra 2015 in kasnejših trialogih 26. aprila, 25. maja in 14. ter 30. junija 2016 v času nizozemskega predsedstva sta pogajalski ekipi Parlamenta in Sveta 30. junija 2016 dosegli dogovor o predlogu.

  Dogovorjeno besedilo je bilo 12. julija 2016 predloženo v glasovanje Odboru za ribištvo, ki ga je z veliko večino tudi potrdil. Na tej podlagi je predsednik odbora v pismu predsedniku Odbora stalnih predstavnikov (Coreper) navedel, da bo na plenarnem zasedanju predlagal, da se stališče Sveta v prvi obravnavi odobri brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil potrjen dogovor z 18. oktobra 2016.

  Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta v prvi obravnavi brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v trialogih. Poudariti želi zlasti naslednje dele kompromisa:

  - Evropska unija bo zamrznila svoj odtis ribolovnih dejavnosti tako, da bo opredelila območje, kjer bo globokomorski ribolov dovoljen. To območje vsebuje tudi območje v vodah EU v severovzhodnem Atlantiku, kjer je usmerjen ribolov potekal med leti 2009 in 2011. Ta ozemeljska zamejitev bo veljala za plovila, ki lovijo globokomorske vrste, t.j. tista, pri katerih ulov globokomorskih vrst predstavlja več kot 8 % vsega ulova na vsaj enem ribolovnem potovanju na leto.

  - Parlament je vztrajal pri posebnih kaznih za plovila, ki bodo kršila predpise o globokomorskem ribolovu, in pri določbi, da ne bo pri nekaterih predpisih možnih nobenih izjem.

  - Pogajalci iz Parlamenta in Sveta so se dogovorili o globinski meji 800 m. Namen tega novega ukrepa je učinkovitejša zaščita občutljivih globokomorskih ekosistemov.

  - Sozakonodajalca sta se prav tako zedinila, da bodo morala plovila, ki jih zalotijo pri ribolovu v občutljivih morskih ekosistemih v globini več kot 400 m, prenehati s svojimi dejavnostmi in odpluti vsaj pet navtičnih milj stran od zadevnega ribolovnega območja.

  - Parlament je uvedel nova, strožja pravila o preglednosti, saj je vključil obvezno objavljanje informacij o evropskih plovilih, ki lovijo globokomorske vrste in poročanje o celotnem ulovu (ribe in občutljivi ekosistemi). Države članice bodo morale tudi zagotoviti podatke o lokaciji občutljivih ekosistemov (presoje vplivov), Komisija pa bo vsako leto ocenila te podatke in ustrezno prilagodila območje, kjer je ribolov dovoljen (z izvedbenimi akti).

  - Da bi zagotovili zbiranje znanstvenih podatkov, bo moralo imeti 20 % plovil na krovu znanstvenega opazovalca.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Posebni pogoji za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku, določbe o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitev Uredbe (ES) št. 2347/2002

  Referenčni dokumenti

  11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  10.12.2013                     T7-0539/2013

  Predlog Komisije

  COM(2012)0371 - C7-0196/2012

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  27.10.2016

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  PECH

  27.10.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Isabelle Thomas

  22.7.2014

   

   

   

  Nadomeščeni poročevalci/-ke

  Isabelle Thomas

   

   

   

  Obravnava v odboru

  10.11.2016

   

   

   

  Datum sprejetja

  5.12.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

  Datum predložitve

  6.12.2016