Förfarande : 2012/0179(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0369/2016

Ingivna texter :

A8-0369/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0483

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 360kWORD 54k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Isabelle Thomas

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 februari 2013(1),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2016)0667),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0371),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A8‑0369/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 133, 9.5.2013, s. 41.

(2)

Antagna texter, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


MOTIVERING

Efter att parlamentet antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen i plenum den 10 december 2013 gick rådet noggrant igenom förslaget under perioden januari 2014–november 2015. Efter avslutad behandling inleddes förhandlingarna med det luxemburgska ordförandeskapet i syfte att nå en överenskommelse vid andra behandlingen.

Efter trepartsmötet den 17 november 2015 och de efterföljande trepartsmötena med det nederländska ordförandeskapet den 26 april, 25 maj samt 14 och 30 juni 2016 nådde parlamentets och rådets förhandlingsgrupper en överenskommelse om ärendet den 30 juni 2016.

Texten till överenskommelsen lades fram för omröstning i fiskeriutskottet den 12 juli 2016, och antogs med en överväldigande majoritet. På grundval av utskottets godkännande åtog sig utskottsordföranden, i en skrivelse till Corepers ordförande, att rekommendera Europaparlamentets plenarförsamling att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter en juridisk och språklig granskning antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 18 oktober 2016, och bekräftade därmed överenskommelsen.

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen överensstämmer med överenskommelsen från trepartsmötena rekommenderar föredraganden utskottet att godkänna den utan ytterligare ändringar. Föredraganden vill särskilt lyfta fram följande inslag i kompromissen:

–  Europeiska unionen kommer att frysa fiskets ”fotavtryck” genom att definiera det område där djuphavsfiske får bedrivas. Detta område omfattar det område där det riktade fisket bedrevs 2009–2011 i Nordostatlantens europeiska vatten. Denna geografiska begränsning gäller för fartyg som fiskar djuphavsarter, det vill säga fartyg vars fångster av sådana arter utgör mer än 8 procent av den totala fångsten vid minst en fiskeresa under året.

–  Parlamentet har drivit igenom att särskilda påföljder ska införas för de fartyg som bryter mot reglerna för djuphavsfiske, och att det inte ska vara möjligt att göra undantag från ett antal kontrollföreskrifter.

–  Parlamentets och rådets förhandlare har enats om att fastställa en djupbegränsning på 800 meter. Denna nya bestämmelse syftar till att bättre skydda de känsliga marina ekosystemen på havsbottnarna.

–  Likaså har medlagstiftarna enats om att fartyg som bedriver djuphavsfiske och som på djup som överstiger 400 meter påträffar känsliga marina ekosystem ska upphöra med fisket och avlägsna fartyget minst fem sjömil från det aktuella området.

–  Parlamentet har infört nya strängare regler för insyn genom att inkludera förpliktelser att offentliggöra information om de europeiska fartyg som fiskar djuphavsarter och att rapportera alla fångster (fiskar och känsliga ekosystem). Medlemsstaterna kommer också att vara skyldiga att lämna information om var det finns känsliga ekosystem (konsekvensbedömningar), och kommissionen ska bedöma dessa uppgifter varje år och anpassa det godkända fiskeområdet efter denna bedömning (genom genomförandeakter).

–  I syfte att säkerställa insamlingen av vetenskapliga uppgifter ska vetenskapliga observatörer gå ombord på minst 20 procent av fartygen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002

Referensnummer

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

10.12.2013                     T7-0539/2013

Kommissionens förslag

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

27.10.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

27.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Tidigare föredragande

Isabelle Thomas

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2016

 

 

 

Antagande

5.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ingivande

6.12.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy