Процедура : 2013/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0371/2016

Внесени текстове :

A8-0371/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0498

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 694kWORD 54k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

(11199/1/2016– C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Давид-Мария Сасоли

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република, Сейма на Република Литва, Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Сената на Кралство Нидерландия, Камарата на представителите на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0029),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0371/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.

(2)

ОВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0147.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Четвъртият пакет за железопътния транспорт като стълб на пазара

Пазарният стълб на четвъртия пакет за железопътния транспорт се състои от три законодателни предложения:

1.  Предложение за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура;

2.  Предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози;

3.  Предложение за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия.

2. Предложението на Комисията за изменение на Директива 2012/34/ЕС

Това законодателно предложение, известно също като „Директивата за управлението“, имаше по-специално следните цели:

а)  Отварянето на пазара на вътрешните услуги за железопътен превоз на пътници с цел засилването на конкурентния натиск върху вътрешните железопътни пазари с оглед увеличаване на количеството и подобряване на качеството на услугите за превоз на пътници. Железопътните товарни превози и международните пътнически транспортни услуги трябва да бъдат отворени за конкуренция съответно от 2007 г. и 2010 г. с приемането на предходните железопътни пакети. Предложението трябва да се разглеждат успоредно с предложените изменения на Регламент (ЕО) № 1370/2007/EО и в този контекст има за цел увеличаване на ефикасността на публичното финансиране на услугите за превоз на пътници.

б)  Подобряване на управлението на управителите на инфраструктура с цел осигуряване на равен достъп до инфраструктурата. Това следва да бъде постигнато чрез премахване на конфликта на интереси, който засяга решенията на управителя на инфраструктура, що се отнася до достъпа до пазара, и чрез отстраняване на възможността за кръстосано субсидиране между управителите на инфраструктура и железопътните предприятия, която съществува в интегрираните структури. С предложението се цели също така да се гарантира, че е налице последователност в управлението на всички функции на управителя на инфраструктура. Освен всичко, предложението е насочено към засилване на координацията между управителите на инфраструктура и железопътните оператори за по-добро задоволяване на пазарните потребности и към подобряване на трансграничното сътрудничество между управителите на инфраструктура.

Тези промени следва да повишат нивото на конкуренцията, да гарантират финансова прозрачност и справедливи условия за финансиране. Равният достъп до пазарите и увеличаването на броя на операторите в крайна сметка ще създадат нови стопански дейности и допълнително движение. Повишаването на конкуренцията и специализацията на участниците на пазара също така ще имат положителен ефект върху производителността и ефективността и ще водят до увеличаване на инвестициите в инфраструктурата на железопътния транспорт.

Комбинацията от „отворен достъп“ и конкурентно възлагане на обществени поръчки за услуги следва да дава възможност за по-нататъшното отваряне на пазара, какъвто е вече случаят с пазара на товарните и международните пътнически превози, като съществуват доказателства при по-зрелия пазар на товарни превози, че това е довело до по-висок пазарен дял на железопътния транспорт.

Засилената конкуренция следва да направи железопътния сектор по-привлекателен и по-отворен за нуждите на клиентите, което ще позволи на железопътните оператори да се конкурират с други видове транспорт. По-нататъшното развитие на високоскоростни пътнически услуги следва също така да направи железопътния транспорт по-конкурентоспособен, като води до увеличаване на неговия пазарен дял и допринася за постигане на целите, свързани с изменението на климата.

Освен това растежът на железопътната дейност следва да увеличи не само търсенето на квалифицирани работници и оператори на железопътни съоръжения, но също така и търсенето на подвижен състав, като по този начин ще се създават нови работни места в сектора на железопътното производство.

3. Междуинституционални преговори

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 26 февруари 2014 г. бяха проведени междуинституционални преговори, насочени към постигането на бързо споразумение на второ четене, от октомври 2015 г. до април 2016 г., по време на люксембургското и нидерландското председателство на Съвета. След шест кръга на тристранни срещи преговарящият екип на Парламента постигна съгласие с председателството на Съвета на 19 април 2016 г.

Текстът на споразумението беше представен на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и одобрен на 12 юли 2016 г. Въз основа на одобрението на комисията по транспорт и туризъм нейният председател посочи в писмото си до председателя на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР I), че ще препоръча на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета на първо четене без изменения, при условие че тя е в съответствие със споразумението, постигнато между двете институции. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене на 17 октомври 2016 г. в съответствие със споразумението.

4. Основни постижения на Европейския парламент

Ролята на Парламента беше от основно значение за постигането на общо споразумение със Съвета, насочено към гарантирането на безпристрастността и независимостта на управителите на инфраструктурата и отварянето на железопътния пазар. По-специално, Парламентът постигна следното:

  бяха въведени защитни механизми, за да се гарантира безпристрастността и независимостта на управителите на инфраструктура чрез засилване на разпоредбите относно: двойните мандати, съществените функции, управлението на трафика и планирането на поддръжката, възлагането на дейности на външни изпълнители и споделяне на функциите на управителите на инфраструктура, финансовата прозрачност;

  Държавите членки следва да създадат национална рамка за оценка на конфликтите на интереси. В тази рамка регулаторният орган следва да отчете всички лични финансови, икономически или професионални интереси, които биха могли да повлияят неправомерно на безпристрастността на управителя на инфраструктура.

  специални правила, уреждащи достъпа на високоскоростните пътнически услуги до железопътната инфраструктура на Съюза, с оглед на развитието на пазара за високоскоростни пътнически услуги и за поощряване на неговата конкурентоспособност в полза на пътниците; В тези нови правила, посочени в член 11а, се уточнява, че достъпът до високоскоростни пътнически услуги трябва да се подчинява изключително на изисквания, приети от регулаторния орган в съответствие с този член. В резултат на член 11а докладчикът посочва, че държавите членки не могат да ограничават достъпа на високоскоростните пътнически услуги до железопътната инфраструктура на Съюза съгласно член 11, параграф 1.

  относно социални въпроси: железопътното предприятие, кандидатстващо за лиценз, или лицата, натоварени с неговото управление, трябва да не са били осъждани за тежки нарушения, произтичащи от задълженията, произтичащи от обвързващи колективни споразумения; Комисията следва също така да прецени дали са необходими законодателни мерки за сертифицирането на персонала на борда на влаковете;

  бяха създадени задължителни механизми за координация между управителите на инфраструктура и железопътните предприятия;

  беше засилена ролята на управителите на инфраструктура, включително чрез механизми за гарантиране на сравнителен анализ на техните резултати;

  бяха увеличени правомощията на регулаторните органи и беше създаден механизъм за сътрудничество по отношение на координацията на решенията на два или повече регулиращи органа относно международни железопътни услуги или двунационална инфраструктура;

  развитието на пазара на общи системи за информация и издаване на комбинирани билети бяха обявени за приоритет, с цел да се улесни по-ефективният мултимодален и трансграничен превози на пътници; Комисията наблюдава развитието на железопътния пазар, въвеждането на такива системи и представя до 2022 г. доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, ако е целесъобразно, от законодателни предложения.

5. Препоръка

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на постигнатото споразумение по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тази позиция да бъде приета без изменения.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

Библиография

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.2.2014                     T7-0147/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

27.10.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Заместени докладчици

David-Maria Sassoli

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

14

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jeroen Lenaers

Дата на внасяне

7.12.2016

Правна информация - Политика за поверителност