Διαδικασία : 2013/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0371/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0371/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0498

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 691kWORD 59k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/EE όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: David-Maria Sassoli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/EE όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω και Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0029),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0371/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.

(2)

ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2014)0147.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο πυλώνας της αγοράς της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

Ο πυλώνας της αγοράς της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους περιλαμβάνει τρεις νομοθετικές προτάσεις:

1.  πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής·

2.  πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών·

3.  πρόταση κανονισμού για την κατάργηση του κανονισμού αριθ. 1192/69 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

2. Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, γνωστή και ως «οδηγία για τη διακυβέρνηση» είχε ειδικότερα τους ακόλουθους στόχους:

α)  Το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών με στόχο να ενταθεί η ανταγωνιστική πίεση στις εγχώριες σιδηροδρομικές αγορές, προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα των επιβατικών μεταφορών. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων και οι διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών έχουν ανοίξει στον ανταγωνισμό από το 2007 και το 2010, αντίστοιχα, με τη θέσπιση των προηγούμενων δεσμών μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Η πρόταση πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάφεια με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού αριθ. 1370/2007 και, στο πλαίσιο αυτό, στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας χρηματοδότησης των επιβατικών μεταφορών.

β)  Τη βελτίωση της διακυβέρνησης του διαχειριστή υποδομής με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις υποδομές. Αυτή θα επιτευχθεί μέσω της κατάργησης των συγκρούσεων συμφερόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις του διαχειριστή υποδομής για την πρόσβαση στην αγορά και της εξάλειψης της δυνατότητας διεπιδοτήσεων που υπάρχει μεταξύ διαχειριστών υποδομής και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στις ολοκληρωμένες δομές. Στόχος της πρότασης ήταν επίσης να εξασφαλίσει ότι η διαχείριση όλων των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής θα πραγματοποιείται κατά τρόπο συνεκτικό. Τέλος, η πρόταση στόχευε στην ενδυνάμωση του συντονισμού μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ώστε να καλύπτονται πληρέστερα οι ανάγκες της αγοράς, καθώς και στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών υποδομής.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να αυξήσουν το επίπεδο ανταγωνισμού και να διασφαλίσουν χρηματοοικονομική διαφάνεια και ισότιμους όρους χρηματοδότησης. Η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά και η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων αναμένεται να τονώσει, εν τέλει, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κυκλοφορία. Η αύξηση του ανταγωνισμού και της εξειδίκευσης των παραγόντων της αγοράς αναμένεται επίσης να επιδράσει θετικά στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των επενδύσεων σε υποδομές σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ο συνδυασμός «ανοικτής πρόσβασης» και διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να ευνοήσει το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς, όπως έχει ήδη συμβεί στην αγορά εμπορευματικών υπηρεσιών και διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι συνοδεύτηκε από αύξηση του μεριδίου των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ωριμότερη αγορά εμπορευματικών μεταφορών.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός αναμένεται να ενισχύσει την ελκυστικότητα των σιδηροδρόμων και να καταστήσει τον σιδηροδρομικό κλάδο πιο ευαίσθητο στις ανάγκες των πελατών, επιτρέποντας στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους μεταφοράς. Η περαιτέρω ανάπτυξη των επιβατικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας θα πρέπει επίσης να καταστήσει τους σιδηροδρόμους πιο ανταγωνιστικούς μέσω της αύξησης του μεριδίου τους στην αγορά και της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Η αύξηση της σιδηροδρομικής δραστηριότητας αναμένεται επίσης να αυξήσει τη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους και για φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης, αλλά και τη ζήτηση για τροχαίο υλικό, και άρα θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην κατασκευαστική σιδηροδρομική βιομηχανία.

3. Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις (με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση) από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016, υπό τη λουξεμβουργιανή και την ολλανδική προεδρία του Συμβουλίου. Έπειτα από έξι γύρους τριμερών διαλόγων, η ομάδα διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου κατέληξε σε συμφωνία με την προεδρία του Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2016.

Το κείμενο της συμφωνίας παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) και εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2016. Με βάση την έγκριση της εν λόγω επιτροπής, ο πρόεδρός της υπέδειξε, στην επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER Ι), ότι επρόκειτο να συστήσει στην ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνάδει προς τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Κατόπιν νομικού-γλωσσικού ελέγχου, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με τη συμφωνία.

4. Κύρια επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας με το Συμβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας των διαχειριστών υποδομής και του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς. Τα επιτεύγματα του Κοινοβουλίου ήταν ειδικότερα τα εξής:

  θεσπίστηκαν διασφαλίσεις για την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, μέσω της ενίσχυσης των διατάξεων για: τις διπλές εντολές, τις βασικές λειτουργίες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τον προγραμματισμό της συντήρησης, την εξωτερική ανάθεση και τον επιμερισμό των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, τη χρηματοοικονομική διαφάνεια·

  τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα εθνικό πλαίσιο για την εκτίμηση των συγκρούσεων συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τυχόν προσωπικά χρηματοοικονομικά, οικονομικά ή επαγγελματικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αθέμιτα την αμεροληψία του διαχειριστή υποδομής·

  θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για την πρόσβαση των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ένωσης, με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας και την προαγωγή της ανταγωνιστικότητάς της προς όφελος των επιβατών· οι νέες αυτές διατάξεις που θεσπίζει το άρθρο 11α ορίζουν ότι η πρόσβαση των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας υπόκειται αποκλειστικά στις απαιτήσεις που θέτει ο ρυθμιστικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Από το άρθρο 11α απορρέει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ένωσης βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1.

  όσον αφορά κοινωνικά ζητήματα: η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας, ή τα αρμόδια για τη διαχείρισή της άτομα, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με υποχρεώσεις που απορρέουν από δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις· η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν είναι αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού των αμαξοστοιχιών·

  θεσπίστηκαν υποχρεωτικοί μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων·

  ενισχύθηκε ο ρόλος του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής, περιλαμβανομένων μηχανισμών για τη διασφάλιση της συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεών τους·

  ενισχύθηκαν οι εξουσίες των ρυθμιστικών φορέων και θεσπίστηκε μηχανισμός συνεργασίας για τον συντονισμό των αποφάσεων δύο ή περισσοτέρων ρυθμιστικών φορέων όσον αφορά διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες ή σιδηροδρομική υποδομή σε δύο κράτη·

  δόθηκε προτεραιότητα στην προώθηση των κοινών συστημάτων πληροφοριών και έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου που έχουν αναπτυχθεί από την αγορά, ώστε να διευκολυνθεί η πιο αποδοτική πολυτροπική και διασυνοριακή μεταφορά επιβατών· η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στη σιδηροδρομική αγορά όσον αφορά τη θέσπιση συστημάτων αυτού του είδους και θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το 2022 έκθεση συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.

5. Σύσταση

Επειδή η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη στη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, o εισηγητής συνιστά την έγκρισή της χωρίς τροποποιήσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

Έγγραφα αναφοράς

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

26.2.2014                     T7-0147/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

27.10.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

David-Maria Sassoli

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

14

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jeroen Lenaers

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου