Menetlus : 2013/0029(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0371/2016

Esitatud tekstid :

A8-0371/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0498

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 379kWORD 56k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: David-Maria Sassoli

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati, Leedu Seimi, Luksemburgi Saadikutekoja, Madalmaade Parlamendi Esimese ja Teise Koja ning Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0029) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0371/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.

(2)

ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0147.


SELETUSKIRI

1. Neljanda raudteepaketi turusammas

Neljanda raudteepaketi turusammas hõlmab kolme seadusandlikku ettepanekut:

1.  Ettepanek muuta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas;

2.  Ettepanek muuta määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist;

3.  Ettepanek tunnistada kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta.

2. Komisjoni ettepanek direktiivi 2012/34/EL muutmiseks

Kõnealusel seadusandlikul ettepanekul, mida tuntakse ka kui nn juhtimise direktiivi, olid eelkõige järgmised eesmärgid:

a)  riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamine, et tõhustada konkurentsi riigisisestel raudteeturgudel eesmärgiga suurendada reisijateveoteenuste mahtu ja parandada nende kvaliteeti. Raudtee-kaubaveoteenused ja rahvusvahelised raudtee-reisijateveoteenused on olnud konkurentsile avatud vastavalt alates 2007. ja 2010. aastast, mil võeti vastu eelmised raudteepaketid. Ettepanekut tuleb vaadelda koos määruse (EÜ) nr 1370/2007 kavandatavate muudatustega ja selles kontekstis on selle eesmärk muuta tõhusamaks ka reisijateveoteenuste riiklik rahastamine;

b)  infrastruktuuriettevõtjate juhtimise edendamine, et tagada võrdne juurdepääs infrastruktuurile. Selleks tuleks kõrvaldada nii huvide konflikt, kuna see mõjutab infrastruktuuriettevõtjate otsuseid turule juurdepääsu kohta, kui ka integreeritud struktuuri puhul esinev ristsubsideerimise võimalus infrastruktuuriettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate vahel. Ettepanekuga sooviti ühtlasi tagada kõikide raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesannete ühtne koordineerimine. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ettepaneku eesmärk oli muuta selleks, et turu vajadustega paremini toime tulla, infrastruktuuriettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate koostoime tõhusamaks ning edendada infrastruktuuriettevõtjate piiriülest koostööd.

Kõnealused muudatused peaksid tõstma konkurentsi taset ning tagama finantsläbipaistvuse ja õiglased rahastamistingimused. Võrdne turulepääs ja ettevõtjate arvu suurenemine peaksid lõppkokkuvõttes looma uut äritegevust ja lisaliiklust. Suurenev konkurents ja turuosaliste spetsialiseerumine peaksid samuti mõjuma tootlikkusele ja tõhususele positiivselt ning tooma kaasa ulatuslikuma investeerimise raudteeveo infrastruktuuri.

Nn avatud juurdepääsu ning avaliku teenindamise lepingutega seotud võistupakkumise kombinatsioon peaks võimaldama turu edasist avanemist, mis on juba saavutatud kauba- ja rahvusvahelise reisijateveo turul, mille tõenduseks on küpsem kaubaveoturg, milles see on suurendanud raudteeveo turuosa.

Suurem konkurents peaks suurendama raudtee atraktiivsust ja kõnealuse sektori reageerimisvõimet klientide vajaduste suhtes, võimaldades raudteeveo-ettevõtjatel konkureerida muude transpordiliikidega. Kiirreisirongiteenuste edasiarendamine peaks samuti suurendama raudtee konkurentsivõimet, suurendades selle turuosa ja aidates kaasa kliimamuutustega seotud eesmärkide saavutamisele.

Tänu raudteeliikluse hoogustumisele peaks suurenema ka nõudlus kvalifitseeritud raudteetöötajate ja teenindusrajatise käitajate järele, kuid ka veeremi järele, mistõttu tekib raudteetööstuses uusi töökohti.

3. Institutsioonidevahelised läbirääkimised

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 26. veebruaril 2014. aastal toimusid 2015. aasta oktoobrist 2016. aasta aprillini, mil nõukogu eesistujariikideks olid Luksemburg ja Madalmaad, institutsioonidevahelised läbirääkimised, et saavutada varane teise lugemise kokkulepe. Pärast kolmepoolsete kohtumiste kuut vooru saavutas Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm nõukogu eesistujariigiga kokkuleppe 19. aprillil 2016. aastal.

Kokkuleppe tekst esitati transpordi- ja turismikomisjonile (TRAN) ning see kiideti heaks 12. juulil 2016. aastal. Transpordi- ja turismikomisjoni antud heakskiidu alusel teatas TRAN-komisjoni esimees oma kirjas alaliste esindajate komitee (COREPER I) eesistujale, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita, eeldusel, et see on kooskõlas kõnealuse kahe institutsiooni vahel saavutatud kokkuleppega. Pärast teksti õiguskeelelist viimistlemist võttis nõukogu kooskõlas kõnealuse kokkuleppega oma esimese lugemise seisukoha vastu 17. oktoobril 2016. aastal.

4. Euroopa Parlamendi peamised saavutused

Euroopa Parlamendil oli tähtis roll nõukoguga üldise kokkuleppe saavutamises, mille eesmärk oli tagada infrastruktuuriettevõtjate erapooletus ja sõltumatus ning raudteeturu avamine. Eelkõige saavutas Euroopa Parlament järgmise:

  kehtestati kaitsemeetmed, et tagada infrastruktuuriettevõtjate erapooletus ja sõltumatus, tugevdades sätteid järgmistes valdkondades: topeltmandaadid, põhiülesanded, liiklusjuhtimine ja hooldustööde kavandamine, allhanked ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesannete jagamine ning finantsläbipaistvus;

  liikmesriigid peaksid kehtestama siseriikliku huvide konfliktide hindamise raamistiku. Selles raamistikus peaksid reguleerivad asutused võtma arvesse kõiki isiklikke rahalisi, majanduslikke või kutsealaseid huve, mis võivad ebasoovitavalt mõjutada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja erapooletust;

  kehtestati erieeskirjad, milles käsitletakse kiirreisirongiteenuste juurdepääsu liidu raudteeinfrastruktuurile, et arendada kiirreisirongiteenuste turgu ja edendada selle konkurentsivõimet reisijate huvides; artiklis 11a sätestatud uutes eeskirjades täpsustatakse, et kiirreisirongiteenustele juurdepääsu suhtes kohaldatakse ainult reguleeriva asutuse poolt kõnealuse artikliga kooskõlas kehtestatud nõudeid; artiklist 11a tulenevalt juhib raportöör tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid ei või piirata kiirreisirongiteenuste juurdepääsu liidu raudteeinfrastruktuurile artikli 11 lõike 1 alusel;

  sotsiaalküsimustega seoses sätestati, et tegevusluba taotlev raudteeveo-ettevõtja või tema majandamise eest vastutavad isikud ei tohi olla süüdi mõistetud siduvate kollektiivlepingutega seotud kohustustest tulenevates rasketes rikkumistes; komisjon peaks ühtlasi hindama, kas on vaja võtta rongipersonali sertifitseerimise alaseid seadusandlikke meetmeid;

  kehtestati kohustuslikud raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate vahelised koordineerimismehhanismid;

  tugevdati Euroopa raudtee-infrastruktuuriettevõtjate võrgustiku rolli, hõlmates ka mehhanisme nende tulemuslikkuse hindamise tagamiseks;

  tugevdati reguleerivate asutuste volitusi ning loodi koostöömehhanism kahe või enama reguleeriva asutuse rahvusvahelisi raudteeveoteenuseid või kaht riiki hõlmavat infrastruktuuri puudutavate otsuste koordineerimiseks;

  prioriteediks seati ühiste teavitus- ja otsepiletisüsteemide arendamine turu poolt, et hõlbustada tõhusamat mitmeliigilist ja piiriülest reisijatevedu; komisjon jälgib arengut raudteeturul seoses niisuguste süsteemide kasutuselevõtuga ning esitab 2022. aastaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastava aruande, lisades sellele vajaduse korral seadusandlikud ettepanekud.

5. Soovitus

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) muutmine riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas

Viited

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

26.2.2014                     T7-0147/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

27.10.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Endised raportöörid

David-Maria Sassoli

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

14

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jeroen Lenaers

Esitamise kuupäev

7.12.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika