Menettely : 2013/0029(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0371/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0371/2016

Keskustelut :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0498

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 382kWORD 56k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta

(11199/1/2016– C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: David-Maria Sassoli

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  ottaa huomioon Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Liettuan parlamentin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Ranskan senaatin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0029),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8‑0371/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0147.


PERUSTELUT

1. Neljännen rautatiepaketin markkinoita koskeva osio

Neljännen rautatiepaketin markkinoita koskeva osio sisältää kolme lainsäädäntöehdotusta:

1.  ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta;

2.  ehdotus asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta;

3.  ehdotus yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta.

2. Komission ehdotus direktiivin 2012/34/EU muuttamiseksi

Kyseisellä lainsäädäntöehdotuksella, joka tunnetaan myös ”hallinnointidirektiivin” nimellä, oli seuraavat tavoitteet:

a)  Rautateiden kotimaan henkilöliikennepalvelujen avaaminen kotimaan rautatiemarkkinoiden kilpailupaineiden voimistamiseksi, jotta lisättäisiin henkilöliikenteen määrää ja parannettaisiin sen laatua. Rautateiden tavaraliikennepalvelut ovat olleet avoinna kilpailulle vuodesta 2007 ja kansainväliset henkilöliikennepalvelut ovat olleet avoinna kilpailulle vuodesta 2010 alkaen aiempien rautatiepakettien hyväksymisen myötä. Tätä ehdotusta on tarkasteltava asetukseen (EY) N:o 1370/2007 ehdotettujen muutosten rinnalla, ja tässä yhteydessä sillä pyritään tehostamaan henkilöliikennepalvelujen julkista rahoitusta.

b)  Rataverkon haltijan hallinnoinnin parantaminen infrastruktuurin tasavertaisten käyttömahdollisuuksien varmistamiseksi. Tähän pyritään poistamalla markkinoille pääsyä koskeviin rataverkon haltijan päätöksiin vaikuttavia eturistiriitoja ja integroituihin rakenteisiin sisältyvät rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten väliset ristiintukemismahdollisuudet. Ehdotuksella pyrittiin myös varmistamaan, että kaikki rataverkon haltijan toiminnot suoritetaan johdonmukaisesti. Ehdotuksella pyrittiin myös vahvistamaan koordinointia rataverkon haltijoiden ja rautatieliikenteen harjoittajien välillä, jotta markkinoiden tarpeisiin vastattaisiin paremmin ja rataverkon haltijoiden rajat ylittävää yhteistyötä parannettaisiin.

Näillä muutoksilla pyritään lisäämään kilpailua sekä varmistamaan rahoituksen avoimuus ja reilut rahoitusehdot. Yhtäläinen markkinoille pääsy ja toimijoiden yhä suurempi määrä todennäköisesti synnyttävät uutta liiketoimintaa ja enemmän liikennettä. Lisääntyvällä kilpailulla ja markkinatoimijoiden erikoistumisella on todennäköisesti myös myönteinen vaikutus tuottavuuteen ja tehokkuuteen ja ne saattavat johtaa rautatieliikenneinfrastruktuuriin tehtävien investointien lisääntymiseen.

Käyttöoikeuksien avoimuuden ja julkisen palvelun sopimusten kilpailuttamisen yhdistelmä voisi mahdollistaa markkinoiden pidemmälle menevän avaamisen, mikä on jo saatu aikaan tavaraliikenteen ja kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen markkinoilla. Kypsemmillä tavaraliikenteen markkinoilla on todettu tämän johtaneen rautatieliikenteen markkinaosuuden kasvuun.

Kilpailun lisääntyminen voisi parantaa rautatieliikenteen houkuttavuutta ja muokata alaa paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, minkä johdosta rautatieliikenteen harjoittajat pystyisivät kilpailemaan muiden liikennemuotojen kanssa. Suurnopeusjunia käyttävän henkilöliikenteen kehittäminen pidemmälle voisi myös tehdä rautatieliikenteestä kilpailukykyisempää, jolloin sen markkinaosuus kasvaisi ja se edistäisi osaltaan ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Rautatieliikenteen kasvu saattaisi myös lisätä tarvetta päteville rautatietyöntekijöille ja palvelupaikan ylläpitäjille sekä lisätä liikkuvan kaluston kysyntää, jolloin rautatiesektorin valmistusteollisuuteen syntyisi uusia työpaikkoja.

3. Toimielinten väliset neuvottelut

Parlamentin hyväksyttyä 26. helmikuuta 2014 ensimmäisen käsittelyn kantansa asiaa koskevia toimielinten neuvotteluja on käyty lokakuusta 2015 huhtikuuhun 2016 pyrkien yhteisymmärrykseen toisen käsittelyn aikaisessa vaiheessa. Neuvoston puheenjohtajavaltioita olivat tuolloin Luxemburg ja Alankomaat. Kuuden kolmikantakokouskierroksen jälkeen parlamentin neuvotteluryhmä pääsi 19. huhtikuuta 2016 yhteisymmärrykseen neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa.

Sovittu teksti esitettiin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle (TRAN), ja se hyväksyttiin 12. heinäkuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN-valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään komission pysyvien edustajien (Coreper I) puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia edellyttäen, että kyseinen kanta vastaa kahden toimielimen saavuttamaa yhteisymmärrystä. Lingvistijuristien suorittaman tarkistuksen jälkeen neuvosto vahvisti 17. lokakuuta 2016 ensimmäisen käsittelyn kantansa sopimuksen mukaisesti.

4. Euroopan parlamentin tärkeimmät saavutukset

Parlamentti oli avainasemassa kokonaisvaltaisen sopimuksen aikaansaamisessa neuvoston kanssa siitä, että pyritään varmistamaan rataverkon haltijoiden puolueettomuus ja riippumattomuus sekä rautatiemarkkinoiden avaaminen. Parlamentti sai aikaan esimerkiksi seuraavat asiat:

  otettiin käyttöön suojatoimet rataverkon haltijan puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaamiseksi vahvistamalla seuraavia asioita koskevia säännöksiä: kaksoismandaatit, olennaiset toiminnot, liikenteen hallinnan ja kunnossapidon suunnittelu, rataverkon haltijan toimintojen ulkoistaminen ja jakaminen, rahoituksen avoimuus;

  jäsenvaltioiden olisi perustettava kansalliset puitteet eturistiriitojen arviointia varten; sääntelyelinten olisi mainituissa puitteissa otettava huomioon henkilön rahoitukselliset, taloudelliset tai ammatilliset edut, jotka voisivat vaikuttaa epäasianmukaisesti rataverkon haltijan puolueettomuuteen;

  vahvistettiin erityissäännöt, joilla säädellään suurnopeusjunia käyttävän henkilöliikenteen oikeutta käyttää unionin rautatieinfrastruktuuria, jotta kehitetään suurnopeusjunia käyttävän henkilöliikenteen markkinoita ja edistetään sen kilpailukykyä matkustajien eduksi; uusissa 11 a artiklassa vahvistetuissa säännöissä todetaan, että suurnopeusjunia käyttävän henkilöliikenteen oikeus käyttää unionin rautatieinfrastruktuuria riippuu ainoastaan sääntelyelimen kyseisen artiklan mukaisesti vahvistamien vaatimusten noudattamisesta; esittelijä tähdentää, että 11 a artiklan vuoksi jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa suurnopeusjunia käyttävän henkilöliikenteen oikeutta käyttää unionin rautatieinfrastruktuuria 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  sosiaaliset kysymykset: toimilupaa hakevalla rautatieyrityksellä taikka sen hallinnasta vastaavilla henkilöillä ei saa olla tuomiota vakavista rikoksista, jotka liittyvät sitovista työehtosopimuksista johtuviin velvoitteisiin; komission olisi myös arvioitava, ovatko rautateiden junahenkilökunnan pätevyystodistuksia koskevat lainsäädäntötoimet tarpeellisia;

  otettiin käyttöön pakolliset yhteensovittamismekanismit rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten välillä;

  rataverkon haltijoiden eurooppalaisen verkoston roolia vahvistettiin mukaan lukien mekanismit, joilla varmistetaan niiden suorituskyvyn vertailu;

  sääntelyelinten toimivaltuuksia lisättiin ja otettiin käyttöön yhteistyömekanismi, jonka avulla kaksi sääntelyelintä tai useampia koordinoi päätöksiään silloin, kun on kyse kansainvälisestä rautatieliikenteestä tai kahdessa maassa sijaitsevasta rataverkosta;

  yhteisen tietojärjestelmän ja yhteisen suorien lippujen järjestelmän markkinoiden kehittäminen nostettiin prioriteettikysymykseksi tehokkaamman eri liikennemuotoja yhdistävän ja rajatylittävän matkustajaliikenteen edistämiseksi; Komissio seuraa rautatiemarkkinoiden kehitystä tällaisten järjestelmien käyttöönoton osalta ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen vuotta 2022 kertomuksen ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

5. Suositus

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään ilman tarkistuksia.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU muuttaminen rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta

Viiteasiakirjat

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

26.2.2014                     T7-0147/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

27.10.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

David-Maria Sassoli

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

14

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jeroen Lenaers

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö