Procedūra : 2013/0029(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0371/2016

Pateikti tekstai :

A8-0371/2016

Debatai :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0498

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 680kWORD 56k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: David-Maria Sassoli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Senato, Lietuvos Respublikos Seimo, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją (3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0029) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0371/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 327, 2013 11 12, p. 122.

(2)

OL C 356, 2013 12 5, p. 92.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0147.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio rinkos ramstis

Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio rinkos ramstis apima tris toliau išvardytus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

1.  Pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo požiūriais.

2.  Pasiūlymas iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007, siekiant atverti vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinką.

3.  Pasiūlymas panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių.

2. Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą Nr. 2012/34/ES

Šis pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris taip pat žinomas kaip valdymo direktyva turėjo šiuos konkrečius tikslus:

a)  atverti keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinką, siekiant padidinti konkurencinį spaudimą nacionalinėse geležinkelių transporto rinkose, kad būtų siūloma daugiau geresnės kokybės keleivių vežimo paslaugų. Krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų ir tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų rinkos konkurencijai buvo atitinkamai atvertos 2007 m. ir 2010 m., priėmus ankstesnį geležinkelių dokumentų rinkinį. Šis pasiūlymas turi būti nagrinėjamas kartu su siūlomais Reglamento Nr. 1370/2007/EB pakeitimais ir todėl jais siekiama didinti viešojo keleivių vežimo paslaugų finansavimo efektyvumą;

b)  gerinti infrastruktūros valdytojo valdymą, kad būtų užtikrinama vienoda prieiga prie infrastruktūros. To turėtų būti siekiama šalinant interesų konfliktą, kuris daro poveikį infrastruktūros valdytojo sprendimams dėl patekimo į rinką, ir pašalinant integruotose struktūrose infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio bendrovių galimybes teikti kryžmines subsidijas. Be to, pasiūlymu buvo siekiama užtikrinti nuoseklų visų infrastruktūros valdytojo funkcijų valdymą. Galiausiai, pasiūlymu buvo siekiama pagerinti infrastruktūros valdytojų ir geležinkelių paslaugų teikėjų veiklos koordinavimą, kad būtų galima labiau atsižvelgti į rinkos poreikius ir stiprinti tarpvalstybinį infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą.

Šie pakeitimai turėtų padidinti konkurenciją, užtikrinti finansinį skaidrumą ir sąžiningą finansavimo sąlygas. Vienodos patekimo į rinką galimybės ir augantis veiklos vykdytojų skaičius galiausiai turėtų sukurti naują ekonominę veiklą ir paskatinti eismą. Konkurencijos didinimas ir rinkos dalyvių specializacija taip pat turėtų daryti teigiamą poveikį našumui ir efektyvumui, skatinti investicijų į geležinkelio transporto infrastruktūrą didėjimą.

Derinant atvirą prieigą ir konkuruojančius viešųjų paslaugų pirkimo sutarčių konkursus, rinka turėtų dar labiau atsiverti, kaip jau įvyko krovinių gabenimo ir keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais rinkose, kaip tai įrodo brandesnė krovinių vežimo rinka, kuri sudarė sąlygas geležinkeliui užimti didesnę rinkos dalį.

Padidėjusi konkurencija turėtų padidinti geležinkelių transporto patrauklumą ir dėl to sektorius taps labiau reaguojančiu į klientų poreikius, todėl geležinkelio vežėjams bus lengviau konkuruoti su kitų rūšių transportu. Dėl tolesnės greitojo keleivių vežimo paslaugų plėtros geležinkelių transportas taip pat turėtų tapti konkurencingesniu, didinančiu savo dalį rinkoje ir visa tai padės siekti klimato kaitos tikslų.

Plečiantis geležinkelio transporto veiklai taip pat turėtų išaugti kvalifikuotų geležinkelio darbuotojų ir geležinkelio infrastruktūros objektų paklausa bei taip pat riedmenų paklausa ir dėl to geležinkelio gamybos pramonėje bus sukurta daugiau darbo vietų.

3. Tarpinstitucinės derybos

2014 m. vasario 26 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. – Tarybai pirmininkaujant Liuksemburgui ir Nyderlandams – vyko tarpinstitucinės derybos (siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą). Po šešių trišalio dialogo raundų 2016 m. balandžio 19 d. Parlamento derybų grupė pasiekė susitarimą su Tarybai pirmininkavusia šalimi.

Susitarimo tekstas buvo pateiktas Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui, o 2016 m. liepos 12 d. jam pritarta. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, TRAN komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER I) pažymėjo, kad plenarinio posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be pakeitimų, tačiau ji turi atitikti abiejų institucijų pasiektą susitarimą. Po teisininkų lingvistų patikrinimo Taryba 2016 m. spalio 17 d. priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą atsižvelgdama į susitarimą.

4. Svarbiausi Europos Parlamento laimėjimai

Parlamento vaidmuo padėjo pasiekti bendrą susitarimą su Taryba siekiant užtikrinti infrastruktūros valdytojų nešališkumą ir nepriklausomumą ir atverti geležinkelių rinką. Parlamentas daugiausia pasiekė:

  įdiegė apsaugos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti infrastruktūros valdytojo nešališkumą ir nepriklausomumą, sustiprinant nuostatas dėl: dvigubų įgaliojimų, esminių funkcijų, eismo valdymo ir techninės priežiūros planavimo, infrastruktūros valdytojo funkcijų perdavimo ir dalijimosi, finansinio skaidrumo;

  valstybės narės turėtų nustatyti nacionalinę interesų konfliktų vertinimo sistemą. Taikydamos šią sistemą reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į visus asmeninius finansinius, ekonominius ar profesinius interesus, kurie galėtų turėti netinkamo poveikio infrastruktūros valdytojo nešališkumui;

  sukurtos specialios taisyklės, reglamentuojančios greitojo keleivių vežimo paslaugų prieigą prie Sąjungos geležinkelių infrastruktūros, siekiant plėtoti greitojo keleivinio transporto paslaugų rinką ir skatinti jos konkurencingumą, nes tai yra naudinga keleiviams; tos naujose taisyklėse, nustatytose 11a straipsnyje, nurodyta, kad naudojimuisi prieigos teise greitojo keleivių vežimo paslaugų srityje gali būti taikomi tik tie reikalavimai, kuriuos nustato reguliavimo institucija pagal šį straipsnį. Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 11a straipsnio valstybės narės negali apriboti greitojo keleivių vežimo paslaugų prieigos prie Sąjungos geležinkelių infrastruktūros pagal 11 straipsnio 1 dalį;

  socialinėje srityje: kai geležinkelio įmonė, teikianti paraišką dėl licencijos, arba jai vadovaujantys asmenys neturi būti buvę teisti už sunkius nusikaltimus pagal įsipareigojimus, kylančius iš privalomų kolektyvinių sutarčių; Komisija taip pat turėtų įvertinti, ar teisėkūros priemonės dėl geležinkelių transporto priemonėse dirbančio personalo sertifikavimo yra būtinos.

  buvo sukurti privalomas infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio įmonių koordinavimo mechanizmai.

  Europos infrastruktūros valdytojų tinklas buvo sustiprintas, įskaitant mechanizmus, užtikrinančius jų veiklos rezultatų lyginamąją analizę;

  reguliavimo institucijų įgaliojimai buvo sustiprinti ir sukurtas bendradarbiavimo mechanizmas, skirtas koordinuoti priimtus dviejų ar daugiau reguliavimo institucijų sprendimus dėl tarptautinių ar dvišalių tarptautinių geležinkelių paslaugų infrastruktūros;

  bendros informacijos teikimo rinkos plėtrai ir bilietų pardavimo sistemai buvo suteikta pirmenybė, siekiant efektyvesnio daugiarūšio ir tarpvalstybinio keleivinio transporto; Komisija stebi geležinkelių transporto rinkos pokyčius, susijusius su tokios sistemos įdiegimu, ir vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai; prireikus, kartu su šia ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

5. Rekomendacija

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu pasiektą susitarimą, pranešėjas siūlo komitetui jai pritarti be pakeitimų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, dalinis pakeitimas dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo

Nuorodos

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

26.2.2014                     T7-0147/2014

Komisijos pasiūlymas

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

27.10.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

David-Maria Sassoli

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

5.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

14

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jeroen Lenaers

Pateikimo data

7.12.2016

Teisinis pranešimas - Privatumo politika