Postopek : 2013/0029(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0371/2016

Predložena besedila :

A8-0371/2016

Razprave :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0498

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 599kWORD 56k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: David-Maria Sassoli

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, litovksega parlamenta, luksemburške poslanske zbornice, nizozemskega senata, nizozemske poslanske zbornice in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 2013(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(3) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0028),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-0371/2016),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj takoj, ko bo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, akt podpiše in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta naroči njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 327, 12.11.2013, str. 122.

(2)

UL C 356, 5.12.2013, str. 92.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0147.


OBRAZLOŽITEV

1. Tržni steber četrtega železniškega paketa

Tržni steber četrtega železniškega paketa obsega tri zakonodajne predloge:

1.  predlog o spremembi Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture;

2.  predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza;

3.  predlog o razveljavitvi Uredbe št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij.

2. Predlog Komisije o spremembi Direktive 2012/34/ES.

Ta zakonodajni predlog, t. i. direktiva o upravljanju, je imel zlasti naslednje tri cilje:

a)  Odprtje trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa za povečanje konkurenčnega pritiska na trge notranjih železniških storitev, da se poveča obseg in izboljša kakovost storitev v potniškem prometu. Storitve železniškega tovornega prometa in mednarodne storitve potniškega prometa so za konkurenco odprte od leta 2007 oziroma 2010 s sprejetjem prejšnjih železniških paketov. Predlog je treba obravnavati hkrati s predlaganimi spremembami Uredbe (ES) št. 1370/2007 in v tem smislu se z njim skuša povečati učinkovitost javnega financiranja storitev v potniškem prometu.

b)  Izboljšanje upravljanja, ki ga izvaja upravljavec infrastrukture, da se zagotovi enak dostop do infrastrukture. To bi bilo treba doseči z odpravo navzkrižja interesov, ki vplivajo na odločitve upravljavca infrastrukture o dostopu do trga, in z odpravo možnosti navzkrižnega subvencioniranja, ki obstaja v povezanih strukturah. Namen predloga je bilo zagotoviti tudi, da se vse funkcije upravljavca infrastrukture upravljajo skladno. Poleg tega sta bila cilja predloga krepitev usklajevanja med upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu, da bi bolje zadostili potrebam trga, in izboljšanje čezmejnega sodelovanja med upravljavci infrastrukture.

S temi spremembami naj bi se povečala konkurenca ter zagotovili finančna preglednost in pošteni pogoji financiranja. Enak dostop do trga in povečanje števila upravljalcev naj bi nenazadnje omogočila nove poslovne dejavnosti in dodaten promet. Povečanje konkurence in specializacija udeležencev na trgu naj bi tudi pozitivno vplivala na produktivnost in učinkovitost ter privedla do tega, da bi bilo več naložb v železniško infrastrukturo.

Združitev t. i. odprtega dostopa in sklepanje pogodb o izvajanju javne službe na podlagi razpisnih postopkov, odprtih za konkurenco, naj bi omogočila nadaljnjo odprtje trga, kot je že bilo doseženo na trgu tovornega in mednarodnega potniškega prometa, kar se kaže v obliki zrelejšega trga tovornega prometa, tako da se je povečal tržni delež za železniški prevoz.

Večja konkurenca naj bi povečala privlačnost železniškega prometa in zagotovila, da bi se ta sektor bolj odzival na potrebe strank, pri čemer bi bilo treba upravljalcem omogočiti, da konkurirajo z drugimi načini prevoza. Z nadaljnjim razvojem storitev potniškega prometa visokih hitrosti naj bi bil železniški promet tudi konkurenčnejši, saj bi se povečal njegov tržni delež, kar bi prispevalo k doseganju ciljev glede podnebnih sprememb.

Z rastjo železniških dejavnosti bi se tudi povečalo povpraševanje po kvalificiranih delavcih v železniškem prometu in upravljavcih objektov za izvajanje železniških storitev ter povpraševanje po tirnih vozilih, s čimer bi nastala nova delovna mesta v železniški proizvodni industriji.

3. Medinstitucionalna pogajanja

Sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi 26. februarja 2014 so od oktobra 2015 do aprila 2016 v okviru luksemburškega in nizozemskega predsedovanja Svetu sledila medinstitucionalna pogajanja (z namenom zgodnje druge obravnave). Po šestih krogih trialogov je pogajalska ekipa Parlamenta 19. aprila 2016 dosegla dogovor s predsedstvom Sveta.

Besedilo sporazuma je bilo predloženo Odboru za promet in turizem (TRAN) in je bilo 12. julija 2016 odobreno. Na podlagi odobritve odbora TRAN je njegov predsednik v pismu predsedniku Odbora stalnih predstavnikov (COREPER I) navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb, če je v skladu s sporazumom med obema institucijama. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 17. oktobra 2016 v skladu s sporazumom sprejel svoje stališče iz prve obravnave.

4. Poglavitni dosežki Evropskega parlamenta

Parlament je nadvse pomembno prispeval k temu, da je bil splošni sporazum s Svetom dosežen in sta se tako zagotovili nepristranskost in neodvisnost upravljavcev infrastrukture ter se je trg železniškega prometa odprl. Dosegel je zlasti naslednje:

–  vzpostavljeni so bili zaščitni ukrepi za zagotovitev nepristranskosti in neodvisnosti upravljavcev infrastrukture, in sicer s poostritvijo določb o: dvojnih mandatih, bistvenih funkcijah, upravljanju prometa in načrtovanju vzdrževanja, dodeljevanju funkcije upravljavca infrastrukture zunanjim izvajalcem in delitvi te funkcije, finančni preglednosti;

–  države članice bi morale vzpostaviti nacionalni okvir za ocenjevanje navzkrižja interesov. V tem okviru bi moral regulativni organ upoštevati vse osebne, finančne, gospodarske ali poslovne interese, ki bi lahko neprimerno vplivali na nepristranskost upravljavca infrastrukture;

–  uvedena so bila posebna pravila, ki urejajo dostop do železniške infrastrukture Unije za storitve potniškega prometa visokih hitrosti, da bi se trg teh storitev razvil in bi spodbudili njegovo konkurenčnost, kar bi koristilo potnikom; nova pravila v členu 11a določajo, da za dostop do storitev potniškega prometa visokih hitrosti veljajo je zahteve, ki jih določi regulativni organ v skladu s tem členom. Poročevalec poudarja, da zaradi člena 11a države članice ne smejo omejevati dostopa do železniške infrastrukture za storitve potniškega prometa visokih hitrosti v skladu s členom 11(1);

–  v zvezi s socialnimi vprašanji: železniška podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje, ali osebe, pristojne za upravljanje, ne smejo biti obsojene zaradi storitve hudih kaznivih dejanj na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz zavezujočih kolektivnih pogodb; Komisija naj bi po potrebi tudi preučila, ali bi bilo treba sprejeti nove ukrepe v zvezi s spričevali za vlakovno osebje;

–  uvedeni so bili obvezni mehanizmi usklajevanja med upravljavci infrastrukture in železniškimi podjetji;

–  vloga Evropske mreže upravljavcev infrastrukture je bila okrepljena, vključno z mehanizmom za zagotavljanje primerjalne analize njihovega dela;

–  pooblastila regulativnih organov so se okrepila, poleg tega se je uvedel mehanizem sodelovanja, kar zadeva usklajevanje odločitev dveh ali več regulativnih organov, ki se nanašajo na mednarodne železniške storitve ali infrastrukturo dveh držav;

–  tržni razvoj skupnih informacijskih sistemov in sistemov za izdajanje vozovnic je bil uvrščen med prednostne naloge, da se omogoči učinkovitejši multimodalni in čezmejni potniški prevoz; Komisija mora spremljati razvoj dogodkov na trgu železniškega prometa, ki so povezani z uvedbo teh sistemov, in do leta 2022 pripraviti poročilo za Evropski parlament in Svet ter mu po potrebi priložiti zakonodajne predloge.

5. Priporočilo

Poročevalec predlaga, da se stališče Sveta iz prve obravnave sprejme brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v medinstitucionalnih pogajanjih.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

Referenčni dokumenti

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

26.2.2014                     T7-0147/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

27.10.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

David-Maria Sassoli

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2016

 

 

 

Datum sprejetja

5.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

14

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jeroen Lenaers

Datum predložitve

7.12.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov