Förfarande : 2013/0029(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0371/2016

Ingivna texter :

A8-0371/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0498

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 384kWORD 56k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: David-Maria Sassoli

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11199/1/2016 – C8‑0426/2016),

–  med beaktande av de motiverande yttranden från den franska senaten, det litauiska parlamentet, den luxemburgska deputeradekammaren, den nederländska första kammaren, den nederländska andra kammaren och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 oktober 2013(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0029),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0371/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2014)0147.


MOTIVERING

1. Marknadspelaren i det fjärde järnvägspaketet

Marknadspelaren i det fjärde järnvägspaketet omfattar tre lagstiftningsförslag:

1.  Ett förslag till ändring av direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen

2.  Ett förslag till ändring av förordning 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg

3.  Ett förslag om upphävande av förordning 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

2. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2012/34/EU

Detta lagstiftningsförslag (styrningsdirektivet) hade främst följande mål:

a)  Marknaden för inrikes persontrafik på järnväg ska öppnas för att höja konkurrenstrycket på de inhemska järnvägsmarknaderna i syfte att öka mängden persontrafik och förbättra kvaliteten på denna trafik. Marknaderna för godstrafik på järnväg och internationell persontrafik på järnväg öppnades för konkurrens 2007 respektive 2010 till följd av antagandet av de tidigare järnvägspaketen. Förslaget ska betraktas parallellt med de föreslagna ändringarna av förordning nr 1370/2007 och syftar i detta sammanhang till att öka effektiviteten i den offentliga finansieringen av persontrafik.

b)  Styrningen av infrastrukturförvaltare ska förbättras för att garantera lika tillgång till infrastrukturen. Detta ska uppnås genom att undanröja de intressekonflikter som påverkar infrastrukturförvaltarens beslut om marknadstillträde och avskaffa den möjlighet till korssubventionering mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag som finns i integrerade strukturer. Syftet med förslaget är också att se till att alla funktioner hos en infrastrukturförvaltare hanteras enhetligt. Slutligen syftar förslaget till att stärka samordningen mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsoperatörer för att bättre tillgodose marknadens behov och förbättra det gränsöverskridande samarbetet mellan infrastrukturförvaltare.

Ändringarna bör öka konkurrensen och garantera finansiell insyn och rättvisa finansieringsvillkor. Lika villkor för marknadstillträde och fler operatörer bör i slutändan generera ny företagsverksamhet och mer trafik. Ökad konkurrens och specialisering bland marknadsaktörerna bör också ha positiva effekter på produktiviteten och effektiviteten och leda till ökade investeringar i järnvägsinfrastrukturen.

En kombination av ”öppet tillträde” och konkurrensutsatta upphandlingar av offentliga tjänstekontrakt bör öppna marknaderna ännu mer, på samma sätt som redan har skett för godstrafik och internationell persontrafik, och det finns tecken på att marknadsandelarna för järnvägen har ökat på den ”mognare” godsmarknaden.

Ökad konkurrens bör också göra järnvägen mer attraktiv och göra sektorn mer redo för att möta kundernas behov, så att järnvägsoperatörerna kan konkurrera med andra transportslag. Vidareutveckling av persontrafik med höghastighetståg bör också innebära att järnvägen blir mer konkurrenskraftig och kan öka sin marknadsandel och bidra till att vi uppnår klimatförändringsmålen.

Tillväxt inom järnvägssektorn bör också innebära ökad efterfrågan på kvalificerad järnvägspersonal och operatörer av faciliteter för järnvägstjänster, men även på rullande materiel, vilket skapar fler jobb inom tillverkningsindustrin.

3. Interinstitutionella förhandlingar

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 26 februari 2014 hölls interinstitutionella förhandlingar (i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen), från oktober 2015 till april 2016, under de luxemburgska och nederländska rådsordförandeskapen. Efter sex omgångar med trepartsmöten nådde parlamentets förhandlingsteam en överenskommelse med rådets ordförandeskap den 19 april 2016.

Överenskommelsen presenterades för utskottet för transport och turism (TRAN) och godkändes den 12 juli 2016. På grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till ordföranden för Ständiga representanternas kommitté (Coreper I), att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar, under förutsättning att den överensstämmer med den överenskommelse som nåtts mellan de två institutionerna. Efter juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 17 oktober 2016 i enlighet med överenskommelsen.

4. Europaparlamentets viktigaste landvinningar

Parlamentet spelade en avgörande roll i arbetet med att nå en övergripande överenskommelse med rådet för att säkerställa opartiskhet och oberoende för infrastrukturförvaltare och öppnande av järnvägsmarknaden. I synnerhet uppnådde parlamentet följande:

  Kontroller har införts för att säkerställa infrastrukturförvaltarens opartiskhet och oberoende genom skärpta bestämmelser om dubbla uppdrag, väsentliga uppgifter, trafikledning och planering av underhåll, entreprenad och delning av infrastrukturförvaltarens uppgifter samt finansiell insyn.

  Medlemsstaterna bör inrätta en nationell ram för bedömning av intressekonflikter. Inom denna ram bör regleringsorganen beakta alla personliga finansiella, ekonomiska eller yrkesmässiga intressen som på ett otillbörligt sätt skulle kunna påverka infrastrukturförvaltarens opartiskhet.

  Särskilda bestämmelser har fastställts som reglerar rätten till tillträde till unionens järnvägsinfrastruktur vad gäller persontrafik med höghastighetståg, i syfte att utveckla marknaden för persontrafik med höghastighetståg och stärka dess konkurrenskraft, med positiva effekter för passagerare. Genom dessa nya bestämmelser, som finns i artikel 11a, fastställs att tillträde för persontrafik med höghastighetståg endast underställs de krav som antas av regleringsorganet i enlighet med den artikeln. Föredraganden påpekar att bestämmelserna i artikel 11a innebär att medlemsstaterna inte har rätt att begränsa tillträdet till EU:s järnvägsinfrastruktur för persontrafik med höghastighetståg i enlighet med artikel 11.1.

  Sociala frågor: Ett järnvägsföretag som ansöker om tillstånd, eller de personer som ansvarar för företagets ledning, får inte ha dömts för allvarliga överträdelser i samband med skyldigheter som grundar sig på bindande kollektivavtal. Kommissionen bör också bedöma huruvida det är nödvändigt med lagstiftningsåtgärder för certifiering av ombordpersonal.

  Obligatoriska samordningsmekanismer mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag har fastställts.

  Rollen för det europeiska nätverket för infrastrukturförvaltare har stärkts, inklusive mekanismer för övervakning och jämförelse av prestandan.

  Regleringsorganens ställning har stärkts och en samarbetsmekanism har upprättats i syfte att samordna beslut av två eller flera regleringsorgan beträffande internationell järnvägstrafik eller järnvägsinfrastruktur som sträcker sig mellan två länder.

  Gemensamma informationssystem och direktbiljettsystem som utvecklas av marknaden lades fram som en prioritering, i syfte att underlätta effektivare multimodal och gränsöverskridande persontrafik. Kommissionen ska övervaka utvecklingen på järnvägsmarknaden vad gäller införandet av sådana system och senast 2022 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

5. Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen överensstämmer med överenskommelsen från förhandlingarna rekommenderar föredraganden att den godkänns utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen

Referensnummer

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

26.2.2014                     T7-0147/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

27.10.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Tidigare föredragande

David-Maria Sassoli

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2016

 

 

 

Antagande

5.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

14

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jeroen Lenaers

Ingivande

7.12.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy