Процедура : 2016/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0372/2016

Внесени текстове :

A8-0372/2016

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 06/04/2017 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0128

ДОКЛАД     ***I
PDF 796kWORD 99k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Миапетра Кумпула-Натри

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0399),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0219/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0372/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С Регламент (ЕС) № 2015/2120 се установява нов механизъм за определяне на цените на дребно за регулирани роуминг услуги в целия Съюз с цел премахване на надценките на дребно за роуминг, без да се нарушават условията на националните и посетените пазари.

(3)  С Регламент (ЕС) 2015/2120 се установява нов механизъм за определяне на цените на дребно за регулирани роуминг услуги в целия Съюз с цел премахване на надценките на дребно за роуминг, считано от 15 юни 2017 г., без да се нарушават условията на националните и посетените пазари, тъй като цените за роуминг не са оправдани в една Европа без граници;

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Регламент (ЕС) № 2015/2120 предвижда възможността даден доставчик на роуминг да прилагат „политика на справедливо ползване“ в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 6г от Регламент (ЕС) № 531/2012. Една подходяща политика на справедливо ползване е от основно значение за гарантирането на финансово стабилен модел за пазарите на роуминг на едро и дребно. Наличието на щедра политика на справедливо ползване за потребителите на роуминг трябва да бъде придружавано от горни граници на цените на едро, съобразени с действителните разходи за предоставянето на роуминг услуги и позволяващи на възможно най-голям брой оператори да предлагат оферти за „роуминг както у дома“, без това да води до голямо увеличение на разходите, да вреди на конкурентните национални пазари или да води до повишаване на цените за местните клиенти.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Премахването на надценките на дребно за роуминг, въведено с Регламент (ЕС) № 2015/2120, наричан също „роуминг както у дома“ (РКД), е необходимо, за да се създаде цифров единен пазар в целия ЕС и се улесни функционирането му. Посоченият регламент обаче сам по себе си не е достатъчен, за да се гарантира правилното функциониране на пазара на роуминг.

(4)  Премахването на надценките на дребно за роуминг, въведено с Регламент (ЕС) 2015/2120, наричан също „роуминг както у дома“ (РКД), е необходимо, за да се създаде цифров единен пазар в целия ЕС и се улесни функционирането му, както и за да се намалят разходите за потребителите; Посоченият регламент обаче сам по себе си не е достатъчен, за да се гарантира правилното и устойчиво функциониране на пазара на роуминг. Следователно настоящият регламент следва да гарантира, че моделите на ценообразуване на националните пазари няма да бъдат засегнати от премахването на надценките за роуминг на дребно.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Премахването на надценките за роуминг, считано от 15 юни 2017 г., както е предвидено в Регламент (ЕС) № 531/2012, следователно е в зависимост от приложимостта на законодателен акт, предложен от Комисията, в който се предвиждат подходящи мерки след прегледа от нейна страна на пазарите на роуминг на едро.

(5)  Премахването на надценките за роуминг, считано от 15 юни 2017 г., както е предвидено в Регламент (ЕС) № 531/2012, следователно е в зависимост от приложимостта на законодателен акт, предложен от Комисията, в който се предвиждат подходящи мерки след прегледа от нейна страна на пазарите на роуминг на едро, така че да стане възможно премахването на надценките за роуминг на дребно.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  По-специално, сегашното функциониране на пазарите на роуминг на едро би могло да засегне конкуренцията и инвестициите в националните пазари на местните оператори поради прекомерни цени на едро за роуминг в сравнение с цените на дребно на националния пазар, прилагани за крайните потребители. Това важи особено за по-малките оператори или за мрежовите оператори с преобладаващ изходящ трафик, което прави РКД структурно неустойчив.

(8)  По-специално, сегашното функциониране на пазарите на роуминг на едро би могло да засегне конкуренцията и инвестициите в националните пазари на местните оператори поради прекомерни цени на едро за роуминг в сравнение с цените на дребно на националния пазар, прилагани за крайните потребители. Това важи особено за по-малките оператори, включително оператори на виртуални мобилни мрежи (MVNO), които са от съществено значение за здравословна конкуренция, както и за мрежовите оператори с преобладаващ изходящ трафик, което прави РКД структурно неустойчиви. От решаващо значение също така е да се гарантира, че Директива.../... на Европейския парламент и на Съвета [Европейският кодекс за електронните съобщения] предвижда ясни и последователни дългосрочни стимули за частни инвестиции в сектора на телекомуникациите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Функционирането на пазара на роуминг на едро следва да позволява на операторите да си възстановят всички разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро, включително съвместни и общи разходи. Така следва да се запазят стимулите за инвестиране в посетените мрежи и да се избегне нарушаването на вътрешната конкуренция в посетените пазари, причинено с регулаторен арбитраж от оператори, използващи корективни мерки за достъп до роуминг на едро, за да се конкурират на национални посетени пазари.

(9)  Функционирането на пазара на роуминг на едро следва да позволява на операторите да си възстановят всички ефективно направени разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро, включително съвместни и общи разходи. Така следва да се запазят стимулите за инвестиране в посетените мрежи и да се избегне нарушаването на вътрешната конкуренция в посетените пазари, причинено с регулаторен арбитраж от оператори, използващи корективни мерки за достъп до роуминг на едро, за да се конкурират на национални посетени пазари.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  За да се улесни доброто функциониране на вътрешния пазар на роуминг услуги на едро, операторите на мобилни мрежи следва да могат да отхвърлят искания за роуминг достъп на едро само въз основа на обективни критерии и след получаване на разрешение от техните национални регулаторни органи. Предприятията, чиито искания за роуминг достъп на едро се отхвърлят, следва да могат да подават жалби до националните регулаторни органи. В интерес на прозрачността, националният регулаторен орган следва да информира Комисията за такива заявления за разрешение и всички подадени жалби. Комисията следва да предоставя информация относно такива молби и жалби на разположение на обществеността, като това подлежи на задължението за поверителност.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Що се отнася до правилата относно цените на едро, регулаторните задължения на равнището на Съюза следва да се запазят, тъй като всяка мярка, която дава възможност за РКД в целия Съюз, без да се държи сметка за равнището на разходите на едро, свързани с предоставянето на тези услуги, може да е рискова за появата на смущения на вътрешния пазар на роуминг услугите и да не насърчава по-голяма конкуренция.

(12)  Що се отнася до правилата относно цените на едро, регулаторните задължения на равнището на Съюза следва да се запазят, тъй като всяка мярка, която дава възможност за РКД в целия Съюз, без да се държи сметка за равнището на разходите на едро, свързани с предоставянето на тези услуги, може да е рискова за появата на смущения на вътрешния пазар на роуминг услугите и да не насърчава по-голяма конкуренция. Конкуренцията е необходима за пазара на далекосъобщенията, по-специално за новите участници, новаторските в технологично отношение модели на услуги, малките и средните предприятия и новосъздадените предприятия, като се отчита необходимостта от насърчаване на необходимите инвестиции в мрежова инфраструктура инвестиции, така че да се отговори на растежа при ползването на услуги по пренос на данни, за които ще допринесе въвеждането на РКД ще дадат своя принос.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  При определянето на максималните цени на едро за регулирани услуги за роуминг на данни бяха взети предвид всички съставни елементи на достъпа, необходими за предоставяне на роуминг услуги, включително транзитните разходи за преноса на данни до точката за обмен, посочена от оператора на местната мрежа.

(16)  Използването на услуги за пренос на данни нараства с бързи темпове в Съюза и по света. Въвеждането на РКД от 15 юни 2017 г. ще допринесе за растежа в контекста на роуминга, тъй като ще доведе до значително снижаване на разходите за единица потребени данни. За да бъдат отчитани увеличението на използването на услугите за използване на данни и намаляването на разходите за единица данни, максималните цени на едро за регулирани роуминг услуги за данни следва да намаляват всяка година. При определянето на максималните цени на едро за регулирани услуги за роуминг на данни бяха взети предвид всички съставни елементи на достъпа, необходими за предоставяне на роуминг услуги, включително транзитните разходи за преноса на данни до точката за обмен, посочена от оператора на местната мрежа.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Поради това действащите максимални цени на едро за роуминг за гласови повиквания, SMS и услуги за данни следва да бъдат намалени.

(18)  Поради това действащите максимални цени на едро за роуминг за гласови повиквания, SMS и услуги за данни следва да бъдат намалени съществено до нива, които се доближават много повече до реалната цена на предоставянето на тези услуги.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Необходимо е да се наблюдава и редовно да преразглежда функционирането на пазарите на роуминг на едро и тяхната взаимовръзка с пазара на роуминг на дребно, като се вземат предвид развитието на конкуренцията и технологиите, както и потоците трафик. За да може правилно да се оцени как пазарите на роуминг ще се адаптират към правилата за РКД, следва да се съберат достатъчно данни относно функционирането на тези пазари след прилагането на въпросните правила.

(21)  Необходимо е да се наблюдава и редовно да преразглежда функционирането на пазарите на роуминг на едро и тяхната взаимовръзка с пазара на роуминг на дребно, като се вземат предвид развитието на конкуренцията и технологиите, както и потоците трафик. За тази цел до 15 декември 2018 г. Комисията следва да представи междинен доклад на Европейския парламент и Съвета, въз основа на наличните данни. Комисията следва впоследствие да представя доклади на Европейския парламент и на Съвета на всеки две години. Първият доклад следва да бъде представен до 15 декември 2019 г. В своя двугодишен доклад Комисията следва по-специално да прецени дали РКД има отражение върху развитието на цените на дребно и, по-специално, върху набора от тарифни планове, предлагани на пазара на дребно. Това следва да включва, от една страна, оценка на появата на тарифни планове, които включват само национални услуги и изключват изцяло роуминг услугите, като по този начин се накърнява самата цел на РКД, и, от друга страна, оценка на всяко намаляване на наличността на фиксирани тарифни планове, което също така би могло да води до загуби за потребителите и би накърнило целите на цифровия единен пазар. Също така, както в Доклада относно преглед на пазара на едро на роуминг от 15 юни 2016 г., в двугодишните доклади на Комисията следва да се прави оценка на способността на операторите на посетената мрежа да възстановяват всичките си разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро, както и въздействието на РКД върху планираните инвестиции в мрежова инфраструктура. Освен това Комисията следва да прави оценка на възможностите на местните оператори на мрежи да си възстановяват разходите за предоставяне на регулирани роуминг услуги от своите приходи от предоставянето на такива услуги, по-специално въздействието на операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO), както и оценка на степента, до която таксите за роуминг на дребно са били разрешени от националните регулаторни органи по линия на механизма за устойчивост. За да може правилно да се оцени как пазарите на роуминг ще се адаптират към правилата за РКД, следва да се съберат достатъчно данни относно функционирането на тези пазари след прилагането на въпросните правила.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С оглед да се оценява развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг в целия Съюз и да се докладва редовно относно промените в действителните цени за роуминг на едро за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг услуги, следва да се възложи на ОЕРЕС да събира данни от националните регулаторни органи относно действителните цени, прилагани съответно за балансиран и небалансиран трафик. Той следва също така да събира данни относно случаи, в които страните по договор за роуминг на едро са се отказали от прилагането на максималните цени за роуминг на едро или са въвели мерки на равнище пазар на едро, които са насочени към предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза.

(22)  С оглед да се оценява развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг в целия Съюз и да се докладва редовно относно промените в действителните цени за роуминг на едро за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг услуги, следва да се възложи на ОЕРЕС да събира данни от националните регулаторни органи относно действителните цени, прилагани съответно за балансиран и небалансиран трафик. Той следва също така да събира данни относно случаи, в които страните по договор за роуминг на едро са се отказали от прилагането на максималните цени за роуминг на едро или са въвели мерки на равнище пазар на едро, които са насочени към предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза. Въз основа на събраните данни ОЕРЕС следва да докладва редовно относно връзката между цените на дребно, таксите на едро и цените на едро за национални и роуминг услуги.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 5312012

Член 3 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)   В член 3 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Операторите на мобилни мрежи могат да отхвърлят искания за роуминг достъп на едро само въз основа на обективни критерии.“

"2.   Операторите на мобилни мрежи могат да отхвърлят искания за роуминг достъп на едро само въз основа на обективни критерии и след получаване на разрешение от своите национални регулаторни органи. Националният регулаторен орган информира Комисията за всяко заявление за разрешение и на обективно обоснованите причини за това. Комисията предоставя информация относно такива заявления на разположение на обществеността, като това подлежи на задължението за поверителност.“

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 3 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  В член 3 параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   Примерната оферта, посочена в параграф 5, е достатъчно подробна и съдържа всички съставни елементи, необходими за роуминг достъп на едро, както е определено в параграф 3, като включва и описание на предложенията, свързани с прекия роуминг достъп на едро и с достъпа до препродажба на роуминг на едро, както и на свързаните с тях условия. Посочената примерна оферта може да включва условия за предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодичното им пътуване в рамките на Съюза. При необходимост националните регулаторни органи налагат промени в примерните оферти с цел осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия член.“

"6.   Примерната оферта, посочена в параграф 5, е достатъчно подробна и съдържа всички съставни елементи, необходими за роуминг достъп на едро, както е определено в параграф 3, като включва и описание на предложенията, свързани с прекия роуминг достъп на едро и с достъпа до препродажба на роуминг на едро, както и на свързаните с тях условия. Посочената примерна оферта може да включва условия за предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодичното им пътуване в рамките на Съюза. При необходимост националните регулаторни органи налагат промени в примерните оферти с цел осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия член. Предприятията, които са поискали достъп до роуминг на едро, могат да подават жалби до съответните национални регулаторни органи. Националните регулаторни органи трябва приемат или отхвърлят тези жалби в срок от един месец след тяхното получаване, като посочват мотивите за своето решение. Националните регулаторни органи уведомяват Комисията за такива жалби и съответните решения, а Комисията ги предоставя на разположение на обществеността.“

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Считано от 15 юни 2017 г., средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг за предоставянето на регулирано роуминг повикване, генерирано в тази посетена мрежа, включваща, наред с другото, разходите по генериране, транзитиране и терминиране на повикването, не превишава защитната граница от 0,04 EUR на минута и без да се засяга член 19, остава 0,04 EUR до 30 юни 2022 г.

1.  Считано от 15 юни 2017 г., средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг за предоставянето на регулирано роуминг повикване, генерирано в тази посетена мрежа, включваща, наред с другото, разходите по генериране, транзитиране и терминиране на повикването, не превишава защитната граница от 0,03 EUR на минута и без да се засяга член 19, остава 0,03 EUR до 30 юни 2022 г.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Считано от 15 юни 2017 г., средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг за регулирани услуги за роуминг на данни чрез посетената мрежа, не превишава защитната граница от 0,0085 EUR за мегабайт пренесени данни и без да се засяга член 19, остава 0,0085 EUR за мегабайт пренесени данни до 30 юни 2022 г.

1.  Считано от 15 юни 2017 г., средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг за регулирани услуги за роуминг на данни чрез посетената мрежа, не превишава защитната граница от 2,5 EUR за гигабайт пренесени данни. На 1 юли 2018 г. защитната граница се понижава на 3 EUR за гигабайт пренесени данни, на 1 юли 2019 г. на 2 EUR за гигабайт пренесени данни и, без да се засягат разпоредбите на член 19, на 1 юли 2020 г. на 1 EUR за гигабайт пренесени данни. Тя остава 1 EUR за гигабайт пренесени данни до 30 юни 2022 г.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 16 – параграфи 1 и 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(4a)  В член 16 параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.   Националните регулаторни органи наблюдават и осъществяват надзор за спазването на разпоредбите на настоящия регламент в рамките на своята териториална компетентност.

"1.   Националните регулаторни органи съвместно с ОЕРЕС наблюдават и осъществяват надзор за спазването на разпоредбите на настоящия регламент в рамките на своята съответна териториална компетентност.

„Националните регулаторни органи осъществяват стриктно наблюдение и надзор на доставчиците на роуминг, които се възползват от член 6б, член 6в и член 6д, параграф 3.

Националните регулаторни органи осъществяват стриктно наблюдение и надзор на доставчиците на роуминг, които се възползват от член 6б, член 6в и член 6д, параграф 3.

2.   Националните регулаторни органи предоставят публично актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 9 и 12, по начин, който позволява на заинтересованите лица да получат лесен достъп до нея.“

2.   Националните регулаторни органи съвместно с ОЕРЕС предоставят публично актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 9 и 12, по начин, който позволява на заинтересованите лица да получат лесен достъп до нея.“

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В член 17, параграф 1 се добавя следната алинея:

(5)  В член 17 параграф 1 се заменя със следния текст:

"1.   Споровете между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги в държава-членка, във връзка със задълженията, предвидени в настоящия регламент, се уреждат съгласно процедурите за решаване на спорове, установени в членове 20 и 21 от Рамковата директива.

"1.   Споровете между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги в държава-членка, във връзка със задълженията, предвидени в настоящия регламент, се уреждат съгласно процедурите за решаване на спорове, установени в членове 20 и 21 от Рамковата директива.

Споровете между операторите на посетените мрежи и други оператори относно цените, прилагани за ресурсите, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на едро, могат да бъдат отнесени към компетентния национален регулаторен орган или органи в съответствие с член 20 или 21 от Рамковата директива. В такъв случай компетентният национален регулаторен орган или органи се консултира(т) с ОЕРЕС относно действията, което следва да бъдат предприети в съответствие с разпоредбите на Рамковата директива, на специфичните директиви или на настоящия регламент за разрешаване на спора, и изчаква становището на ОЕРЕС, преди да предприеме действия за разрешаване на спора. “

Споровете между операторите на посетените мрежи и други оператори относно:

 

а)   цените, прилагани за ресурсите, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на едро;

 

б)   случаи на нелоялна конкуренция, състоящи се по същество от оферта от страна на външен за местния пазар оператор, основаваща се на постоянен роуминг,

 

могат да бъдат отнасяни към компетентния национален регулаторен орган или органи в съответствие с член 20 или 21 от Рамковата директива. В такъв случай компетентният национален регулаторен орган или органи се консултира(т) с ОЕРЕС относно действията, което следва да бъдат предприети в съответствие с разпоредбите на Рамковата директива, на специфичните директиви или на настоящия регламент за разрешаване на спора, и изчаква становището на ОЕРЕС, преди да предприеме действия за разрешаване на спора.

 

Ако спорът попада в обхвата на буква б), ОЕРЕС, по своя преценка, прави обща оценка върху значителен период от време на всички фактически елементи, характеризиращи дейностите, извършвани от външния за местния пазар оператор в държавата членка, в която е установен, и на пропорционална и сравнителна основа в посетената държава членка. Тези елементи могат да включват:

 

а)   мястото, където се намират регистрираният офис и администрацията на оператора или където операторът има служебни помещения, плаща данъци и прави социалноосигурителни вноски;

 

б)   законодателството, което се прилага към договорите, сключени между оператора и неговите служители, от една страна, и между оператора и неговите клиенти, от друга;

 

в)   мястото, където операторът извършва значителна част от своята стопанска дейност и където работи неговият административен персонал;

 

г)   направените инвестиции, броят на изпълнените договори и/или частта от оборота, осъществен в държавата членка по установяване и в посетената държава членка.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 – буква а

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 19 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)   в параграф 3 първото изречение се заменя със следното:

а)   параграф 3 се заменя със следното:

„3. Освен това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад на всеки две години след 15 юни 2017 г. Всеки доклад включва, наред с другото, оценка на:

„3. Освен това Комисията представя междинен доклад за изпълнението на премахването на надценките на дребно за роуминг пред Европейския парламент и Съвета до 15 декември 2018 г. Освен това и след провеждане на консултации с ОЕРЕС Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад до 15 декември 2019 г. и на всеки две години след това, придружен, ако е уместно, от законодателно предложение за изменение на цените на едро за регулирани роуминг услуги, определени в настоящия регламент. Тези двугодишни доклади включват, наред с другото, оценка на:

а)   наличието и качеството на услугите, включително услугите, които представляват алтернатива на регулираните услуги на дребно за роуминг на гласови услуги, SMS и данни, по-специално с оглед на технологичното развитие;

а)   наличието и качеството на услугите, включително услугите, които представляват алтернатива на регулираните услуги на дребно за роуминг на гласови услуги, SMS и данни, по-специално с оглед на технологичното развитие;

б)   степента на конкуренция както на пазарите на роуминг на дребно, така и на едро, и по-специално конкурентното положение на малки, независими или нови оператори на пазара, включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията и степента на взаимно свързване между операторите;

б)   степента на конкуренция както на пазарите на роуминг на дребно, така и на едро, и по-специално конкурентното положение на малки, независими или нови оператори на пазара и на операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO), включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията и степента на взаимно свързване между операторите;

в)   степента, до която въвеждането на структурните мерки, предвидени в членове 3 и 4, е дало резултати за развитието на конкуренцията на вътрешния пазар на регулирани роуминг услуги.“

в)   степента, до която въвеждането на структурните мерки, предвидени в членове 3 и 4, е дало резултати за развитието на конкуренцията на вътрешния пазар на регулирани роуминг услуги.

 

ва)   развитието на цените на дребно, спектъра от тарифни планове, предлагани на клиентите, включително появата на тарифни планове, ограничени единствено до национални услуги, и всяко намаляване на наличността на фиксираните тарифни планове;

 

вб)   промените в моделите за използване на данни от страна на потребителите;

 

вв)   способността на местните оператори на мрежи да поддържат своя национален ценови модел и да възстановяват разходите си за предоставяне на регулирани роуминг услуги от своите приходи от предоставянето на такива услуги, както и до каква степен са били разрешавани извънредни надценки за роуминг на дребно съгласно член 6в;

 

вг)   способността на операторите на посетените мрежи да възстановяват ефективно направените от тях разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро;

 

вд)   въздействието на РКД върху планираните инвестиции в мрежова инфраструктура от операторите;

 

ве)   въздействието на Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № .../...1a по отношение на защитата на потребителите и по-специално във връзка с уреждането на спорове между операторите, прилагащи политика на справедливо ползване, и клиентите на роуминг услуги, като например дали на клиентите на роуминг услуги е предоставено достатъчно време за оспорване, без те да се оказват санкционирани в този процес;

 

вж)   ползването на обективни показатели и по-специално тълкуването от страна на операторите и националните регулаторни органи на терминологията, използвана в Регламент за изпълнение (ЕС) №…/... на Комисията, като например „неправилно използване“ и „периодично пътуване“, с цел недопускане на несъответствия между държавите членки при прилагането;

 

 

_____________________

 

1a   Регламент за изпълнение (ЕС) …/... на Комисията от ... за определяне на подробни правила относно прилагането на политиката на справедливо ползване и относно методология за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг и относно заявлението, което се подава от доставчик на роуминг за целите на тази оценка (ОВ L...,..., стр....).

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 – буква б

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 19 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   в параграф 4, първа алинея, първото изречение се заменя със следното:

б)   параграф 4 се заменя със следното:

„4.   С цел да се оценява развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС редовно събира данни от националните регулаторни органи за изменението на цените на едро и дребно на регулирани гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на данни, включително цени на едро, прилагани съответно за балансиран и небалансиран трафик за роуминг. Той събира също така данни относно договори за роуминг на едро, по които не се прилагат максималните цени за роуминг на едро, предвидени в членове 7, 9 или 12, и относно изпълнението на договорни мерки на равнище пазар на едро, които са насочени към предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза.

"4.   С цел да се оценява развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС редовно събира и прави публично достъпни данни от националните регулаторни органи за изменението на цените на едро и дребно на регулирани гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на данни, включително цени на едро, прилагани съответно за балансиран и небалансиран трафик за роуминг. Той събира също така данни относно договори за роуминг на едро, по които не се прилагат максималните цени за роуминг на едро, предвидени в членове 7, 9 или 12, и относно изпълнението на договорни мерки на равнище пазар на едро, които са насочени към предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза.

Тези данни се съобщават на Комисията най-малко два пъти годишно. Комисията ги оповестява публично.“

Тези данни се съобщават на Комисията най-малко на всеки три месеца. Комисията ги оповестява публично.

Въз основа на събраните данни ОЕРЕС докладва редовно и относно развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите членки по отношение както на вътрешните услуги, така и на роуминг услугите и развитието на действителните цени на едро за роуминг за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг.

Въз основа на събраните данни ОЕРЕС докладва редовно и относно развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите членки по отношение както на вътрешните услуги, така и на роуминг услугите и развитието на действителните цени на едро за роуминг за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг, както и относно връзката между цените на едро и цените на дребно, разходите на едро и цените на едро за национални и роуминг услуги. ОЕРЕС оценява в каква степен тези елементи са свързани помежду си, като се има предвид, че цената на дребно трябва да бъде равна или по-висока от цената на едро, която, от своя страна, е равна или по-висока от разходите на едро. ОЕРЕС предоставя тези доклади на разположение на обществеността.

ОЕРЕС също така ежегодно събира от националните регулаторни органи информация относно прозрачността и сравнимостта на различните тарифи, предлагани от операторите на техните клиенти. Комисията оповестява публично тези данни и констатации.“

ОЕРЕС също така ежегодно събира от националните регулаторни органи информация относно прозрачността и сравнимостта на различните тарифи, предлагани от операторите на техните клиенти. Комисията оповестява публично тези данни и констатации.“

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Регламент (ЕС) № 2015/2120, Регламентът за единен пазар в областта на далекосъобщенията, приет през 2015 г., предвижда премахване на таксите на дребно за роуминг на гласови повиквания, данни и SMS, считано от 15 юни 2017 г.: така наречената „роуминг цена като у дома“ (РКД). За да влезе в сила РКД, в срок до тази дата трябва да започне да се прилага законодателство, адаптиращо пределните цени за роуминг услуги на едро. Както бе поискано от съзаконодателите, Комисията извърши преглед на пазара на роуминг на едро и въз основа на този преглед предложи това законодателство. Настоящият доклад е първият етап от процеса на приемане на тези законодателни актове в съответствие с обикновената законодателна процедура.

РКД също е обект на евентуалното прилагане на „политики на разумно използване“ от страна на операторите и извънредни дерогации чрез механизъм за устойчивост, което трябва да бъде допълнително разработено и представено от Комисията в акт за изпълнение до края на годината. Докладчикът желае да подчертае, че актът за изпълнение върви ръка за ръка с преразглеждането на горните граници на цените на едро. Наличието на щедра политика на разумно използване за потребителите трябва да бъде придружавано от горни граници на цените на едро, които позволяват на възможно най-голям брой оператори да предоставят роуминг цени като у дома.

В своя преглед Комисията направи заключението, че пазарът на роуминг на едро не функционира добре, и предложи допълнително намаляване на горните граници на цените на едро за гласови повиквания, SMS и пренос на данни в роуминг.

Докладчикът подкрепя изцяло целта за премахване на таксите на дребно за роуминг в Европа и предлага допълнителни промени в предложението на Комисията, които биха били от полза за потребителите и биха гарантирали конкурентни пазари на далекосъобщенията.

Максималните граници на цените на едро

Цените на едро за данни бележат намаление на пазарите в продължение на години и няма основание да се счита, че това няма да продължи. Спадащите цени са свързани особено отчетливо с бързо нарастващото потребление на данни по целия свят. Според някои оценки, до 2021 г. преносът на данни по мобилни мрежи ще се увеличи десетократно в сравнение с 2015 г. Икономическите ползи от повишеното потребление на данни в европейските общества са ясни и те носят със себе си нови възможности за услуги и засилване на конкурентоспособността в промишления сектор. Това не следва да бъде обезсърчавано в никакъв случай.

Повишеното потребление на данни също така ще стимулира нови инвестиции в инфраструктура и ще позволява потреблението на все повече данни както от националните ползватели, така и от ползвателите, посещаващи тези мрежи. Първоначалните данни от операторите, които вече предлагат на своите клиенти РКД, показват рязко нарастване на потреблението на данни. Потребителите, които все още изключват своите мобилни телефони, когато пътуват в Европейския съюз, ще могат да използват услугите, основаващи се на данни, след като РКД да стане реалност за всички, което ще доведе до допълнително стимулиране на потреблението на данни.

Комисията не отчита адекватно тези промени, като основава своето предложение за горни граници на цените на едро за данни върху консервативно разбиране за увеличаването на потреблението на данни и върху ценово равнище на пазара, което не търпи развитие. Това разбиране накара Комисията да предложи пределна цена на едро, която докладчикът счита за твърде висока. В предложението на Комисията се определя непроменена горна граница на цените за пренос на данни на 0,85 евроцент за периода 2017 — 2021 г. (с преразглеждане през 2019 г.). Въпреки това в изчисленията на TERA Consultants, придружаващи оценката на въздействието на Комисията, разходите за предлагане на услуги на оператор за роуминг на едро през 2017 г. е под 0,5 евроцент за мегабайт във всички държави членки и под 0,4 евроцент за мегабайт в 27 от 28 държави членки (с изключение на Малта).

Проучването на TERA Consultants показва също така, че по-голямото потребление ще води до значително понижаване на разходите за единица данни. С цел по-добро отразяване на тези реалности на пазара на данни докладчикът счита, че е необходимо да се определи пределна цена за 2017 г., която е по-близка до равнищата на разходите, и да бъде въведена ежегодно намаляваща пределна граница на цените за пренос на данни. Този план за постепенно понижаване, предложен от докладчика в член 12, отразява реалността на пазарите на едро и също така допринася за по-висока степен на предвидимост. Операторите сключват ежегодни споразумения за роуминг помежду си. Планът за постепенно понижаване позволява на операторите да прогнозират своите такси за роуминг по-добре, отколкото с помощта на статична пределна цена, съчетана с преглед, чийто резултат не може да се предвиди.

Освен това докладчикът счита, че твърде високите тавани на цените ще доведат до намаляване на конкуренцията на пазара. По-малките оператори и виртуалните мобилни оператори са новатори, конкуренти и могат да привличат повече на брой клиенти и за националните мрежи, и за мрежите за роуминг. Въпреки това, те имат по-малко възможности за преговаряне и цените, които те заплащат за роуминг на данни на едро, обикновено достигат или са съвсем малко под регламентираните пределни цени. Налагането на пределни цени, които са твърде високи, ще създава икономически трудности за по-малките и виртуалните участници, ще води до намаляване на броя на участниците и до понижаване на конкуренцията на пазарите, като по този начин се ограничава изборът на потребителите. Прекалено високите тавани на цените биха принуждавали операторите да предлагат единствено национални договори на своите клиенти, което противоречи на принципа на цифровия единен пазар.

Освен това, ако щедрата политика на разумно ползване се придружава от горни граници на цените на едро за данни, които са прекалено високи, това ще има отрицателно въздействие върху онези пазари, където използването на данни е високо и/или цените на дребно са ниски. Този сценарий може да принуди посещаващите оператори да искат дерогация от РКД чрез механизма за устойчивост, което означава, че клиентите им вече няма да се ползват от РКД.

Докладчикът също така предлага промяна на единиците, използвани за данни, от мегабайт на гигабайт (1024 MB), който отчита в по-голяма степен повишеното потребление на данни, които се наблюдава понастоящем и се очаква през следващите години. Докладчикът счита, че тази единица е по-подходяща за новите нива на потребление на данни и бъдещето на регламента.

На последно място, в сравнение с предложението на Комисията, докладчикът счита, че това ще дава възможност както за конкуренцията, така и за възстановяването на разходите, дори и с намалена пределна цена на едро за гласови повиквания. Докладчикът обаче счита, че пределната цена за текстови съобщения (SMS) е адекватна. Пределната цена отразява правилно пазарните реалности, тъй като използването на текстови съобщения бележи спад и бива постепенно заменяно от конкурентни услуги.

Клауза за преглед

Комисията предлага преразглеждане на горните граници на цените на всеки две години след 15 юни 2017 г. Докладчикът е съгласен с това, в съчетание с предложения график за плавно намаление на цените. Ако се докаже, че горните граници на цените са прекалено високи и нарушават функционирането на пазарите, унищожават участниците на пазара и нарушават конкуренцията, или ако се докаже, че те са твърде ниски и биха застрашили възвръщаемостта на разходите за посетени оператори, пределните цени могат да бъдат съответно коригирани.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Правила за пазарите на роуминг на едро

Позовавания

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniela Aiuto

Дата на внасяне

7.12.2016

Правна информация - Политика за поверителност