Διαδικασία : 2016/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0372/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0372/2016

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0128

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 791kWORD 98k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Miapetra Kumpula-Natri

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0399),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0219/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0372/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 θεσπίζει νέο μηχανισμό για τις τιμές λιανικής στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό να καταργήσει τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής, χωρίς να στρεβλώνει τις εγχώριες αγορές και τις αγορές επίσκεψης.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 θεσπίζει νέο μηχανισμό για τις τιμές λιανικής στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό να καταργήσει τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής από τις 15 Ιουνίου 2017, χωρίς να στρεβλώνει τις εγχώριες αγορές και τις αγορές επίσκεψης καθώς τα τέλη περιαγωγής δεν δικαιολογούνται σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα·

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 προβλέπει τη δυνατότητα του παρόχου περιαγωγής να εφαρμόζει «πολιτική εύλογης χρήσης» σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εμφαίνονται στο άρθρο 6δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012. Μια κατάλληλη πολιτική εύλογης χρήσης θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση ενός οικονομικά βιώσιμου μοντέλου για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής και λιανικής. Μια γενναιόδωρη πολιτική εύλογης χρήσης για τους καταναλωτές περιαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από ανώτατα όρια χονδρικής τα οποία θα αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής και θα επιτρέπουν σε όσο το δυνατό περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν προσφορές περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού (RLAH) χωρίς να προκαλείται υπέρογκη αύξηση του κόστους, να καταστρέφονται ανταγωνιστικές εγχώριες αγορές ή να αυξάνονται οι τιμές για τους εγχώριους καταναλωτές.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2120, και που αναφέρεται επίσης ως «roam-like-at-home» (RLAH - περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού), είναι αναγκαία για τη θέσπιση και τη διευκόλυνση της λειτουργίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισμός δεν επαρκεί από μόνος του για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της αγοράς περιαγωγής.

(4)  Η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2120, και που αναφέρεται επίσης ως «roam-like-at-home» (RLAH - περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού), είναι αναγκαία για τη θέσπιση και τη διευκόλυνση της λειτουργίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και για τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισμός δεν επαρκεί από μόνος του για να διασφαλίσει την ορθή και βιώσιμη λειτουργία της αγοράς περιαγωγής. Θα πρέπει, επομένως, ο παρών κανονισμός να διασφαλίζει ότι τα μοντέλα τιμολόγησης στις εγχώριες αγορές δεν επηρεάζονται από την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, εξαρτάται επομένως από τη δυνατότητα εφαρμογής νομοθετικής πράξης προτεινόμενης από την Επιτροπή, η οποία θα προβλέπει κατάλληλα μέτρα μετά την επανεξέταση των αγορών περιαγωγής χονδρικής.

(5)  Η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, εξαρτάται επομένως από τη δυνατότητα εφαρμογής νομοθετικής πράξης προτεινόμενης από την Επιτροπή, η οποία θα προβλέπει κατάλληλα μέτρα μετά την επανεξέταση των αγορών περιαγωγής χονδρικής, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ειδικότερα, η σημερινή λειτουργία των αγορών περιαγωγής χονδρικής θα μπορούσε να επηρεάσει τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στις εγχώριες αγορές των φορέων εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης λόγω των υπερβολικά υψηλών τελών περιαγωγής χονδρικής σε σχέση με τις εγχώριες τιμές λιανικής που εφαρμόζονται στους τελικούς χρήστες. Αυτό ισχύει κυρίως για μικρότερους φορείς ή για φορείς εκμετάλλευσης με κίνηση περιαγωγής προς το εξωτερικό, γεγονός που καθιστά την RLAH δομικά μη βιώσιμη.

(8)  Ειδικότερα, η σημερινή λειτουργία των αγορών περιαγωγής χονδρικής θα μπορούσε να επηρεάσει τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στις εγχώριες αγορές των φορέων εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης λόγω των υπερβολικά υψηλών τελών περιαγωγής χονδρικής σε σχέση με τις εγχώριες τιμές λιανικής που εφαρμόζονται στους τελικούς χρήστες. Αυτό ισχύει κυρίως για μικρότερους φορείς εκμετάλλευσης περιλαμβανομένων των παρόχων περιαγωγής κινητών εικονικών δικτύων (MVNO), που έχουν ζωτική σημασία για τον υγιή ανταγωνισμό, και για φορείς εκμετάλλευσης με κίνηση περιαγωγής προς το εξωτερικό, γεγονός που καθιστά την RLAH δομικά μη βιώσιμη. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί ότι η οδηγία .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών] θα παρέχει σαφή και συνεκτικά μακροπρόθεσμα κριτήρια για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η λειτουργία της αγοράς περιαγωγής χονδρικής θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να ανακτούν τις δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής, συμπεριλαμβανομένου του από κοινού αναλαμβανόμενου και του κοινού κόστους. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις στα δίκτυα επίσκεψης και θα αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις του εγχώριου ανταγωνισμού στις αγορές επίσκεψης λόγω του ρυθμιστικού αρμπιτράζ από πλευράς των φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι προσφεύγουν σε μέτρα για παροχή πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, ώστε να ανταγωνίζονται στις εγχώριες αγορές επίσκεψης.

(9)  Η λειτουργία της αγοράς περιαγωγής χονδρικής θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να ανακτούν όλες τις αποδοτικά πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής, συμπεριλαμβανομένου του από κοινού αναλαμβανόμενου και του κοινού κόστους. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις στα δίκτυα επίσκεψης και θα αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις του εγχώριου ανταγωνισμού στις αγορές επίσκεψης λόγω του ρυθμιστικού αρμπιτράζ από πλευράς των φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι προσφεύγουν σε μέτρα για παροχή πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, ώστε να ανταγωνίζονται στις εγχώριες αγορές επίσκεψης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής, οι πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να μπορούν να απορρίπτουν αιτήματα για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής μόνον βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και αφού λάβουν άδεια από την εθνική ρυθμιστική τους αρχή. Οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής απορρίπτονται πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Για λόγους διαφάνειας, η εθνική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή για τις εν λόγω αιτήσεις έγκρισης και τις υποβαλλόμενες καταγγελίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω αιτήσεις και καταγγελίες, με την επιφύλαξη τήρησης του απορρήτου.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τα τέλη χονδρικής, οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να διατηρηθούν, δεδομένου ότι κάθε μέτρο που καθιστά δυνατή την RLAH σε ολόκληρη την Ένωση χωρίς να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο του κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο διατάραξης της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών περιαγωγής και δεν θα ενθάρρυνε τον ανταγωνισμό.

(12)  Όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τα τέλη χονδρικής, οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να διατηρηθούν, δεδομένου ότι κάθε μέτρο που καθιστά δυνατή την RLAH σε ολόκληρη την Ένωση χωρίς να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο του κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο διατάραξης της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών περιαγωγής και δεν θα ενθάρρυνε τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την αγορά τηλεπικοινωνιών, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους, τα τεχνολογικώς καινοτόμα μοντέλα υπηρεσιών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να προωθηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές δικτύου ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση της χρήσης δεδομένων στην οποία θα συμβάλει η θέσπιση της RLAH.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Κατά τον καθορισμό των μέγιστων ορίων τελών χονδρικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία πρόσβασης που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διακίνησης για τη διεκπεραίωση των δεδομένων σε ένα σημείο ανταλλαγής που προσδιορίζεται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης.

(16)  Η χρήση υπηρεσιών δεδομένων αυξάνεται ταχέως στην Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η καθιέρωση της RLAH από τις 15 Ιουνίου 2017 θα συμβάλει στην αύξηση αυτή στο πλαίσιο της περιαγωγής, με αποτέλεσμα την αισθητή μείωση του κόστους ανά μονάδα δεδομένων που καταναλώνεται. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αύξηση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων και η μείωση του κόστους ανά μονάδα δεδομένων που καταναλώνεται, τα μέγιστα όρια τελών χονδρικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων πρέπει να μειώνονται κάθε χρόνο. Κατά τον καθορισμό των μέγιστων ορίων τελών χονδρικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία πρόσβασης που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διακίνησης για τη διεκπεραίωση των δεδομένων σε ένα σημείο ανταλλαγής που προσδιορίζεται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ως εκ τούτου, τα μέγιστα όρια ισχυόντων τελών περιαγωγής χονδρικής για φωνητικές κλήσεις, μηνύματα SMS και υπηρεσίες δεδομένων θα πρέπει να μειωθούν.

(18)  Ως εκ τούτου, τα μέγιστα όρια ισχυόντων τελών περιαγωγής χονδρικής για φωνητικές κλήσεις, μηνύματα SMS και υπηρεσίες δεδομένων θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά, σε επίπεδα πλησιέστερα προς το πραγματικό κόστος της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και η τακτική επανεξέταση της λειτουργίας των αγορών περιαγωγής χονδρικής και της σχέσης τους με την αγορά περιαγωγής λιανικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ροές κίνησης. Για τη σωστή εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι αγορές περιαγωγής θα προσαρμοστούν στους κανόνες της RLAH, πρέπει να συλλέγονται επαρκή δεδομένα για τη λειτουργία των εν λόγω αγορών μετά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

(21)  Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και η τακτική επανεξέταση της λειτουργίας των αγορών περιαγωγής χονδρικής και της σχέσης τους με την αγορά περιαγωγής λιανικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ροές κίνησης. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. Η Επιτροπή θα πρέπει, στη συνέχεια, να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε δύο έτη. Η πρώτη έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019. Ειδικότερα, στις διετείς εκθέσεις της η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσον η RLAH έχει οποιονδήποτε αντίκτυπο στην εξέλιξη των τιμών λιανικής και, ειδικότερα, στο εύρος των τιμολογιακών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στην αγορά λιανικής. Τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει, αφενός, την εκτίμηση της τυχόν εμφάνισης τιμολογιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μόνον εγχώριες υπηρεσίες και αποκλείουν εντελώς τις υπηρεσίες περιαγωγής, υπονομεύοντας έτσι αυτή καθαυτή την αρχή RLAH και, αφετέρου, την εκτίμηση της τυχόν μείωσης στη διαθεσιμότητα τιμολογιακών προγραμμάτων με πάγια χρέωση, που θα μπορούσε επίσης να αντιπροσωπεύει ζημία για τους καταναλωτές και να υπονομεύει τους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα πρέπει, όπως στην έκθεσή της της 15ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής, στις διετείς εκθέσεις να αξιολογεί την ικανότητα των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης να ανακτούν τις αποδοτικά πραγματοποιηθείσες δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής, και τον αντίκτυπο της RLAH στις προγραμματισμένες επενδύσεις σε υποδομές δικτύου. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει την ικανότητα των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης να ανακτούν τις δαπάνες τις σχετικές με την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής από τα έσοδα που αντλούν από την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, ιδιαίτερα τον αντίκτυπο στους MVNO, και τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτραπεί πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές βάσει του μηχανισμού αειφορίας. Για τη σωστή εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι αγορές περιαγωγής θα προσαρμοστούν στους κανόνες της RLAH, πρέπει να συλλέγονται επαρκή δεδομένα για τη λειτουργία των εν λόγω αγορών μετά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Για την αξιολόγηση των εξελίξεων του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε επίπεδο Ένωσης και για την τακτική αναφορά των αλλαγών των τελών περιαγωγής χονδρικής για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, ο BEREC θα πρέπει να αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα τέλη που ισχύουν για την ισόρροπη και τη μη ισόρροπη κίνηση αντίστοιχα. Θα πρέπει επίσης να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέρη μιας σύμβασης χονδρικής δεν εφαρμόζουν τα μέγιστα όρια τελών περιαγωγής χονδρικής ή εφαρμόζουν μέτρα σε επίπεδο χονδρικής τα οποία αποσκοπούν στην αποτροπή της μόνιμης περιαγωγής ή μη φυσιολογικής ή καταχρηστικής χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής, όσο οι τελευταίοι ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης.

(22)  Για την αξιολόγηση των εξελίξεων του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε επίπεδο Ένωσης και για την τακτική αναφορά των αλλαγών των τελών περιαγωγής χονδρικής για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, ο BEREC θα πρέπει να αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα τέλη που ισχύουν για την ισόρροπη και τη μη ισόρροπη κίνηση αντίστοιχα. Θα πρέπει επίσης να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέρη μιας σύμβασης χονδρικής δεν εφαρμόζουν τα μέγιστα όρια τελών περιαγωγής χονδρικής ή εφαρμόζουν μέτρα σε επίπεδο χονδρικής τα οποία αποσκοπούν στην αποτροπή της μόνιμης περιαγωγής ή μη φυσιολογικής ή καταχρηστικής χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής, όσο οι τελευταίοι ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, ο BEREC θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τη σχέση μεταξύ τιμών λιανικής, τελών χονδρικής και κόστους χονδρικής για τις εγχώριες υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες περιαγωγής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)   Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών δύνανται να απορρίπτουν αιτήματα για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.»

«2.   Οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών δύνανται να απορρίπτουν αιτήματα για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και αφού λάβουν άδεια από την εθνική ρυθμιστική αρχή τους. Η οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για οιαδήποτε αίτηση έγκρισης και για τους αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω αιτήσεις, με την επιφύλαξη τήρησης του απορρήτου.»

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Η προσφορά αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 5 είναι επαρκώς λεπτομερής και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, παρέχοντας περιγραφή των προσφορών που αφορούν την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις. Η εν λόγω προσφορά αναφοράς μπορεί να περιέχει όρους που επιτρέπουν να αποτραπεί η μόνιμη περιαγωγή ή η ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής, όσο οι τελευταίοι ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης. Εφόσον απαιτείται, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεταβάλλουν τις προσφορές αναφοράς για να τηρούνται οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.»

«6.   Η προσφορά αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 5 είναι επαρκώς λεπτομερής και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, παρέχοντας περιγραφή των προσφορών που αφορούν την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις. Η εν λόγω προσφορά αναφοράς μπορεί να περιέχει όρους που επιτρέπουν να αποτραπεί η μόνιμη περιαγωγή ή η ανώμαλη ή καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής, όσο οι τελευταίοι ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης. Εφόσον απαιτείται, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεταβάλλουν τις προσφορές αναφοράς για να τηρούνται οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Οι επιχειρήσεις που έχουν ζητήσει πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αποδέχονται ή απορρίπτουν τις καταγγελίες αυτές εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους, δικαιολογώντας την απόφασή τους. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή για τις καταγγελίες αυτές και τις αντίστοιχες αποφάσεις, και η Επιτροπή τις θέτει στη διάθεση του κοινού.»

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη για την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής με προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και τερματισμού, δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 0,04 EUR από την 15η Ιουνίου 2017 και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, παραμένει στα 0,04 EUR μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

1.  Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη για την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής με προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και τερματισμού, δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 0,03 EUR ανά λεπτό από την 15η Ιουνίου 2017 και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, παραμένει στα 0,03 EUR μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Από τις 15 Ιουνίου 2017, το μέσο τέλος χονδρικής, το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 0,0085 EUR ανά megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, παραμένει στα 0,0085 EUR έως τις 30 Ιουνίου 2022».

1.  Από τις 15 Ιουνίου 2017, το μέσο τέλος χονδρικής, το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 4 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων. Το όριο ασφαλείας μειώνεται σε 3 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων από την 1η Ιουλίου 2018, σε 2 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων από την 1η Ιουλίου 2019, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, σε 1 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων από την 1η Ιουλίου 2020. Παραμένει στο 1 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 16 – παράγραφοι 1 και 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  Στο άρθρο 16, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς τους.

«1.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, από κοινού με τον BEREC, παρακολουθούν και επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό εντός της αντίστοιχης επικράτειάς τους.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν με αυστηρότητα τους παρόχους περιαγωγής που κάνουν οι ίδιοι χρήση των άρθρων 6β και 6γ και του άρθρου 6ε παράγραφος 3.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν με αυστηρότητα τους παρόχους περιαγωγής που κάνουν οι ίδιοι χρήση των άρθρων 6β και 6γ και του άρθρου 6ε παράγραφος 3.

2.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θέτουν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως των άρθρων 6α, 6β, 6γ, 6ε, 7, 9 και 12, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.»

2.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ο BEREC θέτουν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως των άρθρων 6α, 6β, 6γ, 6ε, 7, 9 και 12, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.»

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

(5)  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Σε περίπτωση διαφοράς που συνδέεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που καθορίζονται με τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας-πλαισίου.

«1.   Σε περίπτωση διαφοράς που συνδέεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που καθορίζονται με τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας-πλαισίου.

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης και άλλων φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τα τέλη που εφαρμόζονται στις εισροές οι οποίες απαιτούνται για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής μπορεί να παραπέμπεται στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή ή αρχές σύμφωνα με το άρθρο 20 ή 21 της οδηγίας-πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή αρχές πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τον BEREC, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο, τις ειδικές οδηγίες ή τον παρόντα κανονισμό για την επίλυση της διαφοράς και αναμένει τη γνώμη του BEREC πριν από την ανάληψη δράσης για την επίλυση της διαφοράς.»

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης και άλλων φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με:

 

α)   τα τέλη που εφαρμόζονται στις εισροές οι οποίες απαιτούνται για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής

 

β)   τις περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά που συνίστανται κατ’ ουσίαν σε μια προσφορά από μη εγχώριο φορέα η οποία βασίζεται στη μόνιμη περιαγωγή

 

μπορεί να παραπέμπεται στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή ή αρχές σύμφωνα με το άρθρο 20 ή 21 της οδηγίας-πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή αρχές πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τον BEREC, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο, τις ειδικές οδηγίες ή τον παρόντα κανονισμό για την επίλυση της διαφοράς και αναμένει τη γνώμη του BEREC πριν από την ανάληψη δράσης για την επίλυση της διαφοράς.

 

Εάν η διαφορά εμπίπτει στο στοιχείο β), ο BEREC, κατά τη γνώμη του, διεξάγει μια συνολική αξιολόγηση για σημαντικό χρονικό διάστημα όλων των πραγματικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ο εν λόγω μη εγχώριος φορέας εκμετάλλευσης εντός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος και, αναλογικά και συγκριτικά, στο κράτος μέλος επίσκεψης. Στα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α)   ο τόπος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση του φορέα εκμετάλλευσης, όπου ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί χώρους γραφείων, καταβάλλει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης·

 

β)   το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτει ο φορέας εκμετάλλευσης με τους εργαζομένους του, αφενός, και με τους πελάτες του, αφετέρου·

 

γ)   ο τόπος όπου ο φορέας εκμετάλλευσης ασκεί την ουσιαστική επιχειρηματική του δραστηριότητα και απασχολεί διοικητικό προσωπικό·

 

δ)   οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, ο αριθμός των συμβάσεων που εκτελεί και/ή το μερίδιο του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί στο κράτος μέλος εγκατάστασης και στο κράτος μέλος επίσκεψης.»

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   στην παράγραφο 3, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

α)   Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανά διετία μετά τις 15 Ιουνίου 2017. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκτίμηση:

«3. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει προσωρινή έκθεση για την εφαρμογή της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018. Πέραν αυτού, και κατόπιν διαβουλεύσεων με τον BEREC, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019 και στη συνέχεια ανά διετία, η οποία θα συνοδεύεται, εφόσον είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για τροποποίηση των τελών χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω διετείς εκθέσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτίμηση:

α)   της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται εναλλακτικά προς τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων·

α)   της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται εναλλακτικά προς τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων·

β)   του επιπέδου του ανταγωνισμού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά περιαγωγής, ιδίως της ανταγωνιστικής κατάστασης των μικρών, ανεξάρτητων ή νεοεισερχόμενων φορέων εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης·

β)   του επιπέδου του ανταγωνισμού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά περιαγωγής, ιδίως της ανταγωνιστικής κατάστασης των μικρών, ανεξάρτητων ή νεοεισερχόμενων φορέων εκμετάλλευσης, και των MVNO, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης·

γ)   της έκτασης στην οποία η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής.»

γ)   της έκτασης στην οποία η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής.

 

γα)   της εξέλιξης των τιμών λιανικής, του εύρους των τιμολογιακών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εμφάνισης τιμολογιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μόνο εγχώριες υπηρεσίες και οποιασδήποτε μείωσης στη διαθεσιμότητα τιμολογιακών προγραμμάτων με πάγια χρέωση.»

 

γβ)   των αλλαγών στις συνήθειες χρήσης δεδομένων των καταναλωτών·

 

γγ)   της ικανότητας των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης να διατηρήσουν το εγχώριο μοντέλο χρέωσής τους και να ανακτούν τις δαπάνες τις σχετικές με την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής από τα έσοδα που αντλούν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, και του βαθμού στον οποίο έχουν εγκριθεί έκτακτα πρόσθετα τέλη περιαγωγής λιανικής δυνάμει του άρθρου 6γ·

 

γδ)   της ικανότητας των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων επίσκεψης να ανακτούν τις αποδοτικά πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής·

 

γε)   του αντικτύπου της RLAH στις προγραμματισμένες επενδύσεις σε υποδομές δικτύου από τους φορείς εκμετάλλευσης·

 

γστ)   του αντίκτυπου του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) .../... για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που εφαρμόζουν πολιτική εύλογης χρήσης και των πελατών τους, π.χ. σε σχέση με το αν οι πελάτες περιαγωγής έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να υποβάλουν καταγγελία αποφεύγοντας τυχόν κυρώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής·

 

γζ)   της χρήσης αντικειμενικών δεικτών και ιδίως της ερμηνείας, εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των όρων που χρησιμοποιούνται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) .../..., όπως «μη φυσιολογική χρήση» και «κατά περιόδους ταξίδια», προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν ασυνέπειες μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή·

 

 

_____________________

 

  Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) .../... της … που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής και την αίτηση που θα υποβάλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης (ΕΕ L..., ..., σ...). »

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από ακόλουθο κείμενο:

β)   Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Προκειμένου να εκτιμά τις εξελίξεις του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC συλλέγει σε τακτική βάση δεδομένα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις εξελίξεις των τελών λιανικής και χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τελών χονδρικής που ισχύουν για την ισόρροπη και μη ισόρροπη κίνηση περιαγωγής αντίστοιχα. Συλλέγει επίσης δεδομένα σχετικά με τις συμβάσεις χονδρικής που δεν υπόκεινται στα μέγιστα όρια τελών περιαγωγής χονδρικής που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 ή 12 και σχετικά με την εφαρμογή συμβατικών μέτρων σε επίπεδο χονδρικής με σκοπό την αποτροπή της μόνιμης περιαγωγής ή της μη φυσιολογικής ή καταχρηστικής χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής, όσο οι τελευταίοι ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης.

«4.   Προκειμένου να εκτιμά τις εξελίξεις του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC συλλέγει σε τακτική βάση, και δημοσιοποιεί, δεδομένα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις εξελίξεις των τελών λιανικής και χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τελών χονδρικής που ισχύουν για την ισόρροπη και μη ισόρροπη κίνηση περιαγωγής αντίστοιχα. Συλλέγει επίσης δεδομένα σχετικά με τις συμβάσεις χονδρικής που δεν υπόκεινται στα μέγιστα όρια τελών περιαγωγής χονδρικής που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 ή 12 και σχετικά με την εφαρμογή συμβατικών μέτρων σε επίπεδο χονδρικής με σκοπό την αποτροπή της μόνιμης περιαγωγής ή της μη φυσιολογικής ή καταχρηστικής χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής για σκοπούς διαφορετικούς από την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες των παρόχων περιαγωγής, όσο οι τελευταίοι ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης.

Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Η Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.»

Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες. Η Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.

Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, ο BEREC υποβάλλει επίσης τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των τιμών και των καταναλωτικών προτύπων στα κράτη μέλη, τόσο για τις εγχώριες υπηρεσίες όσο και για τις υπηρεσίες περιαγωγής, καθώς και την εξέλιξη των πραγματικών τιμών χονδρικής των υπηρεσιών περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, ο BEREC υποβάλλει επίσης τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των τιμών και των καταναλωτικών προτύπων στα κράτη μέλη, τόσο για τις εγχώριες υπηρεσίες όσο και για τις υπηρεσίες περιαγωγής, την εξέλιξη των πραγματικών τιμών χονδρικής των υπηρεσιών περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ παρόχων περιαγωγής, καθώς και για τη σχέση μεταξύ τιμών λιανικής, τελών χονδρικής και κόστους χονδρικής για τις εγχώριες υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Ο BEREC αξιολογεί πόσο στενά συνδέονται τα εν λόγω στοιχεία μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή λιανικής πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το τέλος χονδρικής, το οποίο, με τη σειρά του, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κόστος χονδρικής. Ο BEREC θέτει τις εκθέσεις του στη διάθεση του κοινού.

Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια βάση πληροφορίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών τιμών που προσφέρουν οι φορείς εκμετάλλευσης στους πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.»

Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια βάση πληροφορίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών τιμών που προσφέρουν οι φορείς εκμετάλλευσης στους πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.»

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2120, ο κανονισμός για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών ("ΕΑΤ") πρόβλεπε την κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής σε φωνητικές κλήσεις, δεδομένα και SMS από τις 15 Ιουνίου 2017: πρόκειται για τη λεγόμενη αρχή Roam Like at Home (περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού ή RLAH). Για να τεθεί σε ισχύ η RLAH, πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχει τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία για τα ανώτατα όρια τιμών για τις υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής. Όπως ζητήθηκε από τους συν-νομοθέτες, η Επιτροπή προέβη σε επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής και με βάση αυτή την επανεξέταση πρότεινε τη νομοθεσία. Η έκθεση είναι το πρώτο βήμα προς την έγκριση αυτής της νομοθεσίας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Η RLAH υπόκειται επίσης στην ενδεχόμενη εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης από φορείς εκμετάλλευσης καθώς και έκτακτων παρεκκλίσεων μέσω ενός μηχανισμού αειφορίας, οι οποίες προβλέπεται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και να παρουσιαστούν από την Επιτροπή σε εκτελεστική πράξη έως το τέλος του έτους. Η εισηγήτρια επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η εκτελεστική πράξη συμβαδίζει με την επανεξέταση των ανωτάτων ορίων τιμών χονδρικής. Μια γενναιόδωρη πολιτική εύλογης χρήσης για τους καταναλωτές πρέπει να συνοδεύεται από ανώτατα όρια τιμών χονδρικής που θα επιτρέπουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού.

Στην επανεξέτασή της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά περιαγωγής χονδρικής δεν λειτουργεί καλά και πρότεινε να μειωθούν περαιτέρω τα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής στην περιαγωγή φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται πλήρως τον στόχο της κατάργησης των τελών περιαγωγής λιανικής στην Ευρώπη και προτείνει περαιτέρω αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής που θα ωφελήσουν τον καταναλωτή και θα διασφαλίσουν ανταγωνιστικές αγορές τηλεπικοινωνιών.

Ανώτατα όρια τιμών χονδρικής

Οι τιμές χονδρικής για δεδομένα μειώνονται στις αγορές εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα συνεχιστεί. Η μείωση των τιμών συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ταχεία αύξηση της χρήσης δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Το 2021, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η κυκλοφορία κινητών δεδομένων θα έχει δεκαπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2015. Τα οικονομικά οφέλη από την αυξημένη χρήση δεδομένων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι σαφή, με νέες ευκαιρίες υπηρεσιών και τόνωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί.

Η αυξημένη χρήση δεδομένων θα αποτελέσει επίσης κινητήρια δύναμη για νέες επενδύσεις στις υποδομές, επιτρέποντας τόσο σε εγχώριους όσο και σε επισκεπτόμενους καταναλωτές να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη χρήση δεδομένων. Τα αρχικά στοιχεία από φορείς εκμετάλλευσης που ήδη προσφέρουν RLAH στους πελάτες τους δείχνουν θεαματική αύξηση της χρήσης δεδομένων. Όσοι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν κλειστά τα κινητά τους όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεδομένων από τη στιγμή που η RLAH θα γίνει πραγματικότητα για όλους, δίνοντας μια περαιτέρω ώθηση στη χρήση δεδομένων.

Η Επιτροπή δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη αυτές τις εξελίξεις και βασίζει την πρότασή της σχετικά με το ανώτατο όριο τιμών χονδρικής για τα δεδομένα σε μια συντηρητική υπόθεση για την αύξηση της χρήσης δεδομένων και σε μη εξελισσόμενα επίπεδα τιμών στην αγορά. Η υπόθεση αυτή οδήγησε την Επιτροπή να προτείνει ένα ανώτατο όριο τιμών χονδρικής το οποίο κατά τη γνώμη του εισηγητή είναι υπερβολικά υψηλό. Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει αμετάβλητο ανώτατο όριο τιμής για τα δεδομένα στα 0,85€c από το 2017 έως το 2021 (με επανεξέταση το 2019). Ωστόσο, στους υπολογισμούς της TERA Consultants, που συνοδεύουν την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής, το κόστος της προσφοράς υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής σε έναν φορέα εκμετάλλευσης το 2017 είναι χαμηλότερο από 0,5 €c ανά MB σε όλα τα κράτη μέλη και κάτω από 0,4 €c ανά MB σε 27 από τα 28 κράτη μέλη (με εξαίρεση τη Μάλτα).

Η μελέτη της TERA δείχνει επίσης ότι η μεγαλύτερη χρήση θα μειώσει αισθητά το μοναδιαίο κόστος. Για να αντικατοπτριστούν καλύτερα οι πραγματικότητες αυτές στην αγορά δεδομένων, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απαραίτητο το ανώτατο όριο τιμών για το 2017 να οριστεί πιο κοντά στα επίπεδα τιμών και να εισαχθεί ανώτατο όριο τιμών για τα δεδομένα που να μειώνεται σε ετήσια βάση. Αυτή η βαθμιαία μείωση που προτείνεται από τον εισηγητή στο άρθρο 12 αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στις αγορές χονδρικής, αλλά επίσης προσφέρει περαιτέρω προβλεψιμότητα. Οι φορείς εκμετάλλευσης κάνουν συμφωνίες περιαγωγής μεταξύ τους σε ετήσια βάση. Η βαθμιαία μείωση δίνει στους φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να προβλέπουν καλύτερα τα τέλη περιαγωγής τους παρά ένα στατικό ανώτατο όριο τιμών συνδυαζόμενο με μια επανεξέταση της οποίας το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα πολύ υψηλά ανώτατα όρια θα οδηγήσουν σε μειωμένο ανταγωνισμό στις αγορές. Οι μικρότεροι φορείς εκμετάλλευσης και οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων είναι καινοτόμοι ανταγωνιστές και μπορούν να φέρουν περισσότερους πελάτες στα εγχώρια δίκτυα καθώς και στα δίκτυα περιαγωγής. Ωστόσο, έχουν χαμηλότερη διαπραγματευτική ισχύ και οι τιμές που πληρώνουν για περιαγωγή δεδομένων χονδρικής συνήθως βρίσκονται ακριβώς στο ρυθμιζόμενο ανώτατο όριο τιμής ή είναι μόλις χαμηλότερες. Η επιβολή ενός πολύ υψηλού ανώτατου ορίου θα φέρει οικονομικές δυσκολίες στους μικρότερους φορείς εκμετάλλευσης και στους φορείς εικονικών δικτύων, θα αφήσει στην αγορά λιγότερους παράγοντες και λιγότερο ανταγωνισμό, περιορίζοντας έτσι την επιλογή των καταναλωτών. Τα πολύ υψηλά όρια τιμών θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν τους φορείς εκμετάλλευσης να προτιμήσουν να προσφέρουν μόνο εγχώρια προγράμματα στους καταναλωτές τους, κάτι που αντίκειται στη λογική της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Επιπλέον, εάν μια γενναιόδωρη πολιτική εύλογης χρήσης συνοδεύεται από πολύ υψηλά ανώτατα όρια τιμών χονδρικής για τα δεδομένα, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε εκείνες τις αγορές όπου η χρήση δεδομένων είναι υψηλή και/ή οι τιμές λιανικής χαμηλές. Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να εξαναγκάσει τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης να ζητήσουν παρέκκλιση από τη RLAH μέσω του μηχανισμού αειφορίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν επωφελούνται πλέον από τη RLAH.

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης την αλλαγή των μονάδων που χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία δεδομένων από τα megabyte στα gigabyte (1024 MB), ώστε να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ταχέως αναπτυσσόμενη χρήση δεδομένων που παρατηρείται αυτή τη στιγμή και που αναμένεται στα επόμενα έτη. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η μονάδα αυτή είναι καταλληλότερη για τις νέες ποσότητες κατανάλωσης δεδομένων και καθιστά τον κανονισμό περισσότερο ανθεκτικό στο μέλλον.

Τέλος, σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, η εισηγήτρια φρονεί ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο τόσο για τον ανταγωνισμό όσο και για ανάκτηση του κόστους ακόμα και με χαμηλότερο ανώτατο όριο χονδρικής και για τις φωνητικές κλήσεις. Η εισηγήτρια πιστεύει ωστόσο ότι το ανώτατο όριο τιμών για τα SMS είναι επαρκές. Το ανώτατο όριο στηρίζεται επαρκώς στις πραγματικότητες της αγοράς, δεδομένου ότι η χρήση μηνυμάτων κειμένου βρίσκεται σε πτώση και αντικαθίσταται με αργούς ρυθμούς από ανταγωνιστικές υπηρεσίες βασιζόμενες σε δεδομένα.

Ρήτρα επανεξέτασης

Η Επιτροπή προτείνει επανεξέταση των ανώτατων ορίων τιμών ανά διετία έτη μετά την 15η Ιουνίου 2017. Η εισηγήτρια συμφωνεί με αυτό, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη βαθμιαία μείωση. Εάν αποδειχτεί ότι τα ανώτατα όρια τιμών που έχουν οριστεί είναι πολύ υψηλά και διαταράσσουν τη λειτουργία των αγορών, καταστρέφουν παράγοντες της αγοράς και βλάπτουν τον ανταγωνισμό ή ότι είναι πολύ χαμηλά και θέτουν σε κίνδυνο την ανάκτηση του κόστους για τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης, τα όρια μπορεί να ρυθμιστούν αναλόγως.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κανόνες που διέπουν τις αγορές περιαγωγής χονδρικής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου