MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevien sääntöjen osalta

7.12.2016 - (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Miapetra Kumpula-Natri


Menettely : 2016/0185(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0372/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0372/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevien sääntöjen osalta

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0399),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0219/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0372/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Asetuksessa (EU) N:o 2015/2120 vahvistetaan uusi vähittäistason hinnoittelumekanismi unionin laajuisille säännellyille verkkovierailupalveluille, jotta verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut voidaan poistaa vääristämättä kotimaisia tai vierailuverkon markkinoita.

(3)  Asetuksessa (EU) N:o 2015/2120 vahvistetaan uusi vähittäistason hinnoittelumekanismi unionin laajuisille säännellyille verkkovierailupalveluille, jotta verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut voidaan poistaa 15 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen vääristämättä kotimaisia tai vierailuverkon markkinoita, sillä verkkovierailumaksulla ei ole perusteita rajattomassa Euroopassa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Asetuksessa (EU) N:o 2015/2120 säädetään verkkovierailupalvelun tarjoajan mahdollisuudesta soveltaa kohtuullisen käytön politiikkaa asetuksen (EU) N:o 531/2012 6 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti. Tarkoituksenmukaisella kohtuullisen käytön politiikalla on keskeinen merkitys pyrittäessä takaamaan verkkovierailujen tukku- ja vähittäistason markkinoiden rahoituksen kannalta kestävä malli. Verkkovierailuasiakkaille suotuisan kohtuullisen käytön politiikan lisäksi olisi otettava käyttöön enimmäistukkuhinnat, jotka ilmentävät verkkovierailupalvelujen tarjoamisen todellisia kustannuksia ja joiden avulla mahdollisimman monet operaattorit voivat tarjota ”roam like at home” -mahdollisuutta aiheuttamatta merkittäviä lisäkustannuksia tai haittavaikutuksia kotimaan kilpailumarkkinoihin tai hinnankorotuksia kotimaisille asiakkaille.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Asetuksella (EU) 2015/2120 säädetty verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistaminen, josta käytetään myös nimitystä ”roam like at home”, jäljempänä ’RLAH’, on tarpeen digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja niiden toiminnan helpottamiseksi koko unionissa. Mainittu asetus ei kuitenkaan yksistään riitä verkkovierailumarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(4)  Asetuksella (EU) 2015/2120 säädetty verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistaminen, josta käytetään myös nimitystä ”roam like at home”, jäljempänä ’RLAH’, on tarpeen digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja niiden toiminnan helpottamiseksi koko unionissa sekä kuluttajien kustannusten alentamiseksi. Mainittu asetus ei kuitenkaan yksistään riitä verkkovierailumarkkinoiden moitteettoman ja kestävän toiminnan varmistamiseksi. Siksi tällä asetuksella olisi varmistettava, että verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen vaikutus ei kohdistu kotimaisten markkinoiden hinnoittelumalleihin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Asetuksessa (EU) N:o 531/2012 säädetylle verkkovierailujen lisämaksujen poistamiselle 15 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen on edellytyksenä, että sovellettavissa on komission ehdottama säädös, jossa säädetään asianmukaisista toimenpiteistä verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevan komission uudelleentarkastelun jälkeen.

(5)  Asetuksessa (EU) N:o 531/2012 säädetylle verkkovierailujen lisämaksujen poistamiselle 15 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen on edellytyksenä, että sovellettavissa on komission ehdottama säädös, jossa säädetään asianmukaisista toimenpiteistä verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevan komission uudelleentarkastelun jälkeen verkkovierailujen lisämaksujen poistamisen mahdollistamiseksi.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Verkkovierailujen tukkumarkkinoiden tämänhetkinen toiminta voi eritoten vaikuttaa kilpailuun ja investointeihin kotimaan operaattoreiden kotimarkkinoilla tukkutason verkkovierailuhintojen ollessa liian suuria verrattuna loppukäyttäjiltä veloitettaviin kotimaan vähittäishintoihin. Tämä pätee erityisesti pienempiin operaattoreihin tai verkkovierailuliikenteen nettolähettäjiin, minkä vuoksi RLAH ei ole rakenteellisesti kestävällä pohjalla.

(8)  Verkkovierailujen tukkumarkkinoiden tämänhetkinen toiminta voi eritoten vaikuttaa kilpailuun ja investointeihin kotimaan operaattoreiden kotimarkkinoilla tukkutason verkkovierailuhintojen ollessa liian suuria verrattuna loppukäyttäjiltä veloitettaviin kotimaan vähittäishintoihin. Tämä pätee erityisesti pienempiin operaattoreihin, myös matkaviestinvirtuaaliverkko-operaattoreihin, jotka ovat tärkeitä terveen kilpailun kannalta, tai verkkovierailuliikenteen nettolähettäjiin, minkä vuoksi RLAH ei ole rakenteellisesti kestävällä pohjalla. On myös tärkeää, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä .../... [eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö] säädetään selkeistä ja johdonmukaisista pitkän aikavälin kannustimista televiestinnän alalla tehtäville yksityisille investoinneille.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Verkkovierailujen tukkumarkkinoiden toiminnan olisi mahdollistettava, että operaattorit voivat kattaa kaikki säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, myös yhteiset kustannukset. Tällä tavoin säilytettäisiin kannustimet investoida vierailuverkkoihin ja vältettäisiin kotimaisen kilpailun vääristyminen vierailuverkon markkinoilla. Tällaisia vääristymiä voi aiheuttaa se, että operaattorit käyttävät hyväkseen sääntelyn katvealueita soveltamalla verkkovierailupalvelujen käyttöoikeuteen korjaavia toimenpiteitä kilpaillakseen kotimaisilla vierailuverkon markkinoilla.

(9)  Verkkovierailujen tukkumarkkinoiden toiminnan olisi mahdollistettava, että operaattorit voivat kattaa kaikki tosiasiallisesti aiheutuneet, säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, myös yhteiset kustannukset. Tällä tavoin säilytettäisiin kannustimet investoida vierailuverkkoihin ja vältettäisiin kotimaisen kilpailun vääristyminen vierailuverkon markkinoilla. Tällaisia vääristymiä voi aiheuttaa se, että operaattorit käyttävät hyväkseen sääntelyn katvealueita soveltamalla verkkovierailupalvelujen käyttöoikeuteen korjaavia toimenpiteitä kilpaillakseen kotimaisilla vierailuverkon markkinoilla.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  Jotta voidaan helpottaa tukkutason verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoiden toimintaa, matkaviestinverkkojen operaattoreiden olisi voitava hylätä verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat pyynnöt ainoastaan objektiivisten kriteerien perusteella ja saatuaan luvan kansalliselta sääntelyviranomaiseltaan. Jos yritysten esittämät verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat pyynnöt hylätään, niiden olisi voitava esittää valituksia kansallisille sääntelyviranomaisille. Avoimuuden vuoksi kansallisen sääntelyviranomaisen olisi ilmoitettava komissiolle tällaisista lupahakemuksista ja mahdollisista valituksista. Komission olisi asetettava tällaisia hakemuksia ja valituksia koskevat tiedot julkisesti saataville luottamuksellisuus huomioon ottaen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tukkuhintoja koskeviin sääntöihin liittyvät unionin tason sääntelylliset velvoitteet olisi säilytettävä, koska toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat RLAH:n koko unionissa puuttumatta näiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuvien tukkutason kustannusten tasoon, voisi liittyä riski häiriöistä verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla eivätkä ne edistäisi kilpailua.

(12)  Tukkuhintoja koskeviin sääntöihin liittyvät unionin tason sääntelylliset velvoitteet olisi säilytettävä, koska toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat RLAH:n koko unionissa puuttumatta näiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuvien tukkutason kustannusten tasoon, voisi liittyä riski häiriöistä verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla eivätkä ne edistäisi kilpailua. Kilpailu on välttämätöntä televiestintämarkkinoilla, erityisesti uusille tulokkaille, teknologisesti innovatiivisille palvelumalleille, pienille ja keskisuurille yrityksille ja uusyrityksille, kun otetaan huomioon tarve edistää verkkoinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja, jotta voidaan vastata datapalvelujen kasvavaan käyttöön, jota RLAH:n käyttöönotto osaltaan edistää.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen enimmäistukkuhinnoissa on otettu huomioon käyttöoikeuden kaikki osatekijät, jotka tarvitaan verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen, mukaan lukien dataliikenteen siirtämisestä kotiverkon operaattorin yksilöimään yhdysliikennepisteeseen aiheutuvat välityskustannukset.

(16)  Datapalvelujen käyttö kasvaa nopeasti unionissa ja koko maailmassa. RLAH:n käyttöönotto 15 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen lisää kasvua verkkovierailujen yhteydessä, mikä johtaa käytettävän datan yksikkökohtaisten kustannusten tuntuvaan alenemiseen. Jotta voidaan ottaa huomioon datapalvelujen lisääntynyt käyttö ja käytettävän datan yksikkökohtaisten kustannusten aleneminen, säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen enimmäistukkuhintoja olisi laskettava joka vuosi. Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen enimmäistukkuhinnoissa on otettu huomioon käyttöoikeuden kaikki osatekijät, jotka tarvitaan verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen, mukaan lukien dataliikenteen siirtämisestä kotiverkon operaattorin yksilöimään yhdysliikennepisteeseen aiheutuvat välityskustannukset.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Voimassa olevia puheluiden, tekstiviestien ja datapalvelujen verkkovierailusta veloitettavia enimmäistukkuhintoja olisi sen vuoksi laskettava.

(18)  Voimassa olevia puheluiden, tekstiviestien ja datapalvelujen verkkovierailusta veloitettavia enimmäistukkuhintoja olisi sen vuoksi laskettava huomattavasti eli tasoille, jotka ovat lähempänä näiden palvelujen tarjoamisen todellisia kustannuksia.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  On tarpeen seurata ja tarkastella säännöllisesti verkkovierailujen tukkumarkkinoiden toimintaa ja kyseisten markkinoiden vuorovaikutusta verkkovierailujen vähittäismarkkinoiden kanssa ottaen huomioon kilpailun ja teknologian kehitys ja liikennevirrat. Jotta voidaan kunnolla arvioida, miten verkkovierailumarkkinat mukautuvat RLAH-sääntöihin, olisi näiden markkinoiden toiminnasta kerättävä riittävät tiedot kyseisten sääntöjen täytäntöönpanon jälkeen.

(21)  On tarpeen seurata ja tarkastella säännöllisesti verkkovierailujen tukkumarkkinoiden toimintaa ja kyseisten markkinoiden vuorovaikutusta verkkovierailujen vähittäismarkkinoiden kanssa ottaen huomioon kilpailun ja teknologian kehitys ja liikennevirrat. Sen vuoksi komission olisi annettava 15 päivään joulukuuta 2018 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle käytettävissä oleviin tietoihin perustuva välikertomus. Sen jälkeen komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus kahden vuoden välein. Ensimmäinen kertomus olisi toimitettava viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2019. Komission olisi arvioitava kaksivuotiskertomuksessaan erityisesti sitä, vaikuttaako RLAH vähittäishintojen kehitykseen ja etenkin vähittäismarkkinoilla käytettävissä oleviin erilaisiin hinnoittelumalleihin. Tähän olisi sisällytettävä arvio sellaisten hinnoittelumallien mahdollisesta tulosta markkinoille, joihin kuuluu ainoastaan kotimaisia palveluja ja joissa vähittäistason verkkovierailupalvelut on suljettu kokonaan pois ja jotka siten vievät pohjaa RLAH:n perimmäiseltä tavoitteelta, sekä arvio kiinteähintaisten hinnoittelumallien saatavuuden mahdollisesta vähenemisestä, koska myös se voi koitua kuluttajien tappioksi ja vaarantaa digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteiden toteutumisen. Samoin kuin 15 päivänä kesäkuuta 2016 antamassaan verkkovierailujen tukkumarkkinoiden uudelleentarkastelua koskevassa kertomuksessa komission olisi arvioitava kaksivuotiskertomuksissaan sitä, kykenevätkö vierailuverkon operaattorit kattamaan tosiasiallisesti aiheutuneet, säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, sekä RLAH:n vaikutusta verkkoinfrastruktuuriin suunniteltaviin investointeihin. Lisäksi komission olisi arvioitava sitä, kykenevätkö kotiverkon operaattorit kattamaan säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset tuloista, joita ne saavat tällaisten palvelujen tarjoamisesta, erityisesti matkaviestinvirtuaaliverkko-operaattoreihin kohdistuvaa vaikutusta sekä sitä, missä määrin kansalliset sääntelyviranomaiset ovat hyväksyneet verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut kestävyysmekanismissaan. Jotta voidaan kunnolla arvioida, miten verkkovierailumarkkinat mukautuvat RLAH-sääntöihin, olisi näiden markkinoiden toiminnasta kerättävä riittävät tiedot kyseisten sääntöjen täytäntöönpanon jälkeen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voidaan arvioida kilpailun kehitystä unionin laajuisilla verkkovierailupalvelujen markkinoilla ja saada säännölliset tiedot muutoksista tosiasiallisissa tukkutason verkkovierailumaksuissa verkkovierailuoperaattorien välisessä epätasapainoisessa liikenteessä, BEREC olisi velvoitettava keräämään kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja tasapainoisessa ja epätasapainoisessa verkkovierailuliikenteessä sovellettavista tosiasiallisista hinnoista. Sen olisi myös kerättävä tietoja tapauksista, joissa tukkutason sopimuksen osapuolet ovat luopuneet tukkutason verkkovierailupalvelujen enimmäishintojen soveltamisesta tai toteuttaneet tukkutasolla toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää pysyvät verkkovierailut tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionissa.

(22)  Jotta voidaan arvioida kilpailun kehitystä unionin laajuisilla verkkovierailupalvelujen markkinoilla ja saada säännölliset tiedot muutoksista tosiasiallisissa tukkutason verkkovierailumaksuissa verkkovierailuoperaattorien välisessä epätasapainoisessa liikenteessä, BEREC olisi velvoitettava keräämään kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja tasapainoisessa ja epätasapainoisessa verkkovierailuliikenteessä sovellettavista tosiasiallisista hinnoista. Sen olisi myös kerättävä tietoja tapauksista, joissa tukkutason sopimuksen osapuolet ovat luopuneet tukkutason verkkovierailupalvelujen enimmäishintojen soveltamisesta tai toteuttaneet tukkutasolla toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää pysyvät verkkovierailut tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionissa. Kerättyjen tietojen perusteella BERECin olisi raportoitava säännöllisesti sekä kotimaan- että verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen, tukkuhintojen ja tukkutason kustannusten välisestä suhteesta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 531/2012

3 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)   Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Matkaviestinverkkojen operaattorit voivat hylätä verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat pyynnöt ainoastaan objektiivisten kriteerien perusteella.

”2.   Matkaviestinverkkojen operaattorit voivat hylätä verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat pyynnöt ainoastaan objektiivisten kriteerien perusteella ja saatuaan luvan kansalliselta sääntelyviranomaiseltaan. Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen on ilmoitettava komissiolle kaikista lupahakemuksista ja niitä koskevista puolueettomista perusteluista. Komissio asettaa tällaisia hakemuksia koskevat tiedot julkisesti saataville luottamuksellisuus huomioon ottaen.”

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 531/2012

3 artikla – 6 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 3 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetun viitetarjouksen on oltava riittävän yksityiskohtainen ja siinä on oltava kaikki 3 kohdassa tarkoitetut verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia varten tarvittavat osatekijät, ja siinä on myös kuvattava suorien verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksien kannalta merkityksellinen tarjonta sekä siihen liittyvät ehdot. Kyseinen viitetarjous voi sisältää ehtoja pysyvien verkkovierailujen tai tukkutason verkkovierailupalvelujen poikkeavan tai vilpillisen käytön estämiseksi muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionissa Kansalliset sääntelyviranomaiset määräävät tarvittaessa muutoksia viitetarjouksiin tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

”6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetun viitetarjouksen on oltava riittävän yksityiskohtainen ja siinä on oltava kaikki 3 kohdassa tarkoitetut verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia varten tarvittavat osatekijät, ja siinä on myös kuvattava suorien verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksien kannalta merkityksellinen tarjonta sekä siihen liittyvät ehdot. Kyseinen viitetarjous voi sisältää ehtoja pysyvien verkkovierailujen tai tukkutason verkkovierailupalvelujen poikkeavan tai vilpillisen käytön estämiseksi muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionissa. Kansalliset sääntelyviranomaiset määräävät tarvittaessa muutoksia viitetarjouksiin tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Jos yritys on pyytänyt verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia, se voi esittää valituksia kyseisille kansallisille sääntelyviranomaisille. Kansallisten sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä tai hylättävä valitukset kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta ja perusteltava tekemänsä päätös. Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle tällaisista valituksista ja niitä koskevista päätöksistä, ja komissio asettaa ne julkisesti saataville.”

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EU) N:o 531/2012

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi veloittaa verkkovierailuoperaattorilta kyseisestä vierailuverkosta soitetusta säännellystä verkkovierailupuhelusta, mukaan lukien muun muassa nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saa 15 päivästä kesäkuuta 2017 ylittää turvarajaa, joka on 0,04 euroa minuutilta, ja se on tämän jälkeen 0,04 euroa 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

1.  Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi veloittaa verkkovierailuoperaattorilta kyseisestä vierailuverkosta soitetusta säännellystä verkkovierailupuhelusta, mukaan lukien muun muassa nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saa 15 päivästä kesäkuuta 2017 ylittää turvarajaa, joka on 0,03 euroa minuutilta, ja se on tämän jälkeen 0,03 euroa 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EU) N:o 531/2012

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi veloittaa verkkovierailuoperaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa 15 päivästä kesäkuuta 2017 ylittää turvarajaa, joka on 0,0085 euroa siirrettyä datamegatavua kohti, ja se on tämän jälkeen 0,0085 euroa 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

1.  Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi veloittaa verkkovierailuoperaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa 15 päivästä kesäkuuta 2017 ylittää turvarajaa, joka on 4 euroa siirrettyä datagigatavua kohti. Turvaraja alenee 3 euroon siirrettyä datagigatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 2018, 2 euroon siirrettyä datagigatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 2019 ja 1 euroon siirrettyä datagigatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 2020, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. Se on tämän jälkeen 1 euro siirrettyä datagigatavua kohti 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 531/2012

16 artikla – 1–2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a)  Korvataan 16 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava tämän asetuksen noudattamista omalla alueellaan.

”1.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava yhdessä BERECin kanssa tämän asetuksen noudattamista omalla alueellaan.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tiiviisti seurattava ja valvottava 6 b ja 6 c artiklaa ja 6 e artiklan 3 kohtaa hyödyntäviä verkkovierailuoperaattoreita.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tiiviisti seurattava ja valvottava 6 b ja 6 c artiklaa ja 6 e artiklan 3 kohtaa hyödyntäviä verkkovierailuoperaattoreita.

2.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on annettava yleisesti saataville ajantasaiset tiedot tämän asetuksen ja erityisesti sen 6 a, 6 b, 6 c, 6 e, 7, 9 ja 12 artiklan soveltamisesta siten, että asianosaiset saavat tiedon käyttöönsä helposti.”

2.   Kansallisten sääntelyviranomaisten ja BERECin on annettava yleisesti saataville ajantasaiset tiedot tämän asetuksen ja erityisesti sen 6 a, 6 b, 6 c, 6 e, 7, 9 ja 12 artiklan soveltamisesta siten, että asianosaiset saavat tiedon käyttöönsä helposti.”

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EU) N:o 531/2012

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5)  Lisätään 17 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

5)  Korvataan 17 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jäsenvaltiossa sähköistä viestintäverkkoa ylläpitävien tai sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten välille syntyy riita tässä asetuksessa tarkoitetuista velvoitteista, riidan ratkaisemisessa sovelletaan puitedirektiivin 20 ja 21 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

”1.   Jos jäsenvaltiossa sähköistä viestintäverkkoa ylläpitävien tai sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten välille syntyy riita tässä asetuksessa tarkoitetuista velvoitteista, riidan ratkaisemisessa sovelletaan puitedirektiivin 20 ja 21 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

Vierailuverkon operaattorien ja muiden operaattorien väliset riidat säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisen edellyttämiin tuotantopanoksiin sovellettavista maksuista voidaan antaa toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten ratkaistaviksi puitedirektiivin 21 tai 20 artiklan nojalla. Tällöin toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on kuultava BERECia puitedirektiivin, erityisdirektiivien tai tämän asetuksen säännösten mukaisesti toteutettavista toimenpiteistä riidan ratkaisemiseksi ja odotettava BERECin lausuntoa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä riidan ratkaisemiseksi.”

Vierailuverkon operaattorien ja muiden operaattorien väliset riidat

 

a)   säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisen edellyttämiin tuotantopanoksiin sovellettavista maksuista

 

b)   vilpillisestä kilpailusta, joka ilmenee pääasiassa pysyvään verkkovierailuun perustuvana muun kuin kotimaisen operaattorin tarjontana,

 

voidaan antaa toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten ratkaistaviksi puitedirektiivin 21 tai 20 artiklan nojalla. Tällöin toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on kuultava BERECia puitedirektiivin, erityisdirektiivien tai tämän asetuksen säännösten mukaisesti toteutettavista toimenpiteistä riidan ratkaisemiseksi ja odotettava BERECin lausuntoa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä riidan ratkaisemiseksi.

 

Jos riita kuuluu b alakohdan soveltamisalaan, BERECin on esitettävä lausunnossaan merkittävällä ajanjaksolla toteutettu kokonaisarviointi kaikista seikoista, jotka ovat tunnusomaisia kyseisen muun kuin kotimaisen operaattorin toiminnan kannalta siinä jäsenvaltiossa, johon operaattori on sijoittautunut, ja suhteellisesti ja verrattavissa olevalla tavalla vierailujäsenvaltiossa. Tällaisia seikkoja voivat olla seuraavat:

 

a)   paikka, jossa operaattorin sääntömääräinen kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka sijaitsevat tai jossa operaattorin toimitilat sijaitsevat ja johon se maksaa verot ja sosiaaliturvamaksut;

 

b)   laki, jota sovelletaan operaattorin työntekijöidensä ja toisaalta asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin;

 

c)   paikka, jossa operaattori harjoittaa merkittävää liiketoimintaa ja jossa sen hallintohenkilökunta toimii;

 

d)   toteutetut investoinnit, tehtyjen sopimusten määrä ja/tai se osuus liikevaihdosta, joka on saavutettu sijoittautumisjäsenvaltiossa ja vierailujäsenvaltiossa.”

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 531/2012

19 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   korvataan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

a)   Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. ”Lisäksi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kahden vuoden välein 15 päivän kesäkuuta 2017 jälkeen.” . Kuhunkin kertomukseen on sisällytettävä muun muassa arviointi seuraavista:

”3. Lisäksi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 15 päivään joulukuuta 2018 mennessä välikertomuksen verkkovierailujen lisämaksujen poistamisen toteutumisesta. Lisäksi komissio antaa BERECia kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 15 päivään kesäkuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen kahden vuoden välein kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tässä asetuksessa vahvistettujen säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tukkuhintojen tarkistamiseksi. Kyseisiin kaksivuotiskertomuksiin on sisällytettävä muun muassa arviointi seuraavista:

a)   palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan lukien säännellyille vähittäistason verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalveluille vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen kehitys huomioon ottaen;

a)   palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan lukien säännellyille vähittäistason verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalveluille vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen kehitys huomioon ottaen;

b)   kilpailu verkkovierailujen sekä vähittäis- että tukkumarkkinoilla ja erityisesti pienten, riippumattomien tai vasta vähän aikaa toimineiden operaattoreiden kilpailutilanne, samoin kuin kaupallisten sopimusten vaikutus kilpailuun ja operaattoreiden väliset keskinäiset yhteydet;

b)   kilpailu verkkovierailujen sekä vähittäis- että tukkumarkkinoilla ja erityisesti pienten, riippumattomien tai vasta vähän aikaa toimineiden operaattoreiden ja matkaviestinvirtuaaliverkko-operaattoreiden kilpailutilanne, samoin kuin kaupallisten sopimusten vaikutus kilpailuun ja operaattoreiden väliset keskinäiset yhteydet;

c)   se, missä määrin 3 ja 4 artiklassa säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden toteuttaminen on tuottanut tuloksia kilpailun kehittämisessä säänneltyjen verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla.

c)   se, missä määrin 3 ja 4 artiklassa säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden toteuttaminen on tuottanut tuloksia kilpailun kehittämisessä säänneltyjen verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla;

 

c a)   vähittäishintojen kehitys, asiakkaiden käytettävissä olevat erilaiset hinnoittelumallit, mukaan lukien vain kotimaisia palveluja koskevien hinnoittelumallien mahdollinen tulo markkinoille sekä kiinteähintaisten hinnoittelumallien saatavuuden mahdollinen väheneminen;

 

c b)   kuluttajien datankäyttötottumusten muutokset;

 

c c)   se, kykenevätkö kotiverkon operaattorit pitämään voimassa kotimaiset laskutusmallinsa ja kattamaan säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset tällaisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista, sekä se, missä määrin verkkovierailujen poikkeuksellisia lisämaksuja on hyväksytty 6 c artiklan mukaisesti;

 

c d)   se, kykenevätkö vierailuverkon operaattorit kattamaan säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset;

 

c e)   RLAH:n vaikutus operaattoreiden verkkoinfrastruktuuriin suunnittelemiin investointeihin;

 

c f)   komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) .../...1a vaikutus kuluttajansuojaan erityisesti suhteessa kohtuullisen käytön politiikkaa soveltavien operaattoreiden ja verkkovierailuasiakkaiden väliseen riidanratkaisuun, kuten siihen, annetaanko asiakkaille riittävästi aikaa ilmaista vastustuksensa ja välttää epäedulliseen asemaan joutuminen prosessissa;

 

c g)   objektiivisten indikaattorien käyttö ja erityisesti operaattoreiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten tulkinta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) .../... käytetystä sanastosta, kuten ”poikkeava käyttö” ja ”ajoittainen matkailu”, jotta vältetään niiden epäjohdonmukainen soveltaminen jäsenvaltioiden välillä;

 

_____________________

 

1 a   Komission täytäntöönpanoasetus (EU) .../..., annettu ..., yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat kohtuullisen käytön politiikan käyttämistä ja menetelmiä, joilla arvioidaan verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyttä, sekä hakemusta, joka verkkovierailupalvelun tarjoajan on annettava kyseistä arviointia varten (EUVL L ..., ..., s. ...).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 531/2012

19 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)   korvataan 4 kohdan ensimmäisen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

b)   korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Unionin laajuisten verkkovierailumarkkinoiden kilpailun kehityksen arvioimiseksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta säännöllisesti tietoja säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen kehittymisestä, mukaan lukien tasapainoiseen ja epätasapainoiseen verkkovierailuliikenteeseen sovellettavat tukkuhinnat. Sen on myös kerättävä tietoja tukkutason sopimuksista, joissa ei sovelleta 7, 9 tai 12 artiklassa säädettyjä tukkutason verkkovierailupalvelujen enimmäishintoja, ja sellaisten tukkutason sopimusperusteisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joiden tarkoituksena on estää pysyvät verkkovierailut tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionissa.

”4.   Unionin laajuisten verkkovierailumarkkinoiden kilpailun kehityksen arvioimiseksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta säännöllisesti tietoja säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen kehittymisestä, mukaan lukien tasapainoiseen ja epätasapainoiseen verkkovierailuliikenteeseen sovellettavat tukkuhinnat ja julkistaa ne. Sen on myös kerättävä tietoja tukkutason sopimuksista, joissa ei sovelleta 7, 9 tai 12 artiklassa säädettyjä tukkutason verkkovierailupalvelujen enimmäishintoja, ja sellaisten tukkutason sopimusperusteisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joiden tarkoituksena on estää pysyvät verkkovierailut tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionissa.

Nämä tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kahdesti vuodessa. Komissio julkaisee ne.

Nämä tiedot toimitetaan komissiolle vähintään joka kolmas kuukausi. Komissio julkaisee ne.

Kerättyjen tietojen perusteella BEREC raportoi säännöllisesti hinnoittelun ja kulutustottumusten kehityksestä jäsenvaltioissa sekä kotimaan- että verkkovierailupalvelujen osalta ja tukkutason todellisten verkkovierailuhintojen kehityksestä verkkovierailuoperaattoreiden välisessä epätasapainoisessa liikenteessä.

Kerättyjen tietojen perusteella BEREC raportoi säännöllisesti hinnoittelun ja kulutustottumusten kehityksestä jäsenvaltioissa sekä kotimaan- että verkkovierailupalvelujen osalta ja tukkutason todellisten verkkovierailuhintojen kehityksestä verkkovierailuoperaattoreiden välisessä epätasapainoisessa liikenteessä sekä kotimaan- että verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen, tukkuhintojen ja tukkutason kustannusten välisestä suhteesta. BEREC arvioi, kuinka läheisesti kyseiset tekijät liittyvät toisiinsa, ottaen huomioon, että vähittäishinnan on oltava vähintään yhtä korkea kuin tukkuhinnan, jonka on puolestaan oltava vähintään yhtä korkea kuin tukkutason kustannusten. BEREC asettaa kertomuksensa julkisesti saataville.

Lisäksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien erilaisten hintojen avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee nämä tiedot ja havainnot.”

Lisäksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien erilaisten hintojen avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee nämä tiedot ja havainnot.”

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Johdanto

Vuonna 2015 annetussa televiestintäalan sisämarkkinoita koskevassa asetuksessa (EU) 2015/2120 säädetään vähittäistason verkkovierailuhintojen poistamisesta äänipuhelu-, data- ja tekstiviestipalveluilta 15. kesäkuuta 2017 alkaen. Tästä käytetään nimitystä Roam Like at Home (RLAH) eli kotimaanhintainen verkkovierailu. Jotta RLAH voi toteutua, verkkovierailupalvelujen enimmäistukkuhintojen mukauttamista koskevan lainsäädännön on oltava voimassa kyseiseen päivämäärään mennessä. Komissio suoritti lainsäätäjien pyynnöstä verkkovierailupalvelujen tukkumarkkinoiden uudelleentarkastelun ja ehdotti sen perusteella lainsäädäntöä. Tämä mietintö on ensimmäinen vaihe kyseisen lainsäädännön hyväksymisessä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Operaattorit saattavat soveltaa RLAH:hon myös niin kutsuttua kohtuullisen käytön politiikkaa sekä poikkeuksia kestävyysmekanismin kautta. Komission on vielä hiottava mekanismia ja esitettävä se täytäntöönpanosäädöksessä vuoden loppuun mennessä. Esittelijä haluaa korostaa, että täytäntöönpanosäädös liittyy tiiviisti yhteen enimmäistukkuhintojen uudelleentarkastelun kanssa. Avokätiseen, kuluttajien tarpeet huomioon ottavaan kohtuullisen käytön politiikkaan on yhdistettävä enimmäistukkuhinnat, jotka antavat mahdollisimman monelle operaattorille mahdollisuuden tarjota kotimaanhintaisia verkkovierailupalveluja.

Uudelleentarkastelussa komissio tuli siihen tulokseen, että verkkovierailupalvelujen tukkumarkkinat eivät toimi hyvin, ja ehdotti äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen enimmäistukkuhintojen alentamista entisestään.

Esittelijä hyväksyy täysin tavoitteeksi asetetun vähittäistason verkkovierailumaksujen poistamisen Euroopassa ja esittää komission ehdotukseen muita muutoksia, jotka hyödyttäisivät kuluttajia ja turvaisivat kilpailun televiestintämarkkinoilla.

Enimmäistukkuhinnat

Datapalvelujen tukkuhinnat ovat laskeneet markkinoilla jo vuosien ajan, ja on syytä olettaa, että tämä kehitys jatkuu. Hintojen lasku liittyy tiiviisti datan käytön nopeaan lisääntymiseen koko maailmassa. Eräiden arvioiden mukaan mobiilidataliikenne kymmenkertaistuu vuoteen 2021 mennessä verrattuna vuoden 2015 tasoon. Datan käytön lisääntymisellä on selkeitä taloudellisia hyötyjä eurooppalaisille yhteiskunnille, ja se luo uusia palvelumahdollisuuksia ja vauhdittaa alan kilpailua. Sitä ei pitäisi missään tapauksessa rajoittaa.

Lisääntynyt datan käyttö kannustaa myös tekemään uusia investointeja infrastruktuuriin, mikä antaa sekä kotimaisille että vieraileville kuluttajille mahdollisuuden käyttää vielä enemmän dataa. Kotimaanhintaisia verkkovierailupalveluja asiakkailleen jo nyt tarjoavien operaattoreiden ilmoittamista alustavista luvuista käy ilmi, että datan käyttö on lisääntynyt huimasti. Kuluttajat, jotka edelleen sammuttavat matkapuhelimensa matkustaessaan Euroopan unionissa, voivat käyttää vapaasti datapohjaisia palveluja, kunhan RLAH tulee yleisesti käyttöön, ja tämä lisää datan käyttöä entisestään.

Komissio ei ole ottanut näitä kehityskulkuja asianmukaisesti huomioon vaan on perustanut datapalvelujen enimmäistukkuhintoja koskevan ehdotuksensa konservatiiviseen olettamaan datan käytön lisääntymisestä ja muuttumattomista markkinahinnoista. Sen vuoksi komissio on päätynyt ehdottamaan enimmäistukkuhintoja, joita esittelijä pitää liian korkeina. Komission ehdotuksessa datapalvelujen enimmäishinnaksi on asetettu 0,85 senttiä vuodesta 2017 aina vuoteen 2021 (uudelleentarkastelu vuonna 2019). Kuitenkin laskelmissa, joiden laatija on TERA Consultants ja jotka on liitetty komission vaikutustenarviointiin, kustannukset verkkovierailun tukkupalvelujen tarjoamisesta operaattorille ovat vuonna 2017 alle 0,5 senttiä megatavua kohti kaikissa jäsenvaltioissa ja alle 0,4 senttiä megatavua kohti 27 jäsenvaltiossa yhteensä 28:sta (lukuun ottamatta Maltaa).

TERAn tutkimus osoitti myös, että käytön lisäys alentaa yksikkökohtaisia kustannuksia huomattavasti. Jotta tämä datamarkkinoiden todellinen tilanne voidaan ottaa paremmin huomioon, esittelijä pitää tarpeellisena asettaa vuodeksi 2017 lähempänä kustannustasoa oleva enimmäishinta ja ottaa datan osalta käyttöön vuosittain aleneva enimmäishinta. Tämä esittelijän 12 artiklassa ehdottama asteittainen eteneminen kuvastaa tukkumarkkinoiden todellisuutta ja on lisäksi ennustettavampi. Operaattorit tekevät vuosittain keskenään verkkovierailujärjestelyjä. Asteittainen eteneminen antaa operaattoreille mahdollisuuden ennakoida verkkovierailumaksujaan paremmin kuin samana pysyvä enimmäishinta, johon liittyvän uudelleentarkastelun tulos ei ole ennakoitavissa.

Esittelijä katsoo myös, että liian korkeat enimmäishinnat vähentävät kilpailua markkinoilla. Pienemmät operaattorit ja matkaviestinvirtuaaliverkko-operaattorit ovat innovoijia ja kilpailijoita, ja ne voivat tuoda uusia asiakkaita sekä kotiverkkoihin että vierailuverkkoihin. Niiden neuvotteluvoima on kuitenkin pienempi, ja ne maksavat tukkutason verkkovierailusta tavallisesti säännellyn enimmäishinnan tai vain hiukan sitä pienemmän hinnan. Liian korkean enimmäishinnan asettaminen aiheuttaa niille taloudellisia vaikeuksia, jolloin toimijat ja kilpailu vähenevät markkinoilla ja siten kuluttajien valinnanvara kaventuu. Liian korkeat enimmäishinnat saattavat johtaa myös siihen, että operaattorit päättävät tarjota asiakkailleen vain kotimaisia sopimuksia, mikä on vastoin digitaalisten sisämarkkinoiden ajatusta.

Jos datapalvelujen liian korkeisiin enimmäistukkuhintoihin yhdistetään lisäksi avokätinen kohtuullisen käytön politiikka, tämä vaikuttaa kielteisesti markkinoihin, joilla datan käyttö on runsasta ja/tai vähimmäishinnat ovat alhaiset. Tällainen skenaario saattaisi pakottaa vierailevat operaattorit poikkeamaan RLAH:sta kestävyysmekanismin avulla, jolloin niiden asiakkaat eivät enää hyötyisi RLAH:sta.

Esittelijä ehdottaa myös, että käytettävä datayksikkö muutetaan megatavuista gigatavuiksi (1024 megatavua), jotta voidaan ottaa paremmin huomioon nykyinen ja tulevina vuosina odotettavissa oleva datan käytön nopea lisääntyminen. Esittelijä pitää tätä yksikköä sopivampana datan käytön lisääntyessä ja katsoo, että näin asetus kestää aikaa paremmin.

Esittelijä toteaa lopuksi komission ehdotukseen verrattuna, että olisi mahdollista turvata sekä kilpailu että kustannusten kattaminen, vaikka enimmäistukkuhintoja lasketaan myös äänipuheluiden osalta. Hän pitää kuitenkin tekstiviestien enimmäishintaa sopivana. Se perustuu markkinoiden todelliseen tilanteeseen, koska tekstiviestien käyttö on ollut vähenemään päin ja ne korvataan vähitellen kilpailevilla datapohjaisilla palveluilla.

Uudelleentarkastelulauseke

Komissio ehdottaa enimmäishintojen uudelleentarkastelua kahden vuoden välein 15. kesäkuuta 2017 jälkeen. Esittelijä kannattaa tätä yhdistettynä asteittaiseen etenemiseen. Enimmäishintoja voidaan mukauttaa, jos osoitetaan, että ne on asetettu liian korkeiksi, jolloin ne häiritsevät markkinoiden toimintaa, tuhoavat markkinatoimijoita ja haittaavat kilpailua, tai jos ne on asetettu liian alhaisiksi, jolloin ne haittaavat vierailuverkon operaattoreiden kustannusten kattamista.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevat säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2016