Ziņojums - A8-0372/2016Ziņojums
A8-0372/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem

7.12.2016 - (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Miapetra Kumpula-Natri


Procedūra : 2016/0185(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0372/2016

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0399),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0219/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0372/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ar Regulu (ES) 2015/2120 tiek ieviests jauns mazumcenu noteikšanas mehānisms Savienības mērogā regulētiem viesabonēšanas pakalpojumiem, lai atceltu mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas, neizkropļojot iekšzemes un apmeklētos tirgus.

(3)  Ar Regulu (ES) 2015/2120 tiek ieviests jauns mazumcenu noteikšanas mehānisms Savienības mērogā regulētiem viesabonēšanas pakalpojumiem, lai no 2017. gada 15. jūnija atceltu mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas, neizkropļojot iekšzemes un apmeklētos tirgus, jo viesabonēšanas maksas noteikšana Eiropā, kurā nav robežu, nav pamatota.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Regula (ES) 2015/2120 paredz iespēju viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam piemērot „godīgas izmantošanas politiku” saskaņā ar īstenošanas aktiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 531/2012 6.d pantā. Atbilstošas godīgas izmantošanas politikas ieviešana ir būtiski svarīga finansiāli ilgtspējīga viesabonēšanas vairumtirgu un mazumtirgu modeļa nodrošināšanā. Jāpanāk, lai dāsna godīgas izmantošanas politika viesabonentiem tiktu papildināta ar tādas vairumtirdzniecības maksimālās maksas piemērošanu, kas atspoguļo viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas patiesās izmaksas un kas ļautu pēc iespējas lielākam skaitam operatoru piedāvāt „abonēšanu viesos kā mājās”, ievērojami nepalielinot viņu izmaksas, nekaitējot konkurētspējīgiem iekšzemes tirgiem un nepalielinot izmaksas iekšzemes patērētājiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Regulā (ES) 2015/2120 paredzētā mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksu atcelšana, ko dēvē arī par "abonēšanu viesos kā mājās" (RLAH), ir nepieciešama, lai visā Savienībā izveidotu digitālo vienoto tirgu un atvieglotu tā darbību. Tomēr ar minēto regulu vien nepietiek, lai nodrošinātu pareizu viesabonēšanas tirgus darbību.

(4)  Regulā (ES) 2015/2120 paredzētā mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksu atcelšana, ko dēvē arī par "abonēšanu viesos kā mājās" (RLAH), ir nepieciešama, lai visā Savienībā izveidotu digitālo vienoto tirgu un atvieglotu tā darbību, kā arī samazinātu izmaksas patērētājiem. Tomēr ar minēto regulu vien nepietiek, lai nodrošinātu pareizu un ilgtspējīgu viesabonēšanas tirgus darbību. Tādēļ vajadzētu nodrošināt, ka šī regula, atceļot mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas, neskar iekšzemes tirgos ieviestos cenu noteikšanas modeļus.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tāpēc uz viesabonēšanas papildmaksu atcelšanu no 2017. gada 15. jūnija, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 531/2012, attiecas jebkurš Komisijas ierosināts leģislatīvs akts, kurā, pamatojoties uz Komisijas iepriekš veikto viesabonēšanas vairumtirgu pārskatīšanu, paredzēti atbilstoši pasākumi.

(5)  Tāpēc uz viesabonēšanas papildmaksu atcelšanu no 2017. gada 15. jūnija, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 531/2012, attiecas jebkurš Komisijas ierosināts leģislatīvs akts, kurā, pamatojoties uz Komisijas iepriekš veikto viesabonēšanas vairumtirgu pārskatīšanu, paredzēti atbilstoši pasākumi, lai būtu iespējama mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksu atcelšana.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Sevišķi tas, kā pašreiz darbojas viesabonēšanas vairumtirgi, var ietekmēt konkurenci un ieguldījumus vietējo operatoru iekšzemes tirgos, jo vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksas, salīdzinot ar galalietotājiem piemērotajām iekšzemes mazumcenām, ir pārmērīgi augstas. Tas īpaši attiecas uz mazākiem operatoriem vai operatoriem ar pārsvarā izejošu datu plūsmu, tādējādi padarot RLAH par strukturāli neilgtspējīgu.

(8)  Sevišķi tas, kā pašreiz darbojas viesabonēšanas vairumtirgi, var ietekmēt konkurenci un ieguldījumus vietējo operatoru iekšzemes tirgos, jo vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksas, salīdzinot ar galalietotājiem piemērotajām iekšzemes mazumcenām, ir pārmērīgi augstas. Tas īpaši attiecas uz mazākiem operatoriem, tostarp mobilo virtuālo tīklu operatoriem (MVTO), kas ir būtiski veselīgas konkurences nodrošināšanai, un operatoriem ar pārsvarā izejošu datu plūsmu, tādējādi padarot RLAH par strukturāli neilgtspējīgu Būtiski ir arī nodrošināt, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva .../... [Eiropas Elektronisko komunikāciju kodekss] nodrošina skaidrus un konsekventus ilgtermiņa stimulus privātām investīcijām telekomunikāciju nozarē.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Viesabonēšanas vairumtirgus darbībai būtu jāļauj operatoriem atgūt visas izmaksas, tostarp saistītās un kopējās izmaksas, kas radušās, sniedzot regulētus vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumus. Šādi tiktu saglabāts stimuls ieguldīt līdzekļus apmeklētajos tīklos un izvairīties no konkurences traucējumiem iekšzemes tirgū, ko rada to operatoru veikta regulējuma arbitrāža, kas izmanto vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai konkurētu iekšzemes apmeklētajos tirgos.

(9)  Viesabonēšanas vairumtirgus darbībai būtu jāļauj operatoriem atgūt visas faktiski radušās izmaksas, tostarp saistītās un kopējās izmaksas, kas radušās, sniedzot regulētus vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumus. Šādi tiktu saglabāts stimuls ieguldīt līdzekļus apmeklētajos tīklos un izvairīties no konkurences traucējumiem iekšzemes tirgū, ko rada to operatoru veikta regulējuma arbitrāža, kas izmanto vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai konkurētu iekšzemes apmeklētajos tirgos.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11 a)  Lai veicinātu vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, mobilo tīklu operatoriem vajadzētu būt iespējai atteikt pieprasījumus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi tikai uz objektīvu kritēriju pamata un pēc tam, kad tie ir pieprasījuši atļauju savas valsts regulatīvajai iestādei. Uzņēmumiem, kuru pieprasījumi par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi ir atteikti, vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības valsts regulatīvajām iestādēm. Lai nodrošinātu pārredzamību, valsts regulatīvajai iestādei būtu jāinformē Komisija par šādu atļauju pieteikumiem un iesniegtajām sūdzībām. Komisijai informācija par šiem pieteikumiem un sūdzībām būtu jādara pieejama sabiedrībai, ievērojot konfidencialitātes pienākumu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Savienības līmenī būtu jāsaglabā reglamentējoši pienākumi attiecībā uz noteikumiem par vairumtirdzniecības maksām, jo jebkurš pasākums, kas visā Savienībā ļauj nodrošināt RLAH, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu radīt risku izjaukt viesabonēšanas pakalpojumu iekšējo tirgu un neveicinātu konkurenci.

(12)  Savienības līmenī būtu jāsaglabā reglamentējoši pienākumi attiecībā uz noteikumiem par vairumtirdzniecības maksām, jo jebkurš pasākums, kas visā Savienībā ļauj nodrošināt RLAH, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu radīt risku izjaukt viesabonēšanas pakalpojumu iekšējo tirgu un neveicinātu konkurenci. Konkurence ir nepieciešama telekomunikāciju tirgum, jo īpaši attiecībā uz jaunienācējiem, tehnoloģiski inovatīviem pakalpojumu modeļiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, ņemot vērā vajadzību veicināt nepieciešamās tīkla infrastruktūras investīcijas, lai sasniegtu izaugsmi datu pakalpojumu izmantošanā, ko veicinās RLAH;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Nosakot maksimālo vairumtirdzniecības maksu par regulētiem viesabonēšanas datu pakalpojumiem, ir ņemti vērā visi piekļuves komponenti, kas nepieciešami, lai būtu iespējams sniegt viesabonēšanas pakalpojumus, tostarp tranzīta izmaksas par datu plūsmas nosūtīšanu līdz vietējā tīkla operatora norādītajam plūsmu apmaiņas punktam.

(16)  Datu izmantošana Savienībā un visā pasaulē strauji pieaug. RLAH ieviešana no 2017. gada 15. jūnija veicinās šo izaugsmi viesabonēšanas kontekstā, tādējādi ievērojami samazinot patērēto datu vienības izmaksas. Ņemot vērā datu pakalpojumu izmantošanas pieaugumu un patērēto datu vienības izmaksu samazināšanos, maksimālajai vairumtirdzniecības maksai par regulētiem viesabonēšanas datu pakalpojumiem katru gadu būtu jāsamazinās. Nosakot maksimālo vairumtirdzniecības maksu par regulētiem viesabonēšanas datu pakalpojumiem, ir ņemti vērā visi piekļuves komponenti, kas nepieciešami, lai būtu iespējams sniegt viesabonēšanas pakalpojumus, tostarp tranzīta izmaksas par datu plūsmas nosūtīšanu līdz vietējā tīkla operatora norādītajam plūsmu apmaiņas punktam.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tāpēc būtu jāpazemina spēkā esošās maksimālās vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksas par balss zvaniem, SMS un datu pakalpojumiem.

(18)  Tāpēc būtu būtiski jāpazemina spēkā esošās maksimālās vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksas par balss zvaniem, SMS un datu pakalpojumiem līdz tādiem līmeņiem, kas ir tuvāki faktiskajām šo pakalpojumu izmaksām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Ir nepieciešams uzraudzīt un regulāri pārskatīt viesabonēšanas vairumtirgu darbību un to savstarpējo mijiedarbību ar viesabonēšanas mazumtirgiem, ņemot vērā konkurences un tehnoloģijas attīstību un datu plūsmas. Lai pareizi novērtētu, kā viesabonēšanas tirgi pielāgojas RLAH noteikumiem, pēc šo noteikumu īstenošanas būtu jāsavāc pietiekami dati par šo tirgu darbību.

(21)  Ir nepieciešams uzraudzīt un regulāri pārskatīt viesabonēšanas vairumtirgu darbību un to savstarpējo mijiedarbību ar viesabonēšanas mazumtirgiem, ņemot vērā konkurences un tehnoloģijas attīstību un datu plūsmas. Šajā nolūkā Komisijai līdz 2018. gada 15. decembrim būtu jāiesniedz starpposma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz pieejamajiem datiem. Pēc tam Komisijai ziņojumi Eiropas Parlamentam un Padomei būtu jāiesniedz ik pēc diviem gadiem. Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2019. gada 15. decembrim. Savā divgadu ziņojumā Komisijai būtu jo īpaši jānovērtē, vai RLAH ir kāda ietekme uz mazumtirdzniecības cenu attīstību un jo īpaši uz mazumtirdzniecības tirgū pieejamo tarifa plānu klāstu. Tas ietver, no vienas puses, novērtējumu par tādu tarifa plānu parādīšanos, kuri ietver tikai iekšzemes pakalpojumus un kuri izslēdz mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumus kopumā, tādējādi apdraudot RLAH mērķi, un, no otras puses, novērtējumu par vienotas likmes tarifa plānu pieejamības samazināšanos, kas varētu arī izraisīt zaudējumus patērētājiem un negatīvi ietekmēt digitālā vienotā tirgus mērķus. Tāpat kā 2016. gada 15. jūnija ziņojumā par vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgus pārskatīšanu Komisijai divgadu ziņojumos būtu jāizvērtē apmeklēto sakaru tīklu operatoru spējas efektīvi atgūt faktiskās izmaksas saistībā ar regulēto vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu un RLAH ietekme uz plānotajām investīcijām tīkla infrastruktūrā. Papildus Komisijai būtu jāizvērtē vietējā tīkla operatoru spējas atgūt izmaksas, kas saistītas ar regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, no ieņēmumiem no šādu pakalpojumu sniegšanas, jo īpaši MVTO ietekme, un tas, kādā mērā valsts regulatīvās iestādes ir atļāvušas mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas saskaņā ar ilgtspējības mehānismu. Lai pareizi novērtētu, kā viesabonēšanas tirgi pielāgojas RLAH noteikumiem, pēc šo noteikumu īstenošanas būtu jāsavāc pietiekami dati par šo tirgu darbību.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai novērtētu konkurences attīstību Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos un regulāri ziņotu par izmaiņām faktiskajās vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksās par nelīdzsvarotu datplūsmu starp viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, būtu jāuztic uzdevums BEREC no valstu regulatīvajām iestādēm vākt datus par faktiskajām maksām, ko attiecīgi piemēro par līdzsvarotu un nelīdzsvarotu datplūsmu. Tai būtu jāvāc dati arī par gadījumiem, kad vairumtirdzniecības nolīguma puses ir atteikušās no maksimālo vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksu piemērošanas vai arī vairumtirdzniecības līmenī ir īstenojušas pasākumus, kuru mērķis ir novērst pastāvīgu viesabonēšanu vai anomālu vai ļaunprātīgu vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas izmantošanu citiem mērķiem, kas nav regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšana viesabonēšanas operatora klientiem, kamēr tie periodiski ceļo Savienībā.

(22)  Lai novērtētu konkurences attīstību Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos un regulāri ziņotu par izmaiņām faktiskajās vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksās par nelīdzsvarotu datplūsmu starp viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, būtu jāuztic uzdevums BEREC no valstu regulatīvajām iestādēm vākt datus par faktiskajām maksām, ko attiecīgi piemēro par līdzsvarotu un nelīdzsvarotu datplūsmu. Tai būtu jāvāc dati arī par gadījumiem, kad vairumtirdzniecības nolīguma puses ir atteikušās no maksimālo vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksu piemērošanas vai arī vairumtirdzniecības līmenī ir īstenojušas pasākumus, kuru mērķis ir novērst pastāvīgu viesabonēšanu vai anomālu vai ļaunprātīgu vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas izmantošanu citiem mērķiem, kas nav regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšana viesabonēšanas operatora klientiem, kamēr tie periodiski ceļo Savienībā. Pamatojoties uz savāktajiem datiem, BEREC būtu regulāri jāziņo par attiecību starp mazumtirdzniecības cenām, vairumtirdzniecības maksām un vairumtirdzniecības izmaksām iekšzemes un viesabonēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regulation (EU) No 531/2012

3. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)   regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Mobilo tīklu operatori drīkst atteikt pieprasījumus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi vienīgi uz objektīvu kritēriju pamata.

“2.   Mobilo tīklu operatori drīkst atteikt pieprasījumus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi vienīgi uz objektīvu kritēriju pamata un pēc tam, kad saņēmuši atļauju no savas valsts regulatīvajās iestādes. Attiecīgā valsts regulatīvā iestāde informē Komisiju par katru atļaujas pieteikumu un objektīvi pamatotiem iemesliem. Komisija informāciju par šādiem pieteikumiem dara pieejamu sabiedrībai, ievērojot konfidencialitātes pienākumu.”

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 531/2012

3. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1 a)  regulas 3. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Standartpiedāvājums, kas minēts 5. punktā, ir pietiekami detalizēts, un tajā ir ietverti visi komponenti, kas ir nepieciešami vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvei, kā minēts 3. punktā, sniedzot aprakstu par piedāvājumiem, kas attiecas uz tiešu vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi un vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvi, kā arī saistītos noteikumus un nosacījumus. Minētajā standartpiedāvājumā var būt iekļauti nosacījumi, lai novērstu pastāvīgu viesabonēšanu vai vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuves ļaunprātīgu izmantošanu vai izmantošanu anomālos apmēros citādā nolūkā, nevis lai sniegtu regulētus viesabonēšanas pakalpojumus viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju klientiem, kamēr tie periodiski ceļo Savienībā. Valsts regulatīvās iestādes vajadzības gadījumā nosaka izmaiņas standartpiedāvājumos, lai īstenotu šajā pantā paredzētos pienākumus.”;

“6.   Standartpiedāvājums, kas minēts 5. punktā, ir pietiekami detalizēts, un tajā ir ietverti visi komponenti, kas ir nepieciešami vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvei, kā minēts 3. punktā, sniedzot aprakstu par piedāvājumiem, kas attiecas uz tiešu vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi un vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvi, kā arī saistītos noteikumus un nosacījumus. Minētajā standartpiedāvājumā var būt iekļauti nosacījumi, lai novērstu pastāvīgu viesabonēšanu vai vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuves ļaunprātīgu izmantošanu vai izmantošanu anomālos apmēros citādā nolūkā, nevis lai sniegtu regulētus viesabonēšanas pakalpojumus viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju klientiem, kamēr tie periodiski ceļo Savienībā. Valsts regulatīvās iestādes vajadzības gadījumā nosaka izmaiņas standartpiedāvājumos, lai īstenotu šajā pantā paredzētos pienākumus. Uzņēmumi, kas pieprasījuši vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, var iesniegt sūdzības attiecīgajās valsts regulatīvajās iestādēs. Valstu regulatīvās iestādes apstiprina vai noraida šādas sūdzības viena mēneša laikā pēc saņemšanas, pamatojot pieņemto lēmumu. Valsts regulatīvās iestādes informē Komisiju par šādām sūdzībām un attiecīgajiem lēmumiem, un Komisija dara tos pieejamus sabiedrībai.”

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 531/2012

7. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā tīkla operators var noteikt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot, cita starpā, savienojuma uzsākšanas, tranzīta un savienojuma pabeigšanas izmaksas, no 2017. gada 15. jūnija nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,04 par minūti, un, neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,04 apmērā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1.  Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā tīkla operators var noteikt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot, cita starpā, savienojuma uzsākšanas, tranzīta un savienojuma pabeigšanas izmaksas, no 2017. gada 15. jūnija nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,03 par minūti, un, neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,03 apmērā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (ES) Nr. 531/2012

12. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  No 2017. gada 15. jūnija vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā tīkla operators var noteikt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam par regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,0085 par pārraidīto datu megabaitu, un, neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,0085 apmērā par pārraidīto datu megabaitu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1.  No 2017. gada 15. jūnija vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā tīkla operators var noteikt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam par regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 4 par pārraidīto datu gigabaitu. Aizsargvērtību 2018. gada 1. jūlijā samazina līdz EUR 3 par pārraidīto datu gigabaitu, 2019. gada 1. jūlijā — līdz EUR 2 par pārraidīto datu gigabaitu un, neskarot 19. pantu, 2020. gada 1. jūlijā — līdz EUR 1 par pārraidīto datu gigabaitu. To saglabā EUR 1 apmērā par pārraidīto datu gigabaitu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 531/2012

16. pants – 1. un 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4 a)  regulas 16. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Valsts regulatīvās iestādes pārrauga un uzrauga šīs regulas ievērošanu to teritorijā.

“1.   Valsts regulatīvās iestādes kopā ar BEREC pārrauga un uzrauga šīs regulas ievērošanu to teritorijā.

Valsts regulatīvās iestādes stingri pārrauga un uzrauga viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējus, kas paredzēti 6.b un 6.c pantā un 6.e panta 3. punktā.

Valsts regulatīvās iestādes stingri pārrauga un uzrauga viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējus, kas paredzēti 6.b un 6.c pantā un 6.e panta 3. punktā.

2.   Valsts regulatīvās iestādes sniedz atjauninātu informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par 6.a, 6.b, 6.c, 6.e, 7., 9. un 12. panta piemērošanu, publiski pieejamā veidā tā, lai informācija būtu viegli pieejama ieinteresētajām personām.”

2.   Valsts regulatīvās iestādes un BEREC sniedz atjauninātu informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par 6.a, 6.b, 6.c, 6.e, 7., 9. un 12. panta piemērošanu, publiski pieejamā veidā tā, lai informācija būtu viegli pieejama ieinteresētajām personām.”

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Regula (ES) Nr. 531/2012

17. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  regulas 17. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

(5)  regulas 17. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Gadījumā, ja saistībā ar šajā regulā noteiktajiem pienākumiem starp uzņēmumiem, kas dalībvalstī nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai pakalpojumus, rodas strīds, piemēro pamatdirektīvas 20. un 21. pantā norādītās strīda izšķiršanas procedūras.

“1.   Gadījumā, ja saistībā ar šajā regulā noteiktajiem pienākumiem starp uzņēmumiem, kas dalībvalstī nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai pakalpojumus, rodas strīds, piemēro pamatdirektīvas 20. un 21. pantā norādītās strīda izšķiršanas procedūras.

Strīdus apmeklēto tīklu operatoru un citu operatoru starpā par tarifiem, kas piemēroti pakalpojumiem, kuri nepieciešami vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai, var izskatīt kompetentā valsts regulatīvā iestāde vai iestādes saskaņā ar Pamatdirektīvas 20. vai 21. pantu. Šādos gadījumos kompetentā valsts regulatīvā iestāde vai iestādes var apspriesties ar BEREC par darbību, kas saskaņā ar Pamatdirektīvas, īpašo direktīvu vai šīs regulas noteikumiem jāveic, lai strīdu atrisinātu, un pirms strīda risināšanas darbību sākšanas sagaida BEREC atzinumu.”

Strīdus apmeklēto tīklu operatoru un citu operatoru starpā par:

 

(a)   tarifiem, kas piemēroti pakalpojumiem, kuri nepieciešami regulētu vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai;

 

(b)   negodīgas konkurences situācijām, kas pēc būtības sastāv no ārvalstu operatora piedāvājuma, kura pamatā ir pastāvīga viesabonēšana;

 

var izskatīt kompetentā valsts regulatīvā iestāde vai iestādes saskaņā ar Pamatdirektīvas 20. vai 21. pantu. Šādos gadījumos kompetentā valsts regulatīvā iestāde vai iestādes var apspriesties ar BEREC par darbību, kas saskaņā ar Pamatdirektīvas, īpašo direktīvu vai šīs regulas noteikumiem jāveic, lai strīdu atrisinātu, un pirms strīda risināšanas darbību sākšanas sagaida BEREC atzinumu.

 

Ja strīds attiecas uz (b) gadījumu, BEREC savā atzinumā ievērojamā laikposmā veic visaptverošu novērtējumu par visiem faktiskajiem apstākļiem, kas raksturo attiecīgā ārvalstu operatora veiktās darbības dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, un proporcionāli un salīdzinoši arī apmeklētajā dalībvalstī. Šādi apstākļi var ietvert:

 

(a)   vietu, kurā ir operatora juridiskā adrese un administrācija vai kurā operatoram ir biroji un kurā tas maksā nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas;

 

(b)   tiesību aktus, kas piemērojami līgumiem, kurus operators slēdz ar saviem darbiniekiem un klientiem;

 

(c)   vietu, kurā operators veic saimniecisko pamatdarbību vai kurā nodarbina administratīvos darbiniekus;

 

(d)   veiktās investīcijas, izpildīto līgumu skaitu un/vai apgrozījuma daļu galvenās darbības dalībvalstī un apmeklētajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 531/2012

19. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)   panta 3. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

(a)   panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Turklāt Komisija pēc 2017. gada 15. jūnija ik pēc diviem gadiem Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu. Katrā ziņojumā cita starpā iekļauj novērtējumu par:

“3. Turklāt Komisija līdz 2018. gada 15. decembrim Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz starpposma ziņojumu par mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksu atcelšanas īstenošanu. Turklāt Komisija pēc apspriešanās ar BEREC līdz 2019. gada 15. decembrim un pēc tam reizi divos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu, lai grozītu vairumtirdzniecības maksas par regulētiem viesabonēšanas pakalpojumiem, kas izklāstīti šajā regulā. Šajos divgadu ziņojumos cita starpā iekļauj novērtējumu par:

(a)   pakalpojumu, tostarp to, kuri ir alternatīva regulētiem mazumtirdzniecības balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem, pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību;

(a)   pakalpojumu, tostarp to, kuri ir alternatīva regulētiem mazumtirdzniecības balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem, pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību;

(b)   konkurences pakāpi gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgos, jo īpaši mazo, neatkarīgo vai nesen darbību uzsākušo operatoru konkurences situāciju, tostarp komerclīgumu ietekmi uz konkurenci un savienojamības pakāpi starp operatoriem;

(b)   konkurences pakāpi gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgos, jo īpaši mazo, neatkarīgo vai nesen darbību uzsākušo operatoru un MVTO konkurences situāciju, tostarp komerclīgumu ietekmi uz konkurenci un savienojamības pakāpi starp operatoriem;

(c)   kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti rezultāti konkurences attīstībā regulēto viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū.”

(c)   kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti rezultāti konkurences attīstībā regulēto viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū;

 

(ca)   mazumtirdzniecības cenu attīstību, klientiem pieejamo tarifa plānu klāstu, tostarp tādu tarifa plānu parādīšanos, kuri ietver tikai iekšzemes pakalpojumus, un vienotas likmes tarifa plānu pieejamības samazināšanos;

 

(cb)   izmaiņām patērētāju datu izmantošanas paradumos;

 

(cc)   vietējā tīkla operatoru spējām uzturēt iekšzemes maksas modeli un atgūt izmaksas, kas saistītas ar regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, no ieņēmumiem no šādu pakalpojumu sniegšanas un to, kādā mērā izņēmuma kārtā ir atļautas mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas saskaņā ar 6.c pantu;

 

(cd)   apmeklēto tīklu operatoru spējām atgūt regulēto vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas faktiski radītās izmaksas;

 

(ce)   RLAH ietekmi uz operatoru plānotajām investīcijām tīkla infrastruktūrā;

 

(cf)   Komisijas Īstenošanas regulas (ES) .../...1a ietekmi uz patērētāju aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz strīdu noregulēšanu starp operatoriem, kuri piemēro godīgas izmantošanas politiku, un viesabonēšanas klientiem, piemēram, par to, vai tiem tiek sniegts pietiekams laiks iebilst un nesaņemt sodu procesa gaitā;

 

(cg)   objektīvu rādītāju izmantošanu, jo īpaši par to, kā operatori un valstu regulatīvās iestādes interpretē Īstenošanas regulā (ES) .../... izmantoto terminoloģiju, piemēram, „anomāla izmantošana” un „periodiska ceļošana”, lai nepieļautu nekonsekvenci tās piemērošanā dažādās dalībvalstīs;

 

 

_____________________

 

1a   Komisijas Īstenošanas regula (ES).../..., kurā izklāstīti detalizēti noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz novērtējumu (OV L ...,...,... lpp.).

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 531/2012

19. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)   šā panta 4. punkta pirmajā daļā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

(b)   šā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Lai novērtētu konkurences attīstību Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri no valstu regulatīvajām iestādēm vāc datus par to, kā mainās mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības maksas par regulētiem balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem, tostarp vairumtirdzniecības maksas par attiecīgi līdzsvarotu un nelīdzsvarotu viesabonēšanas datplūsmu. Tā vāc arī datus par vairumtirdzniecības nolīgumiem, uz kuriem neattiecas vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksimālās maksas, kas paredzētas 7., 9. vai 12. pantā, un par tādu līgumisko pasākumu īstenošanu vairumtirdzniecības līmenī, kuru mērķis ir novērst pastāvīgu viesabonēšanu vai anomālu vai ļaunprātīgu vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas izmantošanu tādiem mērķiem, kas nav regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšana viesabonēšanas operatora klientiem, kamēr tie periodiski ceļo Savienībā.”

“4.   Lai novērtētu konkurences attīstību Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri no valstu regulatīvajām iestādēm vāc un dara publiski pieejamus datus par to, kā mainās mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības maksas par regulētiem balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem, tostarp vairumtirdzniecības maksas par attiecīgi līdzsvarotu un nelīdzsvarotu viesabonēšanas datplūsmu. Tā vāc arī datus par vairumtirdzniecības nolīgumiem, uz kuriem neattiecas vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksimālās maksas, kas paredzētas 7., 9. vai 12. pantā, un par tādu līgumisko pasākumu īstenošanu vairumtirdzniecības līmenī, kuru mērķis ir novērst pastāvīgu viesabonēšanu vai anomālu vai ļaunprātīgu vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas izmantošanu tādiem mērķiem, kas nav regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšana viesabonēšanas operatora klientiem, kamēr tie periodiski ceļo Savienībā.

Minētos datus Komisijai paziņo vismaz divas reizes gadā. Komisija tos publisko.

Minētos datus Komisijai paziņo vismaz reizi trijos mēnešos. Komisija tos publisko.

Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, arī BEREC regulāri ziņo par cenu un patēriņa ieradumu izmaiņām dalībvalstīs saistībā gan ar iekšzemes, gan viesabonēšanas pakalpojumiem un par to, kā mainās faktiskie vairumtirdzniecības viesabonēšanas tarifi attiecībā uz nelīdzsvarotu datplūsmu starp viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, arī BEREC regulāri ziņo par cenu un patēriņa ieradumu izmaiņām dalībvalstīs saistībā gan ar iekšzemes, gan viesabonēšanas pakalpojumiem un par to, kā mainās faktiskie vairumtirdzniecības viesabonēšanas tarifi attiecībā uz nelīdzsvarotu datplūsmu starp viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, un par saikni starp mazumtirdzniecības cenām, vairumtirdzniecības maksām un vairumtirdzniecības izmaksām iekšzemes un viesabonēšanas pakalpojumiem. BEREC novērtē, cik cieši savstarpēji saistīti ir šie elementi, ņemot vērā to, ka mazumtirdzniecības cenai ir jābūt vienādai ar vai lielākai par vairumtirdzniecības maksu, kam savukārt ir jābūt vienādai vai lielākai par vairumtirdzniecības izmaksām. BEREC šos ziņojumus dara pieejamus sabiedrībai.

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām iestādēm arī vāc datus par to, cik pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, ko operatori piedāvā saviem klientiem. Komisija minētos datus un atzinumus publisko.”

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām iestādēm arī vāc datus par to, cik pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, ko operatori piedāvā saviem klientiem. Komisija minētos datus un atzinumus publisko.”

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Regulā (ES) Nr. 2015/2120 par telesakaru vienoto tirgu (“Telesakaru vienotā tirgus regula”), ko pieņēma 2015. gadā, tika paredzēts no 2017. gada 15. jūnija atcelt viesabonēšanas mazumtirdzniecības maksas par balss zvaniem, datu pārraidi un īsziņām — tā dēvētā “viesabonēšana kā mājās” (RLAH). Lai RLAH varētu stāties spēkā, līdz minētajam datumam ir jāsāk piemērot tiesību aktus, ar ko pielāgo viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības cenas ierobežojumus. Atbilstoši abu likumdevēju prasībai Komisija izvērtēja stāvokli vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgū un, pamatojoties uz šo izvērtējumu, ierosināja tiesību aktu. Šis ziņojums ir pirmais solis ceļā uz minētā tiesību akta pieņemšanu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

RLAH paredz arī iespēju operatoriem piemērot “godīgas izmantošanas politiku” un izņēmuma atkāpes, izmantojot ilgtspējības mehānismu, ko Komisija līdz gada beigām izstrādās sīkāk un iesniegs īstenošanas aktā. Referente vēlas uzsvērt, ka šis īstenošanas akts iet roku rokā ar vairumtirdzniecības ierobežojumu izskatīšanu. Dāsnu godīgas izmantošanas politiku patērētājiem ir nepieciešams papildināt ar vairumtirdzniecības cenu ierobežojumiem, kas ļautu pēc iespējas vairāk operatoriem nodrošināt viesabonēšanu kā mājās.

Veicot pārskatīšanu, Komisija secināja, ka vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgus nedarbojas labi, un ierosināja vēl vairāk pazemināt vairumtirdzniecības cenu ierobežojumus balss zvaniem, SMS un datu viesabonēšanai.

Referente pilnībā atbalsta mērķi atcelt mazumtirdzniecības viesabonēšanas maksu Eiropā un ierosina turpmākas izmaiņas Komisijas priekšlikumā, kas nāktu par labu patērētājiem un nodrošinātu konkurenci telekomunikāciju tirgos.

Vairumtirdzniecības cenas ierobežojumi

Tirgos vairumtirdzniecības cenas par datiem gadiem ilgi ir samazinājušās un nav iemesla uzskatīt, ka šāda attīstība neturpināsies. Cenu samazināšanās ir ļoti cieši saistīta ar datu izmantošanas strauju pieaugumu visā pasaulē. Saskaņā ar dažām aplēsēm līdz 2021. gadam mobilo datu pārraides apjoms salīdzinājumā ar 2015. gadu pieaugs desmitkārt. Plašāka datu izmantošana Eiropas sabiedrībām sniedz skaidras ekonomiskās priekšrocības, radot jaunu pakalpojumu iespējas un kāpinot rūpniecības konkurētspēju. To nekādā veidā nevajadzētu kavēt.

Plašāka datu izmantošana arī stimulēs jaunas investīcijas infrastruktūrā, radot iespēju gan iekšzemes, gan iebraukušiem ārvalstu patērētājiem izmantot pat vēl vairāk datu. Sākotnējie skaitļi no operatoriem, kuri saviem klientiem jau piedāvā RLAH, uzrāda strauju datu izmantošanas pieaugumu. Tie patērētāji, kas joprojām izslēdz savus mobilos tālruņus, kad ceļo Eiropas Savienībā, varēs brīvi izmantot ar datiem saistītus pakalpojumus, tiklīdz RLAH kļūs par realitāti visiem, tādējādi vēl vairāk veicinot datu izmantošanu.

Komisija nav pienācīgi ņēmusi vērā šo notikumu attīstību, savu priekšlikumu par datu vairumtirdzniecības cenas ierobežojumu balstot uz konservatīva pieņēmuma attiecībā uz datu izmantošanas pieaugumu un tirgus cenu līmeņa attīstības trūkumu. Šis pieņēmums noveda pie tā, ka Komisija ierosināja vairumtirdzniecības cenas ierobežojumu, kas pēc referentes domām ir pārāk augsts. Komisijas priekšlikumā datiem ir paredzēts nemainīgs cenas ierobežojums 0,85 eurocenti no 2017. līdz 2021. gadam (pārskatot 2019. gadā). Tomēr TERA Consultants aprēķinos, kas pievienoti Komisijas ietekmes novērtējumam, izmaksas operatoram par viesabonēšanas vairumtirdzniecības pakalpojumu piedāvāšanu 2017. gadā visās dalībvalstīs ir zem 0,5 eurocentiem par MB un 27 no 28 dalībvalstīm (izņemot Maltu) zem 0,4 eurocentiem par MB.

TERA pētījums arī liecina, ka lielāka izmantošana būtiski samazinās vienas vienības izmaksas. Lai labāk atspoguļotu reālo stāvokli datu tirgū, referente uzskata, ka ir nepieciešams cenu ierobežojumu 2017. gadam noteikt tuvāk izmaksu līmeņiem un ieviest ikgadēju maksimālās datu cenas samazināšanu. Šis pakāpeniskas tarifu samazināšanas plāns, ko referente ierosina 12. pantā, atspoguļo realitāti vairumtirdzniecības tirgos, kā arī nodrošina labāku prognozējamību. Operatori katru gadu noslēdz savstarpējas vienošanās par viesabonēšanu. Pakāpeniskas tarifu samazināšanas plāns ļauj operatoriem labāk prognozēt viesabonēšanas maksas nekā statisks cenas ierobežojums un vēlāka pārskatīšana, kuras rezultātu nav iespējams prognozēt.

Turklāt referente uzskata, ka pārāk augsti cenas ierobežojumi samazinās konkurenci tirgos. Mazākie operatori un mobilie virtuālie operatori ir inovatori un konkurenti un var piesaistīt vairāk klientu vietējiem tīkliem, kā arī viesabonēšanas tīkliem. Tomēr tiem ir mazākas spējas sarunās panākt sev izdevīgus nosacījumus un cenas, ko tie maksā par vairumtirdzniecības datu viesabonēšanu, parasti atbilst regulētajam cenas ierobežojumam vai ir tikai nedaudz zemākas. Nosakot pārāk augstu cenas ierobežojumu, tiks radītas ekonomiskās grūtības mazākiem un virtuāliem operatoriem, tirgos būs mazāk dalībnieku un mazāka konkurence, tādējādi ierobežojot patērētāju izvēli. Pārāk augsti cenas ierobežojumi varētu izraisīt to, ka operatori izvēlētos piedāvāt saviem klientiem tikai iekšzemes darījumus, un tas būtu pretrunā digitālā vienotā tirgus būtībai.

Turklāt, ja dāsnu godīgas izmantošanas politiku papildina ar pārāk augstu datu vairumtirdzniecības cenas ierobežojumu, tam būs negatīva ietekme uz tiem tirgiem, kuros ir augsta datu izmantošana un/vai zemas mazumtirdzniecības cenas. Šis scenārijs varētu likt apmeklējošiem operatoriem pieprasīt atkāpi no RLAH, izmantojot ilgtspējības mehānismu, kas nozīmē, ka to klienti vairs nevarēs izmantot RLAH.

Referente arī ierosina datu apjomam izmantotās vienības nomainīt no megabaitiem uz gigabaitiem (1024 MB), tādējādi labāk ņemot vērā strauji pieaugošo datu izmantošanu, kas ir vērojama pašlaik un sagaidāma turpmākajos gados. Referente uzskata, ka šī vienība ir piemērotāka jaunajiem datu patēriņa apjomiem un padara regulu atbilstošāku nākotnes vajadzībām.

Visbeidzot, salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu referente uzskata, ka joprojām būtu iespējams gan nodrošināt konkurenci, gan veikt izmaksu atgūšanu pat ar pazeminātu vairumtirdzniecības cenas ierobežojumu arī balss zvaniem. Tomēr referente uzskata, ka SMS cenas ierobežojums ir atbilstošs. Ierobežojums ir pamatots uz tirgus apstākļiem, jo teksta īsziņu izmantošana samazinās un to lēnām aizstāj konkurējoši pakalpojumi, kas izmanto datus.

Pārskatīšanas klauzula

Komisija ierosina pārskatīt cenu ierobežojumus ik pēc diviem gadiem pēc 2017. gada 15. jūnija. Referente piekrīt tam apvienojumā ar ierosināto pakāpeniskas samazināšanas grafiku. Ja tiek pierādīts, ka cenas ierobežojumi ir noteikti pārāk augsti un traucē tirgu darbībai, iznīcina tirgus dalībniekus un traucē konkurencei vai ka ierobežojumi ir noteikti pārāk zemi un apdraud izmaksu atgūšanu apmeklētajiem operatoriem, cenas ierobežojumus var attiecīgi pielāgot.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumi par viesabonēšanas vairumtirgiem

Atsauces

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Referenti:

       Iecelšanas datums

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Pieņemšanas datums

29.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto

Iesniegšanas datums

7.12.2016