Förfarande : 2016/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0372/2016

Ingivna texter :

A8-0372/2016

Debatter :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Omröstningar :

PV 06/04/2017 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0128

BETÄNKANDE     ***I
PDF 537kWORD 92k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0399),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0219/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 oktober 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0372/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I förordning (EU) 2015/2120 fastställs en ny slutkundsprismekanism för unionsomfattande reglerade roamingtjänster i syfte att avskaffa roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet utan att snedvrida nationella och besökta marknader.

(3)  I förordning (EU) 2015/2120 fastställs en ny slutkundsprismekanism för unionsomfattande reglerade roamingtjänster i syfte att från och med den 15 juni 2017 avskaffa roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet utan att snedvrida nationella och besökta marknader, eftersom det inte finns någon orsak till roamingavgifter i ett Europa utan gränser.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Förordning (EU) 2015/2120 föreskriver möjligheten för en operatör att tillämpa en ”policy för skälig användning” i enlighet med de genomförandeakter som avses i artikel 6d i förordning (EU) nr 531/2012. En lämplig policy för skälig användning har en avgörande roll att spela för att garantera en ekonomiskt hållbar modell för grossist- och slutkundsledet på roamingmarknader. En generös policy för skälig användning för roamingkunder måste åtföljas av tak i grossistledet, vilka speglar de verkliga kostnaderna för tillhandahållandet av roamingtjänster och kommer att låta så många operatörer som möjligt tillhandahålla erbjudanden om ”roaming som hemma”, utan att ådra sig enorma kostnadsökningar, och utan att skada de inhemska marknadernas konkurrenskraft eller öka priserna för inhemska kunder.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Avskaffandet av roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet enligt förordning (EU) 2015/2120, som också kallas roaming som hemma (RLAH), är nödvändigt för att skapa och underlätta en fungerande digital inre marknad i hela unionen. Den förordningen är emellertid i sig inte tillräcklig för att säkerställa att roamingmarknaden fungerar på ett korrekt sätt.

(4)  Avskaffandet av roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet enligt förordning (EU) 2015/2120, som också kallas roaming som hemma (RLAH), är nödvändigt för att skapa och underlätta en fungerande digital inre marknad och för att sänka kostnaderna för konsumenterna. Den förordningen är emellertid i sig inte tillräcklig för att säkerställa att roamingmarknaden fungerar på ett korrekt och hållbart sätt. Denna förordning bör därför säkerställa att prissättningsmodellerna på de inhemska marknaderna inte påverkas genom avskaffandet av roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Avskaffandet av roamingtilläggsavgifter från och med den 15 juni 2017, i enlighet med förordning (EU) nr 531/2012, förutsätter därför att alla rättsakter som föreslås av kommissionen och som föreskriver lämpliga åtgärder till följd av översynen av grossistledet på roamingmarknaderna ska vara tillämpliga.

(5)  Avskaffandet av roamingtilläggsavgifter från och med den 15 juni 2017, i enlighet med förordning (EU) nr 531/2012, förutsätter därför att alla rättsakter som föreslås av kommissionen och som föreskriver lämpliga åtgärder till följd av översynen av grossistledet på roamingmarknaderna ska vara tillämpliga, för att roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet ska kunna avskaffas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I synnerhet skulle konkurrensen och investeringarna i hemmaoperatörernas nationella marknader kunna påverkas av hur grossistledet på roamingmarknaderna för närvarande fungerar, på grund av alltför höga roamingavgifter i grossistledet jämfört med de nationella slutkundspriserna. Detta gäller i synnerhet för små operatörer och operatörer med mycket utgående trafik, och gör därigenom RLAH strukturellt sett ohållbart.

(8)  I synnerhet skulle konkurrensen och investeringarna i hemmaoperatörernas nationella marknader kunna påverkas av hur grossistledet på roamingmarknaderna för närvarande fungerar, på grund av alltför höga roamingavgifter i grossistledet jämfört med de nationella slutkundspriserna. Detta gäller i synnerhet för små operatörer, inklusive virtuella mobiloperatörer, som är väsentliga för sund konkurrens, och för operatörer med mycket utgående trafik, och gör därigenom RLAH strukturellt sett ohållbart. Det måste också ses till att Europaparlamentets och rådet direktiv .../... [den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation] ger tydliga och konsekventa långsiktiga incitament för privata investeringar i telekommunikationssektorn.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Fungerande grossistled på roamingmarknaderna bör göra det möjligt för operatörer att täcka alla sina kostnader för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i grossistledet, inklusive samkostnader och gemensamma kostnader. Detta bör bevara incitamenten för investering i värdnät och motverka sådan snedvridning av nationell konkurrens på de besökta marknaderna som orsakas av regelarbitrage, då operatörer utnyttjar korrigeringsåtgärder för roamingtjänsttillträde i grossistledet för att konkurrera på de nationella besökta marknaderna.

(9)  Fungerande grossistled på roamingmarknaderna bör göra det möjligt för operatörer att täcka alla sina faktiska kostnader för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i grossistledet, inklusive samkostnader och gemensamma kostnader. Detta bör bevara incitamenten för investering i värdnät och motverka sådan snedvridning av nationell konkurrens på de besökta marknaderna som orsakas av regelarbitrage, då operatörer utnyttjar korrigeringsåtgärder för roamingtjänsttillträde i grossistledet för att konkurrera på de nationella besökta marknaderna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  För att det ska gå lättare för den inre marknaden för roamingtjänster i grossistledet att fungera ordentligt bör mobilnätsoperatörer få avslå ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet enbart på grundval av objektiva kriterier och efter att detta godkänts av deras nationella regleringsmyndighet. Företag som fått avslag på ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet bör kunna ingå med klagomål till de nationella regleringsmyndigheterna. Av omsorg om öppenheten bör den nationella regleringsmyndigheten underrätta kommissionen om dessa ansökningar om godkännande och om eventuella klagomål som inlämnats. Kommissionen bör göra uppgifter om sådana ansökningar och klagomål offentligt tillgängliga, med förbehåll för skyldigheten att iaktta konfidentialitet

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När det gäller bestämmelser om grossistavgifter bör lagstiftade krav på unionsnivå bibehållas, eftersom åtgärder som möjliggör RLAH i hela unionen utan att beakta de roamingkostnader i grossistledet som tillhandahållandet av dessa tjänster innebär kan riskera att störa den inre marknaden för roamingtjänster och de skulle inte uppmuntra till mer konkurrens.

(12)  När det gäller bestämmelser om grossistavgifter bör lagstiftade krav på unionsnivå bibehållas, eftersom åtgärder som möjliggör RLAH i hela unionen utan att beakta de roamingkostnader i grossistledet som tillhandahållandet av dessa tjänster innebär kan riskera att störa den inre marknaden för roamingtjänster och de skulle inte uppmuntra till mer konkurrens. Det behövs konkurrens på telekommunikationsmarknaden, framför allt för nya marknadsaktörer, tekniskt innovativa tjänstemodeller, små och medelstora företag och uppstartsföretag, eftersom det behövs stimulans till de investeringar i nätinfrastrukturen som krävs när användningen av datatjänster ökar, till vilket också införandet av RLAH kommer att bidra.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Vid fastställandet av den högsta avgiften för reglerade dataroamingtjänster i grossistledet har man beaktat alla de åtkomstkomponenter som behövs för att möjliggöra tillhandahållande av roamingtjänster, även transiteringskostnaderna för levererans av datatrafik till en växelpunkt som bestämts av hemmanätsoperatören.

(16)  Användningen av datatjänster ökar snabbt i unionen och över hela världen. Införandet av RLAH från och med den 15 juni 2017 kommer att bidra till denna tillväxt i roamingsammanhang och leda till att kostnaden per konsumerad dataenhet pressas ned betydligt. För att hänsyn ska kunna tas till att användningen av datatjänster ökat och kostnaden per konsumerad dataenhet minskat bör den högsta avgiften för reglerade dataroamingtjänster i grossistledet sänkas varje år. Vid fastställandet av den högsta avgiften för reglerade dataroamingtjänster i grossistledet har man beaktat alla de åtkomstkomponenter som behövs för att möjliggöra tillhandahållande av roamingtjänster, även transiteringskostnaderna för levererans av datatrafik till en växelpunkt som bestämts av hemmanätsoperatören.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  De befintliga högsta roamingavgifterna i grossistledet för samtal, sms och datatjänster bör därför sänkas.

(18)  De befintliga högsta roamingavgifterna i grossistledet för samtal, sms och datatjänster bör därför sänkas avsevärt, till nivåer som närmare motsvarar de faktiska kostnaderna för tillhandahållandet av dessa tjänster.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det är nödvändigt att övervaka och regelbundet se över hur grossistledet på roamingmarknaderna fungerar och dessa marknaders samverkan med slutkundsledet på roamingmarknaderna, med beaktande av utvecklingen inom konkurrens och teknik samt trafikflöden. För att göra en korrekt bedömning av hur roamingmarknaderna kommer att anpassas till RLAH-bestämmelserna bör man samla in tillräckliga uppgifter om hur dessa marknader fungerar efter det att bestämmelserna genomförts.

(21)  Det är nödvändigt att övervaka och regelbundet se över hur grossistledet på roamingmarknaderna fungerar och dessa marknaders samverkan med slutkundsledet på roamingmarknaderna, med beaktande av utvecklingen inom konkurrens och teknik samt trafikflöden. För detta ändamål bör kommissionen, senast den 15 december 2018, överlämna en interimsrapport till Europaparlamentet och rådet, utgående från de uppgifter som finns att tillgå. Kommissionen bör därefter överlämna rapporter till Europaparlamentet och rådet vartannat år. Den första rapporten av detta slag bör läggas fram senast den 15 december 2019. I sin vartannat år utkommande rapport bör kommissionen i synnerhet bedöma om RLAH får några konsekvenser för slutkundsprisernas utveckling och framför allt för utbudet av olika avgiftsplaner på detaljhandelsmarknaden. Detta bör dels inbegripa en bedömning av om det tillkommit några sådana avgiftsplaner som enbart omfattar inhemska tjänster och utesluter roamingtjänster i slutkundsledet helt och hållet och sålunda underminerar själva syftet med RLAH, och dels en bedömning av om antalet enkeltariffplaner minskat, något som även skulle kunna innebära en förlust för konsumenterna och underminera målen med den digitala inre marknaden. Kommissionen bör, liksom i sin rapport om översynen av grossistledet på roamingmarknaden av den 15 juni 2016, även i sina vartannat år utkommande rapporter bedöma dels möjligheterna för värdnätsoperatörer att effektivt täcka alla faktiska kostnader för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i grossistledet, och dels inverkan av RLAH på planerade investeringar i nätinfrastruktur. Dessutom bör kommissionen bedöma, dels om hemmanätsoperatörer kan täcka sina kostnader för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster med intäkter från detta tillhandahållande, i synnerhet konsekvenserna för virtuella mobiloperatörer, och dels i vilken utsträckning roamingtilläggsavgifterna i slutkundsledet har godkänts av nationella tillsynsmyndigheter inom ramen för hållbarhetsmekanismen. För att göra en korrekt bedömning av hur roamingmarknaderna kommer att anpassas till RLAH-bestämmelserna bör man samla in tillräckliga uppgifter om hur dessa marknader fungerar efter det att bestämmelserna genomförts.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I syfte att bedöma utvecklingen inom konkurrens på de unionsomfattande roamingmarknaderna och för att regelbundet rapportera om förändringar i faktiska roamingavgifter i grossistledet för obalanserad trafik mellan roamingleverantörerna, bör Berec ges i uppgift att samla in uppgifter från nationella regleringsmyndigheter om de faktiska avgifter som tillämpas på balanserad respektive obalanserad trafik. Berec bör också samla in uppgifter om fall där parterna i ett grossistavtal har valt att avstå från att tillämpa de högsta roamingavgifterna i grossistledet eller där de har tillämpat åtgärder i grossistledet som syftar till att hindra permanent roaming, onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde för andra ändamål än att tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingleverantörers kunder som periodiskt reser inom unionen.

(22)  I syfte att bedöma utvecklingen inom konkurrens på de unionsomfattande roamingmarknaderna och för att regelbundet rapportera om förändringar i faktiska roamingavgifter i grossistledet för obalanserad trafik mellan roamingleverantörerna, bör Berec ges i uppgift att samla in uppgifter från nationella regleringsmyndigheter om de faktiska avgifter som tillämpas på balanserad respektive obalanserad trafik. Berec bör också samla in uppgifter om fall där parterna i ett grossistavtal har valt att avstå från att tillämpa de högsta roamingavgifterna i grossistledet eller där de har tillämpat åtgärder i grossistledet som syftar till att hindra permanent roaming, onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde för andra ändamål än att tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingleverantörers kunder som periodiskt reser inom unionen. På grundval av de insamlade uppgifterna bör Berec regelbundet rapportera om förhållandet mellan slutkundspriser, grossistavgifter och kostnader i grossistledet när det gäller inhemska tjänster och roamingtjänster.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 3 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)   Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

2.   Mobilnätsoperatörer får avslå ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet enbart på grundval av objektiva kriterier.

2.   Mobilnätsoperatörer får avslå ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet enbart på grundval av objektiva kriterier och efter att detta godkänts av deras nationella regleringsmyndighet. Den berörda nationella regleringsmyndigheten ska underrätta kommissionen om alla ansökningar om godkännande och om vilka objektivt motiverade skäl som anförts till stöd för dem. Kommissionen ska göra uppgifter om sådana ansökningar offentligt tillgängliga, med förbehåll för skyldigheten att iaktta konfidentialitet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 3 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  Artikel 3.6 ska ersättas med följande:

"6.   Det referenserbjudande som avses i punkt 5 ska vara tillräckligt detaljerat och innehålla samtliga delar som är nödvändiga för roamingtjänsttillträde i grossistledet, som avses i punkt 3, och innehålla en beskrivning av de erbjudanden som är relevanta för direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet och tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet och de därmed förenade villkoren. Detta referenserbjudande kan inbegripa villkor för att förhindra permanent roaming eller onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet för andra ändamål än tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster till roamingleverantörernas kunder vid de tillfällen då de sistnämnda företar periodiska resor inom unionen. Om det är nödvändigt ska nationella regleringsmyndigheter se till att ändringar införs i referenserbjudandena så att de skyldigheter som anges i denna artikel genomförs.

"6.   Det referenserbjudande som avses i punkt 5 ska vara tillräckligt detaljerat och innehålla samtliga delar som är nödvändiga för roamingtjänsttillträde i grossistledet, som avses i punkt 3, och innehålla en beskrivning av de erbjudanden som är relevanta för direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet och tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet och de därmed förenade villkoren. Detta referenserbjudande kan inbegripa villkor för att förhindra permanent roaming eller onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet för andra ändamål än tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster till roamingleverantörernas kunder vid de tillfällen då de sistnämnda företar periodiska resor inom unionen. Om det är nödvändigt ska nationella regleringsmyndigheter se till att ändringar införs i referenserbjudandena så att de skyldigheter som anges i denna artikel genomförs. Företag som ansökt om roamingtjänsttillträde i grossistledet får ingå med klagomål till de berörda nationella regleringsmyndigheterna. De nationella regleringsmyndigheterna ska godta eller avvisa sådana klagomål inom en månad efter mottagandet och motivera sina beslut. De nationella regleringsmyndigheterna ska underrätta kommissionen om sådana klagomål och om vilka beslut som fattats med anledning av dem, och kommissionen ska göra dem offentligt tillgängliga.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den genomsnittliga grossistavgiften, inbegripet bl.a. kostnader för originering, transitering och terminering, som värdnätsoperatören tar ut av en roamingleverantör för ett reglerat roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, får inte överstiga skyddsgränsen 0,04 EUR per minut och ska, utan att artikel 19 påverkas, förbli 0,04 EUR till och med den 30 juni 2022.

1.  Den genomsnittliga grossistavgiften, inbegripet bl.a. kostnader för originering, transitering och terminering, som värdnätsoperatören tar ut av en roamingleverantör för ett reglerat roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, får inte överstiga skyddsgränsen 0,03 EUR per minut den 15 juni 2017 och ska, utan att artikel 19 påverkas, förbli 0,03 EUR till och med den 30 juni 2022.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Från och med den 15 juni 2017 får den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en roamingleverantör för reglerade dataroamingtjänster från ifrågavarande värdnät inte överstiga en skyddsgräns på 0,0085 EUR per megabyte överförda data och ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19, förbli 0,0085 EUR per megabyte överförda data till och med den 30 juni 2022.

1.  Från och med den 15 juni 2017 får den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en roamingleverantör för reglerade dataroamingtjänster från ifrågavarande värdnät inte överstiga en skyddsgräns på 4 EUR per gigabyte överförda data. Denna skyddsgräns ska sänkas till 3 EUR per gigabyte överförda data den 1 juli 2018, till 2 EUR per gigabyte överförda data den 1 juli 2019 samt, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19, till 1 EUR per gigabyte överförda data den 1 juli 2020. Den ska förbli 1 EUR per gigabyte överförda data till och med den 30 juni 2022.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 16 – punkterna 1 och 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a)  Artikel 16.1 och 16.2 ska ersättas med följande:

"1.   De nationella tillsynsmyndigheterna ska bevaka och övervaka att denna förordning följs inom deras respektive territorier.

"1.   De nationella tillsynsmyndigheterna ska, tillsammans med Berec, bevaka och övervaka att denna förordning följs inom sina respektive territorier.

”De nationella regleringsmyndigheterna ska strikt bevaka och övervaka roamingleverantörer som utnyttjar artiklarna 6b, 6c och 6e.3.”

”De nationella regleringsmyndigheterna ska strikt bevaka och övervaka roamingleverantörer som utnyttjar artiklarna 6b, 6c och 6e.3.”

2.   De nationella regleringsmyndigheterna ska offentliggöra aktuell information om tillämpningen av denna förordning, särskilt artiklarna 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 och 12 på ett sätt som gör informationen lättillgänglig för berörda parter.”

2.   De nationella regleringsmyndigheterna och Berec ska offentliggöra aktuell information om tillämpningen av denna förordning, särskilt artiklarna 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 och 12 på ett sätt som gör informationen lättillgänglig för berörda parter.”

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I artikel 17.1 ska följande stycke läggas till:

(5)  Artikel 17.1 ska ersättas med följande:

"1.   Vid tvister som rör skyldigheter enligt denna förordning mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i en medlemsstat, ska de tvistlösningsförfaranden som fastställts i artiklarna 20 och 21 i ramdirektivet tillämpas.

"1.   Vid tvister som rör skyldigheter enligt denna förordning mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i en medlemsstat, ska de tvistlösningsförfaranden som fastställts i artiklarna 20 och 21 i ramdirektivet tillämpas.

”Tvister mellan värdnätsoperatörer och andra operatörer om de taxor som tillämpas på de insatser som krävs för att tillhandahålla reglerade roamingtjänster i grossistledet får hänvisas till den behöriga nationella regleringsmyndigheten eller de behöriga nationella regleringsmyndigheterna i enlighet med artikel 20 eller 21 i ramdirektivet. I ett sådant fall [...] får den behöriga nationella regleringsmyndigheten eller de behöriga nationella regleringsmyndigheterna konsultera Berec om vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med bestämmelserna i ramdirektivet, särdirektiven eller denna förordning för att lösa tvisten, och ska avvakta Berecs utlåtande innan åtgärder för att lösa tvisten vidtas.”

Tvister mellan värdnätsoperatörer och andra operatörer:

 

(a)   om de taxor som tillämpas på de insatser som krävs för att tillhandahålla reglerade roamingtjänster i grossistledet,

 

(b)   om fall av illojal konkurrens, som i sak innebär att en utländsk operatör kommer med erbjudanden om permanent roaming,

 

får hänvisas till den behöriga nationella regleringsmyndigheten eller de behöriga nationella regleringsmyndigheterna i enlighet med artikel 20 eller 21 i ramdirektivet. I ett sådant fall [...] får den behöriga nationella regleringsmyndigheten eller de behöriga nationella regleringsmyndigheterna konsultera Berec om vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med bestämmelserna i ramdirektivet, särdirektiven eller denna förordning för att lösa tvisten, och ska avvakta Berecs utlåtande innan åtgärder för att lösa tvisten vidtas.

 

Om tvisten är av det slag som avses i led b ska Berec, i sitt yttrande, göra en helhetsbedömning, som överspänner en ansenlig tidsperiod och inriktar sig på alla faktiska omständigheter som rör den verksamhet som denna utländska operatör bedriver i etableringsmedlemsstaten samt, proportionellt och i jämförande syfte, i den besökta medlemsstaten. Sådana omständigheter får innefatta:

 

(a)   den plats där operatören har sitt säte och sin förvaltning, eller där operatören använder kontorslokaler, betalar skatt och socialförsäkringsavgifter,

 

(b)   den rätt som är tillämplig på avtal som operatören ingår med sina arbetstagare respektive med sina kunder,

 

(c)   den plats där operatören utför en väsentlig del av sin affärsverksamhet och där operatörens administrativa personal är anställd,

 

(d)   de investeringar som gjorts, antalet avtal och/eller andelen omsättning i den medlemsstat där företaget är etablerat och i den besökta medlemsstaten.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 19 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)   I punkt 3 ska första meningen ersättas med följande:

(a)   Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. ”Kommissionen ska dessutom överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet vartannat år efter den 15 juni 2017. Varje rapport ska bland annat innehålla en bedömning av

"3. ”Kommissionen ska dessutom överlämna en interimsrapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av avskaffandet av tilläggsavgifterna för roaming i slutkundsledet, senast den 15 december 2018. Kommissionen ska dessutom, efter samråd med Berec, överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 15 december 2019 och vartannat år därefter, åtföljt, om så är lämpligt, av ett lagstiftningsförslag om ändring av grossistavgifterna för reglerade roamingtjänster enligt denna förordning. Dessa vartannat år utkommande rapporter ska bland annat innehålla en bedömning av

(a)   tillgången till och kvaliteten på tjänster, inbegripet sådana som utgör ett alternativ till reglerade samtals-, sms- och dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

(a)   tillgången till och kvaliteten på tjänster, inbegripet sådana som utgör ett alternativ till reglerade samtals-, sms- och dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

(b)   graden av konkurrens i såväl slutkunds- som grossistledet på roamingmarknaden, särskilt små, oberoende eller nystartade operatörers konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals inverkan på konkurrensen samt graden av samtrafik mellan operatörer,

(b)   graden av konkurrens i såväl slutkunds- som grossistledet på roamingmarknaden, särskilt små, oberoende eller nystartade operatörers och virtuella mobiloperatörers konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals inverkan på konkurrensen samt graden av samtrafik mellan operatörer,

(c)   i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för reglerade roamingtjänster.

(c)   i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för reglerade roamingtjänster.

 

(ca)   hur slutkundspriserna utvecklats, vilka olika avgiftsplaner som finns tillgängliga för kunderna, däribland varje uppkomst av avgiftsplaner som enbart begränsas till inhemska tjänster och varje minskning av tillgången på enkeltariffplaner.

 

(cb)   förändringar i konsumenternas dataanvändningsmönster.

 

(cc)   möjligheterna för hemmanätsoperatörer att behålla sina inhemska avgiftsmodeller och täcka kostnaderna för reglerade roamingtjänster med intäkter från tillhandahållandet av sådana tjänster, och i vilken utsträckning exceptionella tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet har godkänts i enlighet med artikel 6c.

 

(cd)   huruvida värdnätsoperatörer kan täcka de faktiska kostnaderna för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i grossistledet.

 

(ce)   inverkan av RLAH på operatörernas planerade investeringar i nätinfrastruktur.

 

(cf)   inverkan av kommissionens genomförandeförordning .../...1a om konsumentskydd, särskilt i samband med tvistlösningar mellan dels operatörer, som tillämpar en policy om skälig användning och dels roamingkunder, till exempel om dessa får tid så de hinner komma med invändningar och kan undvika negativa konsekvenser under förfarandet.

 

(cg)   tillämpningen av objektiva indikatorer och i synnerhet operatörers och nationella regleringsmyndigheters tolkning av terminologin som används i genomförandeförordningen (EU) .../... om skälig användning, såsom ”onormal användning” samt ”periodiska resor”, för att inte förordningen ska tillämpas olika i olika medlemsstater.

 

_____________________

 

1a Kommissionens genomförandeförordning (EU) .../... av den ... som fastställer detaljerade bestämmelser om tillämpningen av policyn för skälig användning och metoden för att bedöma om ett avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet är hållbart, samt den ansökan som roamingleverantörer ska lägga fram för denna bedömning (EUT L ..., s. ...).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led b

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 19 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)   I punkt 4 skall första meningen i första stycket ersättas med följande:

(b)   Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4.   ”För att kunna bedöma konkurrensutvecklingen på de unionsomfattande roamingmarknaderna ska Berec regelbundet samla in uppgifter från de nationella regleringsmyndigheterna om utvecklingen avseende slutkunds- och grossistavgifter för reglerade samtals-, sms- och dataroamingtjänster, även grossistavgifter som tillämpas för balanserad respektive obalanserad roamingtrafik. De ska också samla in uppgifter om de grossistavtal som inte tillämpar de högsta roamingavgifter i grossistledet som fastställs i artiklarna 7, 9 och 12 och om tillämpningen av avtalsåtgärder i grossistledet som syftar till att hindra permanent roaming, onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde för andra ändamål än att tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingleverantörers kunder som periodiskt reser inom unionen.”

"4.   ”För att kunna bedöma konkurrensutvecklingen på de unionsomfattande roamingmarknaderna ska Berec regelbundet samla in och offentligt tillgängliggöra uppgifter från de nationella regleringsmyndigheterna om utvecklingen avseende slutkunds- och grossistavgifter för reglerade samtals-, sms- och dataroamingtjänster, även grossistavgifter som tillämpas för balanserad respektive obalanserad roamingtrafik. De ska också samla in uppgifter om de grossistavtal som inte tillämpar de högsta roamingavgifter i grossistledet som fastställs i artiklarna 7, 9 och 12 och om tillämpningen av avtalsåtgärder i grossistledet som syftar till att hindra permanent roaming, onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde för andra ändamål än att tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingleverantörers kunder som periodiskt reser inom unionen.”

Dessa uppgifter ska anmälas till kommissionen minst två gånger om året. Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna.

Dessa uppgifter ska anmälas till kommissionen minst var tredje månad. Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna.

På basis av insamlade uppgifter ska Berec dessutom rapportera regelbundet om utvecklingen av prissättnings- och konsumtionsmönster i medlemsstaterna för såväl inhemska tjänster som roamingtjänster samt utvecklingen av faktiska roamingavgifter i grossistledet för obalanserad trafik mellan roamingleverantörer.

På basis av insamlade uppgifter ska Berec dessutom rapportera regelbundet om utvecklingen av prissättnings- och konsumtionsmönster i medlemsstaterna för såväl inhemska tjänster som roamingtjänster samt utvecklingen av faktiska roamingavgifter i grossistledet för obalanserad trafik mellan roamingleverantörer, samt om förhållandet mellan slutkundspriser, grossistavgifter och kostnader i grossistledet när det gäller inhemska tjänster och roamingtjänster. Berec ska bedöma hur nära förhållandet är mellan dessa olika inslag i prisbildningen, med hänsyn tagen till att slutkundspriset ska vara lika med eller högre än grossistavgiften, vilken i sin tur ska vara lika med eller högre än kostnaden i grossistledet. Berec ska göra dessa uppgifter offentligt tillgängliga.

Berec ska också årligen samla in uppgifter från de nationella tillsynsmyndigheterna om öppenhet och jämförbarhet vad beträffar de olika taxor som operatörerna erbjuder sina kunder. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter och resultat.”

Berec ska också årligen samla in uppgifter från de nationella tillsynsmyndigheterna om öppenhet och jämförbarhet vad beträffar de olika taxor som operatörerna erbjuder sina kunder. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter och resultat.”

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

Förordning (EU) 2015/2120, förordningen för den inre telekommarknaden, antagen 2015, föreskrev avskaffandet av tilläggsavgifter för samtals-, data- och sms-tjänster i slutkundsledet senast den 15 juni 2017: det så kallade Roam Like at Home, dvs. roaming som hemma (RLAH). För att RLAH ska kunna träda i kraft måste lagstiftning som anpassar pristaken för roamingtjänster i grossistledet vara tillämplig senast det datumet. På medlagstiftarnas begäran har kommissionen genomfört en översyn av grossistledet på roamingmarknaden och har på grundval av den översynen lagt fram lagförslaget. Detta betänkande är första steget mot ett antagande av den lagstiftningen i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Det är även möjligt att operatörer kommer att tillämpa ”policyer om skälig användning” på RLAH och exceptionella undantag genom en hållbarhetsmekanism, något som ytterligare ska utvecklas och läggas fram av kommissionen i en genomförandeakt mot slutet av året. Föredraganden understryker att genomförandeakten går hand i hand med översynen av taken i grossistledet. En generös policy om skälig användning för konsumenterna måste åtföljas av tak i grossistledet som möjliggör för så många operatörer som möjligt att tillhandahålla roaming som hemma.

I sin översyn drog kommissionen slutsatsen att grossistledet på roamingmarknaden inte fungerar som det ska och föreslog ytterligare en sänkning av pristaken i grossistledet för samtals-, sms- och dataroaming.

Föredraganden ställer sig helt och fullt bakom målet att avskaffa roamingavgifter i slutkundsledet i Europa och föreslår ytterligare ändringar i kommissionens förslag som skulle gynna konsumenterna och säkerställa konkurrenskraftiga telekommarknader.

Tak i grossistledet

Grossistpriserna för data har minskat på marknaderna i åratal och det finns inget skäl att tro att denna utveckling inte kommer att fortsätta. De allt lägre priserna är i högsta grad knutna till den kraftigt ökande dataanvändningen över hela världen. Enligt vissa beräkningar kommer mobil datatrafik att ha ökat tiofalt 2021 jämfört med 2015. De ekonomiska fördelarna av ökad dataanvändning i de europeiska samhällena är tydliga, eftersom den medför att nya tjänster erbjuds och att näringslivets konkurrenskraft stärks. Den bör inte på något sätt motarbetas.

Ökad dataanvändning kommer även att driva på nya investeringar i infrastruktur, vilket möjliggör för både inhemska och besökande kunder att använda ännu mer data. De första siffrorna från operatörer som redan erbjuder sina kunder RLAH visar en kraftig stigning i dataanvändning. De kunder som fortfarande har sina mobiler avstängda när de reser i Europeiska unionen kommer kunna använda databaserade tjänster fritt så snart RLAH blir verklighet för alla och därmed ge ytterligare skjuts åt dataanvändningen.

Kommissionen tar inte denna utveckling i beaktande på rätt sätt, utan grundar sitt förslag om pristak för datatjänster i grossistledet på ett konservativt antagande om en ökad dataanvändning och orörliga marknadspriser. Detta antagande har gjort att kommissionen nu föreslår ett tak i grossistledet som föredraganden menar är för högt. Kommissionens förslag fastställer ett oförändrat pristak för data på 0,85 eurocent 2017–2021 (med en översyn 2019). Enligt konsultrapporten från Tera, som åtföljde kommissionens konsekvensbedömning, är emellertid kostnaden i grossistledet för att tillhandahålla roamingtjänster för en operatör 2017 lägre än 0,5 eurocent per MB i samtliga medlemsstater och lägre än 0,4 eurocent per MB i 27 av 28 medlemsstater (med undantag av Malta).

Terastudien visar även att större användning kommer att pressa ned priset per enhet avsevärt. För att bättre återspegla denna verklighet på datamarknaden menar föredraganden att man måste fastställa pristaket för 2017 närmare kostnadsnivåerna och införa ett pristak för data som minskar successivt varje år. Denna glidande skala som föreslås av föredraganden i artikel 12 speglar verkligheten på grossistmarknaderna, men ger även större förutsägbarhet. Operatörerna sluter roamingavtal med varandra varje år. Den glidande skalan gör det möjligt för operatörerna att bättre förutsäga roamingavgifterna än med ett statiskt pristak och en översyn vars resultat inte kan förutsägas.

Dessutom anser föredraganden att alltför höga pristak leder till minskad konkurrens på marknaderna. De mindre operatörerna och de virtuella mobiloperatörerna är innovatörer och konkurrenter och kan generera fler kunder både till hemmanät och roamingnät. Men de har en begränsad förhandlingsposition och priserna de betalar för dataroaming i grossistledet ligger oftast i höjd med eller strax under det reglerade pristaket. Att påföra ett alltför högt pristak kommer leda till ekonomiska svårigheter för mindre och virtuella operatörer, samt leda till att färre aktörer blir kvar och konkurrensen på marknaden minskar, och därmed begränsa konsumenternas valfrihet. Alltför höga pristak kan även leda till att operatörerna väljer att enbart erbjuda inhemska erbjudanden för sina kunder, vilket strider mot den digitala inre marknadens grundtanke.

Om en generös policy om skälig användning åtföljs av alltför höga pristak för data i grossistledet kommer detta dessutom att få negativa följder på de marknader där dataanvändningen är hög och/eller slutkundspriserna låga. Detta scenario kan tvinga besökande operatörer att ansöka om undantag från RLAH genom hållbarhetsmekanismen, vilket innebär att deras kunder inte längre får någon nytta av RLAH.

Föredraganden föreslår även en ändring av den måttenhet som används för data, från megabyte till gigabyte (1 024 MB), vilket tar bättre hänsyn till den kraftigt ökande dataanvändning som för tillfället kan konstateras och som förväntas under kommande år. Föredraganden hävdar att den enheten är lämpligare för nya mängder datakonsumtion och gör förordningen mera framtidssäkrad.

Slutligen finner föredraganden, i motsats till kommissionsförslaget, att det fortfarande borde finnas utrymme för både konkurrens och kostnadstäckning även med ett sänkt tak i grossistledet för samtalstjänster. Föredraganden konstaterar emellertid att pristaket för sms är adekvat. Taket är välgrundat med avseende på marknadsförhållandena, eftersom sms-användningen har varit på nedåtgående och ersätts långsamt av konkurrerande databaserade tjänster.

Översynsklausul

Kommissionen föreslår en översyn av pristaken vartannat år efter den 15 juni 2017. Föredraganden håller med om detta, i kombination med den föreslagna glidande skalan. Om det bevisas att pristaken är för höga och stör marknadernas funktion, slår ut marknadsaktörer och skadar konkurrensen, eller om taken är för låga och hotar kostnadstäckningen för värdoperatörer, kan pristaken anpassas i enlighet därmed.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Regler för grossistmarknaderna för roaming

Referensnummer

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Framläggande för parlamentet

15.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Behandling i utskott

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Antagande

29.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto

Ingivande

7.12.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy