Процедура : 2013/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0373/2016

Внесени текстове :

A8-0373/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0497

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 708kWORD 63k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Вим ван де Камп

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт

(11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сейма на Република Литва, от Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Сената на Кралство Нидерландия и Камарата на представителите на Кралство Нидерландия, Федералния съвет на Република Австрия, Риксдага на Кралство Швеция, рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1)

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0028),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0373/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява декларацията, приложена към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след извършване на проверка за надлежното изпълнение на всички процедури и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.

(2)

ОВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.

(3)

Приети текстове от 26.2.2014 г., P7_TA(2014)0148.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно прехвърлянето на персонал

Съгласно съображение 14 и член 4, параграфи 4а, 4б и 6, държавите членки трябва да спазват изцяло Директива 2001/23/ЕО във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия и имат право да излизат извън рамките на прилагането на настоящата директива, като предприемат допълнителни мерки за защита на служителите в съответствие с правото на Съюза, като например изискване за задължително прехвърляне на персонал, дори ако Директива 2001/23/ЕО няма да се прилага.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Четвъртият пакет за железопътния транспорт като стълб на пазара

Пазарният стълб на четвъртия пакет за железопътния транспорт се състои от три законодателни предложения:

1.  Предложение за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура;

2.  Предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози;

3.  Предложение за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия.

2. Предложението на Комисията за изменение на Регламент 1370/2007

Общата цел на предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 е да бъде подобрено качеството на железопътните услуги и да бъде повишена тяхната оперативна ефективност. Това следва да подобри конкурентоспособността и привлекателността на железопътния транспорт спрямо останалите видове транспорт и да спомогне за по-нататъшното развитие на единното европейско железопътно пространство.

За постигането на общата цел Комисията предложи да бъдат въведени задължителни конкурентни тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, за да се засили конкурентният натиск върху националните пазари за железопътни услуги. Целта е да се повиши ефективността и да се подобри качеството на железопътните услуги за превоз на пътници. Тези мерки са придружени от разпоредби за осигуряване на благоприятни рамкови условия за конкурентни тръжни процедури, включително правила относно достъпа до подвижен състав.

Предложението на Комисията е тясно свързано с предложените изменения на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство, които въвеждат права на отворен достъп за железопътните предприятия и засилват разпоредбите относно управлението на инфраструктурата с оглед на подобряване на недискриминационния достъп до железопътната инфраструктура.

3. Междуинституционални преговори

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 26 февруари 2014 г. бяха проведени междуинституционални преговори, насочени към постигането на бързо споразумение на второ четене, от октомври 2015 г. до април 2016 г., по време на люксембургското и нидерландското председателство на Съвета. След шест кръга на тристранни срещи преговарящият екип на Парламента постигна съгласие с председателството на Съвета на 19 април 2016 г.

Текстът на споразумението беше представен на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и одобрен на 12 юли 2016 г. Въз основа на одобрението на комисията по транспорт и туризъм нейният председател посочи в писмото си до председателя на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР I), че ще препоръча на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета на първо четене без изменения, при условие че тя е в съответствие със споразумението, постигнато между двете институции. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене на 17 октомври 2016 г. в съответствие със споразумението.

4. Основни елементи на постигнатото съгласие

а) Спецификация на задълженията за извършване на обществени услуги (PSO)

Компетентните органи (КО) са задължени да определят ясно спецификациите на задълженията за предоставяне на обществени услуги в обществения пътнически превоз и обхвата на тяхното прилагане, включително географски зони. Това включва възможността компетентните органи да групират разходопокривни услуги с такива, при които няма покриване на разходите. Когато определят спецификациите, компетентните органи ще трябва да зачитат принципа на пропорционалност, в съответствие с правото на Съюза. Спецификациите на задълженията за извършване на обществени услуги трябва също така да бъдат в съответствие с целите на политиката, посочени в документите на политиката за обществения транспорт в държавите членки. Това задължение се отнася за всички видове наземен транспорт, обхванати от регламента.

б) Компенсация за нетния финансов ефект на дейността, свързана със задължението за предоставяне на обществена услуга.

Компетентните органи ще трябва да гарантират, че спецификациите на задълженията за предоставяне на обществени услуги и съответната компенсация за нетния финансов ефект от задълженията за предоставяне на обществена услуга водят до постигане на целите на политиката за обществения транспорт по икономически ефективен начин. От друга страна, компенсации ще трябва да бъде определен на равнище, което гарантира финансовата устойчивост на предоставянето на обществени услуги за пътнически превоз в съответствие с изискванията, установени в политиката за обществения транспорт в дългосрочен план.

в) Социални разпоредби

Операторите на обществени услуги ще трябва да спазват приложимите задължения в областта на социалното и трудовото право, установени с правото на Съюза, националното право или колективните споразумения, при изпълнението на задължението за обществена услуга. Директива 2001/23/ЕО относно прехвърлянето на предприятия се прилага за смяната на оператор на обществена услуга, когато такава промяна представлява прехвърляне на предприятие по смисъла на посочената директива. Когато компетентният орган изисква операторите да спазват определени норми за качество и социални норми, тези, включително правата и задълженията, свързани с прехвърлянето на персонал, трябва да бъдат включени в тръжните документи и договорите за обществени услуги.

г) Предоставяне на информация

Операторите на обществени услуги и управителите на инфраструктура ще бъдат задължени да предоставят на компетентния орган информация, която е от съществено значение за бъдещите търгове за възлагане на договори за обществени услуги (ДОУ), включително информация относно потребителското търсене, цените, разходите и приходите и спецификации на инфраструктурата. Тази информация трябва да се предоставя на разположение на заинтересованите страни при изготвянето на техните предложения, като същевременно се гарантира законната защита на поверителната търговска информация.

д) Особености на железопътния сектор по отношение на т.нар. „вътрешно“ възлагане

Когато даден договор за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт се възлага на вътрешен оператор от група от местни компетентни органи, всеки местен компетентен орган трябва да имат компетенции, които не са национални, и възложеният ДОУ може да обхваща само транспортните нужди на градски агломерации или селски райони, или и двете.

е) Опростена недискриминационна и прозрачна процедура

Когато даден компетентен орган получи само една оферта след публикуването на намерението за възлагане на договор за обществени услуги, той може да следва опростена процедура, което предполага преговори с единствения кандидат.

ж) Възлагане на обществени поръчки за услуги

Възлагането на договори за обществени услуги в железопътния сектор трябва да се извършва чрез конкурентна тръжна процедура. Регламентът обаче съдържа изключения от този принцип, което дава възможност за пряко възлагане или опростена процедура в случай на:

  Извънредни обстоятелства: в рамките на конкурентно възлагане компетентният орган може да възложи пряко ДОУ за период до 5 години, като например в случаите, когато компетентният орган вече разполага с определен брой други конкурентни тръжни процедури, което би могло да се отрази на броя и качеството на офертите, които той може да очаква да получи, или когато компетентният орган трябва да промени обхвата на ДОУ.

  ДОУ „de minimis“: Средната годишна стойност или ежегодното предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт попада под праговете, определени в регламента (7,5 милиона евро/годишно или 500 000 км).

  Освобождаване от задължение за резултати: Когато компетентният орган счита, че прякото възлагане е оправдано поради съответните структурни и географски характеристики на въпросния пазар и мрежа, по-конкретно неговия размер, характеристики на търсенето, сложност на мрежата, нейната техническа и географска изолираност и услугите, обхванати от договора(1), и когато този договор би довел до подобряване на качеството на услугите и/или ефективността на разходите в сравнение с предишния възложен договор за обществена услуга. Компетентният орган ще трябва да публикуват обосновано обяснение за това решение. Той също така ще трябва да определя измерими, прозрачни и проверими изисквания по отношение на изпълнението и да публикува и оценява периодично дали операторът спазва тези изисквания.

  Управителят на инфраструктура и операторът на ДОУ са едно и също лице и инфраструктурата е изключена от обхвата на Директива 2012/34/ЕС, що се отнася до изискванията за независимост на управителя на инфраструктура.

з) Ограничаване на броя на договорите, възлагани на един и същи оператор

Компетентният орган може да реши преди началото на тръжната процедура да ограничи броя на ДОУ, които ще бъдат възложени на едно и също железопътно предприятие. Това трябва да се направи с цел повишаване на конкуренцията.

и) Достъп до железопътния подвижен състав

Компетентният орган ще трябва да оцени, като част от подготовката на тръжната процедура, положението по отношение на достъпа до подвижния състав за всички потенциални участници в търга и да публикува оценката. След тази оценка компетентният орган може да реши да предприеме мерки, с които да гарантира достъпа до подвижния състав. Тези мерки включват: създаване на парк от подвижен състав, предоставяне на гаранция за финансирането на подвижния състав или ангажимент за поемане на подвижния състав в края на договора.

й) Влизане в сила/преходен период

Регламентът влиза в сила 12 месеца след датата на неговото публикуване. Новите правила за конкурентно възлагане на ДОУ и освобождаването от задължения за резултати ще се прилагат от 3 декември 2019 г. Обаче член 5, параграф 6, който дава възможност за пряко възлагане, без каквито и да било ограничения, ще престане да се прилага едва 6 години след влизането в сила. Договорите, възложени по линия на член 5, параграф 6, могат да останат в сила до изтичане на срока им, но за срок не по-дълъг от 10 години.

5. Препоръка

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на постигнатото споразумение по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тази позиция да бъде приета без изменения.

(1)

Това условие не се прилага за държави членки, в които при влизане в сила на настоящия регламент максималният годишен обем е по-малко от 23 милиона влак-километра и които разполагат само с един компетентен орган на национално равнище и с една обществена поръчка за услуги, която обхваща цялата мрежа.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

Библиография

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.2.2014                     T7-0148/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

27.10.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

15

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Дата на внасяне

7.12.2016

Правна информация - Политика за поверителност