Procedure : 2013/0028(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0373/2016

Indgivne tekster :

A8-0373/2016

Forhandlinger :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0497

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 394kWORD 57k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Wim van de Camp

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Litauens parlament, Luxembourgs deputeretkammer, det nederlandske første- og andetkammer, det østrigske forbundsråd og den svenske rigsdag, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 8. oktober 2013(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0028),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0373/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.

(3)

Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet om overførsel af personale

I henhold til betragtning 14 og artikel 4, stk. 4a, 4b og 6, skal medlemsstaterne fuldt ud overholde bestemmelserne i direktiv 2001/23/EF om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter, og de har ret til at gå ud over anvendelsen af dette direktiv og træffe yderligere foranstaltninger for personalebeskyttelse, der er i overensstemmelse med EU-retten, f.eks. krav om obligatorisk overførsel af personale, selv om direktiv 2001/23/EF ikke finder anvendelse.


BEGRUNDELSE

1. Markedssøjlen i den fjerde jernbanepakke

Markedssøjlen i den fjerde jernbanepakke består af tre lovgivningsmæssige forslag:

1.  et forslag om ændring af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen

2.  et forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane

3.  et forslag om at ophæve forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber.

2. Kommissionens forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007

Hovedformålet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 er at forbedre kvaliteten af personbefordringen med jernbane og den operationelle effektivitet. Dette bør forbedre jernbanetransportens konkurrenceevne og tiltrækningskraft i forhold til andre transportformer og videreudvikle det fælles europæiske jernbaneområde.

For at nå det overordnede mål har Kommissionen foreslået at indføre obligatorisk udbud af kontrakter om offentlig trafikbetjening for at intensivere konkurrencepresset på de indenlandske jernbanemarkeder. Målet er at øge effektiviteten og forbedre kvaliteten af personbefordringen med jernbane. Disse foranstaltninger ledsages af bestemmelser for at sikre gunstige rammebetingelser for konkurrencebaserede udbudsprocedurer, herunder regler om adgang til rullende materiel.

Kommissionens forslag er tæt forbundet med de foreslåede ændringer til direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, hvorved der indføres frie adgangsrettigheder for jernbaneselskaber, og bestemmelserne om infrastrukturforvalterens forvaltning skærpes med henblik på at forbedre adgang på lige vilkår til jernbaneinfrastrukturen.

3. Interinstitutionelle forhandlinger

Efter vedtagelsen af Parlamentets holdning ved førstebehandling den 26. februar 2014 fandt interinstitutionelle forhandlinger (med henblik på en tidlig andenbehandlingsaftale) sted fra oktober 2015 til april 2016 under det luxembourgske og det nederlandske formandskab for Rådet. Efter seks runder af trepartsmøder nåede Parlamentets forhandlingsgruppe frem til en aftale med Rådets formandskab den 19. april 2016.

Aftalens tekst blev forelagt Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og godkendt den 12. juli 2016. På grundlag af udvalgets godkendelse anførte formanden for udvalget i sin skrivelse til formanden for De Faste Repræsentanters Komité (Coreper I), at han ville anbefale plenarforsamlingen at godkende Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer under forudsætning af, at den var i overensstemmelse med den aftale, der var indgået mellem de to institutioner. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning den 17. oktober 2016 i overensstemmelse med aftalen.

4. Hovedelementer i aftalen

(a) Detaljerede regler for offentlige serviceforpligtelser

De kompetente myndigheder vil have pligt til klart at definere detaljerede regler for offentlige serviceforpligtelser inden for offentlig personbefordring og disses anvendelsesområde, herunder geografisk område. Dette omfatter muligheden for, at de kompetente myndigheder kan sammenlægge omkostningsdækkende med ikkeomkostningsdækkende tjenesteydelser. Ved fastlæggelsen af udbudsbetingelserne skal de kompetente myndigheder respektere proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med EU-retten. De detaljerede regler for offentlige serviceforpligtelser skal være i overensstemmelse med de politiske mål som omhandlet i medlemsstaternes dokumenter om offentlig transportpolitik. Denne nye forpligtelse er gældende for alle landbaserede transportformer, der er omfattet af forordningen.

(b) Kompensation for den finansielle nettovirkning af driften af offentlige serviceforpligtelser

De kompetente myndigheder sikrer, at de detaljerede regler for offentlige serviceforpligtelser og den dermed forbundne kompensation for den finansielle nettovirkning af disse forpligtelser når målene for den offentlige transportpolitik på en omkostningseffektiv måde. Dertil kommer, at kompensation vil skulle fastlægges på et niveau, der sikrer finansiel bæredygtighed af varetagelsen af offentlig personbefordring i henhold til kravene i den offentlige transportpolitik på lang sigt.

(c) Sociale bestemmelser

Operatører af offentlig trafikbetjening skal overholde gældende forpligtelser i henhold til social- og arbejdsmarkedslovgivning i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler i forbindelse med udførelsen af den offentlige serviceforpligtelse. Direktiv 2001/23 om overførsel af virksomheder finder anvendelse på en ændring af operatør af offentlig trafikbetjening, såfremt en sådan ændring udgør en overførsel af virksomhed i direktivets forstand. Når en kompetent myndighed pålægger operatørerne at overholde visse kvalitetsstandarder og sociale standarder, skal disse, herunder rettigheder og forpligtelser med hensyn til overførsel af personale, indgå i udbudsdokumenter og kontrakter om offentlig trafikbetjening.

(d) Afgivelse af oplysninger

Operatørerne af offentlig trafikbetjening og infrastrukturforvaltere har pligt til at give den kompetente myndighed oplysninger, der er afgørende for udbud af fremtidige kontrakter om offentlig trafikbetjening, herunder oplysninger om passagerefterspørgsel, billetpriser, udgifter og indtægter samt infrastrukturspecifikationer. Disse oplysninger skal stilles til rådighed for de berørte parter, når de udarbejder deres bud, samtidig med at den legitime beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger sikres.

(e) Særlige forhold for tog vedrørende in house-tildelinger

Når en kontrakt om offentlig personbefordring med jernbane tildeles en intern operatør af en gruppe af lokale kompetente myndigheder, skal hver enkelt lokale kompetente myndighed have et kompetenceområde, der ikke er nationalt, og den tildelte kontrakt om offentlig trafikbetjening må kun omfatte transportbehovet i byområder eller landdistrikter, eller begge dele.

(f) Forenklet ikke-diskriminerende og gennemsigtig procedure

Når en medlemsstats kompetente myndighed kun modtager ét bud efter offentliggørelsen af en beslutning om at indgå en kontrakt om offentlig trafikbetjening, kan den følge en forenklet procedure, der indebærer forhandlinger med den enlige budgiver.

(g) Indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening

Indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening på jernbaneområdet skal ske gennem udbudsprocedurer. Forordningen indeholder imidlertid også undtagelser fra dette princip, der giver mulighed for direkte tildeling eller en forenklet procedure i tilfælde af:

Særlige omstændigheder: Inden for rammerne af et udbud kan en kompetent myndighed indgå en kontrakt om offentlig trafikbetjening på op til 5 år direkte i situationer, hvor den ordregivende myndighed f.eks. allerede har iværksat en række konkurrencebaserede udbudsprocedurer, som kunne indvirke på antallet og kvaliteten af de bud, som den kan forvente at modtage, eller hvis den kompetente myndighed har behov for at ændre anvendelsesområdet for kontrakten om offentlig trafikbetjening.

De minimis-kontrakter om offentlig trafikbetjening: Den gennemsnitlige årlige værdi eller årlige levering af offentlig personbefordring med jernbane falder under den grænseværdi, der er fastsat i forordningen (7,5 mio. EUR/år eller 500 000 km).

Præstationsundtagelse: Hvis den kompetente myndighed finder, at indgåelse af kontrakten uden forudgående udbud er begrundet ud fra de relevante strukturelle og geografiske forhold på det pågældende marked og net, navnlig deres størrelse, efterspørgslens art, nettets kompleksitet, dets tekniske og geografiske isolation og den trafikbetjening, der er omfattet af kontrakten(1), og hvis en sådan kontrakt ville føre til en forbedring af kvaliteten og/eller omkostningseffektiviteten i forhold til den tidligere indgåede kontrakt om offentlig trafikbetjening. Den kompetente myndighed skal offentliggøre begrundelsen for denne afgørelse. Den vil også skulle fastsætte målbare, gennemsigtige og kontrollerbare præstationskrav og regelmæssigt vurdere og offentliggøre, om operatøren overholder dem.

 Infrastrukturforvalteren og operatøren af kontrakten om offentlig trafikbetjening er samme enhed, og infrastrukturen er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 2012/34/EU med hensyn til krav om infrastrukturforvalterens uafhængighed.

(h) Begrænsning af antallet af kontrakter, der tildeles samme operatør

Med henblik herpå kan de kompetente myndigheder, inden udbudsproceduren indledes, beslutte at begrænse antallet af delkontrakter, der kan tildeles samme jernbaneselskab. Dette skal ske med det formål at øge konkurrencen.

(i) Adgang til rullende materiel

Den kompetente myndighed skal som led i forberedelsen af en udbudsprocedure vurdere situationen med hensyn til adgang til rullende materiel for alle potentielle tilbudsgivere og offentliggøre vurderingen. Efter denne vurdering kan den kompetente myndighed beslutte at træffe foranstaltninger, der sikrer adgang til rullende materiel. Disse foranstaltninger omfatter bl.a.: at skabe en pulje af rullende materiel, sikkerhedsstillelse for finansieringen af rullende materiel eller tilsagn om at overtage det rullende materiel ved kontraktens udløb.

(j) Ikrafttrædelse/overgang

Forordningen træder i kraft 12 måneder efter datoen for dens offentliggørelse. De nye regler om udbudsbaseret tildeling af kontrakter om offentlig trafikbetjening og præstationsundtagelsen vil finde anvendelse fra den 3. december 2019. Artikel 5, stk. 6, der giver mulighed for direkte tildeling uden nogen begrænsninger, vil imidlertid først finde anvendelse 6 år efter ikrafttrædelsen. Kontrakter, der tildeles i henhold til artikel 5, stk. 6, kan fortsætte, indtil de udløber, men ikke længere end 10 år.

5. Indstillinger

Da Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået under de interinstitutionelle forhandlinger, henstiller ordføreren, at den godkendes uden ændringer

(1)

Denne betingelse gælder ikke for medlemsstater, hvor den maksimale årlige volumen på datoen for denne forordnings ikrafttræden er på under 23 mio. vognkilometer, og hvor der kun er en enkelt kompetent myndighed på nationalt plan og en enkelt kontrakt om offentlig trafikbetjening, der dækker hele nettet.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane

Referencer

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.2.2014 T7-0148/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

27.10.2016

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

15

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Dato for indgivelse

7.12.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik