Eljárás : 2013/0028(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0373/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0373/2016

Viták :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0497

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 469kWORD 58k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Wim van de Camp

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  tekintettel a litván parlament, a luxemburgi képviselőház, a holland szenátus és képviselőház, az osztrák szövetségi tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. október 8-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0028) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0373/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 327., 2013.11.12., 122. o.

(2)

HL C 356., 2013.12.5., 92. o.

(3)

Elfogadott szövegek, 2014. február 26., P7_TA(2014)0148.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata a személyzet átvételéről

A (14) preambulumbekezdés és a 4. cikk (4a), (4b) és (6) bekezdése értelmében a tagállamoknak maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó 2001/23/EK irányelvet, és jogosultak az ezen irányelv alkalmazását meghaladóan az uniós joggal összhangban további, a személyzet védelmét célzó intézkedéseket hozni, például a személyzet kötelező átvételét előírni olyan esetben is, amikor a 2001/23/EK nem lenne alkalmazandó.


INDOKOLÁS

1. A negyedik vasúti csomag piaci pillére

A negyedik vasúti csomag piaci pillére a három alábbi jogalkotási javaslatból áll:

1.  az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosítására vonatkozó javaslat;

2.  az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosítására vonatkozó javaslat;

3.  a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslat.

2. Az 1370/2007/EK rendelet módosítására vonatkozó bizottsági javaslat

Az 1370/2007/EK rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslat általános célja a vasúti személyszállítási szolgáltatások minőségének javítása és működési hatékonyságának fokozása. Ez javítaná a vasút más közlekedési módokkal szembeni versenyképességét és vonzerejét, valamint továbbfejlesztené az egységes európai vasúti térséget.

Az általános célkitűzés elérése érdekében a Bizottság a belföldi vasúti piacok versenykényszerének fokozása érdekében a közszolgáltatási szerződések kötelező versenytárgyaláson alapuló pályáztatását javasolja. A cél a vasúti személyszállítási szolgáltatások hatékonyságának fokozása és minőségének javítása. Ezeket az intézkedéseket olyan rendelkezések kísérik, amelyek biztosítják a versenytárgyaláson alapuló pályáztatási eljárásoknak kedvező keretfeltételeket, ideértve a vasúti járművekhez való hozzáférésre vonatkozó szabályokat is.

A bizottsági javaslat szorosan összefügg az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelv javasolt módosításaival, melyek a vasúttársaságok számára nyílt hozzáférési jogokat vezetnek be, és megerősítik a pályahálózat-működtetők irányítására vonatkozó rendelkezéseket a vasúti infrastruktúrához való megkülönböztetésmentes hozzáférés fokozása tekintetében.

3. Intézményközi tárgyalások

A Parlament első olvasat utáni álláspontjának 2014. február 26-i elfogadását követően a Tanács luxemburgi és holland elnökségének idején intézményközi tárgyalásokra került sor (egy korai, második olvasatbeli megállapodás elérése céljával). Hat háromoldalú egyeztetést követően a Parlament tárgyalócsoportja 2016. április 19-én megállapodásra jutott a Tanács elnökségével.

A megállapodás szövegét ismertették a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal (TRAN), majd 2016. július 12-én elfogadták. A bizottság jóváhagyása alapján a TRAN bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper I.) elnökének címzett levelében jelezte, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, feltéve, ha az megfelel a két intézmény között elért megállapodásnak. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2016. október 17-én a megállapodással összhangban elfogadta első olvasatbeli álláspontját.

4. A megállapodás főbb elemei

a) A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása

Az illetékes hatóságok kötelesek lesznek egyértelműen meghatározni a személyszállítási közszolgáltatásban alkalmazandó közszolgálati kötelezettségekre vonatkozó előírásokat, valamint azok alkalmazási körét, ideértve az érintett földrajzi területeket. Ez magában foglalják annak lehetőségét is, hogy az illetékes hatóságok a költségeket fedező szolgáltatásokat összevonják a költségeket nem fedező szolgáltatásokkal. Az előírások meghatározása során az illetékes hatóságoknak az uniós joggal összhangban tiszteletben kell tartaniuk az arányosság elvét. A közszolgálati kötelezettségekre vonatkozó előírásoknak továbbá összhangban kell lenniük a tagállamok közösségi közlekedéssel kapcsolatos szakpolitikai dokumentumaiban megjelölt szakpolitikai célkitűzésekkel. Ez az új kötelezettség a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szárazföldi közlekedési módra alkalmazandó.

b) A közszolgálati kötelezettségek működése nettó pénzügyi hatásainak kompenzálása

Az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a közszolgálati kötelezettségekre vonatkozó előírások, valamint a közszolgálati kötelezettségek nettó pénzügyi hatásainak ezzel kapcsolatos kompenzálása a közösségi közlekedési szakpolitika célkitűzéseit költséghatékony módon érjék el. A kompenzációt ezenkívül úgy kell majd meghatározni, hogy biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatásnak a közösségi közlekedési szakpolitikában meghatározott követelményeknek megfelelő, hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát.

c) Szociális rendelkezések

A közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során a közszolgáltatóknak eleget kell tenniük a szociális és a munkajog terén alkalmazandó, uniós vagy nemzeti jogszabályokban, illetve kollektív szerződésekben megállapított kötelezettségeknek. A közszolgáltató változása esetén a vállalkozások átruházásáról szóló 2001/23/EK irányelvet kell alkalmazni, amennyiben az irányelv értelmében ez a változás vállalkozás-átruházásnak minősül. Amennyiben az illetékes hatóságok a közszolgáltatókat egyes minőségi és szociális előírások teljesítésére kötelezik, ezeket – a személyzet átvételével kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel együtt – fel kell tüntetni a versenytárgyalási eljárással kapcsolatos dokumentumokban és a közszolgáltatási szerződésekben.

d) Tájékoztatás

A közszolgáltatók és a pályahálózat-működtetők kötelesek lesznek a jövőbeli közszolgáltatási szerződések pályáztatása szempontjából lényeges összes információt az illetékes hatóságnak átadni, ideértve az utasigényt, a díjszabásokat, a költségeket és a bevételeket, valamint az infrastruktúra jellemzőit. Ezeket az információkat ajánlataik előkészítése idején az érdekelt felek számára elérhetővé kell tenni, gondoskodva ugyanakkor a bizalmas üzleti információk törvényes védelméről is.

e) A belső szolgáltatónak történő odaítélésre vonatkozó előírások

Amennyiben egy helyi illetékes hatóságokból álló csoport valamely vasúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést belső szolgáltatónak ítéli oda, minden egyes helyi illetékes hatóságnak rendelkeznie kell valamilyen nem nemzeti hatáskörrel, és az odaítélt közszolgáltatási szerződés csak városi agglomerációk vagy vidéki területek, vagy mindkettő szállítási igényeire vonatkozhat.

f) Megkülönböztetéstől mentes és átlátható egyszerűsített eljárás

Amennyiben valamely illetékes hatóság a közszolgáltatási szerződés odaítélésére irányuló szándékának nyilvánosságra hozatalát követően csak egy ajánlatot kap, egyszerűsített eljárásba kezdhet az egyedüli ajánlattevővel folytatott tárgyalások lebonyolítására.

g) Közszolgáltatási szerződések odaítélése

A vasúti ágazatban a közszolgálati szerződések odaítélése versenytárgyalás útján zajlik. A rendelet azonban ezen elv alól kivételekről rendelkezik, és közvetlen odaítélést vagy egyszerűsített eljárást tesz lehetővé az alábbi esetekben:

  Kivételes körülmények: az illetékes hatóság versenypályázati eljárás keretében legfeljebb 5 évre közvetlenül odaítélhet egy közszolgáltatási szerződést például olyan helyzetekben, amikor az illetékes hatóság több egyéb olyan versenytárgyalási eljárást folytat, amely hatással lehet a várható ajánlatok számára és minőségére, vagy amikor az illetékes hatóságnak módosítania kell a közszolgáltatási szerződés hatályát.

  De minimis közszolgáltatási szerződések: A vasúti személyszállítási közszolgáltatás átlagos éves értéke vagy éves volumene a rendeletben meghatározott küszöbérték alá esik (7,5 millió euró/év vagy 500 000 km).

  A teljesítményre vonatkozó kivétel: Amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az érintett piac és hálózat strukturális és földrajzi sajátosságai – különösen azok mérete, a kereslet jellemzői, a hálózat összetettsége, műszaki és földrajzi elszigeteltsége, továbbá a szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatások – indokolják a szerződés közvetlen odaítélését(1), valamint ha az adott szerződés eredményeképpen a korábban kötött közszolgáltatási szerződéshez képest javulna a szolgáltatások minősége és/vagy a költséghatékonyság. Az illetékes hatóságnak közzé kell tennie az ilyen irányú határozat megalapozott indokolását. Ezenkívül mérhető, átlátható és ellenőrizhető teljesítménykövetelményeket kell meghatároznia, valamint rendszeresen értékelnie kell és közzé kell tennie, hogy a szolgáltató megfelel-e ezeknek a követelményeknek.

  A pályahálózat-működtető és a közszolgáltatási szerződés szerinti szolgáltató egy és ugyanaz, és a pályahálózat-működtetők függetlenségére vonatkozó előírásokra való tekintettel az infrastruktúrát kizárták a 2012/34/EU irányelv hatálya alól.

h) Az egyazon szolgáltatónak odaítélt szerződések számának korlátozása

Az illetékes hatóság a pályázati eljárás elindítását megelőzően dönthet úgy, hogy korlátozza az egyazon vasúttársaságnak odaítélhető közszolgálati szerződések számát. Ennek célja a verseny fokozása.

i) A vasúti járművekhez való hozzáférés

Az illetékes hatóságnak a versenytárgyalási eljárás előkészítésének részeként fel kell mérnie az egyes potenciális ajánlattevők vasúti járművekhez való hozzáférésével kapcsolatos helyzetet, és e felmérés eredményét közzé kell tennie. A felmérést követően az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy intézkedéseket hoz a járművekhez való hozzáférés biztosítására. Ilyen intézkedés lehet például egy járműpark létrehozása, garancia nyújtása a járműállomány finanszírozásához, valamint kötelezettségvállalás arra, hogy a járműállományt a szerződés lejártakor átveszi.

j) Hatálybalépés/átmeneti időszak

A rendelet tizenkét hónappal a közzétételét követően lép hatályba. A közszolgáltatási szerződések odaítélésére vonatkozó versenypályázati eljárásra és a teljesítményre vonatkozó kivételre alkalmazandó új szabályok 2019. december 3-ától érvényesek. Az 5. cikk korlátozás nélküli közvetlen odaítélésről rendelkező (6) bekezdése azonban csupán a hatálybalépést követő 6 évvel veszti érvényét. Az 5. cikk (6) bekezdése értelmében odaítélt szerződések lejáratuk időpontjáig, de legfeljebb 10 évig maradhatnak érvényben.

5. Ajánlás

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.

(1)

Ez a feltétel nem alkalmazandó azokra a tagállamokra, amelyekben e rendelet hatálybalépésekor a legnagyobb éves volumen kevesebb mint 23 millió vonatkilométer, amelyekben nemzeti szinten csupán egy illetékes hatóság van, és a teljes hálózatukra egyetlen közszolgáltatási szerződés vonatkozik.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

26.2.2014                     T7-0148/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

27.10.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

15

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Benyújtás dátuma

7.12.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat