Procedūra : 2013/0028(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0373/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0373/2016

Debates :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0497

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 687kWORD 57k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Wim van de Camp

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesnieguši Lietuvas parlaments, Luksemburgas Deputātu palāta, Nīderlandes Senāts un Nīderlandes Pārstāvju palāta, Austrijas Federālā padome un Zviedrijas parlaments, un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 8. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0028),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0373/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp.

(2)

OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp.

(3)

2014. gada 26. februārī pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0148.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par personāla pārcelšanu

Saskaņā ar 14. apsvērumu un 4. panta 4.a un 4.b  un 6. punktu dalībvalstīm ir pilnībā jāievēro Direktīva 2001/23/EK par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu īpašnieka maiņas gadījumā un tās ir tiesīgas darīt vairāk nekā nosaka šīs direktīvas piemērošana, proti, veikt papildu pasākumus personāla aizsardzībai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, piemēram, pieprasot obligātu personāla pārcelšanu, pat ja Direktīva 2001/23/EK nebūtu piemērojama.


PASKAIDROJUMS

1. Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlārs

Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlāru veido trīs tiesību aktu priekšlikumi:

1.  priekšlikums grozīt Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību;

2.  priekšlikums grozīt Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu;

3.  priekšlikums atcelt Regulu (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos.

2. Komisijas priekšlikums par Regulas (EK) Nr. 1370/2007 grozīšanu

Vispārīgais Komisijas priekšlikuma mērķis ir grozīt Regulu (EK) Nr. 1370/2007, lai uzlabotu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti un palielinātu to darbības efektivitāti. Tam būtu jāuzlabo dzelzceļa konkurētspēja un pievilcīgums salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem un jāveicina vienotas Eiropas dzelzceļa telpas turpmāka attīstība.

Lai sasniegtu vispārīgo mērķi, Komisija attiecībā uz pakalpojumu valsts līgumiem ierosināja ieviest obligātus piedāvājumu konkursus, ar kuriem pastiprināt konkurences spiedienu uz iekšzemes dzelzceļa tirgiem. Mērķis ir palielināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu efektivitāti un uzlabot to kvalitāti. Šos pasākumus papildina noteikumi, ar kuriem nodrošina labvēlīgus pamatnosacījumus piedāvājumu konkursa procedūrām, tostarp noteikumus par piekļuvi ritošajam sastāvam.

Komisijas priekšlikums ir cieši saistīts ar ierosinātajiem grozījumiem Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, — ar tiem paredz atklātas piekļuves tiesības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un nostiprina noteikumus par infrastruktūras pārvaldības pārvaldīšanu nolūkā uzlabot nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.

3. Iestāžu sarunas

Pēc tam, kad 2014. gada 26. februārī bija pieņemta Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, laikposmā no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada aprīlim Luksemburgas un Nīderlandes Padomes prezidentūru laikā notika iestāžu sarunas (ar mērķi panākt agrīnu vienošanos otrajā lasījumā). Pēc sešām trialoga kārtām Parlamenta sarunu grupa 2016. gada 19. aprīlī panāca vienošanos ar Padomes prezidentūru.

Vienošanās teksts tika iesniegts Transporta un tūrisma komitejai (TRAN) un apstiprināts 2016. gada 12. jūlijā. Pamatojoties uz komitejas apstiprinājumu, TRAN komitejas priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai (COREPER I) norādīja, ka viņš ieteiks Padomes nostāju pirmajā lasījumā plenārsēdē apstiprināt bez grozījumiem, ja tā būs saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp abām iestādēm. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome 2016. gada 17. oktobrī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā saskaņā ar vienošanos.

4. Galvenie vienošanās elementi

a) Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību (SPSS) specifikācija

Kompetentajām iestādēm (KI) būs pienākums skaidri definēt SPSS specifikācijas sabiedriskā pasažieru transportā un to piemērošanas jomu, tostarp attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas. Tas ietver iespēju KI grupēt izmaksas sedzošus pakalpojumus un izmaksas nesedzošus pakalpojumus. Definējot specifikācijas, KI saskaņā ar Savienības tiesību aktiem būs jāievēro proporcionalitātes princips. SPSS specifikācijām arī jāatbilst politiskajiem mērķiem, kas norādīti dalībvalstu sabiedriskā transporta politikas dokumentos. Šis jaunais pienākums ir piemērojams visiem sauszemes transporta veidiem, uz kuriem attiecas šī regula.

b) SPSS darbības neto finanšu ietekmes kompensācija

Kompetentajām iestādēm būs jānodrošina, ka ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību specifikācijām un saistīto kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību neto finanšu ietekmi tiek rentablā veidā sasniegti sabiedriskā transporta mērķi. Turklāt kompensācija ir jānosaka tādā līmenī, kas ilgtermiņā garantē finansiālu ilgtspēju pasažieru sabiedrisko pārvadājumu sniegšanai saskaņā ar sabiedriskā transporta politikā noteiktajām prasībām.

c) Noteikumi sociālajā jomā

Pildot SPSS, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem būs jāievēro pienākumi sociālo tiesību un darba tiesību jomā, kuri noteikti Savienības tiesību aktos, valsts tiesību aktos vai koplīgumos. Direktīvu 2001/23/EK par uzņēmumu īpašnieku maiņu piemēros sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nomaiņas gadījumā, ja šāda nomaiņa ir uzņēmuma īpašnieka maiņa minētās direktīvas nozīmē. Ja KI prasa, lai pakalpojumu sniedzēji atbilstu konkrētiem kvalitātes un sociālajiem standartiem, tad šie standarti, tostarp tiesības un saistības, kas attiecas uz personāla pārcelšanu, ir jāiekļauj konkursa dokumentācijā un pakalpojumu valsts līgumos.

d) Informācijas sniegšana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītājiem būs pienākums sniegt kompetentajai iestādei informāciju, kas ir būtiska attiecībā uz konkursiem par nākamajiem pakalpojumu valsts līgumiem (PVL), tostarp ziņas par pasažieru pieprasījumu, biļešu cenām, izmaksām un ieņēmumiem un infrastruktūras specifikācijas. Nodrošinot uzņēmumu konfidenciālās informācijas leģitīmo aizsardzību, šo informāciju ieinteresētajām personām dara pieejamu, kad uzņēmumi sagatavo savus piedāvājumus.

e) Dzelzceļa īpatnības saistībā ar iekšējiem līgumu piešķīrumiem

Ja vietējo kompetento iestāžu grupa līgumu par sabiedriskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem ir piešķīrusi iekšējam pakalpojumu sniedzējam, katrai vietējai KI ir nepieciešama kompetences joma, kas neattiecas uz valsti, un piešķirtie PVL var attiekties tikai uz pilsētu aglomerāciju vai lauku apvidu, vai abu veidu teritoriju transporta vajadzībām.

f) Vienkāršota nediskriminējoša un pārredzama procedūra

Ja pēc tam, kad publicēta informācija par nodomu piešķirt pakalpojumu valsts līgumu, kompetentā iestāde saņem tikai vienu piedāvājumu, tā var īstenot vienkāršotu procedūru, kas ietver sarunas ar vienīgo pretendentu.

g) Pakalpojumu valsts līgumu piešķiršana

Pakalpojumu valsts līgumu piešķiršana dzelzceļa nozarē jāveic piedāvājumu konkursa procedūrā. Tomēr regula ietver atkāpes no šā principa, kuras dod iespēju līgumu piešķirt tieši vai vienkāršotā procedūrā turpmāk minētajos gadījumos.

  Izņēmuma apstākļi: saskaņā ar līgumu piešķiršanu kompetentā iestāde var tieši piešķirt SPSS uz laiku ne ilgāku par 5 gadiem situācijās, kad, piemēram, KI jau rīko vairākas citas konkursa procedūras, kas varētu ietekmēt to piedāvājumu skaitu un kvalitāti, kurus tā varētu saņemt, vai kad kompetentai iestādei ir jāmaina PVL darbības joma.

  De minimis PVL: sabiedriskā pasažieru dzelzceļa transporta pakalpojumu gada vidējā vērtība vai gada laikā sniedzamie pakalpojumi ir zemāki par robežvērtībām, kas noteiktas regulā (7,5 miljoni EUR gadā vai 500 000 km).

  Atkāpe no prasības attiecībā uz sniegumu: ja kompetentā iestāde uzskata, ka tiešu piešķiršanu pamato nozīmīgas attiecīgā tirgus un tīkla strukturālas un ģeogrāfiskas īpatnības un jo īpaši to lielums, pieprasījuma īpatnības, tīkla sarežģītība, tehniskā un ģeogrāfiskā izolētība un līgumā ietvertie pakalpojumi(1), un ja ar šādu līgumu tiktu panākta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās un/vai lielāka rentabilitāte salīdzinājumā ar iepriekš piešķirto pakalpojumu valsts līgumu. Kompetentajai iestādei būs jāpublicē argumentēts šā lēmuma pamatojums. Tai būs arī jānosaka izmērāmas, pārredzamas un pārbaudāmas snieguma prasības un regulāri jāizvērtē, vai pakalpojumu sniedzējs tās ievēro, un izvērtējums jāpublicē.

  Infrastruktūras pārvaldītājs un PVL pakalpojumu sniedzējs ir viens un tas pats subjekts, un infrastruktūrai nepiemēro Direktīvu 2012/34/ES attiecībā uz infrastruktūras pārvaldītāja neatkarības prasībām.

h) Vienam un tam pašam pakalpojumu sniedzējam piešķirto līgumu skaita ierobežošana

Kompetentā iestāde pirms konkursa procedūras sākšanas var pieņemt lēmumu ierobežot to PVL daļu skaitu, kuras piešķiramas vienam un tam pašam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam. To dara ar mērķi palielināt konkurenci.

i) Piekļuve dzelzceļa ritošajam sastāvam

Kompetentajai iestādei, gatavojot konkursa procedūru, būs arī jāizvērtē situācija attiecībā uz visu iespējamo dalībnieku piekļuvi ritošajam sastāvam un izvērtējums jāpublicē. Pēc šā izvērtējuma kompetentā iestāde var nolemt veikt pasākumus, lai nodrošinātu piekļuvi ritošajam sastāvam. Attiecīgie pasākumi ir šādi: ritošā sastāva parka izveide, garantijas sniegšana ritošā sastāva finansēšanai vai apņemšanās ritošo sastāvu pārņemt līguma beigās.

j) Stāšanās spēkā / pārejas noteikumi

Regula stājas spēkā 12 mēnešus pēc tā publicēšanas dienas. Jaunie noteikumi par PVL piešķiršanu konkursa procedūrā un atkāpe no prasības attiecībā uz sniegumu būs spēkā no 2019. gada 3. decembra. Tomēr 5. panta 6. punktu, kas atļauj tiešu piešķiršanu bez jebkādiem ierobežojumiem, beigs piemērot tikai 6 gadus pēc spēkā stāšanās. Līgumus, kuri piešķirti saskaņā ar 5. panta 6. punktu, var turpināt līdz to termiņa beigām, taču ne ilgāk kā 10 gadus.

5. Ieteikums

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās, referents iesaka to apstiprināt bez grozījumiem.

(1)

Šis nosacījums nav piemērojams dalībvalstīs, kurās šīs regulas spēkā stāšanās brīdī maksimālais ikgadējais pārvadājumu apjoms ir mazāks par 23 miljoniem vilcienkilometru un kurās ir tikai viena kompetentā iestāde valsts līmenī un viens pakalpojumu valsts līgums, kas aptver visu tīklu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

Atsauces

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

26.2.2014                     T7-0148/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

27.10.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.12.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

15

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Iesniegšanas datums

7.12.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika