Postopek : 2013/0028(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0373/2016

Predložena besedila :

A8-0373/2016

Razprave :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0497

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 607kWORD 58k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Wim van de Camp

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj litovskega parlamenta, luksemburške poslanske zbornice, nizozemskega senata in nizozemske poslanske zbornice, avstrijskega zveznega sveta in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 2013(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0028),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-0373/2016),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  odobri izjavo, priloženo k tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroča svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 327, 12.11.2013, str. 122.

(2)

UL C 356, 5.12.2013, str. 92.

(3)

Sprejeta besedila, 26. 2. 2014, P7_TA(2014)0148.


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropskega parlamenta o prenosu osebja

V skladu z uvodno izjavo 14 in členom 4(4a), 4(4b) in 4(6) morajo države članice dosledno upoštevati Direktivo 2001/23/ES o ohranjanju pravic delavcev v primeru prenosa podjetij in lahko presežejo uporabo te direktive, tako da sprejmejo dodatne ukrepe za zaščito osebja v skladu z zakonodajo Unije in denimo zahtevajo obvezno premestitev osebja, tudi če se ne uporablja Direktiva 2001/23/ES.


OBRAZLOŽITEV

1. Tržni steber četrtega železniškega paketa

Tržni steber četrtega železniškega paketa obsega tri zakonodajne predloge:

1.  predlog o spremembi Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture;

2.  predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza;

3.  predlog o razveljavitvi Uredbe št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij.

2. Predlog Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007

Splošni cilj predloga Komisije o spremembi Uredbe (ES) 1370/2007 je izboljšati kakovost storitev železniškega potniškega prevoza in povečati njihovo operativno učinkovitost. To bi moralo pomeniti večjo konkurenčnost in privlačnost železniškega sektorja v primerjavi z drugimi vrstami prevoza ter korak naprej v razvoju enotnega evropskega železniškega območja.

Komisija je za uresničitev splošnega cilja predlagala obvezno sklepanje pogodb o izvajanju javne službe na podlagi za konkurenco odprtih razpisnih postopkov, da bi se okrepil konkurenčni pritisk na domače trge železniških storitev Cilj predloga je povečati učinkovitost in izboljšati kakovost storitev železniškega potniškega prevoza. Te ukrepe spremljajo določbe za zagotovitev ugodnih okvirnih pogojev za razpisne postopke, odprte za konkurenco, vključno s pravili o dostopu do tirnih vozil.

Predlog Komisije je tesno povezan s predlaganimi spremembami Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja, ki uvajajo pravice prostega dostopa za železniška podjetja in krepijo določbe o upravljanju infrastrukture za izboljšanje nediskriminatornega dostopa do železniške infrastrukture.

3. Medinstitucionalna pogajanja

Sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi 26. februarja 2014 so od oktobra 2015 do aprila 2016 v okviru luksemburškega in nizozemskega predsedovanja Svetu sledila medinstitucionalna pogajanja (z namenom doseči zgodnji dogovor v drugi obravnavi). Po šestih krogih trialogov je pogajalska ekipa Parlamenta 19. aprila 2016 dosegla dogovor s predsedstvom Sveta.

Besedilo je bilo predloženo Odboru za promet in turizem (TRAN), ki ga je 12. julija 2016 odobril. Na podlagi odobritve odbora TRAN je njegov predsednik v pismu predsedniku Odbora stalnih predstavnikov (COREPER I) navedel, da bo na plenarnemu zasedanju priporočil, da se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb, če je v skladu z dogovorom med obema institucijama. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 17. oktobra 2016 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi v skladu z dogovorom.

4. Glavni elementi dogovora

(a) Specifikacije za obveznosti javne službe

Pristojni organi bodo morali jasno določiti specifikacije za obveznosti javne službe v javnem potniškem prevozu in področje njihove uporabe, vključno z geografskimi območji. To vključuje možnost, da pristojni organi združijo storitve, pri katerih se stroški pokrijejo, in storitve, pri katerih se stroški ne pokrijejo. Pristojni organi bodo morali pri določanju specifikacij spoštovati načelo sorazmernosti v skladu s pravom Unije. Specifikacije za obveznosti javne službe morajo biti tudi skladne s cilji politike, navedenimi v dokumentih držav članic, ki opredeljujejo politiko javnega prevoza. Ta nova obveznost velja za vse načine kopenskega prevoza, za katere se uporablja uredba.

(b) Nadomestilo čistega finančnega učinka izvajanja obveznosti javne službe

Pristojni organi bodo morali zagotoviti, da bodo specifikacije za obveznosti javne službe in nadomestilo za čisti finančni učinek obveznosti javne službe stroškovno učinkovito izpolnjevali cilje politike javnega prevoza. Poleg tega bo moralo biti nadomestilo določeno na ravni, ki zagotavlja dolgoročno finančno vzdržnost izvajanja javnega potniškega prevoza v skladu z zahtevami politike javnega prevoza.

(c) Socialne določbe

Izvajalci javne službe bodo morali pri izvrševanju pogodb o izvajanju javne službe spoštovati veljavne obveznosti na področju socialnega in delovnega prava, določene v pravu Unije, nacionalni zakonodaji ali kolektivnih pogodbah. Za spremembo izvajalca javne službe se bo uporabljala Direktiva 2001/23/ES o prenosu podjetij, če takšna sprememba pomeni prenos podjetja v smislu navedene direktive. Če pristojni organ od izvajalcev javne službe zahteva, da izpolnjujejo določene kakovostne in socialne standarde, morajo biti ti standardi, vključno s pravicami in obveznostmi glede premestitve zaposlenih, vključeni v razpisni dokumentaciji in pogodbah o izvajanju javne službe.

(d) Zagotavljanje informacij

Izvajalci javne službe in upravljavci infrastrukture bodo morali pristojnim organom predložiti informacije, potrebne za izvedbo prihodnjih razpisnih postopkov za pogodbe o izvajanju javne službe, vključno z informacijami o povpraševanju potnikov, prevozninah, stroških in prihodkih ter specifikacijah infrastrukture. Te informacije morajo biti dane na voljo zainteresiranim stranem pri pripravi ponudb, obenem pa je treba zagotoviti legitimno zaščito zaupnih poslovnih informacij.

(e) Železniške posebnosti pri sklepanju pogodb z notranjimi izvajalci

V primeru, ko skupina lokalnih pristojnih organov sklene pogodbo o izvajanju javne službe železniškega potniškega prevoza z notranjim izvajalcem, mora imeti vsak lokalni pristojni organ področje pristojnosti, ki ni na nacionalni ravni, tako sklenjena pogodba o izvajanju javne službe pa lahko zajema le potrebe po prevozu v urbanih aglomeracijah ali podeželskih območjih ali v obeh.

(f) Poenostavljen nediskriminatoren in pregleden postopek

V primeru, ko pristojni organ po objavi razpisa za pogodbo o izvajanju javne službe prejme samo eno ponudbo, lahko uporabi poenostavljeni postopek, ki vključuje pogajanja z edinim ponudnikom.

(g) Sklepanje pogodb o izvajanju javne službe

Pogodbe o izvajanju javne službe v železniškem prometu morajo biti sklenjene na podlagi razpisnih postopkov, odprtih za konkurenco. Uredba pa vsebuje tudi izjeme od tega načela in dopušča sklepanje pogodb neposredno ali po poenostavljenem postopku v naslednjih primerih:

  Izjemne okoliščine: Pristojni organ lahko v okviru sklenitve pogodbe na podlagi za konkurenco odprtega razpisa, neposredno sklene pogodbo o izvajanju javne službe za največ pet let, kadar, na primer, že vodi več drugih za konkurenco odprtih razpisov, kar bi lahko vplivalo na pričakovano število in kakovost ponudb, ali kadar mora pristojni organ spremeniti obseg pogodbe o izvajanju javne službe.

  Pogodbe o izvajanju javne službe de minimis: Povprečna letna vrednost ali letni obseg storitev javnega železniškega potniškega prevoza je pod pragom, določenim v uredbi (7,5 milijona EUR letno ali 500 000 km).

  Izjema zaradi uspešnosti: Kadar pristojni organ meni, da je neposredna sklenitev pogodbe upravičena zaradi pomembnih strukturnih in geografskih značilnosti danega trga in omrežja, zlasti njegove velikosti, značilnosti povpraševanja, kompleksnosti omrežja, tehnične in geografske izoliranosti ter storitev, zajetih v pogodbi(1), in bi taka pogodba pomenila večjo kakovost storitev in/ali stroškovno učinkovitost glede na predhodno pogodbo o izvajanju javne službe. Pristojni organ bo moral objaviti utemeljeno obrazložitev take odločitve. Moral bo tudi opredeliti merljive, pregledne in preverljive zahteve za uspešnost ter redno ocenjevati in objavljati, ali izvajalec te zahteve izpolnjuje.

  Upravljavec infrastrukture in pogodbeni izvajalec javne službe sta isti subjekt, infrastruktura pa je izvzeta s področja uporabe Direktive 2012/34/EU, kar zadeva zahteve o neodvisnosti upravljavca infrastrukture.

(h) Omejitev števila pogodb, sklenjenih z istim izvajalcem

Pristojni organ se lahko pred objavo razpisnega postopka odloči omejiti število sklopov pogodbe o izvajanju javne službe, ki se sklenejo z istim železniškim podjetjem. Namen tega ukrepa mora biti povečanje konkurence.

(i) Dostop do tirnih vozil

Pristojni organ bo moral v okviru priprav na razpisni postopek oceniti stanje glede dostopa do tirnih vozil za vse potencialne ponudnike ter to oceno objaviti. Po tej oceni lahko odloči o ukrepih za zagotovitev dostopa do tirnih vozil. Ti ukrepi vključujejo: vzpostavitev voznega parka tirnih vozil, določitev jamstev za financiranje tirnih vozil ali zaveza o prevzemu tirnih vozil po izteku pogodbe.

(j) Začetek veljavnosti/prehodno obdobje

Ta uredba začne veljati 12 mesecev po datumu objave. Nova pravila o sklepanju pogodb o izvajanju javne službe na podlagi razpisa, odprtega za konkurenco, in izjema zaradi uspešnosti začnejo veljati 3. decembra 2019. Člen 5(6), ki dovoljuje neposredno sklepanje pogodb brez omejitev, pa bo nehal veljati šele šest let po začetku veljavnosti uredbe. Pogodbe, sklenjene v skladu s členom 5(6), se lahko izvajajo do izteka njihove veljavnosti, vendar ne več kot 10 let.

5. Priporočilo

Poročevalec predlaga, da se stališče Sveta v prvi obravnavi sprejme brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim na medinstitucionalnih pogajanjih.

(1)

Ta pogoj ne velja za države članice, v katerih je ob začetku veljavnosti te uredbe največji letni obseg manjši od 23 milijonov vlakovnih kilometrov in ki imajo le en pristojni organ na nacionalni ravni in eno pogodbo o izvajanju javne službe, ki zajema celotno omrežje.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza

Referenčni dokumenti

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

26.2.2014                     T7-0148/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

27.10.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2016

 

 

 

Datum sprejetja

5.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

15

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Datum predložitve

7.12.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov