Förfarande : 2013/0028(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0373/2016

Ingivna texter :

A8-0373/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0497

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 392kWORD 61k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Wim van de Camp

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg

(11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11198/1/2016 – C8‑0425/2016),

–  med beaktande av de motiverande yttranden från det litauiska parlamentet, den luxemburgska deputeradekammaren, de nederländska första och andra kamrarna, det österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 oktober 2013(2),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0028),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0373/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Antagna texter, 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europaparlamentet om överföring av personal

Enligt skäl 14 och artikel 4.4a, 4.4b och 4.6 måste medlemsstaterna till fullo respektera direktiv 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, och har rätt att gå längre än tillämpningen av detta direktiv genom att vidta ytterligare åtgärder för att skydda personal i enlighet med unionslagstiftningen, till exempel genom krav på övertagande av personal, även om inte direktiv 2001/23/EG skulle vara tillämpligt.


MOTIVERING

1. Marknadspelaren i det fjärde järnvägspaketet

Marknadspelaren i det fjärde järnvägspaketet omfattar tre lagstiftningsförslag:

1.  Ett förslag till ändring av direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen

2.  Ett förslag till ändring av förordning 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg

3.  Ett förslag om upphävande av förordning 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

2. Kommissionens förslag om ändring av förordning 1370/2007

Det allmänna syftet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) 1370/2007 är att förbättra kvaliteten inom persontrafik på järnväg och att förbättra dessa tjänsters operativa effektivitet. Detta bör stärka järnvägssektorns konkurrenskraft och dragningskraft jämfört med andra transportsätt och utveckla det gemensamma europeiska järnvägsområdet.

För att uppnå det allmänna målet föreslog kommissionen att införa obligatorisk konkurrensutsatt upphandling för avtal om allmän trafik för att intensifiera konkurrenstrycket på marknaderna för inrikes järnvägstrafik. Målet är att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom persontrafik på järnväg. Åtgärderna kompletteras med bestämmelser om att säkerställa gynnsamma ramvillkor för konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden, inklusive bestämmelser om tillgång till rullande materiel.

Kommissionens förslag är nära kopplat till de föreslagna ändringarna av direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, där det införs öppet tillträde för järnvägsföretagen och stärkta bestämmelser om styrning av infrastrukturförvaltningen i syfte att förbättra icke-diskriminerande tillträde till järnvägsinfrastrukturen.

3. Interinstitutionella förhandlingar

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 26 februari 2014 hölls interinstitutionella förhandlingar (i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen) från oktober 2015 till april 2016, under de luxemburgska och nederländska rådsordförandeskapen. Efter sex omgångar med trepartsmöten nådde parlamentets förhandlingsteam en överenskommelse med rådets ordförandeskap den 19 april 2016.

Överenskommelsen presenterades för utskottet för transport och turism (TRAN) och godkändes den 12 juli 2016. På grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till ordföranden för Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar, under förutsättning att den överensstämmer med den överenskommelse som nåtts mellan de två institutionerna. Efter juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 17 oktober 2016 i enlighet med överenskommelsen.

4. Huvuddelarna i överenskommelsen

a) Specifikation av allmän trafikplikt

De behöriga myndigheterna ska fastställa specifikationer för allmän trafikplikt vid tillhandahållande av kollektiv persontrafik och deras tillämpningsområde, inklusive vilka geografiska områden som avses. Detta inbegriper möjligheten för de behöriga myndigheterna att sammanföra kostnadstäckande tjänster med icke kostnadstäckande tjänster. När specifikationerna fastställs måste de behöriga myndigheterna respektera proportionalitetsprincipen, i enlighet med EU-rätten. Specifikationerna av allmän trafikplikt måste också överensstämma med de politiska mål som fastställs i policydokument för kollektivtrafik i medlemsstaterna. Denna nya skyldighet gäller alla typer av transportslag på land som omfattas av förordningen.

b) Kompensation av den ekonomiska nettoeffekten av verksamheten inom ramen för allmän trafikplikt

De behöriga myndigheterna måste säkerställa att specifikationerna av allmän trafikplikt och tillhörande kompensation av den ekonomiska nettoeffekten utformas så att kollektivtrafikmålen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom måste kompensation fastställas på en nivå som säkerställer finansiell hållbarhet inom tillhandahållandet av kollektivtrafiken i enlighet med de krav som fastställts i politiken på kollektivtrafikområdet på lång sikt.

c) Sociala bestämmelser

Kollektivtrafikföretag måste iaktta tillämpliga social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt eller kollektivavtal när de bedriver verksamhet enligt den allmänna trafikplikten. Direktiv 2001/23 om överlåtelse av företag ska vara tillämpligt på ett byte av kollektivtrafikföretag om ett sådant byte innebär en överlåtelse av ett företag i den mening som avses i det direktivet. När behöriga myndigheter kräver att operatörerna ska uppfylla vissa kvalitetsnormer och sociala normer, inklusive rättigheter och skyldigheter i samband med överföring av personal, måste dessa normer och kriterier anges i anbudshandlingarna och i avtalen om allmän trafik.

d) Tillhandahållande av information

Kollektivtrafikföretagen och infrastrukturförvaltarna kommer att vara skyldiga att ge den behöriga myndigheten information som är av grundläggande betydelse för tilldelning av avtal om allmän trafik, däribland information om passagerarefterfrågan, avgifter, kostnader och intäkter samt infrastrukturspecifikationer. Denna information ska göras tillgänglig för alla berörda parter när de utarbetar sina anbud, samtidigt som det berättigade skyddet av konfidentiell affärsinformation säkerställs.

e) Specialbestämmelser för intern tilldelning

Om ett avtal om allmän persontrafik på järnväg tilldelas en intern operatör av en grupp lokala behöriga myndigheter måste var och en av de behöriga myndigheterna ha ett behörighetsområde som inte har nationell räckvidd, och det avtal om allmän trafik som tilldelas får enbart omfatta transportbehoven för tätorter eller landsbygdsområden eller bådadera.

f) Förenklat icke-diskriminerande och öppet förfarande

Om endast ett bud erhålls efter offentliggörandet av avsikten att upphandla ett avtal om allmän trafik, får de behöriga myndigheterna tillämpa ett förenklat förfarande med förhandlingar med den enda anbudsgivaren.

g) Tilldelning av avtal om allmän trafik

Tilldelning av avtal om allmän trafik måste göras genom konkurrensutsatt upphandling. Förordningen innehåller dock undantag från denna princip som medger direkttilldelning eller förenklat förfarande i följande fall:

  Exceptionella omständigheter: I samband med konkurrensutsatt upphandling kan en behörig myndighet direkttilldela ett avtal om allmän trafik på upp till fem år, till exempel i situationer då den behöriga myndigheten redan håller på med ett visst antal andra konkurrensutsatta upphandlingar som skulle kunna påverka antalet och kvaliteten på de bud som förväntas inkomma, eller om den behöriga myndigheten behöver ändra tillämpningsområdet för avtalet om allmän trafik.

  Mindre avtal om allmän trafik: Det årliga värdet eller den årliga volymen av allmän persontrafik på järnväg ligger i genomsnitt under det gränsvärde som fastställs i förordningen (7,5 miljoner euro per år eller 500 000 km).

  Prestandaundantag: Om den behöriga myndigheten anser att direkttilldelningen är motiverad av de relevanta strukturella och geografiska särdragen hos marknaden och nätet i fråga, i synnerhet i fråga om storlek, efterfrågesituation, nätets komplexitet och tekniska och geografiska isolering samt de tjänster som avtalet omfattar(1), och om ett sådant avtal skulle öka kvaliteten på tjänsterna och/eller kostnadseffektiviteten jämfört med det tidigare avtalet om allmän trafik. Den behöriga myndigheten måste offentliggöra en motivering till detta beslut. Myndigheten måste också fastställa mätbara, transparenta och verifierbara prestandakrav och med jämna mellanrum utvärdera huruvida operatören uppfyller dem och offentliggöra resultatet.

  Infrastrukturförvaltaren och operatören i avtalet om allmän trafik är en och samma enhet, och infrastrukturen är undantagen från tillämpningsområdet i direktiv 2012/34/EU vad gäller kraven på infrastrukturförvaltarens oberoende.

h) Begränsning av antal avtal till en och samma operatör

De behöriga myndigheterna får, innan de inleder upphandlingsförfarandet, besluta att begränsa antalet avtal om allmän trafik som kan tilldelas ett och samma järnvägsföretag. Syftet med detta ska vara att öka konkurrensen.

i) Tillgång till rullande materiel på järnväg

Den behöriga myndigheten måste utvärdera, som en del av förberedelserna för ett upphandlingsförfarande, situationen avseende tillgång till rullande materiel för alla potentiella anbudsgivare och offentliggöra resultatet. Efter denna utvärdering kan den behöriga myndigheten besluta att vidta åtgärder för att säkerställa tillgång till rullande materiel. Sådana åtgärder kan omfatta att den behöriga myndigheten anskaffar och gör tillgänglig rullande materiel, ställer en garanti för finansiering av rullande materiel eller åtar sig att vid utgången av avtalet överta materielen.

j) Ikraftträdande/övergångsperiod

Denna förordning ska träda i kraft 12 månader efter dagen för offentliggörandet. De nya bestämmelserna om konkurrensutsatt upphandling av avtal om allmän trafik och prestandaundantaget ska tillämpas från den 3 december 2019. Artikel 5.6 om direkttilldelning utan begränsningar kommer dock att upphöra att gälla först sex år efter ikraftträdandet. Avtal som tilldelats i enlighet med artikel 5.6 får fortsätta att gälla till slutet av sin löptid, men inte längre än 10 år.

5. Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen överensstämmer med överenskommelsen från förhandlingarna rekommenderar föredraganden utskottet att godkänna den utan ändringar.

(1)

Detta villkor gäller inte medlemsstater där den maximala årsvolymen vid denna förordnings ikraftträdande är mindre än 23 miljoner tågkilometer och som endast har en behörig myndighet på nationell nivå och ett avtal om allmän trafik som omfattar hela nätet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg

Referensnummer

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Parlamentets första behandling – P nummer

26.2.2014                     T7-0148/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen – datum för tillkännagivande i kammaren

27.10.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2016

 

 

 

Antagande

5.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

15

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Ingivande

7.12.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy