Процедура : 2015/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0374/2016

Внесени текстове :

A8-0374/2016

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0139

ДОКЛАД     ***I
PDF 631kWORD 229k
7.12.2016
PE 585.523v02-00 A8-0374/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчици: Ламберт ван Нистелрой, Констанце Крел

Докладчик по становище (*):

Костас Мавридис, комисия по икономически и парични въпроси

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0701),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175 и член 197, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C8-0373/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 април 2016 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, на комисията по бюджети, на комисията по заетост и социални въпроси, на комисията по рибно стопанство, както и на комисията по култура и образование (A8-0374/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В член 174 от ДФЕС се изисква Съюзът да разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване, като по-специално целят намаляване на регионалните неравенства.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По своята същност реформите са сложни процеси, които изискват цялостен комплекс от високо специализирани знания и умения. Работата по структурните реформи в различни области на политиката е предизвикателство, тъй като за реализирането на ползите от тях често е необходимо време. Поради това от решаващо значение е те да бъдат разработени и проведени бързо и ефикасно, независимо дали става дума за икономики, засегнати от кризата или изпитващи структурни слабости. В този контекст предоставянето на подкрепа от Съюза под формата на техническа помощ изигра важна роля за подпомагането на икономическите корекции на Кипър и Гърция.

(4)  По своята същност реформите са сложни процеси, които изискват цялостен комплекс от високо специализирани знания и умения, както и сътрудничество на множество равнища и дългосрочна визия. Работата по структурните реформи в различни области на политиката е предизвикателство, тъй като за реализирането на тяхното въздействие често е необходимо време. Поради това от решаващо значение е те да бъдат разработени и проведени своевременно и ефикасно, независимо дали става дума за икономики, засегнати от кризата или изпитващи структурни слабости. В този контекст предоставянето на подкрепа от Съюза под формата на техническа помощ изигра важна роля за подпомагането на икономическите корекции на Кипър и Гърция. Отговорността за структурните реформи по места е от съществено значение, за да бъде успешна Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Държавите членки могат да се възползват от подкрепа при преодоляването на предизвикателства, свързани с недостатъци в замисъла и изпълнението на структурните реформи. Тези предизвикателства могат да зависят от различни фактори, включително ограничения административен и институционален капацитет или неадекватното прилагане и изпълнение на законодателството на Съюза.

(5)  Държавите членки могат да се възползват от подкрепа при преодоляването на предизвикателства, свързани с недостатъци в замисъла и изпълнението на благоприятстващи растежа структурни реформи в съответствие със социалните и икономическите цели на Съюза, включително подкрепа за икономическия растеж, създаването на устойчиви работни места, насърчаването на стабилни инвестиции и социално развитие. Тези предизвикателства могат да зависят от различни фактори, като например ограничения административен и институционален капацитет или неадекватното прилагане и/или забавено изпълнение на законодателството на Съюза, насочено към подкрепа за интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Съюзът има дългогодишен опит в оказване на специфична помощ на националните администрации и други органи на държавите членки във връзка с изграждането на капацитет и подобни действия в определени сектори (напр. данъчното облагане, митниците, подкрепата за малките и средните предприятия), както и по отношение на прилагането на политиката на сближаване. Опитът, натрупан от Съюза при подпомагането на националните органи, провеждащи реформи, следва да бъде използван за укрепване на капацитета на Съюза за предоставяне на подкрепа на държавите членки. За да се предостави подкрепа на онези държави членки, които предприемат реформи за стимулиране на растежа и искат помощ от Съюза в това отношение, наистина са необходими всеобхватни и интегрирани действия.

(6)  Съюзът има дългогодишен опит с конкретните действия и съществуващото финансиране за оказване на специфична помощ на националните администрации и други органи на държавите членки във връзка с изграждането на капацитет и подобни действия в определени сектори (напр. данъчното облагане, митниците, подкрепата за малките и средните предприятия) и особено по отношение на прилагането на политиката на сближаване. Опитът, натрупан от Съюза при подпомагането на националните органи, провеждащи реформи, следва да бъде използван за укрепване на капацитета на Съюза за предоставяне на подкрепа на държавите членки. За да се предостави подкрепа на онези държави членки, които предприемат реформи за стимулиране на растежа и искат помощ от Съюза в това отношение, съществуват и наистина са необходими всеобхватни и интегрирани действия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Специалния доклад № 19/2015 на Европейската сметна палата, озаглавен „Подобряването на техническата помощ за Гърция изисква повече внимание към резултатите“ включва полезни препоръки по отношение на предоставянето на техническа помощ от Комисията за държавите членки, които следва да бъдат взети предвид при прилагането на подпомагането по програмата.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата е преназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на конкурентоспособността на Европа и стимулиране на инвестициите в реалната икономика.

(7)  В този контекст е необходимо Програмата да се създаде с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, както и да се установи съответствие с националните и регионалните стратегии за развитие, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, по-специално на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондове“). Програмата е предназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, икономическо, социално и териториално сближаване, създаване на работни места, гарантиране на високо равнище на социално подпомагане, на качествени здравни и образователни услуги, борба срещу бедността и социалното изключване, повишаване на конкурентоспособността и производителността на Европа и стимулиране на устойчиви инвестиции в реалната икономика.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Подкрепата по Програмата следва да се предоставя от Комисията по искане на държава членка в области като бюджета и данъчното облагане, обществените функции, институционалните и административните реформи, съдебната система, борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, бизнес средата, развитието на частния сектор, инвестициите, конкуренцията, обществените поръчки, процесите на приватизация, достъпа до финансиране, инвестициите, търговията, устойчивото развитие, иновациите, образованието и обучението, политиките по заетостта, общественото здраве, убежището, миграционните политики, селското стопанство и развитието на селските райони и политиките в областта на финансовия сектор.

(8)  Подкрепата по Програмата следва да се предоставя от Комисията по искане на държава членка в области като селищната политика и политиката на сближаване, бюджета и данъчното облагане, обществените функции, институционалните и административните реформи, териториалната организация, съдебната система, борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, мерките за борба с отклонението от данъчно облагане, бизнес средата, развитието на частния сектор, партньорствата за привличане на инвестиции, конкуренцията, обществените поръчки, увеличаването на публичното участие в предприятията и процесите на приватизация, при необходимост, достъпа до финансиране, инвестициите, търговията, устойчивото развитие, иновациите, укрепването на публичните системи на образование и обучение, политиките по заетостта, както и системите на общественото здраве, убежището, миграционните политики, селското стопанство и развитието на селските райони, рибарството и политиките в областта на финансовия сектор.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Държавите членки следва да могат да поискат подкрепа от Комисията по Програмата във връзка с изпълнението на реформи в контекста на процесите на икономическо управление, по-специално на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, във връзка с дейности, свързани с прилагането на правото на Съюза, както и във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Те следва също така да могат да поискат подкрепа във връзка с предприетите по тяхна собствена инициатива реформи за постигне на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места.

(9)  Държавите членки следва да могат да поискат подкрепа от Комисията по Програмата във връзка с изготвянето и изпълнението на реформи в контекста на процесите на икономическо управление, по-специално на съответните специфични за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, във връзка с дейности, свързани с прилагането на правото на Съюза, както и във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Те следва също така да могат да поискат подкрепа във връзка с предприетите по тяхна собствена инициатива реформи за постигне на икономическо, социално и териториално сближаване, устойчиви инвестиции, за засилване на растежа, създаване на работни места и конкурентоспособност. Комисията следва да предостави насоки относно главните елементи от искането за подкрепа.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните области, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза.

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на субсидиарност, солидарност, прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата, дълбочината и сериозността на установените проблеми, основанията за желаната реформа, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Съответната държава членка следва да носи отговорност за прилагането на принципа на партньорство. Въз основа на този анализ и като вземе предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или програми на Съюза, Комисията следва да постигне споразумение със съответната държава членка относно приоритетните области, целите, препоръчителния график, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, както и предполагаемата обща финансова вноска за тази подкрепа, които да бъдат посочени в план за сътрудничество и подкрепа. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран незабавно след получаването на дадено искане за подкрепа по Програмата и за направения от Комисията анализ. Комисията следва да предостави на Европейския парламент плана за сътрудничество и подкрепа във възможно най-кратки срокове.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Комисията следва да може, със съгласието на държавата членка, желаеща да получи подкрепа, да организира предоставянето на подкрепа в сътрудничество с международни организации, както е определено в настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Държавата членка, която желае да получи подкрепа, следва да може, в специфична област или области на подкрепа, да влезе в партньорство с една или повече държави членки като партньори за реформи, с цел да се подпомогне изготвянето на стратегии, пътни карти за реформи, разработването висококачествена помощ или осъществяването надзор върху изпълнението на стратегии и проекти. Макар отговорността за реформите да се полага на държавата членка, която желае да получи подкрепа, партньорите за реформи или другите държави членки, които предоставят подкрепа, следва да могат да дадат своя принос за успешното прилагане на Програмата. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран за участието на даден партньор за реформи и ролята му в плана за сътрудничество и подкрепа.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“13 и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“14 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. В този контекст действията за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище. Действията по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, за оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и постигане на последователно и съгласувано прилагане на правото на Съюза. Те следва също да способстват за повишаване на доверието и насърчаване на сътрудничеството с Комисията и между държавите членки. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит.

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“13 и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“14 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на действия и дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. В този контекст действията и дейностите за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на регионално и национално равнище и на равнището на Съюза, както е посочено в общата стратегическа рамка, въведена по силата на Регламент (EC) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, както на международно равнище, когато това е уместно. Действията и дейностите по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, за оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и постигане на последователно и съгласувано прилагане на правото на Съюза. Те следва също да способстват за повишаване на доверието и насърчаване на сътрудничеството с Комисията и между държавите членки. Освен това Съюзът е в позиция да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит, така че да се разработят конкретни решения, пригодени към специфичното положение на подалата искане държава членка.

__________________

__________________

13 COM(2010)700, 19 октомври 2010 г.

13 COM(2010)700, 19 октомври 2010 г.

14 COM(2011)500 окончателен, 29 юни 2011 г.

14 COM(2011)500 окончателен, 29 юни 2011 г.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление1a за Европейския парламент и за Съвета в хода на годишната бюджетна процедура. Финансирането на Програмата чрез прехвърляне на бюджетни кредити от техническата помощ по инициатива на Комисията следва да се разглежда единствено като еднократно решение, което не следва да представлява прецедент по отношение на финансирането на бъдещите инициативи в тази област. Евентуално законодателно предложение за продължаване на програмата по новата многогодишна финансова рамка би следвало да включва отделен нов пакет, определен конкретно за Програмата.

 

___________________

 

1a ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Държавите членки, които искат подкрепа, следва да могат да участват във финансовия пакет на Програмата с допълнителни средства. Понастоящем Регламент (ЕС) № 1303/2013 ограничава възможността за прехвърляне на средства, предназначени за техническа помощ по инициатива на държава членка, към онези държави членки, които са изправени пред временни бюджетни затруднения. Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на всички държави членки да участват финансово в Програмата. Средствата, прехвърлени в бюджета на Съюза, следва да се използват за подкрепящи действия, допринасящи за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж или на специфичните за отделните фондове цели в съответните държави членки.

(14)  Държавите членки, които искат подкрепа, следва да могат да изберат да участват във финансовия пакет на Програмата с допълнителни средства. Понастоящем Регламент (ЕС) № 1303/2013 ограничава възможността за прехвърляне на средства, предназначени за техническа помощ по инициатива на държава членка, към онези държави членки, които са изправени пред временни бюджетни затруднения. Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на всички държави членки да участват финансово в Програмата. Средствата, прехвърлени в бюджета на Съюза, следва да се използват за подкрепящи действия, допринасящи за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж или на специфичните за отделните фондове цели в съответните държави членки, посредством подобрена ефективност и ефикасност и повишено усвояване на фондовете. Държавите членки следва доброволно да решават дали да насочат част от средствата за подкрепа на структурните реформи.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета18 относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Европейския съюз. Комисията следва да приема многогодишни работни програми, в които се определят преследваните политически цели, очакваните резултати от подкрепата и приоритетите за финансиране в съответните области на политиката. Тези елементи следва да бъдат доразвити в годишни работни програми, приети с актове за изпълнение.

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201218 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Европейския съюз. Комисията следва да приема многогодишни работни програми, в които се определят преследваните социални, политически и икономически цели, очакваните резултати от подкрепата и приоритетите за финансиране в съответните области на политиката. Тези елементи следва да бъдат доразвити в годишни работни програми.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Като се има предвид важността от продължаването на усилията на държавите членки за планиране и изпълнение на структурни, институционални и административни реформи, е необходимо да се разреши съфинансиране в размер на 100 % от допустимите разходи, за да се постигнат целите на Програмата, като същевременно се гарантира спазване на принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

(16)  Като се има предвид важността от продължаването на усилията на държавите членки за планиране и изпълнение на структурни, институционални и административни реформи, е необходимо да се разреши съфинансиране на безвъзмездни средства в размер до 100% от допустимите разходи, за да се постигнат целите на Програмата, като същевременно се гарантира спазване на принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При наличие на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, като например сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, по искане на дадена държава членка Комисията следва да може да приема специални мерки, за ограничена част от годишната работна програма, в съответствие с целите и допустимите действията съгласно Програмата, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди.

(17)  При наличие на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, като например сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, по искане на дадена държава членка, желаеща да получи подкрепа, Комисията следва да може спешно да приема специални мерки, за ограничена част от годишната работна програма и за ограничен период от време от най-много шест месеца, в съответствие с целите и допустимите действията съгласно Програмата, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран относно приемането на подобни специални мерки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се осигури ефикасно и съгласувано разпределение на средства от бюджета на Съюза и спазване на принципа на добро финансово управление, действията по настоящата програма следва да допълват текущите програми на Съюза и да се добавят към тях, като в същото време се избягва двойно финансиране за едни и същи разходи. По-специално Комисията и съответната държава членка, съобразно съответните си отговорности, следва да осигурят ефективна координация на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки на всички етапи на процеса, така че да се гарантира съгласуваност, взаимно допълване и взаимодействие между източниците на финансиране в съответните държави членки на подкрепящи действия, тясно свързани с настоящата програма, по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза в държавите членки.

(18)  С цел да се осигури ефикасно, съгласувано и прозрачно използване на средства от бюджета на Съюза и спазване на принципа на добро финансово управление, действията по настоящата програма следва да допълват текущите програми на Съюза, да се добавят към тях и да бъдат координирани с тях, без да ги заместват, като в същото време се избягва двойно финансиране за едни и същи допустими разходи. По-специално Комисията и съответната държава членка, съобразно съответните си отговорности, следва да осигурят ефективна координация на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки на всички етапи на процеса, така че да се гарантира съгласуваност, взаимно допълване и взаимодействие между източниците на финансиране в съответните държави членки на подкрепящи действия, тясно свързани с настоящата програма, по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза и програми на Съюза в държавите членки, по-специално от ЕСИ фондовете. От особено голямо значение е Комисията да гарантира взаимно допълване и взаимодействие с подкрепата, предоставяна от значими международни организации.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително посредством предотвратяване, констатиране и разследване на нередностите, възстановяване на изгубените, погрешно изплатените или неправомерно използваните средства и в случаите, когато е необходимо, налагане на санкции.

(19)  Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително посредством предотвратяване, констатиране и разследване на нередностите, възстановяване на изгубените, неправомерно изплатените или неправомерно използваните средства и в случаите, когато е необходимо, налагане на административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за мониторинг на резултатите от Програмата. Следва да се извърши и междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена стойност на европейско равнище. Освен това в крайната оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на показателите, с които се измерва ефектът от Програмата.

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата следва от самото начало да се въведе подходяща и прозрачна рамка за мониторинг на изпълнението на действията и на резултатите от Програмата. Следва да се изготви годишен мониторингов доклад относно изпълнението на Програмата, включително анализ на прилагането на критериите за оценка на искането за подкрепа, междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност, нейната добавена стойност на европейско равнище, както и оценка на Програмата в рамките на следващия финансов програмен период, включително нейното евентуално подновяване и алтернативни източници на финансиране. Освен това в последващата оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на определените предварително показатели, с които се измерва ефектът от Програмата.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел да се адаптира списъкът с показатели за измерване на постигането на целите на Програмата в светлината на натрупания опит по време на изпълнението на Програмата, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на списъка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(21)  С цел да се адаптира списъкът с показатели за измерване на постигането на целите на Програмата в светлината на натрупания опит по време на изпълнението на Програмата, както и да се допълни настоящият регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението на списъка и приемането на многогодишните работни програми. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации с различни заинтересовани лица, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент във връзка с приемането на многогодишните и годишните работни програми, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

(22)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент във връзка с приемането на годишните работни програми, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия в съответствие с член 291 от ДФЕС. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. За приемането на годишните работни програми следва да се използва процедурата по консултиране.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като се предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел, тъй като обхватът на подкрепата ще бъде определен по взаимно съгласие със съответната държава членка.

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за институционалните, административните и структурните реформи, за които е взето решение със съгласието на държавите членки, като се предоставя подкрепа на националните органи, съгласно определението в настоящия регламент, за мерки, насочени към реформирането на институциите, управленските структури или публичната администрация, икономическите и социалните сектори, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел, тъй като обхватът на подкрепата ще бъде определен по взаимно съгласие със съответната държава членка.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.  „държава членка бенефициер“ означава държава членка, която получава подкрепа от Съюза по настоящата програма;

1.  „държава членка бенефициер“ означава държава членка, която подава искане за и получава подкрепа от Съюза по настоящата програма;

2.  „фондове на Съюза“ означава европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в член 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, създаден с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета19, фонд „Убежище, миграция и интеграция“, създаден с Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета20, инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, създаден като част от фонд „Вътрешна сигурност“ с Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета21, и инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, създаден като част от фонд „Вътрешна сигурност“ с Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета22.

2.  „фондове на Съюза“ означава европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в член 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, създаден с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета19, фонд „Убежище, миграция и интеграция“, създаден с Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета20, инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, създаден като част от фонд „Вътрешна сигурност“ с Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета21, и инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, създаден като част от фонд „Вътрешна сигурност“ с Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета22.

 

2a.  „Национален орган“ означава един или повече национални органи, включително органи на регионално и местно равнище, функциониращи в съответствие с институционалната и правната рамка на държавата членка и в съответствие с принципа на партньорство, както е посочено в Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове22а.

 

2б.  „Международна организация“ означава международна организация от публичния сектор, създадена с международно споразумение, както и специализирани агенции, създадени от такава организация, по смисъла на буква в), подточка ii) на член 58, параграф 1 от Финансовия регламент.

__________________

__________________

19 Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

20 Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

21 Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93).

21 Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93).

22 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

22 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

 

22аДелегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 година относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74 от 14.3.2014 г., стр. 1).

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата финансира действия с европейска добавена стойност. За тази цел Комисията гарантира, че избраните за финансиране действия може да дадат резултати с европейска добавена стойност и следи дали в действителност е постигната европейска добавена стойност.

1.  Програмата финансира действия и дейности европейска добавена стойност. За тази цел Комисията гарантира, че избраните за финансиране действия и дейности дават резултати, които, в съответствие с принципа на субсидиарност, имат европейска добавена стойност, и следи дали в действителност е постигната европейска добавена стойност.

2.  Действията и дейностите на Програмата осигуряват европейска добавена стойност, по-специално чрез:

2.  Действията и дейностите на Програмата осигуряват европейска добавена стойност, по-специално чрез:

a)  разработването и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства и оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства;

a)  разработването и изпълнението на решения за справяне с местните, регионалните и националните предизвикателства, които оказват въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и допринасят за социалното, икономическото и териториалното сближаване;

б)  своето взаимно допълване и взаимодействие с други програми на Съюза и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

б)  своето взаимно допълване и взаимодействие с други програми на Съюза и политики на регионално и национално равнище и на равнището на Съюза, както е посочено в общата стратегическа рамка, създадена съгласно Регламент (EC) № 1303/2013, както и на международно равнище, когато това е уместно;

в)  приноса си за последователното и съгласувано прилагане на правото на Съюза;

в)  приноса си за последователното и съгласувано прилагане на правото и политиките на Съюза, както и насърчаването на европейските ценности, по-специално солидарността и зачитането на основните права;

г)  приноса си за обмена на добри практики и за изграждането на експертна платформа и мрежа, общи за целия Съюз;

г)  приноса си за обмена на добри практики с оглед на повишаване на видимостта на програмите за реформа на Съюза и за изграждането на експертна платформа и мрежа, общи за целия Съюз;

д)  насърчаването на взаимното доверие между държавите членки бенефициери и Комисията и на сътрудничеството между държавите членки.

д)  насърчаването на взаимното доверие между държавите членки бенефициери и Комисията и на сътрудничеството между държавите членки.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите, в частност в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза.

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи, които благоприятстват растежа, в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, конкурентоспособността, производителността на предприятията от Съюза, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, в контекста на процедурите за икономическо управление, или чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза, по-специално ЕСИ фондовете.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За постигането на общата цел, определена в член 4, в Програмата са заложени следните специфични цели:

1.  За постигането на общата цел, определена в член 4, в Програмата са заложени следните специфични цели, които се следват в тясно сътрудничество с държавите членки бенефициери:

a)  да се подпомогнат инициативите на националните органи да планират реформите си в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически въздействия;

a)  да се подпомогнат инициативите на националните органи да планират и изпълнят реформите си в съответствие с приоритетите си, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически и териториални въздействия, както и необходимостта да се допринесе за целта на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

б)  да се подкрепят националните органи да подобрят капацитета си за формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между целите и средствата в различните сектори;

б)  да се подкрепят националните органи да подобрят капацитета си за планиране и формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между приоритетите на национално и, по целесъобразност, регионално равнище, целите и средствата в различните сектори;

в)  да се подкрепят усилията на националните органи да определят и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

в)  да се подкрепят усилията на националните органи да определят и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид най-добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

г)  да се подпомогнат националните органи да повишат ефикасността и ефективността на управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни отговорности и увеличаване на професионалните знания и умения. Тези цели се преследват в тясно сътрудничество с държавите членки бенефициери.

г)  да се подпомогнат националните органи да повишат ефикасността и ефективността на управлението на човешките ресурси чрез засилване на професионалните знания и умения, както и на социалния диалог.

 

гa)  да се подпомогнат националните органи, както и икономическите и социалните партньори, да подобрят административния и оперативния си капацитет за изпълнение на фондовете на Съюза, по-специално на ЕСИ фондовете.

2.  Специфичните цели, определени в параграф 1, препращат към области на политиката, свързани с конкурентоспособността, растежа, работните места и инвестициите, и по-специално към следните области:

2.  Специфичните цели, определени в параграф 1, препращат към области на политиката, свързани с икономическото, социалното и териториалното сближаване, конкурентоспособността, иновациите, интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, работните места и инвестициите, и по-специално към следните области:

a)  управление на публичните финанси, бюджетен процес, управление на дълга и управление на приходите;

a)  управление на публичните финанси, бюджетен процес, управление на дълга и управление на приходите;

б)  институционална реформа и ефективна, работеща и ориентирана към услугите публична администрация, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната система и засилване на борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари;

б)  институционална реформа и ефективна, работеща и ориентирана към услугите публична администрация, включително чрез опростяване на правилата, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната система и засилване на борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари;

в)  бизнес среда, развитие на частния сектор, инвестиции, процеси на приватизация, търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа за иновациите;

в)  бизнес среда, реиндустриализация, развитие на частния сектор, финансова и административна помощ за МСП, инвестиции, увеличаване на публичното участие в предприятия и процеси на приватизация, по целесъобразност, търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа за иновациите и цифровизация;

г)  образование и обучение, политики за пазара на труда, социално приобщаване, системи за социална сигурност и социално подпомагане, системи за общественото здраве и здравеопазването, политики за убежището, миграцията и границите;

г)  сближаване, образование и обучение, политики за пазара на труда за създаването на работни места, борба срещу бедността и насърчаване на социално приобщаване, системи за социална сигурност и социално подпомагане, системи за общественото здраве и здравеопазването, политики за убежището, миграцията и границите;

д)  политики за селскостопанския сектор и устойчивото развитие на селските райони;

д)  политики за извършване на действия в областта на климата и насърчаване на енергийната ефективност, постигане на енергийна диверсификация, както и за селскостопанския сектор, рибарството и устойчивото развитие на селските райони;

е)  политики в областта на финансовия сектор и достъп до финансиране.

е)  политики в областта на финансовия сектор, включително насърчаване на финансова грамотност, финансова стабилност, достъп до финансиране и кредитиране за реалната икономика; изготвянето, предоставянето и мониторингът на качеството на данните и статистическата информация; както и политики за борба с отклонението от данъчно облагане.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед на преследваните цели, определени в членове 4 и 5, по Програмата могат да се финансират по-специално следните видове действия:

С оглед на преследваните цели, определени в членове 4 и 5, и на постигането на специално пригодени решения по Програмата могат да се финансират по-специално следните видове действия:

a)  предоставяне на експертни познания, свързани с насоки за политиките, промяна на политиките, законодателни, институционални, структурни и/или административни реформи;

a)  предоставяне на експертни познания, свързани с насоки за политиките, промяна на политиките, формулиране на стратегии и пътни карти за реформи, както и със законодателни, институционални, структурни и/или административни реформи, по целесъобразност, на национално, регионално и местно равнище;

б)  осигуряване на експерти (включително експерти на място) за по-дълъг или по-кратък период за изпълнение на задачи в специфични области или за извършване на оперативни дейности, при необходимост с помощ за устен превод, писмен превод и сътрудничество, с административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

б)  осигуряване на експерти (включително експерти на място) за по-дълъг или по-кратък период за изпълнение на задачи в специфични области или за извършване на оперативни дейности, при необходимост с помощ за устен превод, писмен превод и сътрудничество, с административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

в)  изграждане на институционален, административен или секторен капацитет, както и осъществяване на свързани с него поддържащи действия, по-специално:

в)  изграждане на институционален, административен или секторен капацитет, както и осъществяване на свързани с него поддържащи действия включително оправомощаване на гражданското общество, както и реформи на всички равнища на управление, по-специално:

и)  семинари, конференции и работни срещи;

и)  семинари, конференции и работни срещи;

ii)  работни посещения до съответни държави членки или трета страна, за да се даде възможност на служителите да придобият или увеличат своя експертен опит или знания по отношение на съответни въпроси;

ii)  работни посещения до съответни държави членки или трета страна, за да се даде възможност на служителите да придобият или увеличат своя експертен опит или знания по отношение на съответни въпроси;

iii)  действия за обучение и разработване на онлайн или други модули за обучение с цел да се подпомогне развитието на необходимите професионални умения и знания във връзка със съответните реформи;

iii)  действия за обучение и разработване на онлайн или други модули за обучение с цел да се подпомогне развитието на необходимите професионални умения и знания във връзка със съответните реформи;

г)  събиране на данни и статистическа информация; разработване на общи методики и по целесъобразност — на показатели или целеви показатели;

г)  събиране на данни и статистическа информация; разработване на общи методики и по целесъобразност — на показатели или целеви показатели;

д)  организиране на местна оперативна подкрепа в области като убежището, миграцията и граничния контрол;

д)  организиране на местна оперативна подкрепа в области като убежището, миграцията и граничния контрол;

е)  изграждане на ИТ капацитет: разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на качеството на ИТ инфраструктурата и приложенията, необходими за изпълнение на съответните реформи;

е)  изграждане на ИТ капацитет за разработката, поддръжката, експлоатацията и контрола на качеството на ИТ инфраструктурата и приложенията, необходими за изпълнение на съответните реформи, както и програми, насочени към цифровизацията на обществените услуги;

ж)  проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки и оценки на въздействието; изготвяне и публикуване на наръчници, доклади и образователни материали;

ж)  проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки и оценки на въздействието; изготвяне и публикуване на наръчници, доклади и образователни материали;

з)  комуникационни проекти: обучение, сътрудничество, повишаване на осведомеността, разпространяване на информация и обмен на добри практики; организиране на кампании за повишаване на осведомеността и информиране, медийни кампании и мероприятия, включително институционална комуникация;

з)  комуникационни проекти в контекста на предложените реформи за обучение, сътрудничество, повишаване на осведомеността, разпространяване на информация и обмен на добри практики; организиране на кампании за повишаване на осведомеността и информиране, медийни кампании и мероприятия, включително институционална комуникация, както и, по целесъобразност, комуникация чрез социални мрежи;

и)  изготвяне и публикуване на материали с цел разпространяване на информация, както и на резултатите от Програмата: разработка, експлоатация и поддръжка на системи и средства, които използват информационни и комуникационни технологии;

и)  изготвяне и публикуване на материали с цел разпространяване на информация, както и на резултатите от Програмата, включително чрез разработката, експлоатацията и поддръжката на системи и средства, които използват информационни и комуникационни технологии;

й)  всички други дейности, които подпомагат общата и специфичните цели, определени в членове 4 и 5.

й)  всички други свързани дейности, които подпомагат общата и специфичните цели, определени в членове 4 и 5.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, подава искане за подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5, параграф 2. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година.

1.  Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, подава искане за подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5, параграф 2. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година. Комисията изготвя насоки относно главните елементи, които трябва да се съдържат в искането за подкрепа, което подава държавата членка.

2.  Като взема предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Като взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, Комисията в тясно сътрудничество със съответната държава членка определя приоритетните области за подкрепа, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за такава подкрепа.

2.  Като взема предвид принципите на субсидиарност, солидарност, прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на визираните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Въз основа на този анализ и като вземе предвид съществуващите действия и дейности, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, Комисията постига споразумение със съответната държава членка относно приоритетните области на подкрепа, целите, препоръчителния график, обхвата на подкрепата, която ще се предостави, както и прогнозната обща финансова вноска за тази подкрепа, в план за сътрудничество и подкрепа.

 

2a.  Комисията информира изчерпателно Европейския парламент по отношение на получените искания за подкрепа по Програмата и за предприетите от Комисията анализи. Комисията предоставя на Европейския парламент плана за сътрудничество и подкрепа във възможно най-кратък срок.

3.  Искането за подкрепа може да бъде подадено във връзка с:

3.  Искането за подкрепа може да бъде подадено във връзка с:

a)  изпълнението на реформи в контекста на процесите за икономическо управление, по-специално на съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в рамките на европейския семестър, или на съответни действия, свързани с прилагането на правото на Съюза;

a)  изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчив икономически растеж и създаване на работни места;

б)  изпълнението на програми за икономически корекции в държавите членки, които получават финансова помощ от Съюза съгласно съществуващи инструменти, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета23 по отношение на държавите членки от еврозоната и с Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета24 по отношение на държавите членки извън еврозоната;

б)  изпълнението на програми за икономически корекции в държавите членки, които получават финансова помощ от Съюза съгласно съществуващи инструменти, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета23 по отношение на държавите членки от еврозоната и с Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета24 по отношение на държавите членки извън еврозоната;

в)  изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места.

в)  изпълнението на устойчиви реформи в контекста на процесите за икономическо управление, по-специално на съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в рамките на европейския семестър, или на съответни действия, свързани с прилагането на правото на Съюза;

________________

________________

23 Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).

(В параграф 3, букви а) и в) в текста на Комисията стават съответно букви в) и а) в изменението на Парламента.. Освен това и двете се изменят.)

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организиране на подкрепата

Организиране на подкрепата и партньори за реформи

1.  Комисията може да определи подкрепата, предвидена за държавата членка бенефициер, в сътрудничество с други държави членки или международни организации.

1.  Комисията може при съгласие с държавата членка бенефициер да организира подкрепата в сътрудничество с други държави членки или международни организации.

2.  Държавата членка бенефициер, в координация с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа. Партньорът за реформа, в координация с Комисията, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти.

2.  Държавата членка бенефициер, в координация с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа. Партньорът за реформа, в координация с Комисията и въз основа на взаимно разбирателство с държавата членка бенефициер и Комисията, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти. Комисията информира изчерпателно Европейския парламент за участието на даден партньор за реформи и ролята му в плана за сътрудничество и подкрепа.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е в размер до 142 800 000 EUR.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е в размер до 142 800 000 EUR по текущи цени.

2.  Разпределените за Програмата финансови средства могат да покриват и разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Програмата и постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и предоставяне на информация, включително институционална комуникация за политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Програмата.

2.  Разпределените за Програмата финансови средства могат да покриват и разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Програмата и постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и предоставяне на информация, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Програмата.

3.  Бюджетният орган разрешава наличните годишни бюджетни кредити в границите на многогодишната финансова рамка, установена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

3.  Годишните бюджетни кредити се одобряват от Европейския парламент и от Съвета в границите на многогодишната финансова рамка.

Изменение     32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Освен чрез финансовия пакет, посочен в член 9, Програмата може да се финансира чрез допълнителни вноски от държавите членки.

1.  Освен чрез финансовия пакет, посочен в член 9, Програмата може да се финансира чрез допълнителни доброволни вноски от държавите членки.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията изпълнява Програмата в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

1.  Комисията изпълнява Програмата в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.  Мерките по Програмата могат да се изпълняват от Комисията пряко или непряко — посредством субекти и лица, различни от държавите членки, в съответствие с член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. По-специално финансовата подкрепа от Съюза за действията, предвидени в член 6 от настоящия регламент, се предоставя под формата на:

2.  Мерките по Програмата могат да се изпълняват от Комисията пряко или непряко — посредством субекти и лица, различни от държавите членки, в съответствие с член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. По-специално финансовата подкрепа от Съюза за действията, предвидени в член 6 от настоящия регламент, се предоставя под формата на:

г)  безвъзмездни средства (включително безвъзмездни средства, предоставяни на националните органи на държавите членки);

г)  безвъзмездни средства (включително безвъзмездни средства, предоставяни на националните органи на държавите членки);

д)  договори за обществени поръчки;

д)  договори за обществени поръчки;

е)  възстановяване на разходи, направени от външни експерти;

е)  възстановяване на разходи, направени от външни експерти, включително експерти от националните, регионалните или местните органи на предоставящите подкрепа държави членки;

ж)  вноски в доверителни фондове;

ж)  вноски в доверителни фондове, създадени от международни организации; както и

з)  действия, извършвани чрез непряко управление.

з)  действия, извършвани чрез непряко управление.

3.  Безвъзмездни средства могат да се отпускат на национални органи на държавите членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни организации, публични и/или частни структури и субекти, които са законно установени в:

3.  Безвъзмездни средства могат да се отпускат на национални органи на държавите членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни организации, публични и/или частни структури и субекти, които са законно установени в:

a)  държави членки;

a)  държави членки;

б)  държави от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, предвидени в Споразумението за ЕИП.

б)  държави от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, предвидени в Споразумението за ЕИП.

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства е до 100 % от допустимите разходи, без да се засягат принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства е до 100 % от допустимите разходи, без да се засягат принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

4.  Подкрепа може също така да се предоставя от отделни експерти, които могат да бъдат поканени да дадат принос към избрани дейности, организирани по Програмата, когато това е необходимо за постигането на специфичните цели, посочени в член 5.

4.  Подкрепа може също така да се предоставя от отделни експерти, които могат да бъдат поканени да дадат принос към избрани дейности, организирани по Програмата, когато това е необходимо за постигането на специфичните цели, посочени в член 5.

5.  За целите на изпълнението на Програмата Комисията приема чрез актове за изпълнение многогодишни работни програми. В многогодишните работни програми се определят целите на политиката, преследвани чрез предвидената подкрепа, и очакваните резултати, както и приоритетите на финансирането в съответните области на политиката. Многогодишните работни програми се уреждат допълнително в годишни работни програми, приети чрез актове за изпълнение, в които се посочват необходимите за тяхното изпълнение мерки, както и елементите, изисквани съгласно Регламент (EС, Eвратом) №  966/2012.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на настоящия регламент чрез съставянето на многогодишни работни програми. В многогодишните работни програми се определят целите на политиката, преследвани чрез предвидената подкрепа, и очакваните резултати, както и приоритетите на финансирането в съответните области на политиката. Многогодишните работни програми се уреждат допълнително в годишни работни програми, приети чрез актове за изпълнение, в които се посочват необходимите за тяхното изпълнение мерки, както и елементите, изисквани съгласно Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012.

6.  За да се гарантира своевременната наличност на средства, в годишната работна програма може да се посочи, че в случай на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, Комисията може, по искане на дадена държава членка, да приеме специални мерки в съответствие с целите и действията, определени в настоящия регламент, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални мерки могат да представляват само ограничена част от годишната работна програма и не подлежат на условията, посочени в член 7.

6.  За да се гарантира своевременната наличност на средства, в годишната работна програма може да се посочи, че в случай на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, Комисията може, по искане на дадена държава членка, желаеща да получи подкрепа, да приеме спешни специални мерки, които първоначално не са били включени в годишната работна програма, в съответствие с целите и действията, определени в настоящия регламент, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални мерки са временни по своето естество, могат да представляват само ограничена част от годишната работна програма и не подлежат на условията, определени в член 7. Специалните мерки имат валидност до шест месеца и могат да бъдат заменени с подкрепа в съответствие с условията, определени в член 7.

 

Комисията информира изчерпателно Европейския парламент относно специалните мерки, приети въз основа на настоящия член.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки, в рамките на съответните си отговорности, насърчават взаимодействията и гарантират ефективната координация между Програмата и другите програми и инструменти на Съюза, и по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза. За тази цел те:

Комисията и държавите членки, в рамките на съответните си отговорности, насърчават взаимодействията и гарантират ефективната координация между Програмата и другите програми и инструменти на Съюза, и по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза. За тази цел те:

a)  осигуряват взаимно допълване и взаимодействие между различните инструменти на равнището на Съюза и на национално равнище, по-специално във връзка с мерките, финансирани със средства на Съюза, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението;

a)  осигуряват взаимно допълване и взаимодействие между различните инструменти на равнището на Съюза и на национално равнище, по-специално във връзка с мерките, финансирани със средства на Съюза, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението, по-специално във връзка с ЕСИ фондове;

б)  оптимизират механизмите за координация с цел избягване на дублирането на усилия;

б)  оптимизират механизмите за координация с цел избягване на дублирането на усилия и разходи;

в)  осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица на равнището на Съюза и на национално равнище с цел осъществяване на съгласувани и рационализирани подкрепящи действия.

в)  осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище с цел осъществяване на съгласувани и рационализирани подкрепящи действия.

Съответните многогодишни и годишни работни програми могат да служат като рамка за координация, когато е предвидена подкрепа в някоя от областите, посочени в член 5, параграф 2.

Съответните многогодишни и годишни работни програми могат да служат като рамка за координация, когато е предвидена подкрепа в някоя от областите, посочени в член 5, параграф 2.

 

Комисията полага всички усилия, за да гарантира взаимно допълване и взаимодействие с подкрепата, предоставяна от значими международни организации.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

1.  Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените или неправомерно използваните суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на действията, финансирани от Програмата, и измерва постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, в съответствие с показателите, определени в приложението.

1.  Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на действията, финансирани от Програмата, и измерва постигането на общата цел в член 4 и на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, в съответствие с показателите, определени в приложението.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на списъка с показатели, изложен в приложението.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на списъка с показатели, изложен в приложението.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за междинна оценка най-късно до средата на 2019 г. и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата, включително анализ на прилагането на посочените в член 7, параграф 2 критерии за оценка на внесените от държавите членки искане за подкрепа, доклад за междинна оценка най-късно до средата на 2019 г., както и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от адаптиране или удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от адаптиране, спиране или възстановяване на финансирането под формата на специален финансов пакет в областите, обхванати от Програмата в следващата финансова рамка. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се прави оценка на Програмата като цяло и се включва информация относно нейното дългосрочно въздействие.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 1, втора алинея, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от 1 януари 2017 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, параграф 5 и член 15, параграф 1, втора алинея, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от 1 януари 2017 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 1, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 5 и в член 15, параграф 1, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 1, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 5 и член 15, параграф 1, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 17 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1303/2013

Член 91 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  0,35% от глобалните средства, след приспадане на подкрепата за МСЕ, посочена в член 92, параграф 6, както и на помощта за най-нуждаещото се население, посочена в член 92, параграф 7, се разпределят за техническа помощ, предоставяна по инициатива на Комисията, от която до 112 233 000 EUR се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.“

3.  0,35 % от глобалните средства, след приспадане на подкрепата за МСЕ, посочена в член 92, параграф 6, както и на помощта за най-нуждаещото се население, посочена в член 92, параграф 7, се разпределят за техническа помощ, предоставяна по инициатива на Комисията, от която до 112 233 000 EUR по текущи цени се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.“

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 18

Регламент (EC) № 1305/2013

Член 51 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25% от годишните си средства за финансиране на задачите, посочени в член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително разходите за изграждането и обслужването на Европейската мрежа за развитие на селските райони, посочена в член 52 от настоящия регламент, и мрежата за ЕПИ, посочена в член 52 от настоящия регламент, по инициатива на Комисията и/или от нейно име, от които до 30 567 000 EUR се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25% от годишните си средства за финансиране на задачите, посочени в член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително разходите за изграждането и обслужването на Европейската мрежа за развитие на селските райони, посочена в член 52 от настоящия регламент, и мрежата за ЕПИ, посочена в член 53 от настоящия регламент, по инициатива на Комисията и/или от нейно име, от които до 30 567 000 EUR по текущи цени се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.

(1)

ОВ C 177, 18.5.2016 г., стр. 47.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (*) (23.11.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

(COM(2015) 0701 – C7-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Докладчик по становище: (*): Костас Мавридис

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Няколко държави членки преминаха или все още са в процес на коригиране на макроикономическите дисбаланси, натрупани в миналото, а много държави членки са изправени пред предизвикателството на слаб потенциален растеж. Съюзът нареди провеждането на структурни реформи сред своите политически приоритети за насочване на възстановяването към устойчиво развитие, разгръщане на потенциала за растеж с цел укрепване на капацитета за приспособяване и подкрепа на процеса на сближаване.

(3)  Няколко държави членки преминаха или все още са в процес на коригиране на макроикономическите дисбаланси, натрупани в миналото, а много държави членки са изправени пред предизвикателството на слаб потенциален растеж и висока безработица. Съюзът нареди необходимостта от провеждане на благоприятстващи растежа структурни реформи сред своите политически приоритети за създаване на условия за постигане на устойчив растеж, разгръщане на потенциала за растеж с цел укрепване на капацитета за приспособяване и подкрепа на процеса на сближаване и увеличаване на инвестициите.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По своята същност реформите са сложни процеси, които изискват цялостен комплекс от високо специализирани знания и умения. Работата по структурните реформи в различни области на политиката е предизвикателство, тъй като за реализирането на ползите от тях често е необходимо време. Поради това от решаващо значение е те да бъдат разработени и проведени бързо и ефикасно, независимо дали става дума за икономики, засегнати от кризата или изпитващи структурни слабости. В този контекст предоставянето на подкрепа от Съюза под формата на техническа помощ изигра важна роля за подпомагането на икономическите корекции на Кипър и Гърция.

(4)  По своята същност реформите са сложни процеси, които изискват цялостен комплекс от високо специализирани знания и умения и дългосрочна визия. Провеждането на устойчиви структурни реформи в различни области на публичната политика е предизвикателство, тъй като за реализирането на ползите от тях често е необходимо време и продължаваща ангажираност, и следователно трябва да бъдат предприети мерки за обезкуражаване на създаването на политики с краткосрочна перспектива. По-конкретно, от решаващо значение е те да бъдат разработени и проведени бързо и ефикасно, включително когато става дума за икономики, засегнати от кризата или изпитващи структурни слабости. В този контекст предоставянето на подкрепа от Съюза под формата на техническа помощ изигра важна роля за подпомагането на икономическите корекции на Кипър и Гърция през последните години и може да служи за полезен прецедент за програма за подкрепа на структурните реформи. Отговорността за структурните реформи и политическата воля в държавите членки, включително местните и регионалните органи, когато е целесъобразно, и социалните партньори, е от съществено значение за успеха на програмата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Държавите членки могат да се възползват от подкрепа при преодоляването на предизвикателства, свързани с недостатъци в замисъла и изпълнението на структурните реформи. Тези предизвикателства могат да зависят от различни фактори, включително ограничения административен и институционален капацитет или неадекватното прилагане и изпълнение на законодателството на Съюза.

(5)  Държавите членки могат да се възползват от подкрепа при преодоляването на предизвикателства, свързани с недостатъци в замисъла и изпълнението на благоприятстващи растежа структурни реформи. Тези предизвикателства могат да зависят от различни фактори, включително неподходящия замисъл на реформите, ограничения административен и институционален капацитет или неадекватното прилагане и изпълнение на законодателството на Съюза.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Съюзът има дългогодишен опит в оказване на специфична помощ на националните администрации и други органи на държавите членки във връзка с изграждането на капацитет и подобни действия в определени сектори (напр. данъчното облагане, митниците, подкрепата за малките и средните предприятия), както и по отношение на прилагането на политиката на сближаване. Опитът, натрупан от Съюза при подпомагането на националните органи, провеждащи реформи, следва да бъде използван за укрепване на капацитета на Съюза за предоставяне на подкрепа на държавите членки. За да се предостави подкрепа на онези държави членки, които предприемат реформи за стимулиране на растежа и искат помощ от Съюза в това отношение, наистина са необходими всеобхватни и интегрирани действия.

(6)  Съюзът има дългогодишен опит в оказване на специфична помощ на националните администрации и други органи на държавите членки във връзка с изграждането на капацитет и подобни действия в определени сектори (напр. данъчното облагане, митниците, подкрепата за малките и средните предприятия), както и по отношение на прилагането на политиката на сближаване. Опитът на институциите на Съюза в областта на политиките и техният капацитет следва да служат като основа за осигуряване на всеобхватни и интегрирани действия при подпомагането на онези държави членки, които предприемат реформи за стимулиране на растежа и искат помощ от Съюза в това отношение. По тази причина следва да бъде възприет интегриран и междусекторен подход, за да се гарантира последователност на рамката на политиките.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Специалният доклад № 19/2015 на Европейската сметна палата, озаглавен „Подобряването на техническата помощ за Гърция изисква повече внимание към резултатите“, включва полезни препоръки по отношение на предоставянето на техническа помощ от Комисията за държавите членки, които следва да бъдат взети предвид при прилагането на подпомагането по Програмата за подкрепа на структурните реформи.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Усилията за структурни реформи за стимулиране на растежа следва да бъдат решително продължени, за да се гарантира ефективността на тези реформи и да се използва постигнатият напредък като основа.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата е преназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на конкурентоспособността на Европа и стимулиране на инвестициите в реалната икономика.

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата представлява значителна допълнителна подкрепа за по-добро и по-бързо провеждане на реформите и е преназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на конвергенция, икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на сближаването, конкурентоспособността и производителността на Европа и стимулиране на инвестициите в реалната икономика.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Подкрепата по Програмата следва да се предоставя от Комисията по искане на държава членка в области като бюджета и данъчното облагане, обществените функции, институционалните и административните реформи, съдебната система, борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, бизнес средата, развитието на частния сектор, инвестициите, конкуренцията, обществените поръчки, процесите на приватизация, достъпа до финансиране, инвестициите, търговията, устойчивото развитие, иновациите, образованието и обучението, политиките по заетостта, общественото здраве, убежището, миграционните политики, селското стопанство и развитието на селските райони и политиките в областта на финансовия сектор.

(8)  Подкрепата по Програмата следва да се предоставя от Комисията по искане на държава членка в области като бюджета и данъчното облагане, обществените функции, институционалните и административните реформи, съдебната система, борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, бизнес средата, развитието на частния сектор, инвестициите, конкуренцията, обществените поръчки, публичното участие в предприятия, достъпа до финансиране, инвестициите, търговията, устойчивото развитие, иновациите, образованието и обучението, политиките по заетостта, общественото здраве, убежището, миграционните политики, селското стопанство и развитието на селските райони и политиките в областта на финансовия сектор.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Държавите членки следва да могат да поискат подкрепа от Комисията по Програмата във връзка с изпълнението на реформи в контекста на процесите на икономическо управление, по-специално на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, във връзка с дейности, свързани с прилагането на правото на Съюза, както и във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Те следва също така да могат да поискат подкрепа във връзка с предприетите по тяхна собствена инициатива реформи за постигне на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места.

(9)  Държавите членки следва да могат да поискат подкрепа от Комисията по Програмата във връзка с изработването и изпълнението на реформи в контекста на процесите на икономическо управление, по-специално за подобряване на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, във връзка с дейности, свързани с подходящото прилагане на правото на Съюза, както и във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Те следва също така да могат да поискат подкрепа във връзка с предприетите по тяхна собствена инициатива реформи за постигне на устойчиви инвестиции, засилване на растежа и създаването на работни места, конкурентоспособността и териториалното сближаване.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните области, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза.

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на прозрачност, субсидиарност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните действия за ефективна подкрепа, вида и обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза;

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Комисията следва да може, със съгласието на държавата членка, желаеща да получи подкрепа, да организира предоставянето на подкрепа в сътрудничество с международни организации или други държави членки, които може да се съгласят да действат като партньори за реформи. Държавата членка, която желае да получи подкрепа, следва да може, в специфична област на подкрепа, да влезе в партньорство с една или повече държави членки като партньори за реформи, с цел да се подпомогне изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработването на помощта или осъществяването на надзор върху изпълнението на стратегии и проекти. Макар отговорността за реализирането на реформите да се полага на държавата членка, която желае да получи подкрепа, партньорите за реформи или другите държави членки, които предоставят подкрепа, следва да могат да дадат своя принос за успешното прилагане на Програмата.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“1 и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“2 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. В този контекст действията за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище. Действията по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, за оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и постигане на последователно и съгласувано прилагане на правото на Съюза. Те следва също да способстват за повишаване на доверието и насърчаване на сътрудничеството с Комисията и между държавите членки. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит.

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“1 и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“2 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. В този контекст действията за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище. Действията по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, за оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и постигане на последователно и съгласувано прилагане на правото на Съюза. Те следва също да способстват за повишаване на доверието на гражданите в европейския проект и насърчаване на сътрудничеството с Комисията и между държавите членки. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит, така че предложенията да могат да бъдат пригодени към специфичното положение на подалите искане държави членки.

__________________

__________________

1 COM(2010)700 от 19 октомври 2010 г.

1 COM(2010)700 от 19 октомври 2010 г.

2 COM(2011)500 окончателен от 29 юни 2011 г.

2 COM(2011)500 окончателен от 29 юни 2011 г.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като се предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел, тъй като обхватът на подкрепата ще бъде определен по взаимно съгласие със съответната държава членка.

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като се предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, териториалната организация на управлението на национално, регионално и местно равнище, администрацията, икономическите и социалните сектори, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел, тъй като обхватът на подкрепата ще бъде определен по взаимно съгласие със съответната държава членка.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Определения

Определения и принципи

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения и принципи:

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „държава членка бенефициер“ означава държава членка, която получава подкрепа от Съюза по настоящата програма;

1.  „държава членка бенефициент“ означава държава членка, която подава искане за и получава подкрепа от Съюза по настоящата програма;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  разработването и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства и оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства;

а)  разработването и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, които възникват от или оказват въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и допринасят за социалното и икономическото сближаване;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  приноса си за последователното и съгласувано прилагане на правото на Съюза;

в)  приноса си за последователното и съгласувано прилагане на правото и политиките на Съюза;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите, в частност в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза.

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и благоприятстващите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните и по целесъобразност регионалните и местните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването или установяването на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на качествена заетост и инвестициите, включително чрез подкрепа за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За постигането на общата цел, определена в член 4, в Програмата са заложени следните специфични цели:

1.  За постигането на общата цел, определена в член 4, в Програмата са заложени следните специфични цели, които се изпълняват в тясно сътрудничество с държавите членки бенефициенти:

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да се подпомогнат инициативите на националните органи да планират реформите си в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически въздействия;

а)  да се подпомогнат инициативите на националните органи да планират и изпълняват устойчивите си реформи в съответствие с приоритетите и принципа на субсидиарност, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически въздействия;

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се подкрепят националните органи да подобрят капацитета си за формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между целите и средствата в различните сектори;

б)  да се подкрепят националните органи да подобрят капацитета си за планиране и формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между целите и средствата в различните сектори;

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да се подкрепят усилията на националните органи да определят и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

в)  да се подкрепят националните органи да разработват и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да се подпомогнат националните органи да повишат ефикасността и ефективността на управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни отговорности и увеличаване на професионалните знания и умения.

г)  да се подпомогнат националните органи да повишат ефикасността и ефективността на социалния диалог, управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни отговорности и увеличаване на професионалните знания и умения.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези цели се преследват в тясно сътрудничество с държавите членки бенефициери.

заличава се

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Специфичните цели, определени в параграф 1, препращат към области на политиката, свързани с конкурентоспособността, растежа, работните места и инвестициите, и по-специално към следните области:

2.  Специфичните цели, определени в параграф 1, препращат към области на политиката, свързани със сближаването, конкурентоспособността, иновациите, устойчивия растеж, работните места и инвестициите, и по-специално към следните области:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  институционална реформа и ефективна, работеща и ориентирана към услугите публична администрация, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната система и засилване на борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари;

б)  институционална реформа и ефективна, работеща и ориентирана към услугите публична администрация, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, включително правилното прилагане на правото и политиките на Съюза, реформа на съдебната система и засилване на борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  бизнес среда, развитие на частния сектор, инвестиции, процеси на приватизация, търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа за иновациите;

в)  бизнес среда, развитие на частния сектор, инвестиции, публичното участие в предприятия, търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа за иновациите;

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  политики за селскостопанския сектор и устойчивото развитие на селските райони;

д)  политики за извършване на действия в областта на климата, насърчаване на енергийна ефективност, постигане на енергийна диверсификация и прекратяване на енергийната изолация на държавите членки и на регионите, както и за селскостопанския сектор и устойчивото развитие на селските райони;

Изменение     30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  политики в областта на финансовия сектор и достъп до финансиране.

е)  политики в областта на финансовия сектор, в т.ч. насърчаване на финансова грамотност, финансова стабилност, достъп до финансиране и кредитиране за реалната икономика; изготвяне, предоставяне и мониторинг на качеството на статистическите и други данни; както и политики за борба с отклонението от данъчно облагане;

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, подава искане за подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5, параграф 2. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година.

1.  Държава членка, която желае да получи техническа помощ по Програмата, подава искане за техническа помощ до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5, параграф 2. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като взема предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Като взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, Комисията в тясно сътрудничество със съответната държава членка определя приоритетните области за подкрепа, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за такава подкрепа.

2.  Като взема предвид принципите на прозрачност, равно третиране, субсидиарност, зачитане на социалните партньори и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Като взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, и по-конкретно европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Комисията в тясно сътрудничество със съответната държава членка определя приоритетните действия за ефективна подкрепа, конкретните цели за тази държава членка въз основа на член 5 от настоящия регламент, график, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и прогнозираната обща финансова вноска за такава подкрепа.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Искането за подкрепа може да бъде подадено във връзка с:

3.   Искането за подкрепа може да бъде подадено във връзка с:

а)  изпълнението на реформи в контекста на процедурите за икономическо управление, по-специално на съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в рамките на европейския семестър, или на съответни действия, свързани с прилагането на правото на Съюза;

а)  изпълнението на устойчиви реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на икономически растеж и създаване на работни места.

б)   изпълнението на програми за икономически корекции в държавите членки, които получават финансова помощ от Съюза съгласно съществуващи инструменти, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета23 по отношение на държавите членки от еврозоната и с Регламент (ЕО) № 332/200224 на Съвета по отношение на държавите членки извън еврозоната;

б)   изпълнението на програми за икономически корекции в държавите членки, които получават финансова помощ от Съюза съгласно съществуващи инструменти, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета23 по отношение на държавите членки от еврозоната и с Регламент (ЕО) № 332/200224 на Съвета по отношение на държавите членки извън еврозоната;

в)  изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места.

в)  изпълнението на устойчиви реформи в контекста на процедурите за икономическо управление, по-специално на съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в рамките на европейския семестър, или на съответни действия, свързани с прилагането на правото на Съюза;

_____________

________________

23 Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).

(Букви а) и в) на Комисията стават съответно букви в) и а) в изменението на Парламента.. Освен това и двете се изменят.)

Изменение     34

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организиране на подкрепата

Организиране на техническата помощ

Изменение     35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията може да определи подкрепата, предвидена за държавата членка бенефициер, в сътрудничество с други държави членки или международни организации.

1.  Комисията може да определи техническата помощ, предвидена за държавата членка бенефициент, в сътрудничество с други държави членки или международни организации.

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавата членка бенефициер, в координация с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа. Партньорът за реформа, в координация с Комисията, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти.

2.  Държавата членка бенефициент, в сътрудничество с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа. Партньорът за реформа, в сътрудничество с Комисията, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти.

Изменение     37

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Освен чрез финансовия пакет, посочен в член 9, Програмата може да се финансира чрез допълнителни вноски от държавите членки.

1.  Освен чрез финансовия пакет, посочен в член 9, Програмата може да се финансира чрез допълнителни доброволни вноски от държавите членки.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за междинна оценка най-късно до средата на 2019 г. и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

2.   Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на Програмата и представя доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г. В годишния доклад се включва информация относно постигането на целите на Програмата, обосновка на всяко решение за отпускане или отказване на подкрепа на държавите членки, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и оценка дали е необходимо адаптиране или удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от адаптиране или удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  броя на целите в плана за подкрепа, които са постигнати от държавата членка бенефициент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г.

Позовавания

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

2.12.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

2.12.2015

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

12.5.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Costas Mavrides

12.5.2016

Разглеждане в комисия

13.7.2016

10.10.2016

 

 

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (10.11.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Докладчик по становище: Ян Олбрихт

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата е преназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на конкурентоспособността на Европа и стимулиране на инвестициите в реалната икономика.

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата е предназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на конкурентоспособността на Европа и стимулиране на устойчивите инвестиции в реалната икономика.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните области, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза.

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните области, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза. Комисията следва допълнително да обогати списъка от налични външни експерти, които биха могли да бъдат изпращани да работят по конкретни проекти за подкрепа в държавите членки.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“13 и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“14 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. В този контекст действията за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище. Действията по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, за оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и постигане на последователно и съгласувано прилагане на правото на Съюза. Те следва също да способстват за повишаване на доверието и насърчаване на сътрудничеството с Комисията и между държавите членки. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит.

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“13 и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“14 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. В този контекст действията за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на регионално, национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище. Действията по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, за оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и постигане на последователно и съгласувано прилагане на правото на Съюза. Те следва също да способстват за повишаване на доверието и насърчаване на сътрудничеството с Комисията и между държавите членки. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит.

__________________

__________________

13 COM(2010) 700 от 19 октомври 2010 г.

13 COM(2010) 700 от 19 октомври 2010 г.

14 COM(2011) 500 окончателен от 29 юни 2011 г.

14 COM(2011) 500 окончателен от 29 юни 2011 г.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Настоящият регламент установява финансов пакет за целия срок на Програмата, представляващ основна референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Финансирането на Програмата чрез прехвърляне на бюджетни кредити от техническата помощ по инициатива на Комисията би могло да се разглежда единствено като еднократно решение, което не следва да създава прецедент по отношение на финансирането на бъдещите инициативи в тази област. Евентуално законодателно предложение за продължаване на програмата по новата многогодишна финансова рамка би включвало отделен нов пакет, определен конкретно за Програмата.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Като се има предвид важността от продължаването на усилията на държавите членки за планиране и изпълнение на структурни, институционални и административни реформи, е необходимо да се разреши съфинансиране в размер на 100% от допустимите разходи, за да се постигнат целите на Програмата, като същевременно се гарантира спазване на принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

(16)  Като се има предвид важността от продължаването на усилията на държавите членки за планиране и изпълнение на структурни, институционални и административни реформи, е необходимо да се разреши съфинансиране в размер до 100% от допустимите разходи, за да се постигнат целите на Програмата, като същевременно се гарантира спазване на принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за мониторинг на резултатите от Програмата. Следва да се извърши и междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена стойност на европейско равнище. Освен това в крайната оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на показателите, с които се измерва ефектът от Програмата.

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата и изпълнението на поставените цели следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за мониторинг на резултатите от Програмата. При рамката следва също така да се вземат предвид извлечените в хода на процеса поуки. Следва да се изготви годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата, включително анализ на прилагането на критериите за оценка на искането за подкрепа, междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена стойност на европейско равнище, както и оценка относно бъдещата на Програмата в рамките на следващия финансов програмен период. Освен това в последващата оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на показателите, с които се измерва ефектът от Програмата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.   Разпределените за Програмата финансови средства могат да покриват и разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Програмата и постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и предоставяне на информация, включително институционална комуникация за политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент и разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Програмата.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е в размер до 142 800 000 EUR.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е определен в размер от 142 800 000 EUR.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разпределените за Програмата финансови средства могат да покриват и разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Програмата и постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и предоставяне на информация, включително институционална комуникация за политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Програмата.

заличава се

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за междинна оценка най-късно до средата на 2019 г. и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата, включително анализ на прилагането на посочените в член 7, параграф 2 критерии за оценка на внесеното от държавата членка искане за подкрепа, доклад за междинна оценка най-късно до края на 2018 г., както и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от адаптиране или удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от възстановяване на финансирането под формата на специален финансов пакет в областите, обхванати от Програмата в следващата финансова рамка, при необходимост с необходимите корекции. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 17 – точка 3

Регламент (EC) № 1303/2013

Член 91 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  0,35% от глобалните средства, след приспадане на подкрепата за МСЕ, посочена в член 92, параграф 6, както и на помощта за най-нуждаещото се население, посочена в член 92, параграф 7, се разпределят за техническа помощ, предоставяна по инициатива на Комисията, от която до 112 233 000 EUR се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.

3.  0,3 % от глобалните средства, след приспадане на подкрепата за МСЕ, посочена в член 92, параграф 6, както и на помощта за най-нуждаещото се население, посочена в член 92, параграф 7, се разпределят за техническа помощ, предоставяна по инициатива на Комисията, от която до 112 233 000 EUR по текущи цени се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Регламент (EC) № 1305/2013

Член 51 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25% от годишните си средства за финансиране на задачите, посочени в член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително разходите за изграждането и обслужването на Европейската мрежа за развитие на селските райони, посочена в член 52 от настоящия регламент, и мрежата за ЕПИ, посочена в член 53 от настоящия регламент, по инициатива на Комисията и/или от нейно име, от които до 30 567 000 EUR се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25% от годишните си средства за финансиране на задачите, посочени в член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително разходите за изграждането и обслужването на Европейската мрежа за развитие на селските райони, посочена в член 52 от настоящия регламент, и мрежата за ЕПИ, посочена в член 53 от настоящия регламент, по инициатива на Комисията и/или от нейно име, от които до 30 567 000 EUR по текущи цени се разпределят за Програмата за подкрепа на структурните реформи за използване в рамките на обхвата и целите на тази програма.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г.

Позовавания

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

2.12.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.12.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jan Olbrycht

18.1.2016

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (10.11.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Докладчик по становище: Чаба Шогор

КРАТКА ОБОСНОВКА

Вследствие на икономическата криза необходимостта в Европейския съюз от структурни реформи стана по-голяма и по-спешна от всякога. През юни 2010 г. държавните и правителствените ръководители на всички държави — членки на ЕС приеха стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В стратегията се отчита, че икономическият спад изложи на показ структурните слабости на европейската икономика. Отговорът, за който ЕС взе колективно решение имаше за цел не само възстановяването на ситуацията от преди кризата; вместо това чрез него се изтъкна, че държавите членки и ЕС следва да подобрят усилията за прилагане на необходимите структурни реформи с оглед възстановяването на растежа и осигуряването на устойчив път за европейската икономика, като по този начин се помогне на ЕС да излезе от кризата по-силен от всякога.

Шест години след началото на стратегията „Европа 2020“ този ангажимент съвсем не е постигнат.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) споделя мнението, че повечето държави — членки на ЕС не могат да си позволят повече отлагания при прилагането на амбициозни реформи. В своя доклад за 2016 г. „Напред към растеж“ ОИСР отбеляза, че „глобалните перспективи за растеж в близко бъдеще не са оптимистични поради забавянето на световната търговия и спъваното от трайно слабите инвестиции възстановяване на напредналите икономики. Структурните реформи, съчетани с политики в подкрепа на търсенето, остават особено желателни с оглед устойчивото повишаване на производителността и създаването на работни места, което ще насърчи подобренията по отношение на равнопоставеността. [...] На фона на отслабените световни икономически перспективи са налице основателни причини, за да се даде приоритет на реформите, които в допълнение към стимулирането на заетостта и производителността могат най-добре да подкрепят активността в краткосрочен план“.

Процесът на правилното разработване и изпълнение на реформите може да бъде много трудоемък и изисква мощен капацитет в областта на анализа, планирането и управлението, както и достъп до информация и достатъчни човешки ресурси. Оценката на опита, натрупан от работната група за Гърция показва, че наличието на техническа подкрепа може да бъде от ключово значение за провеждането на реформите, но въздействието й може да бъде сериозно възпрепятствано от липсата на ясна стратегия. Този опит показва, че техническата подкрепа трябва да бъде предоставяна не само по време на криза. По мнението на докладчика, тя е най-добре да се използва за създаването на структурно стабилни и устойчиви икономики, които да могат да издържат на бъдещи предизвикателства.

В този контекст предложението на Комисията да се създаде програма за подкрепа на структурните реформи, която да подпомогне широк спектър от реформи, представлява една положителна инициатива, тъй като на всички държави членки следва да бъде предоставена възможността да поискат и получат подкрепа за постигане на напредък по пътя на реформите, които могат да създадат здравословна икономическа среда, да стимулират растежа и заетостта и да подобрят жизнения стандарт на техните граждани.

Комисията определи политиката на сближаване, по-конкретно отпусканите за техническа помощ по инициатива на Комисията средства, като източника на финансиране за новата програма. Този избор повдига опасения, които трябва да бъдат взети предвид, тъй като съвсем не е доказано, че нуждите на държавите членки по отношение на изграждането на капацитет за ефективно и ефикасно управление на средствата в рамките на новата, по-сложна регулаторна рамка, в крайна сметка ще се окажат по-ниски от първоначално очакваните. В противовес на това не бива да се пренебрегва фактът, че видът реформи, към които е насочена програмата, сами по себе си биха допринесли за създаването на благоприятна среда, която може да помогне на държавите членки да се възползват в пълна степен от инвестициите в материални и нематериални активи по линия на политиката на сближаване, включително чрез подобряване на степента на усвояване.

Като се имат предвид различията в равнището на развитие на държавите членки, както и по отношение на наличието на висококачествен експертен опит при проектирането и прилагането на задълбочени структурни реформи, някои страни ще имат възможност да се възползват в по-голяма степен от тази помощ в сравнение с други. При все това всички успешни реформи в крайна сметка ще доведат до засилено социално, икономическо и териториално сближаване в ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съответствие с член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве. Освен това, както е посочено в член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в политиките на Съюза, за да се насърчи устойчивото развитие.

заличава се

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Членове 5 и 148 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвиждат ежегодно от Съвета да се изисква, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, да изготвя насоки за координация на политиките на заетост на държавите членки.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Няколко държави членки преминаха или все още са в процес на коригиране на макроикономическите дисбаланси, натрупани в миналото, а много държави членки са изправени пред предизвикателството на слаб потенциален растеж. Съюзът нареди провеждането на структурни реформи сред своите политически приоритети за насочване на възстановяването към устойчиво развитие, разгръщане на потенциала за растеж с цел укрепване на капацитета за приспособяване и подкрепа на процеса на сближаване.

(3)  Няколко държави членки преминаха или все още са в процес на коригиране на макроикономическите и социални дисбаланси, натрупани в миналото, а много държави членки са в условията на слаб потенциален растеж, високо равнище на безработицата, сериозна криза в основните си производителни системи, увеличаващи се социални неравенства и повишен риск от бедност сред населението. Ето защо има необходимост от социално отговорни, интелигентни, устойчиви и приобщаващи структурни реформи, които да отговарят на изискванията, определени от член 9 от ДФЕС. Следователно Съюзът нареди провеждането на тези структурни реформи сред своите политически приоритети за насочване на възстановяването към устойчиво развитие, разгръщане на потенциала за растеж с цел укрепване на капацитета за приспособяване, стимулиране на растежа, създаване на работни места, благоприятстване на инвестициите и подкрепа на процеса на сближаване.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По своята същност реформите са сложни процеси, които изискват цялостен комплекс от високо специализирани знания и умения. Работата по структурните реформи в различни области на политиката е предизвикателство, тъй като за реализирането на ползите от тях често е необходимо време. Поради това от решаващо значение е те да бъдат разработени и проведени бързо и ефикасно, независимо дали става дума за икономики, засегнати от кризата или изпитващи структурни слабости. В този контекст предоставянето на подкрепа от Съюза под формата на техническа помощ изигра важна роля за подпомагането на икономическите корекции на Кипър и Гърция.

(4)  По своята същност реформите са сложни процеси, които изискват политическа воля, капацитет за диалог и партньорство на множество равнища, бюджетни и административни ресурси, както и цялостен комплекс от високо специализирани знания и умения. Работата по структурните реформи в различни области на политиката е предизвикателство, тъй като за реализирането на резултатите от тях често е необходимо време. Поради това от решаващо значение е те да бъдат разработени и проведени бързо и ефикасно, независимо дали става дума за икономики, засегнати от кризата или изпитващи структурни слабости. В този контекст предоставянето на подкрепа от Съюза под формата на техническа помощ изигра важна роля за подпомагането на процеса на фискална консолидация и структурни реформи през последните години, особено в държавите членки, обхванати от програми за икономически корекции. Следователно Съюзът следва да взема предвид поуките от програмите, чиято цел беше подпомагането на икономическите корекции на Кипър и Гърция. Участието на заинтересованите страни при изготвянето на реформите, оценката на въздействието и отговорността за реформите от страна на държавите членки, включително на местните и регионалните органи, социалните партньори и гражданското общество, са също от изключителна важност за успеха на програмите за подкрепа.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a)  Европейският парламент определи1a в рамките на европейския семестър социално отговорните реформи като такива, които са основани на солидарността, интеграцията, социалната справедливост и справедливото разпределение на богатството – модел, който осигурява равенство и социална закрила, защитава уязвимите групи и подобрява стандарта на живот на всички граждани.

 

__________________

 

Резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0059)

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Държавите членки могат да се възползват от подкрепа при преодоляването на предизвикателства, свързани с недостатъци в замисъла и изпълнението на структурните реформи. Тези предизвикателства могат да зависят от различни фактори, включително ограничения административен и институционален капацитет или неадекватното прилагане и изпълнение на законодателството на Съюза.

(5)  Държавите членки могат да се възползват от подкрепа при преодоляването на предизвикателства, свързани с недостатъци в замисъла и изпълнението на устойчиви структурни реформи в съответствие със социалните и икономическите цели на Съюза, включително подкрепа за икономическия растеж, създаването на устойчиви и достойни работни места, насърчаването на стабилни публични инвестиции и социално развитие. Тези предизвикателства могат да зависят от различни фактори, включително ограничения административен и институционален капацитет или неадекватното прилагане и изпълнение на законодателството на Съюза, което би могло да доведе до неподходящо проектирани реформи, които да не могат да постигнат тези цели. От своя страна тези фактори биха могли да окажат въздействие върху потенциала за дългосрочен растеж в някои държави членки с последици за предоставянето на социални грижи и създаването на работни места.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Съюзът има дългогодишен опит в оказване на специфична помощ на националните администрации и други органи на държавите членки във връзка с изграждането на капацитет и подобни действия в определени сектори (напр. данъчното облагане, митниците, подкрепата за малките и средните предприятия), както и по отношение на прилагането на политиката на сближаване. Опитът, натрупан от Съюза при подпомагането на националните органи, провеждащи реформи, следва да бъде използван за укрепване на капацитета на Съюза за предоставяне на подкрепа на държавите членки. За да се предостави подкрепа на онези държави членки, които предприемат реформи за стимулиране на растежа и искат помощ от Съюза в това отношение, наистина са необходими всеобхватни и интегрирани действия.

(6)  Институциите и органите на Съюза имат дългогодишен опит в оказване на специфична помощ на националните и/или поднационалните органи на държавите членки във връзка с изграждането на капацитет и подобни действия в определени сектори (напр. данъчното облагане, митниците, подкрепата за малките и средните предприятия), както и по отношение на прилагането на политиката на сближаване. Опитът, натрупан от институциите и органите на Съюза при подпомагането на националните и регионалните органи, изготвящи и провеждащи приобщаващи и устойчиви реформи, следва да бъде използван за укрепване на капацитета на Съюза за предоставяне на подкрепа на заинтересованите държави членки, така че да спомогне за подобряване на техния потенциал за растеж и социално сближаване посредством мерки, имащи за цел повишаването на заетостта, борбата с изключването и бедността, както и повишаване на достъпността и качеството на здравните грижи и образователните услуги. Тези мерки за подкрепа следва да се основават на всеобхватен и интегриран подход, който да отчита връзките между различните области, обхванати от структурните реформи и способността за работа в партньорство на всички равнища на управление, при зачитане на институционалната рамка на всяка държава членка и с участието също така на всички заинтересовани страни.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Специалният доклад № 19/2015 на Европейската сметна палата, озаглавен „Подобряването на техническата помощ за Гърция изисква повече внимание към резултатите“ отчита, че предоставянето на техническа помощ на държавите членки следва да се основава на стратегия с ясно определени цели. Докладът също така предоставя полезни препоръки, които следва да бъдат взети предвид, относно това как Комисията може да подобри подкрепата си спрямо държавите членки, включително посредством повишаването на поеманата отговорност спрямо реформите и тяхната ефективност.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата е преназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на конкурентоспособността на Европа и стимулиране на инвестициите в реалната икономика.

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи устойчивия растеж административни и структурни икономически и социални реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, по-специално на европейските структурни и инвестиционни фондове. Програмата е преназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, повишаване на конкурентоспособността на Европа, създаване на стабилни и устойчиви работни места, повишаване на производителността, стимулиране на устойчивите инвестиции в реалната икономика, както и за гарантиране на висококачествени услуги в сферите на здравеопазването и образованието, борба с бедността и социалното изключване и, като краен резултат, укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  В съответствие с член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз при определянето и осъществяването на Програмата от Съюза се изисква да взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата срещу социалното изключване, както и постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве. Освен това, както е посочено в член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в политиките на Съюза, за да се насърчи устойчивото развитие. С цел да се насърчи доброто управление и да се гарантира участието на гражданското общество, в член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз се посочва, че от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се изисква да работят възможно най-открито.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Подкрепата по Програмата следва да се предоставя от Комисията по искане на държава членка в области като бюджета и данъчното облагане, обществените функции, институционалните и административните реформи, съдебната система, борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, бизнес средата, развитието на частния сектор, инвестициите, конкуренцията, обществените поръчки, процесите на приватизация, достъпа до финансиране, инвестициите, търговията, устойчивото развитие, иновациите, образованието и обучението, политиките по заетостта, общественото здраве, убежището, миграционните политики, селското стопанство и развитието на селските райони и политиките в областта на финансовия сектор.

(8)  Подкрепата по Програмата следва да се предоставя от Комисията по искане на държава членка в области, в които са установени специфични нужди от държавите членки, като бюджета и данъчното облагане, обществените функции, институционалните и административните реформи, съдебната система, борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, борбата срещу недекларирания декларирания труд, борбата срещу дружествата „пощенски кутии“, бизнес средата, развитието на частния сектор, инвестициите, конкуренцията, обществените поръчки, процесите на приватизация, достъпа до финансиране, инвестициите, търговията, устойчивото развитие, иновациите, образованието и обучението, политиките по заетостта и социалните политики, борбата срещу бедността и насърчаването на социалното приобщаване, общественото здраве, убежището, миграционните политики, селското стопанство и развитието на селските райони и политиките в областта на финансовия сектор.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Необходимо е да се определят допустимите действия, чрез които да се постигне целта на Програмата.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Държавите членки следва да могат да поискат подкрепа от Комисията по Програмата във връзка с изпълнението на реформи в контекста на процесите на икономическо управление, по-специално на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, във връзка с дейности, свързани с прилагането на правото на Съюза, както и във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Те следва също така да могат да поискат подкрепа във връзка с предприетите по тяхна собствена инициатива реформи за постигне на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места.

(9)  Държавите членки следва да могат да поискат подкрепа от Комисията по Програмата във връзка с изпълнението на реформите си в контекста на процесите на икономическо управление, по-специално на съответните специфични за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, във връзка с дейности, свързани с прилагането на правото, политиките и стратегиите на Съюза, както и във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Те следва също така да могат да поискат подкрепа във връзка с предприетите по тяхна собствена инициатива реформи за постигане на устойчиви инвестиции, създаване на работни места, приобщаващ растеж, социално приобщаване и сближаване, както и достатъчна социална закрила. За да се радват преследваните реформи на високо равнище на подкрепа, желаещите да се възползват от програмата държави членки следва да се консултират, в процеса на изготвяне на кандидатурите, със съответните заинтересовани страни, каквито са местните и регионалните органи, икономическите и социалните партньори и гражданското общество, в съответствие със съответните разпоредби на кодекса на поведение за партньорство по отношение на политиката на сближаване, както и националните парламенти.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните области, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза.

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на субсидиарност, прозрачност, партньорство, автономност на социалните партньори, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, обосновката за реформата, включително резултатите от консултациите със съответните заинтересовани страни и партньори, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели, общия административен капацитет на държавата членка, като в същото време се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми и инструменти на Съюза. Решението да се предостави подкрепа в рамките на Програмата следва да приеме формата на споразумение за техническа помощ, в което, въз основа на специфичните потребности, идентифицирани от съответната държава членка, Комисията и държавата членка следва да се договорят относно приоритетните области, обхвата и примерния график на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, както и общата финансова вноска за такава подкрепа. правейки това, Комисията и съответната държава членка следва да вземат предвид съществуващото разделение на правомощията между различните равнища на управление,както и факта, че някои специфични за конкретната държава препоръки засягат местните и регионалните органи.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“13и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“14 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на действия и дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. В този контекст действията за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище. Действията по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, за оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства и постигане на последователно и съгласувано прилагане на правото на Съюза. Те следва също да способстват за повишаване на доверието и насърчаване на сътрудничеството с Комисията и между държавите членки. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит.

(11)  В съобщенията на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“13 и „Бюджет за стратегията „Европа 2020“14 се подчертава значението на целенасоченото финансиране на дейности с ясна европейска добавена стойност, т.е. когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки, както е посочено в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201214a на Европейския парламент и на Съвета14a и правилата за неговото прилагане. В този контекст действията за подкрепа, провеждани в рамките на Програмата, следва да гарантират взаимно допълване и взаимодействие, на местно, регионално и национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище, с други програми и политики. Действията по Програмата следва да позволят изготвянето и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства, с въздействие на трансгранично или общосъюзно равнище, както и да подобрят прилагането на правото, политиките и стратегиите на Съюза. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки да осигури платформа за предоставяне и споделяне на добри практики на партньори, както и да мобилизира експертен опит, така че да се разработят решения, пригодени към специфичното положение на подалите искане държави членки.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 от 19 октомври 2010 г.

13 COM(2010)700 от 19 октомври 2010 г.

14 COM(2011)500 окончателен от 29 юни 2011 г.

14 COM(2011)500 окончателен от 29 юни 2011 г.

 

14a Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Източникът на финансиране за програмата не следва да представлява прецедент за бъдещи предложения. В контекста на междинната оценка е необходимо Комисията и Сметната палата да анализират внимателно целесъобразността на Програмата, нейната европейска добавена стойност и дали могат да се имат предвид други източници на финансиране.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Държавите членки, които искат подкрепа, следва да могат да участват във финансовия пакет на Програмата с допълнителни средства. Понастоящем Регламент (ЕС) № 1303/2013 ограничава възможността за прехвърляне на средства, предназначени за техническа помощ по инициатива на държава членка, към онези държави членки, които са изправени пред временни бюджетни затруднения. Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на всички държави членки да участват финансово в Програмата. Средствата, прехвърлени в бюджета на Съюза, следва да се използват за подкрепящи действия, допринасящи за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж или на специфичните за отделните фондове цели в съответните държави членки.

(14)  Държавите членки, които искат подкрепа, следва да могат да изберат да участват във финансовия пакет на Програмата с допълнителни средства. Понастоящем Регламент (ЕС) № 1303/2013 ограничава възможността за прехвърляне на средства, предназначени за техническа помощ по инициатива на държава членка, към онези държави членки, които са изправени пред временни бюджетни затруднения. Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на всички държави членки да участват финансово в Програмата. Средствата, прехвърлени в бюджета на Съюза, следва да се използват за подкрепящи действия, допринасящи за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж или на специфичните за отделните фондове цели в съответните държави членки, посредством подобрена ефективност и ефикасност и повишено усвояване на фондовете.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета18 относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Европейския съюз. Комисията следва да приема многогодишни работни програми, в които се определят преследваните политически цели, очакваните резултати от подкрепата и приоритетите за финансиране в съответните области на политиката. Тези елементи следва да бъдат доразвити в годишни работни програми, приети с актове за изпълнение.

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Комисията следва да бъде упълномощена да приема чрез делегирани актове многогодишни работни програми, в които се определят преследваните социални и икономически цели, очакваните резултати от подкрепата и приоритетите за финансиране в съответните области на политиката. Многогодишните работни програми следва също така да определят прозрачни критерии за определяне на приоритетните мерки по Програмата и начина на разпределяне на наличните ресурси. Тези елементи следва да бъдат доразвити в годишни работни програми, приети с актове за изпълнение.

__________________

 

18 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

 

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Като се има предвид важността от продължаването на усилията на държавите членки за планиране и изпълнение на структурни, институционални и административни реформи, е необходимо да се разреши съфинансиране в размер на 100 % от допустимите разходи, за да се постигнат целите на Програмата, като същевременно се гарантира спазване на принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

(16)  Като се има предвид важността от продължаването на усилията на държавите членки за планиране и изпълнение на структурни, институционални и административни социално отговорни и устойчиви реформи, е необходимо да се разреши съфинансиране в размер до 100% от допустимите разходи, за да се постигнат целите на Програмата, като същевременно се гарантира спазване на принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При наличие на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, като например сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, по искане на дадена държава членка Комисията следва да може да приема специални мерки, за ограничена част от годишната работна програма, в съответствие с целите и допустимите действията съгласно Програмата, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди.

(17)  При наличие на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, като например сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка, по искане на дадена държава членка Комисията и съответната държава членка следва да могат да се споразумеят за приемането на специални мерки, за ограничена част от годишната работна програма, в съответствие с целите и допустимите действията съгласно Програмата, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се осигури ефикасно и съгласувано разпределение на средства от бюджета на Съюза и спазване на принципа на добро финансово управление, действията по настоящата програма следва да допълват текущите програми на Съюза и да се добавят към тях, като в същото време се избягва двойно финансиране за едни и същи разходи. По-специално Комисията и съответната държава членка, съобразно съответните си отговорности, следва да осигурят ефективна координация на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки на всички етапи на процеса, така че да се гарантира съгласуваност, взаимно допълване и взаимодействие между източниците на финансиране в съответните държави членки на подкрепящи действия, тясно свързани с настоящата програма, по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза в държавите членки.

(18)  С цел да се осигури ефикасно и съгласувано разпределение на средства от бюджета на Съюза и спазване на принципа на добро финансово управление, действията по настоящата програма следва да допълват текущите програми на Съюза и да се добавят към тях, като в същото време се избягва двойно финансиране за едни и същи разходи. По-специално Комисията и съответната държава членка, съобразно съответните си отговорности, следва да осигурят ефективна координация на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки на всички етапи на процеса, така че да се гарантира съгласуваност, взаимно допълване и взаимодействие между мерките, финансирани от фондовете на Съюза, програмите и инструментите, както и подкрепата от други международни организации.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително посредством предотвратяване, констатиране и разследване на нередностите, възстановяване на изгубените, погрешно изплатените или неправомерно използваните средства и в случаите, когато е необходимо, налагане на санкции.

(19)  Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително посредством предотвратяване, констатиране и разследване на нередностите, възстановяване на изгубените, недължимо изплатените или неправомерно използваните средства и в случаите, когато е необходимо, налагане на административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за мониторинг на резултатите от Програмата. Следва да се извърши и междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена стойност на европейско равнище. Освен това в крайната оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на показателите, с които се измерва ефектът от Програмата.

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за мониторинг на изпълнението на мерките и резултатите от Програмата. Следва да се извърши и междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена стойност, включително, но не само в областите на политиката, свързани с конкурентоспособността, растежа, работните места и инвестициите, на европейско равнище. Освен това в крайната оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на показателите, с които се измерва ефектът от Програмата. Комисията следва също така да публикува ежегодно информация относно изпълнението на годишните работни програми, включително информация относно бенефициерите на техническа помощ, доставчиците на техническа помощ и целите и приоритетите на реформите, провеждани благодарение на помощта и отпуснатите средства.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел да се адаптира списъкът с показатели за измерване на постигането на целите на Програмата в светлината на натрупания опит по време на изпълнението на Програмата, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на списъка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(21)  С цел да се приемат многогодишни работни програми и да се адаптира списъкът с показатели за измерване на постигането на целите на Програмата в светлината на натрупания опит по време на изпълнението на Програмата, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приемането на многогодишни работни програми и изменението на списъка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент във връзка с приемането на многогодишните и годишните работни програми, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

(22)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент във връзка с приемането на годишните работни програми, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като се предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел, тъй като обхватът на подкрепата ще бъде определен по взаимно съгласие със съответната държава членка.

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за устойчиви институционални, административни и структурни реформи в държавите членки, като се предоставя техническа подкрепа, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  „национални органи“ означава органите на държавите членки, включително органи на регионално и местно равнище, в съответствие с националното законодателство;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  „споразумение за техническа помощ“ означава документ, за който е постигнато споразумение между Комисията и държавата членка бенефициер, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа по Програмата, и в който наред с другото са посочени приоритетните области, обхватът и примерният график на мерките за подкрепа, както и финансовата вноска от Програмата;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата финансира действия с европейска добавена стойност. За тази цел Комисията гарантира, че избраните за финансиране действия може да дадат резултати с европейска добавена стойност и следи дали в действителност е постигната европейска добавена стойност.

1.  Програмата финансира действия с европейска добавена стойност. За тази цел Комисията гарантира, че може да се очаква избраните за финансиране действия да дадат резултати с европейска добавена стойност и следи дали в действителност е постигната европейска добавена стойност.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Действията и дейностите на Програмата осигуряват европейска добавена стойност, по-специално чрез:

2.  Действията на Програмата осигуряват европейска добавена стойност, по-специално чрез:

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  разработването и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства и оказване на въздействие върху трансграничните или общосъюзните предизвикателства;

a)  разработването и изпълнението на решения за справяне с националните предизвикателства и оказване на евентуално въздействие на трансгранично или общосъюзно равнище;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  своето взаимно допълване и взаимодействие с други програми на Съюза и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

б)  своето взаимно допълване и взаимодействие с други програми на Съюза и политики на местно, регионално, национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  приноса си за последователното и съгласувано прилагане на правото на Съюза;

в)  приноса си за прилагането на правото на Съюза;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  приноса си за обмена на добри практики и за изграждането на експертна платформа и мрежа, общи за целия Съюз;

г)  приноса си за обмена на добри практики и/или за изграждането на експертна платформа и мрежа, общи за целия Съюз;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  насърчаването на европейските ценности, и по-специално солидарността и зачитането на основните права;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  насърчаването на взаимното доверие между държавите членки бенефициери и Комисията и на сътрудничеството между държавите членки.

заличава се

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите, в частност в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза.

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи, провеждани по отговорен от социална гледна точка начин в държавите членки, като предоставя техническа подкрепа на националните органи за изготвянето и изпълнението на мерки, насочени към увеличаване на конкурентоспособността, приобщаващия и устойчив растеж, достойните и устойчиви работни места, производителността и устойчивите инвестиции, към засилване на борбата срещу бедността и социалното изключване, към насърчаването на високо равнище на образование и обучение и към увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, в частност в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да се подпомогнат инициативите на националните органи да планират реформите си в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически въздействия;

а)  да се подпомогнат инициативите на националните органи да планират реформите в съответствие с приоритетите си, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически въздействия, както и целите да се допринесе за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да се насърчава социалното сближаване;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се подкрепят националните органи да подобрят капацитета си за формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между целите и средствата в различните сектори;

б)  да се подкрепят националните органи да подобрят капацитета си за формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа, свързани с растежа и със социалното сближаване, и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между целите и средствата в различните сектори;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да се подкрепят националните органи да хармонизират националното законодателство с правото на Съюза и да прилагат правото на Съюза;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да се подкрепят усилията на националните органи да определят и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

в)  да се подкрепят усилията на националните органи, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, да определят и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези цели се преследват в тясно сътрудничество с държавите членки бенефициери.

Тези цели се преследват в пълно сътрудничество с държавите членки бенефициери и при надлежно спазване на приоритетите на държавите членки и на диалога със социалните партньори.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Специфичните цели, определени в параграф 1, препращат към области на политиката, свързани с конкурентоспособността, растежа, работните места и инвестициите, и по-специално към следните области:

2.  Специфичните цели, определени в параграф 1, препращат към области на политиката, свързани с конкурентоспособността, приобщаващия растеж, устойчивите работни места, инвестициите и социалното сближаване, и по-специално към следните области:

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  институционална реформа и ефективна, работеща и ориентирана към услугите публична администрация, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната система и засилване на борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари;

б)  институционална реформа и ефективна, работеща и ориентирана към качеството и услугите публична администрация, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната система и засилване на борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, както и политики за борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  бизнес среда, развитие на частния сектор, инвестиции, процеси на приватизация, търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа за иновациите;

в)  бизнес среда, реиндустриализация, промени в производствените системи, сектори на енергетиката, развитие на частния сектор, инвестиции, процеси на приватизация, търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа за иновациите и цифровизацията;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  образование и обучение, политики за пазара на труда, социално приобщаване, системи за социална сигурност и социално подпомагане, системи за общественото здраве и здравеопазването, политики за убежището, миграцията и границите;

г)  образование и обучение, политики за пазара на труда за създаване на устойчиви работни места, борба срещу бедността и насърчаване на социалното приобщаване, системи за социална сигурност и социално подпомагане, системи за общественото здраве и здравеопазването;

 

 

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  политики в областта на убежището, миграцията и границите;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавата членка, при консултация с регионалните органи, определя, когато е приложимо, областите на политиката, в които желае да работи, в съответствие със специфичните си потребности.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставяне на експертни познания, свързани с насоки за политиките, промяна на политиките, законодателни, институционални, структурни и/или административни реформи;

а)  предоставяне на експертни познания, свързани със законодателни, институционални, структурни и административни реформи;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia)  формулиране на стратегии и пътни карти за реформи, изготвяне на законодателни и незаконодателни актове;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  събиране на данни и статистическа информация; разработване на общи методики и по целесъобразност — на показатели или целеви показатели;

г)  събиране на данни и статистическа информация; разработване на общи методики и по целесъобразност — на показатели и/или целеви показатели;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  организиране на местна оперативна подкрепа в области като убежището, миграцията и граничния контрол;

д)  организиране на местна оперативна подкрепа;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изграждане на ИТ капацитет: разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на качеството на ИТ инфраструктурата и приложенията, необходими за изпълнение на съответните реформи;

е)  изграждане на ИТ капацитет за разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на качеството на ИТ инфраструктурата и приложенията, необходими за изпълнение на съответните реформи;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  комуникационни проекти: обучение, сътрудничество, повишаване на осведомеността, разпространяване на информация и обмен на добри практики; организиране на кампании за повишаване на осведомеността и информиране, медийни кампании и мероприятия, включително институционална комуникация;

з)  комуникационни проекти в контекста на провежданите реформи: обучение, сътрудничество, повишаване на осведомеността, разпространяване на информация и обмен на добри практики; организиране на кампании за повишаване на осведомеността и информиране, медийни кампании и мероприятия;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  изготвяне и публикуване на материали с цел разпространяване на информация, както и на резултатите от Програмата: разработка, експлоатация и поддръжка на системи и средства, които използват информационни и комуникационни технологии;

и)  изготвяне и публикуване на материали с цел разпространяване на информация, както и на резултатите от Програмата, включително посредством разработка, експлоатация и поддръжка на системи и средства, които използват информационни и комуникационни технологии;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, подава искане за подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5, параграф 2. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година.

1.  Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, подава искане за подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5, параграф 2. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година. Преди да подадат искане, държавите членки включват своя парламент и в съответствие с принципа на партньорство, посочен в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, партньорите си от регионалните и местните органи, социалните партньори и представителите на гражданското общество.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като взема предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Като взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, Комисията в тясно сътрудничество със съответната държава членка определя приоритетните области за подкрепа, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за такава подкрепа.

2.  Като взема предвид принципите на субсидиарност, прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, обосновката за реформата, включително резултатите от консултациите със съответните заинтересовани страни и партньори, нуждите от подкрепа по отношение на предвидените области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели, общия административен капацитет на държавата членка, като същевременно взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми и инструменти на Съюза.

 

Решението да се предостави подкрепа в рамките на Програмата приема формата на споразумение за техническа помощ, в което, въз основа на специфичните потребности, идентифицирани от съответната държава членка, Комисията и държавата членка се договарят относно приоритетните области, обхвата и примерния график на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, както и общата финансова вноска за такава подкрепа.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места.

в)  изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчиви инвестиции и създаване на работни места, приобщаващ растеж и конкурентоспособност.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  След като бъде одобрена помощ за държава членка, националните органи на държавата членка бенефициер информират националния парламент, съответните консултативни комитети и социалните партньори относно сключеното споразумение за техническа помощ, в пълно съответствие с приложимото национално законодателство.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията може да определи подкрепата, предвидена за държавата членка бенефициер, в сътрудничество с други държави членки или международни организации.

1.  Комисията, със съгласието на държавата членка бенефициер, може да определи подкрепата, предвидена за държавата членка бенефициер, в сътрудничество с други държави членки или международни организации.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавата членка бенефициер, в координация с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа. Партньорът за реформа, в координация с Комисията, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти.

2.  Държавата членка бенефициер, в координация с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа, въз основа на взаимно споразумение. Партньорът за реформа, в координация с Комисията и държавата членка бенефициер, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разпределените за Програмата финансови средства могат да покриват и разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Програмата и постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и предоставяне на информация, включително институционална комуникация за политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Програмата.

2.  Разпределените за Програмата финансови средства могат да покриват и разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Програмата и постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и предоставяне на информация, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Програмата.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Допълнителните вноски, посочени в параграф 1, се използват за подкрепа на дейности, които допринасят за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Вноска, направена от дадена държава членка бенефициер в съответствие с параграф 2, се използва единствено в тази държава членка.

3.  Допълнителните вноски, посочени в параграф 1, се използват за подкрепа на дейности, които допринасят за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Вноска, направена от дадена държава членка бенефициер в съответствие с параграф 2, се използва единствено за техническа помощ, предоставяна за тази държава членка.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  вноски в доверителни фондове;

ж)  вноски в доверителни фондове за предоставянето на подкрепа от международни организации;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Безвъзмездни средства могат да се отпускат на национални органи на държавите членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни организации, публични и/или частни структури и субекти, които са законно установени в:

3.  Безвъзмездни средства могат да се отпускат на национални органи на държавите членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни организации и публични структури и субекти, които са законно установени в:

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Подкрепа може също така да се предоставя от отделни експерти, които могат да бъдат поканени да дадат принос към избрани дейности, организирани по Програмата, когато това е необходимо за постигането на специфичните цели, посочени в член 5.

4.  Могат също така да бъдат поканени отделни експерти да дадат принос към избрани дейности, организирани по Програмата, когато това е необходимо за постигането на специфичните цели, посочени в член 5.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За целите на изпълнението на Програмата Комисията приема чрез актове за изпълнение многогодишни работни програми. В многогодишните работни програми се определят целите на политиката, преследвани чрез предвидената подкрепа, и очакваните резултати, както и приоритетите на финансирането в съответните области на политиката. Многогодишните работни програми се уреждат допълнително в годишни работни програми, приети чрез актове за изпълнение, в които се посочват необходимите за тяхното изпълнение мерки, както и елементите, изисквани съгласно Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012.

5.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16, що се отнася до приемането на многогодишните работни програми. В многогодишните работни програми се определят целите на политиката, преследвани чрез предвидената подкрепа, и очакваните резултати, както и приоритетите на финансирането в съответните области на политиката. Многогодишните работни програми се уреждат допълнително в годишни работни програми, приети чрез актове за изпълнение, в които се посочват необходимите за тяхното изпълнение мерки, както и елементите, изисквани съгласно Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  За да се гарантира своевременната наличност на средства, в годишната работна програма може да се посочи, че в случай на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, Комисията може, по искане на дадена държава членка, да приеме специални мерки в съответствие с целите и действията, определени в настоящия регламент, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални мерки могат да представляват само ограничена част от годишната работна програма и не подлежат на условията, посочени в член 7.

6.  За да се гарантира гъвкавостта и своевременната наличност на средства при непредвидени обстоятелства, годишната работна програма предоставя също така възможността за специални мерки, които не са първоначално включени в годишната работна програма. Следователно, в случай на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, Комисията може, по искане на дадена държава членка, да приеме специални мерки в съответствие с целите и действията, определени в настоящия регламент, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални мерки могат да представляват само ограничена част от годишната работна програма и не подлежат на условията, посочени в член 7.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица на равнището на Съюза и на национално равнище с цел осъществяване на съгласувани и рационализирани подкрепящи действия.

в)  осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица на равнището на Съюза и на местно, регионално и национално равнище, с цел осъществяване на съгласувани и рационализирани подкрепящи действия.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

1.  Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените или неправомерно използваните суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на действията, финансирани от Програмата, и измерва постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, в съответствие с показателите, определени в приложението.

Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на действията, финансирани от Програмата, и измерва постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, в съответствие с показателите, определени в приложението, както и допълнителните специфични показатели, договорени между Комисията и държавата членка бенефициер за всяко отделно искане за подкрепа.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за междинна оценка най-късно до средата на 2019 г. и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

2.  Комисията публикува ежегодно информация относно изпълнението на годишните работни програми, включително информация относно бенефициерите на техническа помощ, доставчиците на техническа помощ и целите и приоритетите на реформите, провеждани благодарение на помощта и отпуснатите средства. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за външна междинна оценка най-късно до средата на 2019 г. и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от адаптиране или удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г., когато е необходимо – с подходящите корекции. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 1, втора алинея, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от 1 януари 2017 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, параграф 5 и в член 15, параграф 1, втора алинея, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от 1 януари 2017 г.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 1, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 5 и в член 15, параграф 1, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 1, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 5 или съгласно член 15, параграф 1, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 1303/2013

Член 25 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

“1.   По искане на държава членка съгласно член 10 от Регламент (EС) 2015/ XXX на Европейския парламент и на Съвета(*) част от средствата, предвидени в член 59 от настоящия регламент и програмирани в съответствие с правилата за отделните фондове, по споразумение с Комисията могат да бъдат прехвърлени за техническа помощ по инициатива на Комисията за изпълнението на мерки във връзка със съответната държава членка в съответствие с член 58, параграф 1, трета алинея, буква л) чрез пряко или непряко управление.“

“1.   По искане на държава членка съгласно член 10 от Регламент (EС) 2015/ XXX на Европейския парламент и на Съвета(*) част от средствата, предвидени в член 59 от настоящия регламент и програмирани в съответствие с правилата за отделните фондове, по споразумение с Комисията могат да бъдат прехвърлени за техническа помощ по инициатива на Комисията за изпълнението на мерки във връзка със съответната държава членка в съответствие с член 58, параграф 1, трета алинея, буква л) чрез пряко или непряко управление. Средствата, прехвърлени в съответствие с настоящите разпоредби, следва да се използват за повишаване ефективността и ефикасността при използването на съответните специфични фондове.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Регламент (ЕС) № 1303/2013

Член 25 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Държава членка отправя искане за прехвърлянето, посочено в параграф 1, за дадена календарна година до 31 януари на годината, в която трябва да се извърши прехвърлянето. Искането се придружава с предложение за изменение на програмата или програмите, от които ще се извърши прехвърлянето. В споразумението за партньорство се правят съответните изменения в съответствие с член 30, параграф 2 за определяне на общата сума, която се прехвърля на Комисията всяка година.“

„Държава членка отправя искане за прехвърлянето, посочено в параграф 1, за дадена календарна година до 31 януари на годината, в която трябва да се извърши прехвърлянето. Искането се придружава с предложение за изменение на програмата или програмите, от които ще се извърши прехвърлянето. В споразумението за партньорство се правят съответните изменения в съответствие с член 30, параграф 2 за определяне на общата сума, която се прехвърля на Комисията всяка година. При оценката на искането Комисията проверява дали са спазени разпоредбите на член 92, параграф 4 от Регламент (EC) № 1303/2013.

Изменение    79

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, се измерва въз основа на следните показатели:

Изпълнението на финансираните от Програмата действия се наблюдава въз основа на следните показатели;

Изменение    80

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  броя и вида на националните органи, административните служби и други публични субекти, като например национални министерства или регулаторни органи, за всяка държава членка бенефициер, за която е предоставена подкрепа в рамките на програмата;

а)  броя и вида на националните, регионалните и местните органи, административните служби и други публични субекти, като например национални министерства или регулаторни органи, за всяка държава членка бенефициер, за която е предоставена подкрепа в рамките на програмата;

Изменение    81

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – буква в – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  организации, получаващи подкрепа от държавата членка бенефициер, като националните органи.

г)  организации, получаващи подкрепа от държавата членка бенефициер, като национални, регионални или местни органи.

Изменение    82

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  обратната информация от националните органи, административните служби и други публични субекти, получили подкрепа в рамките на Програмата, както и (ако са налице) другите заинтересовани страни/участници относно резултатите и/или въздействието от действията по Програмата, за всяка конкретна цел, област на политиката и държава членка бенефициер, като това се подкрепя от количествени или емпирични данни, когато има такива;

заличава се

Изменение    83

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  обратна информация от организациите, предоставящи подкрепа, относно резултатите и/или въздействието от подкрепата, която са предоставили по Програмата по конкретната цел и област на политиката, в която са били активни, за всяка държава членка бенефициер, като това се подкрепя от количествени или емпирични данни, когато има такива;

заличава се

Изменение    84

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  развитието на становищата на съответните заинтересовани страни по отношение на приноса на Програмата за осъществяване на реформи за всяка конкретна цел, област на политиката и държава членка бенефициер, като това се подкрепя от количествени или емпирични данни, когато има такива.

заличава се

Изменение    85

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, се измерва въз основа на следните показатели:

 

а)  обратна информация от националните, регионалните или местните органи, административните служби и другите публични субекти, получили подкрепа по Програмата, както и – ако е налична, обратна информация от други заинтересовани страни или участници относно резултатите и/или въздействието на действията по Програмата, групирани по конкретна цел, област на политика и държава членка бенефициер, като това се подкрепя от количествени или емпирични данни, когато са налични такива;

 

б)  обратна информация от организациите, предоставящи подкрепа, относно резултатите и/или въздействието от подкрепата, която са предоставили по Програмата по конкретната цел и област на политиката, в която са били активни, за всяка държава членка бенефициер, като това се подкрепя от количествени или емпирични данни, когато са налични такива;

 

в)  промени в становищата на съответните заинтересовани страни по отношение на приноса на Програмата за осъществяване на реформите за всяка конкретна цел, област на политиката и държава членка бенефициер, като това се подкрепя от количествени или емпирични данни, когато са налични такива.

Изменение    86

Предложение за регламент

Приложение – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези показатели се използват в съответствие с наличните данни и информация (включително съответни количествени или емпирични данни).

Тези показатели се използват в съответствие с наличните данни и информация (включително съответни количествени или емпирични данни). Те се допълват чрез други специфични показатели, договаряни между Комисията и държавата членка бенефициер за всяко отделно искане за подкрепа.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г.

Позовавания

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

2.12.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

2.12.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Csaba Sógor

12.4.2016

Разглеждане в комисия

16.6.2016

31.8.2016

13.10.2016

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

David Coburn


СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (16.6.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Докладчик по становище: Ален Кадек

КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата за подкрепа за структурните реформи има за цел да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като им предоставя подкрепа чрез част от техническата помощ, предвидена в рамките на структурните фондове. Финансовият пакет, предвиден за изпълнението на програмата, възлиза на 142,8 милиона евро в продължение на четири години. Тази сума ще бъде приспадната от ресурсите, разпределени за техническа помощ по инициатива на Комисията в рамките на таван от 0,35% от общата сума. Освен това държавите членки могат да решат да добавят финансови ресурси към тези суми, като прехвърлят към програмата част от наличните ресурси за техническа помощ по инициатива на държавите членки. В случая на общата политика в областта на рибарството техническата помощ по инициатива на държавите членки може да достигне до 6% от общата сума на оперативната програма, финансирана по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Докладчикът по становище изразява загриженост във връзка с възможното използване на ЕФМДР за финансиране на структурни реформи, които не са свързани с рибарството. Действително няма пречки дадена държава членка да пренасочи част от техническата помощ по линия на ЕФМДР към други области. Поради това докладчикът по становище предлага възможният принос от ЕФМДР да се насочи изрично към изпълнението на структурни реформи, свързани с прилагането на общата политика в областта на рибарството.

Държавите членки срещат големи затруднения при изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и следователно този механизъм ще може да им оказва помощ. Засилването на контрола и подобряването на събирането на научни данни също ще бъдат сред целите. ЕФМДР е фонд, посветен на рибарството, и трябва да остане такъв.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)   Като се има предвид, че Европейският фонд за морско дело и рибарство разполага с ограничени финансови ресурси в сравнение с други фондове на Съюза, е целесъобразно прехвърлянето на ресурсите, предвидени за техническа помощ по инициатива на държава членка, са се извършва изключително с цел подкрепа на структурни реформи, свързани с изпълнението на общата политика в областта на рибарството, включително контрола и събирането на научни данни.

Обосновка

Приносът на ЕФМДР към Програмата за подкрепа на структурните реформи следва да е насочен изключително към прилагането на общата политика в областта на рибарството.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)   политики за селскостопанския сектор и устойчивото развитие на селските райони;

д)   политики за селскостопанския сектор, устойчивото развитие на селските райони и прилагането на общата политика в областта на рибарството;

Обосновка

Следва да се въведе позоваване на прилагането на общата политика в областта на рибарството, за да позволи обвързването на евентуалния принос на ЕФМДР с тази цел.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.   Посочените в параграф 2 ресурси, предоставени по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство, се използват изключително за подкрепа на действия, които допринасят за прилагането на общата политика в областта на рибарството, включително що се отнася до контрола и събирането на научни данни.

Обосновка

Приносът на ЕФМДР към Програмата за подкрепа на структурните реформи следва да е насочен изключително към прилагането на общата политика в областта на рибарството.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017–2020 г.

Позовавания

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

2.12.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

PECH

2.12.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Alain Cadec

10.12.2015

Разглеждане в комисия

17.2.2016

 

 

 

Дата на приемане

15.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (11.11.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Докладчик по становище: Курцио Малтезе

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението на Комисията е да се създаде програма за подкрепа на структурните реформи, обхващаща мерки в много области, сред които образованието и обучението. В настоящия контекст, в който цел на мерките е икономическото възстановяване, докладчикът насочва вниманието към характерните особености на образованието, обучението, достъпа до култура и културното наследство, тъй като крайните цели на тези сектори не могат да бъдат определяни от икономическите цели на Европейския съюз:

Както се посочва и в член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз, образованието е основно право на човека, което трябва да бъде гарантирано за всички. Действията в областта на образованието са насочени към цялостното развитие на човешкия живот, а неговата основна цел, подчертана от министрите на образованието на ЕС в Парижката декларация от 17 март 2015 г., е не само да развива знания, умения и компетентност, но също така да помага на младите хора да станат активни и отговорни членове на обществото с открито мислене. Докладчикът счита, че е от съществено значение да се подкрепят националните органи при всички действия, които имат за цел подобряването на системите и политиките в областта на образованието и достъпа до култура, които трябва да бъдат висококачествени, публични, безплатни и всеобщи; Поради тази причина докладчикът счита, че успехът на тези политики не може да бъде измерен чрез параметри, които отчитат възможните икономически последици в краткосрочен план.

За да се гарантира пълноценното упражняване на правото на образование, е необходимо самото образование да бъде приобщаващо: всеки трябва да има възможност за достъп до качествено образование, независимо от социално-икономическото си положение. В държави като Гърция и Кипър, които вече са получили техническата помощ, чийто обхват Комисията предлага да бъде разширен и да включва всички държави членки, въведените програми за икономически корекции на няколко пъти са наложили намаление на разходите в областите на образованието и обучението, което води до маргинализацията на учащите от групи в неравностойно положение и следователно накърнява гаранциите за действителен достъп до правото на образование. Това се разкрива недвусмислено и от възложеното от Европейския парламент проучване, озаглавено „Въздействието на кризата върху основните права в държавите – членки на ЕС“.

Докладчикът изразява загриженост във връзка с прехвърлянето на ресурси, които вече са отпуснати или заделени за областите на образованието, обучението и културата, към други фондове на Съюза и поради това предлага тези средства да бъдат изключени от финансовия пакет на програмата.

Освен това докладчикът, в съответствие със становището, застъпено от Европейския икономически и социален комитет (ECO/398), подчертава значението на участието на социалните партньори и всички представители на гражданското общество в процеса на изпълнение, надзор и мониторинг на Програмата за подкрепа на структурните реформи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 13, 14 и 15 от нея,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съответствие с член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве. Освен това, както е посочено в член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в политиките на Съюза, за да се насърчи устойчивото развитие.

(1)  В съответствие с член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве, като се взема под внимание зачитането на културното многообразие. Освен това, както е посочено в член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изискванията за защита на околната среда се очаква да бъдат включени в политиките на Съюза, за да се насърчи устойчивото развитие.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата е преназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на конкурентоспособността на Европа и стимулиране на инвестициите в реалната икономика.

(7)  В този контекст е необходимо да се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) с цел укрепване на капацитета на националните и регионалните органи за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Програмата е предназначена да допринесе за осъществяването на общите цели за постигане на икономическо възстановяване, създаване на работни места, повишаване на конкурентоспособността на Европа и стимулиране на устойчивите инвестиции в реалната икономика.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, включително в контекста на европейския семестър, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните области, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза.

(10)  След провеждане на диалог с държавата членка, подала искането, с участието на социалните партньори и гражданското общество, Комисията следва да анализира искането, като вземе предвид принципите на субсидиарност, прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, и да определи подкрепата, която трябва да бъде предоставена, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Освен това Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответната държава членка, да определи приоритетните области, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за тази подкрепа, като се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  В съответствие с член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз, образованието е основно право на човека и общо благо. Поради тази причина докладчикът счита, че образованието трябва да бъде висококачествено, приобщаващо, като следва да се гарантира, че е достъпно за всички. Следователно приоритетът, който се отдава на икономическото възстановяване, трябва да бъде в равновесие с необходимостта да се обърне специално внимание на сектора на образованието. В съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека, по-специално член 26 от нея, образованието е насочено към цялостното развитие на човешката личност; в съответствие с това неговите цели не могат да бъдат определяни само от икономическите цели на Европейския съюз. С цел да бъде създадена подходяща социално-икономическа рамка, да се стимулира пригодността за заетост и да се подобри достъпът до образование подкрепата не следва да се измерва изключително от финансова гледна точка, но също така и от гледна точка на гражданството и личностното.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Финансовият пакет на Програмата следва да се състои от финансови средства, приспаднати от средствата за техническа помощ по инициатива на Комисията съгласно Регламент (EС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета16 и Регламент (EС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета17. За да се разреши това приспадане, е необходимо тези регламенти да бъдат изменени.

(13)  Финансовият пакет на Програмата следва да се състои от финансови средства, приспаднати от средствата за техническа помощ по инициатива на Комисията съгласно Регламент (EС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета16 и Регламент (EС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета17. За да се разреши това приспадане, е необходимо тези регламенти да бъдат изменени. Финансирането на Програмата не следва да бъде прецедент за бъдещите инициативи на Комисията, подлежащи на финансиране по линия на политиката на сближаване.

__________________

__________________

16 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

16 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

17 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

17 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При наличие на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, като например сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, по искане на дадена държава членка Комисията следва да може да приема специални мерки, за ограничена част от годишната работна програма, в съответствие с целите и допустимите действията съгласно Програмата, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди.

(17)  При наличие на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, като например сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, по искане на дадена държава членка Комисията следва да може да приема специални мерки, за ограничена част от годишната работна програма, в съответствие с целите и допустимите действията съгласно Програмата, за да подкрепи местните, регионалните и националните органи при посрещането на спешните нужди.

Обосновка

В една от основните точки от становището на ЕИСК се подчертава, че програмата трябва да бъде достъпна за местните и регионалните органи, като последните трябва да участват пряко в разработването на въпросния проект за структурна реформа, когато ги засяга.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за мониторинг на резултатите от Програмата. Следва да се извърши и междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена стойност на европейско равнище. Освен това в крайната оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на показателите, с които се измерва ефектът от Програмата.

(20)  С цел улесняване на оценката на Програмата следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за мониторинг на резултатите от Програмата. Следва да се извърши и междинна оценка на изпълнението на целите на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена стойност на европейско равнище. Освен това в крайната оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на Програмата и ефектът от нея във връзка с устойчивостта. Тези оценки следва да се основават на показателите, с които се измерва ефектът от Програмата. Изпълнението на Програмата следва да бъде обект на ежегоден мониторинг, както и на независима междинна и последваща оценка, въз основа на които ще може да се вземе решение за възможното ѝ спиране след 2020 г. Следователно към предложения набор от показатели следва да бъдат добавени показатели за резултатите от изпълнението.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел да се адаптира списъкът с показатели за измерване на постигането на целите на Програмата в светлината на натрупания опит по време на изпълнението на Програмата, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на списъка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(21)   С цел да се адаптира списъкът с показатели за измерване на постигането на целите на Програмата в светлината на натрупания опит по време на изпълнението на Програмата, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на списъка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като се предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел, тъй като обхватът на подкрепата ще бъде определен по взаимно съгласие със съответната държава членка.

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като се предоставя подкрепа на местните, регионалните и националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а може, поради обхвата и последиците на действията, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел, тъй като обхватът на подкрепата ще бъде определен по взаимно съгласие със съответната държава членка.

Обосновка

В една от основните точки от становището на ЕИСК се подчертава, че програмата трябва да бъде достъпна за местните и регионалните органи, като последните трябва да участват пряко в разработването на въпросния проект за структурна реформа, когато ги засяга.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата финансира действия с европейска добавена стойност. За тази цел Комисията гарантира, че избраните за финансиране действия може да дадат резултати с европейска добавена стойност и следи дали в действителност е постигната европейска добавена стойност.

1.  Програмата финансира действия с европейска добавена стойност. За тази цел Комисията гарантира, че избраните за финансиране действия може да дадат резултати с европейска добавена стойност и следи дали в действителност е постигната европейска добавена стойност. Действията следва да бъдат наблюдавани отблизо и обратната информация да бъде вземана под внимание и съответно прилагана.

Обосновка

Необходимо е известно уточнение как и кога следва да се наблюдават действията преди междинната и последващата оценка. Това може да бъде от полза при вземането на правилните решения относно последващите действия и проекти и да донесе желаната европейска добавена стойност.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  своето взаимно допълване и взаимодействие с други програми на Съюза и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

б)  своето взаимно допълване и взаимодействие с други програми на Съюза и политики на национално, регионално, местно и международно равнище и на равнището на Съюза;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  насърчаването на европейските ценности, и особено на солидарността, която е основата за всички регионални политики, включително предоставянето на правомощия на всички граждани в регионалните и местните процеси на вземане на решения.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  насърчаването на междукултурния диалог чрез сектора на образованието и обучението и творческия сектор.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите, в частност в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза.

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните и регионалните органи за мерки, насочени към реформирането на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, устойчивия растеж, заетостта, инвестициите, както и икономическото, социалното и териториалното сближаване, включително чрез подкрепа за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За постигането на общата цел, определена в член 4, в Програмата са заложени следните специфични цели:

1.  За постигането на общата цел, определена в член 4, в Програмата са заложени следните специфични цели:

a)  да се подпомогнат инициативите на националните органи да планират реформите си в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически въздействия;

a)  да се подпомогнат инициативите на националните, регионалните и местните органи да планират реформите си в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид първоначалните условия и очакваните социално-икономически въздействия;

б)  да се подкрепят националните органи да подобрят капацитета си за формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между целите и средствата в различните сектори;

б)  да се подкрепят националните регионални и местни органи да подобрят капацитета си за формулиране, разработване и прилагане на политики и стратегии за реформа и да следват интегриран подход, който гарантира последователност между целите и средствата в различните сектори;

 

ба)  да се подкрепят компетентните органи за подобряването на системите и политиките в областта на образованието, обучението и достъпа до култура, които трябва да имат универсален характер, да са висококачествени, устойчиви, приобщаващи, да стимулират високите постижения, изследователската дейност и развитието на всяко едно равнище;

в)  да се подкрепят усилията на националните органи да определят и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

в)  да се подкрепят усилията на националните, регионалните и местните органи да определят и прилагат подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации;

г)  да се подпомогнат националните органи да повишат ефикасността и ефективността на управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни отговорности и увеличаване на професионалните знания и умения.

г)  да се подпомогнат националните, регионалните и местните органи да повишат ефикасността и ефективността на управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни отговорности и увеличаване на професионалните знания и умения.

 

гa)  да се насърчи участието на гражданите в процеса на вземане на решения чрез консултации и да се укрепи гражданството чрез елементите на участието.

Тези цели се преследват в тясно сътрудничество с държавите членки бенефициери.

Тези цели се преследват по искане на държавите членки бенефициери и в тясно сътрудничество с тях.

2.  Специфичните цели, определени в параграф 1, препращат към области на политиката, свързани с конкурентоспособността, растежа, работните места и инвестициите, и по-специално към следните области:

2.  Държавата членка, по целесъобразност в консултация със своите компетентни органи, определя областите на политиката, в които желае да работи, в съответствие със специфичните национални и регионални нужди.

a)  управление на публичните финанси, бюджетен процес, управление на дълга и управление на приходите;

 

б)  институционална реформа и ефективна, работеща и ориентирана към услугите публична администрация, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната система и засилване на борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари;

 

в)  бизнес среда, развитие на частния сектор, инвестиции, процеси на приватизация, търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа за иновациите;

 

г)  образование и обучение, политики за пазара на труда, социално приобщаване, системи за социална сигурност и социално подпомагане, системи за общественото здраве и здравеопазването, политики за убежището, миграцията и границите;

 

д)  политики за селскостопанския сектор и устойчивото развитие на селските райони;

 

е)  политики в областта на финансовия сектор и достъп до финансиране.

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осигуряване на експерти (включително експерти на място) за по-дълъг или по-кратък период за изпълнение на задачи в специфични области или за извършване на оперативни дейности, при необходимост с помощ за устен превод, писмен превод и сътрудничество, с административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

б)  осигуряване на експерти (включително експерти на място) за по-дълъг или по-кратък период за изпълнение на задачи в специфични области или за извършване на оперативни дейности, при необходимост с помощ за устен превод, писмен превод и сътрудничество, с административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване. Привличането едновременно на чуждестранни и местни експерти може да спомогне за постигане на максимална ефективност, като се улеснява разбирането на проблемите и разработването на индивидуални решения, съобразени с конкретната обстановка в подалите искане държави членки;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, подава искане за подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5, параграф 2. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година.

1.  Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, след консултации със социалните партньори и гражданското общество, подава искане за подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на Програмата съгласно член 5. Искането се подава най-късно до 31 октомври за всяка календарна година.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като взема предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Като взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, Комисията в тясно сътрудничество със съответната държава членка определя приоритетните области за подкрепа, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за такава подкрепа.

2.  Като взема предвид принципите на субсидиарност, прозрачност, равно третиране и добро финансово управление, след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка. Като взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, Комисията в тясно сътрудничество със съответната държава членка определя приоритетните области за подкрепа, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, и общата финансова вноска за такава подкрепа. Програмата остава доброволна за държавите членки и не включва задължителни и заклеймяващи процедури.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места.

в)  изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчиви инвестиции, растеж, висококачествено образование, изследвания, обучение и създаване на работни места.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията може да определи подкрепата, предвидена за държавата членка бенефициер, в сътрудничество с други държави членки или международни организации.

1.  Комисията може да определи подкрепата, предвидена за държавата членка бенефициер, в сътрудничество с други държави членки, заинтересованите социални партньори, гражданското общество или международни организации.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавата членка бенефициер, в координация с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа. Партньорът за реформа, в координация с Комисията, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти.

2.  Държавата членка бенефициер, в координация с Комисията, може да влезе в партньорство с една или повече други държави членки, които действат като партньори за реформа по отношение на специфични области на реформа. Партньорът за реформа, в координация с държавата членка бенефициер и с Комисията, подпомага изготвянето на стратегии и пътни карти за реформи, разработва висококачествена помощ или осъществява надзор върху изпълнението на стратегии и проекти.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Бюджетният орган разрешава наличните годишни бюджетни кредити в границите на многогодишната финансова рамка, установена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

3.  Бюджетният орган разрешава наличните годишни бюджетни кредити в границите на многогодишната финансова рамка, установена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, което следва да гарантира достатъчно ресурси за действия, планове, програми и проекти в областта на образованието, обучението и културата.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията изпълнява Програмата в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

1.  Комисията изпълнява Програмата в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.  Мерките по Програмата могат да се изпълняват от Комисията пряко или непряко — посредством субекти и лица, различни от държавите членки, в съответствие с член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. По-специално финансовата подкрепа от Съюза за действията, предвидени в член 6 от настоящия регламент, се предоставя под формата на:

2.  Мерките по Програмата могат да се изпълняват от Комисията пряко или непряко — посредством субекти и лица, различни от държавите членки, в съответствие с член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. По-специално финансовата подкрепа от Съюза за действията, предвидени в член 6 от настоящия регламент, се предоставя под формата на:

г)  безвъзмездни средства (включително безвъзмездни средства, предоставяни на националните органи на държавите членки);

г)  безвъзмездни средства (включително безвъзмездни средства, предоставяни на местните, регионалните и националните органи на държавите членки);

д)  договори за обществени поръчки;

д)  договори за обществени поръчки;

е)  възстановяване на разходи, направени от външни експерти;

е)  възстановяване на разходи, направени от външни експерти;

ж)  вноски в доверителни фондове;

ж)  вноски в доверителни фондове;

з)  действия, извършвани чрез непряко управление.

з)  действия, извършвани чрез непряко управление.

3.  Безвъзмездни средства могат да се отпускат на национални органи на държавите членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни организации, публични и/или частни структури и субекти, които са законно установени в:

3.  Безвъзмездни средства могат да се отпускат на местни, регионални и национални органи на държавите членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни организации, публични и/или частни структури и субекти, които са законно установени в:

a)  държави членки;

a)  държави членки;

б)  държави от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, предвидени в Споразумението за ЕИП.

б)  държави от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, предвидени в Споразумението за ЕИП.

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства е до 100 % от допустимите разходи, без да се засягат принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства е до 100 % от допустимите разходи, без да се засягат принципите на съфинансиране и недопускане на печалба.

4.  Подкрепа може също така да се предоставя от отделни експерти, които могат да бъдат поканени да дадат принос към избрани дейности, организирани по Програмата, когато това е необходимо за постигането на специфичните цели, посочени в член 5.

4.  Подкрепа може също така да се предоставя от отделни експерти, които могат да бъдат поканени да дадат принос към избрани дейности, организирани по Програмата, когато това е необходимо за постигането на специфичните цели, посочени в член 5, и следва надлежно да се предвидят последващи действия във връзка с дейностите/процедурите по мониторинг на техния принос.

5.  За целите на изпълнението на Програмата Комисията приема чрез актове за изпълнение многогодишни работни програми. В многогодишните работни програми се определят целите на политиката, преследвани чрез предвидената подкрепа, и очакваните резултати, както и приоритетите на финансирането в съответните области на политиката. Многогодишните работни програми се уреждат допълнително в годишни работни програми, приети чрез актове за изпълнение, в които се посочват необходимите за тяхното изпълнение мерки, както и елементите, изисквани съгласно Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на настоящия регламент чрез съставянето на многогодишни работни програми. В многогодишните работни програми се определят целите на политиката, преследвани чрез предвидената подкрепа, и очакваните резултати, както и приоритетите на финансирането в съответните области на политиката. Многогодишните работни програми се уреждат допълнително в годишни работни програми, приети чрез актове за изпълнение, в които се посочват необходимите за тяхното изпълнение мерки, както и елементите, изисквани съгласно Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012.

 

5a.  За целите на планирането на програмите е необходимо участието на съответните социални партньори и гражданското общество. Процесът на предоставяне на подкрепа не може да започне без консултации със съответните социални партньори и гражданското общество.

6.  За да се гарантира своевременната наличност на средства, в годишната работна програма може да се посочи, че в случай на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, Комисията може, по искане на дадена държава членка, да приеме специални мерки в съответствие с целите и действията, определени в настоящия регламент, за да подкрепи националните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални мерки могат да представляват само ограничена част от годишната работна програма и не подлежат на условията, посочени в член 7.

6.  За да се гарантира своевременната наличност на средства, в годишната работна програма може да се посочи, че в случай на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол, Комисията може, по искане на дадена държава членка, да приеме специални мерки в съответствие с целите и действията, определени в настоящия регламент, за да подкрепи националните, регионалните и местните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални мерки могат да представляват само ограничена част от годишната работна програма и не нарушават член 5, параграф 1, буква ба).

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки, в рамките на съответните си отговорности, насърчават взаимодействията и гарантират ефективната координация между Програмата и другите програми и инструменти на Съюза, и по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза. За тази цел те:

Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 1, буква ба) Комисията и държавите членки, в рамките на съответните си отговорности, насърчават взаимодействията и гарантират ефективната координация между Програмата и другите програми и инструменти на Съюза, и по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза. За тази цел те:

a)  осигуряват взаимно допълване и взаимодействие между различните инструменти на равнището на Съюза и на национално равнище, по-специално във връзка с мерките, финансирани със средства на Съюза, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението;

a)  осигуряват взаимно допълване и взаимодействие между различните инструменти на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище, по-специално във връзка с мерките, финансирани със средства на Съюза, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението;

б)  оптимизират механизмите за координация с цел избягване на дублирането на усилия;

б)  оптимизират механизмите за координация с цел избягване на дублирането на усилия и разходи;

в)  осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица на равнището на Съюза и на национално равнище с цел осъществяване на съгласувани и рационализирани подкрепящи действия.

в)  осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяване на съгласувани и рационализирани подкрепящи действия.

Съответните многогодишни и годишни работни програми могат да служат като рамка за координация, когато е предвидена подкрепа в някоя от областите, посочени в член 5, параграф 2.

Съответните многогодишни и годишни работни програми могат да служат като рамка за координация, когато е предвидена подкрепа в някоя от областите, посочени в член 5 и не засягат разпоредбите на член 5, параграф 1, буква ба).

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на действията, финансирани от Програмата, и измерва постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, в съответствие с показателите, определени в приложението.

1.  Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на действията, финансирани от Програмата, и измерва постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 1, в съответствие с показателите, определени в приложението.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на списъка с показатели, изложен в приложението.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на списъка с показатели, изложен в приложението.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за междинна оценка най-късно до средата на 2019 г. и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад и доклад за междинна оценка най-късно до 31 декември 2018 г., както и доклад за последваща оценка до края на декември 2021 г.

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от адаптиране или удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата.

3.  В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на Програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на Програмата, както и преценка относно необходимостта от адаптиране или удължаване на финансирането в областите, обхванати от Програмата, след 2020 г. В него също така се взема отношение по актуалността на всички цели и действия. В доклада за последваща оценка се включва информация относно дългосрочното въздействие на Програмата и тя се оценява като цяло – както нейните слабости, така и силните ѝ страни.

 

3a.  Изпълнението на Програмата следва да бъде обект на ежегоден мониторинг, както и на независима междинна и последваща оценка, въз основа на които ще може да се вземе решение за възможното спиране след 2020 г. С. Следователно към предложения набор от показатели биха могли да бъдат добавени показатели за резултатите от изпълнението.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 1, втора алинея, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от 1 януари 2017 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, параграф 5 и член 15, параграф 1, втора алинея, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от 1 януари 2017 г.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 1, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 5 и в член 15, параграф 1, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 1, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 5 и член 15, параграф 1, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г.

Позовавания

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

2.12.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

4.2.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Curzio Maltese

23.2.2016

Разглеждане в комисия

20.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

David Coburn, Ángela Vallina


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г.

Позовавания

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.11.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

2.12.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.12.2015

ECON

2.12.2015

EMPL

2.12.2015

ENVI

2.12.2015

 

ITRE

2.12.2015

AGRI

2.12.2015

PECH

2.12.2015

CULT

4.2.2016

 

LIBE

2.12.2015

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

AGRI

11.1.2016

LIBE

14.12.2015

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Lambert van Nistelrooij

14.1.2016

Constanze Krehl

14.1.2016

 

 

Разглеждане в комисия

25.5.2016

8.9.2016

 

 

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Vladimir Urutchev, Boris Zala

Дата на внасяне

7.12.2016

Правна информация - Политика за поверителност