BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013

7.12.2016 - (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)) - ***I

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl
Ordfører for udtalelse(*):
Costas Mavrides, Økonomi- og Valutaudvalget
(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


Procedure : 2015/0263(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0374/2016
Indgivne tekster :
A8-0374/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0701),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og 197, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0373/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. marts 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse af 7. april 2016 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 40,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Fiskeriudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0374/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Ifølge artikel 174 i TEUF skal Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og navnlig formindske forskellene mellem de forskellige områder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Reformer er i deres natur komplekse processer, der kræver en komplet kæde af højt specialiserede kundskaber og færdigheder. Gennemførelse af strukturreformer på flere forskellige offentlige politikområder er en krævende udfordring, da deres fordele ofte er længe om at slå igennem. Derfor er en tidlig og effektiv gennemførelse afgørende i såvel kriseramte som strukturelt svage økonomier. I denne forbindelse har Unionens støtte i form af teknisk bistand haft afgørende betydning for den økonomiske tilpasning i Grækenland og Cypern de seneste år.

(4)  Reformer er i deres natur komplekse processer, der kræver en komplet kæde af højt specialiserede kundskaber og færdigheder samt samarbejde på flere niveauer og en langsigtet vision. Gennemførelse af strukturreformer på flere forskellige offentlige politikområder er en krævende udfordring, da deres virkninger ofte er længe om at slå igennem. Derfor er en rettidig og effektiv gennemførelse afgørende i såvel kriseramte som strukturelt svage økonomier. I denne forbindelse har Unionens støtte i form af teknisk bistand haft en vigtig betydning for den økonomiske tilpasning i Grækenland og Cypern de seneste år. Ejerskab til strukturreformer i nærområderne er afgørende for en vellykket gennemførelse af støtteprogrammet for strukturreformer (herefter benævnt "programmet");

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Medlemsstaterne kan drage fordel af støtte til tackling af udfordringer ved udformning og gennemførelse af strukturreformer. Disse udfordringer kan bero på forskellige faktorer, herunder begrænset administrativ og institutionel kapacitet eller inadækvat anvendelse og gennemførelse af EU-lovgivning.

(5)  Medlemsstaterne kan drage fordel af støtte til tackling af udfordringer ved udformning og gennemførelse af vækstfremmende strukturreformer i overensstemmelse med Unionens økonomiske og sociale målsætninger, herunder støtte til økonomisk vækst, skabelse af varige job, fremme af sunde investeringer og social udvikling. Disse udfordringer kan bero på forskellige faktorer, såsom begrænset administrativ og institutionel kapacitet eller inadækvat anvendelse og/eller forsinket gennemførelse af EU-lovgivning, der er udformet for at støtte intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Unionen har lang erfaring med at stille særlig støtte til rådighed for den nationale forvaltning og andre myndigheder i medlemsstaterne, når det gælder kapacitetsopbygning og lignende tiltag på bestemte områder (f.eks. beskatning, told, støtte til små og mellemstore virksomheder) og i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Unionens erfaringer med at bistå nationale myndigheder med at gennemføre reformer bør anvendes til at styrke Unionens evne til at yde støtte til medlemsstaterne. Det er absolut nødvendigt med en omfattende og integreret indsats for at yde støtte til de medlemsstater, der er i færd med at gennemføre vækstfremmende reformer og i den forbindelse anmoder om bistand fra Unionen.

(6)  Unionen har lang erfaring med de konkrete tiltag og de eksisterende finansieringsformer med hensyn til at stille særlig støtte til rådighed for den nationale forvaltning og andre myndigheder i medlemsstaterne, når det gælder kapacitetsopbygning og lignende tiltag på bestemte områder (f.eks. beskatning, told, støtte til små og mellemstore virksomheder) og navnlig i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Unionens erfaringer med at bistå nationale myndigheder med at gennemføre reformer bør anvendes til at styrke Unionens evne til at yde støtte til medlemsstaterne. En omfattende og integreret indsats for at yde støtte til de medlemsstater, der er i færd med at gennemføre vækstfremmende reformer og i den forbindelse anmoder om bistand fra Unionen, eksisterer allerede og er absolut nødvendig.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 19/2015 med titlen "En mere resultatorienteret tilgang er nødvendig for at forbedre leveringen af teknisk bistand til Grækenland" indeholder nyttige anbefalinger vedrørende Kommissionens tekniske bistand til medlemsstaterne, som der bør tages hensyn til i forbindelse med gennemførelsen af den støtte, der ydes i forbindelse med programmet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af investeringer i realøkonomien.

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette programmet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer og skabe sammenhæng med de nationale og regionale udviklingsstrategier, herunder gennem hjælp til at udnytte EU-fondene, især de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) og -programmer, effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, økonomisk, social og territorial samhørighed, jobskabelse, sikring af et højt niveau for social velfærd og sundhedsydelser og uddannelse af høj kvalitet, bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og produktivitet og stimulering af bæredygtige investeringer i realøkonomien.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Støtte gennem programmet bør stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat på områder såsom budget og beskatning, den offentlige sektor, institutionelle og administrative reformer, retssystemet, bekæmpelse af svig, korruption og hvidvaskning af penge, erhvervsklima, udvikling af den private sektor, investeringer, konkurrence, offentlige indkøb, privatiseringsprocesser, adgang til finansiering, investeringer, handel, bæredygtig udvikling, innovation, uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, folkesundhed, asyl- og migrationspolitik, landbrug og udvikling af landdistrikter og politikker for finanssektoren.

(8)  Støtte gennem programmet bør stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat på områder såsom samhørighed og bypolitik, budget og beskatning, den offentlige sektor, institutionelle og administrative reformer, territorial organisation, retssystemet, bekæmpelse af svig, korruption og hvidvaskning af penge, foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse, erhvervsklima, udvikling af den private sektor, partnerskaber for at tiltrække investeringer, konkurrence, offentlige indkøb, større offentlig deltagelse i virksomheder og privatiseringsprocesser og i givet fald adgang til finansiering, investeringer, handel, bæredygtig udvikling, innovation, styrkelse af offentlige uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, arbejdsmarkedspolitik, samt offentlige sundhedssystemer, asyl- og migrationspolitik, landbrug og udvikling af landdistrikter, fiskeri og politikker for finanssektoren.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Medlemsstaterne bør kunne anmode om støtte fra Kommissionen under programmet for at få hjælp til gennemførelsen af reformer i forbindelse med processerne for økonomisk styring, navnlig de landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester, og foranstaltninger til gennemførelse af EU-lovgivning samt i forbindelse med gennemførelsen af økonomiske tilpasningsprogrammer. De bør også kunne anmode om støtte, når de gennemfører reformer på eget initiativ med henblik på at opnå bæredygtige resultater, når det gælder investeringer, vækst og jobskabelse.

(9)  Medlemsstaterne bør kunne anmode om støtte fra Kommissionen under programmet for at få hjælp til udformningen og gennemførelsen af reformer i forbindelse med processerne for økonomisk styring, navnlig de relevante landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester, og foranstaltninger til gennemførelse af EU-lovgivning samt i forbindelse med gennemførelsen af økonomiske tilpasningsprogrammer. De bør også kunne anmode om støtte, når de gennemfører reformer på eget initiativ med henblik på at opnå bæredygtige resultater, når det gælder økonomisk, social og territorial samhørighed, investeringer, styrket vækst, jobskabelse og konkurrenceevne. Kommissionen bør vejlede om de vigtigste dele af anmodningen om støtte.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer.

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til principperne om nærhed, solidaritet, gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning, og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående og alvorlige de identificerede problemer er, begrundelsen for den tilstræbte reform, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Den pågældende medlemsstat bør være ansvarlig for anvendelsen af partnerskabsprincippet. På grundlag af denne analyse og under hensyntagen til de eksisterende foranstaltninger og aktiviteter, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer, bør Kommissionen nå til enighed med den pågældende medlemsstat om de prioriterede områder, målene, en vejledende tidsplan, støtteforanstaltningernes omfang og det skønnede samlede finansielle bidrag, som fastlægges i en samarbejds- og støtteplan. Europa-Parlamentet bør informeres fuldstændigt, så snart en anmodning om støtte under programmet er modtaget, og herefter om Kommissionens analyse. Kommissionen bør fremsende samarbejds- og støtteplanen til Europa-Parlamentet så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Kommissionen bør have mulighed for med samtykke fra den medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, at organisere tilvejebringelsen af støtten i samarbejde med internationale organisationer som defineret i denne forordning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Den medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, bør for et eller flere specifikke områder have mulighed for at indgå et partnerskab med en eller flere medlemsstater som reformpartnere med henblik på udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet eller tilsyn med gennemførelsen af strategier og projekter. Det er den medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, der har ansvaret for reformerne, medens reformpartnerne eller andre medlemsstater, der yder støtte, bør kunne bidrage til en vellykket gennemførelse af programmet. Europa-Parlamentet bør informeres fuldstændigt om en reformpartners deltagelse og dennes rolle i samarbejds- og støtteplanen.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget"13 og "Et budget for Europa 2020"14 understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på tiltag med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene. På denne baggrund bør støtteaktioner, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan. Aktionerne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som sikrer en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten. De bør desuden bidrage til at forbedre tilliden og fremme samarbejdet med Kommissionen og blandt medlemsstaterne. Unionen har endvidere bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise.

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget" og "Et budget for Europa 2020" understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på aktioner og aktiviteter med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene. På denne baggrund bør støtteaktioner og aktiviteter, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på regionalt og nationalt plan og EU-plan som anført i den fælles strategiske ramme, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013, samt i givet fald på internationalt plan. Aktionerne og aktiviteterne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som sikrer en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten. De bør desuden bidrage til at forbedre tilliden og fremme samarbejdet med Kommissionen og blandt medlemsstaterne. Unionen har endvidere bedre forudsætninger for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise med henblik på at udarbejde løsninger, der er tilpasset de anmodende medlemsstaters specifikke situation.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 af 19. oktober 2010.

13 COM(2010)700 af 19. oktober 2010.

14 COM(2011) 500 final af 29. juni 2011.

14 COM(2011) 500 final af 29. juni 2011.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Nærværende forordning fastlægger en finansieringsramme for hele programmets varighed, der udgør det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin1a, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning. Finansiering af programmet via overførsel på Kommissionens initiativ af bevillinger fra teknisk bistand kan kun anses for en ekstraordinær løsning, der ikke må skabe præcedens for finansiering af fremtidige initiativer på dette område. Et eventuelt lovforslag til forlængelse af programmet under den nye flerårige finansielle ramme bør omfatte en separat, ny bevilling, der er øremærket specifikt til programmet.

 

___________________

 

1a EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Medlemsstater, der anmoder om støtte, bør kunne bidrage til programmets finansielle ramme med yderligere midler. På nuværende tidspunkt begrænser forordning (EU) nr. 1303/2013 muligheden for at overføre ressourcer, der er afsat til teknisk bistand på initiativ af en medlemsstat til de medlemsstater, som står over for midlertidige budgetproblemer. Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres for at give alle medlemsstater mulighed for at deltage i finansieringen af programmet. De midler, der overføres til EU-budgettet, bør anvendes til at støtte aktioner, der bidrager til en smart, bæredygtig og inklusiv vækst eller fondsspecifikke formål i de pågældende medlemsstater.

(14)  Medlemsstater, der anmoder om støtte, bør have mulighed for at bidrage til programmets finansielle ramme med yderligere midler. På nuværende tidspunkt begrænser forordning (EU) nr. 1303/2013 muligheden for at overføre ressourcer, der er afsat til teknisk bistand på initiativ af en medlemsstat til de medlemsstater, som står over for midlertidige budgetproblemer. Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres for at give alle medlemsstater mulighed for at deltage i finansieringen af programmet. De midler, der overføres til EU-budgettet, bør anvendes til at støtte aktioner, der bidrager til en smart, bæredygtig og inklusiv vækst eller fondsspecifikke formål i de pågældende medlemsstater gennem forbedret effektivitet og øget absorption af midlerne fra fondene. Medlemsstaterne bør frit vælge, om de vil afsætte en del af midlerne til at støtte strukturreformer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201218 om de finansielle regler gældende for Den Europæiske Unions årlige budget. Kommissionen bør vedtage flerårige arbejdsprogrammer, som fastsætter de politiske mål, der forfølges, de forventede resultater af støtten og de finansielle prioriteringer på de forskellige politikområder. Disse elementer bør specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer vedtaget ved gennemførelsesretsakter.

(15)  Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201218 om de finansielle regler gældende for Den Europæiske Unions årlige budget. Kommissionen bør vedtage flerårige arbejdsprogrammer, som fastsætter de sociale, politiske og økonomiske mål, der forfølges, de forventede resultater af støtten og de finansielle prioriteringer på de forskellige politikområder. Disse elementer bør specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer.

__________________

__________________

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med hensyn til betydningen af at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at forfølge og gennemføre strukturelle, institutionelle og administrative reformer er det nødvendigt at tillade en medfinansieringssats på 100 % af de støtteberettigede omkostninger for at nå programmets mål og samtidig sikre overholdelse af principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

(16)  Med hensyn til betydningen af at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at forfølge og gennemføre strukturelle, institutionelle og administrative reformer er det nødvendigt at tillade en medfinansieringssats for tilskud op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger for at nå programmets mål og samtidig sikre overholdelse af principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, bør Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat kunne træffe særlige foranstaltninger for en begrænset del af det årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er støtteberettigede under programmet for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov.

(17)  I tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, bør Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, hurtigst muligt kunne træffe særlige foranstaltninger for en begrænset del af det årlige arbejdsprogram, for en begrænset periode på op til seks måneder og i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er støtteberettigede under programmet for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov. Europa-Parlamentet bør informeres fuldstændigt om sådanne særlige foranstaltninger.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre en effektiv og sammenhængende tildeling af midler fra Unionens budget og efterleve princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør aktioner under dette program komplettere og supplere pågående EU-programmer, samtidig med at der undgås dobbeltfinansiering af samme udgifter. Inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder og i alle faser af processen bør Kommissionen og den berørte medlemsstat på EU-plan og nationalt plan sikre en effektiv koordination for at sikre konsistens, komplementaritet og synergi mellem de finansieringskilder, der benyttes til aktioner i de relevante medlemsstater med tætte forbindelser til dette program, navnlig med foranstaltninger, der finansieres gennem EU-fondene i medlemsstaterne.

(18)  For at sikre en effektiv, sammenhængende og gennemsigtig tildeling af midler fra Unionens budget og efterleve princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør aktioner under dette program komplettere og supplere og være koordineret med pågående EU-programmer uden at erstatte disse, samtidig med at der undgås dobbeltfinansiering af samme støtteberettigede udgifter. Inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder og i alle faser af processen bør Kommissionen og den berørte medlemsstat på EU-plan og nationalt plan sikre en effektiv koordination for at sikre konsistens, komplementaritet og synergi mellem de finansieringskilder, der benyttes til aktioner i de relevante medlemsstater med tætte forbindelser til dette program, navnlig med foranstaltninger, der finansieres gennem EU-fondene og Unionsprogrammerne, især ESI-fondene, i medlemsstaterne. Det er særligt vigtigt, at Kommissionen sikrer komplementaritet og synergi med den støtte, der ydes af andre relevante internationale organisationer.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger i hele udgiftscyklussen, herunder forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med sanktioner.

(19)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger i hele udgiftscyklussen, herunder forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at lette evalueringen af programmet bør der helt fra begyndelsen opstilles passende rammer for overvågning af programmets resultater. Der bør foretages en midtvejsevaluering af opfyldelsen af programmets mål og af dets effektivitet og merværdi på europæisk plan. Der bør endvidere foretages en endelig evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på indikatorerne og måle virkningerne af programmet.

(20)  For at lette evalueringen af programmet bør der helt fra begyndelsen opstilles passende og gennemsigtige rammer for overvågning af gennemførelsen af foranstaltninger og programmets resultater. Der bør udarbejdes en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet og herunder en analyse af anvendelsen af kriterierne for vurdering af anmodningen om støtte, en foreløbig midtvejsevaluering af opfyldelsen af programmets mål, af dets effektivitet og merværdi på europæisk plan samt en vurdering af programmets fremtid i den finansielle programmeringsperiode, herunder om fornyelse af programmet og alternative finansieringskilder. Der bør endvidere foretages en efterfølgende evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på de indikatorer, der er fastlagt på forhånd, og måle virkningerne af programmet.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at tilpasse listen over indikatorer til måling af opfyldelsen af programmets mål i lyset af de erfaringer, der høstes under gennemførelsen af programmet, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af listen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante samråd under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for, at relevante dokumenter fremsendes samtidigt til Europa-Parlamentet og Rådet, og at dette sker hurtigst muligt og på hensigtsmæssig vis.

(21)  For at tilpasse listen over indikatorer til måling af opfyldelsen af programmets mål i lyset af de erfaringer, der høstes under gennemførelsen af programmet, og for at supplere denne forordning bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af listen og vedtagelse af flerårige programmer. Det er især vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer med forskellige aktører under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning vedrørende vedtagelsen af de flerårige og årlige arbejdsprogrammer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(22)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning vedrørende vedtagelsen af de årlige arbejdsprogrammer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med artikel 29 i TEUF. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111a. Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af de årlige arbejdsprogrammer.

 

__________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på at reformere institutioner, styring, administration, økonomiske og sociale sektorer, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eftersom anvendelsesområdet for støtte vil blive fastsat i samråd med den berørte medlemsstat.

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer, der er besluttet sammen med medlemsstaterne, gennem støtte til nationale myndigheder, som defineret i denne forordning, til foranstaltninger, der tager sigte på at reformere institutioner, styringsstrukturer, offentlig administration, økonomiske og sociale sektorer, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eftersom anvendelsesområdet for støtte vil blive fastsat i samråd med den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved:

I denne forordning forstås ved:

1.  "Støttemodtagende medlemsstat": en medlemsstat, som modtager støtte fra Unionen via programmet.

1.  "Støttemodtagende medlemsstat": en medlemsstat, som anmoder om og modtager støtte fra Unionen via programmet.

2.  "EU-fonde": de europæiske struktur- og investeringsfonde, der er omhandlet i artikel 1 i forordning (EU) nr. 1303/2013, Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/201419, asyl-, migrations- og integrationsfonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/201420, instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring, der er oprettet som en del af Fonden for Intern Sikkerhed ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/201421, og instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik, der er oprettet som en del af Fonden for Intern Sikkerhed ved forordning (EU) nr. 515/201422.

2.  "EU-fonde": de europæiske struktur- og investeringsfonde, der er omhandlet i artikel 1 i forordning (EU) nr. 1303/2013, Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/201419, asyl-, migrations- og integrationsfonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/201420, instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring, der er oprettet som en del af Fonden for Intern Sikkerhed ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/201421, og instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik, der er oprettet som en del af Fonden for Intern Sikkerhed ved forordning (EU) nr. 515/201422.

 

2a.  "National myndighed": en eller flere nationale myndigheder, herunder myndigheder på regionalt og lokalt niveau, der fungerer i overensstemmelse med medlemsstatens institutionelle og retlige rammer og i overensstemmelse med partnerskabsprincippet som defineret i den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde22a.

 

2b.  "Internationale organisationer": internationale organisationer i den offentlige sektor, der er oprettet ved internationale aftaler, og specialiserede organer, der er oprettet af sådanne organisationer, jf. artikel 58, stk. 1, litra c, nr. ii, i finansforordningen.

__________________

__________________

19Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).

19Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

21Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af Rådets afgørelse 2007/125/RIA (EUT L 150 af 20.5.2014, s 93).

21Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af Rådets afgørelse 2007/125/RIA (EUT L 150 af 20.5.2014, s 93).

22Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

22Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

 

22a Kommissionen delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om en EU-adfærdskodeks for partnerskaber inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet skal finansiere aktioner med europæisk merværdi. Med henblik herpå sikrer Kommissionen, at de indsatser, der udvælges til finansiering, kan forventes at skabe resultater med en europæisk merværdi, og den fører tilsyn med, om der faktisk opstår en europæisk merværdi.

1.  Programmet skal finansiere aktioner og aktiviteter med europæisk merværdi. Med henblik herpå sikrer Kommissionen, at de aktioner og aktiviteter, der udvælges til finansiering, giver resultater, som i overensstemmelse med nærhedsprincippet skaber en europæisk merværdi, og den fører tilsyn med, om der faktisk opstår en europæisk merværdi.

2.  Aktionerne og aktiviteterne under programmet skal sikre en europæisk merværdi gennem navnlig:

2.  Aktionerne og aktiviteterne under programmet skal sikre en europæisk merværdi gennem navnlig:

a)  udvikling og gennemførelse af løsninger på nationale udfordringer, der påvirker udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan

a)  udvikling og gennemførelse af løsninger på lokale, regionale og nationale udfordringer, der påvirker udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som bidrager til social, økonomisk og territorial samhørighed

b)  komplementaritet og synergi med andre EU-programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan

b)  komplementaritet og synergi med andre EU-programmer og politikker på regionalt, nationalt og EU-plan som anført i den fælles strategiske ramme, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1303/2013, samt i givet fald på internationalt plan

c)  bidrag til en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten

c)  bidrag til en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten og EU-politikker samt fremme af europæiske værdier, navnlig solidaritet og respekt for grundlæggende rettigheder

d)  bidrag til udveksling af god praksis og opbygning af en platform og netværk af ekspertise på EU-plan

d)  bidrag til udveksling af god praksis med henblik på at gøre Unionens reformprogrammer mere synlige og opbygning af en platform og netværk af ekspertise på EU-plan

e)  fremme af gensidig tillid mellem støttemodtagende medlemsstater og Kommissionen og samarbejde mellem medlemsstaterne.

e)  fremme af gensidig tillid mellem støttemodtagende medlemsstater og Kommissionen og samarbejde mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering af institutioner, styring, administration, økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investeringer, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene.

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration, økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed, konkurrenceevne, EU-virksomhedernes produktivitet, bæredygtig vækst, beskæftigelse og investeringer, i forbindelse med økonomisk styring, eller gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene, især ESI-fondene.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at nå det overordnede mål i artikel 4 skal programmet have følgende specifikke mål:

1.  For at nå det overordnede mål i artikel 4 skal programmet have følgende specifikke mål, der skal forfølges i tæt samarbejde med de støttemodtagende medlemsstater:

a)  at bistå de nationale myndigheders initiativer til at udforme deres reformer i henhold til prioriteringer under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske virkninger

a)  at bistå de nationale myndigheders initiativer til at udforme og gennemføre reformer i henhold til deres prioriteringer under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske og territoriale virkninger og målsætningerne om at bidrage til gennemførelsen af EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

b)  at støtte de nationale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem mål og midler på tværs af sektorer

b)  at støtte de nationale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at planlægge og formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem prioriteter på nationalt plan og i givet fald målsætningerne på regionalt plan og midlerne på tværs af sektorer

c)  at støtte de nationale myndigheders bestræbelser på at fastlægge og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer.

c)  at støtte de nationale myndigheders bestræbelser på at fastlægge og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer

d)  at hjælpe de nationale myndigheder med at gøre forvaltningen af menneskelige ressourcer mere effektiv og virkningsfuld, hvor nødvendigt gennem fastlæggelse af klare ansvarsområder og en forbedring af de faglige kundskaber og færdigheder. Disse mål skal forfølges i nært samarbejde med de støttemodtagende medlemsstater.

d)  at hjælpe de nationale myndigheder med at gøre forvaltningen af menneskelige ressourcer mere effektiv og virkningsfuld ved at styrke de faglige kundskaber og færdigheder og den sociale dialog.

 

da)  at bistå de nationale myndigheder såvel som økonomiske partnere og arbejdsmarkedets parter med at forbedre deres administrative og operationelle kapacitet til gennemførelse af EU-fondene, navnlig ESI-fondene.

2.  De specifikke mål i stk. 1 skal vedrøre politikområder med relation til konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investering, navnlig følgende:

2.  De specifikke mål i stk. 1 skal vedrøre politikområder med relation til økonomisk, social og territorial samhørighed, konkurrenceevne, innovation, intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, beskæftigelse og investering, navnlig følgende:

a)  offentlig finansforvaltning, budgetprocesser, gælds- og skatteforvaltning

a)  offentlig finansforvaltning, budgetprocesser, gælds- og skatteforvaltning

b)  institutionelle reformer og effektiv og serviceorienteret offentlige forvaltning, en velfungerende retsstat, reformer af retssystemet og styrkelse af indsatsen mod svig, korruption og hvidvaskning af penge

b)  institutionelle reformer og effektiv og serviceorienteret offentlig forvaltning, herunder gennem regelforenklinger, en velfungerende retsstat, reformer af retssystemet og styrkelse af indsatsen mod svig, korruption og hvidvaskning af penge

c)  erhvervsklimaet, udvikling af den private sektor, investeringer, privatiseringsprocesser, handel og udenlandske direkte investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, bæredygtig sektorudvikling og støtte til innovation

c)  erhvervsklimaet, genindustrialisering, udvikling af den private sektor, finansiel og administrativ bistand til SMV'er, investeringer, øget offentlig deltagelse i virksomheder og privatiseringsprocesser og i givet fald handel og udenlandske direkte investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, bæredygtig sektorudvikling og støtte til innovation og digitalisering

d)  uddannelse, arbejdsmarkedspolitikker, social inklusion, socialsikring og sociale velfærdssystemer, folkesundhed og sundhedssystemer, asyl, migration og grænsepolitik

d)  samhørighed, uddannelse og arbejdsmarkedspolitikker med sigte på at skabe varig beskæftigelse, bekæmpe fattigdom og fremme social inklusion, socialsikring og sociale velfærdssystemer, folkesundhed og sundhedssystemer, asyl, migration og grænsepolitik

e)  politikker for landbruget og en bæredygtig udvikling af landdistrikterne

e)  politikker for gennemførelse af klimaindsatsen, fremme af energieffektivitet, opnåelse af energidiversificering samt for landbruget, fiskeriet og en bæredygtig udvikling af landdistrikterne

f)  politikker for finanssektoren og adgang til finansiering.

f)  politikker for finanssektoren, herunder fremme af finansiel forståelse, finansiel stabilitet, adgang til finansiering og långivning til realøkonomien, udarbejdelse, levering og kvalitetsovervågning af data og statistik samt politikker til bekæmpelse af skatteunddragelse.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at forfølge de mål, der er fastsat i traktatens artikel 4 og 5, kan programmet bl.a. finansiere følgende typer aktioner:

Med henblik på at forfølge de mål, der er fastsat i traktatens artikel 4 og 5 og tilvejebringe tilpassede løsninger, kan programmet bl.a. finansiere følgende typer aktioner:

a)  ekspertise inden for politisk rådgivning, politikændring samt lovgivningsmæssige, institutionelle, strukturelle og administrative reformer

a)  ekspertise inden for politisk rådgivning, politikændring, udformning af strategier og køreplaner for reformer samt i givet fald lovgivningsmæssige, institutionelle, strukturelle og administrative reformer på nationalt, regionalt og lokalt niveau

b)  hjælp fra eksperter (herunder udstationerede eksperter) i en kortere eller længere periode til at udføre opgaver inden for særlige områder eller til at udføre operationelle aktiviteter, eventuelt med tolkning, oversættelse og samarbejde, administrativ bistand samt infrastruktur og udstyr

b)  hjælp fra eksperter (herunder udstationerede eksperter) i en kortere eller længere periode til at udføre opgaver inden for særlige områder eller til at udføre operationelle aktiviteter, eventuelt med tolkning, oversættelse og samarbejde, administrativ bistand samt infrastruktur og udstyr

c)  institutionel, administrativ og sektorspecifik kapacitetsopbygning og hermed beslægtede støtteaktioner, især:

c)  institutionel, administrativ og sektorspecifik kapacitetsopbygning og hermed beslægtede støtteaktioner, herunder styrkelse af civilsamfundet samt reformer på alle forvaltningsniveauer, især:

i)  seminarer, konferencer og workshops

i)  seminarer, konferencer og workshops

ii)  arbejdsbesøg i relevante medlemsstater eller i et tredjeland, som giver embedsmændene mulighed for at opnå eller øge deres ekspertise eller viden på relevante områder

ii)  arbejdsbesøg i relevante medlemsstater eller i et tredjeland, som giver embedsmændene mulighed for at opnå eller øge deres ekspertise eller viden på relevante områder

iii)  uddannelse og udvikling af netbaserede eller andre kurser for at fremme de nødvendige faglige færdigheder og kundskaber med relation til relevante reformer

iii)  uddannelse og udvikling af netbaserede eller andre kurser for at fremme de nødvendige faglige færdigheder og kundskaber med relation til relevante reformer

d)  indsamling af data og statistikker, udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks

d)  indsamling af data og statistikker, udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks

e)  tilrettelæggelse af lokal operationel støtte på områderne asyl, migration og grænsekontrol

e)  tilrettelæggelse af lokal operationel støtte på områderne asyl, migration og grænsekontrol

f)  it-kapacitetsopbygning: udvikling, vedligeholdelse, drift og kvalitetskontrol af it-infrastrukturen og applikationer, der er nødvendige for at gennemføre de relevante reformer

f)  it-kapacitetsopbygning for udvikling, vedligeholdelse, drift og kvalitetskontrol af it-infrastrukturen og applikationer, der er nødvendige for at gennemføre de relevante reformer, og programmer, der retter sig mod digitalisering af offentlige tjenesteydelser

g)  undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger, evalueringer og konsekvensanalyser, udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale

g)  undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger, evalueringer og konsekvensanalyser, udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale

h)  kommunikationsprojekter: indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, informationsformidling og udveksling af god praksis, tilrettelæggelse af informationskampagner, mediekampagner og arrangementer, herunder intern kommunikation

h)  kommunikationsprojekter omkring de foreslåede reformer såsom indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, informationsformidling og udveksling af god praksis, tilrettelæggelse af oplysnings- og informationskampagner, mediekampagner og -begivenheder, herunder koncernkommunikation og i givet fald kommunikation via sociale netværker

i)  udarbejdelse og offentliggørelse af materiale med henblik på at formidle oplysninger om og resultater af programmet: udvikling, drift og vedligeholdelse af systemer og redskaber, hvortil der bruges informations- og kommunikationsteknologier

i)  udarbejdelse og offentliggørelse af materiale med henblik på at formidle oplysninger om og resultater af programmet, bl.a. gennem udvikling, drift og vedligeholdelse af systemer og redskaber, hvortil der bruges informations- og kommunikationsteknologier

j)  alle andre aktiviteter til støtte for de overordnede og specifikke mål i artikel 4 og 5.

j)  alle andre relevante aktiviteter til støtte for de overordnede og specifikke mål i artikel 4 og 5.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under programmet, indgiver en anmodning om støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår.

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under programmet, indgiver en anmodning om støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår. Kommissionen udarbejder en vejledning til de vigtigste dele i en anmodning om støtte, der indgives af medlemsstaten.

2.  Under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, støttebehovet pr. berørt politikområde, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet. Under hensyntagen til de eksisterende indsatser og foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer, indkredser Kommissionen i tæt samarbejde med den pågældende medlemsstat de prioriterede støtteområder og omfanget af den støtte, der skal ydes, og det samlede finansielle bidrag til denne støtte.

2.  Under hensyntagen til nærhedsprincippet og principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, støttebehovet pr. berørt politikområde, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet. På grundlag af denne analyse og under hensyntagen til de eksisterende foranstaltninger og aktiviteter, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer når Kommissionen til enighed med den pågældende medlemsstat om de prioriterede støtteområder, målene, en vejledende tidsplan, omfanget af den støtte, der skal ydes, og det skønnede samlede finansielle bidrag til denne støtte i en samarbejds- og støtteplan.

 

2a.  Kommissionen underretter fuldt ud Europa-Parlamentet, så snart den har modtaget en anmodning om støtte under programmet, og den underretter tillige Europa-Parlamentet om sin analyse. Kommissionen giver også Europa-Parlamentet så hurtigt som muligt samarbejds- og støtteplanen.

3.  Anmodningen om støtte kan vedrøre følgende:

3.  Anmodningen om støtte kan vedrøre følgende:

a)  gennemførelse af reformer i forbindelse med økonomiske styringsprocesser, navnlig de relevante landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester og relevante aktioner forbundet med gennemførelsen af EU-retten

a)  gennemførelse af reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå bæredygtige investeringer, økonomisk vækst og beskæftigelse

b)  gennemførelse af de økonomiske tilpasningsprogrammer i medlemsstater, der modtager finansiel støtte fra Unionen i henhold til eksisterende instrumenter, navnlig i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/201323 for medlemsstater i euroområdet og Rådets forordning (EF) nr. 332/200224 for medlemsstater uden for euroområdet

b)  gennemførelse af de økonomiske tilpasningsprogrammer i medlemsstater, der modtager finansiel støtte fra Unionen i henhold til eksisterende instrumenter, navnlig i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/201323 for medlemsstater i euroområdet og Rådets forordning (EF) nr. 332/200224 for medlemsstater uden for euroområdet

c)  gennemførelse af reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå bæredygtige investeringer, vækst og jobskabelse.

c)  gennemførelse af bæredygtige reformer i forbindelse med økonomiske styringsprocesser, navnlig de relevante landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester og relevante aktioner forbundet med gennemførelsen af EU-retten

________________

________________

23Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1).

23Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1).

24Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1).

24Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1).

(Stk. 3, litra a) og c) i Kommissionens tekst er blevet til henholdsvis litra c) og a) i Parlamentets ændringsforslag. Og de er også begge to blevet ændret.)

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udformning af støtten

Udformning af støtten og reformpartnere

1.  Kommissionen kan udforme den påtænkte støtte til de støttemodtagende medlemsstater i samarbejde med andre medlemsstater eller internationale organisationer.

1.  Kommissionen kan med den støttemodtagende medlemsstats samtykke organisere støtten i samarbejde med andre medlemsstater eller internationale organisationer.

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samråd med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder. En reformpartner bidrager i samråd med Kommissionen til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter.

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samråd med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder. En reformpartner bidrager i samråd med Kommissionen og på grundlag af en fælles forståelse med den støttemodtagende medlemsstat og Kommissionen til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter. Kommissionen holder Europa-Parlamentet fuldt informeret om en reformpartners deltagelse og dennes rolle i samarbejds- og støtteplanen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet beløber sig til højst 142 800 000 EUR.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 142 800 000 EUR i løbende priser.

2.  Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og for at nå dets mål, herunder navnlig undersøgelser, ekspertmøder og informations- og kommunikationsaktioner, såsom kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, for så vidt de angår denne forordnings generelle mål, udgifter i forbindelse med it, der fokuserer på informationsbehandling og -udveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af programmet.

2.  Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og for at nå dets mål, herunder navnlig undersøgelser, ekspertmøder og informations- og kommunikationsaktioner, for så vidt de angår denne forordnings generelle mål, udgifter i forbindelse med it, der fokuserer på informationsbehandling og -udveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af programmet.

3.  Budgetmyndigheden godkender de disponible årlige bevillinger inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

3.  De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Foruden den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 9, kan programmet finansieres gennem supplerende bidrag fra medlemsstaterne.

1.  Foruden den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 9, kan programmet finansieres gennem supplerende frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

1.  Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

2.  Programmets foranstaltninger kan gennemføres enten direkte af Kommissionen eller indirekte af andre enheder og personer end medlemsstater i overensstemmelse med artikel 60 forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Navnlig består EU's finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 6 i denne forordning af:

2.  Programmets foranstaltninger kan gennemføres enten direkte af Kommissionen eller indirekte af andre enheder og personer end medlemsstater i overensstemmelse med artikel 60 forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Navnlig består EU's finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 6 i denne forordning af:

d)  tilskud (herunder tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder)

d)  tilskud (herunder tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder)

e)  offentlige indkøbskontrakter

e)  offentlige indkøbskontrakter

f)  godtgørelse af eksterne eksperters udgifter

f)  godtgørelse af eksterne eksperters udgifter, herunder eksperter hos de nationale, regionale eller lokale myndigheder i de medlemsstater, der yder støtte

g)  bidrag til trustfonde

g)  bidrag til trustfonde, der er oprettet af internationale organisationer, og

h)  aktioner gennem indirekte forvaltning.

h)  aktioner gennem indirekte forvaltning.

3.  Der kan ydes tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, internationale organisationer, offentlige og/eller private organer og enheder, som er lovligt etableret i en af følgende:

3.  Der kan ydes tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, internationale organisationer, offentlige og/eller private organer og enheder, som er lovligt etableret i en af følgende:

a)  medlemsstaterne

a)  medlemsstaterne

b)  EFTA-lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen.

b)  EFTA-lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen.

Medfinansieringssatsen for tilskud er op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, uden at dette berører principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

Medfinansieringssatsen for tilskud er op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, uden at dette berører principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

4.  Støtte kan også ydes af individuelle eksperter, der kan indbydes til at bidrage til udvalgte aktiviteter inden for rammerne af programmet, når dette er nødvendigt for at nå de specifikke mål, der er fastsat i artikel 5.

4.  Støtte kan også ydes af individuelle eksperter, der kan indbydes til at bidrage til udvalgte aktiviteter inden for rammerne af programmet, når dette er nødvendigt for at nå de specifikke mål, der er fastsat i artikel 5.

5.  For at gennemføre programmet vedtager Kommissionen flerårige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. I de flerårige arbejdsprogrammer beskrives de politikmål, der forfølges gennem den påtænkte støtte, og de forventede resultater samt finansieringsprioriteringer på de relevante politikområder. De flerårige arbejdsprogrammer specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og som fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse, sammen med alle de elementer, der kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at supplere nærværende forordning gennem fastlæggelse af flerårige arbejdsprogrammer. I de flerårige arbejdsprogrammer beskrives de politikmål, der forfølges gennem den påtænkte støtte, og de forventede resultater samt finansieringsprioriteringer på de relevante politikområder. De flerårige arbejdsprogrammer specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og som fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse, sammen med alle de elementer, der kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

6.  For at sikre en rettidig tildeling af midler kan det årlige arbejdsprogram angive, at i tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, kan Kommissionen på anmodning af en medlemsstat træffe særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de mål og aktioner, der er støtteberettigede under programmet, for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov. Sådanne særlige foranstaltninger må kun modsvare en begrænset del af det årlige arbejdsprogram og må ikke være underlagt de betingelser, der er fastsat i artikel 7.

6.  For at sikre en rettidig tildeling af midler kan det årlige arbejdsprogram angive, at i tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, kan Kommissionen på anmodning af en medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, træffe særlige hasteforanstaltninger, der ikke oprindeligt var medtaget i det årlige arbejdsprogram, i overensstemmelse med de mål og aktioner, der er støtteberettigede under programmet, for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov. Sådanne særlige foranstaltninger er midlertidige af karakter, må kun modsvare en begrænset del af det årlige arbejdsprogram og må ikke være underlagt de betingelser, der er fastsat i artikel 7. De særlige foranstaltninger ophører inden for seks måneder og kan erstattes med støtte, jf. betingelserne i artikel 7.

 

Kommissionen holder Europa-Parlamentet fuldt informeret om de særlige foranstaltninger, der træffes i medfør af denne artikel.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat skaber inden for deres respektive ansvarsområder synergier og sikrer en effektiv koordinering mellem programmet og andre EU-programmer og EU-instrumenter, navnlig de foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene. Med henblik herpå:

Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat skaber inden for deres respektive ansvarsområder synergier og sikrer en effektiv koordinering mellem programmet og andre EU-programmer og EU-instrumenter, navnlig de foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene. Med henblik herpå:

a)  sikrer de komplementaritet og synergi mellem de forskellige instrumenter på EU-plan og nationalt plan, navnlig for så vidt angår foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde, både i planlægnings- og gennemførelsesfasen

a)  sikrer de komplementaritet og synergi mellem de forskellige instrumenter på EU-plan og regionalt og nationalt plan, navnlig for så vidt angår foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde, både i planlægnings- og gennemførelsesfasen, navnlig for så vidt angår ESI-fondene

b)  optimerer de koordineringsmekanismerne for at undgå dobbeltarbejde

b)  optimerer de koordineringsmekanismerne for at undgå dobbeltarbejde og -omkostninger

c)  sikrer de et tæt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for gennemførelsen på EU-plan og nationalt plan for at skabe sammenhængende og strømlinede støtteaktioner.

c)  sikrer de et tæt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for gennemførelsen på EU-plan, nationalt og regionalt plan for at skabe sammenhængende og strømlinede støtteaktioner.

De relevante flerårige og årlige arbejdsprogrammer kan tjene som koordineringsramme, når der planlægges støtte på de områder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

De relevante flerårige og årlige arbejdsprogrammer kan tjene som koordineringsramme, når der planlægges støtte på de områder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

 

Kommissionen sikrer komplementaritet og synergi med den støtte, der ydes af relevante internationale organisationer.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at når der gennemføres aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, beskyttes Unionens finansielle interesser ved foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning.

1.  Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at når der gennemføres aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, beskyttes Unionens finansielle interesser ved foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte eller forkert anvendte beløb samt efter omstændighederne ved administrative og økonomiske sanktioner, der er effektive og står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed, i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger gennemførelsen af de aktioner, der finansieres via programmet, og måler opfyldelsen af de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte indikatorer.

1.  Kommissionen overvåger gennemførelsen af de aktioner, der finansieres via programmet, og måler opfyldelsen af de overordnede mål i artikel 4 og de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte indikatorer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af listen over indikatorer i bilaget.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af listen over indikatorer i bilaget.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig evalueringsrapport senest midt i 2019 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet, herunder en analyse af anvendelsen af de i artikel 7, stk. 2, omhandlede kriterier for vurdering af anmodninger om støtte, der indgives af medlemsstater, en foreløbig evalueringsrapport senest midt i 2019 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal tilpasses eller forlænges til efter 2020. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal genetableres under de næste finansielle rammer med en specifik bevillingsramme. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal vurdere programmet som helhed og herunder indeholde oplysninger om dets virkninger på lang sigt.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1, andet afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2017.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2017.

3.  Delegationen af beføjelser, jf. artikel 1, andet afsnit, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Delegationen af beføjelser, jf. artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 1, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 17 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 91 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  0,35 % af de samlede midler efter fradrag af støtten til CEF som omhandlet i artikel 92, stk. 6, og til bistanden til de socialt dårligst stillede i henhold til artikel 92, stk. 7, afsættes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, hvoraf højst 112 233 000 EUR afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program.".

3.  0,35 % af de samlede midler efter fradrag af støtten til CEF som omhandlet i artikel 92, stk. 6, og til bistanden til de socialt dårligst stillede i henhold til artikel 92, stk. 7, afsættes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, hvoraf højst 112 233 000 EUR i løbende priser afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program.".

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 18

Forordning (EU) nr. 1305/2013

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan ELFUL anvende op til 0,25 % af sin årlige tildeling til at finansiere de opgaver, der er omhandlet i artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013, herunder omkostningerne til oprettelse og drift af det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 52, og det EIP-netværk, der er omhandlet i artikel 53 i denne forordning, på Kommissionens initiativ og/eller på dennes vegne, hvoraf højst 30 567 000 EUR afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program."

"I overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan ELFUL anvende op til 0,25 % af sin årlige tildeling til at finansiere de opgaver, der er omhandlet i artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013, herunder omkostningerne til oprettelse og drift af det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 52, og det EIP-netværk, der er omhandlet i artikel 53 i denne forordning, på Kommissionens initiativ og/eller på dennes vegne, hvoraf højst 30 567 000 EUR i løbende priser afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program."

  • [1] EUT C 177 af 18.5.2016, s. 47.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (*) (14.11.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Ordfører for udtalelse: Costas Mavrides

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Flere medlemsstater har gennemgået og gennemgår fortsat tilpasningsprocesser med det formål at rette op makroøkonomiske ubalancer, der er opstået i den seneste tid, og mange er konfronteret med lav potentiel vækst. Unionen har placeret gennemførelsen af strukturreformer blandt sine politiske prioriteter med henblik på at genskabe et bæredygtigt opsving, frigøre det vækstpotentiale, der er nødvendigt for at forbedre tilpasningsevnen, og understøtte konvergensprocessen.

(3)  Flere medlemsstater har gennemgået og gennemgår fortsat tilpasningsprocesser med det formål at rette op på de makroøkonomiske ubalancer, der er opstået i den seneste tid, og mange er konfronteret med lav potentiel vækst og høj arbejdsløshed. Unionen har placeret behovet for gennemførelse af vækstfremmende strukturreformer blandt sine politiske prioriteter med henblik på at skabe forudsætninger for opnåelse af et bæredygtigt opsving, frigøre det vækstpotentiale, der er nødvendigt for at forbedre tilpasningsevnen og understøtte konvergensprocessen og sikre øgede investeringer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Reformer er i deres natur komplekse processer, der kræver en komplet kæde af højt specialiserede kundskaber og færdigheder. Gennemførelse af strukturreformer på flere forskellige offentlige politikområder er en krævende udfordring, da deres fordele ofte er længe om at slå igennem. Derfor er en tidlig og effektiv gennemførelse afgørende i såvel kriseramte som strukturelt svage økonomier. I denne forbindelse har Unionens støtte i form af teknisk bistand haft afgørende betydning for den økonomiske tilpasning i Grækenland og Cypern de seneste år.

(4)  Reformer er i deres natur komplekse processer, der kræver en komplet kæde af højt specialiserede kundskaber og færdigheder samt langsigtede visioner. Gennemførelsen af bæredygtige strukturreformer på flere forskellige offentlige politikområder er en krævende udfordring, da deres fordele ofte er længe om at slå igennem og kræver et fortsat engagement, og det er derfor nødvendigt at træffe foranstaltninger, som modvirker kortsigtede politiske beslutninger. Især er en tidlig og effektiv gennemførelse afgørende, herunder for kriseramte eller strukturelt svage økonomier. I denne forbindelse har Unionens støtte i form af teknisk bistand haft afgørende betydning for den økonomiske tilpasning i Grækenland og Cypern de seneste år, og den kan danne en nyttig præcedens for støtteprogrammer for strukturreformer. Ejerskab til strukturreformer og politisk vilje i medlemsstaterne, herunder hos de lokale og regionale myndigheder og, hvor det er relevant, arbejdsmarkedets parter, er afgørende for en vellykket gennemførelse af sådanne programmer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Medlemsstaterne kan drage fordel af støtte til tackling af udfordringer ved udformning og gennemførelse af strukturreformer. Disse udfordringer kan bero på forskellige faktorer, herunder begrænset administrativ og institutionel kapacitet eller inadækvat anvendelse og gennemførelse af EU-lovgivning.

(5)  Medlemsstaterne kan drage fordel af støtte til tackling af udfordringer ved udformning og gennemførelse af vækstfremmende strukturreformer. Disse udfordringer kan bero på forskellige faktorer, herunder uhensigtsmæssig udformning af reformer, begrænset administrativ og institutionel kapacitet eller inadækvat anvendelse og gennemførelse af EU-lovgivning.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Unionen har lang erfaring med at stille særlig støtte til rådighed for den nationale forvaltning og andre myndigheder i medlemsstaterne, når det gælder kapacitetsopbygning og lignende tiltag på bestemte områder (f.eks. beskatning, told, støtte til små og mellemstore virksomheder) og i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Unionens erfaringer med at bistå nationale myndigheder med at gennemføre reformer bør anvendes til at styrke Unionens evne til at yde støtte til medlemsstaterne. Det er absolut nødvendigt med en omfattende og integreret indsats for at yde støtte til de medlemsstater, der er i færd med at gennemføre vækstfremmende reformer og i den forbindelse anmoder om bistand fra Unionen.

(6)  Unionen har lang erfaring med at stille særlig støtte til rådighed for den nationale forvaltning og andre myndigheder i medlemsstaterne, når det gælder kapacitetsopbygning og lignende tiltag på bestemte områder (f.eks. beskatning, told, støtte til små og mellemstore virksomheder) og i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Den politiske erfaring og kapacitet, der findes hos EU-institutionerne, bør danne grundlag for en omfattende og integreret indsats for at støtte de medlemsstater, der er i færd med at gennemføre vækstfremmende reformer og i den forbindelse anmoder om bistand fra Unionen. Følgelig bør en integreret og tværsektoriel tilgang vedtages med henblik på at sikre sammenhæng i det politiske landskab.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 19/2015 med titlen "En mere resultatorienteret tilgang er nødvendig for at forbedre leveringen af teknisk bistand til Grækenland" indeholder nyttige anbefalinger vedrørende Kommissionens tekniske bistand til medlemsstaterne, som der bør tages hensyn til i forbindelse med gennemførelsen af den støtte, der ydes i forbindelse med støtteprogrammet for strukturreformer.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Indsatsen for vækstfremmende strukturreformer bør fortsættes med beslutsomhed for at sikre reformernes effektivitet og for at bygge videre på de opnåede fremskridt.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af investeringer i realøkonomien.

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet udgør en betydelig supplerende støtte til bedre og hurtigere gennemførelse af reformer, der har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af konvergens, økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas samhørighed, konkurrenceevne og produktivitet samt stimulering af investeringer i realøkonomien.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Støtte gennem programmet bør stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat på områder såsom budget og beskatning, den offentlige sektor, institutionelle og administrative reformer, retssystemet, bekæmpelse af svig, korruption og hvidvaskning af penge, erhvervsklima, udvikling af den private sektor, investeringer, konkurrence, offentlige indkøb, privatiseringsprocesser, adgang til finansiering, investeringer, handel, bæredygtig udvikling, innovation, uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, folkesundhed, asyl- og migrationspolitik, landbrug og udvikling af landdistrikter og politikker for finanssektoren.

(8)  Støtte gennem programmet bør stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat på områder såsom budget og beskatning, den offentlige sektor, institutionelle og administrative reformer, retssystemet, bekæmpelse af svig, korruption og hvidvaskning af penge, erhvervsklima, udvikling af den private sektor, investeringer, konkurrence, offentlige indkøb, offentlig deltagelse i virksomheder, adgang til finansiering, investeringer, handel, bæredygtig udvikling, innovation, uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, folkesundhed, asyl- og migrationspolitik, landbrug og udvikling af landdistrikter og politikker for finanssektoren.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Medlemsstaterne bør kunne anmode om støtte fra Kommissionen under programmet for at få hjælp til gennemførelsen af reformer i forbindelse med processerne for økonomisk styring, navnlig de landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester, og foranstaltninger til gennemførelse af EU-lovgivning samt i forbindelse med gennemførelsen af økonomiske tilpasningsprogrammer. De bør også kunne anmode om støtte, når de gennemfører reformer på eget initiativ med henblik på at opnå bæredygtige resultater, når det gælder investeringer, vækst og jobskabelse.

(9)  Medlemsstaterne bør kunne anmode om støtte fra Kommissionen under programmet for at få hjælp til udformningen og gennemførelsen af reformer i forbindelse med processerne for økonomisk styring, navnlig for at forbedre gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester, og foranstaltninger til en passende gennemførelse af EU-lovgivning samt i forbindelse med gennemførelsen af økonomiske tilpasningsprogrammer. De bør også kunne anmode om støtte, når de gennemfører reformer på eget initiativ med henblik på at opnå bæredygtige resultater, når det gælder investeringer, øge vækst og jobskabelse, konkurrenceevne og territorial samhørighed.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer.

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til gennemsigtighedsprincippet, nærhedsprincippet og principperne om ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede aktioner, der skal sikre effektiv støtte, samt støtteforanstaltningernes type og omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Kommissionen bør, med samtykke fra den medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, kunne organisere tilvejebringelsen af støtte i samarbejde med internationale organisationer eller andre medlemsstater, der kan indgå aftale om at handle som reformpartnere. Den medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, bør for et specifik støtteområde kunne indgå et partnerskab med en eller flere medlemsstater som reformpartnere med henblik på udarbejdelse af strategier og reformkøreplaner samt udformning af bistand eller tilsyn med gennemførelsen af strategier og projekter. Det er den medlemsstat, der ønsker at modtage støtte, der har ansvaret for at gennemføre reformerne, medens reformpartnerne eller andre medlemsstater, der yder støtte, bør kunne bidrage til en vellykket gennemførelse af programmet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget" og "Et budget for Europa 20202 " understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på tiltag med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene. På denne baggrund bør støtteaktioner, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan. Aktionerne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som sikrer en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten. De bør desuden bidrage til at forbedre tilliden og fremme samarbejdet med Kommissionen og blandt medlemsstaterne. Unionen har endvidere bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise.

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget"1 og "Et budget for Europa 2020"2 understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på tiltag med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene. På denne baggrund bør støtteaktioner, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan. Aktionerne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som sikrer en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten. De bør desuden bidrage til at forbedre borgernes tillid til det europæiske projekt og fremme samarbejdet med Kommissionen og blandt medlemsstaterne. Unionen har endvidere bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise, således at forslagene kan skræddersyes til den særlige situation i de bistandssøgende medlemsstater.

__________________

__________________

1COM(2010) 700 endelig af 19. oktober 2010.

1 COM(2010)0700 af 19. oktober 2010.

2COM(2011) 500 endelig af 29. juni 2011.

2COM(2011)0500 af 29. juni 2011.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på at reformere institutioner, styring, administration, økonomiske og sociale sektorer, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eftersom anvendelsesområdet for støtte vil blive fastsat i samråd med den berørte medlemsstat.

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på at reformere institutioner, den territoriale forvaltningsstruktur på nationalt, regionalt og lokalt plan, administration, økonomiske og sociale sektorer, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eftersom anvendelsesområdet for støtte vil blive fastsat i samråd med den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Definitioner

Definitioner og principper

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved:

Ved anvendelse af denne forordning gælder følgende definitioner og principper:

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "Støttemodtagende medlemsstat": en medlemsstat, som modtager støtte fra Unionen via programmet.

1.  "støttemodtagende medlemsstat": en medlemsstat, som anmoder om og modtager støtte fra Unionen via programmet

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udvikling og gennemførelse af løsninger på nationale udfordringer, der påvirker udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan

a)  udvikling og gennemførelse af løsninger på nationale udfordringer, der opstår på baggrund af eller påvirker udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som bidrager til social og økonomisk samhørighed

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrag til en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten

c)  bidrag til en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten og EU's politikker

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering af institutioner, styring, administration, økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investeringer, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene.

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale og, hvor det er relevant, regionale og lokale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse eller etablering af institutioner, styring, administration som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at øge samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, skabelse af kvalitetsjob og investeringer, herunder gennem støtte til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at nå det overordnede mål i artikel 4 skal programmet have følgende specifikke mål:

1.  For at nå det overordnede mål i artikel 4 skal programmet have følgende specifikke mål, der skal forfølges i tæt samarbejde med de støttemodtagende medlemsstater:

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at bistå de nationale myndigheders initiativer til at udforme deres reformer i henhold til prioriteringer under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske virkninger

a)  at bistå de nationale myndigheders initiativer til at udforme og gennemføre deres bæredygtige reformer i henhold til prioriteringer og nærhedsprincippet samt under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske virkninger

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte de nationale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem mål og midler på tværs af sektorer

b)  at støtte de nationale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at planlægge og formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem mål og midler på tværs af sektorer

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at støtte de nationale myndigheders bestræbelser på at fastlægge og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer.

c)  at støtte de nationale myndigheders bestræbelser på at udforme og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at hjælpe de nationale myndigheder med at gøre forvaltningen af menneskelige ressourcer mere effektiv og virkningsfuld, hvor nødvendigt gennem fastlæggelse af klare ansvarsområder og en forbedring af de faglige kundskaber og færdigheder.

d)  at hjælpe de nationale myndigheder med at gøre forvaltningen af den sociale dialog og de menneskelige ressourcer mere effektiv og virkningsfuld, hvor nødvendigt gennem fastlæggelse af klare ansvarsområder og en forbedring af de faglige kundskaber og færdigheder.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse mål skal forfølges i nært samarbejde med de støttemodtagende medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De specifikke mål i stk. 1 skal vedrøre politikområder med relation til konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investering, navnlig følgende:

2.  De specifikke mål i stk. 1 skal vedrøre politikområder med relation til samhørighed, konkurrenceevne, innovation, bæredygtig vækst, beskæftigelse og investering, navnlig følgende:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  institutionelle reformer og effektiv og serviceorienteret offentlige forvaltning, en velfungerende retsstat, reformer af retssystemet og styrkelse af indsatsen mod svig, korruption og hvidvaskning af penge

b)  institutionelle reformer og effektiv og serviceorienteret offentlig forvaltning, en velfungerende retsstat, herunder korrekt anvendelse af EU-retten og EU's politikker, reformer af retssystemet og styrkelse af indsatsen mod svig, korruption og hvidvaskning af penge

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  erhvervsklimaet, udvikling af den private sektor, investeringer, privatiseringsprocesser, handel og udenlandske direkte investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, bæredygtig sektorudvikling og støtte til innovation

c)  erhvervsklimaet, udvikling af den private sektor, investeringer, offentlig deltagelse i virksomheder, handel og udenlandske direkte investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, bæredygtig sektorudvikling og støtte til innovation

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  politikker for landbruget og en bæredygtig udvikling af landdistrikterne

e)  politikker for gennemførelse af klimaindsatsen, fremme af energieffektivitet, opnåelse af energidiversificering og for at sætte en stopper for energimæssig isolation af medlemsstater og regioner samt for landbruget og en bæredygtig udvikling af landdistrikterne

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  politikker for finanssektoren og adgang til finansiering.

f)  politikker for finanssektoren, herunder fremme af finansiel forståelse, finansiel stabilitet, adgang til finansiering og långivning til realøkonomien, udarbejdelse, levering og kvalitetsovervågning af data og statistik samt politikker til bekæmpelse af skatteunddragelse.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under programmet, indgiver en anmodning om støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår.

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage teknisk støtte under programmet, indgiver en anmodning om teknisk støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, støttebehovet pr. berørt politikområde, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet. Under hensyntagen til de eksisterende indsatser og foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer, indkredser Kommissionen i tæt samarbejde med den pågældende medlemsstat de prioriterede støtteområder og omfanget af den støtte, der skal ydes, og det samlede finansielle bidrag til denne støtte.

2.  Under hensyntagen til gennemsigtighedsprincippet, ligebehandlingsprincippet, nærhedsprincippet og principperne om respekt for arbejdsmarkedets parter og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, støttebehovet pr. berørt politikområde, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet. Under hensyntagen til de eksisterende indsatser og foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) og EFSI, indkredser Kommissionen i tæt samarbejde med den pågældende medlemsstat de prioriterede aktioner, der skal sikre effektiv støtte, de særlige mål for den pågældende medlemsstat på grundlag af denne forordnings artikel 5, en tidsplan, omfanget af den støtte, der skal ydes, og et skøn over det samlede finansielle bidrag til denne støtte.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Anmodningen om støtte kan vedrøre følgende:

3.   Anmodningen om støtte kan vedrøre følgende:

a)  gennemførelse af reformer i forbindelse med økonomiske styringsprocesser, navnlig de relevante landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester og relevante aktioner forbundet med gennemførelsen af EU-retten

a)  gennemførelse af bæredygtige reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå økonomisk vækst og jobskabelse

b)   gennemførelse af de økonomiske tilpasningsprogrammer i medlemsstater, der modtager finansiel støtte fra Unionen i henhold til eksisterende instrumenter, navnlig i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/201323 for medlemsstater i euroområdet og Rådets forordning (EF) nr. 332/200224 for medlemsstater uden for euroområdet

b)   gennemførelse af de økonomiske tilpasningsprogrammer i medlemsstater, der modtager finansiel støtte fra Unionen i henhold til eksisterende instrumenter, navnlig i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/201323 for medlemsstater i euroområdet og Rådets forordning (EF) nr. 332/200224 for medlemsstater uden for euroområdet

c)  gennemførelse af reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå bæredygtige investeringer, vækst og jobskabelse.

c)  gennemførelse af bæredygtige reformer i forbindelse med økonomiske styringsprocesser, navnlig de relevante landespecifikke henstillinger, der udstedes i forbindelse med det europæiske semester, eller relevante aktioner forbundet med gennemførelsen af EU-retten.

_____________

________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1).

24 Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1).

24 Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1).

(Litra a) og c) i Kommissionens tekst er blevet til henholdsvis litra c) og a) i Parlamentets ændringsforslag. Og de er også begge to blevet ændret.)

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udformning af støtten

Udformning af den tekniske støtte

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan udforme den påtænkte støtte til de støttemodtagende medlemsstater i samarbejde med andre medlemsstater eller internationale organisationer.

1.  Kommissionen kan udforme den påtænkte tekniske støtte til de støttemodtagende medlemsstater i samarbejde med andre medlemsstater eller internationale organisationer.

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samråd med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder. En reformpartner bidrager i samråd med Kommissionen til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter.

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samarbejde med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder. En reformpartner bidrager i samarbejde med Kommissionen til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Foruden den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 9, kan programmet finansieres gennem supplerende bidrag fra medlemsstaterne.

1.  Foruden den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 9, kan programmet finansieres gennem supplerende frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig evalueringsrapport senest midt i 2019 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

2.   Kommissionen forelægger årligt en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af programmet og udarbejder en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, en begrundelse for enhver afgørelse om ydelse eller nægtelse af støtte til medlemsstater, effektiviteten i ressourceudnyttelsen, programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal tilpasses eller forlænges til efter 2020. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal tilpasses eller forlænges til efter 2020. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

udgår

Ændringsforslag     40

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  Antallet af mål i den støtteplan, der er indgået aftale om med den støttemodtagende medlemsstat

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020

Referencer

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

2.12.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

2.12.2015

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

12.5.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Costas Mavrides

12.5.2016

Behandling i udvalg

13.7.2016

10.10.2016

 

 

Dato for vedtagelse

10.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

8

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

UDTALELSE fra Budgetudvalget (10.11.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Ordfører for udtalelse: Jan Olbrycht

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af investeringer i realøkonomien.

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af bæredygtige investeringer i realøkonomien.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer.

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer. Kommissionen bør yderligere udvide kredsen af til rådighed stående eksterne eksperter, der vil kunne udsendes på ad hoc-basis til at yde støttearbejde til programmer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget"13 og "Et budget for Europa 2020"14 understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på tiltag med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene. På denne baggrund bør støtteaktioner, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan. Aktionerne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som sikrer en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten. De bør desuden bidrage til at forbedre tilliden og fremme samarbejdet med Kommissionen og blandt medlemsstaterne. Unionen har endvidere bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise.

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget"13 og "Et budget for Europa 2020"14 understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på tiltag med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene. På denne baggrund bør støtteaktioner, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på regionalt og nationalt plan, EU-plan og internationalt plan. Aktionerne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som sikrer en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten. De bør desuden bidrage til at forbedre tilliden og fremme samarbejdet med Kommissionen og blandt medlemsstaterne. Unionen har endvidere bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise.

__________________

__________________

13 KOM(2010) 700 endelig af 19. oktober 2010.

13 KOM(2010) 700 endelig af 19. oktober 2010.

14 KOM(2011) 500 endelig af 29. juni 2011.

14 KOM(2011) 500 endelig af 29. juni 2011.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for hele programmets varighed, der skal udgøre det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning, for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Finansiering af programmet via overførsel på Kommissionens initiativ af bevillinger fra teknisk bistand vil kun kunne anses for en ekstraordinær løsning, der ikke må skabe præcedens for så vidt angår finansiering af fremtidige initiativer på dette område. Et eventuelt lovforslag til forlængelse af programmet under den nye flerårige finansielle ramme bør omfatte en separat, ny bevilling øremærket specifikt til programmet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med hensyn til betydningen af at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at forfølge og gennemføre strukturelle, institutionelle og administrative reformer er det nødvendigt at tillade en medfinansieringssats på 100 % af de støtteberettigede omkostninger for at nå programmets mål og samtidig sikre overholdelse af principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

(16)  Med hensyn til betydningen af at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at forfølge og gennemføre strukturelle, institutionelle og administrative reformer er det nødvendigt at tillade en medfinansieringssats på op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger for at nå programmets mål og samtidig sikre overholdelse af principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at lette evalueringen af programmet bør der helt fra begyndelsen opstilles passende rammer for overvågning af programmets resultater. Der bør foretages en midtvejsevaluering af opfyldelsen af programmets mål og af dets effektivitet og merværdi på europæisk plan. Der bør endvidere foretages en endelig evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på indikatorerne og måle virkningerne af programmet.

(20)  For at lette evalueringen af programmet og indfrielsen af de fastsatte mål bør der helt fra begyndelsen opstilles passende rammer for overvågning af programmets resultater. Denne ramme vil tilsvarende skulle tage hensyn til de lektier, der drages af forløbet. Der bør udarbejdes en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet, herunder en analyse af anvendelsen af kriterierne for vurdering af anmodningen om støtte, en foreløbig evaluering af opfyldelsen af programmets mål, dets effektivitet og merværdi på europæisk plan og en vurdering af programmets fremtid under den næste programmeringsperiode. Der bør endvidere foretages en efterfølgende evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på indikatorerne og måle virkningerne af programmet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og for at nå dets mål, herunder navnlig undersøgelser, ekspertmøder og informations- og kommunikationsaktioner, såsom kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, for så vidt de angår denne forordnings generelle mål, udgifter i forbindelse med IT, der fokuserer på informationsbehandling og udveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af programmet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet beløber sig til højst 142 800 000 EUR.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet sættes til 142 800 000 EUR.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og for at nå dets mål, herunder navnlig undersøgelser, ekspertmøder og informations- og kommunikationsaktioner, såsom kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, for så vidt de angår denne forordnings generelle mål, udgifter i forbindelse med it, der fokuserer på informationsbehandling og -udveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af programmet.

udgår

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig evalueringsrapport senest midt i 2019 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om implementeringen af programmet, herunder en analyse af anvendelsen af kriterierne omhandlet i artikel 7, stk. 2, om vurdering af anmodninger om støtte indgivet af medlemsstater, en foreløbig evalueringsrapport senest i slutningen af 2018 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal tilpasses eller forlænges til efter 2020. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal genetableres under de næste finansielle rammer med en specifik bevillingsramme. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 17 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 91 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  0,35 % af de samlede midler efter fradrag af støtten til CEF som omhandlet i artikel 92, stk. 6, og til bistanden til de socialt dårligst stillede i henhold til artikel 92, stk. 7, afsættes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, hvoraf højst 112 233 000 EUR afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program.".

"3.  0,35 % af de samlede midler efter fradrag af støtten til CEF som omhandlet i artikel 92, stk. 6, og til bistanden til de socialt dårligst stillede i henhold til artikel 92, stk. 7, afsættes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, hvoraf højst 112 233 000 EUR i løbende priser afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program.".

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Forordning (EU) nr. 1305/2013

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan ELFUL anvende op til 0,25 % af sin årlige tildeling til at finansiere de opgaver, der er omhandlet i artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013, herunder omkostningerne til oprettelse og drift af det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 52, og det EIP-netværk, der er omhandlet i artikel 53 i denne forordning, på Kommissionens initiativ og/eller på dennes vegne, hvoraf højst 30 567 000 EUR afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program.

I overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan ELFUL anvende op til 0,25 % af sin årlige tildeling til at finansiere de opgaver, der er omhandlet i artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013, herunder omkostningerne til oprettelse og drift af det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 52, og det EIP-netværk, der er omhandlet i artikel 53 i denne forordning, på Kommissionens initiativ og/eller på dennes vegne, hvoraf højst 30 567 000 EUR i løbende priser afsættes til støtteprogrammet for strukturreformer til anvendelse inden for anvendelsesområdet for og formålet med det program.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020

Referencer

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

2.12.2015

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.12.2015

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jan Olbrycht

18.1.2016

Dato for vedtagelse

10.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (10.11.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Ordfører for udtalelse: Csaba Sógor

KORT BEGRUNDELSE

Som følge af den økonomiske krise er behovet for strukturreformer i Den Europæiske Union stærkere og mere presserende end nogensinde før. I juni 2010 tilsluttede stats- og regeringscheferne fra alle EU's medlemsstater sig Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I strategien anerkendtes det, at den økonomiske krise havde blotlagt strukturelle svagheder i Europas økonomi. Det svar, som EU kollektivt besluttede at udarbejde, havde ikke blot til formål at vende tilbage til situationen før krisen, men understregede i stedet, at medlemsstaterne og EU burde øge bestræbelserne på at gennemføre de nødvendige strukturreformer, som ville genskabe vækst og sikre en holdbar kurs for den europæiske økonomi og således hjælpe EU med at komme ud af krisen stærkere end nogensinde.

Seks år efter lanceringen af Europa 2020-strategien er dette tilsagn langt fra at være opfyldt.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) deler den opfattelse, at de fleste af EU's medlemsstater ikke kan tillade sig flere forsinkelser med hensyn til at iværksætte ambitiøse reformer. I sin 2016-rapport med titlen "Going for Growth" bemærkede OECD, at "vækstudsigterne på verdensplan fortsat er uklare på kort sigt, idet verdenshandelen er faldende, og opsvinget i de mere udviklede økonomier påvirkes negativt af vedvarende lave investeringer. Der er fortsat et stærkt behov for strukturreformer kombineret med understøttende efterspørgselspolitikker for at hæve produktiviteten og jobskabelsen på en holdbar måde, hvilket vil fremme forbedringer i egenkapitalen. [...] På baggrund af de dæmpede globale økonomiske perspektiver er der god grund til at prioritere reformer, som ud over at stimulere beskæftigelsen og produktiviteten bedst kan støtte aktiviteter på kort sigt "

Processen med korrekt at udforme og gennemføre reformer kan være særdeles vanskelig og kræver stærke analytiske, planlægningsmæssige og forvaltningsmæssige kapaciteter samt adgang til oplysninger og tilstrækkelige menneskelige ressourcer. Evalueringen af erfaringerne fra taskforcen for Grækenland antyder, at tilgængeligheden af teknisk bistand kan spille en central rolle som drivkraft for reformer, men at virkningerne heraf kan blive alvorligt hæmmet af manglen på en klar strategi. Disse erfaringer viser også, at teknisk bistand ikke kun bør være til rådighed i krisetider. Efter ordførerens mening kan den bedst anvendes til at skabe strukturelt solide og modstandsdygtige økonomier, der kan modstå fremtidige udfordringer.

På denne baggrund er Kommissionens forslag om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer, der yder bistand til en bred vifte af reformer, et velkomment initiativ, eftersom alle EU's medlemsstater bør have mulighed for at anmode om og modtage støtte til at gøre fremskridt med reformer, der kan skabe et sundt økonomisk miljø, fremme vækst og beskæftigelse og forbedre levestandarden for deres borgere.

Kommissionen har identificeret samhørighedspolitikken, nærmere bestemt de ressourcer, der afsættes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, som kilde til finansiering af det nye program. Dette valg giver anledning til bekymring, der skal tages i betragtning, eftersom det langt fra er blevet bevist, at medlemsstaternes behov med hensyn til kapacitetsopbygning for effektivt at kunne forvalte fondene inden for de nye og mere komplekse lovgivningsmæssige rammer i sidste ende vil vise sig at være lavere end oprindeligt forventet. Som modvægt til dette bør det ikke glemmes, at den type reformer, som programmet er rettet mod, i sig selv vil bidrage til at skabe gunstige rammer, der kan hjælpe medlemsstaterne med at få fuldt udbytte af samhørighedspolitikkens investeringer i både hårde og bløde aktiver, bl.a. ved at forbedre udnyttelsesgraden.

I betragtning af forskellene i udviklingsniveau i medlemsstaterne og i tilgængeligheden af ekspertise af høj kvalitet i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af gennemgribende strukturelle reformer vil visse lande få mulighed for at drage større fordel af denne støtte end andre. Alle vellykkede reformer vil dog i sidste ende føre til øget social, økonomisk og territorial samhørighed i EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed. Desuden er det fastsat i artikel 11 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i Unionens politikker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

udgår

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  I artikel 5 og 148 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes det, at Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet hvert år skal udarbejde retningslinjer for samordning af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Flere medlemsstater har gennemgået og gennemgår fortsat tilpasningsprocesser med det formål at rette op makroøkonomiske ubalancer, der er opstået i den seneste tid, og mange er konfronteret med lav potentiel vækst. Unionen har placeret gennemførelsen af strukturreformer blandt sine politiske prioriteter med henblik på at genskabe et bæredygtigt opsving, frigøre det vækstpotentiale, der er nødvendigt for at forbedre tilpasningsevnen, og understøtte konvergensprocessen.

(3)  Flere medlemsstater har gennemgået og gennemgår fortsat tilpasningsprocesser med det formål at rette op makroøkonomiske og sociale ubalancer, der er opstået i den seneste tid, og mange lider under lav potentiel vækst, høj arbejdsløshed, en alvorlig krise, der påvirker deres vigtigste produktionssystemer, voksende sociale forskelle og en øget fattigdomsrisiko blandt befolkningen. Der er følgelig behov for socialt ansvarlige, intelligente, bæredygtige og inklusive strukturreformer, som opfylder kravene i artikel 9 i TEUF. Unionen har derfor placeret gennemførelsen af sådanne strukturreformer blandt sine politiske prioriteter med henblik på at genskabe et bæredygtigt opsving, frigøre det vækstpotentiale, der er nødvendigt for at forbedre tilpasningsevnen, stimulere vækst, skabe beskæftigelse, fremme investeringer og understøtte den opadgående konvergens.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Reformer er i deres natur komplekse processer, der kræver en komplet kæde af højt specialiserede kundskaber og færdigheder. Gennemførelse af strukturreformer på flere forskellige offentlige politikområder er en krævende udfordring, da deres fordele ofte er længe om at slå igennem. Derfor er en tidlig og effektiv gennemførelse afgørende i såvel kriseramte som strukturelt svage økonomier. I denne forbindelse har Unionens støtte i form af teknisk bistand haft afgørende betydning for den økonomiske tilpasning i Grækenland og Cypern de seneste år.

(4)  Reformer er i deres natur komplekse processer, der kræver politisk vilje, evne til dialog og samarbejde på flere niveauer, budgetmæssige og administrative ressourcer og en komplet kæde af højt specialiserede kundskaber og færdigheder. Gennemførelse af strukturreformer på flere forskellige offentlige politikområder er en krævende udfordring, da deres resultater ofte er længe om at slå igennem. Derfor er en tidlig og effektiv gennemførelse afgørende i såvel kriseramte som strukturelt svage økonomier. I denne forbindelse har Unionens støtte i form af teknisk bistand haft stor betydning for den finanspolitiske konsolidering og strukturreformerne de seneste år, navnlig i medlemsstater underlagt programmer for økonomisk tilpasning. Unionen bør følgelig uddrage læren af de programmer, hvis formål det har været at fremme den økonomiske tilpasning i Grækenland og Cypern de seneste år. Det er også afgørende at inddrage interessenter i udformningen af reformer, udarbejde konsekvensanalyser og sikre, at medlemsstaterne, herunder regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet får medbestemmelse i disse reformer, således at støtteprogrammerne kan opnå et vellykket resultat.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Europa-Parlamentet har inden for rammerne af det europæiske semester fastlagt1a socialt ansvarlige reformer som reformer, der tager udgangspunkt i solidaritet, integration, social retfærdighed og en rimelig fordeling af rigdom, dvs. en model, der kan sikre lighed og social beskyttelse, beskytte de sårbare grupper og forbedre levevilkårene for alle borgere.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 (vedtagne tekster, P8_TA(2016)0059).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Medlemsstaterne kan drage fordel af støtte til tackling af udfordringer ved udformning og gennemførelse af strukturreformer. Disse udfordringer kan bero på forskellige faktorer, herunder begrænset administrativ og institutionel kapacitet eller inadækvat anvendelse og gennemførelse af EU-lovgivning.

(5)  Medlemsstaterne kan drage fordel af støtte til tackling af udfordringer ved udformning og gennemførelse af bæredygtige strukturreformer i overensstemmelse med Unionens økonomiske og sociale målsætninger, herunder støtte til økonomisk vækst, skabelse af varige og anstændige job, fremme af sunde offentlige investeringer og social udvikling. Disse udfordringer kan bero på forskellige faktorer, herunder begrænset administrativ og institutionel kapacitet eller inadækvat anvendelse og gennemførelse af EU-lovgivning, hvilket kan medføre uhensigtsmæssigt udformede reformer, der ikke kan opfylde disse målsætninger. Sådanne faktorer kan senere påvirke visse medlemsstaters langsigtede vækstpotentiale med følgevirkninger for velfærdsydelser og jobskabelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Unionen har lang erfaring med at stille særlig støtte til rådighed for den nationale forvaltning og andre myndigheder i medlemsstaterne, når det gælder kapacitetsopbygning og lignende tiltag på bestemte områder (f.eks. beskatning, told, støtte til små og mellemstore virksomheder) og i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Unionens erfaringer med at bistå nationale myndigheder med at gennemføre reformer bør anvendes til at styrke Unionens evne til at yde støtte til medlemsstaterne. Det er absolut nødvendigt med en omfattende og integreret indsats for at yde støtte til de medlemsstater, der er i færd med at gennemføre vækstfremmende reformer og i den forbindelse anmoder om bistand fra Unionen.

(6)  Unionens institutioner og organer har lang erfaring med at stille særlig støtte til rådighed for de nationale og/eller subnationale myndigheder i medlemsstaterne, når det gælder kapacitetsopbygning og lignende tiltag på bestemte områder (f.eks. beskatning, told, støtte til små og mellemstore virksomheder) og i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Unionens institutioners og organers erfaringer med at bistå nationale og regionale myndigheder med at udforme og gennemføre inklusive og bæredygtige reformer bør anvendes til at styrke Unionens evne til at yde støtte til interesserede medlemsstater med henblik på at bidrage til at forbedre deres vækstpotentiale og sociale samhørighed gennem foranstaltninger, der tager sigte på at øge beskæftigelsesfrekvensen, bekæmpe social udstødelse og fattigdom og øge tilgængeligheden og kvaliteten af sundheds- og uddannelsestjenester. Disse støtteforanstaltninger bør baseres på en omfattende og integreret tilgang, der tager højde for forbindelserne mellem de forskellige områder, som er omfattet af reformer, og alle forvaltningsniveauers evne til at arbejde sammen som partnere, samtidig med at der udvises respekt for hver enkelt medlemsstats institutionelle ramme, og alle interessenter inddrages.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Det anerkendes i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 19/2015 med titlen "En mere resultatorienteret tilgang er nødvendig for at forbedre leveringen af teknisk bistand til Grækenland", at leveringen af teknisk bistand til medlemsstaterne bør baseres på en strategi med veldefinerede målsætninger. Denne beretning indeholder også nyttige anbefalinger, som bør tages i betragtning, om, hvordan Kommissionen kan forbedre sin støtte til medlemsstaterne, bl.a. ved at øge ejerskabet til og effektiviteten af reformer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af investeringer i realøkonomien.

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre bæredygtige vækstfremmende administrative reformer og økonomiske og sociale strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, styrkelse af Europas konkurrenceevne, skabelse af stabile og bæredygtige job, stigning i produktiviteten og stimulering af bæredygtige investeringer i realøkonomien og i retning af at sikre sundheds- og uddannelsestjenester af høj kvalitet, bekæmpe fattigdom og social udstødelse og i sidste ende styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I overensstemmelse med artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen ved udformningen og gennemførelsen af programmet tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed. Desuden er det fastsat i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i Unionens politikker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Med henblik på at fremme god forvaltning og sikre civilsamfundets deltagelse fastsætter artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer skal arbejde så åbent som muligt.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Støtte gennem programmet bør stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat på områder såsom budget og beskatning, den offentlige sektor, institutionelle og administrative reformer, retssystemet, bekæmpelse af svig, korruption og hvidvaskning af penge, erhvervsklima, udvikling af den private sektor, investeringer, konkurrence, offentlige indkøb, privatiseringsprocesser, adgang til finansiering, investeringer, handel, bæredygtig udvikling, innovation, uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, folkesundhed, asyl- og migrationspolitik, landbrug og udvikling af landdistrikter og politikker for finanssektoren.

(8)  Støtte gennem programmet bør stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat på områder, hvor medlemsstaterne har identificeret særlige behov, såsom budget og beskatning, den offentlige sektor, institutionelle og administrative reformer, retssystemet, bekæmpelse af svig, korruption og hvidvaskning af penge, bekæmpelse af sort arbejde og skuffeselskaber, erhvervsklima, udvikling af den private sektor, investeringer, konkurrence, offentlige indkøb, privatiseringsprocesser, adgang til finansiering, investeringer, handel, bæredygtig udvikling, innovation, uddannelse, arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik, bekæmpelse af fattigdom og fremme af social inklusion, folkesundhed, asyl- og migrationspolitik, landbrug og udvikling af landdistrikter og politikker for finanssektoren.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det er nødvendigt at fastlægge de støtteberettigede foranstaltninger, hvorigennem programmets mål skal nås.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Medlemsstaterne bør kunne anmode om støtte fra Kommissionen under programmet for at få hjælp til gennemførelsen af reformer i forbindelse med processerne for økonomisk styring, navnlig de landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester, og foranstaltninger til gennemførelse af EU-lovgivning samt i forbindelse med gennemførelsen af økonomiske tilpasningsprogrammer. De bør også kunne anmode om støtte, når de gennemfører reformer på eget initiativ med henblik på at opnå bæredygtige resultater, når det gælder investeringer, vækst og jobskabelse.

(9)  Medlemsstaterne bør kunne anmode om støtte fra Kommissionen under programmet for at få hjælp til gennemførelsen af deres reformer i forbindelse med processerne for økonomisk styring, navnlig de relevante landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester, og foranstaltninger til gennemførelse af EU-lovgivning, -politikker og -strategier samt i forbindelse med gennemførelsen af økonomiske tilpasningsprogrammer. De bør også kunne anmode om støtte, når de gennemfører reformer på eget initiativ med henblik på at opnå bæredygtige resultater, når det gælder investeringer, jobskabelse, inklusiv vækst, social inklusion og samhørighed og tilstrækkelig social beskyttelse. Med henblik på at sikre at de tilstræbte reformer har en omfattende grad af støtte, bør de medlemsstater, der ønsker at få gavn af programmet, i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgninger høre relevante interessenter, som f.eks. lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre repræsentanter for erhvervslivet og civilsamfundet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i adfærdskodeksen for partnerskab under samhørighedspolitikken, samt de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer.

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til nærhedsprincippet og principperne om gennemsigtighed, partnerskab, arbejdsmarkedsparternes uafhængighed ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, begrundelsen for reformen, herunder resultaterne fra høringerne af relevante interessenter og partnere, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten, samtidig med at der tages hensyn til eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer og -instrumenter. Beslutningen om at yde støtte gennem programmet bør tage form af en aftale om teknisk bistand, hvori Kommissionen og den pågældende medlemsstat på grundlag af de specifikke behov, som medlemsstaten har identificeret, bør blive enige om de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og vejledende tidsplan og det samlede finansielle bidrag til denne støtte. I denne forbindelse bør Kommissionen og den pågældende medlemsstat tage hensyn til den gældende kompetencefordeling mellem de forskellige forvaltningsniveauer og til den omstændighed, at visse landespecifikke henstillinger er rettet til lokale og regionale myndigheder.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget"13 og "Et budget for Europa 2020"14 understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på tiltag med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene. På denne baggrund bør støtteaktioner, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan. Aktionerne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan, og som sikrer en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten. De bør desuden bidrage til at forbedre tilliden og fremme samarbejdet med Kommissionen og blandt medlemsstaterne. Unionen har endvidere bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise.

(11)  I Kommissionens meddelelser "Gennemgang af EU's budget"13 og "Et budget for Europa 2020"14 understreges vigtigheden af at fokusere finansieringen på tiltag med en klar europæisk merværdi, dvs. hvor der på EU-plan kan tilvejebringes en merværdi i forhold til en indsats fra medlemsstaterne alene som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214a og de tilhørende gennemførelsesbestemmelser. På denne baggrund bør støtteaktioner, som gennemføres under programmet, være kendetegnet ved komplementaritet og synergi på lokalt, regionalt og nationalt plan samt på EU-plan og internationalt plan med andre programmer og politikker. Aktionerne under programmet bør give mulighed for at udarbejde og gennemføre løsninger på nationale udfordringer, der har indvirkning på tværs af grænserne eller på EU-plan og forbedrer gennemførelsen af EU-retten, -politikker og -strategier. Unionen har endvidere bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at skabe en platform for udveksling og deling af god praksis mellem ligestillede og for at mobilisere ekspertise med henblik på at udarbejde løsninger, der er tilpasset de anmodende medlemsstaters specifikke situation.

__________________

__________________

13 KOM(2010) 700 endelig af 19. oktober 2010.

13 KOM(2010) 700 endelig af 19. oktober 2010.

14 KOM(2011) 500 endelig af 29. juni 2011.

14 KOM(2011) 500 endelig af 29. juni 2011.

 

14a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Finansieringskilden til dette program bør ikke skabe præcedens for fremtidige forslag. I sin midtvejsevaluering skal Kommissionen og Revisionsretten nøje analysere programmets relevans og dets europæiske merværdi, samt om det er muligt at inddrage andre finansieringskilder.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Medlemsstater, der anmoder om støtte, bør kunne bidrage til programmets finansielle ramme med yderligere midler. På nuværende tidspunkt begrænser forordning (EU) nr. 1303/2013 muligheden for at overføre ressourcer, der er afsat til teknisk bistand på initiativ af en medlemsstat til de medlemsstater, som står over for midlertidige budgetproblemer. Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres for at give alle medlemsstater mulighed for at deltage i finansieringen af programmet. De midler, der overføres til EU-budgettet, bør anvendes til at støtte aktioner, der bidrager til en smart, bæredygtig og inklusiv vækst eller fondsspecifikke formål i de pågældende medlemsstater.

(14)  Medlemsstater, der anmoder om støtte, bør have mulighed for at bidrage til programmets finansielle ramme med yderligere midler. På nuværende tidspunkt begrænser forordning (EU) nr. 1303/2013 muligheden for at overføre ressourcer, der er afsat til teknisk bistand på initiativ af en medlemsstat til de medlemsstater, som står over for midlertidige budgetproblemer. Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres for at give alle medlemsstater mulighed for at deltage i finansieringen af programmet. De midler, der overføres til EU-budgettet, bør anvendes til at støtte aktioner, der bidrager til en smart, bæredygtig og inklusiv vækst eller fondsspecifikke formål i de pågældende medlemsstater gennem forbedret effektivitet og øget absorption af midlerne fra fondene.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201218 om de finansielle regler gældende for Den Europæiske Unions årlige budget. Kommissionen bør vedtage flerårige arbejdsprogrammer, som fastsætter de politiske mål, der forfølges, de forventede resultater af støtten og de finansielle prioriteringer på de forskellige politikområder. Disse elementer bør specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer vedtaget ved gennemførelsesretsakter.

(15)  Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Kommissionen bør have beføjelse til ved delegerede retsakter at vedtage flerårige arbejdsprogrammer, som fastsætter de sociale og økonomiske mål, der forfølges, de forventede resultater af støtten og de finansielle prioriteringer på de forskellige politikområder. De flerårige arbejdsprogrammer bør også opstille gennemsigtige kriterier med henblik på at fastslå, hvilke foranstaltninger under programmet der skal prioriteres, og hvordan de tilgængelige ressourcer skal fordeles. Disse elementer bør specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer vedtaget ved gennemførelsesretsakter.

__________________

 

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med hensyn til betydningen af at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at forfølge og gennemføre strukturelle, institutionelle og administrative reformer er det nødvendigt at tillade en medfinansieringssats på 100 % af de støtteberettigede omkostninger for at nå programmets mål og samtidig sikre overholdelse af principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

(16)  Med hensyn til betydningen af at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at forfølge og gennemføre socialt ansvarlige og bæredygtige strukturelle, institutionelle og administrative reformer er det nødvendigt at tillade en medfinansieringssats på op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger for at nå programmets mål og samtidig sikre overholdelse af principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, bør Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat kunne træffe særlige foranstaltninger for en begrænset del af det årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er støtteberettigede under programmet for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov.

(17)  I tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, bør Kommissionen og medlemsstaten efter anmodning fra den pågældende medlemsstat kunne blive enige om vedtagelsen af særlige foranstaltninger for en begrænset del af det årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er støtteberettigede under programmet for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre en effektiv og sammenhængende tildeling af midler fra Unionens budget og efterleve princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør aktioner under dette program komplettere og supplere pågående EU-programmer, samtidig med at der undgås dobbeltfinansiering af samme udgifter. Inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder og i alle faser af processen bør Kommissionen og den berørte medlemsstat på EU-plan og nationalt plan sikre en effektiv koordination for at sikre konsistens, komplementaritet og synergi mellem de finansieringskilder, der benyttes til aktioner i de relevante medlemsstater med tætte forbindelser til dette program, navnlig med foranstaltninger, der finansieres gennem EU-fondene i medlemsstaterne.

(18)  For at sikre en effektiv og sammenhængende tildeling af midler fra Unionens budget og efterleve princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør aktioner under dette program komplettere og supplere pågående EU-programmer, samtidig med at der undgås dobbeltfinansiering af samme udgifter. Inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder og i alle faser af processen bør Kommissionen og den berørte medlemsstat på EU-plan og nationalt plan sikre en effektiv koordination for at sikre konsistens, komplementaritet og synergi mellem foranstaltninger, der finansieres gennem Unionens fonde, programmer og instrumenter og støtte fra andre relevante internationale organisationer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger i hele udgiftscyklussen, herunder forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med sanktioner.

(19)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger i hele udgiftscyklussen, herunder forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at lette evalueringen af programmet bør der helt fra begyndelsen opstilles passende rammer for overvågning af programmets resultater. Der bør foretages en midtvejsevaluering af opfyldelsen af programmets mål og af dets effektivitet og merværdi på europæisk plan. Der bør endvidere foretages en endelig evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på indikatorerne og måle virkningerne af programmet.

(20)  For at lette evalueringen af programmet bør der helt fra begyndelsen opstilles passende rammer for overvågning af gennemførelsen af foranstaltninger og programmets resultater. Der bør foretages en ekstern midtvejsevaluering af opfyldelsen af programmets mål og af dets effektivitet og merværdi, herunder, men ikke begrænset til, politikområder vedrørende konkurrenceevne, vækst, job og investering på europæisk plan. Der bør endvidere foretages en endelig evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på indikatorerne og måle virkningerne af programmet. Kommissionen bør en gang om året ligeledes offentliggøre oplysninger om gennemførelsen af de årlige arbejdsprogrammer, herunder oplysninger om modtagere af teknisk bistand, udbydere af teknisk bistand samt målene og prioriteringerne for de reformer, der tilstræbes gennem bistand og tildelte midler.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at tilpasse listen over indikatorer til måling af opfyldelsen af programmets mål i lyset af de erfaringer, der høstes under gennemførelsen af programmet, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af listen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante samråd under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for, at relevante dokumenter fremsendes samtidigt til Europa-Parlamentet og Rådet, og at dette sker hurtigst muligt og på hensigtsmæssig vis.

(21)  For at vedtage flerårige arbejdsprogrammer og tilpasse listen over indikatorer til måling af opfyldelsen af programmets mål i lyset af de erfaringer, der høstes under gennemførelsen af programmet, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår vedtagelsen af flerårige arbejdsprogrammer og ændring af listen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante samråd under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse samråd gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning vedrørende vedtagelsen af de flerårige og årlige arbejdsprogrammer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(22)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning vedrørende vedtagelsen af de årlige arbejdsprogrammer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på at reformere institutioner, styring, administration, økonomiske og sociale sektorer, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eftersom anvendelsesområdet for støtte vil blive fastsat i samråd med den berørte medlemsstat.

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til bæredygtige institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem teknisk bistand, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  "nationale myndigheder": medlemsstaternes myndigheder, herunder myndigheder på regionalt og lokalt plan i overensstemmelse med national lovgivning

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  "aftale om teknisk bistand": et dokument, som Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat har vedtaget, og som fastsætter betingelserne for ydelse af støtte under programmet og bl.a. specificerer de prioriterede områder, støtteforanstaltningers omfang og vejledende tidsplan og det finansielle bidrag fra programmet

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet skal finansiere aktioner med europæisk merværdi. Med henblik herpå sikrer Kommissionen, at de indsatser, der udvælges til finansiering, kan forventes at skabe resultater med en europæisk merværdi, og den fører tilsyn med, om der faktisk opstår en europæisk merværdi.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Aktionerne og aktiviteterne under programmet skal sikre en europæisk merværdi gennem navnlig:

2.  Aktionerne under programmet skal sikre en europæisk merværdi gennem navnlig:

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udvikling og gennemførelse af løsninger på nationale udfordringer, der påvirker udfordringer på tværs af grænserne eller på EU-plan

a)  udvikling og gennemførelse af løsninger på nationale udfordringer, der kan have en indvirkning på tværs af grænserne eller på EU-plan

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  komplementaritet og synergi med andre EU-programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan

b)  komplementaritet og synergi med andre EU-programmer og politikker på lokalt, regionalt og nationalt plan samt EU-plan og internationalt plan

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrag til en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU-retten

c)  bidrag til gennemførelsen af EU-retten

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrag til udveksling af god praksis og opbygning af en platform og netværk af ekspertise på EU-plan

d)  bidrag til udveksling af god praksis og/eller opbygning af en platform og netværk af ekspertise på EU-plan

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  fremme af europæiske værdier, navnlig solidaritet og respekt for grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fremme af gensidig tillid mellem støttemodtagende medlemsstater og Kommissionen og samarbejde mellem medlemsstaterne.

udgår

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering af institutioner, styring, administration, økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investeringer, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene.

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer, som gennemføres på en socialt ansvarlig måde i medlemsstaterne gennem teknisk støtte til nationale myndigheder til at udforme og gennemføre foranstaltninger, der tager sigte på at forhøje konkurrenceevne, inklusiv og bæredygtig vækst, anstændig og varig beskæftigelse, produktivitet og bæredygtige investeringer og styrke bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse, fremme et højt uddannelsesniveau og forbedre den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at bistå de nationale myndigheders initiativer til at udforme deres reformer i henhold til prioriteringer under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske virkninger

a)  at bistå de nationale myndigheders initiativer til at udforme reformer i henhold til deres prioriteringer under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske virkninger og målsætningerne om at bidrage til gennemførelsen af EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og fremme social samhørighed;

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte de nationale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem mål og midler på tværs af sektorer

b)  at støtte de nationale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier forbundet med vækst og social samhørighed og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem mål og midler på tværs af sektorer

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at bistå de nationale myndigheder med at harmonisere national lovgivning med EU-lovgivningen og gennemføre EU-lovgivningen

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at støtte de nationale myndigheders bestræbelser på at fastlægge og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer

c)  at støtte de nationale myndigheders bestræbelser på i tæt samarbejde med interessenterne at fastlægge og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse mål skal forfølges i nært samarbejde med de støttemodtagende medlemsstater.

Disse mål skal forfølges i nært samarbejde med de støttemodtagende medlemsstater og med behørig respekt for medlemsstaternes prioriteringer og dialogen med arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De specifikke mål i stk. 1 skal vedrøre politikområder med relation til konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investering, navnlig følgende:

2.  De specifikke mål i stk. 1 skal vedrøre politikområder med relation til konkurrenceevne, inklusiv vækst, varig beskæftigelse, investering og social samhørighed, navnlig følgende:

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  institutionelle reformer og effektiv og serviceorienteret offentlige forvaltning, en velfungerende retsstat, reformer af retssystemet og styrkelse af indsatsen mod svig, korruption og hvidvaskning af penge

b)  institutionelle reformer og effektiv og serviceorienteret offentlig forvaltning af høj kvalitet, en velfungerende retsstat, reformer af retssystemet og styrkelse af indsatsen mod svig, korruption og hvidvaskning af penge samt politikker til bekæmpelse af skatteundgåelse og skatteunddragelse

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  erhvervsklimaet, udvikling af den private sektor, investeringer, privatiseringsprocesser, handel og udenlandske direkte investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, bæredygtig sektorudvikling og støtte til innovation

c)  erhvervsklimaet, genindustrialisering, ændringer i produktionssystemer, energisektorer, udvikling af den private sektor, investeringer, økonomisk og socialt behørigt begrundede privatiseringsprocesser, handel og udenlandske direkte investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, bæredygtig sektorudvikling og støtte til innovation og digitalisering

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  uddannelse, arbejdsmarkedspolitikker, social inklusion, socialsikring og sociale velfærdssystemer, folkesundhed og sundhedssystemer, asyl, migration og grænsepolitik

d)  uddannelse, arbejdsmarkedspolitikker med sigte på at skabe varig beskæftigelse, bekæmpelse af fattigdom og fremme af social inklusion, socialsikring og sociale velfærdssystemer, folkesundhed og sundhedssystemer

 

 

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  asyl, migration og grænsepolitik

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaten skal, hvor det er relevant, i samråd med de regionale myndigheder identificere de politikområder, som den ønsker at beskæftige sig med i henhold til sine specifikke behov.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ekspertise inden for politisk rådgivning, politikændring samt lovgivningsmæssige, institutionelle, strukturelle og administrative reformer

a)  ekspertise inden for lovgivningsmæssige, institutionelle, strukturelle og administrative reformer

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  udformning af strategier og reformkøreplaner og udarbejdelse af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  indsamling af data og statistikker, udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks

d)  indsamling af data og statistikker, udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer og/eller benchmarks

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  tilrettelæggelse af lokal operationel støtte på områderne asyl, migration og grænsekontrol

e)  tilrettelæggelse af lokal operationel støtte

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  it-kapacitetsopbygning: udvikling, vedligeholdelse, drift og kvalitetskontrol af it-infrastrukturen og applikationer, der er nødvendige for at gennemføre de relevante reformer

(f)  it-kapacitetsopbygning for udvikling, vedligeholdelse, drift og kvalitetskontrol af it-infrastrukturen og applikationer, der er nødvendige for at gennemføre de relevante reformer

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  kommunikationsprojekter: indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, informationsformidling og udveksling af god praksis, tilrettelæggelse af informationskampagner, mediekampagner og arrangementer, herunder intern kommunikation

h)  kommunikationsprojekter inden for rammerne af de tilstræbte reformer: indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, informationsformidling og udveksling af god praksis, tilrettelæggelse af informationskampagner, mediekampagner og arrangementer

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  udarbejdelse og offentliggørelse af materiale med henblik på at formidle oplysninger om og resultater af programmet: udvikling, drift og vedligeholdelse af systemer og redskaber, hvortil der bruges informations- og kommunikationsteknologier

i)  udarbejdelse og offentliggørelse af materiale med henblik på at formidle oplysninger om og resultater af programmet, bl.a. gennem udvikling, drift og vedligeholdelse af systemer og redskaber, hvortil der bruges informations- og kommunikationsteknologier

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under programmet, indgiver en anmodning om støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår.

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under programmet, indgiver en anmodning om støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår. Inden der indsendes en anmodning, skal medlemsstaterne inddrage deres parlament og i overensstemmelse med partnerskabsprincippet, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013, deres partnere fra regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter fra civilsamfundet.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, støttebehovet pr. berørt politikområde, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet. Under hensyntagen til de eksisterende indsatser og foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer, indkredser Kommissionen i tæt samarbejde med den pågældende medlemsstat de prioriterede støtteområder og omfanget af den støtte, der skal ydes, og det samlede finansielle bidrag til denne støtte.

2.  Under hensyntagen til nærhedsprincippet og principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, begrundelsen for reformen, herunder resultaterne fra høringerne af relevante interessenter og partnere, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet, samtidig med at der tages hensyn til de eksisterende indsatser og foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer og -instrumenter.

 

Beslutningen om at yde støtte gennem programmet skal tage form af en aftale om teknisk bistand, hvori Kommissionen og den pågældende medlemsstat på grundlag af de specifikke behov, som medlemsstaten har identificeret, skal blive enige om de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og vejledende tidsplan og det samlede finansielle bidrag til denne støtte.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemførelse af reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå bæredygtige investeringer, vækst og jobskabelse.

c)  gennemførelse af reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå bæredygtige investeringer og jobskabelse, inklusiv vækst og konkurrenceevne.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når støtten til en medlemsstat er blevet godkendt, skal de nationale myndigheder i den støttemodtagende medlemsstat informere det nationale parlament, de relevante rådgivende udvalg og arbejdsmarkedets parter om den indgåede aftale om teknisk bistand i fuld overensstemmelse med gældende national lovgivning.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan udforme den påtænkte støtte til de støttemodtagende medlemsstater i samarbejde med andre medlemsstater eller internationale organisationer.

1.  Kommissionen kan efter aftale med den støttemodtagende medlemsstat udforme den påtænkte støtte til de støttemodtagende medlemsstater i samarbejde med andre medlemsstater eller internationale organisationer.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samråd med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder. En reformpartner bidrager i samråd med Kommissionen til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter.

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samråd med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder, på baggrund af en gensidig aftale. En reformpartner bidrager i samråd med Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og for at nå dets mål, herunder navnlig undersøgelser, ekspertmøder og informations- og kommunikationsaktioner, såsom kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, for så vidt de angår denne forordnings generelle mål, udgifter i forbindelse med it, der fokuserer på informationsbehandling og -udveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af programmet.

2.  Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og for at nå dets mål, herunder navnlig undersøgelser, ekspertmøder og informations- og kommunikationsaktioner, for så vidt de angår denne forordnings generelle mål, udgifter i forbindelse med it, der fokuserer på informationsbehandling og -udveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af programmet.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De i stk. 1 omhandlede supplerende bidrag anvendes til at støtte aktioner, der bidrager til at gennemføre EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Et bidrag fra en støttemodtagende medlemsstat i overensstemmelse med stk. 2 anvendes udelukkende i den pågældende medlemsstat.

3.  De i stk. 1 omhandlede supplerende bidrag anvendes til at støtte aktioner, der bidrager til at gennemføre EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Et bidrag fra en støttemodtagende medlemsstat i overensstemmelse med stk. 2 anvendes udelukkende i forbindelse med teknisk bistand til den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  bidrag til trustfonde

g)  bidrag til trustfonde for tildeling af støtte fra internationale organisationer

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der kan ydes tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, internationale organisationer, offentlige og/eller private organer og enheder, som er lovligt etableret i en af følgende:

3.  Der kan ydes tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, internationale organisationer og offentlige organer og enheder, som er lovligt etableret i en af følgende:

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Støtte kan også ydes af individuelle eksperter, der kan indbydes til at bidrage til udvalgte aktiviteter inden for rammerne af programmet, når dette er nødvendigt for at nå de specifikke mål, der er fastsat i artikel 5.

4.  Individuelle eksperter kan ligeledes indbydes til at bidrage til udvalgte aktiviteter inden for rammerne af programmet, når dette er nødvendigt for at nå de specifikke mål, der er fastsat i artikel 5.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at gennemføre programmet vedtager Kommissionen flerårige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. I de flerårige arbejdsprogrammer beskrives de politikmål, der forfølges gennem den påtænkte støtte, og de forventede resultater samt finansieringsprioriteringer på de relevante politikområder. De flerårige arbejdsprogrammer specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og som fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse, sammen med alle de elementer, der kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

5.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende vedtagelsen af flerårige arbejdsprogrammer. I de flerårige arbejdsprogrammer beskrives de politikmål, der forfølges gennem den påtænkte støtte, og de forventede resultater samt finansieringsprioriteringer på de relevante politikområder. De flerårige arbejdsprogrammer specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og som fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse, sammen med alle de elementer, der kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  For at sikre en rettidig tildeling af midler kan det årlige arbejdsprogram angive, at i tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, kan Kommissionen på anmodning af en medlemsstat træffe særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de mål og aktioner, der er støtteberettigede under programmet, for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov. Sådanne særlige foranstaltninger må kun modsvare en begrænset del af det årlige arbejdsprogram og må ikke være underlagt de betingelser, der er fastsat i artikel 7.

6.  For at sikre en fleksibel og rettidig tildeling af midler under uforudsete omstændigheder skal det årlige arbejdsprogram også give mulighed for særlige foranstaltninger, som oprindeligt ikke var medtaget i det årlige arbejdsprogram. I tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, kan Kommissionen følgelig på anmodning af en medlemsstat træffe særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de mål og aktioner, der er støtteberettigede under programmet, for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov. Sådanne særlige foranstaltninger må kun modsvare en begrænset del af det årlige arbejdsprogram og må ikke være underlagt de betingelser, der er fastsat i artikel 7.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sikrer de et tæt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for gennemførelsen på EU-plan og nationalt plan for at skabe sammenhængende og strømlinede støtteaktioner.

c)  sikrer de et tæt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for gennemførelsen på EU-plan og lokalt, regionalt og nationalt plan for at skabe sammenhængende og strømlinede støtteaktioner.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at når der gennemføres aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, beskyttes Unionens finansielle interesser ved foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning.

1.  Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at når der gennemføres aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, beskyttes Unionens finansielle interesser ved foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte eller forkert anvendte beløb samt efter omstændighederne ved administrative og økonomiske sanktioner, der er effektive og står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed, i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen overvåger gennemførelsen af de aktioner, der finansieres via programmet, og måler opfyldelsen af de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte indikatorer.

Kommissionen overvåger gennemførelsen af de aktioner, der finansieres via programmet, og måler opfyldelsen af de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte indikatorer og yderligere specifikke indikatorer, der er aftalt mellem Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat for hver støtteanmodning.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig evalueringsrapport senest midt i 2019 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

2.  Kommissionen skal en gang om året offentliggøre oplysninger om gennemførelsen af de årlige arbejdsprogrammer, herunder oplysninger om modtagere af teknisk bistand, udbydere af teknisk bistand samt målene og prioriteringerne for de reformer, der tilstræbes gennem bistand og tildelte midler. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en ekstern foreløbig evalueringsrapport senest midt i 2019 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal tilpasses eller forlænges til efter 2020. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal forlænges til efter 2020, eventuelt med de relevante tilpasninger. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1, andet afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2017.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2017.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Delegationen af beføjelser, jf. artikel 1, andet afsnit, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Delegationen af beføjelser, jf. artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 1, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 5, eller artikel 15, stk. 1, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 25 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.   Efter anmodning fra en medlemsstat i henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/XXX(*) kan en del af de midler, der er omhandlet i artikel 59 i denne forordning og programmeret i overensstemmelse med de fondsspecifikke regler, efter aftale med Kommissionen overføres til teknisk bistand på initiativ af Kommissionen til gennemførelse af foranstaltninger i forbindelse med den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, tredje afsnit, litra l), i denne forordning gennem direkte eller indirekte forvaltning."

"1.   Efter anmodning fra en medlemsstat i henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/XXX(*) kan en del af de midler, der er omhandlet i artikel 59 i denne forordning og programmeret i overensstemmelse med de fondsspecifikke regler, efter aftale med Kommissionen overføres til teknisk bistand på initiativ af Kommissionen til gennemførelse af foranstaltninger i forbindelse med den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, tredje afsnit, litra l), i denne forordning gennem direkte eller indirekte forvaltning. De midler, der overføres i henhold til disse bestemmelser, skal bruges til at øge effektiviteten af anvendelsen af de specifikke berørte fonde. "

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"En medlemsstat anmoder om en overførsel som omhandlet i stk. 1 for et kalenderår senest den 31. januar i det år, hvor overførslen skal foretages. Anmodningen ledsages af et forslag til ændring af det program eller de programmer, hvorfra overførslen vil blive foretaget. Der foretages tilsvarende ændringer i partnerskabsaftalen i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, der fastsætter det samlede beløb, der overføres hvert år til Kommissionen."

"En medlemsstat anmoder om en overførsel som omhandlet i stk. 1 for et kalenderår senest den 31. januar i det år, hvor overførslen skal foretages. Anmodningen ledsages af et forslag til ændring af det program eller de programmer, hvorfra overførslen vil blive foretaget. Der foretages tilsvarende ændringer i partnerskabsaftalen i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, der fastsætter det samlede beløb, der overføres hvert år til Kommissionen. Ved vurderingen af anmodningen kontrollerer Kommissionen, at artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er overholdt."

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opfyldelsen af de specifikke mål, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, vurderes på grundlag af følgende indikatorer:

Gennemførelsen af de foranstaltninger, der finansieres af programmet, overvåges på grundlag af følgende indikatorer:

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Antallet og typen af nationale myndigheder, offentlige forvaltninger og andre offentlige organer såsom nationale ministerier eller tilsynsmyndigheder i de medlemsstater, som modtager støtte under programmet.

a)  Antallet og typen af nationale, regionale og lokale myndigheder, offentlige forvaltninger og andre offentlige organer såsom nationale ministerier eller tilsynsmyndigheder i de medlemsstater, som modtager støtte under programmet.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – litra c – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  støttemodtagere fra den støttemodtagende medlemsstat, f.eks. nationale myndigheder.

d)  støttemodtagere fra den støttemodtagende medlemsstat, f.eks. nationale, regionale eller lokale myndigheder.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Bilag – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Feedback fra nationale myndigheder, offentlige forvaltninger og andre offentlige enheder, der har modtaget støtte under programmet, samt fra eventuelle andre interessenter/deltagere om resultaterne og/eller virkningerne af aktionerne under programmet, fordelt på specifikt mål, politikområde og støttemodtagende medlemsstat, om muligt understøttet af kvantitative eller empiriske data.

udgår

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Bilag – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Feedback fra støtteydere om resultaterne og/eller virkningen af den støtte, de har ydet som led i programmet inden for det specifikke mål og politikområde, hvor de har været aktive, fordelt på støttemodtagende medlemsstat og om muligt understøttet af kvantitative eller empiriske data. i)

udgår

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Bilag – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Udviklingen i relevante berørte parters synspunkter vedrørende programmets bidrag til gennemførelsen af reformerne, fordelt på specifikt mål, politikområde og støttemodtagende medlemsstat, om muligt understøttet af passende kvantitative eller empiriske data.

udgår

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Bilag – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Opfyldelsen af de specifikke mål, jf. artikel 5, stk. 1, måles på grundlag af følgende indikatorer:

 

a)  feedback fra nationale, regionale eller lokale myndigheder, offentlige forvaltninger og andre offentlige enheder, der har modtaget støtte under programmet, samt fra eventuelle andre interessenter eller deltagere om resultaterne og/eller virkningerne af aktionerne under programmet, fordelt på specifikt mål, politikområde og støttemodtagende medlemsstat og om muligt understøttet af kvantitative eller empiriske data

 

b)  feedback fra støtteydere om resultaterne og/eller virkningerne af den støtte, de har ydet som led i programmet inden for det specifikke mål og politikområde, hvor de har været aktive, fordelt på støttemodtagende medlemsstat og om muligt understøttet af kvantitative eller empiriske data

 

c)  udviklingen i relevante interessenters synspunkter vedrørende programmets bidrag til gennemførelsen af reformerne, fordelt på specifikt mål, politikområde og støttemodtagende medlemsstat og om muligt understøttet af passende kvantitative eller empiriske data.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Bilag – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indikatorerne anvendes under hensyntagen til disponible data og oplysninger (herunder passende kvantitative og empiriske data).

Indikatorerne anvendes under hensyntagen til disponible data og oplysninger (herunder passende kvantitative og empiriske data). De skal suppleres med yderligere specifikke indikatorer, der er aftalt mellem Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat for hver støtteanmodning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020

Referencer

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

2.12.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

2.12.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Csaba Sógor

12.4.2016

Behandling i udvalg

16.6.2016

31.8.2016

13.10.2016

 

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

David Coburn

UDTALELSE fra Fiskeriudvalget (16.6.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Ordfører for udtalelse: Alain Cadec

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med støtteprogrammet for strukturreformer er at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne ved at yde dem støtte i form af en del af den tekniske bistand fra strukturfondene. Bevillingsrammen for gennemførelse af programmet beløber sig til 142,8 mio. EUR over fire år. Disse beløb vil blive fratrukket i de ressourcer, der bliver afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, op til en grænse på 0,35 % af de samlede midler. Desuden kan medlemsstaterne beslutte at forhøje disse beløb med yderligere finansielle midler, idet der på en medlemsstats initiativ kan overføres en del af de ressourcer, der er til rådighed i form af teknisk bistand, til programmet. I forbindelse med den fælles fiskeripolitik kan den tekniske bistand på medlemsstaternes initiativ nå op på 6 % af det samlede beløb til et operationelt program, som finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Ordføreren er foruroliget over, at EHFF kan blive anvendt til at finansiere strukturreformer, som ikke har forbindelse til fiskeriet. Intet forhindrer nemlig en medlemsstat i at omfordele en del af den tekniske bistand fra EHFF til andre temaområder. Ordføreren foreslår derfor, at et eventuelt bidrag fra EHFF konsekvent bliver reserveret til gennemførelse af strukturreformer, som står i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.

Medlemsstaterne har store problemer med at gennemføre landingsforpligtelsen, og her kan denne mekanisme være til hjælp. En styrket kontrol og en forbedret indsamling af videnskabelige data hører ligeledes til blandt de opstillede mål. EHFF er en fond, som fokuserer på fiskeriet, og dette bør fortsat være tilfældet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Den Europæiske Hav- og Fiskerifond råder over begrænsede finansielle midler i forhold til Unionens øvrige fonde, og derfor er det hensigtsmæssigt, at overførsel af fondens midler til teknisk bistand på initiativ af en medlemsstat udelukkende tjener til at støtte strukturreformer i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, herunder kontrol og indsamling af videnskabelige data.

Begrundelse

EHFF's bidrag til støtteprogrammet for strukturreformer bør udelukkende være reserveret til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) politikker for landbruget og en bæredygtig udvikling af landdistrikterne

e) politikker for landbruget, en bæredygtig udvikling af landdistrikterne og gennemførelse af den fælles fiskeripolitik

Begrundelse

Der bør tilføjes en henvisning til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik for at gøre det muligt at reservere et eventuelt bidrag fra EHFF til dette formål.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De i stk. 2 omhandlede midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond anvendes udelukkende til at støtte aktioner, der bidrager til at gennemføre den fælles fiskeripolitik, bl.a. hvad angår kontrol og indsamling af videnskabelige data.

Begrundelse

EHFF's bidrag til støtteprogrammet for strukturreformer bør udelukkende være reserveret til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020

Referencer

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

2.12.2015

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

2.12.2015

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Alain Cadec]

10.12.2015

Oprindelig ordfører for udtalelse

[Reimer Böge]

Behandling i udvalg

17.2.2016

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.6.2016

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

[16]

[1]

[0]

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

José Blanco López

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (11.11.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Ordfører for udtalelse: Curzio Maltese

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag drejer sig om oprettelse af et støtteprogram for strukturreformer, som skal dække aktioner inden for en lang række sektorer, herunder uddannelse og erhvervsuddannelse. Da formålet med aktionerne er at hjælpe det økonomiske opsving på vej, ønsker ordføreren at understrege de særlige aspekter ved uddannelse, erhvervsuddannelse, adgang til kultur og kulturarv, idet målene for disse sektorer ikke kan bestemmes af de økonomiske målsætninger for Den Europæiske Union.

Uddannelse er, som det påpeges i artikel 14 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, en grundlæggende menneskerettighed, som bør garanteres for det enkelte individ. Sigtet med uddannelse er at bidrage til en generel menneskelig udvikling, og som EU's undervisningsministre understregede det i Paris-erklæringen af 17. marts 2005, er hovedformålet med uddannelse ikke kun at udvikle kundskaber, færdigheder og kompetencer, men også at hjælpe unge til at blive aktive, ansvarlige og fordomsfrie medlemmer af samfundet. Ordføreren finder det afgørende af støtte alle tiltag, der har til formål at forbedre systemer og politikker inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og adgang til kultur, som er kvalitetsbetonede, offentlige, gratis og almengyldige. Han mener derfor, at succes med disse politikker ikke kan måles gennem parametre, der fokuserer på de mulige økonomiske virkninger på kort sigt.

Hvis retten til uddannelse skal kunne udøves fuldt ud, må den være inklusiv, således at alle mennesker har mulighed for at få adgang til en kvalitetsbetonet uddannelse uanset deres samfundsøkonomiske baggrund. I de lande (Grækenland og Cypern), der allerede har modtaget den tekniske bistand, som Kommissionen nu foreslår udvidet til alle medlemsstater, er der som led i de økonomiske tilpasningsprogrammer flere gange blevet krævet besparelser i undervisningssektoren, hvilket har ført til marginalisering af studerende, der kommer fra ugunstigt stillede grupper, og dermed har undergravet den garanterede ret til adgang til uddannelse. Dette fremgår tydeligt af et studie om krisens indvirkning på de grundlæggende rettigheder i EU's medlemsstater ("The impact of the crisis on fundamental rights accross Member States of the EU"), der er blevet udarbejdet for Europa-Parlamentet.

Ordføreren er bekymret for, at midler, der allerede er afsat til, eller som der allerede er indgået forpligtelser for i uddannelses- og kultursektorer, kan blive overført til andre EU-fonde, og han foreslår derfor, at disse midler udelukkes fra programmets finansielle tildeling.

Ordføreren understreger desuden på linje med en udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ECO/398), at det er vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets parter og alle civilsamfundsaktører i gennemførelsen og overvågningen af støtteprogrammet for strukturfonde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 13, 14 og 15,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed. Desuden er det fastsat i artikel 11 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i Unionens politikker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

(1)  I henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed, og samtidig tage hensyn til respekten for kulturel mangfoldighed. Desuden er det fastsat i artikel 11 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i Unionens politikker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af investeringer i realøkonomien.

(7)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et støtteprogram for strukturreformer (herefter benævnt "programmet") med det formål at forbedre de nationale og regionale myndigheders evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Programmet har til formål at bidrage til opfyldelsen af fælles mål i retning af økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af bæredygtige investeringer i realøkonomien.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer.

(10)  Efter en dialog med den bistandssøgende medlemsstat og efter inddragelse af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet bør Kommissionen analysere anmodningen under hensyntagen til nærhedsprincippet og principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og sund finansiel forvaltning og afgøre, hvilken form for støtte der bør ydes på grundlag af, hvor akutte, vidt- og dybtgående de identificerede problemer er, støttebehovet på de pågældende politikområder, en analyse af de socioøkonomiske indikatorer samt den generelle administrative kapacitet i medlemsstaten. Kommissionen bør også i nært samarbejde med den pågældende medlemsstat identificere de prioriterede områder, støtteforanstaltningernes omfang og det samlede finansielle bidrag, idet der tages hensyn til de eksisterende aktioner og foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde eller andre EU-programmer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Ifølge artikel 14 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er uddannelse en grundlæggende menneskerettighed og et alment gode. Det skal derfor sikres, at den er af høj kvalitet og inklusiv, og at der er adgang for alle. Den prioritet, som økonomisk genopretning har haft, bør derfor afbalanceres med behovet for særlig opmærksomhed over for uddannelsessektoren. I overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder, særlig artikel 26, er sigtet med uddannelse den menneskelige personligheds fulde udvikling, og målene for den kan derfor ikke bestemmes af Unionens økonomiske målsætninger alene. Støtten bør ikke udelukkende måles i finansielle termer, men også i forhold til medborgerskab og personlig udvikling, således at der kan blive skabt en passende samfundsøkonomisk ramme, som fremmer beskæftigelsesegnethed og forbedrer adgangen til uddannelse.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Den finansielle ramme for programmet bør omfatte finansielle midler taget fra bevillingerne til teknisk bistand på Kommissionens initiativ i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/201316 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/201317. For at tillade dette er det nødvendigt at ændre disse forordninger.

(13)  Den finansielle ramme for programmet bør omfatte finansielle midler taget fra bevillingerne til teknisk bistand på Kommissionens initiativ i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013. For at tillade dette er det nødvendigt at ændre disse forordninger. Finansieringen af programmet bør ikke danne præcedens for finansieringen af fremtidige Kommissionsinitiativer over samhørighedspolitikken.

__________________

__________________

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, bør Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat kunne træffe særlige foranstaltninger for en begrænset del af det årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er støtteberettigede under programmet for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov.

(17)  I tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, bør Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat kunne træffe særlige foranstaltninger for en begrænset del af det årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er støtteberettigede under programmet for at bistå lokale, regionale og nationale myndigheder med at tackle de akutte behov.

Begrundelse

Et af de central punkter i EØSU’s udtalelse understreger, at programmet bør være åbent for lokale og regionale myndigheder, som bør inddrages direkte i udformningen af det pågældende strukturreformprojekt, når de er berørt.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at lette evalueringen af programmet bør der helt fra begyndelsen opstilles passende rammer for overvågning af programmets resultater. Der bør foretages en midtvejsevaluering af opfyldelsen af programmets mål og af dets effektivitet og merværdi på europæisk plan. Der bør endvidere foretages en endelig evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på indikatorerne og måle virkningerne af programmet.

(20)  For at lette evalueringen af programmet bør der helt fra begyndelsen opstilles passende rammer for overvågning af programmets resultater. Der bør foretages en midtvejsevaluering af opfyldelsen af programmets mål og af dets effektivitet og merværdi på europæisk plan. Der bør endvidere foretages en endelig evaluering af programmets langsigtede virkning og bæredygtigheden heraf. Evalueringerne bør baseres på indikatorerne og måle virkningerne af programmet. Gennemførelsen af programmet bør omfattes af en årlig overvågning samt en uafhængig foreløbig evaluering og en evaluering efter dets afslutning, som bør danne grundlag for beslutningen om en eventuel indstilling af det efter 2020. Det bør derfor være muligt at tilføje resultatindikatorer til de foreslåede indikatorer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at tilpasse listen over indikatorer til måling af opfyldelsen af programmets mål i lyset af de erfaringer, der høstes under gennemførelsen af programmet, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af listen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante samråd under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for, at relevante dokumenter fremsendes samtidigt til Europa-Parlamentet og Rådet, og at dette sker hurtigst muligt og på hensigtsmæssig vis.

(21)   For at tilpasse listen over indikatorer til måling af opfyldelsen af programmets mål i lyset af de erfaringer, der høstes under gennemførelsen af programmet, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af listen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante samråd under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede akter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på at reformere institutioner, styring, administration, økonomiske og sociale sektorer, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eftersom anvendelsesområdet for støtte vil blive fastsat i samråd med den berørte medlemsstat.

(23)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til lokale, regionale og nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på at reformere institutioner, styring, administration, økonomiske og sociale sektorer, herunder gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eftersom anvendelsesområdet for støtte vil blive fastsat i samråd med den berørte medlemsstat.

Begrundelse

Et af de central punkter i EØSU’s udtalelse understreger, at programmet bør være åbent for lokale og regionale myndigheder, som bør inddrages direkte i udformningen af det pågældende strukturreformprojekt, når de er berørt.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet skal finansiere aktioner med europæisk merværdi. Med henblik herpå sikrer Kommissionen, at de indsatser, der udvælges til finansiering, kan forventes at skabe resultater med en europæisk merværdi, og den fører tilsyn med, om der faktisk opstår en europæisk merværdi.

1.  Programmet skal finansiere aktioner med europæisk merværdi. Med henblik herpå sikrer Kommissionen, at de aktioner, der udvælges til finansiering, kan forventes at skabe resultater med en europæisk merværdi, og den fører tilsyn med, om der faktisk opstår en europæisk merværdi. Aktionerne skal overvåges nøje, og der skal tages hensyn til feedback, som skal implementeres behørigt.

Begrundelse

Der er behov for præciseringer af, hvordan og hvornår foranstaltningerne skal overvåges inden midtvejs- og afslutningsevalueringen. Dette vil kunne bidrage til at få truffet de rette beslutninger om de efterfølgende foranstaltninger og tilføre den ønskede europæiske merværdi.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  komplementaritet og synergi med andre EU-programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan

b)  komplementaritet og synergi med andre EU-programmer og politikker på nationalt, regionalt og lokalt plan, EU-plan og internationalt plan

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  fremme af europæiske værdier, navnlig solidaritet, som har været grundlaget for alle regionale politikker, herunder styrkelse af alle borgeres indflydelse i regionale og lokale beslutningsprocesser

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  fremme af interkulturel dialog gennem uddannelse, erhvervsuddannelse og kreative sektorer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering af institutioner, styring, administration, økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investeringer, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene.

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til lokale, regionale og nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering af institutioner, styring, administration, økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke konkurrenceevne, bæredygtig vækst, beskæftigelse, investeringer i økonomisk, social og territorial samhørighed, herunder gennem støtte til en effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-fondene.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at nå det overordnede mål i artikel 4 skal programmet have følgende specifikke mål:

1.  For at nå det overordnede mål i artikel 4 skal programmet have følgende specifikke mål:

a)  at bistå de nationale myndigheders initiativer til at udforme deres reformer i henhold til prioriteringer under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske virkninger

a)  at bistå de nationale, regionale og lokale myndigheders initiativer til at udforme deres reformer i henhold til prioriteringer under hensyn til de oprindelige forhold og de forventede socioøkonomiske virkninger

b)  at støtte de nationale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem mål og midler på tværs af sektorer

b)  at støtte de nationale, regionale og lokale myndigheder med henblik på at forbedre deres evne til at formulere, udvikle og gennemføre reformpolitikker og -strategier og følge en integreret tilgang, der sikrer sammenhæng mellem mål og midler på tværs af sektorer

 

ba)  at bistå de kompetente myndigheder med at forbedre systemer og politikker inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og adgang til kultur, som bør være universel, gratis, kvalitetsbetonet, bæredygtig og inklusiv, og fremme ekspertise, forskning og udvikling på alle niveauer;

c)  at støtte de nationale myndigheders bestræbelser på at fastlægge og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer

c)  at støtte de nationale, regionale og lokale myndigheders bestræbelser på at fastlægge og gennemføre hensigtsmæssige procedurer og metoder under hensyntagen til god praksis og de erfaringer, som andre lande har gjort sig i lignende situationer

d)  at hjælpe de nationale myndigheder med at gøre forvaltningen af menneskelige ressourcer mere effektiv og virkningsfuld, hvor nødvendigt gennem fastlæggelse af klare ansvarsområder og en forbedring af de faglige kundskaber og færdigheder.

d)  at hjælpe de nationale, regionale og lokale myndigheder med at gøre forvaltningen af menneskelige ressourcer mere effektiv og virkningsfuld, hvor nødvendigt gennem fastlæggelse af klare ansvarsområder og en forbedring af de faglige kundskaber og færdigheder.

 

da)  at tilskynde til inddragelse af borgerne i beslutningstagningen gennem høringer og at styrke medborgerskab gennem participatoriske elementer.

Disse mål skal forfølges i nært samarbejde med de støttemodtagende medlemsstater.

Disse mål skal forfølges efter anmodning fra de støttemodtagende medlemsstater og i nært samarbejde med dem.

2.  De specifikke mål i stk. 1 skal vedrøre politikområder med relation til konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investering, navnlig følgende:

2.  Medlemsstaten skal i samråd med sine kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, med sine regionale myndigheder identificere de politikområder, som den ønsker at beskæftige sig som følge af særlige nationale og regionale behov.

a)  offentlig finansforvaltning, budgetprocesser, gælds- og skatteforvaltning

 

b)  institutionelle reformer og effektiv og serviceorienteret offentlige forvaltning, en velfungerende retsstat, reformer af retssystemet og styrkelse af indsatsen mod svig, korruption og hvidvaskning af penge

 

c)  erhvervsklimaet, udvikling af den private sektor, investeringer, privatiseringsprocesser, handel og udenlandske direkte investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, bæredygtig sektorudvikling og støtte til innovation

 

d)  uddannelse, arbejdsmarkedspolitikker, social inklusion, socialsikring og sociale velfærdssystemer, folkesundhed og sundhedssystemer, asyl, migration og grænsepolitik

 

e)  politikker for landbruget og en bæredygtig udvikling af landdistrikterne

 

f)  politikker for finanssektoren og adgang til finansiering.

 

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hjælp fra eksperter (herunder udstationerede eksperter) i en kortere eller længere periode til at udføre opgaver inden for særlige områder eller til at udføre operationelle aktiviteter, eventuelt med tolkning, oversættelse og samarbejde, administrativ bistand samt infrastruktur og udstyr

b)  hjælp fra eksperter (herunder udstationerede eksperter) i en kortere eller længere periode til at udføre opgaver inden for særlige områder eller til at udføre operationelle aktiviteter, eventuelt med tolkning, oversættelse og samarbejde, administrativ bistand samt infrastruktur og udstyr. En kombination af udefra kommende og lokale eksperter kan bidrage til at maksimere effektiviteten ved at lette forståelsen af problemer og udforme skræddersyede løsninger på den særlige situation i bistandssøgende medlemsstater.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under programmet, indgiver en anmodning om støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår.

1.  En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under programmet, indgiver efter høring af de berørte arbejdsmarkedsparter og civilsamfundet en anmodning om støtte til Kommissionen med angivelse af politikområderne og prioriteterne for støtte inden for programmets anvendelsesområde som fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne anmodning skal indgives senest den 31. oktober i hvert kalenderår.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, støttebehovet pr. berørt politikområde, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet. Under hensyntagen til de eksisterende indsatser og foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer, indkredser Kommissionen i tæt samarbejde med den pågældende medlemsstat de prioriterede støtteområder og omfanget af den støtte, der skal ydes, og det samlede finansielle bidrag til denne støtte.

2.  Under hensyntagen til principperne om nærhed, gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning og efter dialog med medlemsstaten, herunder inden for rammerne af det europæiske semester, analyserer Kommissionen den i stk. 1 nævnte støtteanmodning på basis af, hvor hastende, brede og dybe de identificerede problemer er, støttebehovet pr. berørt politikområde, en analyse af socioøkonomiske indikatorer og medlemsstatens generelle administrative kapacitet. Under hensyntagen til de eksisterende indsatser og foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene eller andre EU-programmer, indkredser Kommissionen i tæt samarbejde med den pågældende medlemsstat de prioriterede støtteområder og omfanget af den støtte, der skal ydes, og det samlede finansielle bidrag til denne støtte. Programmet skal være frivilligt for medlemsstaterne, og der må ikke indgå obligatoriske eller stigmatiserende procedurer.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemførelse af reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå bæredygtige investeringer, vækst og jobskabelse.

c)  gennemførelse af reformer i medlemsstaterne på deres eget initiativ, især for at opnå bæredygtige investeringer, vækst, uddannelse af høj kvalitet, forskning, erhvervsuddannelse og jobskabelse.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan udforme den påtænkte støtte til de støttemodtagende medlemsstater i samarbejde med andre medlemsstater eller internationale organisationer.

1.  Kommissionen kan udforme den påtænkte støtte til de støttemodtagende medlemsstater i samarbejde med andre medlemsstater, de berørte arbejdsmarkedsparter, civilsamfundet eller internationale organisationer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samråd med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder. En reformpartner bidrager i samråd med Kommissionen til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter.

2.  Den støttemodtagende medlemsstat kan i samråd med Kommissionen indgå et partnerskab med en eller flere andre medlemsstater, der handler som reformpartnere på specifikke reformområder. En reformpartner bidrager i samråd med den støttemodtagende medlemsstat og Kommissionen til udformning af strategier og reformkøreplaner og til udformning af bistand af høj kvalitet, eller den overvåger gennemførelsen af strategier og projekter.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Budgetmyndigheden godkender de disponible årlige bevillinger inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

3.  Budgetmyndigheden godkender de disponible årlige bevillinger inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, der skal sikre passende ressourcer til aktioner, planer, programmer og projekter vedrørende uddannelse, erhvervsuddannelse og kultur.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

1.  Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

2.  Programmets foranstaltninger kan gennemføres enten direkte af Kommissionen eller indirekte af andre enheder og personer end medlemsstater i overensstemmelse med artikel 60 forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Navnlig består EU's finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 6 i denne forordning af:

2.  Programmets foranstaltninger kan gennemføres enten direkte af Kommissionen eller indirekte af andre enheder og personer end medlemsstater i overensstemmelse med artikel 60 forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Navnlig består EU's finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 6 i denne forordning af:

d)  tilskud (herunder tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder)

d)  tilskud (herunder tilskud til medlemsstaternes lokale, regionale og nationale myndigheder)

e)  offentlige indkøbskontrakter

e)  offentlige indkøbskontrakter

f)  godtgørelse af eksterne eksperters udgifter

f)  godtgørelse af eksterne eksperters udgifter

g)  bidrag til trustfonde

g)  bidrag til trustfonde

h)  aktioner gennem indirekte forvaltning.

h)  aktioner gennem indirekte forvaltning.

3.  Der kan ydes tilskud til medlemsstaternes nationale myndigheder, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, internationale organisationer, offentlige og/eller private organer og enheder, som er lovligt etableret i en af følgende:

3.  Der kan ydes tilskud til medlemsstaternes lokale, regionale og nationale myndigheder, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, internationale organisationer, offentlige og/eller private organer og enheder, som er lovligt etableret i en af følgende:

a)  medlemsstaterne

a)  medlemsstaterne

b)  EFTA-lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen.

b)  EFTA-lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen.

Medfinansieringssatsen for tilskud er op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, uden at dette berører principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

Medfinansieringssatsen for tilskud er op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, uden at dette berører principperne om samfinansiering og ikke-fortjeneste.

4.  Støtte kan også ydes af individuelle eksperter, der kan indbydes til at bidrage til udvalgte aktiviteter inden for rammerne af programmet, når dette er nødvendigt for at nå de specifikke mål, der er fastsat i artikel 5.

4.  Støtte kan også ydes af individuelle eksperter, der kan indbydes til at bidrage til udvalgte aktiviteter inden for rammerne af programmet, når dette er nødvendigt for at nå de specifikke mål, der er fastsat i artikel 5, og der bør i forbindelse med deres bidrag sørges for opfølgning på tilsynsaktiviteter/-procedurer.

5.  For at gennemføre programmet vedtager Kommissionen flerårige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. I de flerårige arbejdsprogrammer beskrives de politikmål, der forfølges gennem den påtænkte støtte, og de forventede resultater samt finansieringsprioriteringer på de relevante politikområder. De flerårige arbejdsprogrammer specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og som fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse, sammen med alle de elementer, der kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

5.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at supplere nærværende forordning og opstille flerårige arbejdsprogrammer. I de flerårige arbejdsprogrammer beskrives de politikmål, der forfølges gennem den påtænkte støtte, og de forventede resultater samt finansieringsprioriteringer på de relevante politikområder. De flerårige arbejdsprogrammer specificeres nærmere i årlige arbejdsprogrammer, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og som fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse, sammen med alle de elementer, der kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

 

5a.  De relevante arbejdsmarkedsparter og civilsamfundet inddrages i planlægningen af programmerne. Gennemførelsesfasen for støtten kan ikke iværksættes uden høring af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

6.  For at sikre en rettidig tildeling af midler kan det årlige arbejdsprogram angive, at i tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, kan Kommissionen på anmodning af en medlemsstat træffe særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de mål og aktioner, der er støtteberettigede under programmet, for at bistå nationale myndigheder med at tackle de akutte behov. Sådanne særlige foranstaltninger må kun modsvare en begrænset del af det årlige arbejdsprogram og må ikke være underlagt de betingelser, der er fastsat i artikel 7.

6.  For at sikre en rettidig tildeling af midler kan det årlige arbejdsprogram angive, at i tilfælde af uforudsete og behørigt begrundede årsager til en hastende indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller væsentlige omstændigheder med alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat, der ligger uden for dens kontrol, kan Kommissionen på anmodning af en medlemsstat træffe særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de mål og aktioner, der er støtteberettigede under programmet, for at bistå nationale, regionale og lokale myndigheder med at tackle de akutte behov. Sådanne særlige foranstaltninger må kun modsvare en begrænset del af det årlige arbejdsprogram og må ikke være i modstrid med artikel 5, stk. 1, litra ba).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat skaber inden for deres respektive ansvarsområder synergier og sikrer en effektiv koordinering mellem programmet og andre EU-programmer og EU-instrumenter, navnlig de foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene. Med henblik herpå:

Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat skaber med forbehold af artikel 5, stk. 1, litra ba), inden for deres respektive ansvarsområder synergier og sikrer en effektiv koordinering mellem programmet og andre EU-programmer og EU-instrumenter, navnlig de foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene. Med henblik herpå:

a)  sikrer de komplementaritet og synergi mellem de forskellige instrumenter på EU-plan og nationalt plan, navnlig for så vidt angår foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde, både i planlægnings- og gennemførelsesfasen

a)  sikrer de komplementaritet og synergi mellem de forskellige instrumenter på EU-plan og nationalt, regionalt og lokalt plan, navnlig for så vidt angår foranstaltninger, der finansieres af EU-fonde, både i planlægnings- og gennemførelsesfasen

b)  optimerer de koordineringsmekanismerne for at undgå dobbeltarbejde

b)  optimerer de koordineringsmekanismerne for at undgå dobbeltarbejde og omkostninger

c)  sikrer de et tæt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for gennemførelsen på EU-plan og nationalt plan for at skabe sammenhængende og strømlinede støtteaktioner.

c)  sikrer de et tæt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for gennemførelsen på EU-plan og nationalt, regionalt og lokalt plan for at skabe sammenhængende og strømlinede støtteaktioner.

c)

De relevante flerårige og årlige arbejdsprogrammer kan tjene som koordineringsramme, når der planlægges støtte på de områder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

De relevante flerårige og årlige arbejdsprogrammer kan tjene som koordineringsramme, når der planlægges støtte på de områder, der er omhandlet i artikel 5, og må ikke være i modstrid med artikel 5, stk. 1, litra ba).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger gennemførelsen af de aktioner, der finansieres via programmet, og måler opfyldelsen af de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte indikatorer.

1.  Kommissionen overvåger gennemførelsen af de aktioner, der finansieres via programmet, og måler opfyldelsen af de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte indikatorer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af listen over indikatorer i bilaget.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af listen over indikatorer i bilaget.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig evalueringsrapport senest midt i 2019 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig overvågningsrapport og en foreløbig evalueringsrapport senest den 31. december 2018 og en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af december 2021.

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal tilpasses eller forlænges til efter 2020. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet.

3.  Den foreløbige evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af programmets mål, effektiviteten i ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi og en vurdering af, om finansieringen på områder, der er dækket af programmet, skal tilpasses eller forlænges til efter 2020. Den skal også behandle den fortsatte relevans af alle mål og aktioner. Den efterfølgende evalueringsrapport skal indeholde oplysninger om de langsigtede virkninger af programmet og skal vurdere programmet som helhed, såvel dets svagheder som dets styrke.

 

3a.  Gennemførelsen af programmet omfattes af en årlig overvågning samt af en uafhængig foreløbig evaluering og en evaluering efter dets afslutning, som danner grundlag for beslutningen om en eventuel indstilling af det efter 2020. Der kan derfor tilføjes resultatindikatorer til de foreslåede indikatorer.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1, andet afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2017.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2017.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Delegationen af beføjelser, jf. artikel 1, andet afsnit, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.   Delegationen af beføjelser, jf. artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 1, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 5, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020

Referencer

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

2.12.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

4.2.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Curzio Maltese

23.2.2016

Behandling i udvalg

20.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

David Coburn, Ángela Vallina

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG ()

Titel

Oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020

Referencer

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Dato for høring af EP

18.11.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

2.12.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.12.2015

ECON

2.12.2015

EMPL

2.12.2015

ENVI

2.12.2015

 

ITRE

2.12.2015

AGRI

2.12.2015

PECH

2.12.2015

CULT

4.2.2016

 

LIBE

2.12.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

AGRI

11.1.2016

LIBE

14.12.2015

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.5.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Lambert van Nistelrooij

14.1.2016

Constanze Krehl

14.1.2016

 

 

Behandling i udvalg

25.5.2016

8.9.2016

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Vladimir Urutchev, Boris Zala

Dato for indgivelse

7.12.2016