Διαδικασία : 2015/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0374/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0374/2016

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0139

7.12.2016
A8-0374/2016
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
(COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητές: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 644kWORD 209k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου