MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta

7.12.2016 - (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijät: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl
Valmistelija(t) (*):
Costas Mavrides, talous- ja raha-asioiden valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2015/0263(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0374/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0374/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0701),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 175 artiklan ja 197 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0373/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, budjettivaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, kalatalousvaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0374/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa edellytetään, että unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ja pyrkii erityisesti vähentämään alueiden välisiä kehityseroja.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Uudistukset ovat ominaisuuksiensa vuoksi monimutkaisia prosesseja, jotka edellyttävät erityisasiantuntemuksen ja -taitojen kattavaa kokonaisuutta. Rakenneuudistusten toteuttaminen monilla julkisen politikan aloilla on haastavaa, koska niistä saatavien etujen konkretisoituminen vie usein aikaa. Tämän vuoksi riittävän aikaisin toteutettu ja tehokas suunnittelu ja täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä niin kriisistä kärsivien kuin rakenteellisesti heikkojenkin talouksien tilanteessa. Unionin teknisenä tukena antama apu on ollut tässä suhteessa ratkaisevan tärkeää Kyproksen ja Kreikan taloudellisen sopeutuksen edistämisessä viime vuosina.

(4)  Uudistukset ovat ominaisuuksiensa vuoksi monimutkaisia prosesseja, jotka edellyttävät erityisasiantuntemuksen ja -taitojen kattavaa kokonaisuutta, monitasoista yhteistyötä ja pitkän aikavälin näkemystä. Rakenneuudistusten toteuttaminen monilla julkisen politiikan aloilla on haastavaa, koska niiden vaikutuksen konkretisoituminen vie usein aikaa. Tämän vuoksi oikea-aikainen ja tehokas suunnittelu ja täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä niin kriisistä kärsivien kuin rakenteellisesti heikkojenkin talouksien tilanteessa. Unionin teknisenä tukena antama apu on ollut tässä suhteessa tärkeää Kyproksen ja Kreikan taloudellisen sopeutuksen edistämisessä viime vuosina. Kentän sitoutuminen rakenneuudistuksiin on ratkaisevan tärkeää rakenneuudistusten tukiohjelman, jäljempänä ’ohjelma’, onnistumisen kannalta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jäsenvaltiot voivat hyötyä tuesta niihin haasteisiin vastaamisessa, jotka liittyvät rakenneuudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä haasteet voivat johtua monista tekijöistä, joita ovat muun muassa heikot hallinnolliset ja institutionaaliset valmiudet tai unionin lainsäädännön soveltamisen ja täytäntöönpanon puutteellisuus.

(5)  Jäsenvaltiot voivat hyötyä tuesta niihin haasteisiin vastaamisessa, jotka liittyvät kasvua tukevien rakenneuudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon siten, että otetaan huomioon unionin taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet, mukaan lukien talouskasvun tukeminen, pysyvien työpaikkojen luominen sekä järkevien investointien ja sosiaalisen kehityksen edistäminen. Nämä haasteet voivat johtua monista tekijöistä, kuten heikoista hallinnollisista ja institutionaalisista valmiuksista tai älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tukevan unionin lainsäädännön soveltamisen puutteellisuudesta ja/tai täytäntöönpanon viivästymisestä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Unionilla on pitkäaikaista kokemusta erityistuen antamisesta kansallisille hallintoviranomaisille tai muille jäsenvaltioiden viranomaisille valmiuksien kehittämiseksi ja vastaavista toimista tietyillä toimialoilla (esimerkiksi verotus, tulliasiat ja tuki pienille ja keskisuurille yrityksille) ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanon osalta. Sitä kokemusta, jota unioni on saanut avustaessaan kansallisia viranomaisia uudistusten toteuttamisessa, olisi käytettävä parantamaan unionin kykyä tarjota tukea jäsenvaltioille. Kokonaisvaltaista ja yhdennettyä toimintaa tarvitaankin sellaisten jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotka ovat toteuttamassa kasvua edistäviä uudistuksia ja pyytävät unionia auttamaan siinä.

(6)  Unionilla on pitkäaikaista kokemusta konkreettisista toimista ja eri rahoituslähteistä, jotka mahdollistavat erityistuen antamisen kansallisille hallintoviranomaisille tai muille jäsenvaltioiden viranomaisille valmiuksien kehittämistä varten, sekä vastaavista toimista tietyillä toimialoilla (esimerkiksi verotus, tulliasiat ja tuki pienille ja keskisuurille yrityksille) ja etenkin koheesiopolitiikan täytäntöönpanon osalta. Sitä kokemusta, jota unioni on saanut avustaessaan kansallisia viranomaisia uudistusten toteuttamisessa, olisi käytettävä parantamaan unionin kykyä tarjota tukea jäsenvaltioille. Kokonaisvaltaista ja yhdennettyä toimintaa on jo olemassa ja tarvitaankin sellaisten jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotka ovat toteuttamassa kasvua edistäviä uudistuksia ja pyytävät unionia auttamaan siinä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 19/2015 ”Kreikalle annettavan teknisen avun toimittamista on pyrittävä parantamaan kiinnittämällä enemmän huomiota tuloksiin” sisältää hyödyllisiä suosituksia, jotka liittyvät komission jäsenvaltioille antamaan tekniseen tukeen ja jotka pitäisi ottaa huomioon ohjelman mukaisen tuen täytäntöönpanossa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia laatia ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien investointien vauhdittamista.

(7)  Näistä syistä tämä ohjelma olisi otettava käyttöön, jotta voidaan lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia suunnitella ja panna täytäntöön kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia ja varmistaa johdonmukaisuus kansallisten ja alueellisten kehitysstrategioiden kanssa, myös avustamalla unionin rahastojen, erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastojen, jäljempänä ’ERI-rahastot’, ja ohjelmien tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, työpaikkojen luomista, sosiaaliturvan korkean tason ja korkealaatuisten terveys- ja koulutuspalvelujen turvaamista, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa, Euroopan kilpailukyvyn ja tuottavuuden kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien kestävien investointien vauhdittamista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Komission olisi annettava tämän ohjelman mukaista tukea jäsenvaltion pyynnöstä talousarvion ja verotuksen, julkishallinnon, institutionaalisten ja hallinnollisten uudistusten, oikeusjärjestelmän, petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan, liiketoimintaympäristön, yksityissektorin kehittämisen, investointien, kilpailun, julkisten hankintojen, yksityistämisprosessien, rahoituksen saatavuuden, kaupan, kestävän kehityksen, innovaatioiden, koulutuksen, työvoimapolitiikan, kansanterveyden, turvapaikka-asioiden, muuttoliikepolitiikan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä finanssialan politiikkojen kaltaisilla aloilla.

(8)  Komission olisi annettava tämän ohjelman mukaista tukea jäsenvaltion pyynnöstä koheesion ja kaupunkipolitiikan, talousarvion ja verotuksen, julkishallinnon, institutionaalisten ja hallinnollisten uudistusten, aluesuunnittelun, oikeusjärjestelmän, petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan, verovilpin ehkäisytoimien, liiketoimintaympäristön, yksityissektorin kehittämisen, investointeja houkuttavien kumppanuuksien, kilpailun, julkisten hankintojen, yritysten julkisen omistuksen ja tarvittaessa yksityistämisprosessien lisäämisen, rahoituksen saatavuuden, kaupan, kestävän kehityksen, innovaatioiden, julkisten koulutusjärjestelmien lujittamisen, työvoimapolitiikan sekä kansanterveysjärjestelmien, turvapaikka-asioiden, muuttoliikepolitiikan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, kalatalouden sekä finanssialan politiikkojen kaltaisilla aloilla.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiolta tämän ohjelman mukaista tukea sellaisten uudistusten toteuttamiseen, jotka liittyvät talouden ohjausprosesseihin, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuihin maakohtaisiin suosituksiin, muihin unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeviin toimiin ja taloudellisten sopeutusohjelmien täytäntöönpanoon. Niiden olisi voitava pyytää tukea myös oma-aloitteisiin uudistuksiin, joilla tähdätään kestäviin investointeihin ja kasvuun sekä työpaikkojen luomiseen.

(9)  Jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiolta tämän ohjelman mukaista tukea sellaisten uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotka liittyvät talouden ohjausprosesseihin, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuihin niitä koskeviin maakohtaisiin suosituksiin, muihin unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeviin toimiin ja taloudellisten sopeutusohjelmien täytäntöönpanoon. Niiden olisi voitava pyytää tukea myös oma-aloitteisiin uudistuksiin, joilla tähdätään taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, kestäviin investointeihin sekä kasvun vauhdittamiseen, työpaikkojen luomiseen ja kilpailukyvyn kohentamiseen. Komission olisi annettava ohjeistusta tukipyyntöön sisällytettävistä pääkohdista.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö toissijaisuusperiaatteen sekä yhteisvastuullisuuden, läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, kaavaillun uudistuksen perustelut, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Asianomaisen jäsenvaltion olisi oltava vastuussa kumppanuusperiaatteen soveltamisesta. Tämän arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon unionin rahastoista tai unionin ohjelmista rahoitettavat käynnissä olevat toimet komission olisi sovittava kyseisen jäsenvaltion kanssa yhteistyö- ja tukisuunnitelmassa esitettävistä painopistealoista, tavoitteista, suuntaa-antavasta aikataulusta, tukitoimenpiteiden soveltamisalasta ja arvioidusta kokonaisrahoitusosuudesta tällaista tukea varten. Euroopan parlamentille olisi tiedotettava täysimääräisesti ja viipymättä ohjelman mukaisen tukipyynnön vastaanottamisesta ja komission suorittamasta arvioinnista. Komission olisi mahdollisimman pian toimitettava yhteistyö- ja tukisuunnitelma Euroopan parlamentille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Komission olisi tukea haluavan jäsenvaltion suostumuksella voitava organisoida tuen antaminen yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa tässä asetuksessa määritetyllä tavalla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Tukea haluavan jäsenvaltion olisi voitava tietyllä tuen osa-alueella tai -alueilla sopia kumppanuudesta ja ottaa uudistuskumppanikseen yksi tai useampi jäsenvaltio, joka auttaa strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa. Vaikka vastuu uudistuksista kuuluu tukea haluavalle jäsenvaltiolle, tukea antavien uudistuskumppanien tai muiden jäsenvaltioiden olisi voitava edesauttaa ohjelman menestyksellistä täytäntöönpanoa. Euroopan parlamentille olisi tiedotettava täysimääräisesti uudistuskumppanin osallistumisesta ja sen roolista yhteistyö- ja tukisuunnitelmassa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien olisi mahdollistettava sellaisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, joilla puututaan rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin kansallisiin haasteisiin tai unionin laajuisiin haasteisiin, ja johdettava unionin lainsäädännön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi niiden olisi lisättävä edelleen luottamusta ja edistettävä yhteistyötä komission kanssa ja jäsenvaltioiden kesken. Unioni on myös jäsenvaltioita paremmassa asemassa tarjoamaan foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen tarjoamiselle käyttöön.

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien ja toiminnan rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 vahvistetussa yhteisessä strategiakehyksessä esitetään, sekä tarvittaessa kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien ja toiminnan olisi mahdollistettava sellaisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, joilla puututaan rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin kansallisiin haasteisiin tai unionin laajuisiin haasteisiin, ja johdettava unionin lainsäädännön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi niiden olisi lisättävä edelleen luottamusta ja edistettävä yhteistyötä komission kanssa ja jäsenvaltioiden kesken. Unioni voi myös tarjota foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen tarjoamiselle käyttöön, jotta voidaan kehittää konkreettisia ja räätälöityjä ratkaisuja kunkin tukea pyytävän jäsenvaltion erityistilanteeseen.

__________________

__________________

13 KOM(2010) 700, 19.10.2010.

13 KOM(2010) 700, 19.10.2010.

14 KOM(2011) 500 lopullinen, 29.6.2011.

14 KOM(2011) 500 lopullinen, 29.6.2011.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston on määrä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Ohjelman rahoittamista komission aloitteesta annettavan teknisen tuen määrärahojen siirroilla olisi harkittava vain kertaratkaisuna, josta ei saisi tulla tätä alaa koskevien tulevien aloitteiden rahoittamiseen sovellettavaa ennakkotapausta. Mahdolliseen lainsäädäntöehdotukseen ohjelman jatkamisesta uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi sisällytettävä erilliset määrärahat, jotka kohdennetaan erityisesti ohjelmaan.

 

___________________

 

1 a EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tukea pyytävien jäsenvaltioiden olisi voitava osallistua ohjelman rahoituspuitteisiin lisävaroin. Tällä hetkellä asetuksella (EU) N:o 1303/2013 rajoitetaan mahdollisuutta siirtää jäsenvaltion aloitteesta annettavalle tekniselle tuelle osoitettuja varoja niille jäsenvaltioille, joilla on tilapäisiä talousarviovaikeuksia. Asetusta (EU) N:o 1303/2013 olisi sen vuoksi muutettava, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelman rahoitukseen. Unionin talousarvioon siirretyt varat olisi käytettävä tukemaan toimia, jotka edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tai rahastokohtaisia tavoitteita kyseisessä jäsenvaltiossa.

(14)  Tukea pyytävillä jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus osallistua ohjelman rahoituspuitteisiin lisävaroin. Tällä hetkellä asetuksella (EU) N:o 1303/2013 rajoitetaan mahdollisuutta siirtää jäsenvaltion aloitteesta annettavalle tekniselle tuelle osoitettuja varoja niille jäsenvaltioille, joilla on tilapäisiä talousarviovaikeuksia. Asetusta (EU) N:o 1303/2013 olisi sen vuoksi muutettava, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelman rahoitukseen. Unionin talousarvioon siirretyt varat olisi käytettävä tukemaan toimia, jotka edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tai rahastokohtaisia tavoitteita kyseisessä jäsenvaltiossa parantamalla vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja lisäämällä rahastojen käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä vapaaehtoisesti, osoittavatko ne osan varoista rakenneuudistusten tukemiseen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. Komission olisi vahvistettava monivuotiset työohjelmat, joissa asetetaan poliittiset tavoitteet, odotetut tulokset ja rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Näitä seikkoja olisi tarkasteltava yksityiskohtaisemmin vuotuisissa työohjelmissa, jotka vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksillä.

(15)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. Komission olisi vahvistettava monivuotiset työohjelmat, joissa asetetaan sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset tavoitteet, odotetut tulokset ja rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Näitä seikkoja olisi tarkasteltava yksityiskohtaisemmin vuotuisissa työohjelmissa.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kun otetaan huomioon rakenteellisia, institutionaalisia ja hallinnollisia uudistuksia suunnittelevien ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden toimien tukemisen tärkeys, on tarpeen hyväksyä yhteisrahoitusosuus, joka on 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla varmistaa yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattaminen.

(16)  Kun otetaan huomioon rakenteellisia, institutionaalisia ja hallinnollisia uudistuksia suunnittelevien ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden toimien tukemisen tärkeys, on tarpeen hyväksyä avustuksiin sovellettavaksi yhteisrahoitusosuudeksi enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla varmistaa yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Odottamattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, jotka edellyttävät välittömiä toimia, kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai sosiaaliseen tilaan ja joihin se ei voi vaikuttaa, komission olisi jäsenvaltion pyynnöstä voitava vahvistaa rajattua osaa vuotuisesta työohjelmasta koskevia erityistoimenpiteitä ohjelman tavoitteiden mukaisille tukikelpoisille toimille, jotta kansallisia viranomaisia voidaan tukea kiireellisten tarpeiden täyttämisessä.

(17)  Odottamattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, jotka edellyttävät välittömiä toimia, kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai sosiaaliseen tilaan ja joihin se ei voi vaikuttaa, komission olisi tukea haluavan jäsenvaltion pyynnöstä voitava kiireesti vahvistaa erityistoimenpiteitä, jotka koskevat rajattua osaa vuotuisesta työohjelmasta ja rajattua, enintään kuuden kuukauden jaksoa, ohjelman tavoitteiden mukaisille tukikelpoisille toimille, jotta kansallisia viranomaisia voidaan tukea kiireellisten tarpeiden täyttämisessä. Euroopan parlamentille olisi tiedotettava täysimääräisesti tällaisten erityistoimenpiteiden vahvistamisesta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta varmistetaan varojen tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen unionin talousarviosta ja moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattaminen, tämän ohjelman mukaisten toimien olisi täydennettävä käynnissä olevia unionin ohjelmia ja ne olisi toteutettava niiden lisäksi siten, että vältetään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen samoja menoja varten. Komission ja kyseisen jäsenvaltion olisi omien vastuualueidensa mukaisesti huolehdittava tehokkaasta koordinoinnista unionin ja jäsenvaltion tasolla kaikissa prosessin vaiheissa, jotta varmistetaan johdonmukaisuus, täydentävyys ja synergia niiden kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettavien toimien rahoituslähteiden kanssa, joilla on läheiset yhteydet tähän ohjelmaan, erityisesti unionin rahastoista kyseisissä jäsenvaltioissa rahoitettujen toimenpiteiden kanssa.

(18)  Jotta varmistetaan unionin talousarvion varojen tehokas, johdonmukainen ja avoin käyttö ja moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattaminen, tämän ohjelman mukaisten toimien olisi täydennettävä käynnissä olevia unionin ohjelmia, ne olisi toteutettava niiden lisäksi eikä niiden sijasta ja sovitettava yhteen niiden kanssa siten, että vältetään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen samoja tukikelpoisia kustannuksia varten. Komission ja kyseisen jäsenvaltion olisi omien vastuualueidensa mukaisesti huolehdittava tehokkaasta koordinoinnista unionin ja jäsenvaltion tasolla kaikissa prosessin vaiheissa, jotta varmistetaan johdonmukaisuus, täydentävyys ja synergia niiden kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettavien toimien rahoituslähteiden kanssa, joilla on läheiset yhteydet tähän ohjelmaan, erityisesti unionin rahastoista ja unionin ohjelmista, varsinkin ERI-rahastoista, kyseisissä jäsenvaltioissa rahoitettujen toimenpiteiden kanssa. On erityisen tärkeää, että komissio varmistaa täydentävyyden ja synergian asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen antaman tuen kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin seuraamukset.

(19)  Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä ohjelmalla saavutettujen tulosten seurantakehys. Olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa Euroopan tasolla. Loppuarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia.

(20)  Ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä toimenpiteiden täytäntöönpanon ja ohjelmalla saavutettujen tulosten avoin seurantakehys. Ohjelman täytäntöönpanosta olisi annettava vuosittain seurantakertomus, joka sisältää analyysin tukipyynnön arviointiperusteiden soveltamisesta, ja lisäksi olisi toteutettava alustava väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa Euroopan tasolla, ja arvioitava ohjelman toteutusta, myös sen mahdollista jatkamista ja vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, seuraavalla rahoituskaudella. Jälkiarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava ennalta määritettyihin indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta voidaan muuttaa luetteloa indikaattoreista, joilla mitataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista ohjelman täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla toimivalta antaa delegoituja säädöksiä luettelon muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)  Jotta voidaan muuttaa luetteloa indikaattoreista, joilla mitataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista ohjelman täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella ja tämän asetuksen täydentämiseksi, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla toimivalta antaa delegoituja säädöksiä luettelon muuttamiseksi ja monivuotisten työohjelmien hyväksymiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa eri sidosryhmien asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, niille olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano monivuotisten ja vuotuisten työohjelmien hyväksymisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa.

(22)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano vuotuisten työohjelmien hyväksymisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 a mukaisesti. Vuotuisten työohjelmien hyväksymiseen olisi sovellettava neuvoa-antavaa menettelyä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla kansallisille viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joilla tähdätään instituutioiden, ohjausjärjestelmän, hallinnon sekä talous- ja sosiaalisektorin uudistamiseen, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tuen soveltamisalasta on tarkoitus sopia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, joista päätetään yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa, tarjoamalla kansallisille viranomaisille tässä asetuksessa määritetyllä tavalla tukea toimenpiteisiin, joilla tähdätään instituutioiden, ohjausjärjestelmän tai julkishallinnon sekä talous- ja sosiaalisektorin uudistamiseen, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tuen soveltamisalasta on tarkoitus sopia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.  ’tukea saavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka saa tämän ohjelman mukaista unionin tukea;

1.  ’tukea saavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka hakee ja saa tämän ohjelman mukaista unionin tukea;

2.  ’unionin rahastoilla’ asetuksen (EU) N:o 1303/2013, 1 artiklassa tarkoitettuja Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 223/2014 perustettua vähävaraisimmille suunnattua eurooppalaisen avun rahastoa19, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 516/201420 perustettua turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 513/201421 osana sisäisen turvallisuuden rahastoa perustettua poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälinettä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 515/201422 osana sisäisen turvallisuuden rahastoa perustettua ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä.

2.  ’unionin rahastoilla’ asetuksen (EU) N:o 1303/2013, 1 artiklassa tarkoitettuja Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 223/2014 perustettua vähävaraisimmille suunnattua eurooppalaisen avun rahastoa19, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 516/201420 perustettua turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 513/201421 osana sisäisen turvallisuuden rahastoa perustettua poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälinettä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 515/201422 osana sisäisen turvallisuuden rahastoa perustettua ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä;

 

2 a.  ’kansallisella viranomaisella’ jäsenvaltion institutionaalisten ja oikeudellisten puitteiden sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevissa eurooppalaisissa käytännesäännöissä22 a määritellyn kumppanuusperiaatteen mukaisesti toimivaa yhtä tai useampaa kansallista viranomaista, myös paikallis- ja alueviranomaista;

 

2 b.  ’kansainvälisellä järjestöllä’ varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua, kansainvälisellä sopimuksella perustettua kansainvälistä julkisoikeudellista järjestöä sekä tällaisen järjestön perustamaa erityisjärjestöä.

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 223/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 223/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 513/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja neuvoston päätöksen 2007/125/YOS kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 93).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 513/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja neuvoston päätöksen 2007/125/YOS kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 93).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

 

22 a Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten komissio varmistaa, että rahoitettaviksi valitut toimet ovat omiaan tuottamaan tuloksia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, ja valvoo, että eurooppalainen lisäarvo todella saavutetaan.

1.  Ohjelmasta rahoitetaan toimia ja toimintaa, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten komissio varmistaa, että rahoitettaviksi valitut toimet ja toiminta tuottavat tuloksia, joilla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on eurooppalaista lisäarvoa, ja valvoo, että eurooppalainen lisäarvo saavutetaan.

2.  Ohjelman toiminnalla ja toimilla varmistetaan eurooppalainen lisäarvo erityisesti siten, että:

2.  Ohjelman toiminnalla ja toimilla varmistetaan eurooppalainen lisäarvo erityisesti siten, että:

(a)  kehitetään ja täytäntöönpannaan ratkaisuja, joilla puututaan kansallisiin haasteisiin, joilla on vaikutuksia rajat ylittäviin tai unionin laajuisiin haasteisiin;

(a)  kehitetään ja täytäntöönpannaan ratkaisuja, joilla puututaan paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin haasteisiin, joilla on vaikutuksia rajat ylittäviin tai unionin laajuisiin haasteisiin ja joilla edistetään sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta;

(b)  huolehditaan täydentävyydestä ja synergiasta muiden unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla;

(b)  huolehditaan täydentävyydestä ja synergiasta muiden unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, alueellisella ja unionin tasolla, kuten asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 vahvistetussa yhteisessä strategiakehyksessä esitetään, sekä tarvittaessa kansainvälisellä tasolla;

(c)  edistetään unionin lainsäädännön yhtenäistä ja johdonmukaista täytäntöönpanoa;

(c)  edistetään unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan yhtenäistä ja johdonmukaista täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisia arvoja, erityisesti yhteisvastuullisuutta ja perusoikeuksien kunnioittamista;

(d)  edistetään hyvien toimintatapojen jakamista ja unioninlaajuisen asiantuntijafoorumin ja -verkoston perustamista;

(d)  edistetään hyvien toimintatapojen jakamista unionin uudistusohjelmien näkyvyyden lisäämiseksi ja unioninlaajuisen asiantuntijafoorumin ja -verkoston perustamista;

(e)  lisätään tukea saavien jäsenvaltioiden ja komission keskinäistä luottamusta ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

(e)  lisätään tukea saavien jäsenvaltioiden ja komission keskinäistä luottamusta ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille viranomaisille tukea taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla uudistetaan instituutioita, ohjausjärjestelmää, hallintoa sekä talous- ja sosiaalisektoria ja joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä, nopeuttaa kasvua sekä lisätä työpaikkoja ja investointeja, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös avustamalla unionin rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä.

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja kasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille viranomaisille tukea taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla uudistetaan ja lujitetaan instituutioita, ohjausjärjestelmää, julkishallintoa sekä talous- ja sosiaalisektoria ja joiden tavoitteena on lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, unionin yritysten tuottavuutta, kestävää kasvua, työllisyyttä ja investointeja talouden ohjausprosessien yhteydessä, tai avustamalla unionin rahastojen, erityisesti ERI-rahastojen, tehokasta, tuloksellista ja avointa käyttöä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 4 artiklassa vahvistetun yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet:

1.  Edellä 4 artiklassa vahvistetun yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet, joihin on pyrittävä tiiviissä yhteistyössä edunsaajajäsenvaltioiden kanssa:

(a)  auttaa kansallisia viranomaisia aloitteissa uudistusten suunnittelemiseksi painopisteiden mukaan, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset vaikutukset;

(a)  auttaa kansallisia viranomaisia aloitteissa uudistusten suunnittelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi niiden asettamien painopisteiden mukaan, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset ja alueelliset vaikutukset sekä tarve edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian tavoitteen saavuttamista;

(b)  parantaa kansallisten viranomaisten valmiutta suunnitella, laatia ja toteuttaa uudistuspolitiikkoja ja -strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

(b)  parantaa kansallisten viranomaisten valmiutta suunnitella, laatia, kehittää ja toteuttaa uudistuspolitiikkoja ja -strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan kansallisten ja tapauksen mukaan alueellisten prioriteettien, tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

(c)  tukea kansallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon hyvät toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

(c)  tukea kansallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon parhaat toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

(d)  auttaa kansallisia viranomaisia lisäämään henkilöstöhallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta, tarvittaessa määrittelemällä selkeät vastuualueet ja parantamalla ammattitaitoa ja -pätevyyttä. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan tiiviissä yhteistyössä tukea saavien jäsenvaltioiden kanssa.

(d)  auttaa kansallisia viranomaisia lisäämään henkilöstöhallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta parantamalla ammattitaitoa ja -pätevyyttä ja lisäämällä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua;

 

(d a)  auttaa kansallisia viranomaisia sekä talouselämän edustajia ja työmarkkinaosapuolia parantamaan hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksiaan käyttää unionin rahastojen, erityisesti ERI-rahastojen, varoja.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden on liityttävä kilpailukykyä, kasvua, työllisyyttä ja investointeja koskeviin politiikan aloihin, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden on liityttävä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, innovointia, älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, työllisyyttä ja investointeja koskeviin politiikan aloihin, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

(a)  julkinen varainhoito, talousarviomenettely, velanhoito ja tulojen hallinnointi;

(a)  julkinen varainhoito, talousarviomenettely, velanhoito ja tulojen hallinnointi;

(b)  instituutioiden uudistaminen sekä tehokas ja palvelukeskeinen julkishallinto, oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan lujittaminen;

(b)  instituutioiden uudistaminen sekä julkishallinnon tehostaminen ja palvelukeskeisyyden lisääminen, myös sääntöjä yksinkertaistamalla, oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan lujittaminen;

(c)  liiketoimintaympäristö, yksityissektorin kehittäminen, investoinnit, yksityistämisprosessit, kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys ja innovoinnin tuki;

(c)  liiketoimintaympäristö, uudelleenteollistaminen, yksityissektorin kehittäminen, pk-yritysten taloudellinen ja hallinnollinen tukeminen, investoinnit, yritysten julkisen omistuksen ja tarvittaessa yksityistämisprosessien lisääminen, kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys ja innovoinnin ja digitalisoinnin tuki;

(d)  koulutus, työmarkkinapolitiikka, sosiaalinen osallisuus, sosiaaliturvajärjestelmät, kansanterveys ja terveydenhuoltojärjestelmät, turvapaikka-, muuttoliike- ja rajapolitiikat;

(d)  koheesio, koulutus, työpaikkoja luova työmarkkinapolitiikka, köyhyyden torjuminen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen, sosiaaliturvajärjestelmät, kansanterveys ja terveydenhuoltojärjestelmät, turvapaikka-, muuttoliike- ja rajapolitiikat;

(e)  maatalousalan politiikat ja maaseutualueiden kestävä kehitys.

(e)  politiikat, joilla toteutetaan ilmastotoimia ja edistetään energiatehokkuutta, monipuolistetaan energialähteitä sekä edistetään maatalous- ja kalatalousalan politiikkaa ja maaseutualueiden kestävää kehitystä;

(f)  finanssialan politiikat ja rahoituksen saatavuus.

(f)  finanssialan politiikat, taloustietämyksen edistäminen, rahoitusvakaus ja reaalitalouden rahoituksen ja luottojen saatavuus; tietojen ja tilastojen tuottaminen, toimittaminen ja laadunvalvonta; verovilppiä ehkäisevät toimintapolitiikat.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta voidaan rahoittaa erityisesti seuraavantyyppisiä toimia:

Edellä 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja räätälöityjen ratkaisujen kehittämiseksi ohjelmasta voidaan rahoittaa erityisesti seuraavantyyppisiä toimia:

(a)  asiantuntemusta, joka liittyy poliittiseen neuvonantoon, politiikan muuttamiseen sekä oikeudellisiin, institutionaalisiin, rakenteellisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin;

(a)  asiantuntemusta, joka liittyy poliittiseen neuvonantoon, politiikan muuttamiseen, strategioiden ja uudistusten etenemissuunnitelmien laatimiseen sekä oikeudellisiin, institutionaalisiin, rakenteellisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin kansallisella ja tapauksen mukaan alueellisella ja paikallisella tasolla;

(b)  asiantuntijan (asiantuntijoiden) (myös paikalla toimivien asiantuntijoiden) antaminen käyttöön lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi suorittamaan tehtäviä tietyillä aloilla tai hoitamaan operatiivisia toimia, lisäksi tarvittaessa tulkkaus-, kääntämis- ja yhteistyötukea, hallinnollista tukea, infrastruktuureja ja laitteistoja;

(b)  asiantuntijan (asiantuntijoiden) (myös paikalla toimivien asiantuntijoiden) antaminen käyttöön lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi suorittamaan tehtäviä tietyillä aloilla tai hoitamaan operatiivisia toimia, lisäksi tarvittaessa tulkkaus-, kääntämis- ja yhteistyötukea, hallinnollista tukea, infrastruktuureja ja laitteistoja;

(c)  institutionaalisten, hallinnollisten tai toimialakohtaisten valmiuksien lisääminen ja siihen liittyvät tukitoimet, joita ovat muun muassa:

(c)  institutionaalisten, hallinnollisten tai toimialakohtaisten valmiuksien lisääminen ja siihen liittyvät tukitoimet, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan voimaannuttaminen, sekä kaikkien hallintotasojen uudistukset, joita ovat muun muassa:

(i)  seminaarit, konferenssit ja työpajat;

(i)  seminaarit, konferenssit ja työpajat;

(ii)  työvierailut kyseisiin jäsenvaltioihin tai kolmanteen maahan, jotta virkamiehet voivat hankkia tai lisätä kyseisiä asioita koskevaa asiantuntemustaan tai tietojaan;

(ii)  työvierailut kyseisiin jäsenvaltioihin tai kolmanteen maahan, jotta virkamiehet voivat hankkia tai lisätä kyseisiä asioita koskevaa asiantuntemustaan tai tietojaan;

(iii)  koulutustoimet ja verkko- tai muun koulutusmateriaalin kehittäminen tukemaan tarvittavaa ammattitaitoa ja -pätevyyttä, joka liittyy kyseisiin uudistuksiin;

(iii)  koulutustoimet ja verkko- tai muun koulutusmateriaalin kehittäminen tukemaan tarvittavaa ammattitaitoa ja -pätevyyttä, joka liittyy kyseisiin uudistuksiin;

(d)  tietojen ja tilastojen kerääminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden tai vertailuarvojen kehittäminen;

(d)  tietojen ja tilastojen kerääminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden tai vertailuarvojen kehittäminen;

(e)  paikallisen operatiivisen tuen organisointi turvapaikka-asioiden, muuttoliikkeen ja rajavalvonnan kaltaisilla aloilla;

(e)  paikallisen operatiivisen tuen organisointi turvapaikka-asioiden, muuttoliikkeen ja rajavalvonnan kaltaisilla aloilla;

(f)  tietoteknisten valmiuksien kehittäminen: kyseisten uudistusten täytäntöönpanon edellyttämien tietotekniikkainfrastruktuurin ja sovellusten kehittäminen, ylläpito, käyttö ja laadunvalvonta;

(f)  tietoteknisten valmiuksien kehittäminen kyseisten uudistusten täytäntöönpanon edellyttämien tietotekniikkainfrastruktuurin ja sovellusten kehittämistä, ylläpitoa, käyttöä ja laadunvalvontaa varten sekä julkisten palvelujen digitalisointia edistävät ohjelmat;

(g)  tutkimukset, selvitykset, analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit; oppaiden, raporttien ja koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen;

(g)  tutkimukset, selvitykset, analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit; oppaiden, raporttien ja koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen;

(h)  tiedotushankkeet; oppiminen, yhteistyö, toimet tiedon lisäämiseksi ja levittämiseksi ja hyvien toimintatapojen vaihto; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, myös yritysviestintä;

(h)  tiedottaminen ehdotetuista uudistuksista, jotka liittyvät oppimiseen, yhteistyöhön, toimiin tiedon lisäämiseksi ja levittämiseksi ja hyvien toimintatapojen vaihtoon; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, myös yritysviestintä, ja tarvittaessa viestintä sosiaalisten verkostojen välityksellä;

(i)  ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja -välineiden kehittäminen, käyttö ja ylläpito;

(i)  ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja ‑välineiden kehittämisen, käytön ja ylläpidon avulla;

(j)  kaikki muut toimet, joilla tuetaan 4 ja 5 artiklassa säädettyjä yleis- ja erityistavoitteita.

(j)  kaikki muut asiaankuuluvat toimet, joilla tuetaan 4 ja 5 artiklassa säädettyjä yleis- ja erityistavoitteita.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa tukea tästä ohjelmasta, on esitettävä komissiolle tukipyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna.

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa tukea tästä ohjelmasta, on esitettävä komissiolle tukipyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna. Komissio antaa ohjeistusta pääkohdista, joiden on sisällyttävä jäsenvaltion toimittaman tukipyynnön.

2.  Komissio ottaa huomioon läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käydyn vuoropuhelun, ja se tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, politiikan aloittain esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella. Ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet komissio kartoittaa tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tuen painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja tällaista tukea koskevan kokonaisrahoitusosuuden.

2.  Komissio ottaa huomioon toissijaisuusperiaatteen sekä yhteisvastuullisuuden, läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä käydyn vuoropuhelun, ja se tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, suunnitelluilla politiikan aloilla esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella. Tämän arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toiminnan komissio sopii kyseisen jäsenvaltion kanssa yhteistyö- ja tukisuunnitelmassa esitettävistä tuen painopistealoista, tavoitteista, suuntaa-antavasta aikataulusta, tukitoimenpiteiden soveltamisalasta ja tällaista tukea koskevasta arvioidusta kokonaisrahoitusosuudesta.

 

2 a.  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille täysimääräisesti ja viipymättä ohjelman mukaisen tukipyynnön vastaanottamisesta sekä suorittamastaan arvioinnista. Komissio toimittaa yhteistyö- ja tukisuunnitelman mahdollisimman pian Euroopan parlamentille.

3.  Tukipyyntö voidaan esittää seuraavia tarkoituksia varten:

3.  Tukipyyntö voidaan esittää seuraavia tarkoituksia varten:

(a)  talouden ohjausprosessien, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen maakohtaisten suositusten, mukaisten uudistusten tai muiden unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien toimien täytäntöönpano;

(a)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti kestävän talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi;

(b)  unionin rahoitustukea, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/201323 mukaisesti euroalueen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/200224 mukaisesti euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden osalta, nykyisistä välineistä saavien jäsenvaltioiden talouden sopeutusohjelmien täytäntöönpano;

(b)  unionin rahoitustukea, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/201323 mukaisesti euroalueen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/200224 mukaisesti euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden osalta, nykyisistä välineistä saavien jäsenvaltioiden talouden sopeutusohjelmien täytäntöönpano;

(c)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti kestävien investointien, kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

(c)  talouden ohjausprosessien, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen maakohtaisten suositusten, mukaisten kestävien uudistusten tai muiden unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien toimien täytäntöönpano.

________________

________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1).

24 Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

24 Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

(Komission tekstin 3 kohdan a ja c alakohdasta tulee parlamentin tarkistuksessa c ja a alakohta. Molempia alakohtia myös muutetaan.)

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tuen organisointi

Tuen ja uudistuskumppaneiden organisointi

1.  Komissio voi määritellä tuen, jota on tarkoitus antaa tukea saavalle jäsenvaltiolle, yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

1.  Komissio voi tukea saavan jäsenvaltion suostumuksella organisoida tuen antamisen yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi komission kanssa koordinoiden sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla. Uudistuskumppani auttaa komission kanssa koordinoiden strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa.

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi komission kanssa koordinoiden sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla. Uudistuskumppani auttaa komission kanssa koordinoiden ja tukea saavan jäsenvaltion ja komission keskinäisen yhteisymmärryksen mukaisesti strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille täysimääräisesti uudistuskumppanin osallistumisesta ja sen roolista yhteistyö- ja tukisuunnitelmassa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat enintään 142 800 000 euroa.

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat 142 800 000 euroa käypinä hintoina.

2.  Ohjelman määrärahoilla voidaan myös kattaa menoja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan luettuna unionin poliittisista painopisteistä tiedottaminen, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, tietojenkäsittelyyn ja tiedonvaihtoon keskittyviin tietotekniikan verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen tuen kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

2.  Ohjelman määrärahoilla voidaan myös kattaa menoja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin ja tiedotus- ja viestintätoimintaan, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, mukaan lukien tietojenkäsittelyyn ja tiedonvaihtoon keskittyviin tietotekniikan verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen tuen kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

3.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat asetuksella (EU, Euratom) N:o 1311/2013 vahvistetun monivuotisen rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

3.  Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelmaa voidaan rahoittaa jäsenvaltioiden lisärahoitusosuuksilla.

1.  Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelmaa voidaan rahoittaa jäsenvaltioiden vapaaehtoisilla lisärahoitusosuuksilla.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio toteuttaa ohjelman asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

1.  Komissio toteuttaa ohjelman asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

2.  Ohjelman toimenpiteet voi toteuttaa joko komissio suoraan tai muut yhteisöt ja henkilöt kuin jäsenvaltiot voivat toteuttaa ne välillisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan mukaisesti. Unionin rahoitustuki tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetuille toimille voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

2.  Ohjelman toimenpiteet voi toteuttaa joko komissio suoraan tai muut yhteisöt ja henkilöt kuin jäsenvaltiot voivat toteuttaa ne välillisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan mukaisesti. Unionin rahoitustuki tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetuille toimille voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

(a)  avustukset (myös avustukset jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille);

(a)  avustukset (myös avustukset jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille);

(b)  julkiset hankintasopimukset;

(b)  julkiset hankintasopimukset;

(c)  ulkopuolisista asiantuntijoista johtuvien kustannusten korvaaminen;

(c)  ulkopuolisista asiantuntijoista johtuvien kustannusten korvaaminen, mukaan lukien tukea antavien jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten asiantuntijat;

(d)  rahoitusosuudet erityisrahastoihin;

(d)  rahoitusosuudet kansainvälisten organisaatioiden perustamiin erityisrahastoihin; ja

(e)  välillisen hallinnoinnin avulla toteutetut toimet.

(e)  välillisen hallinnoinnin avulla toteutetut toimet.

3.  Avustukset voidaan antaa jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, Euroopan investointipankkiryhmälle, kansainvälisille organisaatioille, julkisille ja/tai yksityisille elimille ja yhteisöille, jotka on perustettu lain mukaisesti jossakin seuraavista:

3.  Avustukset voidaan antaa jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, Euroopan investointipankkiryhmälle, kansainvälisille organisaatioille, julkisille ja/tai yksityisille elimille ja yhteisöille, jotka on perustettu lain mukaisesti jossakin seuraavista:

(a)  jäsenvaltiot;

(a)  jäsenvaltiot;

(b)  Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton maat ETA-sopimuksen ehtojen mukaisesti.

(b)  Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton maat ETA-sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Avustuksiin sovellettava yhteisrahoitusosuus on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tämän kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattamista.

Avustuksiin sovellettava yhteisrahoitusosuus on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tämän kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattamista.

4.  Tukea voivat antaa myös yksittäiset asiantuntijat, joita voidaan kutsua edistämään ohjelman mukaan järjestettyjä valikoituja toimia aina kun se on tarpeen 5 artiklassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

4.  Tukea voivat antaa myös yksittäiset asiantuntijat, joita voidaan kutsua edistämään ohjelman mukaan järjestettyjä valikoituja toimia aina kun se on tarpeen 5 artiklassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

5.  Jotta ohjelma voidaan toteuttaa, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä monivuotiset työohjelmat. Monivuotisissa työohjelmissa vahvistetaan suunnitellun tuen poliittiset tavoitteet ja odotetut tulokset sekä rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Monivuotisia työohjelmia täsmennetään edelleen täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettavissa vuotuisissa työohjelmissa, joissa määritellään niiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja kaikki asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 vaaditut muut seikat.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi perustamalla monivuotisia työohjelmia. Monivuotisissa työohjelmissa vahvistetaan suunnitellun tuen poliittiset tavoitteet ja odotetut tulokset sekä rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Monivuotisia työohjelmia täsmennetään edelleen täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettavissa vuotuisissa työohjelmissa, joissa määritellään niiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja kaikki asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 vaaditut muut seikat.

6.  Resurssien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi vuotuisessa työohjelmassa voidaan mainita, että välittömiä toimia edellyttävissä ennakoimattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti taloudellisiin tai sosiaalisiin olosuhteisiin jäsenvaltiossa ja johon se ei voi vaikuttaa, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tässä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotta se voi tukea kansallisia viranomaisia kiireellisiin tarpeisiin vastaamisessa. Tällaiset erityistoimenpiteet voivat kattaa vain rajoitetun osuuden vuotuisesta työohjelmasta, eikä niihin ei sovelleta 7 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

6.  Resurssien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi vuotuisessa työohjelmassa voidaan mainita, että välittömiä toimia edellyttävissä ennakoimattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti taloudellisiin tai sosiaalisiin olosuhteisiin jäsenvaltiossa ja johon se ei voi vaikuttaa, komissio voi tukea haluavan jäsenvaltion pyynnöstä hyväksyä kiireellisiä erityistoimenpiteitä, joita ei alun perin ole sisällytetty vuotuiseen työohjelmaan, tässä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotta se voi tukea kansallisia viranomaisia kiireellisiin tarpeisiin vastaamisessa. Tällaiset erityistoimenpiteet ovat väliaikaisia ja voivat kattaa vain rajoitetun osuuden vuotuisesta työohjelmasta, eikä niihin ei sovelleta 7 artiklassa säädettyjä edellytyksiä. Erityistoimenpiteet voivat kestää enintään kuusi kuukautta, ja ne voidaan korvata tuella 7 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

 

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille täysimääräisesti tämän artiklan perusteella toteutettavista erityistoimenpiteistä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja tukea saavat jäsenvaltiot edistävät omien vastuualueidensa mukaisesti synergiaa ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin tämän ohjelman ja unionin muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja erityisesti unionin rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden kanssa. Tässä tarkoituksessa niiden on:

Komissio ja tukea saavat jäsenvaltiot edistävät omien vastuualueidensa mukaisesti synergiaa ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin tämän ohjelman ja unionin muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja erityisesti unionin rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden kanssa. Tässä tarkoituksessa niiden on:

(a)  varmistettava eri välineiden täydentävyys ja synergia unionin ja kansallisella tasolla, erityisesti suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin toimiin, sekä suunnittelu- että täytäntöönpanovaiheessa;

(a)  varmistettava eri välineiden täydentävyys ja synergia unionin, kansallisella ja alueellisella tasolla, erityisesti suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin toimiin, sekä suunnittelu- että täytäntöönpanovaiheessa, erityisesti suhteessa ERI-rahastoihin;

(b)  optimoitava koordinointimekanismeja päällekkäisyyksien välttämiseksi;

(b)  optimoitava koordinointimekanismeja päällekkäisten toimien ja kustannusten välttämiseksi;

(c)  varmistettava täytäntöönpanosta vastaavien tahojen tiivis yhteistyö unionin ja kansallisella tasolla, jotta tukitoimet ovat yhtenäisiä ja tarkoituksenmukaisia.

(c)  varmistettava täytäntöönpanosta vastaavien tahojen tiivis yhteistyö unionin, kansallisella ja alueellisella tasolla, jotta tukitoimet ovat yhtenäisiä ja tarkoituksenmukaisia.

Kyseisiä monivuotisia ja vuotuisia työohjelmia voidaan käyttää koordinointikehyksenä, jos on tarkoitus tukea jotakin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua alaa.

Kyseisiä monivuotisia ja vuotuisia työohjelmia voidaan käyttää koordinointikehyksenä, jos on tarkoitus tukea jotakin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua alaa.

 

Komissio varmistaa täydentävyyden ja synergian asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen antaman tuen kanssa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia.

1.  Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut tai virheellisesti käytetyt määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita ja oikeasuhteisia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa ohjelmasta rahoitettujen toimien täytäntöönpanoa ja mittaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista liitteessä esitettyjen indikaattoreiden perusteella.

1.  Komissio seuraa ohjelmasta rahoitettujen toimien täytäntöönpanoa ja mittaa 4 artiklassa säädetyn yleistavoitteen ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista liitteessä esitettyjen indikaattoreiden perusteella.

Komissio valtuutetaan antamaan 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä esitetyn indikaattoreiden luettelon muuttamista.

Komissio valtuutetaan antamaan 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä esitetyn indikaattoreiden luettelon muuttamista.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliarviointikertomuksen vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain ohjelman täytäntöönpanoa koskevan seurantakertomuksen, joka sisältää analyysin jäsenvaltioiden esittämien tukipyyntöjen 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjen arviointiperusteiden soveltamisesta, väliarviointikertomuksen vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava tai jatkettava vuoden 2020 jälkeen. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava, onko se keskeytettävä tai onko sitä jatkettava seuraavassa rahoituskehyksessä ottamalla käyttöön tähän tarkoitukseen varatut määrärahat. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomuksessa arvioidaan ohjelmaa kokonaisuudessaan, ja se sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2017 neljän vuoden ajaksi 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2017 neljän vuoden ajaksi 12 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen tämän määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä 12 artiklan 5 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen tämän määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

91 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kokonaismäärärahoista 0,35 prosenttia kohdennetaan komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen sen jälkeen, kun niistä on vähennetty 92 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulle Verkkojen Eurooppa -välineelle annettava tuki ja 92 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vähävaraisimmille annettava apu, ja niistä enintään 112 233 000 euroa kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”.

3.  Kokonaismäärärahoista 0,35 prosenttia kohdennetaan komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen sen jälkeen, kun niistä on vähennetty 92 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulle Verkkojen Eurooppa -välineelle annettava tuki ja 92 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vähävaraisimmille annettava apu, ja niistä enintään 112 233 000 euroa käypinä hintoina kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

Asetus (EU) N:o 1305/2013

51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan mukaisesti maaseuturahaston vuotuisista määrärahoista voidaan käyttää komission aloitteesta ja/tai komission lukuun enintään 0,25 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 artiklassa tarkoitettujen tehtävien rahoitukseen, mukaan lukien 52 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja 53 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston perustamis- ja toimintakustannukset, ja niistä enintään 30 567 000 euroa kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”

”Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan mukaisesti maaseuturahaston vuotuisista määrärahoista voidaan käyttää komission aloitteesta ja/tai komission lukuun enintään 0,25 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 artiklassa tarkoitettujen tehtävien rahoitukseen, mukaan lukien 52 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja 53 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston perustamis- ja toimintakustannukset, ja niistä enintään 30 567 000 euroa käypinä hintoina kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”

  • [1]  EUVL C 177, 18.5.2016, s. 47.
  • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (*) (23.11.2016)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Valmistelija (*): Costas Mavrides

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Monissa unionin jäsenvaltioissa on toteutettu tai toteutetaan edelleen sopeutusprosesseja aikaisemmin muodostuneiden makrotalouden epätasapainojen korjaamiseksi, ja monien haasteena on alhainen potentiaalinen kasvu. Unioni on asettanut rakenneuudistusten toteuttamisen yhdeksi poliittisista painopisteistään, jotta elpyminen saadaan kestävälle uralle, vapautetaan kasvupotentiaalia sopeutuskyvyn lisäämiseksi ja tuetaan lähentymisprosessia. Uudistusprosessit ovat monimutkaisia ja usein kalliita.

(3)  Monissa unionin jäsenvaltioissa on toteutettu tai toteutetaan edelleen sopeutusprosesseja aikaisemmin muodostuneiden makrotalouden epätasapainojen korjaamiseksi, ja monien haasteena on alhainen potentiaalinen kasvu ja korkea työttömyys. Unioni on pannut merkille tarpeen toteuttaa kasvua edistäviä rakenneuudistuksia yhtenä poliittisista painopisteistään sellaisten olosuhteiden luomiseksi, joiden avulla kasvu saadaan kestävälle uralle, vapautetaan kasvupotentiaalia sopeutuskyvyn lisäämiseksi, tuetaan lähentymisprosessia ja lisätään investointeja.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Uudistukset ovat ominaisuuksiensa vuoksi monimutkaisia prosesseja, jotka edellyttävät erityisasiantuntemuksen ja taitojen kattavaa kokonaisuutta. Rakenneuudistusten toteuttaminen monilla julkisen politikan aloilla on haastavaa, koska niistä saatavien etujen konkretisoituminen vie usein aikaa. Tämän vuoksi riittävän aikaisin toteutettu ja tehokas suunnittelu ja täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä niin kriisistä kärsivien kuin rakenteellisesti heikkojenkin talouksien tilanteessa. Unionin teknisenä tukena antama apu on ollut tässä suhteessa ratkaisevan tärkeää Kyproksen ja Kreikan taloudellisen sopeutuksen edistämisessä viime vuosina.

(4)  Uudistukset ovat ominaisuuksiensa vuoksi monimutkaisia prosesseja, jotka edellyttävät erityisasiantuntemuksen ja taitojen kattavaa kokonaisuutta ja pitkäaikaista näkemystä. Kestävien rakenneuudistusten toteuttaminen monilla julkisen politikan aloilla on haastavaa, koska niistä saatavien etujen konkretisoituminen vie usein aikaa ja vaatii jatkuvaa sitoutumista. Siksi on ryhdyttävä toimiin, joilla päästään eroon politiikan lyhytnäköisyydestä. Erityisesti riittävän aikaisin toteutettu ja tehokas suunnittelu ja täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä myös kriisistä kärsivien tai rakenteellisesti heikkojen talouksien tilanteessa. Unionin teknisenä tukena antama apu on ollut tässä suhteessa ratkaisevan tärkeää Kyproksen ja Kreikan taloudellisen sopeutuksen edistämisessä viime vuosina, ja se voi olla hyvänä ennakkotapauksena rakenneuudistusten tukiohjelmalle. Jäsenvaltioiden, paikalliset ja alueelliset viranomaiset sekä tilanteen mukaan työmarkkinaosapuolet mukaan lukien, sitoutuminen rakenneuudistuksiin sekä poliittinen tahto ovat ratkaisevan tärkeitä tällaisen ohjelman onnistumisen kannalta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jäsenvaltiot voivat hyötyä tuesta niihin haasteisiin vastaamisessa, jotka liittyvät rakenneuudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä haasteet voivat johtua monista tekijöistä, joita ovat muun muassa heikot hallinnolliset ja institutionaaliset valmiudet tai unionin lainsäädännön soveltamisen ja täytäntöönpanon puutteellisuus.

(5)  Jäsenvaltiot voivat hyötyä tuesta niihin haasteisiin vastaamisessa, jotka liittyvät kasvua tukevien rakenneuudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä haasteet voivat johtua monista tekijöistä, joita ovat muun muassa uudistusten riittämätön suunnittelu, heikot hallinnolliset ja institutionaaliset valmiudet tai unionin lainsäädännön soveltamisen ja täytäntöönpanon puutteellisuus.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Unionilla on pitkäaikaista kokemusta erityistuen antamisesta kansallisille hallintoviranomaisille tai muille jäsenvaltioiden viranomaisille valmiuksien kehittämiseksi ja vastaavista toimista tietyillä toimialoilla (esimerkiksi verotus, tulliasiat ja tuki pienille ja keskisuurille yrityksille) ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanon osalta. Sitä kokemusta, jota unioni on saanut avustaessaan kansallisia viranomaisia uudistusten toteuttamisessa, olisi käytettävä parantamaan unionin kykyä tarjota tukea jäsenvaltioille. Kokonaisvaltaista ja yhdennettyä toimintaa tarvitaankin sellaisten jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotka ovat toteuttamassa kasvua edistäviä uudistuksia ja pyytävät unionia auttamaan siinä.

(6)  Unionilla on pitkäaikaista kokemusta erityistuen antamisesta kansallisille hallintoviranomaisille tai muille jäsenvaltioiden viranomaisille valmiuksien kehittämiseksi ja vastaavista toimista tietyillä toimialoilla (esimerkiksi verotus, tulliasiat ja tuki pienille ja keskisuurille yrityksille) ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanon osalta. Unionin toimielinten poliittisen kokemuksen ja valmiuksien olisi muodostettava perusta kokonaisvaltaiselle ja yhdennetylle toiminnalle sellaisten jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotka ovat toteuttamassa kasvua edistäviä uudistuksia ja pyytävät unionia auttamaan siinä. Vastaavasti olisi omaksuttava yhdennetty ja monialainen lähestymistapa, jotta voidaan varmistaa poliittisen toimintaympäristön johdonmukaisuus.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 19/2015 ”Kreikalle annettavan teknisen avun toimittamista on pyrittävä parantamaan kiinnittämällä enemmän huomiota tuloksiin” sisältää komission jäsenvaltioille teknisenä tukena antamaan apuun liittyviä hyödyllisiä suosituksia, jotka pitäisi ottaa huomioon rakenneuudistusten tukiohjelman mukaisen tuen täytäntöönpanossa.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Kasvua edistäviä rakenneuudistuksia olisi jatkettava määrätietoisesti, jotta varmistetaan uudistusten tehokkuus ja voidaan hyödyntää saavutettua edistystä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia laatia ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien investointien vauhdittamista.

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia suunnitella ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelma on merkittävä lisäapu, kun pyritään toteuttamaan paremmin ja nopeammin uudistuksia, joiden tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat lähentymistä, talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan yhteenkuuluvuuden, kilpailukyvyn ja tuottavuuden kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien investointien vauhdittamista.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Komission olisi annettava tämän ohjelman mukaista tukea jäsenvaltion pyynnöstä talousarvion ja verotuksen, julkishallinnon, institutionaalisten ja hallinnollisten uudistusten, oikeusjärjestelmän, petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan, liiketoimintaympäristön, yksityissektorin kehittämisen, investointien, kilpailun, julkisten hankintojen, yksityistämisprosessien, rahoituksen saatavuuden, kaupan, kestävän kehityksen, innovaatioiden, koulutuksen, työvoimapolitiikan, kansanterveyden, turvapaikka-asioiden, muuttoliikepolitiikan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä finanssialan politiikkojen kaltaisilla aloilla.

(8)  Komission olisi annettava tämän ohjelman mukaista tukea jäsenvaltion pyynnöstä talousarvion ja verotuksen, julkishallinnon, institutionaalisten ja hallinnollisten uudistusten, oikeusjärjestelmän, petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan, liiketoimintaympäristön, yksityissektorin kehittämisen, investointien, kilpailun, julkisten hankintojen, julkisen osallistumisen yrityksiin, rahoituksen saatavuuden, kaupan, kestävän kehityksen, innovaatioiden, koulutuksen, työvoimapolitiikan, kansanterveyden, turvapaikka-asioiden, muuttoliikepolitiikan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä finanssialan politiikkojen kaltaisilla aloilla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiolta tämän ohjelman mukaista tukea sellaisten uudistusten toteuttamiseen, jotka liittyvät talouden ohjausprosesseihin, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuihin maakohtaisiin suosituksiin, muihin unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeviin toimiin ja taloudellisten sopeutusohjelmien täytäntöönpanoon. Niiden olisi voitava pyytää tukea myös oma-aloitteisiin uudistuksiin, joilla tähdätään kestäviin investointeihin ja kasvuun sekä työpaikkojen luomiseen.

(9)  Jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiolta tämän ohjelman mukaista tukea sellaisten uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotka liittyvät talouden ohjausprosesseihin, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen maakohtaisten suositusten toteuttamisen parantamiseen, muihin unionin lainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanoa koskeviin toimiin ja taloudellisten sopeutusohjelmien täytäntöönpanoon. Niiden olisi voitava pyytää tukea myös oma-aloitteisiin rakenneuudistuksiin, joilla tähdätään kestäviin investointeihin ja kasvun vauhdittamiseen, kasvun vauhdittamiseen, työpaikkojen luomiseen sekä kilpailukyvyn ja alueellisen yhteenkuuluvuuden parantamiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö läpinäkyvyyden, toissijaisuusperiaatteen, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tehokkaan tuen painopistealat, tukitoimenpiteiden tyyppi ja soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Komission olisi voitava organisoida tukea haluavan jäsenvaltion suostumuksella tuen antaminen yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen tai muiden sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, jotka saattavat suostua toimimaan uudistuskumppaneina, kanssa. Tukea haluavan jäsenvaltion olisi voitava tietyllä alalla, jolle tukea myönnetään, sopia kumppanuuksista yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa ja muodostaa sen tai niiden kanssa uudistuskumppanuus, jonka avulla se voi laatia strategioita, tarkistaa etenemissuunnitelmia, suunnitella tukea tai valvoa strategioiden ja hankkeiden täytäntöönpanoa. Vaikka vastuu uudistusten toteuttamisesta kuuluu tukea haluavalle jäsenvaltiolle, tukea antavien uudistuskumppanien tai muiden jäsenvaltioiden olisi voitava osallistua ohjelman menestykselliseen täytäntöönpanoon.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu” 13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien olisi mahdollistettava sellaisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, joilla puututaan rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin kansallisiin haasteisiin tai unionin laajuisiin haasteisiin, ja johdettava unionin lainsäädännön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi niiden olisi lisättävä edelleen luottamusta ja edistettävä yhteistyötä komission kanssa ja jäsenvaltioiden kesken. Unioni on myös jäsenvaltioita paremmassa asemassa tarjoamaan foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen tarjoamiselle käyttöön.

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien olisi mahdollistettava sellaisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, joilla puututaan rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin kansallisiin haasteisiin tai unionin laajuisiin haasteisiin, ja johdettava unionin lainsäädännön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi niiden olisi lisättävä edelleen kansalaisten luottamusta Euroopan yhdentymishankkeeseen ja edistettävä yhteistyötä komission kanssa ja jäsenvaltioiden kesken. Unioni on myös jäsenvaltioita paremmassa asemassa tarjoamaan foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen saamiselle käyttöön, jotta ehdotuksia voidaan räätälöidä apua pyytäneiden jäsenvaltioiden erityistilanteiden mukaan.

__________________

__________________

13 COM(2010)0700, 19.10.2010.

13 COM(2010)0700, 19.10.2010.

14 KOM(2011)0500 lopullinen, 29.6.2011.

14 KOM(2011)0500 lopullinen, 29.6.2011.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla kansallisille viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joilla tähdätään instituutioiden, ohjausjärjestelmän, hallinnon sekä talous- ja sosiaalisektorin uudistamiseen, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tuen soveltamisalasta on tarkoitus sopia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla kansallisille viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joilla tähdätään instituutioiden ja aluehallinnon kansallisen, alueellisen ja paikallisen hallintorakenteen sekä talous- ja sosiaalisektorin uudistamiseen, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tuen soveltamisalasta on tarkoitus sopia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Määritelmät

Määritelmät ja periaatteet

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä ja periaatteita:

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ’tukea saavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka saa tämän ohjelman mukaista unionin tukea;

1.  ’tukea saavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka hakee ja saa tämän ohjelman mukaista unionin tukea;

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  kehitetään ja täytäntöönpannaan ratkaisuja, joilla puututaan kansallisiin haasteisiin, joilla on vaikutuksia rajat ylittäviin tai unionin laajuisiin haasteisiin;

(a)  kehitetään ja täytäntöönpannaan ratkaisuja, joilla puututaan kansallisiin haasteisiin, jotka johtuvat rajat ylittävistä tai unionin laajuisista haasteista tai joilla on vaikutuksia niihin ja joilla edistetään sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta;

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  edistetään unionin lainsäädännön yhtenäistä ja johdonmukaista täytäntöönpanoa;

(c)  edistetään unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan yhtenäistä ja johdonmukaista täytäntöönpanoa;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille viranomaisille tukea taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla uudistetaan instituutioita, ohjausjärjestelmää, hallintoa sekä talous- ja sosiaalisektoria ja joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä, nopeuttaa kasvua sekä lisätä työpaikkoja ja investointeja, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös avustamalla unionin rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä.

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja kasvua edistäviä rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille ja tarpeen mukaan alueellisille ja paikallisille viranomaisille tukea taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla uudistetaan, vahvistetaan tai vakiinnutetaan instituutioita, ohjausjärjestelmää, hallintoa sekä talous- ja sosiaalisektoria ja joiden tavoitteena on parantaa yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää kasvua, laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä investointeja myös avustamalla unionin rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 4 artiklassa vahvistetun yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet:

1.  Edellä 4 artiklassa vahvistetun yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet, joihin on pyrittävä tiiviissä yhteistyössä edunsaajajäsenvaltioiden kanssa:

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  auttaa kansallisia viranomaisia aloitteissa uudistusten suunnittelemiseksi painopisteiden mukaan, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset vaikutukset;

(a)  auttaa kansallisia viranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävät uudistukset painopisteiden ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset vaikutukset;

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  parantaa kansallisten viranomaisten valmiutta suunnitella, laatia ja toteuttaa uudistuspolitiikkoja ja -strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

(b)  parantaa kansallisten viranomaisten valmiutta suunnitella ja laatia, kehittää ja toteuttaa uudistuspolitiikkoja ja ‑strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tukea kansallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon hyvät toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

(c)  tukea kansallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien suunnittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon hyvät toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(d)  auttaa kansallisia viranomaisia lisäämään henkilöstöhallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta, tarvittaessa määrittelemällä selkeät vastuualueet ja parantamalla ammattitaitoa ja -pätevyyttä.

(d)  auttaa kansallisia viranomaisia lisäämään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja henkilöstöhallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta, tarvittaessa määrittelemällä selkeät vastuualueet ja parantamalla ammattitaitoa ja -pätevyyttä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan tiiviissä yhteistyössä tukea saavien jäsenvaltioiden kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden on liityttävä kilpailukykyä, kasvua, työllisyyttä ja investointeja koskeviin politiikan aloihin, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden on liityttävä yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, innovointia, kestävää kasvua, työllisyyttä ja investointeja koskeviin politiikan aloihin, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  instituutioiden uudistaminen sekä tehokas ja palvelukeskeinen julkishallinto, oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan lujittaminen;

(b)  instituutioiden uudistaminen sekä tehokas ja palvelukeskeinen julkishallinto, oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan asianmukainen täytäntöönpano mukaan lukien, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan lujittaminen;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  liiketoimintaympäristö, yksityissektorin kehittäminen, investoinnit, yksityistämisprosessit, kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys ja innovoinnin tuki;

(c)  liiketoimintaympäristö, yksityissektorin kehittäminen, investoinnit, julkinen osallistuminen yrityksiin, kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys ja innovoinnin tuki;

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  maatalousalan politiikat ja maaseutualueiden kestävä kehitys.

(e)  politiikat, joiden avulla toteutetaan ilmastotoimia, edistetään energiatehokkuutta, saavutetaan energian monimuotoisuus ja lopetetaan energiaan liittyvä jäsenvaltioiden ja alueiden eristyneisyys sekä edistetään maatalousalan politiikkaa ja maaseutualueiden kestävää kehitystä.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  finanssialan politiikat ja rahoituksen saatavuus.

(f)  finanssialan politiikat, taloustietämyksen edistäminen, rahoitusvakaus ja reaalitalouden rahoituksen ja luottojen saatavuus; tietojen ja tilastojen tuottaminen, toimittaminen ja laadunvalvonta; veronkiertoa torjuvan toimintapolitiikan lujittaminen.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa tukea tästä ohjelmasta, on esitettävä komissiolle tukipyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna.

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa teknistä tukea tästä ohjelmasta, on esitettävä komissiolle teknistä tukea koskeva pyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ottaa huomioon läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käydyn vuoropuhelun, ja se tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, politiikan aloittain esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella. Ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet komissio kartoittaa tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tuen painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja tällaista tukea koskevan kokonaisrahoitusosuuden.

2.  Komissio ottaa huomioon läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun, toissijaisuusperiaatteen, työmarkkinaosapuolten kunnioittamisen ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käydyn vuoropuhelun, ja se tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, politiikan aloittain esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella. Ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista, erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) ja Euroopan strategisten investointien rahastosta rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet komissio kartoittaa tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tehokkaan tuen painopistealat, asianomaisen jäsenvaltion erityistavoitteet tämän asetuksen 5 artiklan nojalla, aikataulun, tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja tällaista tukea koskevan arvioidun kokonaisrahoitusosuuden.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Tukipyyntö voidaan esittää seuraavia tarkoituksia varten:

3.   Tukipyyntö voidaan esittää seuraavia tarkoituksia varten:

(a)  talouden ohjausprosessien, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen maakohtaisten suositusten, mukaisten uudistusten tai muiden unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien toimien täytäntöönpano;

(a)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien kestävien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

(b)   unionin rahoitustukea, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/201323 mukaisesti euroalueen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/200224 mukaisesti euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden osalta, nykyisistä välineistä saavien jäsenvaltioiden talouden sopeutusohjelmien täytäntöönpano;

(b)   unionin rahoitustukea, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/201323 mukaisesti euroalueen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/200224 mukaisesti euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden osalta, nykyisistä välineistä saavien jäsenvaltioiden talouden sopeutusohjelmien täytäntöönpano;

(c)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti kestävien investointien, kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

(c)  talouden ohjausprosessien, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen maakohtaisten suositusten, mukaisten kestävien uudistusten tai muiden unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien toimien täytäntöönpano;

_____________

________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1).

24 Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

24 Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

(Komission tekstin a ja c alakohdasta tulee parlamentin tarkistuksessa c ja a alakohta. Molempia kohtia myös muutetaan.)

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tuen organisointi

Teknisen tuen organisointi

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi määritellä tuen, jota on tarkoitus antaa tukea saavalle jäsenvaltiolle, yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

1.  Komissio voi määritellä teknisen tuen, jota on tarkoitus antaa tukea saavalle jäsenvaltiolle, yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi komission kanssa koordinoiden sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla. Uudistuskumppani auttaa komission kanssa koordinoiden strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa.

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi yhteistyössä komission kanssa sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla. Uudistuskumppani auttaa yhteistyössä komission kanssa strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelmaa voidaan rahoittaa jäsenvaltioiden lisärahoitusosuuksilla.

1.  Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelmaa voidaan rahoittaa jäsenvaltioiden vapaaehtoisilla lisärahoitusosuuksilla.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliarviointikertomuksen vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

2.   Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuorittain ohjelman täytäntöönpanosta ja esittää jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä. Vuosittainen kertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, perustelut kaikille päätöksille tuen myöntämisestä jäsenvaltioille tai sen epäämisestä, resurssien käytön tehokkuudesta, ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava tai jatkettava vuoden 2020 jälkeen. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava tai jatkettava vuoden 2020 jälkeen. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

Poistetaan.

Tarkistus     40

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  tukea saavan jäsenvaltion saavuttamien tukiohjelman tavoitteiden määrä

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rakenneuudistusten tukiohjelman perustaminen kaudeksi 2017–2020

Viiteasiakirjat

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

2.12.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

2.12.2015

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

12.5.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Costas Mavrides

12.5.2016

Valiokuntakäsittely

13.7.2016

10.10.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

8

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.11.2016)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta
(COM(2015)0701 – C8 -0373/2015 – 2015/0263(COD))

Valmistelija: Jan Olbrycht

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia laatia ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien investointien vauhdittamista.

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia laatia ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien kestävien investointien vauhdittamista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet. Komission olisi edelleen lisättävä luetteloon käytettävissä olevia ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka voitaisiin lähettää työskentelemään tilapäisesti tukihankkeissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien olisi mahdollistettava sellaisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, joilla puututaan rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin kansallisiin haasteisiin tai unionin laajuisiin haasteisiin, ja johdettava unionin lainsäädännön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi niiden olisi lisättävä edelleen luottamusta ja edistettävä yhteistyötä komission kanssa ja jäsenvaltioiden kesken. Unioni on myös jäsenvaltioita paremmassa asemassa tarjoamaan foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen tarjoamiselle käyttöön.

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa alueellisella, kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien olisi mahdollistettava sellaisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, joilla puututaan rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin kansallisiin haasteisiin tai unionin laajuisiin haasteisiin, ja johdettava unionin lainsäädännön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi niiden olisi lisättävä edelleen luottamusta ja edistettävä yhteistyötä komission kanssa ja jäsenvaltioiden kesken. Unioni on myös jäsenvaltioita paremmassa asemassa tarjoamaan foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen tarjoamiselle käyttöön.

__________________

__________________

13 KOM(2010) 700, 19.10.2010.

13 COM(2010)0700, 19.10.2010.

14 KOM(2011) 500 lopullinen, 29.6.2011.

14 COM(2011)0500 lopullinen, 29.6.2011.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston on määrä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Ohjelman rahoittamista teknisestä avusta tehtävillä määrärahasiirroilla komission aloitteesta voitaisiin harkita vain kertaratkaisuna, josta ei saisi tulla tätä alaa koskevien tulevien aloitteiden rahoittamiseen sovellettavaa ennakkotapausta. Mahdolliseen lainsäädäntöehdotukseen ohjelman jatkamisesta uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä sisällytettäisiin erilliset määrärahat, jotka kohdennetaan erityisesti ohjelmaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kun otetaan huomioon rakenteellisia, institutionaalisia ja hallinnollisia uudistuksia suunnittelevien ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden toimien tukemisen tärkeys, on tarpeen hyväksyä yhteisrahoitusosuus, joka on 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla varmistaa yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattaminen.

(16)  Kun otetaan huomioon rakenteellisia, institutionaalisia ja hallinnollisia uudistuksia suunnittelevien ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden toimien tukemisen tärkeys, on tarpeen hyväksyä yhteisrahoitusosuus, joka on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla varmistaa yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä ohjelmalla saavutettujen tulosten seurantakehys. Olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa Euroopan tasolla. Loppuarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia.

(20)  Ohjelman ja määriteltyjen tavoitteiden toteutumista koskevan arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä ohjelmalla saavutettujen tulosten seurantakehys. Tässä kehyksessä olisi otettava huomioon myös prosessin kuluessa saadut kokemukset. Ohjelman täytäntöönpanosta olisi annettava vuosittain seurantakertomus, joka sisältää analyysin tukipyynnön arviointiperusteiden soveltamisesta. Lisäksi olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa Euroopan tasolla, ja arviointi ohjelman tulevaisuudesta seuraavan ohjelmakauden aikana. Jälkiarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Ohjelman määrärahoilla voidaan myös kattaa menoja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan luettuna unionin poliittisista painopisteistä tiedottaminen, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, tietojenkäsittelyyn ja tiedonvaihtoon keskittyviin tietoverkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen tuen kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnista.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat enintään142 800 000 euroa.

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat 142 800 000 euroa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman määrärahoilla voidaan myös kattaa menoja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan luettuna unionin poliittisista painopisteistä tiedottaminen, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, tietojenkäsittelyyn ja tiedonvaihtoon keskittyviin tietotekniikan verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen tuen kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

Poistetaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliarviointikertomuksen vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain ohjelman täytäntöönpanoa koskevan seurantakertomuksen, joka sisältää analyysin 7 artiklan 2 kohdassa esitettyjen, jäsenvaltioiden esittämiin tukipyyntöihin sovellettavien arviointiperusteiden soveltamisesta, väliarviointikertomuksen vuoden 2018 loppuun mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava tai jatkettava vuoden 2020 jälkeen. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitus ohjelman soveltamisaloilla palautettava seuraavassa rahoituskehyksessä ottamalla käyttöön tähän tarkoitukseen varatut määrärahat. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

91 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kokonaismäärärahoista 0,35 prosenttia kohdennetaan komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen sen jälkeen, kun niistä on vähennetty 92 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulle Verkkojen Eurooppa -välineelle annettava tuki ja 92 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vähävaraisimmille annettava apu, ja niistä enintään 112 233 000 euroa kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”.

3.  Kokonaismäärärahoista 0,35 prosenttia kohdennetaan komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen sen jälkeen, kun niistä on vähennetty 92 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulle Verkkojen Eurooppa -välineelle annettava tuki ja 92 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vähävaraisimmille annettava apu, ja niistä enintään 112 233 000 euroa käypinä hintoina kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Asetus (EU) N:o 1305/2013

51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan mukaisesti maaseuturahaston vuotuisista määrärahoista voidaan käyttää komission aloitteesta ja/tai komission lukuun enintään 0,25 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 artiklassa tarkoitettujen tehtävien rahoitukseen, mukaan lukien 52 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja 53 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston perustamis- ja toimintakustannukset, ja niistä enintään 30 567 000 euroa kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”

”Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan mukaisesti maaseuturahaston vuotuisista määrärahoista voidaan käyttää komission aloitteesta ja/tai komission lukuun enintään 0,25 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 artiklassa tarkoitettujen tehtävien rahoitukseen, mukaan lukien 52 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja 53 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston perustamis- ja toimintakustannukset, ja niistä enintään 30 567 000 euroa käypinä hintoina kohdennetaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan käytettäväksi kyseisen ohjelman soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisesti.”

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rakenneuudistusten tukiohjelman perustaminen kaudeksi 2017–2020

Viiteasiakirjat

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

2.12.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

2.12.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jan Olbrycht.

18.1.12016

Hyväksytty (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

6.

1.

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew.

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.11.2016)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Valmistelija: Csaba Sógor

LYHYET PERUSTELUT

Talouskriisin vuoksi Euroopan unionissa tarvitaan rakenneuudistuksia enemmän ja nopeammin kuin koskaan ennen. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyivät kesäkuussa 2010 älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian. Strategiassa todettiin, että taloudellinen taantuma on paljastanut EU:n talouden rakenteelliset heikkoudet. Vastauksella, jonka EU päätti laatia yhdessä, pyrittiin paljon muuhunkin kuin palaamaan kriisiä edeltäneeseen tilanteeseen. Siinä korostettiin, että jäsenvaltioiden ja EU:n pitäisi tehostaa toimiaan, jotta voidaan panna täytäntöön tarvittavat rakenneuudistukset, joilla elvytettäisiin kasvu, taattaisiin kestävä suunta Euroopan taloudelle ja autettaisiin EU:ta selviämään kriisistä entistä vahvempana.

Kuusi vuotta Eurooppa 2020 -strategian käynnistämisen jälkeen tämä tavoite ei ole lähelläkään toteutumista.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on yhtä mieltä siitä, että useimmilla EU:n jäsenvaltioilla ei ole enää varaa viivytellä kunnianhimoisten uudistusten toteuttamisessa. Vuoden 2016 Kohti kasvua -raportissaan OECD huomautti, että maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat edelleen synkkiä lyhyellä aikavälillä, koska maailmankauppa hidastuu ja kehittyneiden talouksien elpymistä haittaavat jatkuvasti vähäiset investoinnit. OECD:n mukaan rakenneuudistukset yhdistettynä niitä tukeviin kysyntää lisääviin toimiin ovat edelleen perusteltuja, jotta tuottavuutta voidaan lisätä kestävästi ja luoda työpaikkoja, mikä puolestaan kohentaa omaa pääomaa. Lisäksi maailmantalouden vaisujen näkymien vuoksi on perusteltua asettaa etusijalle uudistukset, jotka työllisyyden ja tuottavuuden edistämisen lisäksi voivat parhaiten tukea toimintaa lyhyellä aikavälillä.

Uudistusten asianmukainen suunnittelu ja täytäntöönpano voi olla hyvin työlästä, ja se edellyttää vahvoja analyysi-, suunnittelu- ja hallintovalmiuksia sekä tietojen ja riittävien henkilöresurssien saatavuutta. Kreikka-työryhmästä saatujen kokemusten arvioinnissa kävi ilmi, että teknisen tuen käytettävyys voi olla keskeinen tekijä uudistusten viemiseksi eteenpäin mutta selkeän strategian puute voi vähentää sen vaikutusta huomattavasti. Tämä kokemus osoittaa myös, että teknistä tukea pitäisi olla käytettävissä muulloinkin kuin kriisiaikoina. Valmistelija katsoo, että tukea käytetään parhaiten, kun sen avulla luodaan rakenteellisesti moitteettomia ja kestokykyisiä talouksia, jotka pystyvät vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Näin ollen komission ehdotus rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta avun tarjoamiseksi monille eri uudistuksille on myönteinen aloite, koska kaikille EU:n jäsenvaltioille pitäisi tarjota mahdollisuus pyytää ja saada tukea edetäkseen uudistuksissa, joilla voidaan luoda terve taloudellinen ympäristö, vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä ja parantaa kansalaisten elinoloja.

Komissio on määrittänyt uuden ohjelman rahoituslähteeksi koheesiopolitiikan, tarkemmin sanottuna komission aloitteesta annettavalle tekniselle tuelle osoitettavat resurssit. Tämä valinta herättää huolta, joka on otettava huomioon. Ei ole nimittäin lainkaan selvää, että rahastojen tehokasta ja vaikuttavaa hallintaa koskevien valmiuksien vahvistamiseen liittyvät jäsenvaltioiden tarpeet osoittautuisivat uudessa aiempaa monimutkaisemmassa sääntelykehyksessä lopulta alun perin odotettua vähäisemmiksi. Toisaalta ei pitäisi vähätellä sitä, että ohjelman kohteena olevat uudistukset edistäisivät itsessään sellaisen suotuisan ympäristön luomista, joka voi auttaa jäsenvaltioita hyötymään täysimääräisesti koheesiopolitiikan investoinneista sekä aineellisiin että aineettomiin varoihin ja lisäksi parantaa käyttöastetta.

Koska jäsenvaltioiden kehitystasoissa sekä perusteellisten rakenneuudistusten suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevan erittäin laadukkaan asiantuntemuksen saatavuudessa on eroja, toisilla mailla on tilaisuus hyötyä tästä tuesta enemmän kuin toisilla. Kaikki onnistuneet uudistukset kuitenkin loppujen lopuksi lisäävät EU:n sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset. Lisäksi kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 artiklassa todetaan, ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikkoihin kestävän kehityksen edistämiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 ja 148 artiklassa määrätään, että neuvosto laatii komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan vuosittain suuntaviivat jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen yhteensovittamiselle.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Monissa unionin jäsenvaltioissa on toteutettu tai toteutetaan edelleen sopeutusprosesseja aikaisemmin muodostuneiden makrotalouden epätasapainojen korjaamiseksi, ja monien haasteena on alhainen potentiaalinen kasvu. Unioni on asettanut rakenneuudistusten toteuttamisen yhdeksi poliittisista painopisteistään, jotta elpyminen saadaan kestävälle uralle, vapautetaan kasvupotentiaalia sopeutuskyvyn lisäämiseksi ja tuetaan lähentymisprosessia.

(3)  Monissa unionin jäsenvaltioissa on toteutettu tai toteutetaan edelleen sopeutusprosesseja aikaisemmin muodostuneiden makrotalouden epätasapainojen ja sosiaalisen epätasapainon korjaamiseksi, ja monia vaivaa alhainen potentiaalinen kasvu, korkea työttömyysaste ja vakava kriisi niiden tärkeimmillä tuotannonaloilla, mikä lisää sosiaalista eriarvoisuutta ja väestön köyhyysriskiä. Siksi tarvitaan SEUT-sopimuksen 9 artiklan vaatimukset täyttäviä sosiaalisesti vastuullisia, älykkäitä, kestäviä ja osallistavia rakenneuudistuksia. Unioni on tämän vuoksi asettanut tällaisten rakenneuudistusten toteuttamisen yhdeksi poliittisista painopisteistään, jotta elpyminen saadaan kestävälle uralle, vapautetaan kasvupotentiaalia sopeutuskyvyn lisäämiseksi, vauhditetaan kasvua, luodaan työpaikkoja, edistetään investointeja ja tuetaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymisprosessia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Uudistukset ovat ominaisuuksiensa vuoksi monimutkaisia prosesseja, jotka edellyttävät erityisasiantuntemuksen ja -taitojen kattavaa kokonaisuutta. Rakenneuudistusten toteuttaminen monilla julkisen politikan aloilla on haastavaa, koska niistä saatavien etujen konkretisoituminen vie usein aikaa. Tämän vuoksi riittävän aikaisin toteutettu ja tehokas suunnittelu ja täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä niin kriisistä kärsivien kuin rakenteellisesti heikkojenkin talouksien tilanteessa. Unionin teknisenä tukena antama apu on ollut tässä suhteessa ratkaisevan tärkeää Kyproksen ja Kreikan taloudellisen sopeutuksen edistämisessä viime vuosina.

(4)  Uudistukset ovat ominaisuuksiensa vuoksi monimutkaisia prosesseja, jotka edellyttävät poliittista tahtoa, kykyä vuoropuheluun ja monitasoiseen yhteistyöhön, taloudellisia ja hallinnollisia resursseja sekä erityisasiantuntemuksen ja -taitojen kattavaa kokonaisuutta. Rakenneuudistusten toteuttaminen monilla julkisen politiikan aloilla on haastavaa, koska niistä saatavien tulosten konkretisoituminen vie usein aikaa. Tämän vuoksi riittävän aikaisin toteutettu ja tehokas suunnittelu ja täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä niin kriisistä kärsivien kuin rakenteellisesti heikkojenkin talouksien tilanteessa. Unionin teknisenä tukena antama apu on ollut tässä suhteessa tärkeää julkisen talouden vakauttamisprosessin ja rakenneuudistusten tukemisessa viime vuosina etenkin jäsenvaltioissa, joissa toteutetaan taloudellisia sopeutusohjelmia. Sen vuoksi unionin olisi otettava huomioon kokemukset, joita on saatu Kyproksen ja Kreikan taloudellisen sopeutuksen edistämisen tukiohjelmista viime vuosina. Sidosryhmien osallistuminen uudistusten suunnitteluun, vaikutustenarvioinnit sekä jäsenvaltioiden – paikalliset ja alueelliset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta mukaan lukien – sitoutuminen rakenneuudistuksiin ovat ratkaisevan tärkeitä tukiohjelmien onnistumiseksi.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Euroopan parlamentti1 a on määritellyt osana talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa sosiaalisesti vastuulliset uudistukset siten, että ne perustuvat yhteisvastuullisuuteen, yhdentymiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja varallisuuden oikeudenmukaiseen jakautumiseen eli malliin, jolla kyetään varmistamaan tasa-arvo ja sosiaalinen suojelu, suojelemaan muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä ja parantamaan kaikkien kansalaisten elinoloja.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. helmikuuta 2016 talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0059).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jäsenvaltiot voivat hyötyä tuesta niihin haasteisiin vastaamisessa, jotka liittyvät rakenneuudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä haasteet voivat johtua monista tekijöistä, joita ovat muun muassa heikot hallinnolliset ja institutionaaliset valmiudet tai unionin lainsäädännön soveltamisen ja täytäntöönpanon puutteellisuus.

(5)  Jäsenvaltiot voivat hyötyä tuesta niihin haasteisiin vastaamisessa, jotka liittyvät kestävien rakenneuudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon siten, että otetaan huomioon unionin taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet, mukaan lukien talouskasvun tukeminen, pysyvien ja ihmisarvoisten työpaikkojen luominen, terveiden julkisten investointien ja sosiaalisen kehityksen edistäminen. Nämä haasteet voivat johtua monista tekijöistä, joita ovat muun muassa heikot hallinnolliset ja institutionaaliset valmiudet tai unionin lainsäädännön soveltamisen ja täytäntöönpanon puutteellisuus, minkä vuoksi uudistusten suunnittelu on voinut olla puutteellista eikä niillä saavuteta kyseisiä tavoitteita. Tällaiset tekijät voivat puolestaan vaikuttaa joidenkin jäsenvaltioiden pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin ja aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia sosiaaliturvan tarjoamiseen ja työpaikkojen luomiseen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Unionilla on pitkäaikaista kokemusta erityistuen antamisesta kansallisille hallintoviranomaisille tai muille jäsenvaltioiden viranomaisille valmiuksien kehittämiseksi ja vastaavista toimista tietyillä toimialoilla (esimerkiksi verotus, tulliasiat ja tuki pienille ja keskisuurille yrityksille) ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanon osalta. Sitä kokemusta, jota unioni on saanut avustaessaan kansallisia viranomaisia uudistusten toteuttamisessa, olisi käytettävä parantamaan unionin kykyä tarjota tukea jäsenvaltioille. Kokonaisvaltaista ja yhdennettyä toimintaa tarvitaankin sellaisten jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotka ovat toteuttamassa kasvua edistäviä uudistuksia ja pyytävät unionia auttamaan siinä.

(6)  Unionin toimielimillä ja elimillä on pitkäaikaista kokemusta erityistuen antamisesta kansallisille hallintoviranomaisille ja/tai valtiotasoa alemmille viranomaisille valmiuksien kehittämiseksi ja vastaavista toimista tietyillä toimialoilla (esimerkiksi verotus, tulliasiat ja tuki pienille ja keskisuurille yrityksille) ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanon osalta. Sitä kokemusta, jota unionin toimielimet ja elimet ovat saaneet avustaessaan kansallisia ja alueviranomaisia osallistavien ja kestävien uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa, olisi käytettävä parantamaan unionin kykyä tarjota tukea asiasta kiinnostuneille jäsenvaltioille, jotta niitä voidaan auttaa parantamaan kasvupotentiaaliaan ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta toimilla, joilla pyritään korottamaan työllisyysastetta, torjumaan syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantamaan terveydenhoito- ja koulutuspalvelujen saatavuutta ja laatua. Tukitoimien olisi perustuttava kattavaan ja yhdennettyyn lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon niiden eri alojen väliset yhteydet, joilla uudistuksia toteutetaan, ja kaikkien hallintotasojen kyky työskennellä yhteistyössä sekä kunnioitetaan kunkin jäsenvaltion institutionaalista kehystä ja otetaan mukaan myös kaikki sidosryhmät.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 19/2015 ”Kreikalle annettavan teknisen avun toimittamista on pyrittävä parantamaan kiinnittämällä enemmän huomiota tuloksiin” todetaan, jäsenvaltioille annettavan teknisen avun toimittamisen olisi perustuttava strategiaan, jolle on määritetty selkeät tavoitteet. Kertomuksessa annetaan myös hyödyllisiä suosituksia, jotka on syytä ottaa huomioon ja jotka koskevat sitä, kuinka komissio voi parantaa jäsenvaltioille antamaansa tukea myös lisäämällä omavastuullisuutta ja uudistusten vaikuttavuutta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia laatia ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien investointien vauhdittamista.

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia suunnitella ja täytäntöönpanna kestäviä, kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen, erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastojen, tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista, vakaiden ja pysyvien työpaikkojen luomista, tuottavuuden lisäämistä, reaalitalouteen tehtävien kestävien investointien vauhdittamista sekä korkealaatuisten terveydenhoito- ja koulutuspalvelujen turvaamista, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista ja viime kädessä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista unionissa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset. Lisäksi kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 artiklassa todetaan, ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikkoihin kestävän kehityksen edistämiseksi. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklassa määrätään, että unionin toimielimet, elimet ja laitokset toimivat mahdollisimman avoimesti edistääkseen hyvää hallintotapaa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Komission olisi annettava tämän ohjelman mukaista tukea jäsenvaltion pyynnöstä talousarvion ja verotuksen, julkishallinnon, institutionaalisten ja hallinnollisten uudistusten, oikeusjärjestelmän, petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan, liiketoimintaympäristön, yksityissektorin kehittämisen, investointien, kilpailun, julkisten hankintojen, yksityistämisprosessien, rahoituksen saatavuuden, kaupan, kestävän kehityksen, innovaatioiden, koulutuksen, työvoimapolitiikan, kansanterveyden, turvapaikka-asioiden, muuttoliikepolitiikan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä finanssialan politiikkojen kaltaisilla aloilla.

(8)  Komission olisi annettava tämän ohjelman mukaista tukea jäsenvaltion pyynnöstä aloilla, joilla jäsenvaltiot ovat havainneet erityistarpeita, kuten talousarvion ja verotuksen, julkishallinnon, institutionaalisten ja hallinnollisten uudistusten, oikeusjärjestelmän, petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan, laittoman työn ja postilokeroyritysten torjunnan, liiketoimintaympäristön, yksityissektorin kehittämisen, investointien, kilpailun, julkisten hankintojen, yksityistämisprosessien, rahoituksen saatavuuden, kaupan, kestävän kehityksen, innovaatioiden, koulutuksen, työvoima- ja sosiaalipolitiikan, köyhyyden torjunnan ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen, kansanterveyden, turvapaikka-asioiden, muuttoliikepolitiikan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä finanssialan politiikkojen aloilla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  On vahvistettava tukikelpoiset toimet, joilla ohjelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiolta tämän ohjelman mukaista tukea sellaisten uudistusten toteuttamiseen, jotka liittyvät talouden ohjausprosesseihin, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuihin maakohtaisiin suosituksiin, muihin unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeviin toimiin ja taloudellisten sopeutusohjelmien täytäntöönpanoon. Niiden olisi voitava pyytää tukea myös oma-aloitteisiin uudistuksiin, joilla tähdätään kestäviin investointeihin ja kasvuun sekä työpaikkojen luomiseen.

(9)  Jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiolta tämän ohjelman mukaista tukea sellaisten uudistustensa toteuttamiseen, jotka liittyvät talouden ohjausprosesseihin, erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuihin niitä koskeviin maakohtaisiin suosituksiin, muihin unionin lainsäädännön, politiikkojen ja strategioiden täytäntöönpanoa koskeviin toimiin ja taloudellisten sopeutusohjelmien täytäntöönpanoon. Niiden olisi voitava pyytää tukea myös oma-aloitteisiin uudistuksiin, joilla tähdätään kestäviin investointeihin, työpaikkojen luomiseen, osallistavaan kasvuun, sosiaaliseen osallisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen sekä riittävään sosiaaliturvaan. Jotta tavoiteltavat uudistukset saavat laajaa tukea, jäsenvaltioiden, jotka haluavat hyötyä ohjelmasta, olisi hakemusten laadintaprosessissa kuultava asiaan liittyviä sidosryhmiä, kuten paikallis- ja alueviranomaisia, työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa, koheesiopolitiikan alalla voimassa olevien kumppanuutta koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö toissijaisuuden, läpinäkyvyyden, kumppanuuden, työmarkkinaosapuolten riippumattomuuden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, uudistuksen perustelut, mukaan lukien asiaankuuluvien sidosryhmä- ja kumppanikuulemisten tulokset, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi, kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet sekä unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista ja välineistä rahoitettavat käynnissä oleva toiminta ja toimenpiteet. Päätös ohjelman mukaisen tuen myöntämisestä olisi laadittava teknistä tukea koskevana sopimuksena, jossa komission ja jäsenvaltion olisi sovittava kyseisen jäsenvaltion havaitsemien erityistarpeiden perusteella tukitoimenpiteiden painopistealoista, soveltamisalasta ja alustavasta aikataulusta sekä kokonaisrahoitusosuudesta tällaista tukea varten. Komission ja kyseisen jäsenvaltion olisi tällöin otettava huomioon eri hallintotasojen välinen toimivaltajako sekä se, että osa maakohtaisista suosituksista on osoitettu paikallis- ja alueviranomaisille.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien olisi mahdollistettava sellaisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, joilla puututaan rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin kansallisiin haasteisiin tai unionin laajuisiin haasteisiin, ja johdettava unionin lainsäädännön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi niiden olisi lisättävä edelleen luottamusta ja edistettävä yhteistyötä komission kanssa ja jäsenvaltioiden kesken. Unioni on myös jäsenvaltioita paremmassa asemassa tarjoamaan foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen tarjoamiselle käyttöön.

(11)  Komission tiedonannoissa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”13 ja ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”14 korostetaan, että on tärkeä keskittyä selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tarjoavien toimien rahoittamiseen eli toimiin, joissa unionin panos voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden omiin toimiin verrattuna, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/201214a ja sen soveltamissäännöissä säädetään. Näistä syistä tämän ohjelman mukaisilla tukitoimilla olisi varmistettava täydentävyys ja synergia muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa paikallis- ja aluetasolla sekä kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman mukaisten toimien olisi mahdollistettava ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen kansallisiin haasteisiin, joilla on rajat ylittäviä tai unionin laajuisia vaikutuksia, ja parannettava unionin lainsäädännön, politiikkojen ja strategioiden täytäntöönpanoa. Unioni on myös jäsenvaltioita paremmassa asemassa tarjoamaan foorumin niin vertaisryhmien hyvien toimintatapojen esittämiselle ja jakamiselle kuin asiantuntemuksen tarjoamiselle käyttöön, jotta pystytään löytämään ratkaisuja kunkin tukea pyytävän jäsenvaltion erityistilanteeseen.

__________________

__________________

13 KOM(2010) 700, 19.10.2010.

13 COM(2010)0700, 19.10.2010.

14 KOM(2011) 500 lopullinen, 29.6.2011.

14 COM(2011)0500, 29.6.2011.

 

14 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tämän ohjelman rahoituslähdettä ei saisi pitää ennakkotapauksena tuleville ehdotuksille. Väliarvioinnin yhteydessä komission ja tilintarkastustuomioistuimen on tutkittava tarkasti ohjelman tarkoituksenmukaisuutta, sen tuottamaa eurooppalaista lisäarvoa ja sitä, voidaanko muita rahoituslähteitä ottaa huomioon.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tukea pyytävien jäsenvaltioiden olisi voitava osallistua ohjelman rahoituspuitteisiin lisävaroin. Tällä hetkellä asetuksella (EU) N:o 1303/2013 rajoitetaan mahdollisuutta siirtää jäsenvaltion aloitteesta annettavalle tekniselle tuelle osoitettuja varoja niille jäsenvaltioille, joilla on tilapäisiä talousarviovaikeuksia. Asetusta (EU) N:o 1303/2013 olisi sen vuoksi muutettava, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelman rahoitukseen. Unionin talousarvioon siirretyt varat olisi käytettävä tukemaan toimia, jotka edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tai rahastokohtaisia tavoitteita kyseisessä jäsenvaltiossa.

(14)  Tukea pyytävillä jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus osallistua ohjelman rahoituspuitteisiin lisävaroin. Tällä hetkellä asetuksella (EU) N:o 1303/2013 rajoitetaan mahdollisuutta siirtää jäsenvaltion aloitteesta annettavalle tekniselle tuelle osoitettuja varoja niille jäsenvaltioille, joilla on tilapäisiä talousarviovaikeuksia. Asetusta (EU) N:o 1303/2013 olisi sen vuoksi muutettava, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelman rahoitukseen. Unionin talousarvioon siirretyt varat olisi käytettävä tukemaan toimia, jotka edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tai rahastokohtaisia tavoitteita kyseisessä jäsenvaltiossa parantamalla vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja lisäämällä rahastojen varojen käyttöä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. Komission olisi vahvistettava monivuotiset työohjelmat, joissa asetetaan poliittiset tavoitteet, odotetut tulokset ja rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Näitä seikkoja olisi tarkasteltava yksityiskohtaisemmin vuotuisissa työohjelmissa, jotka vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksillä.

(15)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavilla delegoiduilla säädöksillä monivuotiset työohjelmat, joissa asetetaan tuen sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet, odotetut tulokset ja rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Monivuotisissa työohjelmissa olisi myös vahvistettava avoimet perusteet, joilla määritetään, mitä ohjelman mukaisia toimia on pidettävä ensisijaisina ja kuinka käytettävissä olevat resurssit on jaettava. Näitä seikkoja olisi tarkasteltava yksityiskohtaisemmin vuotuisissa työohjelmissa, jotka vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksillä.

__________________

 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kun otetaan huomioon rakenteellisia, institutionaalisia ja hallinnollisia uudistuksia suunnittelevien ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden toimien tukemisen tärkeys, on tarpeen hyväksyä yhteisrahoitusosuus, joka on 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla varmistaa yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattaminen.

(16)  Kun otetaan huomioon sosiaalisesti vastuullisia ja kestäviä rakenteellisia, institutionaalisia ja hallinnollisia uudistuksia suunnittelevien ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden toimien tukemisen tärkeys, on tarpeen hyväksyä yhteisrahoitusosuus, joka on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla varmistaa yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Odottamattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, jotka edellyttävät välittömiä toimia, kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai sosiaaliseen tilaan ja joihin se ei voi vaikuttaa, komission olisi jäsenvaltion pyynnöstä voitava vahvistaa rajattua osaa vuotuisesta työohjelmasta koskevia erityistoimenpiteitä ohjelman tavoitteiden mukaisille tukikelpoisille toimille, jotta kansallisia viranomaisia voidaan tukea kiireellisten tarpeiden täyttämisessä.

(17)  Odottamattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, jotka edellyttävät välittömiä toimia, kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai sosiaaliseen tilaan, komission ja jäsenvaltion olisi jäsenvaltion pyynnöstä voitava sopia, että vahvistetaan rajattua osaa vuotuisesta työohjelmasta koskevia erityistoimenpiteitä ohjelman tavoitteiden mukaisille tukikelpoisille toimille, jotta kansallisia viranomaisia voidaan tukea kiireellisten tarpeiden täyttämisessä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta varmistetaan varojen tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen unionin talousarviosta ja moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattaminen, tämän ohjelman mukaisten toimien olisi täydennettävä käynnissä olevia unionin ohjelmia ja ne olisi toteutettava niiden lisäksi siten, että vältetään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen samoja menoja varten. Komission ja kyseisen jäsenvaltion olisi omien vastuualueidensa mukaisesti huolehdittava tehokkaasta koordinoinnista unionin ja jäsenvaltion tasolla kaikissa prosessin vaiheissa, jotta varmistetaan johdonmukaisuus, täydentävyys ja synergia niiden kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettavien toimien rahoituslähteiden kanssa, joilla on läheiset yhteydet tähän ohjelmaan, erityisesti unionin rahastoista kyseisissä jäsenvaltioissa rahoitettujen toimenpiteiden kanssa.

(18)  Jotta varmistetaan varojen tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen unionin talousarviosta ja moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattaminen, tämän ohjelman mukaisten toimien olisi täydennettävä käynnissä olevia unionin ohjelmia ja ne olisi toteutettava niiden lisäksi siten, että vältetään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen samoja menoja varten. Komission ja kyseisen jäsenvaltion olisi omien vastuualueidensa mukaisesti huolehdittava tehokkaasta koordinoinnista unionin ja jäsenvaltion tasolla kaikissa prosessin vaiheissa, jotta varmistetaan johdonmukaisuus, täydentävyys ja synergia unionin rahastoista, ohjelmista ja välineistä rahoitettujen toimenpiteiden ja muilta asiaan liittyviltä kansainvälisiltä järjestöiltä saatavan tuen kanssa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin seuraamukset.

(19)  Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, perusteettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä ohjelmalla saavutettujen tulosten seurantakehys. Olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa Euroopan tasolla. Loppuarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia.

(20)  Ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä toimenpiteiden täytäntöönpanon ja ohjelmalla saavutettujen tulosten seurantakehys. Olisi toteutettava ulkopuolinen väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa muun muassa kilpailukykyä, kasvua, työllisyyttä ja investointeja koskevilla politiikan aloilla Euroopan tasolla. Loppuarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia. Komission olisi lisäksi julkistettava vuosittain tiedot vuotuisten työohjelmien täytäntöönpanosta, mukaan lukien tiedot teknisen tuen edunsaajista, sen tarjoajista sekä tuen ja osoitettujen varojen avulla toteutettujen uudistusten tavoitteista ja painopisteistä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta voidaan muuttaa luetteloa indikaattoreista, joilla mitataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista ohjelman täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla toimivalta antaa delegoituja säädöksiä luettelon muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)  Jotta voidaan hyväksyä monivuotiset työohjelmat ja muuttaa luetteloa indikaattoreista, joilla mitataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista ohjelman täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla toimivalta antaa säädöksiä monivuotisten työohjelmien hyväksymisestä ja luettelon muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano monivuotisten ja vuotuisten työohjelmien hyväksymisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa.

(22)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano vuotuisten työohjelmien hyväksymisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla kansallisille viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joilla tähdätään instituutioiden, ohjausjärjestelmän, hallinnon sekä talous- ja sosiaalisektorin uudistamiseen, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tuen soveltamisalasta on tarkoitus sopia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää kestäviä institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla teknistä tukea, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  ’kansallisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden viranomaisia, myös alue- ja paikallistasolla, kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  ’teknistä tukea koskevalla sopimuksella’ komission ja tukea saavan jäsenvaltion hyväksymää asiakirjaa, jossa esitetään ohjelman mukaisen tuen antamisen ehdot ja määritellään muun muassa tukitoimenpiteiden painopistealueet, soveltamisala, alustava aikataulu ja ohjelmasta saatava rahoitusosuus;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten komissio varmistaa, että rahoitettaviksi valitut toimet ovat omiaan tuottamaan tuloksia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, ja valvoo, että eurooppalainen lisäarvo todella saavutetaan.

1.  Ohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten komissio varmistaa, että rahoitettaviksi valittujen toimien voidaan odottaa tuottavan tuloksia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, ja valvoo, että eurooppalainen lisäarvo todella saavutetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman toiminnalla ja toimilla varmistetaan eurooppalainen lisäarvo erityisesti siten, että:

2.  Ohjelman toiminnalla varmistetaan eurooppalainen lisäarvo erityisesti siten, että:

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  kehitetään ja täytäntöönpannaan ratkaisuja, joilla puututaan kansallisiin haasteisiin, joilla on vaikutuksia rajat ylittäviin tai unionin laajuisiin haasteisiin;

(a)  kehitetään ja täytäntöönpannaan ratkaisuja, joilla puututaan kansallisiin haasteisiin, joilla on mahdollisesti rajat ylittäviä tai unionin laajuisia vaikutuksia;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  huolehditaan täydentävyydestä ja synergiasta muiden unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla;

(b)  huolehditaan täydentävyydestä ja synergiasta muiden unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa paikallisella, alueellisella, kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  edistetään unionin lainsäädännön yhtenäistä ja johdonmukaista täytäntöönpanoa;

(c)  edistetään unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  edistetään hyvien toimintatapojen jakamista ja unioninlaajuisen asiantuntijafoorumin ja -verkoston perustamista;

(d)  edistetään hyvien toimintatapojen jakamista ja/tai unioninlaajuisen asiantuntijafoorumin ja -verkoston perustamista;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  edistetään eurooppalaisia arvoja, erityisesti yhteisvastuullisuutta ja perusoikeuksien kunnioittamista;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  lisätään tukea saavien jäsenvaltioiden ja komission keskinäistä luottamusta ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Poistetaan.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille viranomaisille tukea taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla uudistetaan instituutioita, ohjausjärjestelmää, hallintoa sekä talous- ja sosiaalisektoria ja joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä, nopeuttaa kasvua sekä lisätä työpaikkoja ja investointeja, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös avustamalla unionin rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä.

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden sosiaalisesti vastuullisella tavalla toteuttamia institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille viranomaisille teknistä tukea sellaisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen, joiden tavoitteena on lisätä kilpailukykyä, osallistavaa ja kestävää kasvua, ihmisarvoisia ja pysyviä työpaikkoja, tuottavuutta ja kestäviä investointeja, tehostaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa, edistää korkeatasoista koulutusta sekä lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös avustamalla unionin rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  auttaa kansallisia viranomaisia aloitteissa uudistusten suunnittelemiseksi painopisteiden mukaan, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset vaikutukset;

(a)  auttaa kansallisia viranomaisia aloitteissa uudistusten suunnittelemiseksi asettamiensa painopisteiden mukaan, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset vaikutukset sekä tavoite auttaa toteuttamaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa unionin strategiaa ja tavoite edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  parantaa kansallisten viranomaisten valmiutta suunnitella, laatia ja toteuttaa uudistuspolitiikkoja ja -strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

(b)  parantaa kansallisten viranomaisten valmiutta suunnitella, laatia ja toteuttaa kasvuun ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä uudistuspolitiikkoja ja -strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  tukea kansallisia viranomaisia kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamisessa unionin lainsäädännön kanssa ja unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tukea kansallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon hyvät toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

 

 

(c)  tukea tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa kansallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon hyvät toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan tiiviissä yhteistyössä tukea saavien jäsenvaltioiden kanssa.

Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan täysimääräisessä yhteistyössä tukea saavien jäsenvaltioiden kanssa sekä jäsenvaltioiden painopisteitä ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua kunnioittaen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden on liityttävä kilpailukykyä, kasvua, työllisyyttä ja investointeja koskeviin politiikan aloihin, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden on liityttävä kilpailukykyä, osallistavaa kasvua, kestävää työllisyyttä, investointeja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskeviin politiikan aloihin, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  instituutioiden uudistaminen sekä tehokas ja palvelukeskeinen julkishallinto, oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan lujittaminen;

(b)  instituutioiden uudistaminen sekä tehokas, laadukas ja palvelukeskeinen julkishallinto, oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan sekä veronkiertoa ja verovilppiä torjuvan toimintapolitiikan lujittaminen;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  liiketoimintaympäristö, yksityissektorin kehittäminen, investoinnit, yksityistämisprosessit, kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys ja innovoinnin tuki;

(c)  liiketoimintaympäristö, uudelleenteollistaminen, muutokset tuotantojärjestelmissä, energiasektorit, yksityissektorin kehittäminen, investoinnit, taloudellisesti ja sosiaalisesti asianmukaisesti perustellut yksityistämisprosessit, kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys ja innovoinnin ja digitoinnin tuki;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  koulutus, työmarkkinapolitiikka, sosiaalinen osallisuus, sosiaaliturvajärjestelmät, kansanterveys ja terveydenhuoltojärjestelmät, turvapaikka-, muuttoliike- ja rajapolitiikat;

(d)  koulutus, työmarkkinapolitiikka pysyvien työpaikkojen luomiseksi, köyhyyden torjuminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen, sosiaaliturvajärjestelmät, kansanterveys ja terveydenhuoltojärjestelmät;

 

 

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  turvapaikka-, muuttoliike- ja rajapolitiikka;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltion on tarvittaessa alueviranomaisia kuullen määritettävä politiikan alat, joihin se haluaa puuttua erityistarpeidensa mukaisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asiantuntemusta, joka liittyy poliittiseen neuvonantoon, politiikan muuttamiseen sekä oikeudellisiin, institutionaalisiin, rakenteellisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin;

(a)  asiantuntemusta, joka liittyy lainsäädännöllisiin, institutionaalisiin, rakenteellisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta – -i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(i a)  strategioiden ja uudistusten etenemissuunnitelmien laatiminen sekä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien ja muiden kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten laatiminen;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tietojen ja tilastojen kerääminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden tai vertailuarvojen kehittäminen;

(d)  tietojen ja tilastojen kerääminen; yhteisten menetelmien ja tarvittaessa indikaattoreiden ja/tai vertailuarvojen kehittäminen;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  paikallisen operatiivisen tuen organisointi turvapaikka-asioiden, muuttoliikkeen ja rajavalvonnan kaltaisilla aloilla;

(e)  paikallisen operatiivisen tuen organisointi;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  tietoteknisten valmiuksien kehittäminen: kyseisten uudistusten täytäntöönpanon edellyttämien tietotekniikkainfrastruktuurin ja sovellusten kehittäminen, ylläpito, käyttö ja laadunvalvonta;

(f)  tietoteknisten valmiuksien kehittäminen kyseisten uudistusten täytäntöönpanon edellyttämien tietotekniikkainfrastruktuurin ja sovellusten kehittämistä, ylläpitoa, käyttöä ja laadunvalvontaa varten;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  tiedotushankkeet; oppiminen, yhteistyö, toimet tiedon lisäämiseksi ja levittämiseksi ja hyvien toimintatapojen vaihto; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen, myös yritysviestintä;

(h)  toteutettavia uudistuksia koskevat tiedotushankkeet: oppiminen, yhteistyö, toimet tiedon lisäämiseksi ja levittämiseksi ja hyvien toimintatapojen vaihto; tiedotus- ja valistuskampanjoiden ja -tapahtumien järjestäminen;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i)  ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja -välineiden kehittäminen, käyttö ja ylläpito;

(i)  ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien tietojärjestelmien ja -välineiden kehittämisen, käytön ja ylläpidon avulla;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa tukea tästä ohjelmasta, on esitettävä komissiolle tukipyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna.

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa tukea tästä ohjelmasta, on esitettävä komissiolle tukipyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna. Ennen pyynnön esittämistä jäsenvaltioiden on otettava tähän mukaan parlamenttinsa ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklassa tarkoitetun kumppanuusperiaatteen mukaisesti kumppaninsa alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien joukosta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ottaa huomioon läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käydyn vuoropuhelun, ja se tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, politiikan aloittain esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella. Ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet komissio kartoittaa tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tuen painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja tällaista tukea koskevan kokonaisrahoitusosuuden.

2.  Komissio ottaa huomioon toissijaisuuden, läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä käydyn vuoropuhelun ja tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, uudistuksen perustelujen, myös asiaankuuluvien sidosryhmä- ja kumppanikuulemisten tulosten, kohteeksi otetuilla politiikan aloilla esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella ottaen huomioon myös unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista ja välineistä rahoitettavat käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

 

Päätös ohjelman mukaisen tuen myöntämisestä on laadittava teknistä tukea koskevana sopimuksena, jossa komission ja kyseisen jäsenvaltion on sovittava jäsenvaltion havaitsemien erityistarpeiden perusteella tukitoimenpiteiden painopistealoista, soveltamisalasta ja alustavasta aikataulusta sekä kokonaisrahoitusosuudesta tällaista tukea varten.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti kestävien investointien, kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

(c)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti kestävien investointien ja työpaikkojen luomisen, osallistavan kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun jäsenvaltiolle myönnettävä tuki on hyväksytty, tukea saavan jäsenvaltion on täysin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ilmoitettava kansalliselle parlamentille, asiasta vastaaville neuvoa-antaville komiteoille ja työmarkkinaosapuolille tehdystä teknistä tukea koskevasta sopimuksesta.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi määritellä tuen, jota on tarkoitus antaa tukea saavalle jäsenvaltiolle, yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

1.  Komissio voi yhteisymmärryksessä tukea saavan jäsenvaltion kanssa määritellä tuen, jota on tarkoitus antaa tukea saavalle jäsenvaltiolle, yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi komission kanssa koordinoiden sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla. Uudistuskumppani auttaa komission kanssa koordinoiden strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa.

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi komission kanssa koordinoiden sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla keskinäisen sopimuksen perusteella. Uudistuskumppani auttaa komission ja tukea saavan jäsenvaltion kanssa koordinoiden strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman määrärahoilla voidaan myös kattaa menoja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan luettuna unionin poliittisista painopisteistä tiedottaminen, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, tietojenkäsittelyyn ja tiedonvaihtoon keskittyviin tietotekniikan verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen tuen kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

2.  Ohjelman määrärahoilla voidaan myös kattaa menoja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimintaan, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, tietojenkäsittelyyn ja tiedonvaihtoon keskittyviin tietotekniikan verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen tuen kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Näitä 1 kohdassa tarkoitettuja lisärahoitusosuuksia käytetään tukemaan toimia, joilla edistetään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian toteuttamista. Tukea saavan jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti osoittama rahoitusosuus käytetään yksinomaan kyseisessä jäsenvaltiossa.

3.  Näitä 1 kohdassa tarkoitettuja lisärahoitusosuuksia käytetään tukemaan toimia, joilla edistetään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian toteuttamista. Tukea saavan jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti osoittama rahoitusosuus käytetään yksinomaan teknisen avun antamiseen kyseiselle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  rahoitusosuudet erityisrahastoihin;

(d)  rahoitusosuudet erityisrahastoihin kansainvälisten järjestöjen tuen antamista varten;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Avustukset voidaan antaa jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, Euroopan investointipankkiryhmälle, kansainvälisille organisaatioille, julkisille ja/tai yksityisille elimille ja yhteisöille, jotka on perustettu lain mukaisesti jossakin seuraavista:

3.  Avustukset voidaan antaa jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, Euroopan investointipankkiryhmälle, kansainvälisille organisaatioille sekä julkisille elimille ja yhteisöille, jotka on perustettu lain mukaisesti jossakin seuraavista:

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tukea voivat antaa myös yksittäiset asiantuntijat, joita voidaan kutsua edistämään ohjelman mukaan järjestettyjä valikoituja toimia aina kun se on tarpeen 5 artiklassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

4.  Yksittäisiä asiantuntijoita voidaan myös kutsua edistämään ohjelman mukaan järjestettyjä valikoituja toimia aina kun se on tarpeen 5 artiklassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jotta ohjelma voidaan toteuttaa, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä monivuotiset työohjelmat. Monivuotisissa työohjelmissa vahvistetaan suunnitellun tuen poliittiset tavoitteet ja odotetut tulokset sekä rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Monivuotisia työohjelmia täsmennetään edelleen täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettavissa vuotuisissa työohjelmissa, joissa määritellään niiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja kaikki asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 vaaditut muut seikat.

5.  Komissio antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti monivuotisten työohjelmien hyväksymiseksi. Monivuotisissa työohjelmissa vahvistetaan suunnitellun tuen poliittiset tavoitteet ja odotetut tulokset sekä rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Monivuotisia työohjelmia täsmennetään edelleen täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettavissa vuotuisissa työohjelmissa, joissa määritellään niiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja kaikki asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 vaaditut muut seikat.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Resurssien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi vuotuisessa työohjelmassa voidaan mainita, että välittömiä toimia edellyttävissä ennakoimattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti taloudellisiin tai sosiaalisiin olosuhteisiin jäsenvaltiossa ja johon se ei voi vaikuttaa, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tässä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotta se voi tukea kansallisia viranomaisia kiireellisiin tarpeisiin vastaamisessa. Tällaiset erityistoimenpiteet voivat kattaa vain rajoitetun osuuden vuotuisesta työohjelmasta, eikä niihin ei sovelleta 7 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

6.  Resurssien joustavuuden ja oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi ennakoimattomissa olosuhteissa vuotuisessa työohjelmassa on myös sallittava erityistoimenpiteet, joita ei alun perin ole sisällytetty vuotuiseen työohjelmaan. Siten välittömiä toimia edellyttävissä ennakoimattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti taloudellisiin tai sosiaalisiin olosuhteisiin jäsenvaltiossa ja johon se ei voi vaikuttaa, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tässä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotta se voi tukea kansallisia viranomaisia kiireellisiin tarpeisiin vastaamisessa. Tällaiset erityistoimenpiteet voivat kattaa vain rajoitetun osuuden vuotuisesta työohjelmasta, eikä niihin ei sovelleta 7 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varmistettava täytäntöönpanosta vastaavien tahojen tiivis yhteistyö unionin ja kansallisella tasolla, jotta tukitoimet ovat yhtenäisiä ja tarkoituksenmukaisia.

(c)  varmistettava täytäntöönpanosta vastaavien tahojen tiivis yhteistyö unionin, paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, jotta tukitoimet ovat yhtenäisiä ja tarkoituksenmukaisia.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia.

1.  Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä perusteettomasti maksetut tai virheellisesti käytetyt määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia, hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio seuraa ohjelmasta rahoitettujen toimien täytäntöönpanoa ja mittaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista liitteessä esitettyjen indikaattoreiden perusteella.

Komissio seuraa ohjelmasta rahoitettujen toimien täytäntöönpanoa ja mittaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista liitteessä esitettyjen indikaattoreiden ja komission ja tukea saavan jäsenvaltion kunkin tukipyynnön osalta hyväksymien erityisten lisäindikaattoreiden perusteella.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliarviointikertomuksen vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

2.  Komissio julkistaa vuosittain tiedot vuotuisten työohjelmien täytäntöönpanosta, mukaan lukien tiedot teknisen tuen edunsaajista, sen tarjoajista sekä tuen ja osoitettujen varojen avulla toteutettujen uudistusten tavoitteista ja painopisteistä. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ulkopuolisen väliarviointikertomuksen vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava tai jatkettava vuoden 2020 jälkeen. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla jatkettava vuoden 2020 jälkeen tarvittaessa asianmukaisesti muutettuna. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2017 neljän vuoden ajaksi 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2017 neljän vuoden ajaksi 12 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen tämän määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä 12 artiklan 5 kohdan tai 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen tämän määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

25 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/XXX(*) 10 artiklan mukaisesti esitetystä jäsenvaltion pyynnöstä osa tämän asetuksen 59 artiklassa säädetyistä, rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti kohdennetuista varoista voidaan yhteisymmärryksessä komission kanssa siirtää komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen kyseistä jäsenvaltiota koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi 58 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan l alakohdan mukaisesti suoran tai välillisen hallinnon avulla.

”1.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/XXX(*) 10 artiklan mukaisesti esitetystä jäsenvaltion pyynnöstä osa tämän asetuksen 59 artiklassa säädetyistä, rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti kohdennetuista varoista voidaan yhteisymmärryksessä komission kanssa siirtää komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen kyseistä jäsenvaltiota koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi 58 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan l alakohdan mukaisesti suoran tai välillisen hallinnon avulla. Näiden säännösten mukaisesti siirrettyjä varoja käytetään lisäämään kyseessä olevan rahaston käytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta.”

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltion on pyydettävä 1 kohdassa tarkoitettua siirtoa kalenterivuodeksi viimeistään 31 päivänä tammikuuta sinä vuonna, jona siirto on määrä tehdä. Pyynnön mukana on oltava ehdotus yhden tai useamman sellaisen ohjelman muuttamiseksi, josta siirto on määrä tehdä. Vastaavat muutokset on tehtävä 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti kumppanuussopimukseen, jossa on esitettävä komissiolle kunakin vuonna siirrettävä kokonaismäärä.”;

”Jäsenvaltion on pyydettävä 1 kohdassa tarkoitettua siirtoa kalenterivuodeksi viimeistään 31 päivänä tammikuuta sinä vuonna, jona siirto on määrä tehdä. Pyynnön mukana on oltava ehdotus yhden tai useamman sellaisen ohjelman muuttamiseksi, josta siirto on määrä tehdä. Vastaavat muutokset on tehtävä 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti kumppanuussopimukseen, jossa on esitettävä komissiolle kunakin vuonna siirrettävä kokonaismäärä. Pyyntöä arvioidessaan komissio tarkistaa, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013 92 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudatetaan.”

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista mitataan seuraavien indikaattorien perusteella:

Ohjelmasta rahoitettujen toimien toteuttamista valvotaan seuraavien indikaattorien perusteella:

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  kansallisten viranomaisten lukumäärä ja tyyppi, hallintoyksiköt ja muut julkiset yhteisöt kuten kansalliset ministeriöt tai sääntelyviranomaiset kussakin ohjelmasta tukea saavassa jäsenvaltiossa;

(a)  kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten lukumäärä ja tyyppi, hallintoyksiköt ja muut julkiset yhteisöt kuten kansalliset ministeriöt tai sääntelyviranomaiset kussakin ohjelmasta tukea saavassa jäsenvaltiossa;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tuensaajat tukea saavassa jäsenvaltiossa, kuten kansalliset viranomaiset;

(d)  tuensaajat tukea saavassa jäsenvaltiossa, kuten kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  ohjelman mukaista tukea saaneilta kansallisilta viranomaisilta, hallintoyksiköiltä ja muilta julkisilta yhteisöiltä sekä (jos käytettävissä) muilta sidosryhmiltä/osallistujilta saatu palaute ohjelmaan perustuvien toimien tuloksista ja/tai vaikutuksista erityistavoitteittain, toimintalohkoittain ja tukea saavaa jäsenvaltiota kohden; lisäksi esitetään kvantitatiivisia tai empiirisiä tietoja, jos niitä on saatavilla;

Poistetaan.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  tuen antajien palaute sen tuen tuloksista ja/tai vaikutuksesta, jota ne ovat antaneet ohjelman perusteella erityistavoitteen osalta tai politiikan alalla, joilla ne ovat toimineet, eriteltynä tukea saavan jäsenvaltion mukaan; lisäksi esitetään kvantitatiivisia tai empiirisiä tietoja, jos niitä on saatavilla;

Poistetaan.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i)  kyseisten sidosryhmien näkemykset siitä, miten ohjelmalla on edistetty uudistuksen toteuttamista erityistavoitteittain, toimintalohkoittain, tukea saavaa jäsenvaltiota kohden; lisäksi esitetään kvantitatiivisia tai empiirisiä tietoja, jos niitä on saatavilla.

Poistetaan.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista mitataan seuraavien indikaattorien perusteella:

 

(a)  ohjelman mukaista tukea saaneilta kansallisilta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta, hallintoyksiköiltä ja muilta julkisilta yhteisöiltä sekä, jos käytettävissä, muilta sidosryhmiltä tai osallistujilta saatu palaute ohjelman mukaisten toimien tuloksista ja/tai vaikutuksista erityistavoitteiden, politiikan alojen ja tukea saavien jäsenvaltioiden mukaan jaoteltuna ja palautteen tueksi esitetyt kvantitatiiviset tai empiiriset tiedot, jos niitä on saatavilla;

 

(b)  tuen antajilta saatu palaute niiden ohjelman mukaisesti antaman tuen tuloksista ja/tai vaikutuksesta tuen kohteena olleen erityistavoitteen tai politiikan alan osalta tukea saavien jäsenvaltioiden mukaan jaoteltuna ja palautteen tueksi esitetyt kvantitatiiviset tai empiiriset tiedot, jos niitä on saatavilla;

 

(c)  muutos asiaan liittyvien sidosryhmien näkemyksissä siitä, miten ohjelmalla on edistetty uudistuksen toteuttamista erityistavoitteiden, politiikan alojen ja tukea saavien jäsenvaltioiden mukaan jaoteltuna ja palautteen tueksi esitetyt kvantitatiiviset tai empiiriset tiedot, jos niitä on saatavilla.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Näitä indikaattoreita käytetään saatavilla olevien tietojen mukaan (myös asianmukaiset kvantitatiiviset tai empiiriset tiedot).

Näitä indikaattoreita käytetään saatavilla olevien tietojen mukaan (myös asianmukaiset kvantitatiiviset tai empiiriset tiedot). Niitä täydennetään erityisillä lisäindikaattoreilla, joista komissio ja tukea saava jäsenvaltio sopivat kunkin tukipyynnön osalta.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rakenneuudistusten tukiohjelman perustaminen kaudeksi 2017–2020

Viiteasiakirjat

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

2.12.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

2.12.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Csaba Sógor

12.4.2016

Valiokuntakäsittely

16.6.2016

31.8.2016

13.10.2016

 

Hyväksytty (pvä)

8.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

David Coburn

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.6.2016)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Valmistelija: Alain Cadec

LYHYET PERUSTELUT

Rakenneuudistusten tukiohjelman tavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia antamalla niille rakennerahastojen mukaista teknistä tukea. Ohjelman täytäntöönpanon kokonaismäärärahat olisivat 142,8 miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Nämä määrät vähennettäisiin komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen myönnetyistä varoista siten, että enimmäisvähennys kokonaismäärästä voi olla 0,35 prosenttia. Lisäksi jäsenvaltiot voivat päättää näihin määriin lisättävistä varoista siirtämällä saatavilla olevista jäsenvaltion aloitteesta annettavan teknisen tuen varoista ohjelmaan osan. Yhteisen kalastuspolitiikan tapauksessa jäsenvaltioiden aloitteesta annettavan teknisen tuen määrä voi olla jopa 6 prosenttia Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittaman toimintaohjelman kokonaismäärästä.

Valmistelija on huolissaan siitä, että EMKR:ää voidaan käyttää sellaisten rakenneuudistusten rahoittamiseen, jotka eivät liity kalastukseen. Mikään ei itse asiassa estäisi jäsenvaltioita kohdentamasta osaa EMKR:n teknisestä tuesta muille aihealueille. Valmistelija ehdottaa näin ollen, että EMKR:n mahdollinen tuki kohdennetaan tiukasti yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon liittyvien rakenneuudistusten täytäntöönpanoon.

Jäsenvaltioilla on suuria vaikeuksia panna täytäntöön saaliiden purkamista koskeva velvollisuus, joten tämä järjestely voi auttaa niitä. Tavoitteena on myös valvonnan tehostaminen ja tieteellisten tietojen keruun parantaminen. EMKR on kalastukselle omistettu rahasto ja sellaisena sen on säilyttävä.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)   Koska Euroopan meri- ja kalatalousrahaston resurssit ovat muihin unionin rahastoihin verrattuna rajalliset, sen tekniseen tukeen jäsenvaltion aloitteesta varattujen varojen siirtämisellä on tuettava yksinomaan yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä rakenneuudistuksia, valvonta ja tieteellisten tietojen keruu mukaan luettuna.

Perustelu

EMKR:n tuki rakenneuudistusten tukiohjelmaan olisi kohdennettava yksinomaan yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)   maatalousalan politiikat ja maaseutualueiden kestävä kehitys.

(e)   maatalousalan politiikat, maaseutualueiden kestävä kehitys ja yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano.

Perustelu

On syytä lisätä viittaus yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon, jotta mahdollistetaan EMKR:n mahdollisen tuen kohdentaminen tähän tavoitteeseen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.   Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta peräisin olevia 2 kohdassa tarkoitettuja varoja käytetään yksinomaan tukemaan toimia, jotka edistävät osaltaan yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa, valvonta ja tieteellisten tietojen keruu mukaan luettuna.

Perustelu

EMKR:n tuki rakenneuudistusten tukiohjelmaan olisi kohdennettava yksinomaan yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020

Viiteasiakirjat

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

2.12.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

2.12.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Alain Cadec

10.12.2015

Valiokuntakäsittely

17.2.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.11.2016)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Valmistelija: Curzio Maltese

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella pyritään luomaan rakenneuudistusten tukiohjelma, johon sisältyy toimia monilla aloilla, joista mainittakoon koulutus. Ottaen huomioon, että toimilla pyritään talouden elpymiseen, valmistelija korostaa koulutuksen, kulttuurin saatavuuden ja kulttuuriperinnön erityisyyttä, sillä näiden alojen tavoitteita ei voida määritellä Euroopan unionin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Kuten myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 14 artiklassa määrätään, koulutus on perusihmisoikeus, johon jokaisella on oikeus. Sillä pyritään inhimillisen ulottuvuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, ja kuten EU:n koulutusministerit korostivat 17. maaliskuuta 2015 antamassaan Pariisin julistuksessa, koulutuksen ensisijainen tarkoitus ei ole vain kehittää tietämystä, kykyjä ja taitoja vaan myös auttaa nuoria tulemaan aktiivisiksi, vastuullisiksi ja avarakatseisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Valmistelijan mielestä on olennaisen tärkeää tukea kaikkia toimia, joilla pyritään parantamaan koulutusta ja kulttuurin saatavuutta koskevia järjestelmiä ja toimintatapoja, joiden olisi oltava korkealaatuisia, julkisia, ilmaisia ja yleispäteviä. Näin ollen hän katsoo, että tällaisen politiikan tuloksia ei voida mitata parametreillä, joissa otetaan huomioon mahdolliset lyhyen aikavälin taloudelliset vaikutukset.

Jotta voidaan taata, että oikeutta koulutukseen voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan, sen on oltava osallistavaa: jokaisella on oltava mahdollisuus saada korkealaatuista koulutusta riippumatta hänen sosioekonomisesta taustastaan. Komissio ehdottaa teknistä tukea laajennettavaksi kaikkiin jäsenvaltioihin. Kyseistä apua jo saaneissa maissa, kuten Kreikassa ja Kyproksessa, käynnistetyissä taloudellisissa sopeutusohjelmissa on toistuvasti vaadittu koulutusmenojen karsimista, mikä on johtanut vähäosaisten opiskelijoiden marginalisoitumiseen ja siten koulutusta koskevan oikeuden puutteelliseen toteutumiseen. Tämä käy selvästi ilmi myös Euroopan parlamentin teettämästä tutkimuksesta, jossa tarkastellaan kriisin vaikutuksia perusoikeuksiin EU:n jäsenvaltioissa.

Valmistelija on huolissaan koulutus- ja kulttuurialoille jo myönnettyjen tai sidottujen varojen siirtämisestä muihin unionin rahastoihin ja ehdottaa sen vuoksi näiden varojen jättämistä ohjelman rahoituspuitteiden ulkopuolelle.

Lisäksi valmistelija painottaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (ECO/398) suuntaisesti, kuinka tärkeää on saada työmarkkinaosapuolet ja kaikki kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät mukaan rakenneuudistusten tukiohjelman käynnistämiseen, valvontaan ja seurantaan.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 13, 14 ja 15 artiklan,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset. Lisäksi kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 artiklassa todetaan, ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikkoihin kestävän kehityksen edistämiseksi.

(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset kunnioittaen kulttuurista monimuotoisuutta. Lisäksi kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 artiklassa todetaan, ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikkoihin kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia laatia ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien investointien vauhdittamista.

(7)  Näistä syistä olisi tarpeen ottaa käyttöön rakenneuudistusten tukiohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteena on lisätä kansallisten ja alueellisten viranomaisten valmiuksia laatia ja täytäntöönpanna kasvua vauhdittavia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, Euroopan kilpailukyvyn kohentamista ja reaalitalouteen tehtävien kestävien investointien vauhdittamista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käytävän vuoropuhelun lisäksi komission olisi arvioitava pyyntö läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

(10)  Sen lisäksi, että tukea pyytävän jäsenvaltion kanssa käydään vuoropuhelua, johon työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat, komission olisi arvioitava pyyntö toissijaisuusperiaatteen sekä läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden perusteella ja otettava annettavan tuen osalta huomioon kiireellisyys, havaittujen ongelmien laajuus ja vakavuus, tukitarpeet kohteeksi suunniteltua politiikan alaa kohden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysi ja kyseisen jäsenvaltion yleiset hallinnolliset valmiudet. Komission olisi lisäksi kartoitettava tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisala ja kokonaisrahoitusosuus tällaista tukea varten siten, että otetaan huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 14 artiklan mukaan koulutus on perusihmisoikeus ja yhteinen etu. Siksi sen on oltava korkealaatuista, osallistavaa ja sen saatavuus kaikille on taattava. Näin ollen talouden elvyttämiselle annettu etusija on tasapainotettava koulutusalan tarvitseman erityishuomion kanssa. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 26 artiklan mukaisesti koulutuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen; sen tavoitteita ei siten voida määritellä pelkästään unionin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Jotta luodaan asianmukainen sosioekonominen kehys työllisyyden edistämiseksi ja koulutuksen saatavuuden parantamiseksi, ei tukea pitäisi mitata ainoastaan taloudellisesti vaan myös kansalaisuuden ja henkilökohtaisen kehityksen perusteella.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Ohjelman rahoituspuitteiden olisi koostuttava varoista, jotka vähennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/201316 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/201317 mukaisista komission aloitteesta annettavan teknisen tuen määrärahoista. Jotta tällainen vähennys on mahdollista tehdä, on tarpeen muuttaa kyseisiä asetuksia.

(13)  Ohjelman rahoituspuitteiden olisi koostuttava varoista, jotka vähennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/201316 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/201317 mukaisista komission aloitteesta annettavan teknisen tuen määrärahoista. Jotta tällainen vähennys on mahdollista tehdä, on tarpeen muuttaa kyseisiä asetuksia. Ohjelman rahoitus ei saisi muodostaa ennakkotapausta, jonka mukaan komission tulevat aloitteet rahoitetaan koheesiopolitiikan varoista.

__________________

__________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Odottamattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, jotka edellyttävät välittömiä toimia, kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai sosiaaliseen tilaan ja joihin se ei voi vaikuttaa, komission olisi jäsenvaltion pyynnöstä voitava vahvistaa rajattua osaa vuotuisesta työohjelmasta koskevia erityistoimenpiteitä ohjelman tavoitteiden mukaisille tukikelpoisille toimille, jotta kansallisia viranomaisia voidaan tukea kiireellisten tarpeiden täyttämisessä.

(17)  Odottamattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, jotka edellyttävät välittömiä toimia, kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai sosiaaliseen tilaan ja joihin se ei voi vaikuttaa, komission olisi jäsenvaltion pyynnöstä voitava vahvistaa rajattua osaa vuotuisesta työohjelmasta koskevia erityistoimenpiteitä ohjelman tavoitteiden mukaisille tukikelpoisille toimille, jotta paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia voidaan tukea kiireellisten tarpeiden täyttämisessä.

Perustelu

Yhdessä ETSK:n lausunnon keskeisessä kohdassa korostetaan, että ohjelman on oltava avoin paikallis- ja alueviranomaisille, jotka on kutsuttava osallistumaan suorasti kyseisen rakenneuudistushankkeen laatimiseen, kun se koskee niitä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä ohjelmalla saavutettujen tulosten seurantakehys. Olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa Euroopan tasolla. Loppuarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia.

(20)  Ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä ohjelmalla saavutettujen tulosten seurantakehys. Olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelman tuloksellisuutta ja lisäarvoa Euroopan tasolla. Loppuarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointien olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia. Ohjelman täytäntöönpanoa olisi seurattava vuosittain, ja siitä olisi tehtävä riippumaton väli- ja jälkiarviointi, joiden perusteella voidaan päättää sen mahdollisesta keskeyttämisestä vuoden 2020 jälkeen. Tästä syystä ehdotettuihin indikaattoreihin olisi voitava lisätä tuotosindikaattoreita.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta voidaan muuttaa luetteloa indikaattoreista, joilla mitataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista ohjelman täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla toimivalta antaa delegoituja säädöksiä luettelon muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)   Jotta voidaan muuttaa luetteloa indikaattoreista, joilla mitataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista ohjelman täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla toimivalta antaa delegoituja säädöksiä luettelon muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla kansallisille viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joilla tähdätään instituutioiden, ohjausjärjestelmän, hallinnon sekä talous- ja sosiaalisektorin uudistamiseen, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tuen soveltamisalasta on tarkoitus sopia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

(23)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joilla tähdätään instituutioiden, ohjausjärjestelmän, hallinnon sekä talous- ja sosiaalisektorin uudistamiseen, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä, jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa riittävällä tavalla sen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tuon tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tuen soveltamisalasta on tarkoitus sopia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

Perustelu

Yhdessä ETSK:n lausunnon keskeisessä kohdassa korostetaan, että ohjelman on oltava avoin paikallis- ja alueviranomaisille, jotka on kutsuttava osallistumaan suorasti kyseisen rakenneuudistushankkeen laatimiseen, kun se koskee niitä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten komissio varmistaa, että rahoitettaviksi valitut toimet ovat omiaan tuottamaan tuloksia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, ja valvoo, että eurooppalainen lisäarvo todella saavutetaan.

1.  Ohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten komissio varmistaa, että rahoitettaviksi valitut toimet ovat omiaan tuottamaan tuloksia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, ja valvoo, että eurooppalainen lisäarvo todella saavutetaan. Toimia olisi seurattava tarkasti ja palaute olisi otettava huomioon ja pantava asianmukaisesti täytäntöön.

Perustelu

Se, miten ja milloin toimia olisi seurattava ennen väli- ja jälkiarviointia, kaipaa hieman tarkennusta. Tästä voisi olla apua, jotta tehdään oikeat päätökset seuraavia toimia ja hankkeita varten ja tuotetaan toivottua eurooppalaista lisäarvoa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  huolehditaan täydentävyydestä ja synergiasta muiden unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla;

(b)  huolehditaan täydentävyydestä ja synergiasta muiden unionin ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, alueellisella, paikallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  edistetään eurooppalaisia arvoja, erityisesti yhteisvastuuta, joka on ollut kaikkien alueellisten toimien perusta, ja myös kaikkien kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä alueellisissa ja paikallisissa päätöksentekoprosesseissa;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua koulutuksen ja luovien alojen avulla.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille viranomaisille tukea taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla uudistetaan instituutioita, ohjausjärjestelmää, hallintoa sekä talous- ja sosiaalisektoria ja joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä, nopeuttaa kasvua sekä lisätä työpaikkoja ja investointeja, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös avustamalla unionin rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä.

Ohjelman yleistavoitteena on edistää jäsenvaltioiden institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia antamalla kansallisille, paikallisille ja alueellisille viranomaisille tukea taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla uudistetaan instituutioita, ohjausjärjestelmää, hallintoa sekä talous- ja sosiaalisektoria ja joiden tavoitteena on edistää kilpailukykyä, kestävää kasvua, työllisyyttä, investointeja sekä taloudellista sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, myös avustamalla unionin rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 4 artiklassa vahvistetun yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet:

1.  Edellä 4 artiklassa vahvistetun yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet:

(a)  auttaa kansallisia viranomaisia aloitteissa uudistusten suunnittelemiseksi painopisteiden mukaan, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset vaikutukset;

(a)  auttaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia aloitteissa uudistusten suunnittelemiseksi painopisteiden mukaan, kun otetaan huomioon alkuperäiset olosuhteet ja odotetut sosioekonomiset vaikutukset;

(b)  parantaa kansallisten viranomaisten valmiutta suunnitella, laatia ja toteuttaa uudistuspolitiikkoja ja -strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

(b)  parantaa kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten valmiutta suunnitella, laatia ja toteuttaa uudistuspolitiikkoja ja -strategioita ja noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, jolla varmistetaan tavoitteiden ja keinojen johdonmukaisuus eri toimialoilla;

 

(b a)  auttaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan koulutusta ja kulttuurin saatavuutta koskevia järjestelmiä ja toimintatapoja, joiden olisi oltava yleispäteviä, korkealaatuisia, kestäviä, osallistavia ja edistettävä huippuosaamista, tutkimusta ja kehittämistä kaikilla tasoilla;

(c)  tukea kansallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon hyvät toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

(c)  tukea kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimia asianmukaisten prosessien ja menetelmien määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kun otetaan huomioon hyvät toimintatavat ja muista samanlaisessa tilanteessa olevista maista saadut kokemukset;

(d)  auttaa kansallisia viranomaisia lisäämään henkilöstöhallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta, tarvittaessa määrittelemällä selkeät vastuualueet ja parantamalla ammattitaitoa ja -pätevyyttä.

(d)  auttaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia lisäämään henkilöstöhallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta tarvittaessa määrittelemällä selkeät vastuualueet ja parantamalla ammattitaitoa ja -pätevyyttä.

 

(d a)  kannustaa kansalaisten osallistumista päätöksentekoon kuulemisten avulla ja vahvistaa kansalaisuutta osallistumiseen perustuvien osatekijöiden avulla.

Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan tiiviissä yhteistyössä tukea saavien jäsenvaltioiden kanssa.

Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan tukea saavien jäsenvaltioiden pyynnöstä ja tiiviissä yhteistyössä niiden kanssa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden on liityttävä kilpailukykyä, kasvua, työllisyyttä ja investointeja koskeviin politiikan aloihin, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

2.  Jäsenvaltion on toimivaltaisia viranomaisiaan ja tarvittaessa myös alueellisia viranomaisiaan kuullen määritettävä ne politiikan alat, joihin se haluaa puuttua kansallisten ja alueellisten erityistarpeiden mukaisesti.

(a)  julkinen varainhoito, talousarviomenettely, velanhoito ja tulojen hallinnointi;

 

(b)  instituutioiden uudistaminen sekä tehokas ja palvelukeskeinen julkishallinto, oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja petosten, korruption ja rahanpesun torjunnan lujittaminen;

 

(c)  liiketoimintaympäristö, yksityissektorin kehittäminen, investoinnit, yksityistämisprosessit, kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys ja innovoinnin tuki;

 

(d)  koulutus, työmarkkinapolitiikka, sosiaalinen osallisuus, sosiaaliturvajärjestelmät, kansanterveys ja terveydenhuoltojärjestelmät, turvapaikka-, muuttoliike- ja rajapolitiikat;

 

(e)  maatalousalan politiikat ja maaseutualueiden kestävä kehitys.

 

(f)  finanssialan politiikat ja rahoituksen saatavuus.

 

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asiantuntijan (asiantuntijoiden) (myös paikalla toimivien asiantuntijoiden) antaminen käyttöön lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi suorittamaan tehtäviä tietyillä aloilla tai hoitamaan operatiivisia toimia, lisäksi tarvittaessa tulkkaus-, kääntämis- ja yhteistyötukea, hallinnollista tukea, infrastruktuureja ja laitteistoja;

(b)  asiantuntijan (asiantuntijoiden) (myös paikalla toimivien asiantuntijoiden) antaminen käyttöön lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi suorittamaan tehtäviä tietyillä aloilla tai hoitamaan operatiivisia toimia, lisäksi tarvittaessa tulkkaus-, kääntämis- ja yhteistyötukea, hallinnollista tukea, infrastruktuureja ja laitteistoja. Sekä ulkomaisten että paikallisten asiantuntijoiden käyttäminen voi auttaa saavuttamaan suurimman mahdollisen tehokkuuden, sillä se helpottaa ongelmien ymmärtämistä sekä räätälöityjen ratkaisujen suunnittelemista pyynnön esittävien jäsenvaltioiden erityistilanteeseen;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa tukea tästä ohjelmasta, on esitettävä komissiolle tukipyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna.

1.  Jäsenvaltion, joka toivoo saavansa tukea tästä ohjelmasta, on asianomaisia työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa kuultuaan esitettävä komissiolle tukipyyntö, jossa määritellään ohjelman 5 artiklassa tarkoitetun soveltamisalan mukaiset politiikan alat ja painopisteet. Pyyntö on esitettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin kalenterivuonna.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ottaa huomioon läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käydyn vuoropuhelun, ja se tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, politiikan aloittain esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella. Ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet komissio kartoittaa tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tuen painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja tällaista tukea koskevan kokonaisrahoitusosuuden.

2.  Komissio ottaa huomioon toissijaisuuden, läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja lisäksi jäsenvaltion kanssa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, käydyn vuoropuhelun, ja se tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua tukipyyntöä kiireellisyyden, havaittujen ongelmien laajuuden ja vakavuuden, politiikan aloittain esiintyvien tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattoreiden analyysin ja kyseisen jäsenvaltion yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella. Ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin ohjelmista rahoitetut käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet komissio kartoittaa tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tuen painopistealat, tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja tällaista tukea koskevan kokonaisrahoitusosuuden. Ohjelma on jäsenvaltioille vapaaehtoinen eikä siihen liity pakollisia ja leimaavia menettelyjä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti kestävien investointien, kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

(c)  jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien uudistusten täytäntöönpano, erityisesti kestävien investointien, kasvun, laadukkaan koulutuksen, tutkimuksen ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi määritellä tuen, jota on tarkoitus antaa tukea saavalle jäsenvaltiolle, yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

1.  Komissio voi määritellä tuen, jota on tarkoitus antaa tukea saavalle jäsenvaltiolle, yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden, asianomaisten työmarkkinaosapuolien, kansalaisyhteiskunnan tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi komission kanssa koordinoiden sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla. Uudistuskumppani auttaa komission kanssa koordinoiden strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa.

2.  Tukea saava jäsenvaltio voi komission kanssa koordinoiden sopia kumppanuuksista yhden tai useamman toisen jäsenvaltion kanssa, jotka toimivat uudistuskumppaneina tietyillä uudistuksen osa-alueilla. Uudistuskumppani auttaa tukea saavan jäsenvaltion ja komission kanssa koordinoiden strategian ja uudistuksen etenemissuunnitelmien laatimisessa, korkeatasoisen tuen suunnittelussa tai strategian ja hankkeiden täytäntöönpanon valvonnassa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat asetuksella (EU, Euratom) N:o 1311/2013 vahvistetun monivuotisen rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

3.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat asetuksella (EU, Euratom) N:o 1311/2013 vahvistetun monivuotisen rahoituskehyksen asettamissa rajoissa, ja näin taataan riittävät resurssit koulutus- ja kulttuurialan toimiin, suunnitelmiin, ohjelmiin ja hankkeisiin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio toteuttaa ohjelman asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

1.  Komissio toteuttaa ohjelman asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

2.  Ohjelman toimenpiteet voi toteuttaa joko komissio suoraan tai muut yhteisöt ja henkilöt kuin jäsenvaltiot voivat toteuttaa ne välillisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan mukaisesti. Unionin rahoitustuki tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetuille toimille voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

2.  Ohjelman toimenpiteet voi toteuttaa joko komissio suoraan tai muut yhteisöt ja henkilöt kuin jäsenvaltiot voivat toteuttaa ne välillisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan mukaisesti. Unionin rahoitustuki tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetuille toimille voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

(a)  avustukset (myös avustukset jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille);

(a)  avustukset (myös avustukset jäsenvaltioiden paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille);

(b)  julkiset hankintasopimukset;

(b)  julkiset hankintasopimukset;

(c)  ulkopuolisista asiantuntijoista johtuvien kustannusten korvaaminen;

(c)  ulkopuolisista asiantuntijoista johtuvien kustannusten korvaaminen;

(d)  rahoitusosuudet erityisrahastoihin;

(d)  rahoitusosuudet erityisrahastoihin;

(e)  välillisen hallinnoinnin avulla toteutetut toimet.

(e)  välillisen hallinnoinnin avulla toteutetut toimet.

3.  Avustukset voidaan antaa jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, Euroopan investointipankkiryhmälle, kansainvälisille organisaatioille, julkisille ja/tai yksityisille elimille ja yhteisöille, jotka on perustettu lain mukaisesti jossakin seuraavista:

3.  Avustukset voidaan antaa jäsenvaltioiden paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille, Euroopan investointipankkiryhmälle, kansainvälisille organisaatioille, julkisille ja/tai yksityisille elimille ja yhteisöille, jotka on perustettu lain mukaisesti jossakin seuraavista:

(a)  jäsenvaltiot;

(a)  jäsenvaltiot;

(b)  Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton maat ETA-sopimuksen ehtojen mukaisesti.

(b)  Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton maat ETA-sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Avustuksiin sovellettava yhteisrahoitusosuus on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tämän kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattamista.

Avustuksiin sovellettava yhteisrahoitusosuus on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tämän kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoituksen ja yleishyödyllisyyden periaatteiden noudattamista.

4.  Tukea voivat antaa myös yksittäiset asiantuntijat, joita voidaan kutsua edistämään ohjelman mukaan järjestettyjä valikoituja toimia aina kun se on tarpeen 5 artiklassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

4.  Tukea voivat antaa myös yksittäiset asiantuntijat, joita voidaan kutsua edistämään ohjelman mukaan järjestettyjä valikoituja toimia aina kun se on tarpeen 5 artiklassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi, ja heidän tekemiensä seurantatoimien/-menettelyjen jatkotoimet olisi suunniteltava asianmukaisesti.

5.  Jotta ohjelma voidaan toteuttaa, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä monivuotiset työohjelmat. Monivuotisissa työohjelmissa vahvistetaan suunnitellun tuen poliittiset tavoitteet ja odotetut tulokset sekä rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Monivuotisia työohjelmia täsmennetään edelleen täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettavissa vuotuisissa työohjelmissa, joissa määritellään niiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja kaikki asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 vaaditut muut seikat.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi monivuotisia työohjelmia perustamalla. Monivuotisissa työohjelmissa vahvistetaan suunnitellun tuen poliittiset tavoitteet ja odotetut tulokset sekä rahoituksen painopisteet kyseisillä politiikan aloilla. Monivuotisia työohjelmia täsmennetään edelleen täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettavissa vuotuisissa työohjelmissa, joissa määritellään niiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja kaikki asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 vaaditut muut seikat.

 

5 a.  Asiaankuuluvat työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan ohjelmien suunnitteluun. Tuen käyttöönottoprosessia ei voi aloittaa kuulematta asiaankuuluvia työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa.

6.  Resurssien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi vuotuisessa työohjelmassa voidaan mainita, että välittömiä toimia edellyttävissä ennakoimattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti taloudellisiin tai sosiaalisiin olosuhteisiin jäsenvaltiossa ja johon se ei voi vaikuttaa, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tässä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotta se voi tukea kansallisia viranomaisia kiireellisiin tarpeisiin vastaamisessa. Tällaiset erityistoimenpiteet voivat kattaa vain rajoitetun osuuden vuotuisesta työohjelmasta, eikä niihin ei sovelleta 7 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

6.  Resurssien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi vuotuisessa työohjelmassa voidaan mainita, että välittömiä toimia edellyttävissä ennakoimattomissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien taloudessa oleva vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti taloudellisiin tai sosiaalisiin olosuhteisiin jäsenvaltiossa ja johon se ei voi vaikuttaa, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tässä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotta se voi tukea kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia kiireellisiin tarpeisiin vastaamisessa. Tällaiset erityistoimenpiteet voivat kattaa vain rajoitetun osuuden vuotuisesta työohjelmasta, eivätkä ne saa olla 5 artiklan 1 kohdan b a alakohdan vastaisia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja tukea saavat jäsenvaltiot edistävät omien vastuualueidensa mukaisesti synergiaa ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin tämän ohjelman ja unionin muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja erityisesti unionin rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden kanssa. Tässä tarkoituksessa niiden on:

Tämän kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan b a alakohdan soveltamista komissio ja tukea saavat jäsenvaltiot edistävät omien vastuualueidensa mukaisesti synergiaa ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin tämän ohjelman ja unionin muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja erityisesti unionin rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden kanssa. Tässä tarkoituksessa niiden on:

(a)  varmistettava eri välineiden täydentävyys ja synergia unionin ja kansallisella tasolla, erityisesti suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin toimiin, sekä suunnittelu- että täytäntöönpanovaiheessa;

(a)  varmistettava eri välineiden täydentävyys ja synergia unionin ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, erityisesti suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin toimiin, sekä suunnittelu- että täytäntöönpanovaiheessa;

(b)  optimoitava koordinointimekanismeja päällekkäisyyksien välttämiseksi;

(b)  optimoitava koordinointimekanismeja päällekkäisten toimien ja kustannusten välttämiseksi;

(c)  varmistettava täytäntöönpanosta vastaavien tahojen tiivis yhteistyö unionin ja kansallisella tasolla, jotta tukitoimet ovat yhtenäisiä ja tarkoituksenmukaisia.

(c)  varmistettava täytäntöönpanosta vastaavien tahojen tiivis yhteistyö unionin ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta tukitoimet ovat yhtenäisiä ja tarkoituksenmukaisia.

Kyseisiä monivuotisia ja vuotuisia työohjelmia voidaan käyttää koordinointikehyksenä, jos on tarkoitus tukea jotakin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua alaa.

Kyseisiä monivuotisia ja vuotuisia työohjelmia voidaan käyttää koordinointikehyksenä, jos on tarkoitus tukea jotakin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua alaa eivätkä ne ole 5 artiklan 1 kohdan b a alakohdan vastaisia.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa ohjelmasta rahoitettujen toimien täytäntöönpanoa ja mittaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista liitteessä esitettyjen indikaattoreiden perusteella.

1.  Komissio seuraa ohjelmasta rahoitettujen toimien täytäntöönpanoa ja mittaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista liitteessä esitettyjen indikaattoreiden perusteella.

Komissio valtuutetaan antamaan 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä esitetyn indikaattoreiden luettelon muuttamista.

Komissio valtuutetaan antamaan 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä esitetyn indikaattoreiden luettelon muuttamista.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliarviointikertomuksen vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuotuisen seurantakertomuksen ja väliarviointikertomuksen 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuun 2021 loppuun mennessä.

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava tai jatkettava vuoden 2020 jälkeen. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista.

3.  Väliarviointikertomus sisältää tietoja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta ja arvioinnin siitä, onko rahoitusta ohjelman soveltamisaloilla muutettava tai jatkettava vuoden 2020 jälkeen. Siinä käsitellään myös kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa merkityksellisyyttä. Jälkiarviointikertomus sisältää tiedot ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista, ja siinä arvioidaan ohjelmaa kokonaisuudessaan, sekä sen heikkouksia että vahvuuksia.

 

3 a.  Ohjelman täytäntöönpanoa on seurattava vuosittain, ja siitä on tehtävä riippumaton väli- ja jälkiarviointi, joiden perusteella voidaan päättää sen mahdollisesta keskeyttämisestä vuoden 2020 jälkeen. Tästä syystä ehdotettuihin indikaattoreihin voidaan lisätä tuotosindikaattoreita.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2017 neljän vuoden ajaksi 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2017 neljän vuoden ajaksi 12 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Edellä 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen tämän määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.   Edellä 12 artiklan 5 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen tämän määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020

Viiteasiakirjat

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

2.12.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

4.2.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Curzio Maltese

23.2.2016

Valiokuntakäsittely

20.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

David Coburn, Ángela Vallina

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020

Viiteasiakirjat

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.11.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

2.12.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

2.12.2015

ECON

2.12.2015

EMPL

2.12.2015

ENVI

2.12.2015

 

ITRE

2.12.2015

AGRI

2.12.2015

PECH

2.12.2015

CULT

4.2.2016

 

LIBE

2.12.2015

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

AGRI

11.1.2016

LIBE

14.12.2015

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.5.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lambert van Nistelrooij

14.1.2016

Constanze Krehl

14.1.2016

 

 

Valiokuntakäsittely

25.5.2016

8.9.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Vladimir Urutchev, Boris Zala

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2016