Postupak : 2015/0263(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0374/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0374/2016

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0139

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 507kWORD 180k
7.12.2016
PE 585.523v02-00 A8-0374/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

Izvjestitelj za mišljenje (*):

Costas Mavrides, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE oDBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU (*)
 MIŠLJENJE oDBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 MIŠLJENJE oDBORA ZA RIBARSTVO
 MIŠLJENJE oDBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0701),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 175. i članak 197. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0373/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 16. ožujka 2016.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. travnja 2016.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za proračune, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za ribarstvo te Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0374/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U članku 174. UFEU-a navodi se da Unija razvija i provodi aktivnosti koje vode jačanju njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, a osobito nastoji smanjiti razlike među regijama.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Reforme su po svojoj prirodi složeni procesi koji zahtijevaju potpuni niz visoko specijaliziranih znanja i vještina. Strukturne reforme u raznim područjima javne politike jesu izazov jer je često potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazale njihove koristi. Stoga je od ključne važnosti rana i učinkovita izrada i provedba, bez obzira na to je li riječ o gospodarstvima koja su pogođena krizom ili strukturno slaba. U tom kontekstu, pružanje potpore Unije u vidu tehničke pomoći bilo je ključno za potporu ekonomske prilagodbe Grčke i Cipra proteklih godina.

(4)  Reforme su po svojoj prirodi složeni procesi koji zahtijevaju potpuni niz visoko specijaliziranih znanja i vještina, kao i suradnju na više razina i dugoročnu viziju. Strukturne reforme u raznim područjima javne politike jesu izazov jer je često potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazao njihov učinak. Stoga je od ključne važnosti pravodobna i učinkovita izrada i provedba, bez obzira na to je li riječ o gospodarstvima koja su pogođena krizom ili strukturno slaba. U tom kontekstu, pružanje potpore Unije u vidu tehničke pomoći bilo je važno za potporu ekonomske prilagodbe Grčke i Cipra proteklih godina. Za uspješnost Programa potpore strukturnim reformama („Program”) od ključne je važnosti da su za strukturne reforme odgovorni lokalni akteri.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Države članice mogu imati koristi od potpore u smislu rješavanja izazova povezanih s izradom i provedbom strukturnih reformi. To izazovi mogu ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući ograničenu administrativnu i institucijsku sposobnost te neprimjerenu primjenu i provedbu zakonodavstva Unije.

(5)  Države članice mogu imati koristi od potpore u smislu rješavanja izazova povezanih s izradom i provedbom strukturnih reformi koje pogoduju rastu u skladu s ekonomskim i socijalnim ciljevima Unije, uključujući potporu za gospodarski rast, otvaranje održivih radnih mjesta te poticanje solidnih ulaganja i socijalnog razvoja. Ti izazovi mogu ovisiti o različitim čimbenicima kao što su ograničena administrativna i institucijska sposobnost te neprimjerena primjena i kašnjenje u provedbi zakonodavstva Unije osmišljenog kako bi se podržao pametan, održiv i uključiv rast.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Unija ima dugotrajno iskustvo u pružanju specifične potpore nacionalnim administracijama i ostalim tijelima država članica u pogledu izgradnje sposobnosti i sličnih mjera u određenim sektorima (npr. oporezivanje, carina, potpora za mala i srednja poduzeća) i u vezi s provedbom kohezijske politike. Iskustvo koje je Unija stekla pružanjem pomoći nacionalnim tijelima u vezi s provedbom reformi trebalo bi iskoristit za unapređenje njezine sposobnosti za pružanje potpore državama članicama. Potrebne su sveobuhvatne i integrirane mjere kako bi se pružila potpora onim državama članicama koje provode reforme za poticanje rasta i s tim u vezi zatraže pomoć Unije.

(6)  Unija ima dugotrajno iskustvo s konkretnim mjerama i postojećim financiranjem u pružanju specifične potpore nacionalnim administracijama i ostalim tijelima država članica u pogledu izgradnje sposobnosti i sličnih mjera u određenim sektorima (npr. oporezivanje, carina, potpora za mala i srednja poduzeća), a naročito u vezi s provedbom kohezijske politike. Iskustvo koje je Unija stekla pružanjem pomoći nacionalnim tijelima u vezi s provedbom reformi trebalo bi iskoristit za unapređenje njezine sposobnosti za pružanje potpore državama članicama. Sveobuhvatne i integrirane mjere postoje i potrebne su kako bi se pružila potpora onim državama članicama koje provode reforme za poticanje rasta i s tim u vezi zatraže pomoć Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  U tematsko izvješće Revizorskog suda (19/2015) naslovljeno „Za bolje pružanje tehničke pomoći Grčkoj potrebno je posvetiti više pozornosti rezultatimaˮ uvrštene su korisne preporuke za pružanje tehničke pomoći Komisije državama članicama, koje bi trebalo uzeti u obzir pri provedbi potpore u okviru Programa.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka otvaranju radnih mjesta, jačanju europske konkurentnosti i poticanju ulaganja u realno gospodarstvo.

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program u cilju jačanja sposobnosti država članica za izradu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta i postizanje sukladnosti s nacionalnim i regionalnim razvojnim strategijama, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, a posebno europskih strukturnih i investicijskih fondova („fondovi ESIˮ) i programa. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka, ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji i otvaranju radnih mjesta, osiguranju visoke razine socijalne zaštite, visokokvalitetnih zdravstvenih i obrazovnih usluga, suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, jačanju europske konkurentnosti i produktivnosti i poticanju održivog ulaganja u realno gospodarstvo.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Potporu u okviru Programa Komisija bi trebala pružati na zahtjev države članice u područjima kao što su proračun i oporezivanje, javne financije, institucijske i administrativne reforme, pravosudni sustav, borba protiv prijevara, korupcije i pranja novca, poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, tržišno natjecanje, javna nabava, postupci privatizacije, pristup financiranju, ulaganja, trgovina, održivi razvoj, inovacije, obrazovanje i osposobljavanje, politike rada, javno zdravlje, azil, politike migracija, poljoprivreda i ruralni razvoj te politike financijskog sektora.

(8)  Potporu u okviru Programa Komisija bi trebala pružati na zahtjev države članice u područjima kao što su kohezijska i urbana politika, proračun i oporezivanje, javne funkcije, institucijske i administrativne reforme, teritorijalna organizacija, pravosudni sustav, borba protiv prijevara, korupcije i pranja novca, mjere za borbu protiv utaje poreza, poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, partnerstva za privlačenje ulaganja, tržišno natjecanje, javna nabava, povećanje javnog sudjelovanja u poduzećima i postupci privatizacije, a po potrebi pristup financiranju, ulaganja, trgovina, održivi razvoj, inovacije, jačanje sustava javnog obrazovanja i osposobljavanja, politike rada kao i sustavi javnog zdravlja, azil, politike migracija, poljoprivreda i ruralni razvoj, ribarstvo te politike financijskog sektora.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Države članice trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu Komisije u okviru Programa, a u vezi s provedbom reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito preporuka po državama članicama u sklopu europskog semestra, mjerama povezanima s provedbom zakonodavstva Unije te s provedbom programa ekonomske prilagodbe. Osim toga, trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu u vezi s reformama koje su poduzele na vlastitu inicijativu, a u cilju ostvarivanja održivog ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta.

(9)  Države članice trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu Komisije u okviru Programa, a u vezi s izradom i provedbom reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito relevantnih preporuka po državama članicama u sklopu europskog semestra, mjerama povezanima s provedbom zakonodavstva Unije te s provedbom programa ekonomske prilagodbe. Osim toga, trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu u vezi s reformama koje su poduzele na vlastitu inicijativu, a u cilju ostvarivanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, održivog ulaganja, poticanja rasta, otvaranja radnih mjesta i konkurentnosti. Komisija bi trebala pružiti smjernice u vezi s glavnim elementima zahtjeva za potporu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetna područja, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa.

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, među ostalim u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela supsidijarnosti, solidarnosti, transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine te težine utvrđenih problema, obrazloženja za predviđenu reformu, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Dotična država članica trebala bi biti odgovorna za provedbu načela partnerstva. Na temelju te analize te uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih programa, Komisija bi trebala postići dogovor s predmetnom državom članicom o prioritetnim područjima, ciljevima, indikativnom vremenskom slijedu, području primjene mjera potpore koju treba pružiti i procijenjenom globalnom financijskom doprinosu za takvu potporu, što bi trebalo utvrditi u planu suradnje i potpore. Europski parlament trebao bi biti bez odgode i u potpunosti obaviješten o primitku zahtjeva za potporu u okviru Programa te o analizi koju je provela Komisija. Komisija bi trebala Europskom parlamentu što prije dostaviti plan suradnje i potpore.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Uz suglasnost države članice koja želi primiti potporu Komisija bi trebala moći organizirati pružanje potpore u suradnji s međunarodnim organizacijama, kako su definirane u ovoj Uredbi.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Za konkretno područje ili područja za potporu država članica koja želi primiti potporu trebala bi moći sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje bi onda djelovale kao partneri u reformi radi doprinosa izradi strategije, planova reforme, osmišljavanju pružanja visokokvalitetne pomoći ili doprinosa nadgledanju provedbe strategije i projekata. Dok su reforme u nadležnosti države članice koja želi primiti potporu, partneri u reformi ili druge države članice koje pružaju potporu trebale bi moći doprinijeti uspješnoj provedbi Programa. Europski parlament trebao bi biti u potpunosti obaviješten o sudjelovanju partnera u reformi i njegovoj ulozi u planu suradnje i potpore.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a”13 i „Proračun za Europu 2020.”14 naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. onih u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica. U tom kontekstu mjerama potpore koje se provode na u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju s drugim programima i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije. Mjerama u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj odnosno izazove na razini Unije te ostvariti dosljednu i koherentnu provedbu zakonodavstva Unije. Osim toga, tim mjerama trebalo bi se pridonijeti daljnjem razvoju povjerenja i promicanju suradnje s Komisijom i među državama članicama. Nadalje, Unija može bolje nego države članice osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje.

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a”13 i „Proračun za Europu 2020.”14 naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na mjere i aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. onih u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica. U tom kontekstu mjerama i aktivnostima potpore koje se provode u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju s drugim programima i politikama na regionalnoj i nacionalnoj razini te razini Unije, kako je utvrđeno u Zajedničkom strateškom okviru uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, te na međunarodnoj razini ako je to potrebno. Mjerama i aktivnostima u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj odnosno izazove na razini Unije te ostvariti dosljednu i koherentnu provedbu zakonodavstva Unije. Osim toga, tim mjerama trebalo bi se pridonijeti daljnjem razvoju povjerenja i promicanju suradnje s Komisijom i među državama članicama. Nadalje, Unija može osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje kako bi se razvila konkretna rješenja prilagođena specifičnoj situaciji u državi članici koja podnosi zahtjev.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 od 19. listopada 2010.

13 COM(2010)700 od 19. listopada 2010.

14 COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

14 COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Ovom se Uredbom utvrđuje financijska omotnica za čitavo vrijeme trajanja Programa koja treba predstavljati primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju1a za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka. Financiranje Programa prijenosom sredstava dodijeljenih za tehničku pomoć na inicijativu Komisije trebalo bi se smatrati samo jednokratnim rješenjem koje ne bi smjelo biti presedan za financiranje budućih inicijativa u tom području. U mogući novi zakonodavni prijedlog za produljenje Programa u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira trebalo bi uključiti zasebnu novu dodjelu sredstava posebno namijenjenih za Program.

 

___________________

 

1a SL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Države članice koje zatraže potporu trebale bi biti u mogućnosti dodatnim sredstvima pridonijeti financijskoj omotnici Programa. Trenutačno je Uredbom (EU) br. 1303/2013 ograničena mogućnost prijenosa sredstava namijenjenih tehničkoj pomoći na inicijativu države članice onim državama članicama koje se suočavaju s privremenim proračunskim poteškoćama. Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se svim državama članicama omogućilo financijsko sudjelovanje u Programu. Sredstva prenesena u proračun Unije trebala bi se iskoristiti za mjere potpore kojima se pridonosi pametnom, održivom i uključivom rastu ili za posebne namjene fonda u predmetnoj državi članici.

(14)  Države članice koje zatraže potporu trebale bi imati mogućnost dodatnim sredstvima pridonijeti financijskoj omotnici Programa. Trenutačno je Uredbom (EU) br. 1303/2013 ograničena mogućnost prijenosa sredstava namijenjenih tehničkoj pomoći na inicijativu države članice onim državama članicama koje se suočavaju s privremenim proračunskim poteškoćama. Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se svim državama članicama omogućilo financijsko sudjelovanje u Programu. Sredstva prenesena u proračun Unije trebala bi se iskoristiti za mjere potpore kojima se pridonosi pametnom, održivom i uključivom rastu ili za posebne namjene fonda u predmetnoj državi članici, i to boljom učinkovitošću i efikasnošću te povećanom apsorpcijom fondova. Države članice trebale bi dobrovoljno odlučiti hoće li dio sredstava dodijeliti za potporu strukturnim reformama.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ovu Uredbu trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća18 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Komisija bi trebala donijeti višegodišnje programe rada u kojima se utvrđuju politički ciljevi koji se nastoje ostvariti, očekivani rezultati potpore i prioriteti za financiranje u određenim područjima politika. Te elemente trebalo bi pobliže definirati u godišnjim programima rada koji se donose provedbenim aktima.

(15)  Ovu Uredbu trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća18 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Komisija bi trebala donijeti višegodišnje programe rada u kojima se utvrđuju socijalni, politički i ekonomski ciljevi koji se nastoje ostvariti, očekivani rezultati potpore i prioriteti za financiranje u određenim područjima politika. Te elemente trebalo bi pobliže definirati u godišnjim programima rada.

__________________

__________________

18 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

18 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  S obzirom na važnost stalnih napora država članica u smislu pokretanja i provedbe strukturnih, institucijskih i administrativnih reformi, potrebno je omogućiti stopu sufinanciranja prihvatljivih troškova od 100 % kako bi se u ostvarili ciljevi Programa uz istovremeno osiguranje poštovanja načela sufinanciranja i neprofitnosti.

(16)  S obzirom na važnost stalnih napora država članica u smislu pokretanja i provedbe strukturnih, institucijskih i administrativnih reformi, za bespovratna sredstva potrebno je omogućiti stopu sufinanciranja prihvatljivih troškova do 100 % kako bi se u ostvarili ciljevi Programa uz istovremeno osiguranje poštovanja načela sufinanciranja i neprofitnosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U slučaju nepredviđenih i primjereno opravdanih razloga hitnosti na koje je potreban trenutačan odgovor, primjerice ozbiljnog poremećaja gospodarstva ili bitnih okolnosti s ozbiljnim učinkom na gospodarske i socijalne uvjete u državi članici i koji su izvan njezine kontrole, Komisija bi na zahtjev države članice trebala imati mogućnost donijeti posebne mjere za ograničeni dio godišnjeg programa rada te u skladu s ciljevima i mjerama prihvatljivima u okviru Programa kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima u zadovoljavanju hitnih potreba.

(17)  U slučaju nepredviđenih i primjereno opravdanih razloga hitnosti na koje je potreban trenutačan odgovor, primjerice ozbiljnog poremećaja gospodarstva ili bitnih okolnosti s ozbiljnim učinkom na gospodarske i socijalne uvjete u državi članici i koji su izvan njezine kontrole, Komisija bi na zahtjev države članice koja želi primiti potporu trebala imati mogućnost hitno donijeti posebne mjere za ograničeni dio godišnjeg programa rada i za ograničeno razdoblje u trajanju od najviše šest mjeseci te u skladu s ciljevima i mjerama prihvatljivima u okviru Programa kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima u zadovoljavanju hitnih potreba. Europski parlament trebao bi u potpunosti biti obaviješten o usvajanju tih posebnih mjera.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurali učinkovita i koherentna raspodjela sredstava iz proračuna Unije i načelo dobrog financijskog upravljanja, mjere u okviru ovog Programa trebale bi biti komplementarne i dodatne u odnosu na tekuće programe Unije, uz izbjegavanje dvostrukog financiranja za iste rashode. Komisija i predmetna država članica osobito bi u skladu sa svojim nadležnostima trebale osigurati učinkovitu koordinaciju tijekom svih faza postupka na razni Unije odnosno na nacionalnoj razini, a u cilju dosljednosti, komplementarnosti i sinergije među izvorima financiranja za potporu mjerama u relevantnoj državi članici s bliskim poveznicama s ovim Programom, posebno s mjerama koje se u državama članicama financiraju iz fondova Unije.

(18)  Kako bi se osigurali učinkovita, koherentna i transparentna uporaba sredstava iz proračuna Unije i načelo dobrog financijskog upravljanja, mjere u okviru ovog Programa trebale bi biti komplementarne i dodatne u odnosu na tekuće programe Unije te usklađene s njima, a ne bi ih smjele zamjenjivati, uz izbjegavanje dvostrukog financiranja za iste prihvatljive troškove. Komisija i predmetna država članica osobito bi u skladu sa svojim nadležnostima trebale osigurati učinkovitu koordinaciju tijekom svih faza postupka na razni Unije odnosno na nacionalnoj razini, a u cilju dosljednosti, komplementarnosti i sinergije među izvorima financiranja za potporu mjerama u relevantnoj državi članici s bliskim poveznicama s ovim Programom, posebno s mjerama koje se u državama članicama financiraju iz fondova i programa Unije, a naročito iz fondova ESI. Od posebne je važnosti da Komisija zajamči komplementarnost i sinergije s potporom koju pružaju relevantne međunarodne organizacije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijski interesi Unije trebali bi biti zaštićeni odgovarajućim mjerama kroz cijeli ciklus rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno uplaćenih ili nepravilno iskorištenih sredstava te, prema potrebi, određivanjem kazni.

(19)  Financijski interesi Unije trebali bi biti zaštićeni odgovarajućim mjerama kroz cijeli ciklus rashoda, među ostalim sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, neopravdano uplaćenih ili nepravilno iskorištenih sredstava te, prema potrebi, određivanjem administrativnih i financijskih kazni u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje rezultata ostvarenih Programom. Na polovini razdoblja trebalo bi provesti evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa, njegove učinkovitosti i njegove dodane vrijednosti na europskoj razini. Završna evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na pokazateljima za mjerenje učinaka Programa.

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje provedbe mjera i rezultata ostvarenih Programom. Trebalo bi sastaviti godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa, kao i provesti analizu primjene kriterija za ocjenjivanje zahtjeva za potporu, privremenu evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa na polovini razdoblja, njegove učinkovitosti, njegove dodane vrijednosti na europskoj razini i evaluaciju Programa u sljedećem financijskom programskom razdoblju, uključujući njegovo moguće produljenje i alternativne izvore financiranja. Ex post evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na unaprijed utvrđenim pokazateljima za mjerenje učinaka Programa.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se popis pokazatelja kojima se mjeri ostvarivanje ciljeva Programa prilagodio s obzirom na iskustvo stečeno tijekom njegove provedbe, Komisiji bi u pogledu izmjena tog popisa trebalo delegirati ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(21)  Kako bi se popis pokazatelja kojima se mjeri ostvarivanje ciljeva Programa prilagodio s obzirom na iskustvo stečeno tijekom njegove provedbe te kako bi se dopunila ova Uredba, Komisiji bi u pogledu izmjena tog popisa i usvajanja višegodišnjih programa rada trebalo delegirati ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja s raznim dionicima, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe u pogledu donošenja višegodišnjih i godišnjih programa rada, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

(22)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe u pogledu donošenja godišnjih programa rada, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u skladu s člankom 291. UFEU-a. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Za usvajanje godišnjih programa rada trebalo bi primijeniti savjetodavni postupak.

 

__________________

 

1aUredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave, gospodarskog i socijalnog sektora, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja, a s obzirom na to da bi se o području primjene potpore odlučivalo u dogovoru s predmetnom državom članicom.

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama o kojima je odluka donesena u dogovoru s državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi, u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, struktura vlasti ili javne uprave, gospodarskog i socijalnog sektora, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja, a s obzirom na to da bi se o području primjene potpore odlučivalo u dogovoru s predmetnom državom članicom.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.  „država članica korisnica” znači država članica koja prima potporu Unije u okviru ovog Programa;

1.  „država članica korisnica” znači država članica koja traži i prima potporu Unije u okviru ovog Programa;

2.  „fondovi Unije” znači europski strukturni i investicijski fondovi iz članka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, Fond europske pomoći za najpotrebitije uspostavljen Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća19, Fond za azil, migracije i integraciju uspostavljen Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća20, Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama uspostavljen, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Uredbom (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća21 te Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza uspostavljen, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća22.

2.  „fondovi Unije” znači europski strukturni i investicijski fondovi iz članka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, Fond europske pomoći za najpotrebitije uspostavljen Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća19, Fond za azil, migracije i integraciju uspostavljen Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća20, Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama uspostavljen, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Uredbom (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća21 te Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza uspostavljen, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća22;

 

2a.  „nacionalno tijeloˮ znači jedno nacionalno tijelo ili više njih, uključujući tijela na regionalnoj i lokalnoj razini, koja djeluju u skladu s institucionalnim i pravnim okvirom države članice te u skladu s načelom partnerstva kako je definirano u europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova22a;

 

2b.  „međunarodna organizacijaˮ znači međunarodna organizacija iz javnog sektora osnovana međunarodnim sporazumom i specijalizirane agencije koje je osnovala ta organizacija u smislu članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii. Financijske uredbe.

__________________

__________________

19Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (SL L 72, 12.3.2014., str. 1.).

19Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (SL L 72, 12.3.2014., str. 1.).

20Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

20Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

21Uredba (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP (SL L 150, 20.5.2014., str. 93.).

21Uredba (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP (SL L 150, 20.5.2014., str. 93.).

22Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

22Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

 

22a Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str.1.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programom se financiraju mjere s europskom dodanom vrijednošću. Komisija u tom cilju osigurava da su za financiranje odabrane mjere za koje je vjerojatno da će proizvesti rezultate s europskom dodanom vrijednošću te prate je li ta europska dodana vrijednost stvarno postignuta.

1.  Programom se financiraju mjere i aktivnosti s europskom dodanom vrijednošću. Komisija u tom cilju osigurava da su za financiranje odabrane mjere i aktivnosti koje će, u skladu s načelom supsidijarnosti, proizvesti rezultate s europskom dodanom vrijednošću te prate je li ta europska dodana vrijednost stvarno postignuta.

2.  Mjerama i aktivnostima u okviru Programa europska dodana vrijednost posebno se osigurava na sljedeće načine:

2.  Mjerama i aktivnostima u okviru Programa europska dodana vrijednost posebno se osigurava na sljedeće načine:

(a)  razvojem i provedbom rješenja usmjerenih na nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj ili izazove na razini Unije;

(a)  razvojem i provedbom rješenja usmjerenih na lokalne, regionalne i nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj ili izazove na razini Unije te koja doprinose socijalnoj, ekonomskoj i teritorijalnoj koheziji;

(b)  njihovom komplementarnošću i sinergijom s drugim programima Unije i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije;

(b)  njihovom komplementarnošću i sinergijom s drugim programima Unije i politikama na regionalnoj i nacionalnoj razini te razini Unije, kako je utvrđeno u Zajedničkom strateškom okviru uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1303/2013, te po potrebi na međunarodnoj razini;

(c)  njihovim doprinosom dosljednoj i koherentnoj provedbi zakonodavstva Unije;

(c)  njihovim doprinosom dosljednoj i koherentnoj provedbi zakonodavstva i politika Unije kao i promicanju europskih vrijednosti, naročito solidarnosti i poštovanja temeljnih prava;

(d)  njihovim doprinosom razmjeni dobre prakse te izgradnji platforme na razini Unije i mreže stručnog znanja;

(d)  njihovim doprinosom razmjeni dobre prakse te izgradnji platforme na razini Unije i mreže stručnog znanja kako bi se povećala vidljivost programa reformi Unije;

(e)  promicanjem međusobnog povjerenja između država članica korisnica i Komisije i suradnje među državama članicama.

(e)  promicanjem međusobnog povjerenja između država članica korisnica i Komisije i suradnje među državama članicama.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj programa pridonijeti strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave te gospodarskih i socijalnih sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a u cilju poticanja konkurentnosti, rasta, otvaranja radnih mjesta i ulaganja, osobito u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije.

Opći je cilj programa pridonijeti strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama koje pogoduju rastu u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje i jačanje institucija, vlasti, javne uprave te gospodarskih i socijalnih sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a u cilju poticanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, konkurentnosti, produktivnosti poduzeća iz Unije, održivog rasta, otvaranja radnih mjesta i ulaganja, osobito u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja ili putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije, a posebno fondova ESI.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi ostvario opći cilj utvrđen u članku 4., Program treba imati sljedeće posebne ciljeve:

1.  Kako bi ostvario opći cilj utvrđen u članku 4., Program treba imati sljedeće posebne ciljeve koji se ostvaruju u bliskoj suradnji s državama članicama korisnicama:

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih tijela kako bi svoje reforme izradila u skladu s prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke;

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih tijela kako bi svoje reforme izradila i provela u skladu sa svojim prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske i teritorijalne učinke te potrebu za doprinosom ciljevima strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast;

(b)  pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost ciljeva i sredstava;

(b)  pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za planiranje i osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost prioriteta na nacionalnoj razini, a po potrebi i ciljeva i sredstava na regionalnoj razini;

(c)  pružanje potpore naporima nacionalnih tijela kako bi definirala i provela odgovarajuće postupke i metodologije uzimajući u obzir dobre prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

(c)  pružanje potpore naporima nacionalnih tijela kako bi definirala i provela odgovarajuće postupke i metodologije uzimajući u obzir najbolje prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

(d)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila učinkovitost i djelotvornost upravljanja ljudskim resursima, prema potrebi, definiranjem jasnih odgovornosti i razvojem stručnih znanja i vještina. Ti ciljevi ostvaruju se u bliskoj suradnji s državama članicama korisnicama.

(d)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila učinkovitost i djelotvornost upravljanja ljudskim resursima jačanjem stručnih znanja i vještina te socijalnog dijaloga.

 

(da)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima kao i gospodarskim i socijalnim parterima kako bi unaprijedili svoje administrativne i operativne kapacitete za korištenje fondova Unije, a posebno fondova ESI.

2.  Posebni ciljevi utvrđeni u stavku 1. odnose se na područja politike povezana s konkurentnošću, rastom, otvaranjem radnih mjesta i ulaganjima, a osobito sa sljedećim:

2.  Posebni ciljevi utvrđeni u stavku 1. odnose se na područja politike povezana s ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom kohezijom, konkurentnošću, inovacijama, pametnim, održivim i uključivim rastom, otvaranjem radnih mjesta i ulaganjima, a osobito na:

(a)  upravljanje javnim financijama, proračunski postupak, upravljanje dugom i upravljanje prihodima;

(a)  upravljanje javnim financijama, proračunski postupak, upravljanje dugom i upravljanje prihodima;

(b)  institucijska reforma te učinkovito i uslužno funkcioniranje javne uprave, efektivna vladavina prava, reforma pravosudnog sustava i jačanje borbe protiv prijevara, korupcije i pranja novca;

(b)  institucijsku reformu te učinkovito i uslužno funkcioniranje javne uprave, među ostalim pojednostavljenjem propisa, efektivnu vladavinu prava, reformu pravosudnog sustava i jačanje borbe protiv prijevara, korupcije i pranja novca;

(c)  poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, postupci privatizacije, trgovina i izravna strana ulaganja, tržišno natjecanje i javna nabava, održivi sektorski razvoj i potpora inovacijama;

(c)  poslovno okruženje, ponovnu industrijalizaciju, razvoj privatnog sektora, financijsku i administrativnu potporu malim i srednjim poduzećima, ulaganja, povećanje sudjelovanja javnosti u poduzećima i po potrebi u postupcima privatizacije, trgovinu i izravna strana ulaganja, tržišno natjecanje i javnu nabavu, održivi sektorski razvoj i potporu inovacijama i digitalizaciji;

(d)  obrazovanje i osposobljavanje, politike tržišta rada, društvena uključenost, sustavi socijalne sigurnosti i socijalne skrbi, javno zdravlje i zdravstveni sustavi, politike u području azila, migracija i granica;

(d)  koheziju, obrazovanje i osposobljavanje, politike tržišta rada za otvaranje održivih radnih mjesta, borbu protiv siromaštva i promicanje socijalne uključenosti, sustave socijalne sigurnosti i socijalne skrbi, javno zdravlje i zdravstvene sustave, politike u području azila, migracija i granica;

(e)  politike za poljoprivredni sektor i održivi razvoj ruralnih područja;

(e)  politike za provedbu klimatskih aktivnosti i poticanje energetske učinkovitosti, ostvarivanje energetske diversifikacije kao i politike za poljoprivredni sektor, ribarstvo i održivi razvoj ruralnih područja;

(f)  politike financijskog sektora i pristup financiranju.

(f)  politike financijskog sektora, uključujući poticanje financijske pismenosti, financijske stabilnosti, pristupa financiranju i zajmovima realnom gospodarstvu; proizvodnju, pružanje i kvalitetan nadzor podataka i statistike; te politike usmjerene na borbu protiv utaje poreza.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u člancima 4. i 5., iz Programa se mogu financirati osobito sljedeće vrste mjera:

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u člancima 4. i 5. te postizanja posebno prilagođenih rješenja, iz Programa se mogu financirati osobito sljedeće vrste mjera:

(a)  stručno znanje povezano sa savjetovanjem o politikama i njihovom promjenom te s zakonodavnim, institucijskim, strukturnim i administrativnim reformama;

(a)  stručno znanje povezano sa savjetovanjem o politikama i njihovom promjenom, oblikovanjem strategija i planova reformi kao i sa zakonodavnim, institucijskim, strukturnim i administrativnim reformama, po potrebi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

(b)  osiguravanje stručnjaka (uključujući stalne stručnjake) koji kratkoročno ili dugoročno obavljaju poslove u određenim domenama ili operativne aktivnosti, prema potrebi uz pomoć usmenog prevođenja, pismenog prevođenja i suradnje, administrativne pomoći te infrastrukture i opreme;

(b)  osiguravanje stručnjaka (uključujući stalne stručnjake) koji kratkoročno ili dugoročno obavljaju poslove u određenim domenama ili operativne aktivnosti, prema potrebi uz pomoć usmenog prevođenja, pismenog prevođenja i suradnje, administrativne pomoći te infrastrukture i opreme;

(c)  izgradnja institucijskih, administrativnih ili sektorskih sposobnosti i povezane pomoćne aktivnosti, osobito:

(c)  izgradnja institucijskih, administrativnih ili sektorskih sposobnosti i povezane pomoćne aktivnosti, uključujući osnaživanje civilnog društva, kao i reforme na svim razinama upravljanja, osobito:

i.  seminari, konferencije i radionice;

i.  seminari, konferencije i radionice;

ii.  radni posjeti relevantnim državama članicama ili trećim zemljama kako bi dužnosnici stekli ili unaprijedili svoja stručna znanja o odgovarajućoj problematici;

ii.  radni posjeti relevantnim državama članicama ili trećim zemljama kako bi dužnosnici stekli ili unaprijedili svoja stručna znanja o odgovarajućoj problematici;

iii.  mjere osposobljavanja i izrada internetskih i drugih obrazovnih modula za potporu potrebnim profesionalnim vještinama i znanju povezanima s odgovarajućim reformama;

iii.  mjere osposobljavanja i izrada internetskih i drugih obrazovnih modula za potporu potrebnim profesionalnim vještinama i znanju povezanima s odgovarajućim reformama;

(d)  prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija te, prema potrebi, pokazatelja i referentnih mjerila;

(d)  prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija te, prema potrebi, pokazatelja i referentnih mjerila;

(e)  organizacija lokalne operativne podrške u područjima kao što su azil, migracije i kontrola granica;

(e)  organizacija lokalne operativne podrške u područjima kao što su azil, migracije i kontrola granica;

(f)  izgradnja sposobnosti u području IT-a; razvoj, održavanje, funkcioniranje i kontrola kvalitete IT infrastrukture i aplikacija potrebnih za provedbu relevantnih reformi;

(f)  izgradnja kapaciteta u području IT-a za razvoj, održavanje, funkcioniranje i kontrolu kvalitete IT infrastrukture i aplikacija potrebnih za provedbu relevantnih reformi te programa usmjerenih na digitalizaciju javnih usluga;

(g)  studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije i procjene učinka; izrada i objavljivanje vodiča, izvješća i obrazovnih materijala;

(g)  studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije i procjene učinka; izrada i objavljivanje vodiča, izvješća i obrazovnih materijala;

(h)  projekti povezani s komunikacijom; učenje, suradnja, jačanje svijesti i aktivnosti širenja znanja te razmjena dobrih praksi; organiziranje kampanja za jačanje svijesti, informativnih kampanja, medijskih kampanja i događanja, uključujući korporativnu komunikaciju;

(h)  projekti povezani s komunikacijom u kontekstu reformi predloženih u području učenja, suradnje, povećanja razine osviještenosti i aktivnosti širenja znanja te razmjene dobrih praksi; organiziranje kampanja za podizanje razine osviještenosti i informativnih kampanja, medijskih kampanja i događanja, uključujući korporativnu komunikaciju i po potrebi obavještavanje preko socijalnih mreža;

(i)  kompilacija i objavljivanje materijala za širenje informacija o Programu te njegovih rezultata; razvoj, funkcioniranje i održavanje sustava i alata s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

(i)  kompilacija i objavljivanje materijala za širenje informacija o Programu te njegovih rezultata, među ostalim razvojem, djelovanjem i održavanjem sustava i alata koristeći se informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

(j)  sve druge aktivnosti za potporu općem cilju ili posebnim ciljevima utvrđenima u člancima 4. i 5.,

(j)  sve druge relevantne aktivnosti za potporu općem cilju ili posebnim ciljevima utvrđenima u člancima 4. i 5.,

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica koja želi primiti potporu u okviru Programa podnosi zahtjev za potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine.

1.  Država članica koja želi primiti potporu u okviru Programa podnosi zahtjev za potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine. Komisija pruža smjernice o glavnim elementima uvrštenima u zahtjev za potporu koji podnosi država članica.

2.  Uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, uključujući u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, potreba za potporom u vezi s predmetnim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti države članice. Uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa, Komisija u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrđuje prioritetna područja za potporu, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu.

2.  Uzimajući u obzir načela supsidijarnosti, solidarnosti, transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, među ostalim u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, potreba za potporom u vezi s predviđenim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti države članice. Na temelju te analize i uzimajući u obzir postojeće mjere i aktivnosti koje se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa, Komisija i predmetna država članica postižu dogovor o prioritetnim područjima za potporu, ciljevima, indikativnom vremenskom slijedu, području primjene potpore koju treba pružiti i procijenjenom globalnom financijskom doprinosu za takvu potporu, što bi trebalo utvrditi u planu suradnje i potpore.

 

2a.  Čim je zaprimljen zahtjev za potporu u okviru Programa, Komisija u potpunosti obavještava Europski parlament o primitku te o analizi koju je provela. Europskom parlamentu Komisija što prije dostavlja i plan suradnje i potpore.

3.  Zahtjev za potporu može se podnijeti u vezi sa sljedećim:

3.  Zahtjev za potporu može se podnijeti u vezi sa sljedećim:

(a)  provedba reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito relevantnih preporuka po državama članicama izdanih u sklopu europskog semestra ili relevantnih mjera povezanih s provedbom zakonodavstva Unije;

(a)  provedbom reformi koje države članice poduzimaju na vlastitu inicijativu, posebno radi ostvarivanja održivog gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta;

(b)  provedba programa ekonomske prilagodbe za države članice koje primaju financijsku pomoć Unije na temelju postojećih instrumenata, a posebno u skladu s Uredbom (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća23 za države članice europodručja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 332/200224 za države članice izvan europodručja.

(b)  provedbom programa ekonomske prilagodbe za države članice koje primaju financijsku pomoć Unije na temelju postojećih instrumenata, a posebno u skladu s Uredbom (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća23 za države članice europodručja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 332/200224 za države članice izvan europodručja;

(c)  provedba reformi u državama članicama, a poduzele su ih na vlastitu inicijativu, posebno u cilju ostvarivanja održivih ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta.

(c)  provedbom održivih reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, naročito relevantnih preporuka po državama članicama izdanih u sklopu europskog semestra, ili relevantnih mjera povezanih s provedbom prava Unije.

________________

________________

23Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 140, 27.5.2013., str. 1.).

23Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 140, 27.5.2013., str. 1.).

24Uredba (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002., str. 1.).

24Uredba (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002., str. 1.).

(U stavku 3. točke (a) i (c) u tekstu Komisije postale su točke (c) i (a) u amandmanu Parlamenta. I obje su izmijenjene.)

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Organizacija potpore

Organizacija potpore i partneri u reformi

1.  Komisija može definirati potporu predviđenu za države članice korisnice u suradnji s drugim državama članicama ili međunarodnim organizacijama.

1.  Uz suglasnost države članice korisnice Komisija može organizirati potporu u suradnji s drugim državama članicama ili međunarodnim organizacijama.

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme. U suradnji s Komisijom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata.

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme. U suradnji s Komisijom i na temelju međusobnog dogovora s državom članicom korisnicom i Komisijom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata. Komisija u potpunosti obavještava Europski parlament o sudjelovanju partnera u reformi i njegovoj ulozi u planu suradnje i potpore.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi do 142 800 000 EUR.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi do 142 800 000 EUR (u tekućim cijenama).

2.  Raspodjela financijskih sredstava za Program također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, a koje su potrebne za upravljanje Programom i ostvarivanje njegovih ciljeva, posebice studija, sastanaka stručnjaka te informacijskih i komunikacijskih mjera, uključujući institucijsku komunikaciju o političkim prioritetima Unije, u mjeri u kojoj se odnose na opće ciljeve ove Uredbe, troškove povezane s informatičkim mrežama za obradu i razmjenu informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima tehničke i administrativne pomoći koje Komisija snosi za upravljanje Programom.

2.  Raspodjela financijskih sredstava za Program također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, a koje su potrebne za upravljanje Programom i ostvarivanje njegovih ciljeva, posebice studija, sastanaka stručnjaka te informacijskih i komunikacijskih mjera u mjeri u kojoj se odnose na opće ciljeve ove Uredbe, troškove povezane s informatičkim mrežama za obradu i razmjenu informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima tehničke i administrativne pomoći koje Komisija snosi za upravljanje Programom.

3.  Proračunsko tijelo odobrava dostupna godišnja odobrena sredstva u granicama višegodišnjeg financijskog okvira uspostavljenog Uredbom (EU, Euratom) br. 1311/2013.

3.  Godišnja proračunska sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim financijske omotnice iz članka 9., Program se može financirati dodatnim doprinosima država članica.

1.  Osim financijske omotnice iz članka 9., Program se može financirati dodatnim dobrovoljnim doprinosima država članica.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi ovaj Program u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

1.  Komisija provodi ovaj Program u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.  Mjere Programa može izravno provoditi Komisija ili neizravno subjekti i osobe, osim država članica, u skladu s člankom 60. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Posebno, financijska potpora Unije za mjere predviđene člankom 6. ove Uredbe u sljedećem je obliku:

2.  Mjere Programa može izravno provoditi Komisija ili neizravno subjekti i osobe, osim država članica, u skladu s člankom 60. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Posebno, financijska potpora Unije za mjere predviđene člankom 6. ove Uredbe u sljedećem je obliku:

(d)  bespovratna sredstva (uključujući bespovratna sredstva za nacionalna tijela država članica);

(d)  bespovratna sredstva (uključujući bespovratna sredstva za nacionalna tijela država članica);

(e)  ugovori o javnoj nabavi;

(e)  ugovori o javnoj nabavi;

(f)  nadoknade troškova vanjskih stručnjaka;

(f)  nadoknade troškova vanjskih stručnjaka, među ostalim stručnjaka nacionalnih, regionalnih ili lokalnih vlasti država članica koje pružaju potporu;

(g)  doprinosi uzajamnim fondovima;

(g)  doprinosi uzajamnim fondovima koje su osnovale međunarodne organizacije; i

(h)  mjere provedene u okviru neizravnog upravljanja.

(h)  mjere provedene u okviru neizravnog upravljanja.

3.  Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti nacionalnim tijelima država članica, Europskoj investicijskoj banci, međunarodnim organizacijama, javnim i/ili privatnim tijelima te subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u sljedećim zemljama:

3.  Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti nacionalnim tijelima država članica, Europskoj investicijskoj banci, međunarodnim organizacijama, javnim i/ili privatnim tijelima te subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u sljedećim zemljama:

(a)  države članice;

(a)  u državama članicama;

(b)  zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u skladu s uvjetima određenima Sporazumom o EGP-u.

(b)  u zemljama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u skladu s uvjetima određenima Sporazumom o EGP-u.

Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva iznosi do 100 % prihvatljivih troškova, ne dovodeći u pitanje načela sufinanciranja i neprofitnosti.

Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva iznosi do 100 % prihvatljivih troškova, ne dovodeći u pitanje načela sufinanciranja i neprofitnosti.

4.  Isto tako potporu mogu pružati pojedinačni stručnjaci koje se može pozvati da pridonesu odabranim aktivnostima organiziranima u sklopu Programa gdje god to bilo potrebno za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 5.

4.  Isto tako potporu mogu pružati pojedinačni stručnjaci koje se može pozvati da pridonesu odabranim aktivnostima organiziranima u sklopu Programa gdje god to bilo potrebno za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 5.

5.  Radi provedbe Programa Komisija s pomoću provedbenih akata donosi višegodišnje programe rada. Višegodišnjim programima rada utvrđuju se ciljevi politika koji bi se trebali ostvariti u okviru predviđene potpore, očekivani rezultati i prioriteti financiranja u relevantnim područjima politike. Višegodišnji programi rada pobliže su definirani u godišnjim programima rada donesenima s pomoću provedbenih akata i u njima se utvrđuju mjere potrebne za njihovu provedbu, zajedno sa svim elementima koji se zahtijevaju u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012.

5.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 16. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem višegodišnjih programa rada. Višegodišnjim programima rada utvrđuju se ciljevi politika koji bi se trebali ostvariti u okviru predviđene potpore, očekivani rezultati i prioriteti financiranja u relevantnim područjima politike. Višegodišnji programi rada pobliže su definirani u godišnjim programima rada donesenima s pomoću provedbenih akata i u njima se utvrđuju mjere potrebne za njihovu provedbu, zajedno sa svim elementima koji se zahtijevaju u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012.

6.  Kako bi se osigurala pravovremena dostupnost resursa, u godišnjem programu rada može se navesti da u slučaju nepredviđenih i valjano utemeljenih hitnih razloga koji zahtijevaju trenutačan odgovor, uključujući ozbiljan poremećaj u gospodarstvu ili važne okolnosti koje ozbiljno utječu na gospodarske ili socijalne uvjete u državi članici i izvan su njezine kontrole, Komisija može na zahtjev države članice donijeti posebne mjere, u skladu s ciljevima i mjerama definiranima u ovoj Uredbi, za potporu nacionalnim tijelima u rješavanju hitnih potreba. Takve posebne mjere mogu biti samo ograničen dio godišnjeg programa rada i ne podliježu uvjetima navedenima u članku 7.

6.  Kako bi se osigurala pravovremena dostupnost resursa, u godišnjem programu rada može se navesti da u slučaju nepredviđenih i valjano utemeljenih hitnih razloga koji zahtijevaju trenutačan odgovor, uključujući ozbiljan poremećaj u gospodarstvu ili važne okolnosti koje ozbiljno utječu na gospodarske ili socijalne uvjete u državi članici i izvan su njezine kontrole, Komisija može na zahtjev države članice koja želi primiti potporu hitno donijeti posebne mjere, koje prvobitno nisu bile uvrštene u godišnji program rada, u skladu s ciljevima i mjerama definiranima u ovoj Uredbi, za potporu nacionalnim tijelima u rješavanju hitnih potreba. Takve posebne mjere privremene su te mogu biti samo ograničen dio godišnjeg programa rada i ne podliježu uvjetima navedenima u članku 7. Posebne mjere prestaju se provoditi nakon šest mjeseci i mogu se zamijeniti potporom u skladu s uvjetima iz članka 7.

 

Komisija u potpunosti obavještava Europski parlament o posebnim mjerama donesenima na temelju ovog članka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice korisnice u skladu sa svojim nadležnostima potiču sinergije i osiguravaju učinkovitu koordinaciju između Programa i drugih programa i instrumenata Unije, a posebice koordinaciju s mjerama koje se financiraju iz fondova Unije. U tu svrhu one čine sljedeće:

Komisija i države članice korisnice u skladu sa svojim nadležnostima potiču sinergije i osiguravaju učinkovitu koordinaciju između Programa i drugih programa i instrumenata Unije, a posebice koordinaciju s mjerama koje se financiraju iz fondova Unije. U tu svrhu one čine sljedeće:

(a)  osiguravaju komplementarnost i sinergiju između različitih instrumenata na razini Unije i na nacionalnoj razini, posebno u pogledu mjera koje se financiraju iz fondova Unije, u fazi planiranja i tijekom njihove provedbe;

(a)  osiguravaju komplementarnost i sinergiju između različitih instrumenata na razini Unije, na nacionalnoj i regionalnoj razini, posebno u pogledu mjera koje se financiraju iz fondova Unije, u fazi planiranja i tijekom njihove provedbe, a posebno u pogledu fondova ESI;

(b)  optimiziraju mehanizme koordinacije kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora;

(b)  optimiziraju mehanizme koordinacije kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora i troškova;

(c)  osiguravaju blisku suradnju s nadležnima za provedbu na razini Unije i na nacionalnoj razini kako bi se ostvarile koherentne i usmjerene mjere potpore.

(c)  osiguravaju blisku suradnju s nadležnima za provedbu na razini Unije, na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se ostvarile koherentne i usmjerene mjere potpore.

Odgovarajući višegodišnji i godišnji programi rada mogu poslužiti kao koordinacijski okvir za potpore predviđene u bilo kojem području iz članka 5. stavka 2.

Odgovarajući višegodišnji i godišnji programi rada mogu poslužiti kao koordinacijski okvir za potpore predviđene u bilo kojem području iz članka 5. stavka 2.

 

Komisija osigurava komplementarnost i sinergije s potporom koju pružaju druge relevantne međunarodne organizacije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se, kad se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, štite financijski interesi Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti redovitim provjerama i, ako su otkrivene nepravilnosti, povratom nepravilno plaćenih iznosa i, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama.

1.  Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se, kad se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, štite financijski interesi Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti redovitim provjerama i, ako su otkrivene nepravilnosti, povratom neopravdano uplaćenih ili nepravilno iskorištenih iznosa i, prema potrebi, učinkovitim i proporcionalnim administrativnim i financijskim kaznama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija prati provedbu mjera financiranih Programom i mjeri postizanje posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. u skladu s pokazateljima utvrđenima u Prilogu.

1.  Komisija prati provedbu mjera financiranih Programom i mjeri postizanje općeg cilja iz članka 4 te posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. u skladu s pokazateljima utvrđenima u Prilogu.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. u pogledu izmjena popisa pokazatelja iz Priloga.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. u pogledu izmjena popisa pokazatelja iz Priloga.

2.  Najkasnije do sredine 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o privremenoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

2.  Najkasnije do sredine 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa, uključujući analizu primjene kriterija iz članka 7. stavka 2. za ocjenjivanje zahtjeva za potporu koje su podnijele države članice, izvješće o privremenoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi ili produljiti nakon 2020. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi, obustaviti ili ponovno uspostaviti u okviru sljedećeg financijskog okvira uz namijenjenu financijsku omotnicu. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. U izvješću o ex post evaluaciji ocjenjuje se Program u cjelini i u njega uvrštavaju informacije o njegovu dugoročnom utjecaju.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 1. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2017.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2017.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. stavka 1. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

3a.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stavka 1. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 17. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 91. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  0,35 % ukupnih sredstava nakon odbitka potpore za Instrument za povezivanje Europe iz članka 92. stavka 6. i za pomoć za najugroženije iz članka 92. stavka 7. dodjeljuje se tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije, od čega se do 112 233 000 EUR dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.

3.  0,35 % ukupnih sredstava nakon odbitka potpore za Instrument za povezivanje Europe iz članka 92. stavka 6. i za pomoć za najugroženije iz članka 92. stavka 7. dodjeljuje se tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije, od čega se do 112 233 000 EUR u tekućim cijenama dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 18.

Uredba (EU) br. 1305/2013

Članak 51. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013 EPFRR može upotrebljavati do 0,25 % svojih godišnjih dodijeljenih sredstava za financiranje zadaća iz članka 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uključujući troškove uspostave i rada Europske mreže za ruralni razvoj iz članka 52. ove Uredbe i mreže programa EPI iz članka 53. ove Uredbe, na inicijativu Komisije i/ili u njezino ime, od čega se do 30 567 000 EUR dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.

U skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013 EPFRR može upotrebljavati do 0,25 % svojih godišnjih dodijeljenih sredstava za financiranje zadaća iz članka 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uključujući troškove uspostave i rada Europske mreže za ruralni razvoj iz članka 52. ove Uredbe i mreže programa EPI iz članka 53. ove Uredbe, na inicijativu Komisije i/ili u njezino ime, od čega se do 30 567 000 EUR u tekućim cijenama dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.

(1)

SL C 177, 18.5.2016, str. 47.

(2)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


MIŠLJENJE oDBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU (*) (23.11.2016)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Costas Mavrides

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nekoliko država članica prolazilo je i dalje prolazi kroz procese prilagodbe kako bi ispravile makroekonomske neravnoteže nakupljene u prošlosti, a mnoge su suočene s izazovom niskog potencijalnog rasta. Unija je provedbu strukturnih reformi odredila kao jedan od svojih političkih prioriteta kako bi se oporavak usmjerio na put održivosti, potaknuo potencijal rasta radi poboljšanja sposobnosti prilagodbe i pružila podrška procesima konvergencije.

(3)  Nekoliko država članica prolazilo je i dalje prolazi kroz procese prilagodbe kako bi ispravile makroekonomske neravnoteže nakupljene u prošlosti, a mnoge su suočene s izazovom niskog potencijalnog rasta i visoke stope nezaposlenosti. Unija je potrebu za provedbom strukturnih reformi koje pogoduju rastu odredila kao jedan od svojih političkih prioriteta kako bi se stvorili uvjeti za ostvarivanje održivog rasta, potaknuo potencijal rasta radi poboljšanja sposobnosti prilagodbe i pružila podrška procesima konvergencije te povećala ulaganja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Reforme su po svojoj prirodi složeni procesi koji zahtijevaju potpuni niz visoko specijaliziranih znanja i vještina. Strukturne reforme u raznim područjima javne politike jesu izazov jer je često potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazale njihove koristi. Stoga je od ključne važnosti rana i učinkovita izrada i provedba, bez obzira na to je li riječ o gospodarstvima koja su pogođena krizom ili strukturno slaba. U tom kontekstu, pružanje potpore Unije u vidu tehničke pomoći bilo je ključno za potporu ekonomske prilagodbe Grčke i Cipra proteklih godina.

(4)  Reforme su po svojoj prirodi složeni procesi koji zahtijevaju potpuni niz visoko specijaliziranih znanja i vještina, kao i dugoročnu viziju. Provedba održivih strukturnih reformi u raznim područjima javne politike je izazov jer su često potrebni određeno vrijeme i kontinuirani napori kako bi se pokazale njihove koristi te je stoga potrebno poduzeti mjere kako bi se destimulirala kratkoročnost izrade politika. Osobito su važni rana i učinkovita izrada i provedba, uključujući u gospodarstvima koja su pogođena krizom ili strukturno slaba. U tom kontekstu, pružanje potpore Unije u vidu tehničke pomoći bilo je ključno za potporu ekonomske prilagodbe Grčke i Cipra proteklih godina te može poslužiti kao koristan presedan za program potpore strukturnim reformama. Odgovornost za strukturne reforme te politička volja država članica, uključujući, po potrebi, lokalna i regionalna tijela te socijalne partnere, temeljni je uvjet za uspjeh programa.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Države članice mogu imati koristi od potpore u smislu rješavanja izazova povezanih s izradom i provedbom strukturnih reformi. To izazovi mogu ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući ograničenu administrativnu i institucijsku sposobnost te neprimjerenu primjenu i provedbu zakonodavstva Unije.

(5)  Države članice mogu imati koristi od potpore u smislu rješavanja izazova povezanih s izradom i provedbom strukturnih reformi koje pogoduju rastu. Ti izazovi mogu ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući neprikladnu izradu reformi, ograničenu administrativnu i institucijsku sposobnost te neprimjerenu primjenu i provedbu zakonodavstva Unije.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Unija ima dugotrajno iskustvo u pružanju specifične potpore nacionalnim administracijama i ostalim tijelima država članica u pogledu izgradnje sposobnosti i sličnih mjera u određenim sektorima (npr. oporezivanje, carina, potpora za mala i srednja poduzeća) i u vezi s provedbom kohezijske politike. Iskustvo koje je Unija stekla pružanjem pomoći nacionalnim tijelima u vezi s provedbom reformi trebalo bi iskoristit za unapređenje njezine sposobnosti za pružanje potpore državama članicama. Potrebne su sveobuhvatne i integrirane mjere kako bi se pružila potpora onim državama članicama koje provode reforme za poticanje rasta i s tim u vezi zatraže pomoć Unije.

(6)  Unija ima dugotrajno iskustvo u vezi s pružanjem specifične potpore nacionalnim administracijama i ostalim tijelima država članica u pogledu izgradnje sposobnosti i sličnih mjera u određenim sektorima (npr. oporezivanje, carina, potpora za mala i srednja poduzeća) i u vezi s provedbom kohezijske politike. Političko iskustvo i sposobnost institucija Unije trebali bi služiti kao temelj za osiguranje sveobuhvatnih i integriranih mjera u pogledu potpore onim državama članicama koje provode reforme za poticanje rasta i s tim u vezi zatraže pomoć Unije. Stoga bi trebalo usvojiti integrirani i međusektorski pristup kako bi se zajamčila usklađenost političkog okruženja.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  U tematsko izvješće Revizorskog suda (19/2015) naslovljeno „Za bolje pružanje tehničke pomoći Grčkoj potrebno je posvetiti više pozornosti rezultatima” uvrštene su korisne preporuke za pružanje tehničke pomoći Komisije državama članicama, koje bi trebalo uzeti u obzir pri provedbi potpore u okviru Programa potpore strukturnim reformama.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Napori u pogledu strukturnih reformi za poticanje rasta trebali bi se odlučno nastaviti kako bi se zajamčila njihova učinkovitost i nastavilo graditi na postignutom napretku.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka – otvaranju radnih mjesta, jačanju europske konkurentnosti i poticanju ulaganja u realno gospodarstvo.

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za izradu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Program predstavlja važnu dodatnu potporu boljoj i bržoj provedbi reformi kojima se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva konvergencije, gospodarskog oporavka – otvaranju radnih mjesta, jačanju europske kohezije, konkurentnosti i produktivnosti te poticanju ulaganja u realno gospodarstvo.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Potporu u okviru Programa Komisija bi trebala pružati na zahtjev države članice u područjima kao što su proračun i oporezivanje, javne financije, institucijske i administrativne reforme, pravosudni sustav, borba protiv prijevara, korupcije i pranja novca, poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, tržišno natjecanje, javna nabava, postupci privatizacije, pristup financiranju, ulaganja, trgovina, održivi razvoj, inovacije, obrazovanje i osposobljavanje, politike rada, javno zdravlje, azil, politike migracija, poljoprivreda i ruralni razvoj te politike financijskog sektora.

(8)  Potporu u okviru Programa Komisija bi trebala pružati na zahtjev države članice u područjima kao što su proračun i oporezivanje, javne financije, institucijske i administrativne reforme, pravosudni sustav, borba protiv prijevara, korupcije i pranja novca, poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, tržišno natjecanje, javna nabava, sudjelovanje javnosti u poduzećima, pristup financiranju, ulaganja, trgovina, održivi razvoj, inovacije, obrazovanje i osposobljavanje, politike rada, javno zdravlje, azil, politike migracija, poljoprivreda i ruralni razvoj te politike financijskog sektora.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Države članice trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu Komisije u okviru Programa, a u vezi s provedbom reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito preporuka po državama članicama u sklopu europskog semestra, mjerama povezanima s provedbom zakonodavstva Unije te s provedbom programa ekonomske prilagodbe. Osim toga, trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu u vezi s reformama koje su poduzele na vlastitu inicijativu, a u cilju ostvarivanja održivog ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta.

(9)  Države članice trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu Komisije u okviru Programa, a u vezi s izradom i provedbom reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito kako bi se poboljšala provedba preporuka po državama članicama u sklopu europskog semestra, mjerama povezanima s odgovarajućom provedbom prava Unije te s provedbom programa ekonomske prilagodbe. Osim toga, trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu u vezi s reformama koje su poduzele na vlastitu inicijativu, a u cilju ostvarivanja održivog ulaganja, poticanja rasta i otvaranja radnih mjesta, konkurentnosti i teritorijalne kohezije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetna područja, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa.

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela transparentnosti, supsidijarnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetne mjere za učinkovitu potporu, vrstu i područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Uz suglasnost države članice koja želi primiti potporu Komisija treba biti u mogućnosti organizirati pružanje potpore u suradnji s međunarodnim organizacijama ili drugim državama članicama koje bi mogle pristati djelovati kao partneri u reformama. Država članica koja želi primiti potporu trebala bi za konkretno područje potpore imati mogućnost sklapanja partnerstva s jednom državom članicom ili više njih, koje bi onda djelovale kao partneri u reformi i pomagale u izradi strategije i planova reforme, osmišljavanju pomoći ili nadgledanju provedbe strategije i projekata. Dok je provedba reformi u nadležnosti države članice koja želi primiti potporu, partneri u reformi ili druge države članice koje pružaju potporu trebale bi moći doprinijeti uspješnoj provedbi Programa.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a” i „Proračun za Europu 2020.” naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. onih u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica. U tom kontekstu mjerama potpore koje se provode na u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju s drugim programima i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije. Mjerama u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj odnosno izazove na razini Unije te ostvariti dosljednu i koherentnu provedbu zakonodavstva Unije. Osim toga, tim mjerama trebalo bi se pridonijeti daljnjem razvoju povjerenja i promicanju suradnje s Komisijom i među državama članicama. Nadalje, Unija može bolje nego države članice osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje.

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a”1 i „Proračun za Europu 2020.”2 naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. onih u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica. U tom kontekstu mjerama potpore koje se provode na u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju s drugim programima i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije. Mjerama u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj odnosno izazove na razini Unije te ostvariti dosljednu i koherentnu provedbu prava Unije. Osim toga, tim mjerama trebalo bi se pridonijeti daljnjem razvoju povjerenja građana u europski projekt i promicati suradnju s Komisijom i među državama članicama. Nadalje, Unija može bolje nego države članice osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje, tako da se prijedlozi mogu prilagoditi određenoj situaciji u državama članicama koje zatraže potporu.

__________________

__________________

1COM(2010) 700 od 19. listopada 2010.

1COM(2010) 700 od 19. listopada 2010.

2COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

2COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave, gospodarskog i socijalnog sektora, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja, a s obzirom na to da bi se o području primjene potpore odlučivalo u dogovoru s predmetnom državom članicom.

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, teritorijalnog ustroja vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uprave, gospodarskog i socijalnog sektora, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja, a s obzirom na to da bi se o području primjene potpore odlučivalo u dogovoru s predmetnom državom članicom.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Definicije

Definicije i načela

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije i načela:

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „država članica korisnica” znači država članica koja prima potporu Unije u okviru ovog Programa;

1.  „država članica korisnica” znači država članica koja traži i prima potporu Unije u okviru ovog Programa;

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvojem i provedbom rješenja usmjerenih na nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj ili izazove na razini Unije;

(a)  razvojem i provedbom rješenja usmjerenih na nacionalne izazove koji imaju utjecaj na prekogranične izazove ili izazove na razini Unije ili iz njih proizlaze te doprinose socijalnoj i gospodarskoj koheziji;

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  njihovim doprinosom dosljednoj i koherentnoj provedbi zakonodavstvaUnije;

(c)  njihovim doprinosom dosljednoj i koherentnoj provedbi prava i politika Unije;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj programa pridonijeti strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave te gospodarskih i socijalnih sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a u cilju poticanja konkurentnosti, rasta, otvaranja radnih mjesta i ulaganja, osobito u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije.

Opći je cilj Programa pridonijeti strukturnim institucijskim i administrativnim reformama te reformama koje pogoduju rastu u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim te, po potrebi, lokalnim i regionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje i jačanje ili uspostavljanje institucija, vlasti, uprave te gospodarskih i socijalnih sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a u cilju poticanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i ulaganja, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi ostvario opći cilj utvrđen u članku 4., Program treba imati sljedeće posebne ciljeve:

1.  Kako bi ostvario opći cilj utvrđen u članku 4., Program treba imati sljedeće posebne ciljeve koji se ostvaruju u bliskoj suradnji s državama članicama korisnicama:

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih tijela kako bi svoje reforme izradila u skladu s prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke;

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih tijela kako bi izradila i provela svoje održive reforme u skladu s prioritetima i načelom supsidijarnost, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke;

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost ciljeva i sredstava;

(b)  pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za planiranje i osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost ciljeva i sredstava;

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanje potpore naporima nacionalnih tijela kako bi definirala i provela odgovarajuće postupke i metodologije uzimajući u obzir dobre prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

(c)  pružanje potpore nacionalnim tijelima kako bi izradila i provela odgovarajuće postupke i metodologije uzimajući u obzir dobre prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila učinkovitost i djelotvornost upravljanja ljudskim resursima, prema potrebi, definiranjem jasnih odgovornosti i razvojem stručnih znanja i vještina.

(d)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila učinkovitost i djelotvornost socijalnog dijaloga i upravljanja ljudskim resursima, prema potrebi, definiranjem jasnih odgovornosti i razvojem stručnih znanja i vještina.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti ciljevi ostvaruju se u bliskoj suradnji s državama članicama korisnicama.

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posebni ciljevi utvrđeni u stavku 1. odnose se na područja politike povezana s konkurentnošću, rastom, otvaranjem radnih mjesta i ulaganjima, a osobito sa sljedećim:

2.  Posebni ciljevi utvrđeni u stavku 1. odnose se na područja politike povezana s kohezijom, konkurentnošću, inovacijama, održivim rastom, otvaranjem radnih mjesta i ulaganjima, a osobito sa sljedećim:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  institucijska reforma te učinkovito i uslužno funkcioniranje javne uprave, efektivna vladavina prava, reforma pravosudnog sustava i jačanje borbe protiv prijevara, korupcije i pranja novca;

(b)  institucijska reforma te učinkovito i uslužno funkcioniranje javne uprave, efektivna vladavina prava, uključujući pravilnu primjenu prava i politika Unije, reforma pravosudnog sustava i jačanje borbe protiv prijevara, korupcije i pranja novca;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, postupci privatizacije, trgovina i izravna strana ulaganja, tržišno natjecanje i javna nabava, održivi sektorski razvoj i potpora inovacijama;

(c)  poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, sudjelovanje javnosti u poduzećima, trgovina i izravna strana ulaganja, tržišno natjecanje i javna nabava, održivi sektorski razvoj i potpora inovacijama;

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  politike za poljoprivredni sektor i održivi razvoj ruralnih područja;

(e)  politike za provedbu klimatskih aktivnosti, poticanje energetske učinkovitosti, ostvarivanje energetske diversifikacije i prekidanje energetske izolacije država članica i regija kao i politike za poljoprivredni sektor i održivi razvoj ruralnih područja;

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  politike financijskog sektora i pristup financiranju.

(f)  politike financijskog sektora, uključujući poticanje financijske pismenosti, financijska stabilnost, pristup financiranju i zajmovima realnom gospodarstvu; proizvodnja, pružanje i kvalitetan nadzor podataka i statistike; te politike umjerene na borbu protiv utaje poreza.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica koja želi primiti potporu u okviru Programa podnosi zahtjev za potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine.

1.  Država članica koja želi primiti tehničku potporu u okviru Programa podnosi zahtjev za tehničku potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, uključujući u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, potreba za potporom u vezi s predmetnim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti države članice. Uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa, Komisija u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrđuje prioritetna područja za potporu, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu.

2.  Uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja, supsidijarnosti, poštovanja socijalnih partnera i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, uključujući u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, potreba za potporom u vezi s predmetnim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti države članice. Uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa, osobito iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i EFSU-a, Komisija u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrđuje prioritetne mjere za djelotvornu potporu, posebne ciljeve za tu državu članicu na temelju članka 5. ove Uredbe, vremenski okvir i područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i procijenjeni globalni financijski doprinos za takvu potporu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Zahtjev za potporu može se podnijeti u vezi sa sljedećim:

3.   Zahtjev za potporu može se podnijeti u vezi sa sljedećim:

(a)  provedba reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito relevantnih preporuka po državama članicama izdanih u sklopu europskog semestra ili relevantnih mjera povezanih s provedbom zakonodavstva Unije;

(a)  provedba održivih reformi u državama članicama, a poduzele su ih na vlastitu inicijativu, posebno u cilju ostvarivanja gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta.

(b)   provedba programa ekonomske prilagodbe za države članice koje primaju financijsku pomoć Unije na temelju postojećih instrumenata, a posebno u skladu s Uredbom (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća23 za države članice europodručja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 332/200224 za države članice izvan europodručja.

(b)   provedba programa ekonomske prilagodbe za države članice koje primaju financijsku pomoć Unije na temelju postojećih instrumenata, a posebno u skladu s Uredbom (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća23 za države članice europodručja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 332/200224 za države članice izvan europodručja.

(c)  provedba reformi u državama članicama, a poduzele su ih na vlastitu inicijativu, posebno u cilju ostvarivanja održivih ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta.

(c)  provedba održivih reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito relevantnih preporuka po državama članicama izdanih u sklopu europskog semestra, ili relevantnih mjera povezanih s provedbom prava Unije;

_____________

________________

23 Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 140, 27.5.2013., str. 1.).

23 Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 140, 27.5.2013., str. 1.).

24 Uredba (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002., str. 1.).

24 Uredba (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002., str. 1.).

(Točke (a) i (c) u tekstu Komisije postale su točke (c) i (a) u amandmanu Parlamenta. I obje su izmijenjene.)

Amandman     34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Organizacija potpore

Organizacija tehničke potpore

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija može definirati potporu predviđenu za države članice korisnice u suradnji s drugim državama članicama ili međunarodnim organizacijama.

1.  Komisija može definirati tehničku potporu predviđenu za države članice korisnice u suradnji s drugim državama članicama ili međunarodnim organizacijama.

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme. U suradnji s Komisijom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata.

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme. U suradnji s Komisijom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata.

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim financijske omotnice iz članka 9., Program se može financirati dodatnim doprinosima država članica.

1.  Osim financijske omotnice iz članka 9., Program se može financirati dodatnim dobrovoljnim doprinosima država članica.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije do sredine 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o privremenoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

2.   Komisija svake godine Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o provedbi Programa, a do kraja prosinca 2021. dostavlja izvješće o ex post evaluaciji. Godišnje izvješće uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, obrazloženje svake odluke o pružanju ili odbijanju pružanja potpore državi članici, podatke o učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi ili produljiti nakon 2020. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi ili produljiti nakon 2020. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

Briše se.

Amandman     40

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  broj ciljeva u planu potpore koje je ostvarila država članica korisnica

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020.

Referentni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

2.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

2.12.2015

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

12.5.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Costas Mavrides

12.5.2016

Razmatranje u odboru

13.7.2016

10.10.2016

 

 

Datum usvajanja

10.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

8

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


MIŠLJENJE oDBORA ZA PRORAČUNE (10.11.2016)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jan Olbrycht

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka otvaranju radnih mjesta, jačanju europske konkurentnosti i poticanju ulaganja u realno gospodarstvo.

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka, otvaranju radnih mjesta, jačanju europske konkurentnosti i poticanju održivog ulaganja u realno gospodarstvo.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetna područja, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa.

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetna područja, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa. Komisija bi trebala dodatno proširiti popis vanjskih stručnjaka, koji bi bili na raspolaganju i po potrebi mogli biti upućeni na rad na projektima potpore u državama članicama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a” i „Proračun za Europu 2020.” naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. onih u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica. U tom kontekstu mjerama potpore koje se provode na u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju s drugim programima i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije. Mjerama u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj odnosno izazove na razini Unije te ostvariti dosljednu i koherentnu provedbu zakonodavstva Unije. Osim toga, tim mjerama trebalo bi se pridonijeti daljnjem razvoju povjerenja i promicanju suradnje s Komisijom i među državama članicama. Nadalje, Unija može bolje nego države članice osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje.

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a”13 i „Proračun za Europu 2020.”14 naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. na aktivnosti u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica. U tom kontekstu mjerama potpore koje se provode na u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju s drugim programima i politikama na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije. Mjerama u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj odnosno izazove na razini Unije te ostvariti dosljednu i koherentnu provedbu zakonodavstva Unije. Osim toga, tim mjerama trebalo bi se pridonijeti daljnjem razvoju povjerenja i promicanju suradnje s Komisijom i među državama članicama. Nadalje, Unija može bolje nego države članice osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje.

__________________

__________________

13 COM(2010) 700 od 19. listopada 2010.

13 COM(2010)700 od 19. listopada 2010.

14 COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

14 COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Ovom Uredbom utvrđuje se financijska omotnica za cijelo razdoblje trajanja Programa koja, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, predstavlja primarni referentni iznos za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Financiranje Programa prijenosom sredstava dodijeljenih za tehničku pomoć na inicijativu Komisije može biti samo jednokratno rješenje koje ne bi smjelo biti presedan za financiranje budućih inicijativa u tom području. Mogući novi zakonodavni prijedlog za produljenje Programa u okviru višegodišnjeg financijskog okvira trebao bi uključiti novu dodjelu sredstava posebno namijenjenih za Program.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  S obzirom na važnost stalnih napora država članica u smislu pokretanja i provedbe strukturnih, institucijskih i administrativnih reformi, potrebno je omogućiti stopu sufinanciranja prihvatljivih troškova od 100 % kako bi se u ostvarili ciljevi Programa uz istovremeno osiguranje poštovanja načela sufinanciranja i neprofitnosti.

(16)  S obzirom na važnost stalnih napora država članica u smislu pokretanja i provedbe strukturnih, institucijskih i administrativnih reformi, potrebno je omogućiti stopu sufinanciranja prihvatljivih troškova do 100 % kako bi se u ostvarili ciljevi Programa uz istovremeno osiguranje poštovanja načela sufinanciranja i neprofitnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje rezultata ostvarenih Programom. Na polovini razdoblja trebalo bi provesti evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa, njegove učinkovitosti i njegove dodane vrijednosti na europskoj razini. Završna evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na pokazateljima za mjerenje učinaka Programa.

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija i ostvarivanje utvrđenih ciljeva, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje rezultata ostvarenih Programom. U tom bi se okviru također trebale uzeti u obzir iskustva stečena tijekom procesa. Trebalo bi sastavljati godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa, kao i provesti analizu primjene kriterija za ocjenjivanje zahtjeva za potporu, privremenu evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa, njegove učinkovitosti, njegove dodane vrijednosti na europskoj razini i ocjenu budućnosti Programa u sljedećem financijskom programskom razdoblju. Ex-post evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na pokazateljima za mjerenje učinaka Programa.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Raspodjela financijskih sredstava za Program također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, a koje su potrebne za upravljanje Programom i ostvarivanje njegovih ciljeva, posebice studija, sastanaka stručnjaka te informacijskih i komunikacijskih mjera, uključujući institucijsku komunikaciju o političkim prioritetima Unije, u mjeri u kojoj se odnose na opće ciljeve ove Uredbe, troškove povezane s informatičkim mrežama za obradu i razmjenu informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima tehničke i administrativne pomoći koje Komisija snosi za upravljanje Programom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi do 142 800 000 EUR.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 142 800 000 EUR.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Raspodjela financijskih sredstava za Program također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, a koje su potrebne za upravljanje Programom i ostvarivanje njegovih ciljeva, posebice studija, sastanaka stručnjaka te informacijskih i komunikacijskih mjera, uključujući institucijsku komunikaciju o političkim prioritetima Unije, u mjeri u kojoj se odnose na opće ciljeve ove Uredbe, troškove povezane s informatičkim mrežama za obradu i razmjenu informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima tehničke i administrativne pomoći koje Komisija snosi za upravljanje Programom.

Briše se.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije do sredine 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o privremenoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

2.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa, uključujući analizu primjene kriterija iz članka 7. stavka 2. za ocjenjivanje zahtjeva za potporu koje su podnijele države članice, izvješće o privremenoj evaluaciji najkasnije do kraja 2018. te izvješće o ex post evaluaciji do kraja prosinca 2021.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi ili produljiti nakon 2020. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom produljiti u okviru sljedećeg financijskog okvira uz namijenjenu financijsku omotnicu. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 17. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 91. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  0,35 % ukupnih sredstava nakon odbitka potpore za Instrument za povezivanje Europe iz članka 92. stavka 6. i za pomoć za najugroženije iz članka 92. stavka 7. dodjeljuje se tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije, od čega se do 112 233 000 EUR dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.”.

3.  0,35 % ukupnih sredstava nakon odbitka potpore za Instrument za povezivanje Europe iz članka 92. stavka 6. i za pomoć za najugroženije iz članka 92. stavka 7. dodjeljuje se tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije, od čega se do 112 233 000 EUR u tekućim cijenama dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.”.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Regulation (EU) No 1305/2013

Članak 51. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

”U skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013 EPFRR može upotrebljavati do 0,25 % svojih godišnjih dodijeljenih sredstava za financiranje zadaća iz članka 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uključujući troškove uspostave i rada Europske mreže za ruralni razvoj iz članka 52. ove Uredbe i mreže programa EPI iz članka 53. ove Uredbe, na inicijativu Komisije i/ili u njezino ime, od čega se do 30 567 000 EUR dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.”.

”U skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013 EPFRR može upotrebljavati do 0,25 % svojih godišnjih dodijeljenih sredstava za financiranje zadaća iz članka 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uključujući troškove uspostave i rada Europske mreže za ruralni razvoj iz članka 52. ove Uredbe i mreže programa EPI iz članka 53. ove Uredbe, na inicijativu Komisije i/ili u njezino ime, od čega se do 30 567 000 EUR u tekućim cijenama dodjeljuje Programu potpore strukturnim reformama za uporabu u okviru područja primjene i svrhe tog Programa.”.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020.

Referentni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

2.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.12.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jan Olbrycht

18.1.2016

Datum usvajanja

10.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew


MIŠLJENJE oDBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA (10.11.2016)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Csaba Sógor

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kao posljedica gospodarske krize u Europskoj se uniji kao nikad prije javlja jača i hitnija potreba za strukturnim reformama. U lipnju 2010. čelnici država i vlada svih država članica EU-a potpisali su strategiju Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. U strategiji je prepoznato da je gospodarski pad otkrio strukturne slabosti europskog gospodarstva. Odgovorom koji je EU zajednički odlučio osmisliti nije se ciljalo samo na povratak na stanje prije krize nego je u njemu istaknuto da bi države članice i EU trebali pojačati svoje napore kako bi se provele potrebne strukturne reforme kojima bi se ponovno uspostavio rast te osigurao održiv put za europsko gospodarstvo, čime bi se EU-u pomoglo da iz krize ispliva jači no ikad.

Šest godina od pokretanja strategije Europa 2020. to je obećanje daleko od ostvarenja.

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) dijeli mišljenje da si većina država članica EU-a više ne može priuštiti daljnja odgađanja u pogledu provedbe ambicioznih reformi. U svojem izvješću iz 2016. pod nazivom „Na putu prema rastu” OECD je istaknuo da su „globalni izgledi za rast ostali kratkoročno zasjenjeni sporijom svjetskom trgovinom i činjenicom da konstantno slaba ulaganja usporavaju oporavak naprednih gospodarstava. I dalje se čvrsto smatra da se strukturnim reformama u kombinaciji s popratnim politikama potražnje može na održiv način povećati produktivnost i broj radnih mjesta kojima će se potaknuti pomaci u području vlasničkog kapitala. [...] U pozadini oslabljenih globalnih ekonomskih izgleda prednost valja dati reformama koje uz to što potiču zapošljavanje i produktivnost mogu i kratkoročno na najbolji način poduprijeti aktivnost.

Proces ispravnog osmišljavanja i provođenja reformi može biti vrlo naporan i zahtijeva izražene sposobnosti analiziranja, planiranja i upravljanja te pristup informacijama i odgovarajućim ljudskim resursima. Procjena iskustva koje je stekla Radna skupina za Grčku daje za zaključiti da dostupnost tehničke potpore može biti ključna u provođenju reformi, ali njezin učinak može biti ozbiljno narušen izostankom jasne strategije. Taj primjer također pokazuje da tehnička potpora ne bi trebala biti dostupna samo u kriznim vremenima. Prema mišljenju izvjestitelja ona najbolje može poslužiti za uspostavu strukturno solidnih i otpornih gospodarstava koja se mogu oduprijeti budućih izazovima.

U tom je pogledu prijedlog Komisije o uspostavi Programa za potporu strukturnoj reformi u okviru kojega se pruža pomoć za širok raspon reformi dobrodošla inicijativa s obzirom na to da bi svim državama članicama EU-a trebalo pružiti mogućnost da zatraže i dobiju pomoć kako bi ostvarile napredak na planu reformi koje mogu dovesti do zdravog gospodarskog okruženja, potaknuti rast i zapošljavanje te poboljšati životni standardi njihovih građana.

Komisija je odredila da se u okviru kohezijske politike izdvoje sredstva za financiranje novog programa, a to su, točnije, sredstva namijenjena pružanju tehničke pomoći na inicijativu Komisije. Taj je izbor uzrokom zabrinutosti koja se mora uzeti u obzir s obzirom na to da još ni izbliza nije dokazano da će se potrebe država članica u pogledu izgradnje kapaciteta za učinkovito upravljanje fondovima u okviru novog i složenijeg regulatornog okvira naposljetku pokazati nižima nego što je prvotno očekivano. Kako bi se pružila protuteža tome ne bi trebalo zanemariti činjenicu da bi se tom vrstom reformi per se doprinijelo uspostavi pogodnog okruženja u okviru kojega bi se državama članicama pomoglo da u potpunosti ostvare korist od instrumenata kohezijske politike i u pogledu materijalne i nematerijalne imovine, između ostalog i poboljšanjem stope apsorpcije.

S obzirom na razlike u razinama razvijenosti država članica te u dostupnosti visokokvalitetnog stručnog kadra za osmišljavanje i provedbu korjenitih strukturnih reformi, neke će države imati mogućnost da više iskoriste tu potporu od drugih. Međutim, sve će uspješne reforme u konačnici dovesti do povećane socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije u EU-u.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U skladu s člankom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi. Osim toga, kako je utvrđeno u članku 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zahtjevi u pogledu zaštite okoliša moraju se, u cilju promicanja održivog razvoja, uključiti u politike Unije.

Briše se.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  U člancima 5. i 148. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da Vijeće na temelju prijedloga Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom svake godine mora sastaviti smjernice za usklađivanje politika zapošljavanja država članica.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nekoliko država članica prolazilo je i dalje prolazi kroz procese prilagodbe kako bi ispravile makroekonomske neravnoteže nakupljene u prošlosti, a mnoge su suočene s izazovom niskog potencijalnog rasta. Unija je provedbu strukturnih reformi odredila kao jedan od svojih političkih prioriteta kako bi se oporavak usmjerio na put održivosti, potaknuo potencijal rasta radi poboljšanja sposobnosti prilagodbe i pružila podrška procesima konvergencije.

(3)  Nekoliko država članica prolazilo je i dalje prolazi kroz procese prilagodbe kako bi ispravile makroekonomske i socijalne neravnoteže nakupljene u prošlosti, a mnoge trpe posljedice niskog potencijalnog rasta, visokih stopa nezaposlenosti, ozbiljne krize koja utječe na njihove glavne sustave proizvodnje, što dovodi do sve većih socijalnih razlika i povećanog rizika od siromaštva. Stoga postoji potreba za socijalno odgovornim, pametnim, održivim i uključivim strukturnim reformama koje su u skladu sa zahtjevima iz članka 9. UFEU-a. Unija je stoga provedbu takvih strukturnih reformi odredila kao jedan od svojih političkih prioriteta kako bi se oporavak usmjerio na put održivosti, potaknuo potencijal rasta radi poboljšanja sposobnosti prilagodbe, poticanja rasta, otvaranja novih radnih mjesta, poticanja ulaganja i pružanja potpore procesima uzlazne konvergencije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Reforme su po svojoj prirodi složeni procesi koji zahtijevaju potpuni niz visoko specijaliziranih znanja i vještina. Strukturne reforme u raznim područjima javne politike jesu izazov jer je često potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazale njihove koristi. Stoga je od ključne važnosti rana i učinkovita izrada i provedba, bez obzira na to je li riječ o gospodarstvima koja su pogođena krizom ili strukturno slaba. U tom kontekstu, pružanje potpore Unije u vidu tehničke pomoći bilo je ključno za potporu ekonomske prilagodbe Grčke i Cipra proteklih godina.

(4)  Reforme su po svojoj prirodi složeni procesi koji zahtijevaju političku volju, sposobnost dijaloga i suradnje na više razina, proračunska i administrativna sredstva i čitav niz visoko specijaliziranih znanja i vještina. Strukturne reforme u raznim područjima javne politike jesu izazov jer je često potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazali njihovi rezultati. Stoga je od ključne važnosti rana i učinkovita izrada i provedba, bez obzira na to je li riječ o gospodarstvima koja su pogođena krizom ili strukturno slaba. U tom kontekstu, pružanje potpore Unije u vidu tehničke pomoći bilo je važno za potporu postupku fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi proteklih godina, posebno u državama članicama obuhvaćenima programima ekonomske prilagodbe. Stoga bi Unija trebala uzeti u obzir pouke izvučene iz programa kojima se proteklih godina ciljalo pružiti potporu ekonomskoj prilagodbi Crne Gore i Cipra. Uključenost dionika u osmišljavanje reformi, procjene učinka i vlasništvo država članica nad tim reformama, uključujući regionalne i lokalne vlasti, socijalne partnere i civilno društvo, također su nužni za uspjeh programa potpore.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Europski je parlament kao dio europskog semestra definirao1a društveno odgovorne reforme kao reforme utemeljene na solidarnosti, integraciji, socijalnoj pravdi i pravednoj raspodjeli bogatstva jer je to model kojim se jamče jednakost i socijalna zaštita, štite ugrožene skupine i poboljšavaju životni standardi svih građana.

 

__________________

 

1a Rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2016. o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016 (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0059).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Države članice mogu imati koristi od potpore u smislu rješavanja izazova povezanih s izradom i provedbom strukturnih reformi. To izazovi mogu ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući ograničenu administrativnu i institucijsku sposobnost te neprimjerenu primjenu i provedbu zakonodavstva Unije.

(5)  Države članice mogu imati koristi od potpore u smislu rješavanja izazova povezanih s izradom i provedbom održivih strukturnih reformi u skladu s ekonomskim i socijalnim ciljevima Unije, uključujući potporu gospodarskom rastu, otvaranju održivih radnih mjesta dostojnih čovjeka te promicanje solidnih javnih ulaganja i socijalnog razvoja. Ti izazovi mogu ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući ograničenu administrativnu i institucijsku sposobnost te neprimjerenu primjenu i provedbu zakonodavstva Unije, što bi dovelo do neodgovarajuće osmišljenih reformi kojima se ne mogu ispuniti ciljevi. Takve bi činjenice stoga mogle utjecati na dugoročni potencijal rasta nekih država članica te u skladu s tim utjecati na pružanje socijalne pomoći i otvaranje novih radnih mjesta.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Unija ima dugotrajno iskustvo u pružanju specifične potpore nacionalnim administracijama i ostalim tijelima država članica u pogledu izgradnje sposobnosti i sličnih mjera u određenim sektorima (npr. oporezivanje, carina, potpora za mala i srednja poduzeća) i u vezi s provedbom kohezijske politike. Iskustvo koje je Unija stekla pružanjem pomoći nacionalnim tijelima u vezi s provedbom reformi trebalo bi iskoristit za unapređenje njezine sposobnosti za pružanje potpore državama članicama. Potrebne su sveobuhvatne i integrirane mjere kako bi se pružila potpora onim državama članicama koje provode reforme za poticanje rasta i s tim u vezi zatraže pomoć Unije.

(6)  Institucije i tijela Unije imaju dugotrajno iskustvo u pružanju specifične potpore nacionalnim i/ili podnacionalnim tijelima država članica u pogledu izgradnje sposobnosti i sličnih mjera u određenim sektorima (npr. oporezivanje, carina, potpora za mala i srednja poduzeća) i u vezi s provedbom kohezijske politike. Iskustvo koje su stekle institucije i tijela Unije u pružanju pomoći nacionalnim i regionalnim tijelima koja izrađuju i provode uključive i održive reforme trebalo bi iskoristiti za unapređenje sposobnosti Unije u pružanju potpore zainteresiranim državama članicama u povećanju njihova potencijala rasta i socijalne kohezije mjerama usmjerenima na povećanje stopa zaposlenosti, borbu protiv isključenosti i siromaštva te na povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi i obrazovnih usluga. Ove mjere potpore trebale bi se temeljiti na sveobuhvatnom i integriranom pristupu kojim se u obzir uzima povezanost između različitih područja strukturnih reformi i sposobnosti suradnje između svih razina vlasti – uz poštovanje institucijskog okvira svake države članice i jednako angažiranje svih dionika.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a)  Tematskim izvješćem Europskog revizorskog suda br. 19/2015 pod nazivom „Za bolje pružanje tehničke pomoći Grčkoj potrebno je posvetiti više pozornosti rezultatima” priznaje se da bi se pružanje tehničke pomoći državama članicama trebalo temeljiti na strategiji s dobro određenim ciljevima. To izvješće također sadrži korisne preporuke, koje bi trebalo uzeti u obzir, o tome na koji bi način Komisija bolje mogla pružiti pomoć državama članicama, uključujući povećanjem vlasništva nad reformama i povećanjem njihove učinkovitosti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka – otvaranju radnih mjesta, jačanju europske konkurentnosti i poticanju ulaganja u realno gospodarstvo.

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za izradu i provedbu uključivih administrativnih i strukturnih, gospodarskih i socijalnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, a posebno europskih strukturnih i investicijskih fondova („fondovi ESIˮ). Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka – jačanju europske konkurentnosti, otvaranju stabilnih i održivih radnih mjesta, povećanju produktivnosti, poticanju održivih ulaganja u realno gospodarstvo, jamčenju visokokvalitetnih zdravstvenih i obrazovnih usluga, borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te, u konačnici, jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  U skladu s člankom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Unija pri osmišljavanju i provedbi Programa mora uzeti u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi. Osim toga, kako je utvrđeno u članku 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zahtjevi u pogledu zaštite okoliša moraju se, u cilju promicanja održivog razvoja, uključiti u politike Unije. Člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije određuje se da institucije, tijela, uredi i agencije Unije, radi promicanja dobrog upravljanja i osiguranja sudjelovanja civilnog društva, pri svome radu koliko je god to moguće moraju poštovati načelo otvorenosti djelovanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Potporu u okviru Programa Komisija bi trebala pružati na zahtjev države članice u područjima kao što su proračun i oporezivanje, javne financije, institucijske i administrativne reforme, pravosudni sustav, borba protiv prijevara, korupcije i pranja novca, poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, tržišno natjecanje, javna nabava, postupci privatizacije, pristup financiranju, ulaganja, trgovina, održivi razvoj, inovacije, obrazovanje i osposobljavanje, politike rada, javno zdravlje, azil, politike migracija, poljoprivreda i ruralni razvoj te politike financijskog sektora.

(8)  Potporu u okviru Programa Komisija bi trebala pružati na zahtjev države članice u područjima u kojima je država članica utvrdila da joj treba posebna pomoć kao što su proračun i oporezivanje, javne financije, institucijske i administrativne reforme, pravosudni sustav, borba protiv prijevara, korupcije i pranja novca, mjere protiv neprijavljenog rada i fiktivnih poduzeća, poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, tržišno natjecanje, javna nabava, postupci privatizacije, pristup financiranju, ulaganja, trgovina, održivi razvoj, inovacije, obrazovanje i osposobljavanje, politika rada i socijalna politika, borba protiv siromaštva i promicanje socijalne uključenosti, javno zdravlje, azil, politike migracija, poljoprivreda i ruralni razvoj te politike financijskog sektora.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Potrebno je odrediti prihvatljive mjere kojima se može ispuniti cilj Programa.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Države članice trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu Komisije u okviru Programa, a u vezi s provedbom reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito preporuka po državama članicama u sklopu europskog semestra, mjerama povezanima s provedbom zakonodavstva Unije te s provedbom programa ekonomske prilagodbe. Osim toga, trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu u vezi s reformama koje su poduzele na vlastitu inicijativu, a u cilju ostvarivanja održivog ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta.

(9)  Države članice trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu Komisije u okviru Programa, a u vezi s provedbom svojih reformi u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, osobito relevantnih preporuka po državama članicama u sklopu europskog semestra, mjerama povezanima s provedbom zakonodavstva Unije, politika i strategija, te s provedbom programa ekonomske prilagodbe. Osim toga, trebale bi imati mogućnost zatražiti potporu u vezi s reformama koje su poduzele na vlastitu inicijativu, a u cilju ostvarivanja održivih ulaganja, otvaranja radnih mjesta, uključivog rasta, socijalne uključenosti i kohezije te adekvatne socijalne zaštite. Kako bi otpočete reforme dobile veću potporu, države članice koje žele ostvariti korist u okviru Programa trebale bi se u procesu sastavljanja prijava savjetovati s relevantnim dionicima, kao što su lokalna i regionalna tijela, gospodarski i socijalni partneri te civilno društvo, u skladu s relevantnim odredbama kodeksa ponašanja za partnerstvo u okviru kohezijske politike, kao i s nacionalnim parlamentima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetna područja, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa.

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela supsidijarnosti, transparentnosti, partnerstva, autonomije socijalnih partnera, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, opravdanja za reformu, uključujući rezultate savjetovanja s relevantnim dionicima i partnerima, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice, istovremeno uzimajući u obzir postojeće aktivnosti i mjere koje se financiraju sredstvima Unije ili sredstvima iz drugih programa i instrumenata Unije. Odluku o pružanju potpore u okviru Programa trebalo bi donijeti u obliku sporazuma o pružanju tehničke pomoći u kojemu bi se, na temelju posebnih potreba koje utvrdi dotična država članica, Komisija i država članica trebale usuglasiti oko prioritetnih područja, područja primjene i indikativnog vremenskog roka mjera potpore koju treba pružiti te globalnog financijskog doprinosa za takvu potporu. Komisija i dotične države članice trebale bi pri tome uzeti u obzir postojeću raspodjelu ovlasti među različitim razinama vlasti, kao i činjenicu da je dio posebnih preporuka po državama članicama namijenjen lokalnim i regionalnim tijelima.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a”13 i „Proračun za Europu 2020.”14 naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. onih u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica. U tom kontekstu mjerama potpore koje se provode na u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju s drugim programima i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije. Mjerama u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj odnosno izazove na razini Unije te ostvariti dosljednu i koherentnu provedbu zakonodavstva Unije. Osim toga, tim mjerama trebalo bi se pridonijeti daljnjem razvoju povjerenja i promicanju suradnje s Komisijom i među državama članicama. Nadalje, Unija može bolje nego države članice osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje.

(11)  U komunikacijama Komisije „Preispitivanje proračuna EU-a”13 i „Proračun za Europu 2020.”14 naglašena je važnost usmjeravanja financijskih sredstava na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijednošću, tj. onih u kojima se intervencijom Unije može ostvariti dodana vrijednost u odnosu na mjere pojedinačnih država članica, kao što je utvrđeno Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća14a i njezinim pravilima primjene. U tom kontekstu mjerama potpore koje se provode na u okviru Programa trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergiju, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije, s drugim programima i politikama. Mjerama u okviru Programa trebalo bi omogućiti osmišljavanje i provedbu rješenja za nacionalne izazove s prekograničnim utjecajem ili utjecajem na razini Unije te poboljšati provedbu zakonodavstva Unije, politika i strategija. Nadalje, Unija može bolje nego države članice osigurati platformu za pružanje i razmjenu dobre prakse među njima te mobilizirati stručno znanje kako bi se razvila odgovarajuća rješenja prilagođena konkretnoj situaciji država članica koje zatraže potporu.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 od 19. listopada 2010.

13 COM(2010)700 od 19. listopada 2010.

14 COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

14 COM(2011)500 final od 29. lipnja 2011.

 

14a Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Izvor financiranja za Program ne bi smio biti presedan za buduće prijedloge. U sklopu revizije sredinom razdoblja, nužno je da Komisija i Revizorski sud provedu strogu analizu relevantnosti programa, njegove dodane europske vrijednosti te da utvrde mogu li se u obzir uzeti drugi izvori financiranja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Države članice koje zatraže potporu trebale bi biti u mogućnosti dodatnim sredstvima pridonijeti financijskoj omotnici Programa. Trenutačno je Uredbom (EU) br. 1303/2013 ograničena mogućnost prijenosa sredstava namijenjenih tehničkoj pomoći na inicijativu države članice onim državama članicama koje se suočavaju s privremenim proračunskim poteškoćama. Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se svim državama članicama omogućilo financijsko sudjelovanje u Programu. Sredstva prenesena u proračun Unije trebala bi se iskoristiti za mjere potpore kojima se pridonosi pametnom, održivom i uključivom rastu ili za posebne namjene fonda u predmetnoj državi članici.

(14)  Države članice koje zatraže potporu trebale bi imati mogućnost dodatnim sredstvima pridonijeti financijskoj omotnici Programa. Trenutačno je Uredbom (EU) br. 1303/2013 ograničena mogućnost prijenosa sredstava namijenjenih tehničkoj pomoći na inicijativu države članice onim državama članicama koje se suočavaju s privremenim proračunskim poteškoćama. Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se svim državama članicama omogućilo financijsko sudjelovanje u Programu. Sredstva prenesena u proračun Unije trebala bi se iskoristiti za mjere potpore kojima se boljom učinkovitošću i povećanom apsorpcijom fondova pridonosi pametnom, održivom i uključivom rastu ili za posebne namjene fonda u predmetnoj državi članici.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ovu Uredbu trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća18 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Komisija bi trebala donijeti višegodišnje programe rada u kojima se utvrđuju politički ciljevi koji se nastoje ostvariti, očekivani rezultati potpore i prioriteti za financiranje u određenim područjima politika. Te elemente trebalo bi pobliže definirati u godišnjim programima rada koji se donose provedbenim aktima.

(15)  Ovu Uredbu trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012. Komisija bi trebala imati ovlast delegiranim aktima donijeti višegodišnje programe rada u kojima se utvrđuju socijalni i ekonomski ciljevi koji se nastoje ostvariti, očekivani rezultati potpore i prioriteti za financiranje u određenim područjima politika. U višegodišnjim programima rada također bi trebalo odrediti transparentne kriterije kako bi se u okviru Programa utvrdilo kojim mjerama valja dati prednost te na koji način dodijeliti dostupna sredstva. Te elemente trebalo bi pobliže definirati u godišnjim programima rada koji se donose provedbenim aktima.

__________________

 

18 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  S obzirom na važnost stalnih napora država članica u smislu pokretanja i provedbe strukturnih, institucijskih i administrativnih reformi, potrebno je omogućiti stopu sufinanciranja prihvatljivih troškova od 100 % kako bi se u ostvarili ciljevi Programa uz istovremeno osiguranje poštovanja načela sufinanciranja i neprofitnosti.

(16)  S obzirom na važnost stalnih napora država članica u smislu pokretanja i provedbe socijalno odgovornih i održivih strukturnih, institucijskih i administrativnih reformi, potrebno je omogućiti stopu sufinanciranja prihvatljivih troškova do 100 % kako bi se ostvarili ciljevi Programa uz istovremeno osiguranje poštovanja načela sufinanciranja i neprofitnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U slučaju nepredviđenih i primjereno opravdanih razloga hitnosti na koje je potreban trenutačan odgovor, primjerice ozbiljnog poremećaja gospodarstva ili bitnih okolnosti s ozbiljnim učinkom na gospodarske i socijalne uvjete u državi članici i koji su izvan njezine kontrole, Komisija bi na zahtjev države članice trebala imati mogućnost donijeti posebne mjere za ograničeni dio godišnjeg programa rada te u skladu s ciljevima i mjerama prihvatljivima u okviru Programa kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima u zadovoljavanju hitnih potreba.

(17)  U slučaju nepredviđenih i primjereno opravdanih razloga hitnosti na koje je potreban trenutačan odgovor, primjerice ozbiljnog poremećaja gospodarstva ili bitnih okolnosti s ozbiljnim učinkom na gospodarske i socijalne uvjete u državi članici, Komisija i država članica bi se na zahtjev države članice trebale moći dogovoriti o tome da donesu posebne mjere za ograničeni dio godišnjeg programa rada te u skladu s ciljevima i mjerama prihvatljivima u okviru Programa kako bi pružile potporu nacionalnim tijelima u zadovoljavanju hitnih potreba.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurali učinkovita i koherentna raspodjela sredstava iz proračuna Unije i načelo dobrog financijskog upravljanja, mjere u okviru ovog Programa trebale bi biti komplementarne i dodatne u odnosu na tekuće programe Unije, uz izbjegavanje dvostrukog financiranja za iste rashode. Komisija i predmetna država članica osobito bi u skladu sa svojim nadležnostima trebale osigurati učinkovitu koordinaciju tijekom svih faza postupka na razni Unije odnosno na nacionalnoj razini, a u cilju dosljednosti, komplementarnosti i sinergije među izvorima financiranja za potporu mjerama u relevantnoj državi članici s bliskim poveznicama s ovim Programom, posebno s mjerama koje se u državama članicama financiraju iz fondova Unije.

(18)  Kako bi se osigurali učinkovita i koherentna raspodjela sredstava iz proračuna Unije i načelo dobrog financijskog upravljanja, mjere u okviru ovog Programa trebale bi biti komplementarne i dodatne u odnosu na tekuće programe Unije, uz izbjegavanje dvostrukog financiranja za iste rashode. Komisija i predmetna država članica osobito bi u skladu sa svojim nadležnostima trebale osigurati učinkovitu koordinaciju tijekom svih faza postupka na razni Unije odnosno na nacionalnoj razini, a u cilju dosljednosti, komplementarnosti i sinergije između mjera koje se financiraju iz fondova, programa i instrumenata Unije te potpore iz drugih relevantnih međunarodnih organizacija.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijski interesi Unije trebali bi biti zaštićeni odgovarajućim mjerama kroz cijeli ciklus rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno uplaćenih ili nepravilno iskorištenih sredstava te, prema potrebi, određivanjem kazni.

(19)  Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi proporcionalnim mjerama tijekom cijelog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanje, otkrivanje i istraživanje nepravilnosti, povrat izgubljenih, neopravdano isplaćenih ili nepravilno uporabljenih sredstava te, prema potrebi, administrativne i financijske sankcije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje rezultata ostvarenih Programom. Na polovini razdoblja trebalo bi provesti evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa, njegove učinkovitosti i njegove dodane vrijednosti na europskoj razini. Završna evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na pokazateljima za mjerenje učinaka Programa.

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje provedbe mjera i rezultata ostvarenih Programom. Na polovini razdoblja trebalo bi provesti vanjsku evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa, njegove učinkovitosti i njegove dodane vrijednosti na europskoj razini, uključujući, ali ne ograničavajući se na, područja politike povezana s konkurentnošću, rastom, radnim mjestima i ulaganjima. Završna evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na pokazateljima za mjerenje učinaka Programa. Komisija bi svake godine također trebala objaviti informacije o provedbi godišnjih programa rada, uključujući informacije o korisnicima tehničke pomoći, pružateljima tehničke pomoći te ciljevima i prioritetima reformi koje se provode pružanjem pomoći i dodjelom financijskih sredstava.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se popis pokazatelja kojima se mjeri ostvarivanje ciljeva Programa prilagodio s obzirom na iskustvo stečeno tijekom njegove provedbe, Komisiji bi u pogledu izmjena tog popisa trebalo delegirati ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(21)  Kako bi se usvojili višegodišnji programi rada te prilagodio popis pokazatelja kojima se mjeri ostvarivanje ciljeva Programa s obzirom na iskustvo stečeno tijekom njegove provedbe, Komisiji bi u pogledu usvajanja višegodišnjih programa rada i izmjena tog popisa trebalo delegirati ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede prikladna savjetovanja, među ostalim na stručnoj razini, te da se ona provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, u cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe u pogledu donošenja višegodišnjih i godišnjih programa rada, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

(22)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe u pogledu donošenja godišnjih programa rada, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave, gospodarskog i socijalnog sektora, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja, a s obzirom na to da bi se o području primjene potpore odlučivalo u dogovoru s predmetnom državom članicom.

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos održivim strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem tehničke potpore, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  „nacionalna tijela” znači tijela država članica, uključujući i na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s nacionalnim pravom;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  „sporazum o pružanju tehničke pomoći” znači dokument u kojem se iznosi da su Komisija i država članica korisnik postigle dogovor kojim se utvrđuju uvjeti pružanja potpore u okviru Programa i u kojemu se između ostaloga navode prioritetna područja, područje primjene i indikativan vremenski rok mjera potpore te financijski doprinos iz Programa;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programom se financiraju mjere s europskom dodanom vrijednošću. Komisija u tom cilju osigurava da su za financiranje odabrane mjere za koje je vjerojatno da će proizvesti rezultate s europskom dodanom vrijednošću te prate je li ta europska dodana vrijednost stvarno postignuta.

1.  Programom se financiraju mjere s europskom dodanom vrijednošću. Komisija u tom cilju osigurava da su za financiranje odabrane mjere za koje se očekuje da će proizvesti rezultate s europskom dodanom vrijednošću te prati je li ta europska dodana vrijednost stvarno postignuta.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mjerama i aktivnostima u okviru Programa europska dodana vrijednost posebno se osigurava na sljedeće načine:

2.  Mjerama u okviru Programa europska dodana vrijednost posebno se osigurava na sljedeće načine:

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvojem i provedbom rješenja usmjerenih na nacionalne izazove koji imaju prekogranični utjecaj ili izazove na razini Unije;

(a)  razvojem i provedbom rješenja usmjerenih na nacionalne izazove s mogućim prekograničnim utjecajem ili utjecajem na razini Unije;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  njihovom komplementarnošću i sinergijom s drugim programima Unije i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije;

(b)  njihovom komplementarnošću i sinergijom s drugim programima Unije i politikama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  njihovim doprinosom dosljednoj i koherentnoj provedbi zakonodavstva Unije;

(c)  njihovim doprinosom provedbi zakonodavstva Unije;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  njihovim doprinosom razmjeni dobre prakse te izgradnji platforme na razini Unije i mreže stručnog znanja;

(d)  njihovim doprinosom razmjeni dobre prakse i/ili izgradnji platforme na razini Unije i mreže stručnog znanja;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  promicanjem europskih vrijednosti, posebice solidarnosti i poštovanja temeljnih prava.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  promicanjem međusobnog povjerenja između država članica korisnica i Komisije i suradnje među državama članicama.

Briše se.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj programa pridonijeti strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave te gospodarskih i socijalnih sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a u cilju poticanja konkurentnosti, rasta, otvaranja radnih mjesta i ulaganja, osobito u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije.

Opći je cilj programa pridonijeti strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama koje se na socijalno odgovoran način provode u državama članicama pružanjem tehničke potpore nacionalnim tijelima u izradi i provedbi mjera usmjerenih na povećanje konkurentnosti, uključivog i održivog rasta, održivih radnih mjesta dostojnih čovjeka, produktivnosti i održivih ulaganja, na jačanje borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, na promicanje visoke razine obrazovanja i osposobljavanja te na promicanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, osobito u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih tijela kako bi svoje reforme izradila u skladu s prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke;

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih i regionalnih tijela kako bi svoje reforme izradile u skladu s prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke te ciljeve pridonošenja ostvarivanju strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast i promicanja socijalne kohezije;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost ciljeva i sredstava;

(b)  pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija za rast i socijalnu koheziju te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost ciljeva i sredstava;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  pružanje potpore nacionalnim tijelima u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravom Unije te u provođenju prava Unije;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanje potpore naporima nacionalnih tijela kako bi definirala i provela odgovarajuće postupke i metodologije uzimajući u obzir dobre prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

(c)  pružanje potpore naporima nacionalnih tijela, u uskoj suradnji s dionicima, u definiranju i provedbi odgovarajućih postupaka i metodologija uzimajući u obzir dobre prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti ciljevi ostvaruju se u bliskoj suradnji s državama članicama korisnicama.

Ti ciljevi ostvaruju se u potpunoj suradnji s državama članicama korisnicama, uz poštovanje prioriteta država članica i dijaloga sa socijalnim partnerima.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posebni ciljevi utvrđeni u stavku 1. odnose se na područja politike povezana s konkurentnošću, rastom, otvaranjem radnih mjesta i ulaganjima, a osobito sa sljedećim:

2.  Posebni ciljevi utvrđeni u stavku 1. odnose se na područja politike povezana s konkurentnošću, uključivim rastom, otvaranjem održivih radnih mjesta, ulaganjima i socijalnom kohezijom, a osobito sa sljedećim:

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  institucijska reforma te učinkovito i uslužno funkcioniranje javne uprave, efektivna vladavina prava, reforma pravosudnog sustava i jačanje borbe protiv prijevara, korupcije i pranja novca;

(b)  institucijska reforma te učinkovito, kvalitetno i uslužno funkcioniranje javne uprave, efektivna vladavina prava, reforma pravosudnog sustava i jačanje borbe protiv prijevara, korupcije i pranja novca te politika s ciljem suzbijanja izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, postupci privatizacije, trgovina i izravna strana ulaganja, tržišno natjecanje i javna nabava, održivi sektorski razvoj i potpora inovacijama;

(c)  poslovno okruženje, ponovna industrijalizacija, promjene u sustavu proizvodnje, sektori energetike, razvoj privatnog sektora, ulaganja, postupci privatizacije i liberalizacije, trgovina i izravna strana ulaganja, tržišno natjecanje i javna nabava, održivi sektorski razvoj i potpora inovacijama i digitalizaciji;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obrazovanje i osposobljavanje, politike tržišta rada, društvena uključenost, sustavi socijalne sigurnosti i socijalne skrbi, javno zdravlje i zdravstveni sustavi, politike u području azila, migracija i granica;

(d)  obrazovanje i osposobljavanje, politike tržišta rada za stvaranje održivih radnih mjesta, borba protiv siromaštva i promicanje socijalne uključenosti, sustavi socijalne sigurnosti i socijalne skrbi, javno zdravlje i zdravstveni sustavi;

 

 

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  politike u području azila, migracija i granica;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Država članica, po potrebi u savjetovanju s regionalnim tijelima, određuje područja politike s kojima se želi uhvatiti u koštac u skladu s posebnim potrebama.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  stručno znanje povezano sa savjetovanjem o politikama i njihovom promjenom te sa zakonodavnim, institucijskim, strukturnim i administrativnim reformama;

(a)  stručno znanje povezano sa zakonodavnim, institucijskim, strukturnim i administrativnim reformama;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c – podtočka -i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  izrada strategija i reforma planova, sastavljanje nacrta zakonodavnih i nezakonodavnih akata;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija te, prema potrebi, pokazatelja ili referentnih mjerila;

(d)  prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija te, prema potrebi, pokazatelja i/ili referentnih mjerila;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  organizacija lokalne operativne podrške u područjima kao što su azil, migracije i kontrola granica;

(e)  organizacija lokalne operativne podrške;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  izgradnja sposobnosti u području IT-a; razvoj, održavanje, funkcioniranje i kontrola kvalitete IT infrastrukture i aplikacija potrebnih za provedbu relevantnih reformi;

(f)  izgradnja kapaciteta u području IT-a za razvoj, održavanje, funkcioniranje i kontrolu kvalitete IT infrastrukture i aplikacija potrebnih za provedbu relevantnih reformi;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  projekti povezani s komunikacijom; učenje, suradnja, jačanje svijesti i aktivnosti širenja znanja te razmjena dobrih praksi; organiziranje kampanja za jačanje svijesti, informativnih kampanja, medijskih kampanja i događanja, uključujući korporativnu komunikaciju;

(h)  projekti povezani s komunikacijom u kontekstu reformi koje se provode; učenje, suradnja, jačanje svijesti i aktivnosti širenja znanja te razmjena dobrih praksi; organiziranje kampanja za jačanje svijesti, informativnih kampanja, medijskih kampanja i događanja;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  kompilacija i objavljivanje materijala za širenje informacija o Programu te njegovih rezultata; razvoj, funkcioniranje i održavanje sustava i alata s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

(i)  kompilacija i objavljivanje materijala za širenje informacija o Programu te njegovih rezultata, između ostaloga razvojem, djelovanjem i održavanjem sustava i alata koristeći informacijske i komunikacijske tehnologije;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica koja želi primiti potporu u okviru Programa podnosi zahtjev za potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine.

1.  Država članica koja želi primiti potporu u okviru Programa podnosi zahtjev za potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine. Prije podnošenja zahtjeva države članice u skladu s načelom partnerstva iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u postupak uključuju svoje parlamente, partnere iz regionalnih i lokalnih tijela, socijalne partnere i predstavnike civilnog društva.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, uključujući u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, potreba za potporom u vezi s predmetnim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti države članice. Uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa, Komisija u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrđuje prioritetna područja za potporu, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu.

2.  Uzimajući u obzir načela supsidijarnosti, transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, uključujući u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja te određuje potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, opravdanja za reformu, uključujući rezultate savjetovanja s relevantnim dionicima i partnerima, potreba za potporom u vezi s predviđenim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja, opće administrativne sposobnosti države članice, istovremeno uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa i instrumenata.

 

Odluka o pružanju potpore u okviru Programa donosi se u obliku sporazuma o pružanju tehničke pomoći u kojemu se, na temelju posebnih potreba koje utvrdi dotična država članica, Komisija i država članica usuglašavaju oko prioritetnih područja, područja primjene i indikativnog vremenskog roka mjera potpore koje treba pružiti kao i globalnog financijskog doprinosa za takvu potporu.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provedba reformi u državama članicama, a poduzele su ih na vlastitu inicijativu, posebno u cilju ostvarivanja održivih ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta.

(c)  provedba reformi u državama članicama, a poduzele su ih na vlastitu inicijativu, posebno u cilju ostvarivanja održivih ulaganja i otvaranja radnih mjesta, uključivog rasta i konkurentnosti.

Amandman    59

3

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Nakon odobrenja dodjele pomoći državi članici nacionalna tijela države članice korisnika obavještavaju nacionalni parlament, odgovarajuće savjetodavne odobre i socijalne partnere o sklopljenom sporazumu o pružanju tehničke pomoći u potpunosti se pridržavajući primjenjivog nacionalnog zakonodavstva.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija može definirati potporu predviđenu za države članice korisnice u suradnji s drugim državama članicama ili međunarodnim organizacijama.

1.  Uz suglasnost države članice korisnice Komisija može definirati potporu predviđenu za države članice korisnice u suradnji s drugim državama članicama ili međunarodnim organizacijama.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme. U suradnji s Komisijom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata.

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme, a na temelju uzajamnog sporazuma. U suradnji s Komisijom i državom članicom korisnicom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Raspodjela financijskih sredstava za Program također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, a koje su potrebne za upravljanje Programom i ostvarivanje njegovih ciljeva, posebice studija, sastanaka stručnjaka te informacijskih i komunikacijskih mjera, uključujući institucijsku komunikaciju o političkim prioritetima Unije, u mjeri u kojoj se odnose na opće ciljeve ove Uredbe, troškove povezane s informatičkim mrežama za obradu i razmjenu informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima tehničke i administrativne pomoći koje Komisija snosi za upravljanje Programom.

2.  Raspodjela financijskih sredstava za Program također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, a koje su potrebne za upravljanje Programom i ostvarivanje njegovih ciljeva, posebice studija, sastanaka stručnjaka te informacijskih i komunikacijskih mjera u mjeri u kojoj se odnose na opće ciljeve ove Uredbe, troškove povezane s informatičkim mrežama za obradu i razmjenu informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima tehničke i administrativne pomoći koje Komisija snosi za upravljanje Programom.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ti dodatni doprinosi iz stavka 1. upotrebljavaju se za mjere potpore kojima se pridonosi ostvarivanju strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast. Doprinos države članice korisnice u skladu sa stavkom 2. upotrebljava se isključivo u toj državi članici.

3.  Ti dodatni doprinosi iz stavka 1. upotrebljavaju se za mjere potpore kojima se pridonosi ostvarivanju strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast. Doprinos države članice korisnice u skladu sa stavkom 2. upotrebljava se isključivo za tehničku pomoć koja se pruža toj državi članici.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  doprinosi uzajamnim fondovima;

(g)  doprinosi uzajamnim fondovima za davanje potpore koju pružaju međunarodne organizacije;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti nacionalnim tijelima država članica, Europskoj investicijskoj banci, međunarodnim organizacijama, javnim i/ili privatnim tijelima te subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u sljedećim zemljama:

3.  Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti nacionalnim tijelima država članica, Europskoj investicijskoj banci, međunarodnim organizacijama i javnim tijelima te subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u sljedećim zemljama:

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Isto tako potporu mogu pružati pojedinačni stručnjaci koje se može pozvati da pridonesu odabranim aktivnostima organiziranima u sklopu Programa gdje god to bilo potrebno za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 5.

4.  Također se može pozvati pojedinačne stručnjake da pridonesu odabranim aktivnostima organiziranima u sklopu Programa gdje god to bilo potrebno za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 5.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Radi provedbe Programa Komisija s pomoću provedbenih akata donosi višegodišnje programe rada. Višegodišnjim programima rada utvrđuju se ciljevi politika koji bi se trebali ostvariti u okviru predviđene potpore, očekivani rezultati i prioriteti financiranja u relevantnim područjima politike. Višegodišnji programi rada pobliže su definirani u godišnjim programima rada donesenima s pomoću provedbenih akata i u njima se utvrđuju mjere potrebne za njihovu provedbu, zajedno sa svim elementima koji se zahtijevaju u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012.

5.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 16. u pogledu usvajanja višegodišnjih programa rada. Višegodišnjim programima rada utvrđuju se ciljevi politika koji bi se trebali ostvariti u okviru predviđene potpore, očekivani rezultati i prioriteti financiranja u relevantnim područjima politike. Višegodišnji programi rada pobliže su definirani u godišnjim programima rada donesenima s pomoću provedbenih akata i u njima se utvrđuju mjere potrebne za njihovu provedbu, zajedno sa svim elementima koji se zahtijevaju u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kako bi se osigurala pravovremena dostupnost resursa, u godišnjem programu rada može se navesti da u slučaju nepredviđenih i valjano utemeljenih hitnih razloga koji zahtijevaju trenutačan odgovor, uključujući ozbiljan poremećaj u gospodarstvu ili važne okolnosti koje ozbiljno utječu na gospodarske ili socijalne uvjete u državi članici i izvan su njezine kontrole, Komisija može na zahtjev države članice donijeti posebne mjere, u skladu s ciljevima i mjerama definiranima u ovoj Uredbi, za potporu nacionalnim tijelima u rješavanju hitnih potreba. Takve posebne mjere mogu biti samo ograničen dio godišnjeg programa rada i ne podliježu uvjetima navedenima u članku 7.

6.  Kako bi se osigurala fleksibilnost i pravovremena dostupnost resursa u nepredviđenim okolnostima, u godišnjem programu rada ostavljeno je prostora za posebne mjere koje u njega prvotno nisu bile uvrštene. Stoga u slučaju nepredviđenih i valjano utemeljenih hitnih razloga koji zahtijevaju trenutačan odgovor, uključujući ozbiljan poremećaj u gospodarstvu ili važne okolnosti koje ozbiljno utječu na gospodarske ili socijalne uvjete u državi članici i izvan su njezine kontrole, Komisija može na zahtjev države članice donijeti posebne mjere, u skladu s ciljevima i mjerama definiranima u ovoj Uredbi, za potporu nacionalnim tijelima u rješavanju hitnih potreba. Takve posebne mjere mogu biti samo ograničen dio godišnjeg programa rada i ne podliježu uvjetima navedenima u članku 7.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osiguravaju blisku suradnju s nadležnima za provedbu na razini Unije i na nacionalnoj razini kako bi se ostvarile koherentne i usmjerene mjere potpore.

(c)  osiguravaju blisku suradnju s nadležnima za provedbu na razini Unije i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se ostvarile koherentne i racionalizirane mjere potpore.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se, kad se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, štite financijski interesi Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti redovitim provjerama i, ako su otkrivene nepravilnosti, povratom nepravilno plaćenih iznosa i, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama.

1.  Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se, kad se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, štite financijski interesi Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti redovitim provjerama i, ako su otkrivene nepravilnosti, povratom nepravilno ili neipravno plaćenih iznosa i, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim kaznama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija prati provedbu mjera financiranih Programom i mjeri postizanje posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. u skladu s pokazateljima utvrđenima u Prilogu.

Komisija prati provedbu mjera financiranih Programom i mjeri postizanje posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. u skladu s pokazateljima utvrđenima u Prilogu i dodatnim posebnim pokazateljima koje su za svaki zahtjev za potporu dogovorile Komisija i država članica korisnica.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije do sredine 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o privremenoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

2.  Komisija svake godine također objavljuje informacije o provedbi godišnjih programa rada, uključujući informacije o korisnicima tehničke pomoći, pružateljima tehničke pomoći te ciljevima i prioritetima reformi koje se provode pružanjem pomoći i dodjelom financijskih sredstava. Najkasnije do sredine 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o privremenoj vanjskoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi ili produljiti nakon 2020. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom produljiti nakon 2020., te po potrebi uz odgovarajuće prilagodbe. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 1. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2017.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2017.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. stavka 1. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stavka 1. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stavka 5. ili članka 15. stavka 1. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b.

Uredba (EU) br. 1303/2013.

Članak 25. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

“1.   Na zahtjev države članice u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2015/XXX Europskog parlamenta i Vijeća(*), dio sredstava predviđen člankom 59. ove Uredbe koji je programiran u skladu s pravilima za pojedine fondove može se, uz suglasnost Komisije, prenijeti za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se provele mjere u vezi s predmetnom državom članicom u skladu s člankom 58. stavkom 1. trećim podstavkom točkom (l) ove Uredbe izravnim ili neizravnim upravljanjem.”

“1.   Na zahtjev države članice u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2015/XXX Europskog parlamenta i Vijeća(*), dio sredstava predviđen člankom 59. ove Uredbe koji je programiran u skladu s pravilima za pojedine fondove može se, uz suglasnost Komisije, prenijeti za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se provele mjere u vezi s predmetnom državom članicom u skladu s člankom 58. stavkom 1. trećim podstavkom točkom (l) ove Uredbe izravnim ili neizravnim upravljanjem.” Sredstva prenesena u skladu s tim odredbama koriste se za povećanje učinkovitosti korištenja predmetnih posebnih fondova. "

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c.

Uredba (EU) br. 1303/2013.

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Država članica zahtijeva prijenos iz stavka 1. za kalendarsku godinu do 31. siječnja godine u kojoj se izvršava prijenos. Zahtjev mora biti popraćen prijedlogom izmjene jednog ili više programa iz kojih će se izvršiti prijenos. Odgovarajuće izmjene unose se u sporazum o partnerstvu u skladu s člankom 30. stavkom 2. u kojem se utvrđuje ukupni iznos koji se svake godine prenosi Komisiji.”

„Država članica zahtijeva prijenos iz stavka 1. za kalendarsku godinu do 31. siječnja godine u kojoj se izvršava prijenos. Zahtjev mora biti popraćen prijedlogom izmjene jednog ili više programa iz kojih će se izvršiti prijenos. Odgovarajuće izmjene unose se u sporazum o partnerstvu u skladu s člankom 30. stavkom 2. u kojem se utvrđuje ukupni iznos koji se svake godine prenosi Komisiji. Pri ocjenjivanju zahtjeva Komisija provjerava usklađenost s člankom 92. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ostvarivanje posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. mjeri se na temelju sljedećih pokazatelja:

Provedba aktivnosti koje se financiraju iz Programa prati se na temelju sljedećih pokazatelja:

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj i vrsta nacionalnih tijela, administrativnih službi i drugih javnih subjekata, kao što su nacionalna ministarstva ili regulatorna tijela, po državama članicama korisnicama kojima je pružena potpora u okviru Programa;

(a)  broj i vrsta nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, administrativnih službi i drugih javnih subjekata, kao što su nacionalna ministarstva ili regulatorna tijela, po državama članicama korisnicama kojima je pružena potpora u okviru Programa;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka c – podtočka d.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  primatelji potpore iz države članice korisnice, kao što su nacionalna tijela;

(d)  primatelji potpore iz države članice korisnice, kao što su nacionalna, regionalna i lokalna tijela;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  povratne informacije od nacionalnih tijela, administrativnih službi i drugih javnih subjekata koji su primili potporu u okviru Programa i (ako je dostupno) od drugih dionika/sudionika o rezultatima i/ili utjecaju mjera u okviru programa po posebnom cilju, području politike i državi članici korisnici, popraćene kvantitativnim ili empirijskim podacima ako su dostupni;

Briše se.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  povratne informacije od pružatelja potpore o rezultatima i/ili utjecaju potpore koju su pružili u okviru Programa za posebni cilj i područje politike u kojem djeluju, po državi članici korisnici, popraćene kvantitativnim ili empirijskim podacima ako su dostupni;

Briše se.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  razvoj stajališta relevantnih dionika o doprinosu Programa ostvarivanju reformi po posebnom cilju, području politike i državi članici korisnici, uz odgovarajuće kvantitativne ili empirijske podatke ako su dostupni.

Briše se.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ostvarivanje posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. mjeri se na temelju sljedećih pokazatelja:

 

(a)  povratne informacije od nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela, administrativnih službi i drugih javnih subjekata koji su primili potporu u okviru Programa i povratne informacije od drugih dionika ili sudionika o rezultatima i/ili utjecaju mjera u okviru programa po posebnom cilju, području politike i državi članici korisnici, popraćene kvantitativnim ili empirijskim podacima ako su oni dostupni;

 

(b)  povratne informacije od pružatelja potpore o rezultatima i/ili utjecaju potpore koju su pružili u okviru Programa za posebni cilj i područje politike u kojem djeluju, po državi članici korisnici, popraćene kvantitativnim ili empirijskim podacima ako su dostupni;

 

(c)  razvoj stajališta relevantnih dionika o doprinosu Programa ostvarivanju reformi po posebnom cilju, području politike i državi članici korisnici, uz odgovarajuće kvantitativne ili empirijske podatke ako su dostupni.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti pokazatelji upotrebljavaju se u skladu s dostupnim podacima i informacijama (uključujući odgovarajuće kvantitativne ili empirijske podatke).

Ti pokazatelji upotrebljavaju se u skladu s dostupnim podacima i informacijama (uključujući odgovarajuće kvantitativne ili empirijske podatke). Dopunjavaju se dodatnim posebnim pokazateljima koje za svaki zahtjev za potporu dogovore Komisija i država članica korisnica.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020.

Referentni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

2.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

2.12.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Csaba Sógor

12.4.2016

Razmatranje u odboru

16.6.2016

31.8.2016

13.10.2016

 

Datum usvajanja

8.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Coburn


MIŠLJENJE oDBORA ZA RIBARSTVO (16.6.2016)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Alain Cadec

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj programa potpore strukturnoj reformi doprinijeti je institucijskim, administrativnim i strukturnim reformama država članica pružanjem oslonca u obliku djela tehničke pomoći predviđene strukturnim fondovima. Financijska omotnica predviđena za provedbu programa u razdoblju od četiri godine doseći će 142,8 milijuna eura. Ti će se iznosi odbiti od sredstava dodijeljenih za tehničku pomoć na inicijativu Komisije u granici od 0,35 % od ukupnog iznosa. Štoviše, države članice mogu odlučiti tim iznosima dodati financijska sredstva i na vlastitu inicijativu u program prenijeti dio sredstava dostupnih za tehničku pomoć. Kada je riječ o zajedničkoj ribarstvenoj politici, iznos tehničke pomoći na inicijativu država članica može doseći 6 % ukupnog iznosa operativnog programa koji se financira sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Izvjestitelj je zabrinut zbog mogućnosti da se sredstvima iz EFPR-a financiraju strukturne reforme koje nisu povezane s ribarstvom. U konačnici ništa ne sprječava određenu državu članicu da dio sredstava iz EFPR-a namijenjenih za tehničku pomoć prenamijeni u druge svrhe. Stoga predlažem da se strogo odredi iznos eventualnog doprinosa EFPR-a provedbi strukturnih reformi povezanih s provedbom zajedničke ribarstvene politike.

Države članice suočavaju se s velikim poteškoćama pri ispunjavanju obveze iskrcavanja pa će im stoga taj mehanizam moći pomoći. Povećanje kontrole te bolje prikupljanje znanstvenih podataka također su među ciljevima. EFPR je fond namijenjen za financiranje ribarstva i to mora i ostati.

AMANDMANI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)   Budući da Europski fond za pomorstvo i ribarstvo raspolaže ograničenim financijskim sredstvima u usporedbi s ostalim fondovima Unije, prijenos sredstava za tehničku pomoć na inicijativu države članice treba isključivo služiti podupiranju strukturnih reformi povezanih s provedbom zajedničke ribarstvene politike, uključujući kontrolu i prikupljanje znanstvenih podataka.

Obrazloženje

Doprinos EFPR-a programu potpore strukturnoj reformi morao bi isključivo biti namijenjen za provedbu zajedničke ribarstvene politike.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)   politike za poljoprivredni sektor i održivi razvoj ruralnih područja;

(e) politike za poljoprivredni sektor, održivi razvoj ruralnih područja i provedbu zajedničke ribarstvene politike;

Obrazloženje

Trebalo bi uvrstiti upućivanje na provedbu zajedničke ribarstvene politike kako bi se omogućilo izdvajanje eventualnog doprinosa EFPR-a tom cilju.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a   Sredstva iz stavka 2. koja dolaze iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo isključivo se koriste za financiranje aktivnosti kojima se doprinosi provedbi zajedničke ribarstvene politike te kontroli i prikupljanju znanstvenih podataka.

Obrazloženje

Doprinos EFPR-a programu potpore strukturnoj reformi morao bi isključivo biti namijenjen za provedbu zajedničke ribarstvene politike.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020.

Referentni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

2.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

2.12.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Alain Cadec

10.12.2015

Razmatranje u odboru

17.2.2016

 

 

 

Datum usvajanja

15.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López


MIŠLJENJE oDBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (11.11.2016)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Curzio Maltese

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj je prijedloga Komisije stvoriti program potpore strukturnim reformama koji obuhvaća poduzimanje mjera u raznim područjima, među ostalim obrazovanju i osposobljavanju. Imajući u vidu da se mjerama uobičajeno želi potaknuti gospodarski oporavak, izvjestitelj ističe da se obrazovanje, osposobljavanje, dostupnost kulture i kulturne baštine zbog svojih posebnosti ne mogu tumačiti kroz perspektivu ekonomskih ciljeva Europske unije.

Obrazovanje je, kao što stoji u članku 14. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, temeljno ljudsko pravo svakog pojedinca. Obrazovanje je usmjereno na postizanje cjelovitog ljudskog razvoja te njegov „glavni cilj nije samo usvajanje znanja, sposobnosti i vještina nego se njime mladima pomaže da postanu odgovorni i aktivni društveni sudionici otvorena uma”, kako je navedeno u izjavi koju su 17. ožujka 2015. dali ministri obrazovanja EU-a u Parizu. Izvjestitelj smatra da je od ključne važnosti poduprijeti sve mjere za poboljšanje sustava i politika u području obrazovanja, osposobljavanja i pristupa kulturi pod uvjetom da su univerzalni, besplatni i kvalitetni te se stoga njihov uspjeh ne smije mjeriti na temelju parametara koji se vode kratkoročnim ekonomskim učincima koji bi se mogli ostvariti.

Kako bi se zajamčilo stvarno uživanje prava na obrazovanje potrebno je da obrazovanje bude uključivo, tj. da svi imaju pristup kvalitetnom obrazovanju neovisno o socioekonomskom statusu. U državama u kojima su već poduzete mjere tehničke pomoći, kao što su Grčka i Cipar, a koje Komisija kani proširiti na sve države članice, u okviru programa gospodarske prilagodbe u više je navrata zatraženo smanjenje troškova u području obrazovanja i osposobljavanja, što je dovelo do marginalizacije učenika iz društvenih skupina u nepovoljnom položaju i ugrozilo stvarno uživanje zajamčenog prava na obrazovanje. O tome jasno i opširno svjedoči studija koju je naručio Europski parlament naslovljena „Učinak krize na temeljna prava u državama članicama EU-a”.

Izvjestitelj izražava zabrinutost zbog prijenosa već namijenjenih ili rezerviranih sredstava u sektorima obrazovanja, osposobljavanja i kulture, u okviru drugih fondova Unije te stoga predlaže isključenje tih fondova iz ukupnih sredstava programa.

Izvjestitelj također ističe, u skladu s mišljenjem Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (ECO/398), da je važno uključiti socijalne partnere i sve aktere civilnog društva u proces pokretanja, nadziranja i praćenja programa potpore strukturnim reformama.

PREPORUKA

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezine članke 13., 14. i 15.,

Amandman    2

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U skladu s člankom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi. Osim toga, kako je utvrđeno u članku 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zahtjevi u pogledu zaštite okoliša moraju se, u cilju promicanja održivog razvoja, uključiti u politike Unije.

(1)  U skladu s člankom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi i pritom poštuje kulturnu raznolikost. Osim toga, kako je utvrđeno u članku 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zahtjevi u pogledu zaštite okoliša uključuju se u politike Unije u cilju promicanja održivog razvoja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka otvaranju radnih mjesta, jačanju europske konkurentnosti i poticanju ulaganja u realno gospodarstvo.

(7)  U tom kontekstu potrebno je uspostaviti Program potpore strukturnim reformama („Program”) u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih i regionalnih tijela za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi za poticanje rasta, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Programom se namjerava pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva gospodarskog oporavka, otvaranju radnih mjesta, jačanju europske konkurentnosti i poticanju održivog ulaganja u realno gospodarstvo.

Amandman    4

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, uključujući u kontekstu europskog semestra, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetna područja, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa.

(10)  Nakon dijaloga s državom članicom koja zatraži potporu, pod uvjetom da u njemu sudjeluju socijalni partneri i akteri civilnog društva, Komisija bi taj zahtjev trebala analizirati, uzimajući u obzir načela supsidijarnosti, transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, te odrediti potporu koju treba pružiti na temelju hitnosti, širine i dubine utvrđenih problema, potreba za potporom u odnosu na predviđena područja politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti te države članice. Komisija bi osim toga trebala u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrditi prioritetna područja, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu, uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa.

Amandman    5

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  U skladu s člankom 14. Povelje Europske unije o temeljnim pravima obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i javno dobro. Stoga treba biti visokokvalitetno i uključivo, a pristup njemu treba biti zajamčen svima. Slijedom toga, prioritet gospodarskog oporavka treba biti u ravnoteži s potrebom da se posebna pozornost posveti sektoru obrazovanja. Uloga obrazovanja u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima, a posebno člankom 26., usmjerena je na cjelovit razvoj ljudske osobnosti te se zbog toga njegovi ciljevi ne mogu odrediti samo kroz perspektivu ekonomskih ciljeva Europske unije. Kako bi se uspostavio odgovarajući društveno-ekonomski okvir, potaklo zapošljavanje i poboljšao pristup obrazovanju, potpora se ne bi trebala mjeriti samo u financijskom smislu nego i u kontekstu građanstva i osobnog razvoja.

Amandman    6

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Financijska omotnica Programa trebala bi se sastojati od financijskih sredstava koja su odbijena od odobrenih sredstava za tehničku pomoć na inicijativu Komisije na temelju Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća16 i Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća17 . Kako bi takvo smanjenje bilo moguće, potrebno je izmijeniti te Uredbe.

(13)  Financijska omotnica Programa trebala bi se sastojati od financijskih sredstava koja su odbijena od odobrenih sredstava za tehničku pomoć na inicijativu Komisije na temelju Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća16 i Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća17 . Kako bi takvo smanjenje bilo moguće, potrebno je izmijeniti te Uredbe. Financiranje Programa ne bi trebalo predstavljati presedan za financiranja budućih inicijativa Komisije iz kohezijske politike.

__________________

__________________

16 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

16 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

17 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

17 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

Amandman    7

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U slučaju nepredviđenih i primjereno opravdanih razloga hitnosti na koje je potreban trenutačan odgovor, primjerice ozbiljnog poremećaja gospodarstva ili bitnih okolnosti s ozbiljnim učinkom na gospodarske i socijalne uvjete u državi članici i koji su izvan njezine kontrole, Komisija bi na zahtjev države članice trebala imati mogućnost donijeti posebne mjere za ograničeni dio godišnjeg programa rada te u skladu s ciljevima i mjerama prihvatljivima u okviru Programa kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima u zadovoljavanju hitnih potreba.

(17)  U slučaju nepredviđenih i primjereno opravdanih razloga hitnosti na koje je potreban trenutačan odgovor, primjerice ozbiljnog poremećaja gospodarstva ili bitnih okolnosti s ozbiljnim učinkom na gospodarske i socijalne uvjete u državi članici i koji su izvan njezine kontrole, Komisija bi na zahtjev države članice trebala imati mogućnost donijeti posebne mjere za ograničeni dio godišnjeg programa rada te u skladu s ciljevima i mjerama prihvatljivima u okviru Programa kako bi pružila potporu lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima u zadovoljavanju hitnih potreba.

Obrazloženje

U jednoj od ključnih točaka u mišljenju EGSO-a istaknuto je da Program mora biti otvoren za lokalna i regionalna tijela, koja moraju biti izravno uključena u pripremu strukturne reforme kada ih se ona tiče.

Amandman    8

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje rezultata ostvarenih Programom. Na polovini razdoblja trebalo bi provesti evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa, njegove učinkovitosti i njegove dodane vrijednosti na europskoj razini. Završna evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na pokazateljima za mjerenje učinaka Programa.

(20)  Kako bi se olakšala njegova evaluacija, od samog bi početka trebalo uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje rezultata ostvarenih Programom. Na polovini razdoblja trebalo bi provesti evaluaciju ostvarenih ciljeva Programa, njegove učinkovitosti i njegove dodane vrijednosti na europskoj razini. Završna evaluacija trebala bi se, osim toga, baviti dugoročnim utjecajem Programa i njegovim učincima na održivost. Te evaluacije trebale bi se temeljiti na pokazateljima za mjerenje učinaka Programa. Provedba Programa trebala bi biti predmetom godišnjeg praćenja kao i neovisne privremene i ex-post evaluacije na temelju kojih bi se moglo odlučiti o mogućoj suspenziji Programa nakon 2020. godine.

Stoga bi trebalo dopustiti da se pokazatelji rezultata dodaju skupu predloženih pokazatelja.

Amandman    9

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se popis pokazatelja kojima se mjeri ostvarivanje ciljeva Programa prilagodio s obzirom na iskustvo stečeno tijekom njegove provedbe, Komisiji bi u pogledu izmjena tog popisa trebalo delegirati ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(21)   Kako bi se popis pokazatelja kojima se mjeri ostvarivanje ciljeva Programa prilagodio s obzirom na iskustvo stečeno tijekom njegove provedbe, Komisiji bi u pogledu izmjena tog popisa trebalo delegirati ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka, u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, u cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

Amandman    10

Proposal for a regulation

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave, gospodarskog i socijalnog sektora, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja, a s obzirom na to da bi se o području primjene potpore odlučivalo u dogovoru s predmetnom državom članicom.

(23)  Budući da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. doprinos strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave, gospodarskog i socijalnog sektora, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, već ih se, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje ono što je potrebno za postizanje tog cilja, a s obzirom na to da bi se o području primjene potpore odlučivalo u dogovoru s predmetnom državom članicom.

Obrazloženje

U jednoj od ključnih točaka u mišljenju EGSO-a istaknuto je da Program mora biti otvoren za lokalna i regionalna tijela, koja moraju biti izravno uključena u pripremu dotičnog projekta strukturne reforme.

Amandman    11

Proposal for a regulation

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programom se financiraju mjere s europskom dodanom vrijednošću. Komisija u tom cilju osigurava da su za financiranje odabrane mjere za koje je vjerojatno da će proizvesti rezultate s europskom dodanom vrijednošću te prate je li ta europska dodana vrijednost stvarno postignuta.

1.  Programom se financiraju mjere s europskom dodanom vrijednošću. Komisija u tom cilju osigurava da su za financiranje odabrane mjere za koje je vjerojatno da će proizvesti rezultate s europskom dodanom vrijednošću te prate je li ta europska dodana vrijednost stvarno postignuta. Mjere treba pomno pratiti te treba uzeti u obzir i primijeniti sve povratne informacije.

Obrazloženje

Potrebno je u određenoj mjeri precizirati na koji način i kada pratiti mjere prije provedbe privremene i ex-post evaluacije. To bi moglo biti korisno za donošenje pravih odluka u vezi s praćenjem mjera i projekata te stvaranjem europske dodane vrijednosti.

Amandman    12

Proposal for a regulation

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Text proposed by the Commission

Izmjena

(b)  njihovom komplementarnošću i sinergijom s drugim programima Unije i politikama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije;

(b)  njihovom komplementarnošću i sinergijom s drugim programima Unije i politikama na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini te razini Unije;

Amandman    13

Proposal for a regulation

Članak 3. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  promicanjem europskih vrijednosti, posebno solidarnosti koja je temelj svih regionalnih politika, uključujući osnaživanje svih građana u postupcima donošenja odluka na regionalnoj i lokalnoj razini.

Amandman    14

Proposal for a regulation

Članak 3. – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  promicanjem interkulturnog dijaloga u okviru obrazovanja, osposobljavanja i kreativnih sektora.

Amandman    15

Proposal for a regulation

Članak 4.

Text proposed by the Commission

Izmjena

Opći je cilj programa pridonijeti strukturnim, institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave te gospodarskih i socijalnih sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a u cilju poticanja konkurentnosti, rasta, otvaranja radnih mjesta i ulaganja, osobito u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije.

Opći je cilj Programa pridonijeti strukturnim institucijskim i administrativnim reformama u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim, lokalnim i regionalnim tijelima u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija, vlasti, uprave te gospodarskih i socijalnih sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a u cilju poticanja konkurentnosti, održivog rasta, otvaranja radnih mjesta, ulaganja i gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije.

Amandman    16

Proposal for a regulation

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi ostvario opći cilj utvrđen u članku 4., Program treba imati sljedeće posebne ciljeve:

1.  Kako bi ostvario opći cilj utvrđen u članku 4., Program treba imati sljedeće posebne ciljeve:

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih tijela kako bi svoje reforme izradila u skladu s prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke;

(a)  doprinos inicijativama nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela kako bi svoje reforme izradila u skladu s prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke;

(b)  pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost ciljeva i sredstava;

(b)  pružanje podrške nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima kako bi unaprijedila svoje sposobnosti za osmišljavanje, razvoj i provedbu reformskih politika i strategija te primijenila integrirani pristup kojim se osigurava međusektorska dosljednost ciljeva i sredstava;

 

(ba)  pružanje podrške nadležnim tijelima u poboljšanju sustava i politika u području obrazovanja, osposobljavanja i pristupa kulturi, koji bi trebali univerzalni, visokokvalitetni, održivi, uključivi te bi trebali poticati izvrsnost, istraživanja i razvoj na svim razinama;

(c)  pružanje potpore naporima nacionalnih tijela kako bi definirala i provela odgovarajuće postupke i metodologije uzimajući u obzir dobre prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

(c)  pružanje potpore naporima nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela kako bi definirala i provela odgovarajuće postupke i metodologije uzimajući u obzir dobre prakse i iskustva drugih zemalja stečena u suočavanju sa sličnim situacijama;

(d)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima kako bi unaprijedila učinkovitost i djelotvornost upravljanja ljudskim resursima, prema potrebi, definiranjem jasnih odgovornosti i razvojem stručnih znanja i vještina.

(d)  pružanje pomoći nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima kako bi unaprijedila učinkovitost i djelotvornost upravljanja ljudskim resursima, prema potrebi, definiranjem jasnih odgovornosti i razvojem stručnih znanja i vještina.

 

(da)  poticanje uključenosti građana u donošenju odluka savjetovanjima i jačanje građanstva participativnim postupcima.

Ti ciljevi ostvaruju se u bliskoj suradnji s državama članicama korisnicama.

Ti ciljevi ostvaruju se na zahtjev država članica korisnica i u bliskoj suradnji s njima.

2.  Posebni ciljevi utvrđeni u stavku 1. odnose se na područja politike povezana s konkurentnošću, rastom, otvaranjem radnih mjesta i ulaganjima, a osobito sa sljedećim:

2.  Država članica, u savjetovanju sa svojim nadležnim tijelima, a po potrebi i s regionalnim tijelima, određuje područja politike s kojima se želi uhvatiti u koštac u skladu s posebnim potrebama na nacionalnoj i regionalnoj razini.

(a)  upravljanje javnim financijama, proračunski postupak, upravljanje dugom i upravljanje prihodima;

 

(b)  institucijska reforma te učinkovito i uslužno funkcioniranje javne uprave, efektivna vladavina prava, reforma pravosudnog sustava i jačanje borbe protiv prijevara, korupcije i pranja novca;

 

(c)  poslovno okruženje, razvoj privatnog sektora, ulaganja, postupci privatizacije, trgovina i izravna strana ulaganja, tržišno natjecanje i javna nabava, održivi sektorski razvoj i potpora inovacijama;

 

(d)  obrazovanje i osposobljavanje, politike tržišta rada, društvena uključenost, sustavi socijalne sigurnosti i socijalne skrbi, javno zdravlje i zdravstveni sustavi, politike u području azila, migracija i granica;

 

(e)  politike za poljoprivredni sektor i održivi razvoj ruralnih područja;

 

(f)  politike financijskog sektora i pristup financiranju.

 

Amandman    17

Proposal for a regulation

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Text proposed by the Commission

Izmjena

(b)  osiguravanje stručnjaka (uključujući stalne stručnjake) koji kratkoročno ili dugoročno obavljaju poslove u određenim domenama ili operativne aktivnosti, prema potrebi uz pomoć usmenog prevođenja, pismenog prevođenja i suradnje, administrativne pomoći te infrastrukture i opreme;

(b)  osiguravanje stručnjaka (uključujući stalne stručnjake) koji kratkoročno ili dugoročno obavljaju poslove u određenim domenama ili operativne aktivnosti, prema potrebi uz pomoć usmenog prevođenja, pismenog prevođenja i suradnje, administrativne pomoći te infrastrukture i opreme. Suradnja stranih i lokalnih stručnjaka može doprinijeti maksimalnom povećanju djelotvornosti omogućavanjem lakšeg razumijevanja problema te rješenjima prilagođenim specifičnim situacijama u državama članicama koje zatraže potporu;

Amandman    18

Proposal for a regulation

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica koja želi primiti potporu u okviru Programa podnosi zahtjev za potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine.

1.  Država članica koja želi primiti potporu u okviru Programa nakon savjetovanja sa zainteresiranim socijalnim partnerima i akterima civilnog društva podnosi zahtjev za potporu Komisiji te navodi područja politike i prioritete za potporu u području primjene Programa, kako su navedeni u članku 5. stavku 2. Taj zahtjev podnosi se najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine.

Amandman    19

Proposal for a regulation

Članak 7 – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uzimajući u obzir načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, uključujući u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, potreba za potporom u vezi s predmetnim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti države članice. Uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa, Komisija u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrđuje prioritetna područja za potporu, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu.

2.  Uzimajući u obzir načela supsidijarnosti, transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja, Komisija nakon dijaloga s državom članicom, uključujući u kontekstu europskog semestra, analizira zahtjev za potporu iz stavka 1. na temelju hitnosti, opsega i ozbiljnosti utvrđenih problema, potreba za potporom u vezi s predmetnim područjima politike, analize socioekonomskih pokazatelja i opće administrativne sposobnosti države članice. Uzimajući u obzir postojeće mjere i djelovanja koji se financiraju iz fondova Unije ili njezinih drugih programa, Komisija u bliskoj suradnji s predmetnom državom članicom utvrđuje prioritetna područja za potporu, područje primjene mjera potpore koju treba pružiti i globalni financijski doprinos za takvu potporu. Sudjelovanje u Programu ostaje dobrovoljno za države članice te ne uključuje obavezne i stigmatizirajuće postupke.

Amandman    20

Proposal for a regulation

Članak 7. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provedba reformi u državama članicama, a poduzele su ih na vlastitu inicijativu, posebno u cilju ostvarivanja održivih ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta.

(c)  provedba reformi u državama članicama, a poduzele su ih na vlastitu inicijativu, posebno u cilju ostvarivanja održivih ulaganja, rasta, visokokvalitetnog obrazovanja, istraživanja, osposobljavanja i otvaranja radnih mjesta.

Amandman    21

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija može definirati potporu predviđenu za države članice korisnice u suradnji s drugim državama članicama ili međunarodnim organizacijama.

1.  Komisija može definirati potporu predviđenu za države članice korisnice u suradnji s drugim državama članicama, zainteresiranim socijalnim partnerima, akterima civilnog društva ili međunarodnim organizacijama.

Amandman    22

Proposal for a regulation

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme. U suradnji s Komisijom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata.

2.  U suradnji s Komisijom država članica korisnica može sklopiti partnerstvo s jednom državom članicom ili više njih koje djeluju kao partneri u reformi u odnosu na posebna područja reforme. U suradnji s državom članicom korisnicom i Komisijom partner u reformi pomaže u oblikovanju strategije, reformiranju planova, osmišljavanju visokokvalitetne pomoći odnosno nadzoru provedbe strategije i projekata.

Amandman    23

Proposal for a regulation

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Proračunsko tijelo odobrava dostupna godišnja odobrena sredstva u granicama višegodišnjeg financijskog okvira uspostavljenog Uredbom (EU, Euratom) br. 1311/2013.

3.  Proračunsko tijelo odobrava dostupna godišnja odobrena sredstva u granicama višegodišnjeg financijskog okvira uspostavljenog Uredbom (EU, Euratom) br. 1311/2013, kojima se moraju zajamčiti primjereni resursi za aktivnosti, planove, programe i projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i kulture.

Amandman    24

Proposal for a regulation

Članak 12.

Text proposed by the Commission

Izmjena

1.  Komisija provodi ovaj Program u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

1.  Komisija provodi ovaj Program u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.  Mjere Programa može izravno provoditi Komisija ili neizravno subjekti i osobe, osim država članica, u skladu s člankom 60. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Posebno, financijska potpora Unije za mjere predviđene člankom 6. ove Uredbe u sljedećem je obliku:

2.  Mjere Programa može izravno provoditi Komisija ili neizravno subjekti i osobe, osim država članica, u skladu s člankom 60. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Financijska potpora Unije za mjere predviđene člankom 6. ove Uredbe u sljedećem je obliku:

(d)  bespovratna sredstva (uključujući bespovratna sredstva za nacionalna tijela država članica);

(d)  bespovratna sredstva (uključujući bespovratna sredstva za lokalna, regionalna i nacionalna tijela država članica);

(e)  ugovori o javnoj nabavi;

(e)  ugovori o javnoj nabavi;

(f)  nadoknade troškova vanjskih stručnjaka;

(f)  nadoknade troškova vanjskih stručnjaka;

(g)  doprinosi uzajamnim fondovima;

(g)  doprinosi uzajamnim fondovima;

(h)  mjere provedene u okviru neizravnog upravljanja.

(h)  mjere provedene u okviru neizravnog upravljanja.

3.  Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti nacionalnim tijelima država članica, Europskoj investicijskoj banci, međunarodnim organizacijama, javnim i/ili privatnim tijelima te subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u sljedećim zemljama:

3.  Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima država članica, Europskoj investicijskoj banci, međunarodnim organizacijama, javnim i/ili privatnim tijelima te subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u sljedećim zemljama:

(a)  države članice;

(a)  države članice;

(b)  zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u skladu s uvjetima određenima Sporazumom o EGP-u.

(b)  zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u skladu s uvjetima određenima Sporazumom o EGP-u.

Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva iznosi do 100 % prihvatljivih troškova, ne dovodeći u pitanje načela sufinanciranja i neprofitnosti.

Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva iznosi do 100 % prihvatljivih troškova, ne dovodeći u pitanje načela sufinanciranja i neprofitnosti.

4.  Isto tako potporu mogu pružati pojedinačni stručnjaci koje se može pozvati da pridonesu odabranim aktivnostima organiziranima u sklopu Programa gdje god to bilo potrebno za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 5.

4.  Isto tako potporu mogu pružati pojedinačni stručnjaci koje se može pozvati da pridonesu odabranim aktivnostima organiziranima u sklopu Programa gdje god je to potrebno za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 5., a na odgovarajući način trebalo bi predvidjeti daljnje korake u pogledu mjera ili postupaka za nadzor njihova doprinosa.

5.  Radi provedbe Programa Komisija s pomoću provedbenih akata donosi višegodišnje programe rada. Višegodišnjim programima rada utvrđuju se ciljevi politika koji bi se trebali ostvariti u okviru predviđene potpore, očekivani rezultati i prioriteti financiranja u relevantnim područjima politike. Višegodišnji programi rada pobliže su definirani u godišnjim programima rada donesenima s pomoću provedbenih akata i u njima se utvrđuju mjere potrebne za njihovu provedbu, zajedno sa svim elementima koji se zahtijevaju u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012.

5.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 16. u cilju dopunjavanja ove Uredbe utvrđivanjem višegodišnjih programa rada. Višegodišnjim programima rada utvrđuju se ciljevi politika koji bi se trebali ostvariti u okviru predviđene potpore, očekivani rezultati i prioriteti financiranja u relevantnim područjima politike. Višegodišnji programi rada pobliže su definirani u godišnjim programima rada donesenima s pomoću provedbenih akata i u njima se utvrđuju mjere potrebne za njihovu provedbu, zajedno sa svim elementima koji se zahtijevaju u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012.

 

5a.  U svrhu izrade programa potrebno je uključiti socijalne partnere i aktere civilnog društva. Postupak aktiviranja potpore ne može se pokrenuti bez savjetovanja sa socijalnim partnerima i akterima civilnog društva.

6.  Kako bi se osigurala pravovremena dostupnost resursa, u godišnjem programu rada može se navesti da u slučaju nepredviđenih i valjano utemeljenih hitnih razloga koji zahtijevaju trenutačan odgovor, uključujući ozbiljan poremećaj u gospodarstvu ili važne okolnosti koje ozbiljno utječu na gospodarske ili socijalne uvjete u državi članici i izvan su njezine kontrole, Komisija može na zahtjev države članice donijeti posebne mjere, u skladu s ciljevima i mjerama definiranima u ovoj Uredbi, za potporu nacionalnim tijelima u rješavanju hitnih potreba. Takve posebne mjere mogu biti samo ograničen dio godišnjeg programa rada i ne podliježu uvjetima navedenima u članku 7.

6.  Kako bi se osigurala pravovremena dostupnost resursa, u godišnjem programu rada može se navesti da u slučaju nepredviđenih i valjano utemeljenih hitnih razloga koji zahtijevaju trenutačan odgovor, uključujući ozbiljan poremećaj u gospodarstvu ili važne okolnosti koje ozbiljno utječu na gospodarske ili socijalne uvjete u državi članici i izvan su njezine kontrole, Komisija može na zahtjev države članice donijeti posebne mjere, u skladu s ciljevima i mjerama definiranima u ovoj Uredbi, za potporu nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima u rješavanju hitnih potreba. Takve posebne mjere mogu biti samo ograničen dio godišnjeg programa rada i nisu u suprotnosti s člankom 5. stavkom 1. točkom (ba).

Amandman    25

Proposal for a regulation

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice korisnice u skladu sa svojim nadležnostima potiču sinergije i osiguravaju učinkovitu koordinaciju između Programa i drugih programa i instrumenata Unije, a posebice koordinaciju s mjerama koje se financiraju iz fondova Unije. U tu svrhu one čine sljedeće:

Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1. točku (ba) Komisija i države članice korisnice u skladu sa svojim nadležnostima potiču sinergije i osiguravaju učinkovitu koordinaciju između Programa i drugih programa i instrumenata Unije, a posebice koordinaciju s mjerama koje se financiraju iz fondova Unije. U tu svrhu one čine sljedeće:

(a)  osiguravaju komplementarnost i sinergiju između različitih instrumenata na razini Unije i na nacionalnoj razini, posebno u pogledu mjera koje se financiraju iz fondova Unije, u fazi planiranja i tijekom njihove provedbe;

  osiguravaju komplementarnost i sinergiju između različitih instrumenata na razini Unije i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, posebno u pogledu mjera koje se financiraju iz fondova Unije, u fazi planiranja i tijekom njihove provedbe;

(b)  optimiziraju mehanizme koordinacije kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora;

(b)  optimiziraju mehanizme koordinacije kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora i troškova;

(c)  osiguravaju blisku suradnju s nadležnima za provedbu na razini Unije i na nacionalnoj razini kako bi se ostvarile koherentne i usmjerene mjere potpore.

(c)  osiguravaju blisku suradnju s nadležnima za provedbu na razini Unije i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se ostvarile koherentne i racionalizirane mjere potpore.

Odgovarajući višegodišnji i godišnji programi rada mogu poslužiti kao koordinacijski okvir za potpore predviđene u bilo kojem području iz članka 5. stavka 2.

Odgovarajući višegodišnji i godišnji programi rada mogu poslužiti kao koordinacijski okvir za potpore predviđene u bilo kojem području iz članka 5. stavka 2. i nisu u suprotnosti s člankom 5. stavkom 1. točkom (ba).

Amandman    26

Proposal for a regulation

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija prati provedbu mjera financiranih Programom i mjeri postizanje posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. u skladu s pokazateljima utvrđenima u Prilogu.

1.  Komisija prati provedbu mjera financiranih Programom i mjeri postizanje posebnih ciljeva iz članka 5. stavka 1. u skladu s pokazateljima utvrđenima u Prilogu.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. u pogledu izmjena popisa pokazatelja iz Priloga.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. u pogledu izmjena popisa pokazatelja iz Priloga.

2.  Najkasnije do sredine 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o privremenoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

2.  Najkasnije do 31. prosinca 2018. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju i izvješće o privremenoj evaluaciji te do kraja prosinca 2021. izvješće o ex post evaluaciji.

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi ili produljiti nakon 2020. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa.

3.  Izvješće o privremenoj evaluaciji uključuje informacije o ostvarivanju ciljeva Programa, učinkovitosti iskorištavanja resursa i europskoj dodanoj vrijednosti Programa te procjenu o tome treba li financiranje u područjima koja su obuhvaćena Programom prilagoditi ili produljiti nakon 2020. U njemu se isto tako razmatra trajna važnost svih ciljeva i mjera. Izvješće o ex post evaluaciji uključuje informacije o dugoročnom utjecaju Programa i u njemu se ocjenjuje Program kao cjelina, sa svim prednostima i nedostacima.

 

3a.  Provedba Programa trebala bi biti predmetom godišnjeg praćenja kao i neovisne privremene i ex-post evaluacije na temelju kojih bi se moglo odlučiti o mogućoj suspenziji Programa nakon 2020. godine. Zato se pokazatelji rezultata mogu dodati skupu predloženih pokazatelja.

Amandman    27

Proposal for a regulation

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 1. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2017.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2017.

Amandman    28

Proposal for a regulation

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. stavka 1. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    29

Proposal for a regulation

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stavka 1. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stavka 5. i članka 15. stavka 1. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020.

Referentni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

2.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

4.2.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Curzio Maltese

23.2.2016

Razmatranje u odboru

20.6.2016

 

 

 

Datum usvajanja

8.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Coburn, Ángela Vallina


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020.

Referentni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.11.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

2.12.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.12.2015

ECON

2.12.2015

EMPL

2.12.2015

ENVI

2.12.2015

 

ITRE

2.12.2015

AGRI

2.12.2015

PECH

2.12.2015

CULT

4.2.2016

 

LIBE

2.12.2015

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

AGRI

11.1.2016

LIBE

14.12.2015

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.5.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lambert van Nistelrooij

14.1.2016

Constanze Krehl

14.1.2016

 

 

Razmatranje u odboru

25.5.2016

8.9.2016

 

 

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

11

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Vladimir Urutchev, Boris Zala

Datum podnošenja

7.12.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti