Procedura : 2015/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0374/2016

Teksty złożone :

A8-0374/2016

Debaty :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0139

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 579kWORD 217k
7.12.2016
PE 585.523v02-00 A8-0374/2016

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Współsprawozdawcy: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):

Costas Mavrides, Komisja Gospodarcza i Monetarna

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (*)
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Rybołówstwa
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0701),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 i art. 197 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0373/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 kwietnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rybołówstwa, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A8-0374/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga, by Unia rozwijała i prowadziła działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a przede wszystkim zmierzała do zmniejszenia dysproporcji regionalnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Reformy to z natury rzeczy złożone procesy, które wymagają zastosowania kompletnego mechanizmu opartego na wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach. Wdrażanie reform strukturalnych w różnorodnych dziedzinach polityki publicznej stanowi wyzwanie, ponieważ potrzeba czasu na to, aby korzyści z nich płynące stały się widoczne. Istotne jest zatem wczesne i skuteczne opracowywanie oraz wdrażanie reform, w tym w gospodarkach, które dotknął kryzys lub które są słabe strukturalnie. W tym kontekście udzielanie przez Unię wsparcia w formie pomocy technicznej miało kluczowe znaczenie w procesie wspierania w ostatnich latach dostosowania gospodarczego w Grecji i na Cyprze.

(4)  Reformy to z natury rzeczy złożone procesy, które wymagają zastosowania kompletnego mechanizmu opartego na wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach, a także wielopoziomowej współpracy i długoterminowej wizji. Wdrażanie reform strukturalnych w różnorodnych dziedzinach polityki publicznej stanowi wyzwanie, ponieważ często potrzeba czasu na to, aby ich wpływ stał się widoczny. Istotne jest zatem terminowe i skuteczne opracowywanie oraz wdrażanie reform, w tym w gospodarkach, które dotknął kryzys lub które są słabe strukturalnie. W tym kontekście udzielanie przez Unię wsparcia w formie pomocy technicznej było istotne w procesie wspierania w ostatnich latach dostosowania gospodarczego w Grecji i na Cyprze. Odpowiedzialność za reformy strukturalne realizowane na miejscu ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia na potrzeby stawienia czoła wyzwaniom związanym z opracowaniem i wdrożeniem reform strukturalnych. Wyzwania te uwarunkowane różnymi czynnikami, w tym ograniczoną zdolnością administracyjną i instytucjonalną bądź niewłaściwym stosowaniem i wdrażaniem prawodawstwa unijnego.

(5)  Państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia na potrzeby stawienia czoła wyzwaniom związanym z opracowaniem i wdrożeniem sprzyjających rozwojowi reform strukturalnych zgodnie ze społecznymi i gospodarczymi celami Unii, w tym ze wsparcia na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia trwałych miejsc pracy, wspierania solidnych inwestycji oraz rozwoju społecznego. Wyzwania te mogą być uwarunkowane różnymi czynnikami, takimi jak ograniczona zdolność administracyjna i instytucjonalna bądź niewłaściwe stosowanie lub opóźnione wdrożenie prawodawstwa unijnego mającego na celu wsparcie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Unia ma długoletnie doświadczenia w zakresie udzielania konkretnego wsparcia administracjom krajowym i innym organom państw członkowskich w obszarze budowania zdolności i innych tego rodzaju działaniach w pewnych obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w związku z wdrażaniem polityki spójności. Doświadczenie zyskane przez Unię przy udzielaniu pomocy organom krajowym przy wdrażaniu reform powinno zostać wykorzystane do wzmocnienia zdolności Unii na potrzeby wspierania państw członkowskich. Kompleksowe i zintegrowane działania są naprawdę potrzebne w celu zapewnienia wsparcia dla tych państw członkowskich, które przeprowadzają reformy sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i które zwróciły się o takie wsparcie do Unii.

(6)  Unia ma długoletnie doświadczenie, związane z konkretnymi działaniami i istniejącym finansowaniem, w zakresie udzielania konkretnego wsparcia administracjom krajowym i innym organom państw członkowskich w obszarze budowania zdolności i innych tego rodzaju działaniach w pewnych obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz – w szczególności – w związku z wdrażaniem polityki spójności. Doświadczenie zyskane przez Unię przy udzielaniu pomocy organom krajowym przy wdrażaniu reform powinno zostać wykorzystane do wzmocnienia zdolności Unii na potrzeby wspierania państw członkowskich. Kompleksowe i zintegrowane działania są prowadzone i są naprawdę potrzebne w celu zapewnienia wsparcia dla tych państw członkowskich, które przeprowadzają reformy sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i które zwróciły się o takie wsparcie do Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 19/2015 zatytułowane „Usprawnienie pomocy technicznej dla Grecji wymaga poświęcenia większej uwagi rezultatom” zawiera przydatne zalecenia dotyczące udzielania przez Komisję pomocy technicznej państwom członkowskim, które należy brać pod uwagę, wykorzystując wsparcie w ramach programu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania konkurencyjności w Europie i pobudzania inwestycji w realnej gospodarce.

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie programu na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie opracowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, a także zapewnienia spójności z krajowymi i regionalnymi strategiami rozwoju, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE, w szczególności europejskich funduszy i programów strukturalnych i inwestycyjnych. Program ma przyczynić się do realizacji wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, tworzenia miejsc pracy, zapewnienia wysokiego poziomu opieki społecznej oraz wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i usług edukacyjnych, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmacniania konkurencyjności i wydajności w Europie i pobudzania trwałych inwestycji w realnej gospodarce.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wsparcie w ramach programu powinno być udzielane przez Komisję na wniosek państwa członkowskiego, w takich dziedzinach jak budżet i podatki, zadania publiczne, reformy administracyjne i instytucjonalne, wymiar sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, konkurencja, zamówienia publiczne, procesy prywatyzacyjne, dostęp do finansowania, inwestycje, handel, zrównoważony rozwój, innowacje, kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące zatrudnienia, ochrona zdrowia, polityka w zakresie azylu i migracji, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz polityki sektora finansów.

(8)  Wsparcie w ramach programu powinno być udzielane przez Komisję na wniosek państwa członkowskiego, w takich dziedzinach jak polityka spójności i polityka miejska, budżet i podatki, zadania publiczne, reformy administracyjne i instytucjonalne, organizacja terytorialna, wymiar sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, środki na rzecz walki z uchylaniem się od opodatkowania, otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, partnerstwa na rzecz przyciągania inwestycji, konkurencja, zamówienia publiczne, zwiększanie udziału społeczeństwa w przedsiębiorstwach i, w stosownych przypadkach, w procesach prywatyzacyjnych, dostęp do finansowania, inwestycje, handel, zrównoważony rozwój, innowacje, wzmacnianie systemów kształcenia publicznego i szkolenia, polityki dotyczące zatrudnienia, a także systemy publicznej opieki zdrowotnej, polityka w zakresie azylu i migracji, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo oraz polityki sektora finansów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Państwa członkowskie powinny móc zwrócić się o wsparcie ze strony Komisji w ramach programu w związku z wdrażaniem reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, a w szczególności zaleceń dla poszczególnych krajów w kontekście europejskiego semestru, w związku z działaniami odnoszącymi się do wdrażania prawodawstwa unijnego, jak również w związku z wdrażaniem programów dostosowań gospodarczych. Państwa powinny również móc zwrócić się o wsparcie w związku z reformami realizowanymi z ich własnej inicjatywy w celu uzyskania zrównoważonego poziomu inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

(9)  Państwa członkowskie powinny móc zwrócić się o wsparcie ze strony Komisji w ramach programu w związku z opracowywaniem i wdrażaniem reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, a w szczególności odpowiednich zaleceń dla poszczególnych krajów w kontekście europejskiego semestru, w związku z działaniami odnoszącymi się do wdrażania prawodawstwa unijnego, jak również w związku z wdrażaniem programów dostosowań gospodarczych. Państwa członkowskie powinny również móc zwrócić się o wsparcie w związku z reformami realizowanymi z ich własnej inicjatywy w celu uzyskania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zrównoważonego poziomu inwestycji, a także wzmocnienia wzrostu gospodarczego, tworzenia większej liczby miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności. Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące głównych elementów wniosku w sprawie udzielania wsparcia.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenia wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne.

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenie wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, solidarności, przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności i dotkliwości zidentyfikowanych problemów, a także ich zakresu i wagi, uzasadnienia reformy, która ma zostać przeprowadzona, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do przewidywanych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Zainteresowane państwo członkowskie powinno odpowiadać za stosowanie zasady partnerstwa. W oparciu o tę analizę oraz uwzględniając obecne środki i działania finansowane z unijnych funduszy lub programów, Komisja powinna dojść do porozumienia z odnośnym państwem członkowskim w sprawie obszarów priorytetowych, celów, orientacyjnego harmonogramu, zakresu środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz szacunkowej wysokości całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, które to elementy mają zostać ujęte w planie współpracy i wsparcia. Parlament Europejski – w momencie wpłynięcia wniosku w sprawie udzielenia wsparcia w ramach programu – powinien otrzymać pełne informacje na ten temat, a także powinien zostać powiadomiony o analizie przeprowadzonej przez Komisję. Komisja powinna jak najszybciej przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu plan współpracy i wsparcia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Komisja, za zgodą państwa członkowskiego, które chce otrzymać wsparcie, powinna mieć możliwość zorganizowania takiego wsparcia we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Państwo członkowskie, które chce otrzymać wsparcie, powinno mieć możliwość – w przypadku określonego obszaru lub obszarów wsparcia – ustanowienia partnerstwa z co najmniej jednym państwem członkowskim, działającym w charakterze partnerów wspierających reformy, aby pomóc sformułować strategię, wprowadzić zmiany harmonogramów, opracować wysokiej jakości wsparcie lub nadzorować wdrażanie strategii i projektów. Podczas gdy odpowiedzialność za reformy spoczywa na państwie członkowskim, które ubiega się o wsparcie, partnerzy wspierający reformy lub inne państwa członkowskie udzielające wsparcia powinni być w stanie przyczynić się do pomyślnej realizacji programu. Parlament Europejski powinien otrzymać pełne informacje na temat uczestnictwa partnera wspierającego reformy oraz jego roli w planie współpracy i wsparcia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”13 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”14 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie. W tym kontekście działania wspierające prowadzone w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Działania podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym lub ogólnounijnym, a które przyczynią się do spójnego i konsekwentnego wdrożenia prawa unijnego. Dodatkowo działania te powinny przyczynić się do dalszego wzmacniania zaufania i upowszechniania współpracy z Komisją i pomiędzy państwami członkowskimi. W porównaniu z państwami członkowskimi Unia ma ponadto lepsze możliwości stworzenia platformy na potrzeby przedstawiania dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej.

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”13 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”14 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania i środki mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie. W tym kontekście działania i środki wspierające podejmowane w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym zgodnie ze wspólnymi ramami strategicznymi ustanowionymi na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, a także w stosownych przypadkach na szczeblu międzynarodowym. Działania i środki podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym lub ogólnounijnym, a które przyczynią się do spójnego i konsekwentnego wdrożenia prawa unijnego. Dodatkowo działania te powinny przyczynić się do dalszego wzmacniania zaufania i upowszechniania współpracy z Komisją i pomiędzy państwami członkowskimi. Ponadto Unia jest w stanie zapewnić platformę w celu szerzenia dobrych praktyk stosowanych przez partnerów i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej, aby opracować konkretne rozwiązania przystosowane do określonej sytuacji wnioskujących państw członkowskich.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 z 19 października 2010 r.

13 COM(2010)700 z 19 października 2010 r.

14 COM(2011)500 wersja ostateczna z 29 czerwca 2011 r.

14 COM(2011)500 wersja ostateczna z 29 czerwca 2011 r.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się pulę środków finansowych na cały czas trwania programu, która podczas rocznej procedury budżetowej ma stanowić dla Parlamentu Europejskiego i Rady główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami1a. Finansowanie programu w drodze przesunięcia, z inicjatywy Komisji, środków przeznaczonych na pomoc techniczną powinno zostać uznane jedynie za jednorazowe rozwiązanie, które nie powinno tworzyć precedensu dla finansowania przyszłych inicjatyw w tej dziedzinie. Ewentualny wniosek ustawodawczy dotyczący kontynuacji programu w nowych wieloletnich ramach finansowych powinien przewidywać odrębne nowe środki przeznaczone wyłącznie na ten program.

 

___________________

 

1a Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Państwa członkowskie, które wnoszą o udzielenie wsparcia, powinny móc przekazać dodatkowe środki do puli środków finansowych przeznaczonych na program. Obecnie rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 ogranicza możliwość przeniesienia środków przeznaczonych na pomoc techniczną z inicjatywy państwa członkowskiego na rzecz tych państw członkowskich, które doświadczają tymczasowych trudności budżetowych. Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 powinno zatem zostać zmienione, aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim finansowy udział w programie. Zasoby przekazane do budżetu unijnego powinny być wykorzystywane do wspierania działań przyczyniających się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu bądź na potrzeby poszczególnych funduszy w danych państwach członkowskich.

(14)  Państwa członkowskie, które wnoszą o udzielenie wsparcia, powinny mieć możliwość przekazania dodatkowych środków do puli środków finansowych przeznaczonych na program. Obecnie rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 ogranicza możliwość przeniesienia środków przeznaczonych na pomoc techniczną z inicjatywy państwa członkowskiego na rzecz tych państw członkowskich, które doświadczają tymczasowych trudności budżetowych. Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 powinno zatem zostać zmienione, aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim finansowy udział w programie. Zasoby przekazane do budżetu unijnego powinny być wykorzystywane do wspierania działań przyczyniających się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu bądź na potrzeby poszczególnych funduszy w danych państwach członkowskich przez zwiększoną skuteczność i wydajność oraz wzmożoną absorpcję funduszy. Państwa członkowskie powinny dobrowolnie decydować, czy przeznaczyć część środków na wsparcie reform strukturalnych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno być wdrażane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201218 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Komisja powinna przyjąć wieloletni program prac, który określa cele polityczne, oczekiwane wyniki po udzieleniu wsparcia i priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Te elementy powinny zostać doprecyzowane w rocznych programach prac przyjętych w drodze rozporządzeń wykonawczych.

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno być wdrażane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201218 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Komisja powinna przyjąć wieloletni program prac, który określa realizowane cele społeczne, polityczne i gospodarcze, oczekiwane wyniki po udzieleniu wsparcia i priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Te elementy powinny zostać doprecyzowane w rocznych programach prac.

__________________

__________________

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Uwzględniając znaczenie kontynuacji wysiłków państw członkowskich na rzecz przeprowadzania i wdrażania reform strukturalnych, instytucjonalnych i administracyjnych, konieczne jest umożliwienie zastosowania 100% poziomu współfinansowania kosztów kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć cele programu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami współfinansowania i niedochodowości.

(16)  Uwzględniając znaczenie kontynuacji wysiłków państw członkowskich na rzecz przeprowadzania i wdrażania reform strukturalnych, instytucjonalnych i administracyjnych, konieczne jest umożliwienie zastosowania w przypadku dotacji poziomu współfinansowania wynoszącego do 100 % kosztów kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć cele programu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami współfinansowania i niedochodowości.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania, na wniosek państwa członkowskiego, środków szczególnych w odniesieniu do określonej części rocznego programu prac, zgodnie z celami i działaniami kwalifikowalnymi w ramach programu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb.

(17)  W razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania w trybie pilnym, na wniosek państwa członkowskiego chcącego otrzymać wsparcie, środków szczególnych w odniesieniu do określonej części rocznego programu prac i w czasie ograniczonym do sześciu miesięcy, zgodnie z celami i działaniami kwalifikowalnymi w ramach programu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Parlament Europejski powinien otrzymać pełne informacje dotyczące przyjęcia takich środków szczególnych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby zapewnić skuteczne i spójne przydzielanie środków z budżetu unijnego i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania w ramach programu powinny mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących programów unijnych, przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego wydatku. Komisja i dane państwo członkowskie powinny w szczególności, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, zapewnić na poziomie Unii i państw członkowskich, na wszystkich etapach procesu, skuteczną koordynację na potrzeby zapewnienia spójności, komplementarności i synergii między źródłami finansowania wspierającymi działania w odpowiednich państwach członkowskich, przy zachowaniu ścisłych powiązań z tym programem, w szczególności z działaniami finansowanymi z funduszy unijnych w państwach członkowskich.

(18)  Aby zapewnić skuteczne, spójne i przejrzyste wykorzystanie środków z budżetu unijnego i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania w ramach tego programu powinny być skoordynowane z bieżącymi programami unijnymi i powinny mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem nich i nie powinny ich zastępować, przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego kosztu kwalifikowalnego. Komisja i dane państwo członkowskie powinny w szczególności, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, zapewnić na poziomie Unii i państw członkowskich, na wszystkich etapach procesu, skuteczną koordynację na potrzeby zapewnienia spójności, komplementarności i synergii między źródłami finansowania wspierającymi działania w odpowiednich państwach członkowskich, przy zachowaniu ścisłych powiązań z tym programem, w szczególności z działaniami finansowanymi z funduszy i programów unijnych w państwach członkowskich, zwłaszcza z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Niezwykle istotne jest, aby Komisja zapewniła komplementarność i synergię ze wsparciem udzielanym przez inne odnośne organizacje międzynarodowe.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Należy chronić interesy finansowe Unii z zastosowaniem proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym prewencji, wykrywania i analizy nieprawidłowości, odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar.

(19)  Interesy finansowe Unii powinny być chronione przez cały cykl wydatkowania za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania oraz dochodzeń w ich sprawie, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych i finansowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby ułatwić ocenę programu, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie ramy monitorowania jego wyników. Należy przeprowadzić ocenę śródokresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności i jego wartości dodanej na poziomie europejskim. Ponadto w końcowej ocenie należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny się opierać na wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu.

(20)  Aby ułatwić ocenę programu, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie przejrzyste ramy monitorowania wdrażania działań i wyników osiąganych za pośrednictwem programu. Należy sporządzić roczne sprawozdanie z kontroli w sprawie realizacji programu, w tym analizę stosowania kryteriów oceny wniosku w sprawie udzielenia wsparcia, doraźną ocenę śródokresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności i jego wartości dodanej na poziomie europejskim, a także ocenę programu w kolejnym okresie programowania finansowego, w tym jego ewentualnego przedłużenia i alternatywnych źródeł finansowania. Ponadto w ocenie ex post należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny opierać się na określonych wcześniej wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby przyjąć wykaz wskaźników służących do zmierzenia stopnia, w jakim cele programu zostały osiągnięte, w świetle doświadczeń zdobytych podczas wdrażania programu, kompetencję do przyjmowania aktów delegowanych w zakresie wprowadzania zmian do wykazu, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przekazać Komisji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(21)  Aby przyjąć wykaz wskaźników służących do zmierzenia stopnia, w jakim cele programu zostały osiągnięte, w świetle doświadczeń zdobytych podczas wdrażania programu, a także w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia, uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie wprowadzania zmian do wykazu oraz przyjmowania wieloletnich programów prac należy przekazać Komisji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje z różnymi zainteresowanymi stronami, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić równy udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie, co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą regularnie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyjmowania wieloletnich i rocznych programów prac, uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji.

(22)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyjmowania rocznych programów prac, uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji, zgodnie z art. 291 TFUE. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111a. Przyjmując roczne programy prac, należy stosować procedurę doradczą.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2. 2011, s. 13).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich poprzez wsparcie organów krajowych w zakresie środków mających reformować instytucje, sprawowanie rządów, administrację, sektory gospodarcze i społeczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, ponieważ zakres wsparcia zostanie ustalony wspólnie z danym państwem członkowskim.

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych uzgodnionych w porozumieniu z państwami członkowskimi poprzez wsparcie organów krajowych — zgodnie z niniejszym rozporządzeniem — w zakresie środków mających reformować instytucje, struktury zarządzania lub administrację publiczną, sektory gospodarcze i społeczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, ponieważ zakres wsparcia zostanie ustalony wspólnie z danym państwem członkowskim.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1.  „Państwo korzystające z pomocy” oznacza państwo członkowskie, które otrzymuje unijne wsparcie w ramach programu;

1.  „Państwo korzystające z pomocy” oznacza państwo członkowskie, które ubiega się o unijne wsparcie w ramach programu i je otrzymuje;

2.  „Fundusze unijne” oznaczają europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym utworzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/201419, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji utworzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/201420, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego utworzony w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/201421 oraz instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz utworzony w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201422.

2.  „Fundusze unijne” oznaczają europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym utworzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/201419, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji utworzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/201420, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego utworzony w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/201421 oraz instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz utworzony w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201422.

 

2a.  „Organ krajowy” oznacza co najmniej jeden organ krajowy, w tym organy na szczeblu regionalnym i lokalnym, działający zgodnie z instytucjonalnymi i prawnymi ramami państwa członkowskiego oraz z zasadą partnerstwa określoną w europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych22a.

 

2b.  „Organizacje międzynarodowe” oznaczają międzynarodowe organizacje sektora publicznego utworzone na podstawie międzynarodowych porozumień, a także specjalistyczne agencje utworzone przez takie organizacje, w rozumieniu art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia finansowego.

__________________

__________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 93).

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 93).

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150, 20.5.2014, s. 143).

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150, 20.5.2014, s. 143).

 

22a Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach programu finansuje się działania mające europejską wartość dodaną. W tym celu Komisja zapewnia, aby wybrane działania, na które ma zostać przyznane finansowanie, przyniosły skutek mający europejską wartość dodaną, przy czym monitoruje, czy europejska wartość dodana została rzeczywiście osiągnięta.

1.  W ramach programu finansuje się działania i środki mające europejską wartość dodaną. W tym celu Komisja zapewnia, aby wybrane działania i środki, na które ma zostać przyznane finansowanie, przyniosły skutek mający europejską wartość dodaną, zgodnie z zasadą pomocniczości, oraz monitoruje, czy europejska wartość dodana została rzeczywiście osiągnięta.

2.  Działania prowadzone w ramach programu zapewniają europejską wartość dodaną w szczególności poprzez:

2.  Działania prowadzone w ramach programu zapewniają europejską wartość dodaną w szczególności poprzez:

a)  rozwój i wdrażanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania krajowe, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym bądź ogólnounijnym;

a)  rozwój i wdrażanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania lokalne, regionalne i krajowe, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym bądź ogólnounijnym i które przyczyniają się do spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej;

b)  ich komplementarność i synergię z innymi programami unijnymi i strategiami politycznymi na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym;

b)  ich komplementarność i synergię z innymi programami unijnymi i strategiami politycznymi na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, zgodnie ze wspólnymi ramami strategicznymi ustanowionymi na mocy rozporządzenia (UE) 1303/2013, a także – w stosownych przypadkach – na poziomie międzynarodowym;

c)  ich wkład do konsekwentnego i spójnego wdrażania prawa Unii;

c)  ich wkład w konsekwentne i spójne wdrażanie prawa i strategii politycznych Unii, a także promowanie europejskich wartości, w szczególności solidarności i poszanowania praw podstawowych;

d)  ich wkład w dzielenie się dobrymi praktykami i budowanie ogólnounijnej platformy i sieci wiedzy specjalistycznej;

d)  ich wkład w dzielenie się dobrymi praktykami w celu poprawy widoczności unijnych programów reform oraz w budowanie ogólnounijnej platformy i sieci wiedzy specjalistycznej;

e)  propagowanie wzajemnego zaufania między państwami korzystającymi z pomocy i Komisją oraz współpracy między państwami członkowskimi.

e)  propagowanie wzajemnego zaufania między państwami korzystającymi z pomocy i Komisją oraz współpracy między państwami członkowskimi.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz strukturalnych w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia organom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie instytucji, sprawowanie rządów, administracji oraz sektorów gospodarczych i społecznych podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi oraz z zamiarem zwiększenia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, liczby miejsc pracy i inwestycji, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE.

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz sprzyjających wzrostowi gospodarczemu reform strukturalnych w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia organom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmocnienie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych w odpowiedzi na wyzwania gospodarcze i społeczne oraz z zamiarem zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także konkurencyjności, wydajności unijnych przedsiębiorstw, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i inwestycji, w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym lub przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy UE, zwłaszcza europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby osiągnąć cel ogólny określony w art. 4, program przewiduje następujące cele szczegółowe:

1.  Aby osiągnąć cel ogólny określony w art. 4, program przewiduje następujące cele szczegółowe, do których osiągnięcia należy dążyć w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi korzystającymi z pomocy:

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych w opracowywaniu własnych reform na podstawie priorytetów, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą;

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych w opracowywaniu i wdrażaniu własnych reform na podstawie własnych priorytetów, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą i wpływu terytorialnego, a także potrzeby przyczynienia się do osiągnięcia celu unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;

b)  wspieranie organów krajowych w zakresie wzmacniania ich zdolności do formułowania, opracowywania i wdrażania reform i strategii oraz dążenie do zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność między celami i środkami we wszystkich sektorach;

b)  wspieranie organów krajowych w zakresie wzmacniania ich zdolności do planowania, formułowania, opracowywania i wdrażania reform i strategii oraz stosowanie zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność priorytetów na szczeblu krajowym oraz, w stosownych przypadkach, regionalnym, a także celów i środków we wszystkich sektorach;

c)  wspieranie wysiłków organów krajowych mających na celu określenie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

c)  wspieranie wysiłków organów krajowych mających na celu określenie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie najlepszych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

d)  wspomaganie organów krajowych w zwiększaniu, w stosownych przypadkach, skuteczności i wydajności zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez jasne rozgraniczenie kompetencji i podnoszenie wiedzy zawodowej i umiejętności. Do osiągnięcia tych celów należy dążyć w ścisłej współpracy z państwami korzystającymi z pomocy.

d)  wspomaganie organów krajowych w zwiększaniu skuteczności i wydajności zarządzania zasobami ludzkimi przez ugruntowanie wiedzy zawodowej i umiejętności, a także dialogu społecznego.

 

da)  wspieranie organów krajowych, a także partnerów gospodarczych i społecznych w zwiększaniu ich potencjału administracyjnego i operacyjnego w celu wdrażania funduszy unijnych, zwłaszcza europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

2.  Cele szczegółowe określone w ust. 1 odnoszą się do obszarów polityki związanych z konkurencyjnością, wzrostem gospodarczym, miejscami pracy i inwestycjami, a w szczególności są to:

2.  Cele szczegółowe określone w ust. 1 odnoszą się do obszarów polityki związanych ze spójnością gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także z konkurencyjnością, innowacyjnością, inteligentnym, zrównoważonym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu, miejscami pracy i inwestycjami, a w szczególności są to:

a)  zarządzanie finansami publicznymi, proces budżetowy, zarządzanie zadłużeniem i administracja skarbowa;

a)  zarządzanie finansami publicznymi, proces budżetowy, zarządzanie zadłużeniem i administracja skarbowa;

b)  reforma instytucjonalna oraz skuteczne i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie administracji publicznej, faktyczna praworządność, reformy wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy;

b)  reforma instytucjonalna oraz skuteczne i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie administracji publicznej, w tym poprzez uproszczenie przepisów, faktyczna praworządność, reformy wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy;

c)  otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, procesy prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencja i zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój sektorowy oraz wspieranie innowacji;

c)  otoczenie biznesowe, reindustrializacja, rozwój sektora prywatnego, pomoc finansowa i administracyjna dla MŚP, inwestycje, zwiększenie udziału społeczeństwa w przedsiębiorstwach i, w stosownych przypadkach, w procesach prywatyzacyjnych, handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencja i zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój sektorowy oraz wspieranie innowacji i cyfryzacji;

d)  kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące rynku pracy, włączenie społeczne, system zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, system zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, polityki w zakresie azylu, migracji i ochrony granic;

d)  spójność, kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące rynku pracy w celu tworzenia miejsc pracy, walka z ubóstwem oraz promowanie włączenia społecznego, system zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, system zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, polityki w zakresie azylu, migracji i ochrony granic;

e)  polityki dotyczące sektora rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; oraz

e)  strategie polityczne dotyczące wdrażania działań na rzecz klimatu, promowania efektywności energetycznej, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł energii, a także sektora rolnictwa, rybołówstwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

f)  polityki sektora finansów oraz dostęp do finansowania.

f)  strategie polityczne dotyczące sektora finansowego, w tym promowanie wiedzy finansowej, stabilność finansowa, dostęp do finansowania i kredytowanie gospodarki realnej, opracowywanie i przekazywanie danych i statystyk oraz monitorowanie ich jakości, a także polityka mająca na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ze względu na dążenie do osiągnięcia celów określonych w art. 4 i art. 5 w ramach programu można finansować w szczególności następujące rodzaje działań:

Ze względu na dążenie do osiągnięcia celów określonych w art. 4 i art. 5 oraz znalezienie stosownych rozwiązań, w ramach programu można finansować w szczególności następujące rodzaje działań:

a)  pozyskiwanie wiedzy eksperckiej związanej z doradztwem politycznym, przemianami politycznymi oraz reformami ustawodawczymi, instytucjonalnymi, strukturalnymi lub administracyjnymi;

a)  pozyskiwanie wiedzy eksperckiej związanej z doradztwem politycznym, przemianami politycznymi, formułowaniem strategii i planów reform oraz z reformami ustawodawczymi, instytucjonalnymi, strukturalnymi lub administracyjnymi odpowiednio na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

b)  zapewnienie usług eksperta(-ów) (w tym wewnątrz organizacji) w krótkich i długich okresach, polegających na wykonaniu zadań w określonych dziedzinach bądź na przeprowadzeniu działań operacyjnych, w stosownych przypadkach obejmujących tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne i wsparcie na potrzeby współpracy, wsparcie administracyjne i udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia;

b)  zapewnienie usług eksperta(-ów) (w tym wewnątrz organizacji) w krótkich lub długich okresach, polegających na wykonaniu zadań w określonych dziedzinach bądź na przeprowadzeniu działań operacyjnych, w stosownych przypadkach obejmujących tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne i wsparcie na potrzeby współpracy, wsparcie administracyjne i udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia;

c)  budowanie zdolności instytucjonalnej, administracyjnej i sektorowej oraz powiązane działania wspierające, w szczególności:

c)  budowanie zdolności instytucjonalnej, administracyjnej i sektorowej oraz powiązane działania wspierające, w tym wzmocnienie pozycji społeczeństwa obywatelskiego, jak również reformy na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, w szczególności:

(i)  seminaria, konferencje i warsztaty;

(i)  seminaria, konferencje i warsztaty;

(ii)  wizyty robocze w stosownych państwach członkowskich bądź państwie trzecim umożliwiające urzędnikom nabywanie i zwiększanie wiedzy eksperckiej bądź wiedzy na temat określonych spraw;

(ii)  wizyty robocze w stosownych państwach członkowskich bądź państwie trzecim umożliwiające urzędnikom nabywanie i pogłębianie wiedzy eksperckiej bądź wiedzy na temat określonych spraw;

(iii)  działania szkoleniowe i rozwijanie modułów szkoleniowych online lub innych modułów szkoleniowych na potrzeby wspierania niezbędnych profesjonalnych umiejętności i wiedzy związanych z odpowiednimi reformami;

(iii)  działania szkoleniowe i rozwijanie modułów szkoleniowych online lub innych modułów szkoleniowych na potrzeby wspierania niezbędnych profesjonalnych umiejętności i wiedzy związanych z odpowiednimi reformami;

d)  gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metod i, w odpowiednich przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych;

d)  gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metod i, w odpowiednich przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych;

e)  organizacja lokalnego wsparcia operacyjnego w obszarach takich jak azyl, migracja, kontrola graniczna;

e)  organizacja lokalnego wsparcia operacyjnego w obszarach takich jak azyl, migracja, kontrola graniczna;

f)  budowanie potencjału informatycznego: rozwój, utrzymanie, eksploatacja i kontrola jakości infrastruktury IT oraz aplikacji niezbędnych do wdrożenia odpowiednich reform;

f)  budowanie potencjału informatycznego w zakresie rozwoju, utrzymania, eksploatacji i kontroli jakości infrastruktury IT oraz aplikacji niezbędnych do wdrożenia odpowiednich reform oraz programów ukierunkowanych na cyfryzację usług publicznych;

g)  studia, badania, analizy i ankiety; oceny i oceny skutków; sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych;

g)  studia, badania, analizy i ankiety; oceny i oceny skutków; sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych;

h)  projekty w zakresie komunikacji; nauka, współpraca, podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji oraz wymiana dobrych praktyk; organizowanie kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, kampanii medialnych i imprez, w tym komunikacji instytucjonalnej;

h)  projekty w zakresie komunikacji w kontekście reform proponowanych w dziedzinie nauki, współpracy, podnoszenia świadomości, rozpowszechniania informacji oraz wymiany dobrych praktyk; organizowanie kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, kampanii medialnych i imprez, w tym, w odpowiednich przypadkach, komunikacji instytucjonalnej i komunikacji za pośrednictwem sieci społecznościowych;

i)  opracowywanie i publikowanie materiałów pozwalających rozpowszechniać informacje oraz wyniki programu; tworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemów i narzędzi wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;

i)  opracowywanie i publikowanie materiałów służących rozpowszechnianiu informacji o programie oraz jego wyników, w tym przez tworzenie, eksploatację i obsługę systemów i narzędzi wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;

j)  wszelkie inne działania wspierające realizację celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 4 i art. 5.

j)  wszelkie inne odnośne działania wspierające realizację celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 4 i art. 5.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach programu, składa wniosek o wsparcie skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach programu, składa wniosek o wsparcie skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego. Komisja zapewnia wytyczne dotyczące głównych elementów, które mają zostać zawarte we wniosku o udzielenie wsparcia składanym przez państwo członkowskie.

2.  Ze względu na zasady przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Ze względu na istniejące działania i środki finansowane z funduszy unijnych lub innych unijnych programów Komisja określa, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, obszary priorytetowe, które zostaną objęte wsparciem, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia.

2.  Ze względu na zasady pomocniczości, solidarności, przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do przewidywanych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. W oparciu o tę analizę oraz uwzględniając obecne środki i działania finansowane z funduszy unijnych lub innych unijnych programów, Komisja i odnośne państwo członkowskie ustalają obszary priorytetowe wymagające wsparcia, cele, orientacyjny harmonogram, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz szacunkową wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia w planie współpracy i wsparcia.

 

2a.  Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu pełne informacje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku w sprawie udzielenia wsparcia w ramach programu oraz informacje w sprawie analizy przeprowadzonej przez Komisję. Komisja jak najszybciej przedkłada również Parlamentowi Europejskiemu plan współpracy i wsparcia.

3.  Wniosek o wsparcie można złożyć w następujących obszarach:

3.  Wniosek o wsparcie można złożyć w następujących obszarach:

a)  wdrażanie reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, w szczególności zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w ramach europejskiego semestru lub innych działań związanych z wdrażaniem prawa Unii;

a)  wdrażanie przez państwa członkowskie reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy;

b)  wdrażanie programów dostosowań gospodarczych dla państw członkowskich, które otrzymują pomoc finansową Unii na podstawie obowiązujących instrumentów, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/201323 skierowanym do państw członkowskich strefy euro oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/200224 skierowanym do państw członkowskich niebędących członkami strefy euro;

b)  wdrażanie programów dostosowań gospodarczych dla państw członkowskich, które otrzymują pomoc finansową Unii na podstawie obowiązujących instrumentów, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/201323 skierowanym do państw członkowskich strefy euro oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/200224 skierowanym do państw członkowskich niebędących członkami strefy euro;

c)  wdrażanie przez państwa członkowskie reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie zrównoważonych inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

c)  wdrażanie zrównoważonych reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, w szczególności zaleceń dla poszczególnych państw wydanych w ramach europejskiego semestru lub odpowiednich działań związanych z wdrażaniem prawa Unii.

________________

________________

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1).

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1).

24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1).

24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1).

(Litery a) i c) w ust. 3 w tekście Komisji stały się odpowiednio literami c) i a) w poprawce Parlamentu. Obie litery zostały również zmienione.)

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacja wsparcia

Organizacja wsparcia i partnerzy wspierający reformy

1.  Komisja może określić wsparcie przewidziane dla państwa korzystającego z pomocy we współpracy z innymi państwami członkowskimi lub organizacjami międzynarodowymi.

1.  Komisja, za zgodą państwa członkowskiego korzystającego z pomocy, może zorganizować wsparcie we współpracy z innymi państwami członkowskimi lub organizacjami międzynarodowymi.

2.  Państwo korzystające z pomocy, we współpracy z Komisją, może stworzyć partnerstwo z jednym państwem członkowskim lub większą ich liczbą, występującymi w charakterze partnerów wspomagających reformy w odniesieniu do konkretnych obszarów. Partner wspomagający reformy pomaga, we współpracy z Komisją, w formułowaniu strategii, planów reform, projektuje wsparcie na wysokim poziomie lub nadzoruje wdrażanie strategii lub projektów.

2.  Państwo korzystające z pomocy, we współpracy z Komisją, może stworzyć partnerstwo z jednym państwem członkowskim lub większą ich liczbą, występującymi w charakterze partnerów wspierających reformy w odniesieniu do konkretnych obszarów. Partner wspierający reformy pomaga, we współpracy z Komisją oraz w oparciu o wspólne porozumienie z państwem członkowskim korzystającym z pomocy oraz z Komisją, w formułowaniu strategii, planów reform, projektuje wsparcie na wysokim poziomie lub nadzoruje wdrażanie strategii lub projektów. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu pełne informacje o udziale partnera wspierającego reformy oraz jego roli w planie współpracy i wsparcia.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu wynosi maksymalnie 142 800 000 EUR.

1.  Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu wynosi 142 800 000 EUR w cenach bieżących.

2.  Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można również pokrywać wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, niezbędnymi dla zarządzania programem i osiągnięcia jego celów, w szczególności wydatki na opracowania, spotkania z ekspertami, działalność informacyjną i komunikacyjną, w tym na komunikację instytucjonalną dotyczącą priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z technologiami informacyjnymi nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, a także wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, jakie ponosi Komisja w związku z zarządzaniem programem.

2.  Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można również pokrywać wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, niezbędnymi dla zarządzania programem i osiągnięcia jego celów, w szczególności wydatki na opracowania, spotkania z ekspertami, działalność informacyjną i komunikacyjną, w zakresie, w jakim są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z technologiami informacyjnymi nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, a także wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, jakie ponosi Komisja w związku z zarządzaniem programem.

3.  Władza budżetowa zatwierdza środki dostępne w danym roku w granicach wieloletnich ram finansowych ustanowionych rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1311/2013.

3.  Roczne środki są zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w granicach przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych.

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oprócz puli środków określonej w art. 9 program może być również finansowany z dodatkowych wkładów państw członkowskich.

1.  Oprócz puli środków określonej w art. 9 program może być również finansowany z dodatkowych, dobrowolnych wkładów państw członkowskich.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja realizuje program zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

1.  Komisja realizuje program zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

2.  Środki przewidziane w ramach programu mogą być wdrażane albo bezpośrednio przez Komisję albo pośrednio przez jednostki i osoby inne niż państwa członkowskie, zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Pomoc finansowa Unii na działania przewidziane w art. 6 niniejszego rozporządzenia przyjmuje w szczególności formę:

2.  Środki przewidziane w ramach programu mogą być wdrażane albo bezpośrednio przez Komisję, albo pośrednio przez jednostki i osoby inne niż państwa członkowskie, zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Pomoc finansowa Unii przeznaczona na działania przewidziane w art. 6 niniejszego rozporządzenia przyjmuje w szczególności formę:

d)  dotacji (w tym dotacji dla organów krajowych państw członkowskich);

d)  dotacji (w tym dotacji dla organów krajowych państw członkowskich);

e)  umów w sprawie zamówienia publicznego;

e)  umów w sprawie zamówienia publicznego;

f)  zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych;

f)  zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych, w tym ekspertów organów krajowych, regionalnych lub lokalnych państw członkowskich udzielających wsparcia;

g)  wkładów do funduszy powierniczych;

g)  wkładów do funduszy powierniczych ustanowionych przez organizacje międzynarodowe; oraz

h)  działań przeprowadzanych w ramach zarządzania pośredniego.

h)  działań przeprowadzanych w ramach zarządzania pośredniego.

3.  Dotacje mogą być przyznane organom krajowym państw członkowskich, Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacjom międzynarodowym, podmiotom publicznym lub prywatnym i jednostkom utworzonym zgodnie z prawem na jednym z poniższych obszarów:

3.  Dotacje mogą być przyznane organom krajowym państw członkowskich, Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacjom międzynarodowym, podmiotom publicznym lub prywatnym i jednostkom utworzonym zgodnie z prawem na jednym z poniższych obszarów:

a)  na obszarze państwa członkowskiego;

a)  na obszarze państwa członkowskiego;

b)  na obszarze państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG.

b)  na obszarze państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG.

Poziom współfinansowania powinien wynieść do 100 % kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasad współfinansowania i niedochodowości.

Poziom współfinansowania powinien wynieść do 100 % kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasad współfinansowania i niedochodowości.

4.  Wsparcie może być zapewnione przez indywidualnych ekspertów, którzy mogą być zaproszeni do uczestnictwa w wybranych działaniach w ramach programu, kiedykolwiek jest to konieczne do osiągnięcia konkretnych celów określonych w art. 5.

4.  Wsparcie może być zapewnione przez indywidualnych ekspertów, którzy mogą być zaproszeni do uczestnictwa w wybranych działaniach w ramach programu, kiedykolwiek jest to konieczne do osiągnięcia konkretnych celów określonych w art. 5.

5.  Aby wdrożyć program, Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wieloletnie programy prac. Wieloletnie programy prac określają cele polityki, które mają zostać osiągnięte za pomocą przewidzianego wsparcia i oczekiwane wyniki, jak również priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Wieloletnie programy prac należy doprecyzować w rocznych programach prac, przyjmowanych w drodze aktów wykonawczych, określających środki niezbędne do ich wdrożenia, łącznie z elementami, które są wymagane na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

5.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie wieloletnich programów prac. Wieloletnie programy prac określają cele polityki, które mają zostać osiągnięte za pomocą przewidzianego wsparcia i oczekiwane wyniki, jak również priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Wieloletnie programy prac należy doprecyzować w rocznych programach prac, przyjmowanych w drodze aktów wykonawczych, określających środki niezbędne do ich wdrożenia, łącznie z elementami, które są wymagane na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

6.  Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, w rocznym programie prac można wskazać, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja – na wniosek państwa członkowskiego – może przyjąć środki szczególne, zgodnie z celami i działaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Te szczególne środki mogą stanowić jedynie ograniczoną część rocznego programu prac i nie podlegają warunkom określonym w art. 7.

6.  Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, w rocznym programie prac można wskazać, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja – na wniosek państwa członkowskiego ubiegającego się o wsparcie – może przyjąć w trybie pilnym środki szczególne, pierwotnie nieprzewidziane w rocznym programie pracy, zgodnie z celami i działaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Te szczególne środki mają charakter tymczasowy, mogą stanowić jedynie ograniczoną część rocznego programu prac i nie podlegają warunkom określonym w art. 7. Szczególne środki wygasają po upływie sześciu miesięcy i mogą zostać zastąpione wsparciem zgodnie z warunkami określonymi w art. 7.

 

Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu pełne informacje na temat szczególnych środków przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa korzystające z pomocy, w zakresie swoich odpowiednich kompetencji, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między programem i innymi programami i instrumentami unijnymi, w szczególności ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych. W tym celu:

Komisja i państwa korzystające z pomocy, w zakresie swoich odpowiednich kompetencji, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między programem i innymi programami i instrumentami unijnymi, w szczególności ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych. W tym celu:

a)  zapewniają komplementarność i synergię między różnymi instrumentami na szczeblu unijnym i krajowym, w szczególności w związku ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania;

a)  zapewniają komplementarność i synergię między różnymi instrumentami na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, w szczególności w związku ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania, zwłaszcza w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

b)  optymalizują mechanizmy koordynacji, aby uniknąć powielania wysiłków;

b)  optymalizują mechanizmy koordynacji, aby uniknąć powielania wysiłków i kosztów;

c)  zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie na szczeblu unijnym i krajowym na potrzeby zapewnienia spójnych i usprawnionych działań wspierających.

c)  zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym na potrzeby zapewnienia spójnych i usprawnionych działań wspierających.

Odpowiednie wieloletnie programy prac i roczne programy prac mogą stanowić ramy koordynacyjne, w których wsparcie jest przewidziane dla dowolnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

Odpowiednie wieloletnie programy prac i roczne programy prac mogą stanowić ramy koordynacyjne, w których wsparcie jest przewidziane dla dowolnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

 

Komisja zapewnia komplementarność i synergię ze wsparciem udzielanym przez inne odpowiednie organizacje międzynarodowe.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.

1.  Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne sankcje administracyjne i finansowe, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja monitoruje wdrażanie działań finansowanych w ramach programu i bada, czy zostały osiągnięte cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w załączniku.

1.  Komisja monitoruje wdrażanie działań finansowanych w ramach programu i bada, czy ogólny cel, o którym mowa w art. 4, oraz cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, zostały osiągnięte zgodnie ze wskaźnikami określonymi w załączniku.

Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 dotyczącym zmian w wykazie wskaźników określonych w załączniku.

Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 dotyczącym zmian w wykazie wskaźników określonych w załączniku.

2.  Najpóźniej do połowy 2019 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. – sprawozdanie z oceny ex post.

2.  Najpóźniej do połowy 2019 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z kontroli w sprawie realizacji programu, w tym analizę stosowania kryteriów, o których mowa w art. 7 ust. 2, dotyczących oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przez państwa członkowskie, oraz sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. – sprawozdanie z oceny ex post.

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy zmienić lub przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu.

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy zawiesić, czy też przewidzieć ponownie w następnych ramach finansowych, przeznaczając na nie specjalną pulę środków finansowych. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post zawiera ocenę programu jako całości oraz informacje dotyczące jego długoterminowych skutków.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit drugi, są powierzone Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 5 oraz w art. 15 ust. 1 akapit drugi, są powierzone Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

3.  Parlament Europejski lub Rada może w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit drugi. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Parlament Europejski lub Rada może w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 5 oraz w art. 15 ust. 1 akapit drugi. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 ust. 1 akapit drugi wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 akapit drugi wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 91 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  0,35 % zasobów ogólnych po odliczeniu wsparcia na rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w art. 92 ust. 6, i pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, o której mowa w art. 92 ust. 7, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, z których 112 233 000 EUR przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów programu.

3.  0,35 % zasobów ogólnych po odliczeniu wsparcia na rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w art. 92 ust. 6, i pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, o której mowa w art. 92 ust. 7, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, z których 112 233 000 EUR w cenach bieżących przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów programu.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013

Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może wykorzystać do 0,25 % rocznego przydziału środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym kosztów utworzenia i funkcjonowania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 52 i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego, o której mowa w art. 53 niniejszego rozporządzenia z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, z których część w wysokości maksymalnie 30 567 000 przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów tego programu.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może wykorzystać do 0,25 % rocznego przydziału środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym kosztów utworzenia i funkcjonowania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 52, i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego, o której mowa w art. 53 tego rozporządzenia, z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, z których część w wysokości maksymalnie 30 567 000 EUR w cenach bieżących przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów tego programu.

(1)

Dz.U. C 177 z 18.5.2016, s. 47.

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (*) (23.11.2016)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Costas Mavrides

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Kilka państw członkowskich ma za sobą procesy dostosowawcze mające na celu korektę nagromadzonych w przeszłości zakłóceń równowagi makroekonomicznej lub w takich procesach uczestniczy; wiele z tych państw musi również sprostać wyzwaniom związanym z niskim potencjałem wzrostu. Unia przyjęła wdrożenie reform strukturalnych za jeden ze swoich priorytetów politycznych przyczyniających się do trwałego ożywienia gospodarczego, uwolnienia potencjału wzrostu na potrzeby wzmocnienia zdolności dostosowawczej i wsparcia procesu konwergencji.

(3)  Kilka państw członkowskich ma za sobą procesy dostosowawcze mające na celu korektę nagromadzonych w przeszłości zakłóceń równowagi makroekonomicznej lub w takich procesach uczestniczy; wiele z tych państw musi również sprostać wyzwaniom związanym z niskim potencjałem wzrostu i wysokim bezrobociem. Unia uznała potrzebę wdrożenia sprzyjających wzrostowi reform strukturalnych za jeden ze swoich priorytetów politycznych przyczyniających się do stworzenia warunków w celu osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego, uwolnienia potencjału wzrostu na potrzeby wzmocnienia zdolności dostosowawczej i wsparcia procesu konwergencji oraz zwiększenia inwestycji.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Reformy to z natury rzeczy złożone procesy, które wymagają zastosowania kompletnego mechanizmu opartego na wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach. Wdrażanie reform strukturalnych w różnorodnych dziedzinach polityki publicznej stanowi wyzwanie, ponieważ potrzeba czasu na to, aby korzyści z nich płynące stały się widoczne. Istotne jest zatem wczesne i skuteczne opracowywanie oraz wdrażanie reform, w tym w gospodarkach, które dotknął kryzys lub które są słabe strukturalnie. W tym kontekście udzielanie przez Unię wsparcia w formie pomocy technicznej miało kluczowe znaczenie w procesie wspierania w ostatnich latach dostosowania gospodarczego w Grecji i na Cyprze.

(4)  Reformy to z natury rzeczy złożone procesy, które wymagają zastosowania kompletnego mechanizmu opartego na wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach, a także długoterminowej wizji. Wdrożenie zrównoważonych reform strukturalnych w różnorodnych dziedzinach polityki publicznej stanowi wyzwanie, ponieważ potrzeba czasu i ciągłego zaangażowania, aby korzyści z nich płynące stały się widoczne, w związku z czym należy podjąć środki na rzecz zniechęcenia do krótkoterminowego planowania politycznego. W szczególności istotne jest zatem wczesne i skuteczne opracowywanie oraz wdrażanie reform, w tym w gospodarkach, które dotknął kryzys lub które są słabe strukturalnie. W tym kontekście udzielanie przez Unię wsparcia w formie pomocy technicznej miało kluczowe znaczenie w procesie wspierania w ostatnich latach dostosowania gospodarczego w Grecji i na Cyprze i może służyć za przydatny precedens dla programu wspierania reform strukturalnych. Niezbędnym warunkiem powodzenia takiego programu jest wzięcie odpowiedzialności za reformy strukturalne i wola polityczna w państwach członkowskich, w tym z udziałem organów lokalnych i regionalnych oraz, w odpowiednich przypadkach, partnerów społecznych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia na potrzeby stawienia czoła wyzwaniom związanym z opracowaniem i wdrożeniem reform strukturalnych. Wyzwania te są uwarunkowane różnymi czynnikami, w tym ograniczoną zdolnością administracyjną i instytucjonalną bądź niewłaściwym stosowaniem i wdrażaniem prawodawstwa unijnego.

(5)  Państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia na potrzeby stawienia czoła wyzwaniom związanym z opracowaniem i wdrożeniem reform strukturalnych sprzyjających wzrostowi. Wyzwania te są uwarunkowane różnymi czynnikami, w tym niewłaściwym opracowaniem reform, ograniczoną zdolnością administracyjną i instytucjonalną bądź niewłaściwym stosowaniem i wdrażaniem prawodawstwa unijnego.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Unia ma długoletnie doświadczenia w zakresie udzielania konkretnego wsparcia administracjom krajowym i innym organom państw członkowskich w obszarze budowania zdolności i innych tego rodzaju działaniach w pewnych obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w związku z wdrażaniem polityki spójności. Doświadczenie zyskane przez Unię przy udzielaniu pomocy organom krajowym przy wdrażaniu reform powinno zostać wykorzystane do wzmocnienia zdolności Unii na potrzeby wspierania państw członkowskich. Kompleksowe i zintegrowane działania są naprawdę potrzebne w celu zapewnienia wsparcia dla tych państw członkowskich, które przeprowadzają reformy sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i które zwróciły się o takie wsparcie do Unii.

(6)  Unia ma długoletnie doświadczenia w udzielaniu konkretnego wsparcia administracjom krajowym i innym organom państw członkowskich w obszarze budowania zdolności i innych tego rodzaju działaniach w pewnych obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w związku z wdrażaniem polityki spójności. Doświadczenie polityczne i zdolność instytucji Unii powinny stanowić podstawę prowadzenia kompleksowego i zintegrowanego działania w celu wsparcia tych państw członkowskich, które prowadzą reformy strukturalne na rzecz zwiększenia wzrostu i ubiegają się o pomoc Unii w tym zakresie. W związku z tym konieczne jest przyjęcie przekrojowego sektorowego podejścia, tak aby zapewnić spójność całokształtu polityki.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 19/2015 zatytułowane „Usprawnienie pomocy technicznej dla Grecji wymaga poświęcenia większej uwagi rezultatom” zawiera przydatne zalecenia dotyczące udzielania przez Komisję pomocy technicznej państwom członkowskim, które należy brać pod uwagę przy korzystaniu ze wsparcia w ramach programu wspierania reform strukturalnych.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Należy nadal zdecydowanie dążyć do realizacji reform strukturalnych sprzyjających wzrostowi, aby zagwarantować ich skuteczność i korzystać z osiągniętych postępów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania konkurencyjności w Europie i pobudzania inwestycji w realnej gospodarce.

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie opracowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program stanowi istotne dodatkowe wsparcie na rzecz lepszego i szybszego wdrożenia reform mających przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia konwergencji, ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania spójności, konkurencyjności i produktywności w Europie, a także pobudzania inwestycji w realnej gospodarce.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wsparcie w ramach programu powinno być udzielane przez Komisję na wniosek państwa członkowskiego, w takich dziedzinach jak budżet i podatki, zadania publiczne, reformy administracyjne i instytucjonalne, wymiar sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, konkurencja, zamówienia publiczne, procesy prywatyzacyjne, dostęp do finansowania, inwestycje, handel, zrównoważony rozwój, innowacje, kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące zatrudnienia, ochrona zdrowia, polityka w zakresie azylu i migracji, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz polityki sektora finansów.

(8)  Wsparcie w ramach programu powinno być udzielane przez Komisję na wniosek państwa członkowskiego, w takich dziedzinach jak budżet i podatki, zadania publiczne, reformy administracyjne i instytucjonalne, wymiar sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, konkurencja, zamówienia publiczne, publiczny udział w przedsiębiorstwach, dostęp do finansowania, inwestycje, handel, zrównoważony rozwój, innowacje, kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące zatrudnienia, ochrona zdrowia, polityka w zakresie azylu i migracji, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz polityki sektora finansów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Państwa członkowskie powinny móc zwrócić się o wsparcie ze strony Komisji w ramach programu w związku z wdrażaniem reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, a w szczególności zaleceń dla poszczególnych krajów w kontekście europejskiego semestru, w związku z działaniami odnoszącymi się do wdrażania prawodawstwa unijnego, jak również w związku z wdrażaniem programów dostosowań gospodarczych. Państwa powinny również móc zwrócić się o wsparcie w związku z reformami realizowanymi z ich własnej inicjatywy w celu uzyskania zrównoważonego poziomu inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

(9)  Państwa członkowskie powinny móc zwrócić się o wsparcie ze strony Komisji w ramach programu w związku z opracowaniem i wdrażaniem reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, w szczególności w celu lepszego wdrożenia zaleceń dla poszczególnych krajów w kontekście europejskiego semestru, w związku z działaniami odnoszącymi się do właściwego wdrażania prawodawstwa unijnego, jak również w związku z wdrażaniem programów dostosowań gospodarczych. Państwa powinny również móc zwrócić się o wsparcie w związku z reformami realizowanymi z ich własnej inicjatywy w celu uzyskania zrównoważonego poziomu inwestycji, zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, poprawy konkurencji i spójności terytorialnej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenia wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne.

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenie wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, pomocniczości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić priorytetowe działania w celu skutecznego wsparcia, rodzaj i zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Za zgodą państwa członkowskiego ubiegającego się o wsparcie, Komisja powinna mieć możliwość zorganizowania takiego wsparcia we współpracy z organizacjami międzynarodowymi lub innymi państwami członkowskimi, które mogą przyjąć rolę partnerów wspierających reformy. Państwo członkowskie ubiegające się o wsparcie powinno mieć możliwość ustanowienia – dla określonego obszaru wsparcia – partnerstwa z co najmniej jednym państwem członkowskim działającym w charakterze partnera wspierającego reformy i służącym pomocą przy opracowaniu strategii, planów działania na rzecz realizacji reformy, opracowaniu wsparcia lub przy nadzorowaniu wdrażania strategii i projektów. Podczas gdy odpowiedzialność za reformy spoczywa na państwie członkowskim, które ubiega się o wsparcie, partnerzy wspierający reformy lub inne państwa członkowskie udzielające wsparcia powinni być w stanie przyczynić się do pomyślnej realizacji programu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”1 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”2 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie. W tym kontekście działania wspierające prowadzone w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Działania podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym lub ogólnounijnym, a które przyczynią się do spójnego i konsekwentnego wdrożenia prawa unijnego. Dodatkowo działania te powinny przyczynić się do dalszego wzmacniania zaufania i upowszechniania współpracy z Komisją i pomiędzy państwami członkowskimi. W porównaniu z państwami członkowskimi Unia ma ponadto lepsze możliwości stworzenia platformy na potrzeby przedstawiania dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej.

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”1 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”2 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie. W tym kontekście działania wspierające prowadzone w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Działania podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym lub ogólnounijnym, a które przyczynią się do spójnego i konsekwentnego wdrożenia prawa unijnego. Dodatkowo działania te powinny przyczynić się do dalszego wzmacniania zaufania obywateli do projektu europejskiego i upowszechniania współpracy z Komisją i pomiędzy państwami członkowskimi. W porównaniu z państwami członkowskimi Unia ma ponadto lepsze możliwości stworzenia platformy na potrzeby przedstawiania dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej, co pozwala dostosować propozycje do konkretnej sytuacji państw członkowskich wnoszących o udzielenia wsparcia.

__________________

__________________

1 COM(2010)700 z 19 października 2010 r.

1 COM(2010)700 z 19 października 2010 r.

2 COM(2011)500 wersja ostateczna z 29 czerwca 2011 r.

2 COM(2011)500 wersja ostateczna z 29 czerwca 2011 r.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich poprzez wsparcie organów krajowych w zakresie środków mających reformować instytucje, sprawowanie rządów, administrację, sektory gospodarcze i społeczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, ponieważ zakres wsparcia zostanie ustalony wspólnie z danym państwem członkowskim.

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich poprzez wsparcie organów krajowych w zakresie środków mających reformować instytucje, terytorialną strukturę sprawowania rządów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, administrację, sektory gospodarcze i społeczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, ponieważ zakres wsparcia zostanie ustalony wspólnie z danym państwem członkowskim.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Definicje

Definicje i zasady

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje i zasady:

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  „Państwo korzystające z pomocy” oznacza państwo członkowskie, które otrzymuje unijne wsparcie w ramach programu;

1.  „Państwo korzystające z pomocy” oznacza państwo członkowskie, które ubiega się o unijne wsparcie w ramach programu i je otrzymuje;

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rozwój i wdrażanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania krajowe, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym bądź ogólnounijnym;

a)  rozwój i wdrażanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania krajowe, które wynikają z wyzwań o charakterze transgranicznym bądź ogólnounijnym lub mają na nie wpływ i które przyczyniają się do spójności społecznej i gospodarczej;

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ich wkład do konsekwentnego i spójnego wdrażania prawa Unii;

c)  ich wkład w konsekwentne i spójne wdrażanie prawa i polityki Unii;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz strukturalnych w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia organom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie instytucji, sprawowanie rządów, administracji oraz sektorów gospodarczych i społecznych podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi oraz z zamiarem zwiększenia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, liczby miejsc pracy i inwestycji, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE.

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz sprzyjających wzrostowi reform strukturalnych w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia organom krajowym i, w stosownych przypadkach, organom regionalnym i lokalnym w zakresie środków mających na celu zreformowanie i wzmocnienie lub stworzenie instytucji, systemu sprawowania rządów, administracji w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi oraz z zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości i inwestycji, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby osiągnąć cel ogólny określony w art. 4, program przewiduje następujące cele szczegółowe:

1.  Aby osiągnąć cel ogólny określony w art. 4, program przewiduje następujące cele szczegółowe, do których osiągnięcia należy dążyć w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi korzystającymi z pomocy:

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych w opracowywaniu własnych reform na podstawie priorytetów, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą;

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych w opracowywaniu i wdrażaniu własnych zrównoważonych reform na podstawie priorytetów i zasady pomocniczości, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą;

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie organów krajowych w zakresie wzmacniania ich zdolności do formułowania, opracowywania i wdrażania reform i strategii oraz dążenie do zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność między celami i środkami we wszystkich sektorach;

b)  wspieranie organów krajowych w zakresie wzmacniania ich zdolności do planowania,formułowania, opracowywania i wdrażania reform i strategii oraz dążenie do zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność między celami i środkami we wszystkich sektorach;

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie wysiłków organów krajowych mających na celu określenie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

c)  wspieranie wysiłków organów krajowych mających na celu opracowanie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspomaganie organów krajowych w zwiększaniu, w stosownych przypadkach, skuteczności i wydajności zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez jasne rozgraniczenie kompetencji i podnoszenie wiedzy zawodowej i umiejętności.

d)  wspomaganie organów krajowych w zwiększaniu, w stosownych przypadkach, skuteczności i wydajności dialogu społecznego i zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez jasne rozgraniczenie kompetencji i podnoszenie wiedzy zawodowej i umiejętności.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do osiągnięcia tych celów należy dążyć w ścisłej współpracy z państwami korzystającymi z pomocy.

skreśla się

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Cele szczegółowe określone w ust. 1 odnoszą się do obszarów polityki związanych z konkurencyjnością, wzrostem gospodarczym, miejscami pracy i inwestycjami, a w szczególności są to:

2.  Cele szczegółowe określone w ust. 1 odnoszą się do obszarów polityki związanych ze spójnością, konkurencyjnością, innowacją, zrównoważonym wzrostem gospodarczym, miejscami pracy i inwestycjami, a w szczególności są to:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  reforma instytucjonalna oraz skuteczne i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie administracji publicznej, faktyczna praworządność, reformy wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy;

b)  reforma instytucjonalna oraz skuteczne i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie administracji publicznej, faktyczna praworządność, w tym prawidłowe stosowanie prawa i polityki Unii, reformy wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, procesy prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencja i zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój sektorowy oraz wspieranie innowacji;

c)  otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, publiczny udział w przedsiębiorstwach, handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencja i zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój sektorowy oraz wspieranie innowacji;

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  polityki dotyczące sektora rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

e)  strategie polityczne dotyczące wdrażania działań na rzecz klimatu, promowania efektywności energetycznej, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł energii i położenia kresu izolacji energetycznej państw członkowskich i regionów, a także sektora rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f)  polityki sektora finansów oraz dostęp do finansowania.

(f)  polityka w zakresie sektora finansowego w tym promowanie wiedzy dotyczącej tego sektora, stabilność finansowa, dostęp do finansowania i kredytowanie gospodarki realnej, opracowywanie i przekazywanie danych i statystyk oraz monitorowanie ich jakości, a także polityka mająca na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach programu, składa wniosek o wsparcie skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia technicznego w ramach programu, składa wniosek o wsparcie techniczne skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ze względu na zasady przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Ze względu na istniejące działania i środki finansowane z funduszy unijnych lub innych unijnych programów Komisja określa, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, obszary priorytetowe, które zostaną objęte wsparciem, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia.

2.  Ze względu na zasady przejrzystości, równego traktowania, pomocniczości, poszanowania partnerów społecznych i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Ze względu na istniejące działania i środki finansowane z funduszy unijnych lub innych unijnych programów, w szczególności z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Komisja, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określa priorytetowe działania na rzecz skutecznego wsparcia, w szczególności wyznacza danemu państwu członkowskiemu cele na podstawie art. 5 niniejszego rozporządzenia, harmonogram zakres przewidywanych środków wsparcia oraz szacunkową wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Wniosek o wsparcie można złożyć w następujących obszarach:

3.   Wniosek o wsparcie można złożyć w następujących obszarach:

a)  wdrażanie reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, w szczególności zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w ramach europejskiego semestru lub innych działań związanych z wdrażaniem prawa Unii;

a)  wdrażanie przez państwa członkowskie zrównoważonych reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

b)   wdrażanie programów dostosowań gospodarczych dla państw członkowskich, które otrzymują pomoc finansową Unii na podstawie obowiązujących instrumentów, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/201323 skierowanym do państw członkowskich strefy euro oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/200224 skierowanym do państw członkowskich niebędących członkami strefy euro;

b)   wdrażanie programów dostosowań gospodarczych dla państw członkowskich, które otrzymują pomoc finansową Unii na podstawie obowiązujących instrumentów, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/201323 skierowanym do państw członkowskich strefy euro oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/200224 skierowanym do państw członkowskich niebędących członkami strefy euro;

c)  wdrażanie przez państwa członkowskie reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie zrównoważonych inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

c)  wdrażanie zrównoważonych reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, w szczególności zaleceń dla poszczególnych państw wydanych w ramach europejskiego semestru lub innych działań związanych z wdrażaniem prawa Unii;

_____________

________________

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1).

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1).

24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1).

24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1).

(Litery a) i c) w tekście Komisji stały się odpowiednio literami c) i a) w poprawce Parlamentu. Obie litery zostały również zmienione.)

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacja wsparcia

Organizacja wsparcia technicznego

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może określić wsparcie przewidziane dla państwa korzystającego z pomocy we współpracy z innymi państwami członkowskimi lub organizacjami międzynarodowymi.

1.  Komisja może określić wsparcie techniczne przewidziane dla państwa korzystającego z pomocy we współpracy z innymi państwami członkowskimi lub organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo korzystające z pomocy, we współpracy z Komisją, może stworzyć partnerstwo z jednym państwem członkowskim lub większą ich liczbą, występującymi w charakterze partnerów wspomagających reformy w odniesieniu do konkretnych obszarów. Partner wspomagający reformy pomaga, we współpracy z Komisją, w formułowaniu strategii, planów reform, projektuje wsparcie na wysokim poziomie lub nadzoruje wdrażanie strategii lub projektów.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oprócz puli środków określonej w art. 9 program może być również finansowany z dodatkowych wkładów państw członkowskich.

1.  Oprócz puli środków określonej w art. 9 program może być również finansowany z dodatkowych dobrowolnych wkładów państw członkowskich.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do połowy 2019 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. sprawozdanie z oceny ex post.

2.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z realizacji programu, a do końca grudnia 2021 r. przedkłada sprawozdanie z oceny ex post. W rocznym sprawozdaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, uzasadnienie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia państwom członkowskim, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy dostosować lub przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to uwzględniać ma również ocenę dalszej adekwatności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu programu.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy zmienić lub przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu.

skreśla się

Poprawka     40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  liczba celów określonych w planie wsparcia, które zostały osiągnięte przez państwo korzystające z pomocy.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020

Odsyłacze

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

2.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

2.12.2015

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

12.5.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Costas Mavrides

12.5.2016

Rozpatrzenie w komisji

13.7.2016

10.10.2016

 

 

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

8

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


OPINIA Komisji Budżetowej (10.11.2016)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Olbrycht

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania konkurencyjności w Europie i pobudzania inwestycji w realnej gospodarce.

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania konkurencyjności w Europie i pobudzania zrównoważonych inwestycji w realnej gospodarce.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenia wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne.

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenia wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne. Komisja powinna dodatkowo zwiększyć grupę dostępnych ekspertów, których można by oddelegowywać na zasadzie ad hoc do pracy nad projektami wsparcia w państwach członkowskich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”13 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”14 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie. W tym kontekście działania wspierające prowadzone w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Działania podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym lub ogólnounijnym, a które przyczynią się do spójnego i konsekwentnego wdrożenia prawa unijnego. Dodatkowo działania te powinny przyczynić się do dalszego wzmacniania zaufania i upowszechniania współpracy z Komisją i pomiędzy państwami członkowskimi. W porównaniu z państwami członkowskimi Unia ma ponadto lepsze możliwości stworzenia platformy na potrzeby przedstawiania dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej.

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”13 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”14 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie. W tym kontekście działania wspierające prowadzone w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na poziomie regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym. Działania podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym lub ogólnounijnym, a które przyczynią się do spójnego i konsekwentnego wdrożenia prawa unijnego. Dodatkowo działania te powinny przyczynić się do dalszego wzmacniania zaufania i upowszechniania współpracy z Komisją i pomiędzy państwami członkowskimi. W porównaniu z państwami członkowskimi Unia ma ponadto lepsze możliwości stworzenia platformy na potrzeby przedstawiania dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 z 19 października 2010 r.

13 COM(2010)700 z 19 października 2010 r.

14 COM(2011)500 final z 29 czerwca 2011 r.

14 COM(2011)500 final z 29 czerwca 2011 r.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W niniejszym rozporządzeniu określa się pulę środków finansowych na cały czas trwania programu, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, na potrzeby Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Finansowanie programu w drodze przesunięcia, z inicjatywy Komisji, środków przeznaczonych pierwotnie na pomoc techniczną może zostać uznane jedynie za jednorazowe rozwiązanie, które nie powinno tworzyć precedensu dla finansowania przyszłych inicjatyw w tej dziedzinie. Ewentualny wniosek ustawodawczy dotyczący kontynuacji programu w nowych wieloletnich ramach finansowych powinien przewidywać odrębne nowe środki przeznaczone wyłącznie na ten program.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Uwzględniając znaczenie kontynuacji wysiłków państw członkowskich na rzecz przeprowadzania i wdrażania reform strukturalnych, instytucjonalnych i administracyjnych, konieczne jest umożliwienie zastosowania 100% poziomu współfinansowania kosztów kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć cele programu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami współfinansowania i niedochodowości.

(16)  Uwzględniając znaczenie kontynuacji wysiłków państw członkowskich na rzecz przeprowadzania i wdrażania reform strukturalnych, instytucjonalnych i administracyjnych, konieczne jest umożliwienie zastosowania do 100 % poziomu współfinansowania kosztów kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć cele programu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami współfinansowania i niedochodowości.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby ułatwić ocenę programu, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie ramy monitorowania jego wyników. Należy przeprowadzić ocenę śródokresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności i jego wartości dodanej na poziomie europejskim. Ponadto w końcowej ocenie należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny się opierać na wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu.

(20)  Aby ułatwić ocenę programu oraz realizację określonych celów, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie ramy monitorowania jego wyników. Ramy te powinny także uwzględniać wnioski wyciągnięte w trakcie realizacji programu. Należy sporządzić roczne sprawozdanie z kontroli w sprawie realizacji programu, w tym analizę stosowania kryteriów oceny wniosku o udzielenie wsparcia, ocenę okresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności, jego wartości dodanej na poziomie europejskim, a także ocenę perspektyw programu w następnym okresie programowania finansowego. Ponadto w ocenie ex post należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny się opierać na wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można również pokrywać wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, niezbędnymi dla zarządzania programem i osiągnięcia jego celów, w szczególności wydatki na opracowania, spotkania z ekspertami, działalność informacyjną i komunikacyjną, w tym na komunikację instytucjonalną dotyczącą priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z technologiami informacyjnymi nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, a także wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, jakie ponosi Komisja w związku z zarządzaniem programem.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu wynosi maksymalnie 142 800 000 EUR.

1.  Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu jest ustalona w kwocie142 800 000 EUR.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można również pokrywać wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, niezbędnymi dla zarządzania programem i osiągnięcia jego celów, w szczególności wydatki na opracowania, spotkania z ekspertami, działalność informacyjną i komunikacyjną, w tym na komunikację instytucjonalną dotyczącą priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z technologiami informacyjnymi nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, a także wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, jakie ponosi Komisja w związku z zarządzaniem programem.

skreśla się

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do połowy 2019 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. sprawozdanie z oceny ex post.

2.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z kontroli w sprawie realizacji programu, w tym analizę stosowania kryteriów, o których mowa w art. 7 ust. 2, dotyczących oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przez państwa członkowskie, sprawozdanie z oceny okresowej w terminie najpóźniej do końca 2018 r. oraz sprawozdanie z oceny ex post do końca grudnia 2021 r.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy zmienić lub przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu.

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy przewidzieć ponownie w następnych ramach finansowych, przeznaczając na nie specjalną pulę środków finansowych. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 91 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  0,35 % zasobów ogólnych po odliczeniu wsparcia na rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w art. 92 ust. 6, i pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, o której mowa w art. 92 ust. 7, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, z których 112 233 000 EUR przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów programu.

3.  0,35 % zasobów ogólnych po odliczeniu wsparcia na rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w art. 92 ust. 6, i pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, o której mowa w art. 92 ust. 7, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, z których 112 233 000 EUR w cenach bieżących przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów programu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013

Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może wykorzystać do 0,25 % rocznego przydziału środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym kosztów utworzenia i funkcjonowania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 52 i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego, o której mowa w art. 53 niniejszego rozporządzenia z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, z których część w wysokości maksymalnie 30 567 000 przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów tego programu.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może wykorzystać do 0,25 % rocznego przydziału środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym kosztów utworzenia i funkcjonowania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 52 i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego, o której mowa w art. 53 niniejszego rozporządzenia z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, z których część w wysokości maksymalnie 30 567 000 EUR w cenach bieżących przeznacza się na Program wspierania reform strukturalnych na potrzeby wykorzystania w zakresie i do celów tego programu.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020

Odsyłacze

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

2.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.12.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jan Olbrycht

18.1.2016

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (10.11.2016)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Csaba Sógor

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ze względu na kryzys gospodarczy potrzeba przeprowadzenia reform strukturalnych w Unii Europejskiej jest jeszcze bardziej wyraźna i pilna. W czerwcu 2010 r. szefowie państw i rządów wszystkich państw członkowskich UE przyjęli strategię „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W strategii uznano, że spowolnienie gospodarcze ujawniło problemy strukturalne europejskiej gospodarki. Wspólna odpowiedź UE na tę sytuację miała na celu nie tylko powrót do stanu sprzed kryzysu. Zaznaczono w niej także, że państwa członkowskie i UE powinny zwiększyć wysiłki na rzecz wdrożenia niezbędnych reform strukturalnych, które przywróciłyby wzrost i zapewniłyby trwały rozwój europejskiej gospodarki, pomagając UE wyjść z kryzysu silniejszą niż kiedykolwiek.

Sześć lat po wdrożeniu strategii „Europa 2020” to zobowiązanie jest dalekie od realizacji.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podziela pogląd, że większość państw członkowskich UE nie może pozwolić sobie na dalsze opóźnienia w realizowaniu ambitnych reform. W swoim sprawozdaniu z 2016 r. w sprawie dążenia do rozwoju OECD stwierdziła, że „perspektywy światowego rozwoju są w bliskiej przyszłości mało przejrzyste, ponieważ handel na świecie spowalnia, a odbicie w rozwiniętych gospodarkach jest hamowane ciągle niskim wskaźnikiem inwestycji. Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia reform strukturalnych, a także wsparcia polityki popytu w celu trwałego zwiększenia produktywności i tworzenia miejsc pracy, co przyczyni się do zwiększenia kapitału. [...] W związku z mało przejrzystymi perspektywami gospodarczymi na świecie istnieje uzasadniona konieczność nadania priorytetu reformom, które oprócz stymulowania zatrudnienia i wydajności, mogą w jak największym stopniu wesprzeć przedsiębiorczość w perspektywie krótkoterminowej”.

Proces odpowiedniego przygotowywania i wdrażania reform może być niezwykle żmudny i wymaga wysokich umiejętności analitycznych, a także umiejętności w zakresie planowania i zarządzania oraz dostępu do informacji i odpowiednich zasobów ludzkich. Ocena doświadczeń zdobytych przez grupę zadaniową ds. Grecji sugeruje, że dostępność wsparcia technicznego może być kluczowa w realizacji reform, jednak jego wpływ może być poważnie ograniczony brakiem jasnej strategii. Doświadczenie to wskazuje także, że wsparcie techniczne powinno być dostępne nie tylko w czasach kryzysu. W opinii sprawozdawcy jest ono najlepiej wykorzystywane do tworzenia strukturalnie stabilnych i odpornych gospodarek gotowych na przyszłe wyzwania.

W związku z tym wniosek Komisji w sprawie ustanowienia programu wspierania reform strukturalnych zapewniającego wsparcie przy realizacji szerokiego wachlarza reform jest mile widzianą inicjatywą, ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE powinny mieć możliwość ubiegania się o wsparcie i otrzymywania go, tak by mogły przeprowadzać reformy, które pozwolą stworzyć zdrowe otoczenie gospodarcze, stymulować wzrost i zatrudnienie, a także podnieść poziom życia obywateli.

Jako źródło finansowania nowego programu Komisja wskazała politykę spójności, a konkretniej rzecz biorąc zasoby przeznaczane na wsparcie techniczne z inicjatywy Komisji. Wybór ten budzi obawy, które należy wziąć pod uwagę, ponieważ brakuje zdecydowanego potwierdzenia, czy potrzeby państw członkowskich w zakresie budowy potencjału w celu skutecznego i wydajnego zarządzania funduszami w nowych i bardziej skomplikowanych ramach regulacyjnych okażą się finalnie mniejsze niż początkowo przewidywano. Jednocześnie nie należy lekceważyć faktu, że rodzaj reform realizowanych w ramach programu przyczyniłby się w gruncie rzeczy do stworzenia korzystnego otoczenia, które mogłoby pomóc państwom członkowskim czerpać pełne korzyści z inwestycji zarówno w aktywa twarde, jak i miękkie, w tym dzięki zwiększeniu wskaźnika absorpcji, realizowanych w ramach polityki spójności.

Mając na uwadze różnice w poziomach rozwoju państw członkowskich, a także w dostępności wysokiej jakości wiedzy w zakresie opracowywania i wdrażania głębokich reform strukturalnych, niektóre kraje będą miały większą szansę na korzystanie z tego wsparcia. Niemniej jednak wszystkie pomyślnie przeprowadzone reformy doprowadzą w końcu do zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w UE.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Ponadto, na podstawie art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, polityki Unii wymagają wzięcia pod uwagę wymogów ochrony środowiska w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.

skreśla się

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Artykuły 5 i 148 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowią, że Rada, na wniosek Komisji i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim, każdego roku opracowuje wytyczne dotyczące koordynacji polityki zatrudnienia państw członkowskich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Kilka państw członkowskich ma za sobą procesy dostosowawcze mające na celu korektę nagromadzonych w przeszłości zakłóceń równowagi makroekonomicznej lub w takich procesach uczestniczy; wiele z tych państw musi również sprostać wyzwaniom związanym z niskim potencjałem wzrostu. Unia przyjęła wdrożenie reform strukturalnych za jeden ze swoich priorytetów politycznych przyczyniających się do trwałego ożywienia gospodarczego, uwolnienia potencjału wzrostu na potrzeby wzmocnienia zdolności dostosowawczej i wsparcia procesu konwergencji.

(3)  Kilka państw członkowskich ma za sobą procesy dostosowawcze mające na celu korektę nagromadzonych w przeszłości zakłóceń równowagi makroekonomicznej i społecznej lub w takich procesach uczestniczy; wiele z tych państw boryka się z wyzwaniami związanymi z niskim potencjałem wzrostu, wysoką stopą bezrobocia, nasilonym kryzysem w swoich głównych systemach produkcji, coraz większymi dysproporcjami społecznymi oraz podwyższonym ryzykiem ubóstwa ludności. Dlatego też istnieje potrzeba przeprowadzenia odpowiedzialnych społecznie, inteligentnych, trwałych i sprzyjających włączeniu społecznemu reform spełniających wymogi, o których mowa w art. 9 TFUE. W związku z tym Unia przyjęła wdrożenie takich reform strukturalnych za jeden ze swoich priorytetów politycznych przyczyniających się do trwałego ożywienia gospodarczego, uwolnienia potencjału wzrostu na potrzeby wzmocnienia zdolności dostosowawczej, stymulowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, zwiększenia inwestycji oraz wsparcia procesu pozytywnej konwergencji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Reformy to z natury rzeczy złożone procesy, które wymagają zastosowania kompletnego mechanizmu opartego na wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach. Wdrażanie reform strukturalnych w różnorodnych dziedzinach polityki publicznej stanowi wyzwanie, ponieważ potrzeba czasu na to, aby korzyści z nich płynące stały się widoczne. Istotne jest zatem wczesne i skuteczne opracowywanie oraz wdrażanie reform, w tym w gospodarkach, które dotknął kryzys lub które są słabe strukturalnie. W tym kontekście udzielanie przez Unię wsparcia w formie pomocy technicznej miało kluczowe znaczenie w procesie wspierania w ostatnich latach dostosowania gospodarczego w Grecji i na Cyprze.

(4)  Reformy to z natury rzeczy złożone procesy, które wymagają woli politycznej, zdolności do podjęcia dialogu i współpracy na wielu szczeblach, zasobów budżetowych i administracyjnych oraz zastosowania kompletnego mechanizmu opartego na wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach. Wdrażanie reform strukturalnych w różnorodnych dziedzinach polityki publicznej stanowi wyzwanie, ponieważ potrzeba czasu na to, aby ich wyniki stały się widoczne. Istotne jest zatem wczesne i skuteczne opracowywanie oraz wdrażanie reform, w tym w gospodarkach, które dotknął kryzys lub które są słabe strukturalnie. W tym kontekście udzielanie przez Unię wsparcia w formie pomocy technicznej było istotne w procesie wspierania konsolidacji budżetowej i reform strukturalnych mających miejsce w ostatnich latach, szczególnie w państwach członkowskich objętych programami dostosowań gospodarczych. Dlatego Unia powinna uwzględnić wnioski płynące z programów, które miały na celu wspieranie w ostatnich latach dostosowania gospodarczego w Grecji i na Cyprze. Fundamentalne znaczenie dla skuteczności programów wsparcia ma także zaangażowanie zainteresowanych stron w opracowywanie reform, przeprowadzanie ocen skutków oraz podejmowanie odpowiedzialności za te reformy przez państwa członkowskie, w tym władze regionalne i lokalne, partnerów społecznych oraz społeczeństwo obywatelskie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W ramach europejskiego semestru Parlament Europejski wskazał1a społecznie odpowiedzialne reformy, które muszą opierać się na solidarności, integracji, sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwym podziale dóbr, czyli modelu, który gwarantuje równość i ochronę społeczną, chroni najsłabsze grupy społeczne i poprawia poziom życia wszystkich obywateli.

 

__________________

 

1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0059)).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia na potrzeby stawienia czoła wyzwaniom związanym z opracowaniem i wdrożeniem reform strukturalnych. Wyzwania te są uwarunkowane różnymi czynnikami, w tym ograniczoną zdolnością administracyjną i instytucjonalną bądź niewłaściwym stosowaniem i wdrażaniem prawodawstwa unijnego.

(5)  Państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia na potrzeby stawienia czoła wyzwaniom związanym z opracowaniem i wdrożeniem trwałych reform strukturalnych zgodnie ze społeczno-gospodarczymi celami Unii, w tym ze wsparcia na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia trwałych i godnych miejsc pracy, wspierania solidnych inwestycji publicznych oraz rozwoju społecznego. Wyzwania te są uwarunkowane różnymi czynnikami, w tym ograniczoną zdolnością administracyjną i instytucjonalną bądź niewłaściwym stosowaniem i wdrażaniem prawodawstwa unijnego, co mogłoby prowadzić do nieodpowiednio opracowanych reform, które nie umożliwiałyby osiągnięcia tych celów. Fakty te mogą mieć z kolei wpływ na długoterminowy potencjał wzrostu niektórych państw członkowskich i pośrednio wpływać na zapewnianie opieki społecznej i tworzenie miejsc pracy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Unia ma długoletnie doświadczenia w zakresie udzielania konkretnego wsparcia administracjom krajowym i innym organom państw członkowskich w obszarze budowania zdolności i innych tego rodzaju działaniach w pewnych obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w związku z wdrażaniem polityki spójności. Doświadczenie zyskane przez Unię przy udzielaniu pomocy organom krajowym przy wdrażaniu reform powinno zostać wykorzystane do wzmocnienia zdolności Unii na potrzeby wspierania państw członkowskich. Kompleksowe i zintegrowane działania są naprawdę potrzebne w celu zapewnienia wsparcia dla tych państw członkowskich, które przeprowadzają reformy sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i które zwróciły się o takie wsparcie do Unii.

(6)  Instytucje i organy Unii mają długoletnie doświadczenia w zakresie udzielania konkretnego wsparcia administracjom krajowym lub administracjom wyższego szczebla niż krajowy państw członkowskich w obszarze budowania zdolności i innych tego rodzaju działaniach w pewnych obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w związku z wdrażaniem polityki spójności. Doświadczenie zyskane przez instytucje i organy Unii we wspieraniu krajowych i regionalnych władz opracowujących i wdrażających pluralistyczne i trwałe reformy powinno zostać wykorzystane do wzmocnienia zdolności Unii na potrzeby wspierania zainteresowanych państw członkowskich, aby pomóc w zwiększeniu ich potencjału w zakresie wzrostu i spójności społecznej przez środki mające na celu zwiększenie wskaźników zatrudnienia, zwalczanie wykluczenia i ubóstwa oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej i kształcenia. Te środki wsparcia powinny opierać się na kompleksowym i zintegrowanym podejściu uwzględniającym powiązania między poszczególnymi dziedzinami reform a zdolnością do partnerskiego współdziałania wszystkich poziomów sprawowania rządów, przy poszanowaniu ram instytucjonalnych właściwych dla każdego państwa członkowskiego i obejmujących także wszystkie zainteresowane strony.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 19/2015 zatytułowanym „Usprawnienie pomocy technicznej dla Grecji wymaga poświęcenia większej uwagi rezultatom” uznano, że udzielanie pomocy technicznej państwom członkowskim powinno opierać się na strategii obejmującej dobrze zdefiniowane cele. Sprawozdanie to zawiera także przydatne zalecenia, które należy wziąć pod uwagę, a które dotyczą sposobu, w jaki Komisja może zwiększyć swoje wsparcie dla państw członkowskich, w tym przez zwiększenie odpowiedzialności za reformy oraz ich skuteczności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania konkurencyjności w Europie i pobudzania inwestycji w realnej gospodarce.

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie opracowania i wdrożenia społeczno-gospodarczych reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających trwałemu wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE, w szczególności europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, wzmacniania konkurencyjności w Europie, tworzenia stabilnych i trwałych miejsc pracy, zwiększenia produktywności, pobudzania zrównoważonych inwestycji w realnej gospodarce, a także zagwarantowania wysokiej jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej i kształcenia, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy określaniu i realizacji programu Unia powinna brać pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Ponadto, na podstawie art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, strategie polityczne Unii wymagają wzięcia pod uwagę wymogów ochrony środowiska w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Artykuł 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że w celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny działać z jak największym poszanowaniem zasady otwartości.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wsparcie w ramach programu powinno być udzielane przez Komisję na wniosek państwa członkowskiego, w takich dziedzinach jak budżet i podatki, zadania publiczne, reformy administracyjne i instytucjonalne, wymiar sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, konkurencja, zamówienia publiczne, procesy prywatyzacyjne, dostęp do finansowania, inwestycje, handel, zrównoważony rozwój, innowacje, kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące zatrudnienia, ochrona zdrowia, polityka w zakresie azylu i migracji, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz polityki sektora finansów.

(8)  Wsparcie w ramach programu powinno być udzielane przez Komisję na wniosek państwa członkowskiego w dziedzinach, w których państwa członkowskie zidentyfikowały konkretne potrzeby, takich jak budżet i podatki, zadania publiczne, reformy administracyjne i instytucjonalne, wymiar sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, walka z pracą nierejestrowaną i firmami przykrywkami, otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, konkurencja, zamówienia publiczne, procesy prywatyzacyjne, dostęp do finansowania, inwestycje, handel, zrównoważony rozwój, innowacje, kształcenie i szkolenie, polityka społeczna i zatrudnienia, walka z ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego, ochrona zdrowia, polityka w zakresie azylu i migracji, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz polityki sektora finansów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Należy określić działania kwalifikowalne, dzięki którym cel programu ma zostać osiągnięty.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Państwa członkowskie powinny móc zwrócić się o wsparcie ze strony Komisji w ramach programu w związku z wdrażaniem reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, a w szczególności zaleceń dla poszczególnych krajów w kontekście europejskiego semestru, w związku z działaniami odnoszącymi się do wdrażania prawodawstwa unijnego, jak również w związku z wdrażaniem programów dostosowań gospodarczych. Państwa powinny również móc zwrócić się o wsparcie w związku z reformami realizowanymi z ich własnej inicjatywy w celu uzyskania zrównoważonego poziomu inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

(9)  Państwa członkowskie powinny móc zwrócić się o wsparcie ze strony Komisji w ramach programu w związku z wdrażaniem swoich reform w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, a w szczególności odnośnych zaleceń dla poszczególnych krajów w kontekście europejskiego semestru, w związku z działaniami odnoszącymi się do wdrażania prawodawstwa unijnego, polityk i strategii, jak również w związku z wdrażaniem programów dostosowań gospodarczych. Państwa powinny również móc zwrócić się o wsparcie w związku z reformami realizowanymi z ich własnej inicjatywy w celu uzyskania zrównoważonego poziomu inwestycji, tworzenia miejsc pracy, wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, spójności społecznej i włączenia społecznego, a także odpowiedniej ochrony socjalnej. W celu zapewnienia realizowanym reformom wysokiego poziomu wsparcia państwa członkowskie, które chcą skorzystać z programu, powinny, w procesie sporządzania wniosków, konsultować się z zainteresowanymi stronami, takimi jak władze lokalne i regionalne, partnerzy gospodarczy i społeczni oraz społeczeństwo obywatelskie, zgodnie z odnośnymi przepisami kodeksu postępowania dotyczącego partnerstwa w kontekście polityki spójności, a także z parlamentami krajowymi.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenia wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne.

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenia wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, przejrzystości, partnerstwa, autonomii partnerów społecznych, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, uzasadnienia reformy, w tym wyników konsultacji z odnośnymi zainteresowanymi stronami i partnerami, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnych działań i środków finansowanych z funduszy Unii lub innych programów i instrumentów unijnych. Decyzja dotycząca udzielenia wsparcia w ramach programu powinna zostać podjęta w postaci umowy dotyczącej technicznego wsparcia, w ramach której w oparciu o konkretne potrzeby zidentyfikowane przez odnośne państwo członkowskie, Komisja i dane państwo członkowskie powinni osiągnąć porozumienie w zakresie priorytetowych obszarów, zakresu i orientacyjnego harmonogramu środków wsparcia, które zostaną zastosowane, a także całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia. Czyniąc to, Komisja i dane państwo członkowskie powinni wziąć pod uwagę istniejący podział uprawnień między różnymi szczeblami sprawowania rządów, a także fakt, że część konkretnych zaleceń dla poszczególnych krajów skierowana jest do organów lokalnych i regionalnych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”13 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”14 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie. W tym kontekście działania wspierające prowadzone w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Działania podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym lub ogólnounijnym, a które przyczynią się do spójnego i konsekwentnego wdrożenia prawa unijnego. Dodatkowo działania te powinny przyczynić się do dalszego wzmacniania zaufania i upowszechniania współpracy z Komisją i pomiędzy państwami członkowskimi. W porównaniu z państwami członkowskimi Unia ma ponadto lepsze możliwości stworzenia platformy na potrzeby przedstawiania dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej.

(11)  Komunikaty Komisji „Przegląd budżetu UE”13 oraz „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”14 podkreślają znaczenie ukierunkowania finansowania na działania mające wyraźną europejską wartość dodaną, tj. takie działania, w przypadku których interwencje unijne mogą przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniem przeprowadzanym przez same państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201214a oraz zasadami dotyczącymi jego stosowania. W tym kontekście działania wspierające prowadzone w ramach programu powinny zapewnić komplementarność i synergię z innymi programami i politykami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym. Działania podjęte w ramach programu powinny pozwolić na opracowanie i wdrożenie rozwiązań stanowiących odpowiedź na krajowe wyzwania, które mają wpływ transgraniczny lub ogólnounijny, a które przyczynią się do poprawy wdrożenia prawa unijnego, polityk oraz strategii. W porównaniu z państwami członkowskimi Unia ma ponadto lepsze możliwości stworzenia platformy na potrzeby przedstawiania dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak również wykorzystywania wiedzy specjalistycznej w celu opracowania rozwiązań przystosowanych do konkretnej sytuacji wnioskujących państw członkowskich.

__________________

__________________

13 COM(2010) 700 z dnia 19 października 2010 r.

13 COM(2010) 700 z dnia 19 października 2010 r.

14 COM(2011) 500 wersja ostateczna z dnia 29 czerwca 2011 r.

14 COM(2011) 500 wersja ostateczna z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

14a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Źródło finansowania tego programu nie powinno stanowić precedensu dla jakichkolwiek późniejszych wniosków. W kontekście przeglądu śródokresowego Komisja i Trybunał Obrachunkowy powinny koniecznie skrupulatnie przeanalizować przydatność programu, jego europejską wartość dodaną i kwestię, czy inne źródła finansowania mogą być brane pod uwagę w tym zakresie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Państwa członkowskie, które wnoszą o udzielenie wsparcia, powinny móc przekazać dodatkowe środki do puli środków finansowych przeznaczonych na program. Obecnie rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 ogranicza możliwość przeniesienia środków przeznaczonych na pomoc techniczną z inicjatywy państwa członkowskiego na rzecz tych państw członkowskich, które doświadczają tymczasowych trudności budżetowych. Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 powinno zatem zostać zmienione, aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim finansowy udział w programie. Zasoby przekazane do budżetu unijnego powinny być wykorzystywane do wspierania działań przyczyniających się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu bądź na potrzeby poszczególnych funduszy w danych państwach członkowskich.

(14)  Państwa członkowskie, które wnoszą o udzielenie wsparcia, powinny mieć możliwość przekazania dodatkowych środków do puli środków finansowych przeznaczonych na program. Obecnie rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 ogranicza możliwość przeniesienia środków przeznaczonych na pomoc techniczną z inicjatywy państwa członkowskiego na rzecz tych państw członkowskich, które doświadczają tymczasowych trudności budżetowych. Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 powinno zatem zostać zmienione, aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim finansowy udział w programie. Zasoby przekazane do budżetu unijnego powinny być wykorzystywane do wspierania działań przyczyniających się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu bądź na potrzeby poszczególnych funduszy w danych państwach członkowskich przez zwiększoną skuteczność i wydajność oraz wzmożoną absorpcję funduszy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno być wdrażane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201218 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Komisja powinna przyjąć wieloletni program prac, który określa cele polityczne, oczekiwane wyniki po udzieleniu wsparcia i priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Te elementy powinny zostać doprecyzowane w rocznych programach prac przyjętych w drodze rozporządzeń wykonawczych.

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno być wdrażane zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012. Komisja powinna być upoważniona do przyjmowania w drodze aktów delegowanych wieloletnich programów prac określających cele społeczne i gospodarcze, oczekiwane wyniki po udzieleniu wsparcia i priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Wieloletnie programy prac powinny także wyznaczać przejrzyste kryteria, które zostaną przyjęte w celu określenia porządku pierwszeństwa działań programu i przydziału dostępnych zasobów. Te elementy powinny zostać doprecyzowane w rocznych programach prac przyjętych w drodze rozporządzeń wykonawczych.

__________________

 

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

 

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Uwzględniając znaczenie kontynuacji wysiłków państw członkowskich na rzecz przeprowadzania i wdrażania reform strukturalnych, instytucjonalnych i administracyjnych, konieczne jest umożliwienie zastosowania 100% poziomu współfinansowania kosztów kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć cele programu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami współfinansowania i niedochodowości.

(16)  Uwzględniając znaczenie kontynuacji wysiłków państw członkowskich na rzecz przeprowadzania i wdrażania społecznie odpowiedzialnych i trwałych reform strukturalnych, instytucjonalnych i administracyjnych, konieczne jest umożliwienie zastosowania do 100 % poziomu współfinansowania kosztów kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć cele programu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami współfinansowania i niedochodowości.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania, na wniosek państwa członkowskiego, środków szczególnych w odniesieniu do określonej części rocznego programu prac, zgodnie z celami i działaniami kwalifikowalnymi w ramach programu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb.

(17)  W razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, Komisja i dane państwo członkowskie powinni mieć możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie przyjęcia, na wniosek państwa członkowskiego, środków szczególnych w odniesieniu do określonej części rocznego programu prac, zgodnie z celami i działaniami kwalifikowalnymi w ramach programu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby zapewnić skuteczne i spójne przydzielanie środków z budżetu unijnego i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania w ramach programu powinny mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących programów unijnych, przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego wydatku. Komisja i dane państwo członkowskie powinny w szczególności, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, zapewnić na poziomie Unii i państw członkowskich, na wszystkich etapach procesu, skuteczną koordynację na potrzeby zapewnienia spójności, komplementarności i synergii między źródłami finansowania wspierającymi działania w odpowiednich państwach członkowskich, przy zachowaniu ścisłych powiązań z tym programem, w szczególności z działaniami finansowanymi z funduszy unijnych w państwach członkowskich.

(18)  Aby zapewnić skuteczne i spójne przydzielanie środków z budżetu unijnego i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania w ramach programu powinny mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących programów unijnych, przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego wydatku. Komisja i dane państwo członkowskie powinny w szczególności, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, zapewnić na poziomie Unii i państw członkowskich, na wszystkich etapach procesu, skuteczną koordynację na potrzeby zapewnienia spójności, komplementarności i synergii między działaniami finansowanymi z funduszy unijnych, programów i instrumentów oraz wsparcia udzielanego przez inne odnośne organizacje międzynarodowe.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Należy chronić interesy finansowe Unii z zastosowaniem proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym prewencji, wykrywania i analizy nieprawidłowości, odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar.

(19)  Należy chronić interesy finansowe Unii z zastosowaniem proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym prewencji, wykrywania i analizy nieprawidłowości, odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar administracyjnych i finansowych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  Aby ułatwić ocenę programu, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie ramy monitorowania jego wyników. Należy przeprowadzić ocenę śródokresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności i jego wartości dodanej na poziomie europejskim. Ponadto w końcowej ocenie należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny się opierać na wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu.

20)  Aby ułatwić ocenę programu, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie ramy monitorowania wdrażania działań i wyników osiąganych przez program. Należy przeprowadzić zewnętrzną ocenę śródokresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności i jego wartości dodanej, w tym także w obszarach polityki związanych z konkurencyjnością, wzrostem gospodarczym, miejscami pracy i inwestycjami na szczeblu europejskim. Ponadto w końcowej ocenie należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny się opierać na wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu. Komisja powinna także publikować co roku informacje dotyczące wdrażania rocznych programów prac, w tym informacje dotyczące beneficjentów i dostawców pomocy technicznej, celów i priorytetów reform realizowanych za pomocą udzielanego wsparcia oraz przeznaczonych środków.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby przyjąć wykaz wskaźników służących do zmierzenia stopnia, w jakim cele programu zostały osiągnięte, w świetle doświadczeń zdobytych podczas wdrażania programu, kompetencję do przyjmowania aktów delegowanych w zakresie wprowadzania zmian do wykazu, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przekazać Komisji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(21)  Aby przyjąć wieloletnie programy prac oraz dostosować wykaz wskaźników służących do zmierzenia stopnia, w jakim cele programu zostały osiągnięte, w świetle doświadczeń zdobytych podczas wdrażania programu, kompetencję do przyjmowania aktów w zakresie przyjmowania wieloletnich programów prac i wprowadzania zmian do wykazu, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przekazać Komisji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz by konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić równy udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą regularnie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyjmowania wieloletnich i rocznych programów prac, uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji.

(22)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyjmowania rocznych programów prac, uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich poprzez wsparcie organów krajowych w zakresie środków mających reformować instytucje, sprawowanie rządów, administrację, sektory gospodarcze i społeczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, ponieważ zakres wsparcia zostanie ustalony wspólnie z danym państwem członkowskim.

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do trwałych reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich poprzez wsparcie techniczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  „organy krajowe” oznaczają organy państw członkowskich, w tym organy na szczeblu regionalnym i lokalnym, zgodnie z prawem krajowym;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  „umowa dotycząca wsparcia technicznego” oznacza dokument uzgodniony pomiędzy Komisją a państwem członkowskim korzystającym z pomocy, który określa warunki dotyczące udzielenia wsparcia w ramach programu, a także obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia i orientacyjny harmonogram oraz wkład finansowy z programu;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach programu finansuje się działania mające europejską wartość dodaną. W tym celu Komisja zapewnia, aby wybrane działania, na które ma zostać przyznane finansowanie, przyniosły skutek mający europejską wartość dodaną, przy czym monitoruje, czy europejska wartość dodana została rzeczywiście osiągnięta.

1.  W ramach programu finansuje się działania mające europejską wartość dodaną. W tym celu Komisja zapewnia, aby wybrane działania, na które ma zostać przyznane finansowanie, mogły przynosić skutek mający europejską wartość dodaną, przy czym monitoruje, czy europejska wartość dodana została rzeczywiście osiągnięta.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania prowadzone w ramach programu zapewniają europejską wartość dodaną w szczególności poprzez:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rozwój i wdrażanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania krajowe, które mają wpływ na wyzwania o charakterze transgranicznym bądź ogólnounijnym;

a)  rozwój i wdrażanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania krajowe, które mogą mieć transgraniczny i ogólnounijny wpływ;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ich komplementarność i synergię z innymi programami unijnymi i strategiami politycznymi na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym;

b)  ich komplementarność i synergię z innymi programami unijnymi i strategiami politycznymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ich wkład do konsekwentnego i spójnego wdrażania prawa Unii;

c)  ich wkład we wdrażanie prawa Unii;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ich wkład w dzielenie się dobrymi praktykami i budowanie ogólnounijnej platformy i sieci wiedzy specjalistycznej;

d)  ich wkład w dzielenie się dobrymi praktykami lub budowanie ogólnounijnej platformy i sieci wiedzy specjalistycznej;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  promowanie wartości europejskich, w szczególności solidarności i poszanowania praw podstawowych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  propagowanie wzajemnego zaufania między państwami korzystającymi z pomocy i Komisją oraz współpracy między państwami członkowskimi.

skreśla się

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz strukturalnych w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia organom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie instytucji, sprawowanie rządów, administracji oraz sektorów gospodarczych i społecznych podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi oraz z zamiarem zwiększenia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, liczby miejsc pracy i inwestycji, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE.

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz strukturalnych przeprowadzanych w sposób społecznie odpowiedzialny w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia technicznego organom krajowym w zakresie opracowywania i wdrażania środków mających na celu zwiększanie konkurencyjności, zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, godnych i trwałych miejsc pracy, zwiększenie wydajności i zrównoważonych inwestycji, a także wzmocnienie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspieranie wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych w opracowywaniu własnych reform na podstawie priorytetów, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą;

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych w opracowywaniu reform na podstawie ich priorytetów, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą oraz celów przyczynienia się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz wspierania spójności społecznej;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie organów krajowych w zakresie wzmacniania ich zdolności do formułowania, opracowywania i wdrażania reform i strategii oraz dążenie do zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność między celami i środkami we wszystkich sektorach;

b)  wspieranie organów krajowych w zakresie wzmacniania ich zdolności do formułowania, opracowywania i wdrażania strategii politycznych i reform związanych ze wzrostem gospodarczym i spójnością społeczną oraz dążenie do zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność między celami i środkami we wszystkich sektorach;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieranie organów krajowych w zakresie harmonizacji przepisów krajowych z prawem Unii i wdrażania prawa Unii;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie wysiłków organów krajowych mających na celu określenie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

c)  wspieranie – w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami – wysiłków organów krajowych mających na celu określenie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do osiągnięcia tych celów należy dążyć w ścisłej współpracy z państwami korzystającymi z pomocy.

Do osiągnięcia tych celów należy dążyć przy zachowaniu pełnej współpracy z państwami korzystającymi z pomocy, w należyty sposób uwzględniając priorytety państw członkowskich i dialog z partnerami społecznymi.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Cele szczegółowe określone w ust. 1 odnoszą się do obszarów polityki związanych z konkurencyjnością, wzrostem gospodarczym, miejscami pracy i inwestycjami, a w szczególności są to:

2.  Cele szczegółowe określone w ust. 1 odnoszą się do obszarów polityki związanych z konkurencyjnością, wzrostem sprzyjającym włączeniu społecznemu, trwałymi miejscami pracy, inwestycjami i spójnością społeczną, a w szczególności są to:

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  reforma instytucjonalna oraz skuteczne i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie administracji publicznej, faktyczna praworządność, reformy wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy;

b)  reforma instytucjonalna oraz skuteczne, wysokiej jakości i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie administracji publicznej, faktyczna praworządność, reforma wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, a także polityki służące zwalczaniu oszustw podatkowych i unikania opodatkowania;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, procesy prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencja i zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój sektorowy oraz wspieranie innowacji;

c)  otoczenie biznesowe, ponowne uprzemysłowienie, zmiany w systemach produkcji, sektory energetyczne, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, należycie uzasadnione pod względem społeczno-gospodarczym procesy prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencja i zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój sektorowy oraz wspieranie innowacji i cyfryzacji;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące rynku pracy, włączenie społeczne, system zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, system zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, polityki w zakresie azylu, migracji i ochrony granic;

d)  kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące rynku pracy w celu tworzenia trwałych miejsc pracy, walka z ubóstwem oraz promowanie włączenia społecznego, system zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, system zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej;

 

 

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  polityki w zakresie azylu, migracji i ochrony granic;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwo członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy z organami regionalnymi, wskazuje obszary polityki, w których zamierza podjąć działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pozyskiwanie wiedzy eksperckiej związanej z doradztwem politycznym, przemianami politycznymi oraz reformami ustawodawczymi, instytucjonalnymi, strukturalnymi lub administracyjnymi;

a)  pozyskiwanie wiedzy eksperckiej związanej z reformami ustawodawczymi, instytucjonalnymi, strukturalnymi lub administracyjnymi;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  formułowanie strategii, planów reform, przygotowywanie projektów aktów ustawodawczych i nieustawodawczych;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metod i, w odpowiednich przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  organizacja lokalnego wsparcia operacyjnego w obszarach takich jak azyl, migracja, kontrola graniczna;

e)  organizacja lokalnego wsparcia operacyjnego;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  budowanie potencjału informatycznego: rozwój, utrzymanie, eksploatacja i kontrola jakości infrastruktury IT oraz aplikacji niezbędnych do wdrożenia odpowiednich reform;

f)  budowanie potencjału informatycznego w celu rozwoju, utrzymania, eksploatacji i kontroli jakości infrastruktury IT oraz aplikacji niezbędnych do wdrożenia odpowiednich reform;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  projekty w zakresie komunikacji; nauka, współpraca, podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji oraz wymiana dobrych praktyk; organizowanie kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, kampanii medialnych i imprez, w tym komunikacji instytucjonalnej;

h)  projekty w zakresie komunikacji w kontekście realizowanych reform: nauka, współpraca, podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji oraz wymiana dobrych praktyk; organizowanie kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, kampanii medialnych i imprez;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  opracowywanie i publikowanie materiałów pozwalających rozpowszechniać informacje oraz wyniki programu; tworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemów i narzędzi wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;

i)  opracowywanie i publikowanie materiałów służących rozpowszechnianiu informacji o programie oraz jego wyników, w tym przez tworzenie, eksploatację i obsługę systemów i narzędzi wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach programu, składa wniosek o wsparcie skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach programu, składa wniosek o wsparcie skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego. Przed złożeniem wniosku państwa członkowskie angażują swoje parlamenty oraz, zgodnie z zasadą partnerstwa, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, swoich partnerów we władzach regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ze względu na zasady przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Ze względu na istniejące działania i środki finansowane z funduszy unijnych lub innych unijnych programów Komisja określa, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, obszary priorytetowe, które zostaną objęte wsparciem, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia.

2.  Ze względu na zasady pomocniczości, przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, uzasadnienia reformy, w tym wyników konsultacji z odnośnymi zainteresowanymi stronami i partnerami, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do przewidywanych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych, ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejących działań i środków finansowanych z funduszy unijnych lub innych unijnych programów i instrumentów.

 

Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia w ramach programu podejmuje się w formie umowy dotyczącej wsparcia technicznego, w ramach której, w oparciu o konkretne potrzeby określone przez odnośne państwo członkowskie, Komisja i dane państwo członkowskie uzgadniają obszary priorytetowe, zakres oraz orientacyjny harmonogram środków wsparcia, a także wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wdrażanie przez państwa członkowskie reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie zrównoważonych inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

c)  wdrażanie przez państwa członkowskie reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie zrównoważonych inwestycji, tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie konkurencyjności oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Po zatwierdzeniu pomocy dla państwa członkowskiego władze krajowe państwa członkowskiego korzystającego z pomocy udzielają parlamentowi krajowemu, odnośnym komitetom doradczym oraz partnerom społecznym informacji na temat zawartej umowy dotyczącej wsparcia technicznego, z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może określić wsparcie przewidziane dla państwa korzystającego z pomocy we współpracy z innymi państwami członkowskimi lub organizacjami międzynarodowymi.

1.  Komisja, za zgodą państwa członkowskiego korzystającego z pomocy, może określić wsparcie przewidziane dla państwa korzystającego z pomocy we współpracy z innymi państwami członkowskimi lub organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo korzystające z pomocy, we współpracy z Komisją, może stworzyć partnerstwo z jednym państwem członkowskim lub większą ich liczbą, występującymi w charakterze partnerów wspomagających reformy w odniesieniu do konkretnych obszarów. Partner wspomagający reformy pomaga, we współpracy z Komisją, w formułowaniu strategii, planów reform, projektuje wsparcie na wysokim poziomie lub nadzoruje wdrażanie strategii lub projektów.

2.  Państwo korzystające z pomocy, we współpracy z Komisją, może stworzyć partnerstwo z jednym państwem członkowskim lub większą ich liczbą, występującymi w charakterze partnerów wspomagających reformy w odniesieniu do konkretnych obszarów, na podstawie umowy wzajemnej. Partner wspomagający reformy pomaga, we współpracy z Komisją i państwem korzystającym z pomocy, w formułowaniu strategii, planów reform, w opracowaniu wsparcia na wysokim poziomie lub nadzorowaniu wdrażania strategii lub projektów.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można również pokrywać wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, niezbędnymi dla zarządzania programem i osiągnięcia jego celów, w szczególności wydatki na opracowania, spotkania z ekspertami, działalność informacyjną i komunikacyjną, w tym na komunikację instytucjonalną dotyczącą priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z technologiami informacyjnymi nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, a także wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, jakie ponosi Komisja w związku z zarządzaniem programem.

2.  Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można również pokrywać wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, niezbędnymi dla zarządzania programem i osiągnięcia jego celów, w szczególności wydatki na opracowania, spotkania z ekspertami, działalność informacyjną i komunikacyjną, w zakresie, w jakim są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z technologiami informacyjnymi nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, a także wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, jakie ponosi Komisja w związku z zarządzaniem programem.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Te dodatkowe wkłady, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się do wspierania działań przyczyniających się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wkład państwa korzystającego z pomocy zgodnie z ust. 2 wykorzystuje się wyłącznie w tym państwie.

3.  Te dodatkowe wkłady, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się do wspierania działań przyczyniających się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wkład państwa korzystającego z pomocy zgodnie z ust. 2 wykorzystuje się wyłącznie do celów pomocy technicznej udzielanej temu państwu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wkładów do funduszy powierniczych;

g)  wkładów do funduszy powierniczych służących udzielaniu wsparcia przez organizacje międzynarodowe;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dotacje mogą być przyznane organom krajowym państw członkowskich, Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacjom międzynarodowym, podmiotom publicznym lub prywatnym i jednostkom utworzonym zgodnie z prawem na jednym z poniższych obszarów:

3.  Dotacje mogą być przyznane organom krajowym państw członkowskich, Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacjom międzynarodowym i podmiotom publicznym oraz jednostkom utworzonym zgodnie z prawem na jednym z poniższych obszarów:

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wsparcie może być zapewnione przez indywidualnych ekspertów, którzy mogą być zaproszeni do uczestnictwa w wybranych działaniach w ramach programu, kiedykolwiek jest to konieczne do osiągnięcia konkretnych celów określonych w art. 5.

4.  Indywidualni eksperci mogą także zostać zaproszeni do uczestnictwa w wybranych działaniach w ramach programu, kiedykolwiek jest to konieczne do osiągnięcia konkretnych celów określonych w art. 5.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby wdrożyć program, Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wieloletnie programy prac. Wieloletnie programy prac określają cele polityki, które mają zostać osiągnięte za pomocą przewidzianego wsparcia i oczekiwane wyniki, jak również priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Wieloletnie programy prac należy doprecyzować w rocznych programach prac, przyjmowanych w drodze aktów wykonawczych, określających środki niezbędne do ich wdrożenia, łącznie z elementami, które są wymagane na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

5.  Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 16 dotyczące przyjmowania wieloletnich programów prac. Wieloletnie programy prac określają cele polityki, które mają zostać osiągnięte za pomocą przewidzianego wsparcia i oczekiwane wyniki, jak również priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Wieloletnie programy prac należy doprecyzować w rocznych programach prac, przyjmowanych w drodze aktów wykonawczych, określających środki niezbędne do ich wdrożenia, łącznie z elementami, które są wymagane na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, w rocznym programie prac można wskazać, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja – na wniosek państwa członkowskiego – może przyjąć środki szczególne, zgodnie z celami i działaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Te szczególne środki mogą stanowić jedynie ograniczoną część rocznego programu prac i nie podlegają warunkom określonym w art. 7.

6.  Aby zapewnić elastyczność i terminową dostępność zasobów w nieprzewidzianych okolicznościach, roczny program prac przewiduje także środki specjalne, które początkowo nie zostały w nim uwzględnione. Dlatego w razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja – na wniosek państwa członkowskiego – może przyjąć środki szczególne, zgodnie z celami i działaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Te szczególne środki mogą stanowić jedynie ograniczoną część rocznego programu prac i nie podlegają warunkom określonym w art. 7.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie na szczeblu unijnym i krajowym na potrzeby zapewnienia spójnych i usprawnionych działań wspierających.

c)  zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie na szczeblu unijnym, lokalnym, regionalnym i krajowym na potrzeby zapewnienia spójnych i usprawnionych działań wspierających.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.

1.  Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne kary administracyjne i finansowe, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja monitoruje wdrażanie działań finansowanych w ramach programu i bada, czy zostały osiągnięte cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w załączniku.

Komisja monitoruje wdrażanie działań finansowanych w ramach programu i bada, czy zostały osiągnięte cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w załączniku oraz dodatkowymi konkretnymi wskaźnikami uzgodnionymi przez Komisję oraz państwo członkowskie korzystające z pomocy w przypadku każdego wniosku w sprawie udzielenia wsparcia.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do połowy 2019 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. – sprawozdanie z oceny ex post.

2.  Komisja publikuje co roku informacje dotyczące wdrażania rocznych programów prac, w tym informacje dotyczące beneficjentów i dostawców pomocy technicznej, celów i priorytetów reform realizowanych za pomocą udzielanego wsparcia oraz przeznaczonych środków. Najpóźniej do połowy 2019 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zewnętrzne sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. – sprawozdanie z oceny ex post.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy zmienić lub przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu.

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy przedłużyć po 2020 r., w razie potrzeby z odpowiednimi zmianami. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit drugi, są powierzone Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 5 oraz w art. 15 ust. 1 akapit drugi, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Parlament Europejski lub Rada może w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit drugi. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 5 oraz w art. 15 ust. 1 akapit drugi. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 ust. 1 akapit drugi wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 akapit drugi wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 25 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.   Na wniosek państwa członkowskiego zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/XXX, część środków finansowych przewidzianych zgodnie z art. 59 niniejszego rozporządzenia i zaprogramowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy może zostać przeniesiona, w porozumieniu z Komisją i z jej inicjatywy, na rzecz pomocy technicznej w celu wdrażania działań w odniesieniu do danego państwa członkowskiego zgodnie z akapitem trzecim art. 58 ust. 1 lit. l) w drodze zarządzania bezpośredniego lub pośredniego.”

„1.   Na wniosek państwa członkowskiego zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/XXX, część środków finansowych przewidzianych zgodnie z art. 59 niniejszego rozporządzenia i zaprogramowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy może zostać przeniesiona, w porozumieniu z Komisją i z jej inicjatywy, na rzecz pomocy technicznej w celu wdrażania działań w odniesieniu do danego państwa członkowskiego zgodnie z akapitem trzecim art. 58 ust. 1 lit. l) w drodze zarządzania bezpośredniego lub pośredniego. Środki finansowe przeniesione zgodnie z tymi przepisami są wykorzystywane w celu zwiększenia wydajności i skuteczności odnośnych funduszy.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Państwo członkowskie składa wniosek o przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 na dany rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia tego roku, w którym ma nastąpić przeniesienie. Do wniosku należy dołączyć propozycję zmiany programu lub programów, z których nastąpi przeniesienie. Analogiczne zmiany należy wprowadzić w umowie partnerstwa zgodnie z art. 30 ust. 2, która określa łączną kwotę przekazywaną co roku Komisji.”

„Państwo członkowskie składa wniosek o przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 na dany rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia tego roku, w którym ma nastąpić przeniesienie. Do wniosku należy dołączyć propozycję zmiany programu lub programów, z których nastąpi przeniesienie. Analogiczne zmiany należy wprowadzić w umowie partnerstwa zgodnie z art. 30 ust. 2, która określa łączną kwotę przekazywaną co roku Komisji. Oceniając wniosek, Komisja weryfikuje zgodność z przepisami art. 92 ust. 4 rozporządzenia (UE) 1303/2013.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Miernikami osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 5 ust. 1, będą wymienione poniżej wskaźniki:

Realizacja działań finansowanych przez program monitorowana jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczba i rodzaj organów krajowych, służb administracyjnych i innych podmiotów publicznych, takich jak ministerstwa i organy regulacyjne w podziale na państwa członkowskie korzystające z pomocy w ramach programu;

a)  liczba i rodzaj organów krajowych, regionalnych i lokalnych, służb administracyjnych i innych podmiotów publicznych, takich jak ministerstwa i organy regulacyjne w podziale na państwa członkowskie korzystające z pomocy w ramach programu;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  podmioty otrzymujące wsparcie w państwach korzystających z pomocy, takie jak organy krajowe.

d)  podmioty otrzymujące wsparcie w państwach korzystających z pomocy, takie jak organy krajowe, regionalne lub lokalne.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  informacje zwrotne przekazywane przez państwa członkowskie, służby administracji i inne podmioty publiczne, które otrzymały wsparcie w ramach programu, jak również przez inne zainteresowane podmioty/ innych uczestników programu (o ile dostępne) na temat wyników lub wpływu działań realizowanych w ramach programu w podziale na cele szczegółowe, działy polityki oraz państwa korzystające z pomocy, poparte – jeżeli to możliwe – danymi ilościowymi i empirycznymi;

skreśla się

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  informacje zwrotne przekazywane przez podmioty udzielające wsparcia na temat wyników lub wpływu wsparcia udzielonego przez nie w ramach programu w odniesieniu do celów szczegółowych i dziedziny polityki, którą się zajmują, w podziale na państwa członkowskie, poparte danymi ilościowymi i empirycznymi, o ile takie dane będą dostępne;

skreśla się

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  zmiany w opinii odpowiednich zainteresowanych podmiotów na temat wkładu programu w realizację reform w podziale na cele szczegółowe, dziedziny polityki oraz państwa korzystające z pomocy, poparte odpowiednimi danymi ilościowymi i empirycznymi, o ile takie dane będą dostępne.

skreśla się

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Miernikami osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 5 ust. 1, będą wymienione poniżej wskaźniki:

 

a)  informacje zwrotne przekazywane przez organy krajowe, regionalne lub lokalne, służby administracji i inne podmioty publiczne, które otrzymały wsparcie w ramach programu, jak również przez inne zainteresowane podmioty/innych uczestników programu (jeżeli takie informacje zwrotne będą dostępne) na temat wyników lub wpływu działań realizowanych w ramach programu w podziale na cele szczegółowe, działy polityki oraz państwa członkowskie korzystające z pomocy, poparte – stosownie do okoliczności – danymi ilościowymi i empirycznymi;

 

b)  informacje zwrotne przekazywane przez podmioty udzielające wsparcia na temat wyników lub wpływu wsparcia udzielonego przez nie w ramach programu w odniesieniu do celów szczegółowych i dziedziny polityki, którą się zajmują, w podziale na państwa członkowskie, poparte danymi ilościowymi i empirycznymi, o ile takie dane będą dostępne;

 

c)  zmiany w opinii odpowiednich zainteresowanych podmiotów na temat wkładu programu w realizację reform w podziale na cele szczegółowe, dziedziny polityki oraz państwa korzystające z pomocy, poparte odpowiednimi danymi ilościowymi i empirycznymi, o ile takie dane będą dostępne.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik –ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźniki te będą wykorzystywane w zależności od dostępnych danych i informacji (w tym właściwych danych ilościowych i empirycznych).

Wskaźniki te będą wykorzystywane w zależności od dostępnych danych i informacji (w tym właściwych danych ilościowych i empirycznych). Będą je uzupełniały dodatkowe szczególne wskaźniki zatwierdzone przez Komisję oraz państwo członkowskie korzystające z pomocy w przypadku każdego wniosku w sprawie wsparcia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020

Odsyłacze

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

2.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

2.12.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Csaba Sógor

12.4.2016

Rozpatrzenie w komisji

16.6.2016

31.8.2016

13.10.2016

 

Data przyjęcia

8.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn


OPINIA Komisji Rybołówstwa (16.6.2016)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alain Cadec

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Program na rzecz wspierania reformy strukturalnej ma na celu przyczynianie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich, poprzez zapewnienie im wsparcia z części pomocy technicznej przewidzianej w funduszach strukturalnych. Pula środków finansowych przewidzianych na realizację programu wynosi 142,8 mln EUR i środki te mają być wydatkowane przez okres czterech lat. Kwoty te będą odliczane od środków przyznawanych na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w ramach limitu 0,35 % kwoty ogólnej. Ponadto państwa członkowskie będą mogły dorzucić do tych kwot zasoby finansowe, dokonując przesunięcia na rzecz programu części środków przewidzianych na pomoc techniczną z inicjatywy państw członkowskich. W przypadku wspólnej polityki rybołówstwa pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich może wynieść do 6 % całkowitej kwoty programu operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie możliwością wykorzystania EFMR na finansowanie reform strukturalnych niezwiązanych z rybołówstwem. W gruncie rzeczy nie ma przeszkód, aby państwo członkowskie dokonało przeniesienia części funduszy na pomoc techniczną z EFMR na inne cele. Sprawozdawca proponuje zatem ścisłe ukierunkowanie ewentualnego finansowania z EFMR na wprowadzanie reform strukturalnych powiązanych z realizacją wspólnej polityki rybołówstwa.

Państwa członkowskie mają poważne trudności z realizacją obowiązku wyładunku, więc mechanizm ten może im to ułatwić. Wśród celów jest również nasilenie kontroli i usprawnienie gromadzenia danych naukowych. EFMR jest funduszem przeznaczonym na rybołówstwo i jego środki powinny być na nie wydatkowane.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)   Mając na uwadze, że Europejski Fundusz Morski i Rybacki dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi w stosunku do innych funduszy unijnych, przeniesienie środków przeznaczonych na pomoc techniczną z inicjatywy państwa członkowskiego powinno służyć wyłącznie wspieraniu reform strukturalnych powiązanych z realizacją wspólnej polityki rybołówstwa, w tym kontroli i gromadzeniu danych naukowych.

Uzasadnienie

Finansowanie programu wspierania reformy strukturalnej z EFMR powinno być ukierunkowane wyłącznie na realizację wspólnej polityki rybołówstwa.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)   polityki dotyczące sektora rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; oraz

e)   polityki dotyczące sektora rolnictwa, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wspólnej polityki rybołówstwa;

Uzasadnienie

Należy dodać odniesienie do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa w celu umożliwienia ukierunkowania ewentualnego wsparcia z EFMR na ten cel.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.   Środki, o których mowa w ust. 2, pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wykorzystuje się wyłącznie na wsparcie działań przyczyniających się do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa, w tym kontroli i gromadzenia danych naukowych.

Uzasadnienie

Finansowanie programu wspierania reformy strukturalnej z EFMR powinno być ukierunkowane wyłącznie na realizację wspólnej polityki rybołówstwa.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020

Odsyłacze

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

2.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

2.12.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Alain Cadec

10.12.2015

Rozpatrzenie w komisji

17.2.2016

 

 

 

Data przyjęcia

15.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (11.11.2016)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017-2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Curzio Maltese

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu utworzenie programu wsparcia reform strukturalnych, który obejmuje interwencję w wielu sektorach, wśród których znajdują się kształcenie i szkolenie. W kontekście interwencji nakierowanych na pobudzenie gospodarki sprawozdawca podkreśla specyfikę kształcenia, szkolenia, dostępu do kultury i do dziedzictwa kulturowego, ponieważ nie można wyznaczać celów w tych sektorach z punktu widzenia celów gospodarczych Unii Europejskiej.

Kształcenie jest – jak przypomina o tym art. 14 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – podstawowym prawem człowieka, które należy zagwarantować każdej osobie. Jego celem jest kompleksowy rozwój osobowości człowieka, a – jak podkreślili ministrowie edukacji UE w deklaracji paryskiej z dnia 17 marca 2015 r. – „głównym zadaniem kształcenia jest nie tylko rozwijanie wiedzy, umiejętności, kompetencji, ale także pomaganie młodym ludziom w stawaniu się aktywnymi, odpowiedzialnymi i umysłowo otwartymi członkami społeczeństwa”. Zdaniem sprawozdawcy podstawowe znaczenie ma wspieranie wszelkich działań mających na celu ulepszenie systemów i strategii politycznych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i dostępu do kultury, które byłyby publiczne, bezpłatne, powszechne i wysokiej jakości, dlatego też uważa on, że sukcesu tych strategii nie można mierzyć wskaźnikami uwzględniającymi ewentualne skutki gospodarcze w perspektywie krótkoterminowej.

Aby zagwarantować pełne korzystanie z prawa do kształcenia, musi być ono integracyjne: każdy człowiek musi mieć możliwość dostępu do kształcenia wysokiej jakości niezależnie od środowiska społeczno-gospodarczego, z którego pochodzi. W krajach, które już skorzystały z pomocy technicznej, którą Komisja proponuje rozszerzyć na wszystkie państwa członkowskie, takich jak Grecja i Cypr, uruchomione programy dostosowań gospodarczych wielokrotnie spowodowały ograniczenie wydatków w obszarach kształcenia i szkolenia, doprowadzając do marginalizacji uczniów i studentów pochodzących ze środowisk w niekorzystnym położeniu i podważając tym samym gwarancje rzeczywistego korzystania z prawa do kształcenia. Szeroko dowiodła tego przeprowadzona dla Parlamentu Europejskiego analiza pt. „Wpływ kryzysu na prawa podstawowe w państwach członkowskich UE”.

Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie przesunięciem środków wcześniej przeznaczonych dla sektorów kształcenia, szkolenia i kultury lub w nie zaangażowanych w obrębie innych funduszy Unii, dlatego też proponuje wyłączenie tych funduszy z dofinansowania przez odnośny program.

Ponadto sprawozdawca – zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (ECO/398) – podkreśla znaczenie zaangażowania partnerów społecznych i wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w proces uruchamiania, nadzorowania i monitorowania programu wsparcia reform strukturalnych.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza jej art. 13, 14 i 15,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Ponadto, na podstawie art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, polityki Unii wymagają wzięcia pod uwagę wymogów ochrony środowiska w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.

(1)  Zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem poszanowania różnorodności kulturowej. Ponadto, na podstawie art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w strategiach politycznych Unii należy brać pod uwagę wymogi ochrony środowiska w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania konkurencyjności w Europie i pobudzania inwestycji w realnej gospodarce.

(7)  W tym kontekście konieczne jest utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych (zwanego dalej „programem”) na potrzeby wzmocnienia zdolności organów krajowych i regionalnych w zakresie przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych i administracyjnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE. Program ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania konkurencyjności w Europie i pobudzania zrównoważonych inwestycji w realnej gospodarce.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenia wsparcia, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne.

(10)  W następstwie dialogu z państwem członkowskim wnoszącym o udzielenie wsparcia, po zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, Komisja powinna przeanalizować wniosek, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, oraz określić wsparcie, którego należy udzielić, na podstawie stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Komisja powinna również, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, określić obszary priorytetowe, zakres środków wsparcia, które zostaną zastosowane, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem istniejących działań i środków finansowanych przez fundusze Unii i inne programy unijne.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Zgodnie z art. 14 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej prawo do nauki to podstawowe prawo człowieka oraz wspólne dobro. W związku z tym musi charakteryzować się wysoką jakością, otwartością i dostępnością dla wszystkich. Dlatego też należy zrównoważyć priorytet ożywienia gospodarczego z potrzebą zwrócenia szczególnej uwagi na sektor edukacji. Jego zadaniem jest – zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka, zwłaszcza z jej art. 26 – pełny rozwój osobowości ludzkiej, dlatego nie można wyznaczać jej celów wyłącznie z punktu widzenia celów gospodarczych Unii. Aby stworzyć właściwe ramy społeczno-ekonomiczne z myślą o zwiększeniu szans na zatrudnienie i poprawie dostępu do kształcenia, nie należy oceniać wsparcia jedynie w kategoriach finansowych, lecz także pod kątem kultury obywatelskiej i rozwoju osobistego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Na pulę środków przeznaczonych na program powinny składać się środki finansowe przeniesione z przydziału na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201316 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/201317. Aby umożliwić to przeniesienie, niezbędna jest zmiana tych rozporządzeń.

(13)  Na pulę środków przeznaczonych na program powinny składać się środki finansowe przeniesione z przydziału na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201316 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/201317. Aby umożliwić to przeniesienie, niezbędna jest zmiana tych rozporządzeń. Finansowanie programu nie powinno stanowić precedensu dla finansowania jakichkolwiek przyszłych inicjatyw Komisji ze środków polityki spójności.

__________________

__________________

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania, na wniosek państwa członkowskiego, środków szczególnych w odniesieniu do określonej części rocznego programu prac, zgodnie z celami i działaniami kwalifikowalnymi w ramach programu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb.

(17)  W razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania, na wniosek państwa członkowskiego, środków szczególnych w odniesieniu do określonej części rocznego programu prac, zgodnie z celami i działaniami kwalifikowalnymi w ramach programu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom lokalnym, regionalnym i krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb.

Uzasadnienie

W jednym z kluczowych punktów opinii EKES podkreślono, że program musi być dostępny dla władz lokalnych i regionalnych, które muszą być bezpośrednio zaangażowane w opracowanie danego projektu reform strukturalnych, kiedy ich to dotyczy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby ułatwić ocenę programu, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie ramy monitorowania jego wyników. Należy przeprowadzić ocenę śródokresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności i jego wartości dodanej na poziomie europejskim. Ponadto w końcowej ocenie należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny się opierać na wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu.

(20)  Aby ułatwić ocenę programu, od samego początku należy wprowadzić odpowiednie ramy monitorowania jego wyników. Należy przeprowadzić ocenę śródokresową pod kątem realizacji celów programu, jego skuteczności i jego wartości dodanej na poziomie europejskim. Ponadto w końcowej ocenie należy uwzględnić długofalowe skutki oraz trwałość rezultatów programu. Oceny te powinny się opierać na wskaźnikach służących do mierzenia skutków programu. Wdrażanie programu podlega corocznemu monitorowaniu oraz niezależnym ocenom śródokresowym i ex post, na których podstawie możliwe będzie podjęcie decyzji o jego ewentualnym zawieszeniu po roku 2020. W związku z tym powinna istnieć możliwość dodawania wskaźników wyników do przedstawionego we wniosku zastawu wskaźników.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby przyjąć wykaz wskaźników służących do zmierzenia stopnia, w jakim cele programu zostały osiągnięte, w świetle doświadczeń zdobytych podczas wdrażania programu, kompetencję do przyjmowania aktów delegowanych w zakresie wprowadzania zmian do wykazu, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przekazać Komisji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(21)   Aby przyjąć wykaz wskaźników służących do zmierzenia stopnia, w jakim cele programu zostały osiągnięte, w świetle doświadczeń zdobytych podczas wdrażania programu, kompetencję do przyjmowania aktów delegowanych w zakresie wprowadzania zmian do wykazu, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przekazać Komisji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, z poszanowaniem zasad określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich poprzez wsparcie organów krajowych w zakresie środków mających reformować instytucje, sprawowanie rządów, administrację, sektory gospodarcze i społeczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, ponieważ zakres wsparcia zostanie ustalony wspólnie z danym państwem członkowskim.

(23)  Ponieważ cel rozporządzenia, którym jest przyczynienie się do reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich poprzez wsparcie organów lokalnych, regionalnych i krajowych w zakresie środków mających reformować instytucje, sprawowanie rządów, administrację, sektory gospodarcze i społeczne, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania środków unijnych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, ponieważ zakres wsparcia zostanie ustalony wspólnie z danym państwem członkowskim.

Uzasadnienie

W jednym z kluczowych punktów opinii EKES podkreślono, że program musi być dostępny dla władz lokalnych i regionalnych, które muszą być bezpośrednio zaangażowane w opracowanie danego projektu reform strukturalnych, kiedy ich to dotyczy.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach programu finansuje się działania mające europejską wartość dodaną. W tym celu Komisja zapewnia, aby wybrane działania, na które ma zostać przyznane finansowanie, przyniosły skutek mający europejską wartość dodaną, przy czym monitoruje, czy europejska wartość dodana została rzeczywiście osiągnięta.

1.  W ramach programu finansuje się działania mające europejską wartość dodaną. W tym celu Komisja zapewnia, aby wybrane działania, na które ma zostać przyznane finansowanie, przyniosły skutek mający europejską wartość dodaną, przy czym monitoruje, czy europejska wartość dodana została rzeczywiście osiągnięta. Działania powinny podlegać ścisłemu monitorowaniu, a informacje zwrotne powinny być uwzględniane i odpowiednio wdrażane.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, jak i kiedy działania powinny być monitorowane przed oceną śródokresową i ex post. Mogłoby to być pomocne przy podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących dalszych działań i projektów oraz przynieść pożądaną europejską wartość dodaną.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ich komplementarność i synergię z innymi programami unijnymi i strategiami politycznymi na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym;

b)  ich komplementarność i synergię z innymi programami unijnymi i strategiami politycznymi na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym, unijnym i międzynarodowym;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  propagowanie wartości europejskich, szczególnie solidarności, która stanowi postawę wszystkich polityk regionalnych, w tym wzmocnienie pozycji wszystkich obywateli w procesach decyzyjnych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  propagowanie dialogu międzykulturowego za pośrednictwem kształcenia, szkolenia i sektora kreatywnego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz strukturalnych w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia organom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie instytucji, sprawowanie rządów, administracji oraz sektorów gospodarczych i społecznych podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi oraz z zamiarem zwiększenia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, liczby miejsc pracy i inwestycji, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE.

Ogólnym celem programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz strukturalnych w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia organom krajowym, lokalnym i regionalnym w zakresie środków mających na celu reformowanie instytucji, sprawowanie rządów, administracji oraz sektorów gospodarczych i społecznych podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi oraz z zamiarem zwiększenia konkurencyjności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, liczby miejsc pracy, inwestycji oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, m.in. przez wspieranie skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy UE.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby osiągnąć cel ogólny określony w art. 4, program przewiduje następujące cele szczegółowe:

1.  Aby osiągnąć cel ogólny określony w art. 4, program przewiduje następujące cele szczegółowe:

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych w opracowywaniu własnych reform na podstawie priorytetów, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą;

a)  wspomaganie inicjatyw organów krajowych, regionalnych i lokalnych w opracowywaniu własnych reform na podstawie priorytetów, z uwzględnieniem wstępnych warunków i oczekiwanego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą;

b)  wspieranie organów krajowych w zakresie wzmacniania ich zdolności do formułowania, opracowywania i wdrażania reform i strategii oraz dążenie do zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność między celami i środkami we wszystkich sektorach;

b)  wspieranie organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie wzmacniania ich zdolności do formułowania, opracowywania i wdrażania reform i strategii oraz dążenie do zintegrowanego podejścia zapewniającego spójność między celami i środkami we wszystkich sektorach;

 

ba)  wspieranie właściwych organów w doskonaleniu systemów i strategii politycznych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i dostępu do kultury, które byłyby powszechne, wysokiej jakości, zrównoważone, otwarte, propagowałyby doskonałość, badania i rozwój na każdym szczeblu;

c)  wspieranie wysiłków organów krajowych mających na celu określenie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

c)  wspieranie wysiłków organów krajowych, regionalnych i lokalnych mających na celu określenie i wdrożenie odpowiednich procesów i metod poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych przez inne kraje, które musiały stawić czoła podobnym sytuacjom;

d)  wspomaganie organów krajowych w zwiększaniu, w stosownych przypadkach, skuteczności i wydajności zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez jasne rozgraniczenie kompetencji i podnoszenie wiedzy zawodowej i umiejętności.

d)  wspomaganie organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zwiększaniu, w stosownych przypadkach, skuteczności i wydajności zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez jasne rozgraniczenie kompetencji i podnoszenie wiedzy zawodowej i umiejętności.

 

da)  zachęcanie do angażowania obywateli w podejmowanie decyzji w drodze konsultacji oraz umacnianie postaw obywatelskich za pomocą elementów aktywności obywatelskiej.

Do osiągnięcia tych celów należy dążyć w ścisłej współpracy z państwami korzystającymi z pomocy.

Do osiągnięcia tych celów należy dążyć na wniosek państw korzystających z pomocy i w ścisłej współpracy z nimi.

2.  Cele szczegółowe określone w ust. 1 odnoszą się do obszarów polityki związanych z konkurencyjnością, wzrostem gospodarczym, miejscami pracy i inwestycjami, a w szczególności są to:

2.  Państwo członkowskie, we współpracy z właściwymi organami, w stosownych przypadkach z organami regionalnymi, wskazuje obszary polityki, w których zamierza podjąć działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby o charakterze krajowym i regionalnym.

a)  zarządzanie finansami publicznymi, proces budżetowy, zarządzanie zadłużeniem i administracja skarbowa;

 

b)  reforma instytucjonalna oraz skuteczne i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie administracji publicznej, faktyczna praworządność, reformy wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy;

 

c)  otoczenie biznesowe, rozwój sektora prywatnego, inwestycje, procesy prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencja i zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój sektorowy oraz wspieranie innowacji;

 

d)  kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące rynku pracy, włączenie społeczne, system zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, system zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, polityki w zakresie azylu, migracji i ochrony granic;

 

e)  polityki dotyczące sektora rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; oraz

 

f)  polityki sektora finansów oraz dostęp do finansowania.

 

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie usług eksperta(-ów) (w tym wewnątrz organizacji) w krótkich i długich okresach, polegających na wykonaniu zadań w określonych dziedzinach bądź na przeprowadzeniu działań operacyjnych, w stosownych przypadkach obejmujących tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne i wsparcie na potrzeby współpracy, wsparcie administracyjne i udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia;

b)  zapewnienie usług eksperta(-ów) (w tym wewnątrz organizacji) w krótkich i długich okresach, polegających na wykonaniu zadań w określonych dziedzinach bądź na przeprowadzeniu działań operacyjnych, w stosownych przypadkach obejmujących tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne i wsparcie na potrzeby współpracy, wsparcie administracyjne i udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Współpraca ekspertów zagranicznych i lokalnych może pomóc zwiększyć efektywność, ułatwiając rozpoznanie problemów i opracowywanie rozwiązań dostosowanych do konkretnych sytuacji w państwach członkowskich ubiegających się o udzielenie wsparcia;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach programu, składa wniosek o wsparcie skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

1.  Państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach programu, składa – po zasięgnięciu opinii zainteresowanych partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego – wniosek o wsparcie skierowany do Komisji, określając obszary polityki i priorytety wsparcia w ramach programu, o których mowa w art. 5. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ze względu na zasady przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Ze względu na istniejące działania i środki finansowane z funduszy unijnych lub innych unijnych programów Komisja określa, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, obszary priorytetowe, które zostaną objęte wsparciem, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia.

2.  Ze względu na zasady pomocniczości, przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania finansami, w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych dziedzin polityki, analizy wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej państwa członkowskiego. Ze względu na istniejące działania i środki finansowane z funduszy unijnych lub innych unijnych programów Komisja określa, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim, obszary priorytetowe, które zostaną objęte wsparciem, oraz wysokość całkowitego wkładu finansowego na potrzeby tego wsparcia. Udział w programie pozostaje dobrowolny dla państw członkowskich i nie wiąże się ze stosowaniem procedur o charakterze przymusowym i stygmatyzującym.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wdrażanie przez państwa członkowskie reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie zrównoważonych inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

c)  wdrażanie przez państwa członkowskie reform podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na celu osiągnięcie zrównoważonych inwestycji, wzrostu gospodarczego, wysokiej jakości kształcenia, badań, szkolenia i tworzenie miejsc pracy.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może określić wsparcie przewidziane dla państwa korzystającego z pomocy we współpracy z innymi państwami członkowskimi lub organizacjami międzynarodowymi.

1.  Komisja może określić wsparcie przewidziane dla państwa korzystającego z pomocy we współpracy z innymi państwami członkowskimi, zainteresowanymi partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim lub organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo korzystające z pomocy, we współpracy z Komisją, może stworzyć partnerstwo z jednym państwem członkowskim lub większą ich liczbą, występującymi w charakterze partnerów wspomagających reformy w odniesieniu do konkretnych obszarów. Partner wspomagający reformy pomaga, we współpracy z Komisją, w formułowaniu strategii, planów reform, projektuje wsparcie na wysokim poziomie lub nadzoruje wdrażanie strategii lub projektów.

2.  Państwo korzystające z pomocy, we współpracy z Komisją, może stworzyć partnerstwo z jednym państwem członkowskim lub większą ich liczbą, występującymi w charakterze partnerów wspomagających reformy w odniesieniu do konkretnych obszarów. Partner wspomagający reformy pomaga, we współpracy z państwem korzystającym z pomocy i Komisją, w formułowaniu strategii, planów reform, projektuje wsparcie na wysokim poziomie lub nadzoruje wdrażanie strategii lub projektów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Władza budżetowa zatwierdza środki dostępne w danym roku w granicach wieloletnich ram finansowych ustanowionych rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1311/2013.

3.  Władza budżetowa zatwierdza środki dostępne w danym roku w granicach wieloletnich ram finansowych ustanowionych rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1311/2013, które zapewniają odpowiednie zasoby na działania, plany, programy i projekty w dziedzinie kształcenia, szkolenia i kultury.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja realizuje program zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

1.  Komisja realizuje program zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

2.  Środki przewidziane w ramach programu mogą być wdrażane albo bezpośrednio przez Komisję albo pośrednio przez jednostki i osoby inne niż państwa członkowskie, zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Pomoc finansowa Unii na działania przewidziane w art. 6 niniejszego rozporządzenia przyjmuje w szczególności formę:

2.  Środki przewidziane w ramach programu mogą być wdrażane albo bezpośrednio przez Komisję albo pośrednio przez jednostki i osoby inne niż państwa członkowskie, zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Pomoc finansowa Unii na działania przewidziane w art. 6 niniejszego rozporządzenia przyjmuje w szczególności formę:

d)  dotacji (w tym dotacji dla organów krajowych państw członkowskich);

d)  dotacji (w tym dotacji dla organów lokalnych, regionalnych i krajowych państw członkowskich);

e)  umów w sprawie zamówienia publicznego;

e)  umów w sprawie zamówienia publicznego;

f)  zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych;

f)  zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych;

g)  wkładów do funduszy powierniczych;

g)  wkładów do funduszy powierniczych;

h)  działań przeprowadzanych w ramach zarządzania pośredniego.

h)  działań przeprowadzanych w ramach zarządzania pośredniego.

3.  Dotacje mogą być przyznane organom krajowym państw członkowskich, Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacjom międzynarodowym, podmiotom publicznym lub prywatnym i jednostkom utworzonym zgodnie z prawem na jednym z poniższych obszarów:

3.  Dotacje mogą być przyznane organom lokalnym, regionalnym i krajowym państw członkowskich, Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacjom międzynarodowym, podmiotom publicznym lub prywatnym i jednostkom utworzonym zgodnie z prawem na jednym z poniższych obszarów:

a)  na obszarze państwa członkowskiego;

a)  na obszarze państwa członkowskiego;

b)  na obszarze państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG.

b)  na obszarze państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG.

Poziom współfinansowania powinien wynieść do 100 % kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasad współfinansowania i niedochodowości.

Poziom współfinansowania powinien wynieść do 100 % kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasad współfinansowania i niedochodowości.

4.  Wsparcie może być zapewnione przez indywidualnych ekspertów, którzy mogą być zaproszeni do uczestnictwa w wybranych działaniach w ramach programu, kiedykolwiek jest to konieczne do osiągnięcia konkretnych celów określonych w art. 5.

4.  Wsparcie może być zapewnione przez indywidualnych ekspertów, którzy mogą być zaproszeni do uczestnictwa w wybranych działaniach w ramach programu, kiedykolwiek jest to konieczne do osiągnięcia konkretnych celów określonych w art. 5, przy czym należy przewidzieć odpowiednie działania następcze w związku z przeprowadzonymi przez nich czynnościami lub procedurami monitorowania.

5.  Aby wdrożyć program, Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wieloletnie programy prac. Wieloletnie programy prac określają cele polityki, które mają zostać osiągnięte za pomocą przewidzianego wsparcia i oczekiwane wyniki, jak również priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Wieloletnie programy prac należy doprecyzować w rocznych programach prac, przyjmowanych w drodze aktów wykonawczych, określających środki niezbędne do ich wdrożenia, łącznie z elementami, które są wymagane na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

5.  Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 mających na celu stosowanie niniejszego rozporządzenia, opracowując wieloletnie programy prac. Wieloletnie programy prac określają cele polityki, które mają zostać osiągnięte za pomocą przewidzianego wsparcia i oczekiwane wyniki, jak również priorytety finansowania w odpowiednich obszarach polityki. Wieloletnie programy prac należy doprecyzować w rocznych programach prac, przyjmowanych w drodze aktów wykonawczych, określających środki niezbędne do ich wdrożenia, łącznie z elementami, które są wymagane na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

 

5a.  Przy projektowaniu programów konieczne jest zaangażowanie odpowiednich partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Nie można uruchomić wsparcia bez zasięgnięcia opinii odpowiednich partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

6.  Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, w rocznym programie prac można wskazać, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja – na wniosek państwa członkowskiego – może przyjąć środki szczególne, zgodnie z celami i działaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Te szczególne środki mogą stanowić jedynie ograniczoną część rocznego programu prac i nie podlegają warunkom określonym w art. 7.

6.  Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, w rocznym programie prac można wskazać, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie wpływające na warunki gospodarcze i społeczne w państwie członkowskim, pozostających poza jego kontrolą, Komisja – na wniosek państwa członkowskiego – może przyjąć środki szczególne, zgodnie z celami i działaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, na potrzeby udzielenia wsparcia organom krajowym, regionalnym i lokalnym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Te szczególne środki mogą stanowić jedynie ograniczoną część rocznego programu prac i nie naruszają art. 5 ust. 1 lit. ba).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa korzystające z pomocy, w zakresie swoich odpowiednich kompetencji, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między programem i innymi programami i instrumentami unijnymi, w szczególności ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych. W tym celu:

Bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 1 lit. ba) Komisja i państwa korzystające z pomocy, w zakresie swoich odpowiednich kompetencji, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między programem i innymi programami i instrumentami unijnymi, w szczególności ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych. W tym celu:

a)  zapewniają komplementarność i synergię między różnymi instrumentami na szczeblu unijnym i krajowym, w szczególności w związku ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania;

a)  zapewniają komplementarność i synergię między różnymi instrumentami na szczeblu unijnym i krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności w związku ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania;

b)  optymalizują mechanizmy koordynacji, aby uniknąć powielania wysiłków;

b)  optymalizują mechanizmy koordynacji, aby uniknąć powielania wysiłków i kosztów;

c)  zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie na szczeblu unijnym i krajowym na potrzeby zapewnienia spójnych i usprawnionych działań wspierających.

c)  zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie na szczeblu unijnym i krajowym, regionalnym i lokalnym na potrzeby zapewnienia spójnych i usprawnionych działań wspierających.

Odpowiednie wieloletnie programy prac i roczne programy prac mogą stanowić ramy koordynacyjne, w których wsparcie jest przewidziane dla dowolnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

Odpowiednie wieloletnie programy prac i roczne programy prac mogą stanowić ramy koordynacyjne, w których wsparcie jest przewidziane dla dowolnego obszaru zgodnie z art. 5, i nie mogą naruszać art. 5 ust. 1 lit. ba).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja monitoruje wdrażanie działań finansowanych w ramach programu i bada, czy zostały osiągnięte cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w załączniku.

1.  Komisja monitoruje wdrażanie działań finansowanych w ramach programu i bada, czy zostały osiągnięte cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w załączniku.

Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 dotyczącym zmian w wykazie wskaźników określonych w załączniku.

Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 dotyczącym zmian w wykazie wskaźników określonych w załączniku.

2.  Najpóźniej do połowy 2019 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. – sprawozdanie z oceny ex post.

2.  Najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z monitorowania i sprawozdanie z oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 r. – sprawozdanie z oceny ex post.

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy zmienić lub przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu.

3.  W sprawozdaniu z oceny okresowej przedstawione zostaną informacje dotyczące realizacji celów programu, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej programu, jak również ocena tego, czy finansowanie w dziedzinach objętych programem należy zmienić lub przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to uwzględnia również ocenę dalszej aktualności wszystkich celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex post będzie uwzględniać informacje dotyczące długoterminowego wpływu wyników programu i oceniać program jako całość, zarówno jego mocne, jak i słabe strony.

 

3a.  Wdrażanie programu podlega corocznemu monitorowaniu oraz niezależnym ocenom śródokresowym i ex post, na których podstawie możliwe będzie podjęcie decyzji o jego ewentualnym zawieszeniu po roku 2020. W związku z tym do przedstawionego we wniosku zastawu wskaźników mogą być dodawane wskaźniki wyników.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit drugi, są powierzone Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 akapit drugi, są powierzone Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Parlament Europejski lub Rada może w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit drugi. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.   Parlament Europejski lub Rada może w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 akapit drugi. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 ust. 1 akapit drugi wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 akapit drugi wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020

Odsyłacze

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

2.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

4.2.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Curzio Maltese

23.2.2016

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

8.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn, Ángela Vallina


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020

Odsyłacze

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Data przedstawienia w PE

18.11.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

2.12.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.12.2015

ECON

2.12.2015

EMPL

2.12.2015

ENVI

2.12.2015

 

ITRE

2.12.2015

AGRI

2.12.2015

PECH

2.12.2015

CULT

4.2.2016

 

LIBE

2.12.2015

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

AGRI

11.1.2016

LIBE

14.12.2015

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.5.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Lambert van Nistelrooij

14.1.2016

Constanze Krehl

14.1.2016

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.5.2016

8.9.2016

 

 

Data przyjęcia

29.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Vladimir Urutchev, Boris Zala

Data złożenia

7.12.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności