POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013

7.12.2016 - (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalca: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl
Pripravljavec mnenja (*):
Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika


Postopek : 2015/0263(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0374/2016
Predložena besedila :
A8-0374/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0701),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in členov 175 in 197(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0373/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in socialne zadeve z dne 16. marca 2016[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. aprila 2016[2],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za proračun, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za ribištvo in Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0374/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Člen 174 PDEU določa, da Unija razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije in so namenjene zmanjšanju regionalnih neskladij.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Reforme so po svoji naravi zapleteni procesi, ki zahtevajo celovito verigo visokospecializiranega znanja in spretnosti. Obravnavanje strukturnih reform na različnih področjih javnih politik pomeni izziv, saj je pogosto potreben čas, da se pokažejo njihove koristi. Zato sta hitro in učinkovito oblikovanje in izvajanje bistvenega pomena tako za gospodarstva, ki jih je prizadela kriza, kot za strukturno šibka gospodarstva. V okviru tega je bila podpora Unije v obliki tehnične pomoči ključnega pomena pri podpiranju gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra v zadnjih letih.

(4)  Reforme so po svoji naravi zapleteni procesi, ki zahtevajo celovito verigo visokospecializiranega znanja in spretnosti, pa tudi sodelovanje na več ravneh in dolgoročno vizijo. Obravnavanje strukturnih reform na različnih področjih javnih politik pomeni izziv, saj je pogosto potreben čas, da se pokaže njihov učinek. Zato sta pravočasno in učinkovito oblikovanje in izvajanje bistvenega pomena tako za gospodarstva, ki jih je prizadela kriza, kot za strukturno šibka gospodarstva. V okviru tega je bila podpora Unije v obliki tehnične pomoči pomembna pri podpiranju gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra v zadnjih letih. Odgovornost za strukturne reforme na terenu je bistvenega pomena za uspešen program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Države članice lahko izkoristijo podporo pri obravnavanju izzivov v zasnovi in izvajanju strukturnih reform. Ti izzivi so lahko odvisni od različnih dejavnikov, vključno z omejeno upravno in institucionalno zmogljivostjo ali neustrezno uporabo in izvajanjem zakonodaje Unije.

(5)  Države članice lahko izkoristijo podporo pri obravnavanju izzivov v zasnovi in izvajanju rasti prijaznih strukturnih reform v skladu z ekonomskimi in socialnimi cilji Unije, vključno s podporo gospodarski rasti, ustvarjanju trajnostnih delovnih mest, spodbujanju dobrih naložb in socialnega razvoja. Ti izzivi so lahko odvisni od različnih dejavnikov, kot so omejena upravna in institucionalna zmogljivost ali neustrezna uporaba in/ali zamude pri izvajanju zakonodaje Unije, zasnovane za podporo pametni, trajnostni in vključujoči rasti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Unija ima dolgoletne izkušnje z zagotavljanjem specifične podpore nacionalnim upravam in drugim organom držav članic na področju krepitve zmogljivosti in podobnih ukrepov v določenih sektorjih (npr. obdavčitev, carina, pomoč za mala in srednja podjetja) in pri izvajanju kohezijske politike. Izkušnje, ki si jih je pridobila Unija pri zagotavljanju pomoči nacionalnim organom pri izvajanju reform, bi bilo treba uporabiti za povečanje zmogljivosti Unije za zagotavljanje podpore državam članicam. Za zagotavljanje podpore državam članicam, ki izvajajo reforme za spodbujanje rasti in zaprosijo za pomoč Unije na tem področju, je potrebno celovito in integrirano ukrepanje.

(6)  Unija ima dolgoletne izkušnje s konkretnimi ukrepi in obstoječim financiranjem za zagotavljanje specifične podpore nacionalnim upravam in drugim organom držav članic na področju krepitve zmogljivosti in podobnih ukrepov v določenih sektorjih (npr. obdavčitev, carina, pomoč za mala in srednja podjetja) in zlasti pri izvajanju kohezijske politike. Izkušnje, ki si jih je pridobila Unija pri zagotavljanju pomoči nacionalnim organom pri izvajanju reform, bi bilo treba uporabiti za povečanje zmogljivosti Unije za zagotavljanje podpore državam članicam. Za zagotavljanje podpore državam članicam, ki izvajajo reforme za spodbujanje rasti in zaprosijo za pomoč Unije na tem področju, obstaja in je dejansko potrebno celovito in integrirano ukrepanje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Posebno poročilo št. 19/2015 Evropskega računskega sodišča z naslovom „Za izboljšanje zagotavljanja tehnične pomoči Grčiji bo treba posvetiti več pozornosti rezultatom“ vsebuje koristna priporočila za zagotavljanje tehnične pomoči Komisije državam članicam, ki bi jih bilo treba upoštevati pri nudenju podpore v okviru programa.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti Evrope in spodbujanje naložb v realno gospodarstvo.

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo zasnova in krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki vzpodbujajo rast, in vzpostaviti usklajenost z nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi strategijami, tudi s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, zlasti evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) in programov. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, ustvarjanje novih delovnih mest, zagotavljanje visoke ravni socialne varnosti ter kakovostnih zdravstvenih in izobraževalnih storitev, boj proti revščini in socialni izključenosti, povečanje konkurenčnosti in produktivnosti Evrope in spodbujanje trajnostnih naložb v realno gospodarstvo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Komisija bi morala podporo v okviru programa zagotoviti na prošnjo države članice, in sicer na področjih, kot so proračun in obdavčitev, javna funkcija, institucionalne in upravne reforme, pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji in pranju denarja, poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, konkurenca, javna naročila, postopki privatizacije, dostop do financiranja, naložbe, trgovina, trajnostni razvoj, inovacije, izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela, javno zdravje, azilna in migracijska politika, kmetijstvo in razvoj podeželja ter politike za finančni sektor.

(8)  Komisija bi morala podporo v okviru programa zagotoviti na prošnjo države članice, in sicer na področjih, kot so kohezija in mestna politika, proračun in obdavčitev, javna funkcija, institucionalne in upravne reforme, teritorialna ureditev, pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji in pranju denarja, ukrepi za preprečevanje davčnih utaj, poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, partnerstva za privabljanje naložb, konkurenca, javna naročila, povečana javna udeležba v podjetjih in postopkih privatizacije, kjer je to primerno, dostop do financiranja, naložbe, trgovina, trajnostni razvoj, inovacije, krepitev sistemov javnega izobraževanja in usposabljanja, politike trga dela, sistemi javnega zdravja, azilna in migracijska politika, kmetijstvo in razvoj podeželja, ribištvo ter politike za finančni sektor.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Države članice bi morale imeti možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo iz programa v zvezi z izvajanjem reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi z izvajanjem prava Unije ter v zvezi z izvajanjem programov za makroekonomsko prilagoditev. Prav tako bi morale imeti možnost, da zaprosijo za podporo v zvezi z reformami, ki jih izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle trajnostne naložbe, rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

(9)  Države članice bi morale imeti možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo iz programa v zvezi z zasnovo in izvajanjem reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti ustreznih priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi z izvajanjem prava Unije ter v zvezi z izvajanjem programov za makroekonomsko prilagoditev. Prav tako bi morale imeti možnost, da zaprosijo za podporo v zvezi z reformami, ki jih izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, trajnostne naložbe, okrepile rast, ustvarjanje novih delovnih mest in konkurenčnost. Komisija bi morala zagotoviti smernice za glavne elemente zahtevka za podporo.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostna področja, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo.

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel subsidiarnosti, solidarnosti, preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ter resnosti ugotovljenih problemov, utemeljitve reforme, potreb po podpori na predvidenih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Država članica bi morala biti odgovorna za izvajanje partnerskega načela. Komisija bi se morala na podlagi te analize in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov Unije ali njenih drugih programov, z državo članico v načrtu za sodelovanje in podporo dogovoriti o prednostnih področjih, ciljih, okvirnem časovnem razporedu, obsegu podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in o približnem skupnem finančnem prispevku za tako podporo. Evropski parlament mora biti nemudoma v celoti obveščen o prejemu zahtevka za podporo v okviru programa in o analizi, ki jo je izvedla Komisija. Komisija naj Evropskemu parlamentu čim prej posreduje načrt za sodelovanje in podporo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Komisija bi morala imeti možnost, da s privolitvijo države članice, ki želi prejeti podporo, organizira zagotavljanje podpore v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kot so opredeljene v tej uredbi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Država članica, ki želi prejeti podporo, bi morala imeti možnost, da za eno ali več specifičnih področij podpore vzpostavi partnerstvo z eno ali več državami članicami kot partnerji pri reformi, ki pomagajo oblikovati strategije, načrte reform in kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov. Medtem ko je za reforme odgovorna država članica, ki želi prejeti podporo, pa lahko partnerji pri reformi ali druge države članice, ki zagotavljajo podporo, prispevajo k uspešni izvedbi programa. Evropski parlament bi moral biti v celoti obveščen o udeležbi partnerja pri reformi in njegovi vlogi v načrtu za sodelovanje in podporo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU“13 in „Proračun za strategijo Evropa 2020“14se poudarja pomen osredotočanja financiranja na dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter dosegajo usklajeno in skladno izvajanje zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja in spodbujati sodelovanje s Komisijo in med državami članicami. Poleg tega Unija lažje kot države članice zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje.

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU“13 in „Proračun za strategijo Evropa 2020“14 se poudarja pomen osredotočanja financiranja na ukrepe in dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi in dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa, zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami na regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Unije, kot je določeno v skupnem strateškem okviru iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, in po potrebi na mednarodni ravni. Ukrepi in dejavnosti v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter dosegajo usklajeno in skladno izvajanje zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja in spodbujati sodelovanje s Komisijo in med državami članicami. Poleg tega lahko Unija zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje za oblikovanje otipljivih rešitev, ki bi bile prilagojene specifičnim razmeram v državi članici prosilki.

__________________

__________________

13 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010.

13 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010.

14 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011.

14 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Ta uredba določa za celotno obdobje trajanja programa finančna sredstva, ki v okviru letnega proračunskega postopka za Evropski parlament in Svet pomenijo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju1a. O financiranju programa s prenosom dodelitev za tehnično pomoč na pobudo Komisije se lahko razmišlja samo kot o enkratni rešitvi, ki ne bi smela pomeniti precedensa za financiranje prihodnjih pobud na tem področju. Morebitni zakonodajni predlog za podaljšanje programa v novem večletnem finančnem okviru bi moral vključevati ločeno novo dodelitev, ki bo posebej namenjena programu.

 

___________________

 

1a UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Države članice, ki zaprosijo za podporo, bi morale biti sposobne k finančnim sredstvom programa prispevati dodatna sredstva. Trenutno Uredba (EU) št. 1303/2013 omejuje možnost prenosa virov, dodeljenih za tehnično pomoč na pobudo države članice, na tiste države članice, ki se soočajo z začasnimi proračunskimi težavami. Uredbo (EU) št. 1303/2013 bi bilo zato treba spremeniti, da se vsem državam članicam omogoči, da finančno sodelujejo pri programu. Sredstva, ki se prenesejo v proračun Unije, bi bilo treba uporabiti za podporo ukrepom, ki prispevajo k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ali namenom posameznega sklada v zadevnih državah članicah.

(14)  Države članice, ki zaprosijo za podporo, bi morale imeti možnost, da k finančnim sredstvom programa prispevajo dodatna sredstva. Trenutno Uredba (EU) št. 1303/2013 omejuje možnost prenosa virov, dodeljenih za tehnično pomoč na pobudo države članice, na tiste države članice, ki se soočajo z začasnimi proračunskimi težavami. Uredbo (EU) št. 1303/2013 bi bilo zato treba spremeniti, da se vsem državam članicam omogoči, da finančno sodelujejo pri programu. Sredstva, ki se prenesejo v proračun Unije, bi bilo treba uporabiti za podporo ukrepom, ki prispevajo k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ali namenom posameznega sklada v zadevnih državah članicah, in to z izboljšanjem uspešnosti in učinkovitosti ter boljšim črpanjem sredstev. Države članice bi se morale prostovoljno odločiti, ali del sredstev namenijo za podporo strukturnim reformam.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  To uredbo bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta18 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Evropske unije. Komisija bi morala sprejeti večletni delovni program, ki bo določal politične cilje, pričakovane rezultate podpore in prioritete financiranja za zadevna področja politike. Ti elementi bi morali biti podrobneje opredeljeni v letnih delovnih programih, ki se sprejmejo z izvedbenimi akti.

(15)  To uredbo bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta18 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Evropske unije. Komisija bi morala sprejeti večletni delovni program, ki bo določal socialne, politične in ekonomske cilje, pričakovane rezultate podpore in prioritete financiranja za zadevna področja politike. Ti elementi bi morali biti podrobneje opredeljeni v letnih delovnih programih.

 

__________________

18 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

18 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na pomen podpore prizadevanjem držav članic pri uresničevanju in izvajanju strukturnih, institucionalnih in upravnih reform je treba omogočiti stopnjo sofinanciranja v višini 100 % upravičenih stroškov, da bi se dosegli cilji programa, hkrati pa zagotoviti spoštovanje načel sofinanciranja in neprofitnosti.

(16)  Glede na pomen podpore prizadevanjem držav članic pri uresničevanju in izvajanju strukturnih, institucionalnih in upravnih reform je treba omogočiti stopnjo sofinanciranja za nepovratna sredstva v višini do 100 % upravičenih stroškov, da bi se dosegli cilji programa, hkrati pa zagotoviti spoštovanje načel sofinanciranja in neprofitnosti.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Komisija bi morala imeti možnost, da v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe za omejen delež letnega delovnega programa v skladu s cilji in ukrepi, upravičenimi v okviru programa, za podporo nacionalnim organom pri reševanju nujnih potreb.

(17)  Komisija bi morala nujno imeti možnost, da v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici, ki želi prejeti podporo, ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe za omejen delež letnega delovnega programa in za omejeno obdobje do šestih mesecev v skladu s cilji in ukrepi, upravičenimi v okviru programa, za podporo nacionalnim organom pri reševanju nujnih potreb. Evropski parlament mora biti v celoti obveščen o sprejetju takšnih posebnih ukrepov.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi zagotovili učinkovito in usklajeno dodeljevanje sredstev iz proračuna Unije in upoštevanje načela dobrega finančnega poslovodenja, bi morali ukrepi v okviru tega programa dopolnjevati in nadgrajevati obstoječe programe Unije, hkrati pa bi se moralo preprečiti dvojno financiranje istih odhodkov. Zlasti bi morali Komisija in zadevna država članica v skladu s svojimi pristojnostmi na ravni Unije in države članice v vseh fazah postopka zagotoviti učinkovito usklajevanje, da se zagotovi skladnost, dopolnjevanje in sinergija virov financiranja podpornih ukrepov v zadevnih državah članicah s tesnimi povezavami s tem programom, zlasti z ukrepi, ki se financirajo iz skladov Unije v državah članicah.

(18)  Da bi zagotovili učinkovito, usklajeno in pregledno uporabo sredstev iz proračuna Unije in upoštevanje načela dobrega finančnega poslovodenja, bi morali ukrepi v okviru tega programa dopolnjevati in nadgrajevati obstoječe programe Unije in biti z njimi usklajeni, ne da bi jih nadomestili, hkrati pa bi se moralo preprečiti dvojno financiranje istih upravičenih stroškov. Zlasti bi morali Komisija in zadevna država članica v skladu s svojimi pristojnostmi na ravni Unije in države članice v vseh fazah postopka zagotoviti učinkovito usklajevanje, da se zagotovi skladnost, dopolnjevanje in sinergija virov financiranja podpornih ukrepov v zadevnih državah članicah s tesnimi povezavami s tem programom, zlasti z ukrepi, ki se financirajo iz skladov in programov Unije v državah članicah, predvsem pa iz skladov ESI. Zlasti je pomembno, da Komisija zagotovi dopolnjevanje in sinergije s podporo, ki jo zagotavljajo druge ustrezne mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Finančne interese Unije bi bilo treba zaščititi s sorazmernimi ukrepi v celotnem odhodkovnem ciklusu, med drugim s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem nepravilnosti, izterjavo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter, po potrebi, s kaznimi.

(19)  Finančne interese Unije bi bilo treba zaščititi s sorazmernimi ukrepi v celotnem odhodkovnem ciklusu, med drugim s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem nepravilnosti, izterjavo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter, po potrebi, z upravnimi in denarnimi kaznimi v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za lažje ocenjevanje programa bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov programa. Pripraviti bi bilo treba vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti na evropski ravni. Poleg tega bi morali biti v končni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na kazalnikih, ki merijo učinke programa.

(20)  Za lažje ocenjevanje programa bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen pregleden okvir za nadziranje izvajanja ukrepov in spremljanje rezultatov programa. Pripraviti bi bilo treba letno poročilo o spremljanju izvajanja programa, vključno z analizo uporabe meril za preučitev zahtevka za podporo, začasno vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti na evropski ravni in oceno programa v naslednjem programskem obdobju, vključno z njegovim morebitnim podaljšanjem in drugimi viri financiranja. Poleg tega bi morali biti v naknadni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na vnaprej opredeljenih kazalnikih, ki merijo učinke programa.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi se seznam kazalnikov, ki merijo doseganje ciljev programa, prilagodil ob upoštevanju izkušenj iz izvajanja programa, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov glede spremembe seznama v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(21)  Da bi se seznam kazalnikov, ki merijo doseganje ciljev programa, prilagodil ob upoštevanju izkušenj iz izvajanja programa in za dopolnitev te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirane akte v zvezi s spremembo seznama in sprejetjem večletnega delovnega programa. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje z različnimi deležniki, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se, kar zadeva sprejetje večletnih delovnih programov in letnih delovnih programov, zagotovili enotni pogoji izvajanja te uredbe, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo.

(22)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe pri sprejetju letnih delovnih programov, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v skladu s členom 291 PDEU. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Postopek pregleda bi se moral uporabiti za sprejetje letnih delovnih programov.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskega in socialnega sektorja, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, saj bi bil obseg podpore določen v dogovoru z zadevno državo članico.

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam, določenim v dogovoru z državami članicami z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom, kot so opredeljeni v tej uredbi, za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja struktur ali javne uprave, ekonomskega in socialnega sektorja, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, saj bi bil obseg podpore določen v dogovoru z zadevno državo članico.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.  „država članica upravičenka“ pomeni državo članico, ki prejme podporo Unije v okviru tega programa;

1.  „država članica upravičenka“ pomeni državo članico, ki zaprosi in prejme podporo Unije v okviru tega programa;

2.  „skladi Unije“ pomenijo evropske strukturne in investicijske sklade iz člena 1 Uredbe (EU) št. 1303/2013, Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta14, Sklad za azil, migracije in vključevanje, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta20, instrument za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta21, in instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta22.

2.  „skladi Unije“ pomeni evropske strukturne in investicijske sklade iz člena 1 Uredbe (EU) št. 1303/2013, Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta14, Sklad za azil, migracije in vključevanje, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta20, instrument za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta21, in instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta22.

 

2a.  „nacionalni organ“ pomeni enega ali več nacionalnih organov, vključno z organi na regionalni in lokalni ravni, ki delujejo v skladu z institucionalnim in pravnim okvirom države članice ter v skladu z načelom partnerstva, kot je opredeljeno v Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov22a.

 

2b.  „mednarodna organizacija“ pomeni mednarodno organizacijo javnega sektorja, ustanovljeno na podlagi mednarodnih sporazumov, in specializirane agencije, ki jih ta organizacija ustanovi, v smislu člena 58(1)(c)(ii) finančne uredbe.

__________________

__________________

19 Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str.1).

19 Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str.1).

20 Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

20 Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

21 Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ (UL L 150, 20.5.2014, str. 93).

21 Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ (UL L 150, 20.5.2014, str. 93).

22 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

22 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

 

22a Delegirana uredba Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L 74 z dne 14. marca 2014, str. 1).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Iz programa se financirajo ukrepi z evropsko dodano vrednostjo. V ta namen Komisija zagotavlja, da bodo ukrepi, izbrani za financiranje, verjetno prinesli rezultate z evropsko dodano vrednostjo, in spremlja, ali je evropska dodana vrednost dejansko dosežena.

1.  Iz programa se financirajo ukrepi in dejavnosti z evropsko dodano vrednostjo. V ta namen Komisija zagotavlja, da bodo ukrepi in dejavnosti, izbrani za financiranje, prinesli rezultate, ki imajo v skladu z načelom subsidiarnosti evropsko dodano vrednost, in spremlja, ali je ta dodana vrednost dejansko dosežena.

2.  Ukrepi in dejavnosti programa zagotovijo evropsko dodano vrednost zlasti z naslednjim:

2.  Ukrepi in dejavnosti programa zagotovijo evropsko dodano vrednost zlasti z naslednjim:

(a)  razvoj in izvajanje rešitev, ki odpravljajo nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji;

(a)  razvoj in izvajanje rešitev za lokalne, regionalne in nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji in prispevajo k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji;

(b)  dopolnjevanje in sinergija z drugimi programi in politikami Unije na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni;

(b)  dopolnjevanje in sinergija z drugimi programi in politikami Unije na regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Unije, kot je določeno v skupnem strateškem okviru iz Uredbe (EU) št. 1303/2013, in po potrebi na mednarodni ravni;

(c)  prispevek k doslednemu in usklajenemu izvajanju prava Unije;

(c)  prispevek k doslednemu in usklajenemu izvajanju prava in politik Unije ter promocijo evropskih vrednot, zlasti solidarnosti in spoštovanja temeljnih pravic;

(d)  prispevek k izmenjavi dobrih praks in oblikovanju platforme in mreže strokovnega znanja na ravni Unije;

(d)  prispevek k izmenjavi dobrih praks za izboljšanje prepoznavnosti programov Unije za reforme in oblikovanju platforme in mreže strokovnega znanja na ravni Unije;

(e)  spodbujanje vzajemnega zaupanja med državami članicami upravičenkami in Komisijo ter sodelovanje med državami članicami.

(e)  spodbujanje vzajemnega zaupanja med državami članicami upravičenkami in Komisijo ter sodelovanje med državami članicami.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je posledica ekonomskih in socialnih izzivov, da se okrepijo konkurenčnost, rast, zaposlovanje in naložbe, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije.

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in rasti prijaznim strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave, ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je posledica ekonomskih in socialnih izzivov, da se v okviru procesov ekonomskega upravljanja oziroma s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije, predvsem pa skladov ESI, okrepijo ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, konkurenčnost, produktivnost podjetij iz Unije, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za uresničitev splošnega cilja iz člena 4 ima program naslednje specifične cilje:

1.  Za uresničitev splošnega cilja iz člena 4 ima program naslednje specifične cilje, ki se uresničujejo v tesnem sodelovanju z državami članicami upravičenkami:

(a)  pomoč nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu s prednostnimi nalogami, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov;

(a)  pomoč nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje in izvajanje reform v skladu z njihovimi prednostnimi nalogami, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih in teritorialnih učinkov, pa tudi to, da morajo prispevati k cilju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

(b)  podpora nacionalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev med sektorji;

(b)  podpora nacionalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za načrtovanje in oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti prednostnih nalog na nacionalni ravni ter, kjer je to primerno, ciljev in sredstev na regionalni ravni med sektorji;

(c)  podpora prizadevanjem nacionalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja podobnih razmer v drugih državah;

(c)  podpora prizadevanjem nacionalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije ob upoštevanju primerov najboljše prakse in izkušenj pri obravnavanju podobnih razmer v drugih državah

(d)  pomoč nacionalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljanja človeških virov, kjer je to primerno, z jasno opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega znanja in spretnosti. Ti cilji se uresničujejo v tesnem sodelovanju z državami članicami upravičenkami.

(d)  prek okrepitve strokovnega znanja in spretnosti pomoč nacionalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljanja človeških virov ter socialnega dialoga;

 

(da)  pomoč nacionalnim organom ter gospodarskim in socialnim partnerjem pri izboljševanju njihove upravne in operativne zmogljivosti za izvajanje skladov Unije, predvsem skladov ESI.

2.  Specifični cilji iz odstavka 1 se nanašajo na področja politike, ki so povezana s konkurenčnostjo, rastjo, delovnimi mesti in naložbami, zlasti na naslednja:

2.  Specifični cilji iz odstavka 1 se nanašajo na področja politike, ki so povezana z ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, konkurenčnostjo, inovacijami, pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, delovnimi mesti in naložbami, zlasti na naslednja:

(a)  upravljanje javnih financ, proračunski postopek, upravljanje dolga in upravljanje prihodkov;

(a)  upravljanje javnih financ, proračunski postopek, upravljanje dolga in upravljanje prihodkov;

(b)  institucionalna reforma ter učinkovito in storitveno usmerjeno delovanje javne uprave, učinkovita pravna država, reforma pravosodnega sistema in krepitev boja proti goljufijam, boja proti korupciji in pranju denarja;

(b)  institucionalna reforma ter učinkovito in storitveno usmerjeno delovanje javne uprave, med drugim prek poenostavitve predpisov, učinkovita pravna država, reforma pravosodnega sistema in krepitev boja proti goljufijam, boja proti korupciji in pranju denarja;

(c)  poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, privatizacijski postopki, trgovina in neposredne tuje naložbe, konkurenca in javna naročila, trajnostni sektorski razvoj in pomoč za inovacije;

(c)  poslovno okolje, ponovna industrializacija, razvoj zasebnega sektorja, finančna in upravna pomoč za MSP, naložbe, povečanje udeležbe javnosti v podjetjih in privatizacijskih postopkih, kjer je to primerno, trgovina in neposredne tuje naložbe, konkurenca in javna naročila, trajnostni sektorski razvoj in pomoč za inovacije in digitalizacijo;

(d)  izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela, socialna vključenost, socialna varnost in sistemi socialne varnosti, javno zdravje in sistemi zdravstvenega varstva, politike na področju azila, migracij in meja;

(d)  kohezija, izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela za ustvarjanje delovnih mest, boj proti revščini in spodbujanje socialne vključenosti, socialna varnost in sistemi socialne varnosti, javno zdravje in sistemi zdravstvenega varstva, politike na področju azila, migracij in meja;

(e)  kmetijske politike in politike za trajnostni razvoj podeželskih območij;

(e)  politike za izvajanje podnebnih ukrepov in spodbujanje energetske učinkovitosti ter doseganje diverzifikacije oskrbe z energijo, pa tudi kmetijske in ribiške politike ter politike za trajnostni razvoj podeželskih območij;

(f)  politike finančnega sektorja in dostop do financiranja.

(f)  politike finančnega sektorja, vključno s spodbujanjem finančne pismenosti, finančne stabilnosti, dostopa do financiranja in kreditiranja realnega gospodarstva; priprava, zagotavljanje in spremljanje kakovosti podatkov in statistik ter politike za boj proti davčnim utajam.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za uresničevanje ciljev iz členov 4 in 5 program lahko financira zlasti naslednje vrste ukrepov:

Za uresničevanje ciljev iz členov 4 in 5 in prilagojenih rešitev program lahko financira zlasti naslednje vrste ukrepov:

(a)  strokovno znanje v zvezi s svetovanjem glede politik, spremembo politik ter zakonodajnimi, institucionalnimi, strukturnimi in upravnimi reformami;

(a)  strokovno znanje v zvezi s svetovanjem glede politik, spremembo politik, oblikovanjem strategij in načrtov reform, ter zakonodajnimi, institucionalnimi, strukturnimi in upravnimi reformami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kjer je to primerno;

(b)  zagotavljanje strokovnjakov (vključno z rezidenčnimi) za krajše ali daljše obdobje za opravljanje nalog na specifičnih področjih ali izvajanje operativnih dejavnosti, po potrebi s tolmačenjem, prevajanjem in podporo za sodelovanje, upravno pomočjo ter infrastrukturo in opremo;

(b)  zagotavljanje strokovnjakov (vključno z rezidenčnimi) za krajše ali daljše obdobje za opravljanje nalog na specifičnih področjih ali izvajanje operativnih dejavnosti, po potrebi s tolmačenjem, prevajanjem in podporo za sodelovanje, upravno pomočjo ter infrastrukturo in opremo;

(c)  krepitev institucionalne, upravne ali sektorske zmogljivosti ter povezane podporne ukrepe, zlasti:

(c)  krepitev institucionalne, upravne ali sektorske zmogljivosti ter povezane podporne ukrepe, vključno z opolnomočenjem civilne družbe, ter reforme na vseh ravneh upravljanja, zlasti:

(i)  seminarji, konference in delavnice;

(i)  seminarji, konference in delavnice;

(ii)  delovni obiski v zadevnih državah članicah ali tretjih državah, da bi uradniki pridobili ali poglobili strokovno znanje ali znanje na relevantnih področjih;

(ii)  delovni obiski v zadevnih državah članicah ali tretjih državah, da bi uradniki pridobili ali poglobili strokovno znanje ali znanje na relevantnih področjih;

(iii)  ukrepi usposabljanja in razvoj spletnih oziroma drugih modulov usposabljanja za podporo potrebnim poklicnim spretnostim in znanju v zvezi z zadevnimi reformami;

(iii)  ukrepi usposabljanja in razvoj spletnih oziroma drugih modulov usposabljanja za podporo potrebnim poklicnim spretnostim in znanju v zvezi z zadevnimi reformami;

(d)  zbiranje podatkov in statistik; razvijanje skupnih metodologij in po potrebi kazalnikov ali referenčnih meril,

(d)  zbiranje podatkov in statistik; razvijanje skupnih metodologij in po potrebi kazalnikov ali referenčnih meril,

(e)  organizacija lokalne operativne podpore na področjih, kot so azil, migracije, mejni nadzor;

(e)  organizacija lokalne operativne podpore na področjih, kot so azil, migracije, mejni nadzor;

(f)  krepitev informacijskih zmogljivosti: razvoj, vzdrževanje, delovanje ter nadzor kakovosti informacijske infrastrukture in aplikacij, potrebnih za izvajanje ustreznih reform;

(f)  krepitev informacijskih zmogljivosti za razvoj, vzdrževanje, delovanje ter nadzor kakovosti informacijske infrastrukture in aplikacij, potrebnih za izvajanje ustreznih reform, ter programi za digitalizacijo javnih storitev;

(g)  študije, raziskave, analize in ankete; ocenjevanje in ocene učinka, pripravo in objavo navodil, poročil in učnega materiala;

(g)  študije, raziskave, analize in ankete; ocenjevanje in ocene učinka, pripravo in objavo navodil, poročil in učnega materiala;

(h)  komunikacijski projekti; učenje, sodelovanje, ozaveščanje, dejavnosti razširjanja in izmenjava dobrih praks; organizacija kampanj ozaveščanja in informiranja, medijskih kampanj in dogodkov, vključno z institucionalnim komuniciranjem;

(h)  komunikacijski projekti v okviru predlaganih reform za učenje, sodelovanje, ozaveščanje, dejavnosti razširjanja in izmenjavo primerov dobre prakse; organizacija kampanj ozaveščanja in informiranja, medijskih kampanj in dogodkov, vključno z institucionalnim komuniciranjem in komuniciranjem prek družabnih omrežij, kjer je to primerno;

(i)  zbiranje in objava materialov zaradi širjenja informacij in rezultatov programa, razvoj, upravljanje in vzdrževanje sistemov in orodij, ki temeljijo na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah;

(i)  zbiranje in objava materialov zaradi širjenja informacij in rezultatov programa, tudi prek razvoja, upravljanja in vzdrževanja sistemov in orodij, ki temeljijo na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah;

(j)  kakršna koli druga dejavnost, ki podpira splošne in specifične cilje iz členov 4 in 5.

(j)  kakršna koli druga ustrezna dejavnost, ki podpira splošne in specifične cilje iz členov 4 in 5.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica, ki želi prejeti podporo v okviru programa, predloži Komisiji zahtevek za podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta.

1.  Država članica, ki želi prejeti podporo v okviru programa, predloži Komisiji zahtevek za podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta. Komisija pripravi smernice v zvezi z glavnimi elementi, ki jih mora vsebovati zahtevek za podporo, ki ga predložijo države članice.

2.  Komisija ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Komisija ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico opredeli prednostna področja za podporo, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter skupni finančni prispevek za tako podporo.

2.  Komisija ob upoštevanju načel subsidiarnosti, solidarnosti, preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na predvidenih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Komisija se na podlagi te analize in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in dejavnosti, ki se financirajo iz skladov Unije ali njenih drugih programov, z zadevno državo članico v okviru načrta za sodelovanje in podporo dogovori o prednostnih področjih za podporo, ciljih, okvirnem časovnem razporedu, obsegu podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter o približnem skupnem finančnem prispevku za tako podporo.

 

2a.  Takoj, ko prejme zahtevek za podporo v okviru programa, Komisija o tem izčrpno obvesti Evropski parlament, pa tudi o analizi, ki jo je izvedla. Poleg tega mu čim prej posreduje tudi načrt za sodelovanje in podporo.

3.  Zahtevek za podporo se lahko predloži v zvezi z naslednjim:

3.  Zahtevek za podporo se lahko predloži v zvezi z naslednjim:

(a)  izvajanje reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra ali zadevnih ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije;

(a)  izvajanje reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo, zlasti za doseganje trajnostne gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest;

(b)  izvajanje programov za makroekonomsko prilagoditev v državah članicah, ki prejemajo finančno pomoč Unije v okviru obstoječih instrumentov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za države članice euroobmočja in Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 za države članice, ki niso v euroobmočju;

(b)  izvajanje programov za makroekonomsko prilagoditev v državah članicah, ki prejemajo finančno pomoč Unije v okviru obstoječih instrumentov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za države članice euroobmočja in Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 za države članice, ki niso v euroobmočju;

(c)  izvajanje reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo za doseganje trajnostnih naložb, rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

(c)  izvajanje trajnostnih reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti zadevnih priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra ali zadevnih ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije.

________________

________________

Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).

Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).

(Točki (a) in (c) odstavka 3 iz besedila Komisije postaneta točki (c) in (a) predloga spremembe Parlamenta. Obe sta tudi spremenjeni.)

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organizacija podpore

Organizacija podpore in partnerji pri reformi

1.  Komisija lahko podporo, predvideno za države članice upravičenke, določi v sodelovanju z drugimi državami članicami ali mednarodnimi organizacijami.

1.  Komisija lahko podporo organizira v sodelovanju z drugimi državami članicami ali mednarodnimi organizacijami, če s tem soglaša država članica upravičenka.

2.  Država članica upravičenka lahko v usklajevanju s Komisijo sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v usklajevanju s Komisijo pomaga oblikovati strategijo, načrte reform, oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov.

2.  Država članica upravičenka lahko v usklajevanju s Komisijo sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v usklajevanju s Komisijo ter na podlagi medsebojnega dogovora z državo članico upravičenko in Komisijo pomaga oblikovati strategijo, načrte reform in kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov. Komisija izčrpno obvešča Evropski parlament o udeležbi partnerja pri reformi in o njegovi vlogi pri načrtu za sodelovanje in podporo.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo do 142 800 000 EUR.

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 142 800 000 EUR v tekočih cenah.

2.  Finančna sredstva, dodeljena za program, lahko krijejo tudi stroške, povezane z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev; zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in ukrepe obveščanja in sporočanja, vključno z institucionalnim komuniciranjem glede političnih prioritet Unije, če so povezane s splošnim ciljem te uredbe, stroške, povezane z informacijskimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, ter vse druge stroške za tehnično in upravno pomoč, ki nastanejo Komisiji v zvezi z upravljanjem programa.

2.  Finančna sredstva, dodeljena za program, lahko krijejo tudi stroške, povezane z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in ukrepe obveščanja in sporočanja, če so povezani s splošnim ciljem te uredbe, stroške, povezane z informacijskimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, ter vse druge stroške za tehnično in upravno pomoč, ki nastanejo Komisiji v zvezi z upravljanjem programa.

3.  Proračunski organ odobri razpoložljive letne proračunske odobritve v okviru omejitev večletnega finančnega okvira, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013.

3.  Evropski parlament in Svet odobrita letne odobritve v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Poleg finančnih sredstev iz člena 9 se lahko program financira tudi z dodatnimi prispevki držav članic.

1.  Poleg finančnih sredstev iz člena 9 se lahko program financira tudi z dodatnimi prostovoljnimi prispevki držav članic.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija izvaja program v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

1.  Komisija izvaja program v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

2.  Ukrepe programa lahko izvaja neposredno Komisija ali pa jih posredno izvajajo subjekti in osebe, ki niso države članice, v skladu s členom 60 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Finančna podpora Unije za dejavnosti iz člena 6 te uredbe se zagotovi v obliki:

2.  Ukrepe programa lahko izvaja neposredno Komisija ali pa jih posredno izvajajo subjekti in osebe, ki niso države članice, v skladu s členom 60 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Finančna podpora Unije za dejavnosti iz člena 6 te uredbe se zagotovi v obliki:

(d)  nepovratnih sredstev (vključno z nepovratnimi sredstvi za nacionalne organe držav članic);

(d)  nepovratnih sredstev (vključno z nepovratnimi sredstvi za nacionalne organe držav članic);

(e)  pogodb o izvedbi javnega naročila;

(e)  pogodb o izvedbi javnega naročila;

(f)  povračil stroškov zunanjim strokovnjakom;

(f)  povračil stroškov zunanjim strokovnjakom, vključno s strokovnjaki nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov držav članic, ki zagotavljajo podporo;

(g)  prispevkov za skrbniške sklade;

(g)  prispevkov za skrbniške sklade, ki so jih vzpostavile mednarodne organizacije, ter

(h)  dejavnosti, ki se izvajajo v okviru posrednega upravljanja.

(h)  dejavnosti, ki se izvajajo v okviru posrednega upravljanja.

3.  Nepovratna sredstva se lahko dodelijo nacionalnim organom držav članic, skupini Evropske investicijske banke, mednarodnim organizacijam, osebam javnega in/ali zasebnega prava ter subjektom, ki so bili zakonito ustanovljeni v:

3.  Nepovratna sredstva se lahko dodelijo nacionalnim organom držav članic, skupini Evropske investicijske banke, mednarodnim organizacijam, osebam javnega in/ali zasebnega prava ter subjektom, ki so bili zakonito ustanovljeni v:

(a)  državah članicah;

(a)  državah članicah;

(b)  državah evropskega sporazuma o prosti trgovini, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu EGP.

(b)  državah evropskega sporazuma o prosti trgovini, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu EGP.

Delež sofinanciranja za nepovratna sredstva znaša do 100 % upravičenih stroškov, brez poseganja v načeli sofinanciranja in neprofitnosti.

Delež sofinanciranja za nepovratna sredstva znaša do 100 % upravičenih stroškov, brez poseganja v načeli sofinanciranja in neprofitnosti.

4.  Podporo lahko zagotovijo tudi posamezni strokovnjaki, ki so lahko pozvani, da prispevajo k izbranim dejavnostim, organiziranim v okviru programa, če je to potrebno za doseganje specifičnih ciljev iz člena 5.

4.  Podporo lahko zagotovijo tudi posamezni strokovnjaki, ki so lahko pozvani, da prispevajo k izbranim dejavnostim, organiziranim v okviru programa, če je to potrebno za doseganje specifičnih ciljev iz člena 5.

5.  Komisija za izvedbo programa z izvedbenimi akti sprejme večletne delovne programe. V večletnih delovnih programih se opredelijo cilji politik, ki naj bi se dosegli s predvideno podporo, in pričakovani rezultati ter prioritete pri financiranju na zadevnih področjih politike. Večletni delovni programi se podrobneje določijo v letnih delovnih programih, sprejetih z izvedbenimi akti, ki opredeljujejo ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje, vključno z vsemi elementi, ki jih določa Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo večletnih delovnih programov. V večletnih delovnih programih se opredelijo cilji politik, ki naj bi se dosegli s predvideno podporo, in pričakovani rezultati ter prioritete pri financiranju na zadevnih področjih politike. Večletni delovni programi se podrobneje določijo v letnih delovnih programih, sprejetih z izvedbenimi akti, ki opredeljujejo ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje, vključno z vsemi elementi, ki jih določa Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012.

6.  Da bi se zagotovila pravočasna razpoložljivost sredstev, se lahko v letnem delovnem programu navede, da lahko Komisija v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe v skladu s cilji in ukrepi, določenimi v tej uredbi, za podporo nacionalnim organom pri obravnavanju nujnih potreb. Taki posebni ukrepi lahko predstavljajo le omejen delež letnega delovnega programa in zanje ne veljajo pogoji iz člena 7.

6.  Da bi se zagotovila pravočasna razpoložljivost sredstev, se lahko v letnem delovnem programu navede, da lahko Komisija v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice, ki želi prejeti podporo, sprejme nujne posebne ukrepe, ki prvotno niso bili vključeni v letni delovni program, v skladu s cilji in ukrepi, določenimi v tej uredbi, za podporo nacionalnim organom pri obravnavanju nujnih potreb. Taki posebni ukrepi so začasni, predstavljajo le omejen delež letnega delovnega programa in zanje ne veljajo pogoji iz člena 7. Izvajati se nehajo po šestih mesecih, lahko jih nadomesti podpora v skladu s pogoji iz člena 7.

 

Komisija izčrpno obvešča Evropski parlament o posebnih ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in države članice upravičenke v okviru svojih pristojnosti spodbujajo sinergijo in zagotavljajo učinkovito usklajevanje programa z drugimi programi in instrumenti Unije, zlasti z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije. V ta namen:

Komisija in države članice upravičenke v okviru svojih pristojnosti spodbujajo sinergijo in zagotavljajo učinkovito usklajevanje programa z drugimi programi in instrumenti Unije, zlasti z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije. V ta namen:

(a)  zagotavljajo dopolnjevanje in sinergijo med različnimi instrumenti na ravni Unije in nacionalni ravni, zlasti v zvezi z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije, tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvajanja;

(a)  zagotavljajo dopolnjevanje in sinergijo med različnimi instrumenti na ravni Unije ter na nacionalni in regionalni ravni, zlasti v zvezi z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije, tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvajanja, zlasti v zvezi s skladi ESI;

(b)  izboljšujejo mehanizme za usklajevanje, da se prepreči podvajanje prizadevanj;

(b)  izboljšujejo mehanizme za usklajevanje, da se prepreči podvajanje prizadevanj in stroškov;

(c)  zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na ravni Unije in na nacionalni ravni, da dosežejo skladne in racionalizirane podporne ukrepe.

(c)  zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na ravni Unije ter na nacionalni in regionalni ravni, da dosežejo skladne in racionalizirane podporne ukrepe.

Ustrezni večletni in letni delovni programi se lahko uporabljajo kot usklajevalni okvir, če je predvidena podpora na katerem koli področju iz člena 5(2).

Ustrezni večletni in letni delovni programi se lahko uporabljajo kot usklajevalni okvir, če je predvidena podpora na katerem koli področju iz člena 5(2).

 

Komisija zagotavlja dopolnjevanje in sinergijo s podporo, ki jo zagotavljajo ustrezne mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Evropske unije zaščiteni z izvajanjem preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in drugemu protipravnemu ravnanju ter z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov ter po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

1.  Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Evropske unije zaščiteni z izvajanjem preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in drugemu protipravnemu ravnanju ter z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih zneskov ter po potrebi z učinkovitimi in sorazmernimi upravnimi in denarnimi kaznimi v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija nadzoruje izvajanje ukrepov, ki se financirajo iz programa, in meri uresničevanje specifičnih ciljev iz člena 5(1) v skladu s kazalniki, določenimi v Prilogi.

1.  Komisija nadzoruje izvajanje ukrepov, ki se financirajo iz programa, in meri uresničevanje splošnega cilja iz člena 4 in specifičnih ciljev iz člena 5(1) v skladu s kazalniki, določenimi v Prilogi.

Komisija se v zvezi s spremembami seznama kazalnikov iz Priloge pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 16.

Komisija se v zvezi s spremembami seznama kazalnikov iz Priloge pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 16.

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do sredine leta 2019, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju izvajanja programa, vključno z analizo uporabe meril iz člena 7(2) za preučitev zahtevkov za podporo, ki jih predložijo države članice, poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do sredine leta 2019, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, v prihodnjem finančnem okviru prilagoditi, začasno ustaviti ali ponovno vzpostaviti z namenskimi finančnimi sredstvi. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. V poročilu o naknadni oceni se ocenjuje program kot celota, vključuje pa informacije o njegovem dolgoročnejšem vplivu.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 15(1) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 1. januarja 2017.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 1. januarja 2017.

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz drugega pododstavka člena 15(1). S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu z drugim pododstavkom člena 15(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 17 – točka 3

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 91 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na pobudo Komisije se za tehnično pomoč dodeli 0,35 % skupnih virov, potem ko se od teh odštejeta podpora Instrumentu za povezovanje Evrope iz člena 92(6) in pomoč za najbolj ogrožene iz člena 92(7), od česar se do 112 233 000 EUR dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.

3.  Na pobudo Komisije se za tehnično pomoč dodeli 0,35 % skupnih virov, potem ko se od teh odštejeta podpora Instrumentu za povezovanje Evrope iz člena 92(6) in pomoč za najbolj ogrožene iz člena 92(7), od česar se do 112 233 000 EUR v tekočih cenah dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 18

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„V skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 lahko EKSRP na pobudo Komisije in/ali na lastno pobudo porabi do 0,25 % letno dodeljenih sredstev za financiranje nalog iz člena 58 Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključno s stroški vzpostavitve in delovanja Evropske mreže za razvoj podeželja iz člena 52 te uredbe in mreže EIP iz člena 53 te uredbe, od česar se do 30 567 000 EUR dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.“

„V skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 lahko EKSRP na pobudo Komisije in/ali na lastno pobudo porabi do 0,25 % letno dodeljenih sredstev za financiranje nalog iz člena 58 Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključno s stroški vzpostavitve in delovanja Evropske mreže za razvoj podeželja iz člena 52 te uredbe in mreže EIP iz člena 53 te uredbe, od česar se do 30 567 000 EUR v tekočih cenah dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.“

  • [1]  UL C 177 z dne 18.5.2016, str. 47.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (*) (23.11.2016)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Pripravljavec mnenja: Kostas Mavridis (Costas Mavrides)

(*) Pridruženi odbor - člen 54 Poslovnika

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V več državah članicah so potekali in še vedno potekajo procesi prilagajanja za odpravo makroekonomskih neravnotežij, nakopičenih v preteklosti, številne pa se soočajo z izzivom nizke potencialne rasti. Unija je izvajanje strukturnih reform opredelila kot eno od svojih političnih prioritet za usmeritev okrevanja na trajnostno pot, sprostitev potenciala za rast za okrepitev zmogljivosti za prilagoditev ter podporo procesu konvergence.

(3)  V več državah članicah so potekali in še vedno potekajo procesi prilagajanja za odpravo makroekonomskih neravnotežij, nakopičenih v preteklosti, številne pa se soočajo z izzivoma nizke potencialne rasti in visoke brezposelnosti. Unija je opredelila potrebo po izvajanju rasti prijaznih strukturnih reform kot eno od svojih političnih prioritet za ustvarjanje pogojev za uresničitev trajnostne poti, sprostitev potenciala za rast za okrepitev zmogljivosti za prilagoditev, podporo procesu konvergence ter povečanje naložb.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Reforme so po svoji naravi zapleteni procesi, ki zahtevajo celovito verigo visokospecializiranega znanja in spretnosti. Obravnavanje strukturnih reform na različnih področjih javnih politik pomeni izziv, saj je pogosto potreben čas, da se pokažejo njihove koristi. Zato sta hitro in učinkovito oblikovanje in izvajanje bistvenega pomena tako za gospodarstva, ki jih je prizadela kriza, kot za strukturno šibka gospodarstva. V okviru tega je bila podpora Unije v obliki tehnične pomoči ključnega pomena pri podpiranju gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra v zadnjih letih.

(4)  Reforme so po svoji naravi zapleteni procesi, ki zahtevajo celovito verigo visokospecializiranega znanja in spretnosti, pa tudi dolgoročno vizijo. Izvajanje trajnostnih strukturnih reform na različnih področjih javnih politik je izziv, saj je pogosto potreben čas in nenehna zavezanost, da se pokažejo njihove koristi, zato je treba sprejeti ukrepe za odvračanje od kratkoročnega oblikovanja politik. Hitro in učinkovito oblikovanje in izvajanje sta zlasti bistvenega pomena tudi za gospodarstva, ki jih je prizadela kriza, in za strukturno šibka gospodarstva. V okviru tega je bila podpora Unije v obliki tehnične pomoči ključnega pomena pri podpiranju gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra v zadnjih letih in je lahko uporaben precedens za program podpore strukturni reformi. Odgovornost za izvajanje strukturnih reform in politična volja v državah članicah, tudi v lokalnih in regionalnih organih, kjer je to primerno, in socialnih partnerjev, sta bistveni za uspešnost programa.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Države članice lahko izkoristijo podporo pri obravnavanju izzivov v zasnovi in izvajanju strukturnih reform. Ti izzivi so lahko odvisni od različnih dejavnikov, vključno z omejeno upravno in institucionalno zmogljivostjo ali neustrezno uporabo in izvajanjem zakonodaje Unije.

(5)  Države članice lahko izkoristijo podporo pri obravnavanju izzivov v zasnovi in izvajanju rasti prijaznih strukturnih reform. Ti izzivi so lahko odvisni od različnih dejavnikov, vključno z neustrezno zasnovo reform, omejeno upravno in institucionalno zmogljivostjo ali neustrezno uporabo in izvajanjem zakonodaje Unije.

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Unija ima dolgoletne izkušnje z zagotavljanjem specifične podpore nacionalnim upravam in drugim organom držav članic na področju krepitve zmogljivosti in podobnih ukrepov v določenih sektorjih (npr. obdavčitev, carina, pomoč za mala in srednja podjetja) in pri izvajanju kohezijske politike. Izkušnje, ki si jih je pridobila Unija pri zagotavljanju pomoči nacionalnim organom pri izvajanju reform, bi bilo treba uporabiti za povečanje zmogljivosti Unije za zagotavljanje podpore državam članicam. Za zagotavljanje podpore državam članicam, ki izvajajo reforme za spodbujanje rasti in zaprosijo za pomoč Unije na tem področju, je potrebno celovito in integrirano ukrepanje.

(6)  Unija ima dolgoletne izkušnje z zagotavljanjem specifične podpore nacionalnim upravam in drugim organom držav članic na področju krepitve zmogljivosti in podobnih ukrepov v določenih sektorjih (npr. obdavčitev, carina, pomoč za mala in srednja podjetja) in pri izvajanju kohezijske politike. Pretekle politične izkušnje in zmogljivost institucij Unije bi morale služiti kot podlaga za zagotavljanje celovitega in integriranega ukrepanja pri podpori državam članicam, ki izvajajo reforme za spodbujanje rasti in v zvezi s tem zaprosijo za pomoč Unije. Posledično bi morali sprejeti celosten medsektorski pristop, da bi zagotovili usklajenost političnega okolja.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Posebno poročilo št. 19/2015 Evropskega računskega sodišča z naslovom „Za izboljšanje zagotavljanja tehnične pomoči Grčiji bo treba posvetiti več pozornosti rezultatom“ vsebuje uporabna priporočila glede zagotavljanja tehnične pomoči Komisije državam članicam, ki bi jih bilo treba upoštevati pri zagotavljanju podpore v okviru programa za podporo strukturnim reformam.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Še naprej se je treba odločno prizadevati za strukturne reforme za spodbujanje rasti, da bi zagotovili njihovo učinkovitost in nadgradili že ustvarjeni napredek.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti Evrope in spodbujanje naložb v realno gospodarstvo.

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za oblikovanje in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Program predstavlja pomembno dodatno podporo boljšemu in hitrejšemu izvajanju reform, katerih namen je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje konvergence, gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti in produktivnosti Evrope ter spodbujanje naložb v realno gospodarstvo.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Komisija bi morala podporo v okviru programa zagotoviti na prošnjo države članice, in sicer na področjih, kot so proračun in obdavčitev, javna funkcija, institucionalne in upravne reforme, pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji in pranju denarja, poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, konkurenca, javna naročila, postopki privatizacije, dostop do financiranja, naložbe, trgovina, trajnostni razvoj, inovacije, izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela, javno zdravje, azilna in migracijska politika, kmetijstvo in razvoj podeželja ter politike za finančni sektor.

(8)  Komisija bi morala podporo v okviru programa zagotoviti na prošnjo države članice, in sicer na področjih, kot so proračun in obdavčitev, javna funkcija, institucionalne in upravne reforme, pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji in pranju denarja, poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, konkurenca, javna naročila, javna udeležba v podjetjih, dostop do financiranja, naložbe, trgovina, trajnostni razvoj, inovacije, izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela, javno zdravje, azilna in migracijska politika, kmetijstvo in razvoj podeželja ter politike za finančni sektor.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Države članice bi morale imeti možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo iz programa v zvezi z izvajanjem reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi z izvajanjem prava Unije ter v zvezi z izvajanjem programov za makroekonomsko prilagoditev. Prav tako bi morale imeti možnost, da zaprosijo za podporo v zvezi z reformami, ki jih izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle trajnostne naložbe, rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

(9)  Države članice bi morale imeti možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo iz programa v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti za boljše izvajanje priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi z ustreznim izvajanjem prava Unije ter v zvezi z izvajanjem programov za makroekonomsko prilagoditev. Prav tako bi morale imeti možnost, da zaprosijo za podporo v zvezi z reformami, ki jih izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle trajnostne naložbe, okrepile rast in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbudile konkurenčnost in teritorialno kohezijo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostna področja, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo.

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel preglednosti, subsidiarnosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostne ukrepe za učinkovito podporo, vrsto in obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Komisija bi morala imeti možnost, da s privolitvijo države članice, ki želi prejeti podporo, organizira zagotavljanje podpore v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami ali drugimi državami članicami, ki lahko prevzamejo vlogo partnerke pri reformi. Država članica, ki želi prejeti podporo, bi morala imeti možnost, da za specifično področje podpore sklene partnerstvo z eno ali več državami članicami kot partnerkami pri reformi, ki pomagajo oblikovati strategijo, načrte reform in pomoč ali spremljati izvajanje strategije in projektov. Medtem ko je za izvajanje reform odgovorna država članica, ki želi prejeti podporo, pa lahko partnerji pri reformi ali druge države članice, ki zagotavljajo podporo, prispevajo k uspešni izvedbi programa.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU1 “ in „Proračun za strategijo Evropa 20202 “ se poudarja pomen osredotočanja financiranja na dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter dosegajo usklajeno in skladno izvajanje zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja in spodbujati sodelovanje s Komisijo in med državami članicami. Poleg tega Unija lažje kot države članice zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje.

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU1 “ in „Proračun za strategijo Evropa 20202“ se poudarja pomen osredotočanja financiranja na dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter dosegajo usklajeno in skladno izvajanje zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja državljanov v evropski projekt in spodbujati sodelovanje s Komisijo in med državami članicami. Poleg tega Unija lažje kot države članice zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje, tako da se predlogi lahko oblikujejo po meri za specifične razmere v državi članici prosilki.

__________________

__________________

1 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010.

1 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010.

2 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011.

2 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskega in socialnega sektorja, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, saj bi bil obseg podpore določen v dogovoru z zadevno državo članico.

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, teritorialne ureditve upravljanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, uprave, ekonomskega in socialnega sektorja, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, saj bi bil obseg podpore določen v dogovoru z zadevno državo članico.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Opredelitve pojmov

Opredelitve pojmov in načela

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov in načela:

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  „država članica upravičenka“ pomeni državo članico, ki prejme podporo Unije v okviru tega programa;

1.  „država članica upravičenka“ pomeni državo članico, ki zaprosi in prejme podporo Unije v okviru tega programa;

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvoj in izvajanje rešitev, ki odpravljajo nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji;

(a)  razvoj in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki nastanejo zaradi čezmejnih izzivov ali na izzivov v celotni Uniji ali vplivajo nanje in prispevajo k socialni in gospodarski koheziji;

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispevek k doslednemu in usklajenemu izvajanju prava Unije;

(c)  prispevek k doslednemu in usklajenemu izvajanju prava in politik Unije;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je posledica ekonomskih in socialnih izzivov, da se okrepijo konkurenčnost, rast, zaposlovanje in naložbe, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije.

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in rasti prijaznim strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim in po potrebi regionalnim in lokalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi ali ustanovitvi institucij, upravljanja, uprave, ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je posledica ekonomskih in socialnih izzivov, da se okrepijo kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje novih delovnih mest in naložbe, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za uresničitev splošnega cilja iz člena 4 ima program naslednje specifične cilje:

1.  Za uresničitev splošnega cilja iz člena 4 ima program naslednje specifične cilje, ki se dosegajo ob tesnem sodelovanju z državami članicami:

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pomoč nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu s prednostnimi nalogami, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov;

(a)  pomoč nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje in izvajanje njihovih trajnostnih reform v skladu s prednostnimi nalogami in načelom subsidiarnosti, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpora nacionalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev med sektorji;

(b)  podpora nacionalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za načrtovanje in oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev med sektorji;

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpora prizadevanjem nacionalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja podobnih razmer v drugih državah;

(c)  podpora nacionalnim organom pri oblikovanju in izvajanju ustreznih postopkov in metodologij ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja podobnih razmer v drugih državah;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pomoč nacionalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljanja človeških virov, kjer je to primerno, z jasno opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega znanja in spretnosti.

(d)  pomoč nacionalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti socialnega dialoga in upravljanja človeških virov, kjer je to primerno, z jasno opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega znanja in spretnosti.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti cilji se uresničujejo v tesnem sodelovanju z državami članicami upravičenkami.

črtano

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Specifični cilji iz odstavka 1 se nanašajo na področja politike, ki so povezana s konkurenčnostjo, rastjo, delovnimi mesti in naložbami, zlasti na naslednja:

2.  Specifični cilji iz odstavka 1 se nanašajo na področja politike, ki so povezana s kohezijo, konkurenčnostjo, inovacijami, trajnostno rastjo, delovnimi mesti in naložbami, zlasti na naslednja:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  institucionalna reforma ter učinkovito in storitveno usmerjeno delovanje javne uprave, učinkovita pravna država, reforma pravosodnega sistema in krepitev boja proti goljufijam, boja proti korupciji in pranju denarja;

(b)  institucionalna reforma ter učinkovito in storitveno usmerjeno delovanje javne uprave, učinkovita pravna država, tudi s pravilno uporabo prava Unije in izvajanjem politik Unije, reforma pravosodnega sistema in krepitev boja proti goljufijam, boja proti korupciji in pranju denarja;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, privatizacijski postopki, trgovina in neposredne tuje naložbe, konkurenca in javna naročila, trajnostni sektorski razvoj in pomoč za inovacije;

(c)  poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, javna udeležba v podjetjih, trgovina in neposredne tuje naložbe, konkurenca in javna naročila, trajnostni sektorski razvoj in pomoč za inovacije;

Predlog spremembe   29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  kmetijske politike in politike za trajnostni razvoj podeželskih območij;

(e)  politike za izvajanje boja proti podnebnim spremembam, spodbujanje energetske učinkovitosti, doseganje energetske raznovrstnosti in prenehanje energetske osamitve držav članic in regij, pa tudi kmetijske politike in politike za trajnostni razvoj podeželskih območij;

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  politike finančnega sektorja in dostop do financiranja.

(f)  politike finančnega sektorja, vključno s spodbujanjem finančne pismenosti, finančno stabilnost, dostop do financiranja in posojila realnemu gospodarstvu; priprava, zagotavljanje in spremljanje kakovosti podatkov in statistik in politike za boj proti davčnim utajam.

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica, ki želi prejeti podporo v okviru programa, predloži Komisiji zahtevek za podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta.

1.  Država članica, ki želi prejeti tehnično podporo v okviru programa, predloži Komisiji zahtevek za tehnično podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Komisija ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico opredeli prednostna področja za podporo, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter skupni finančni prispevek za tako podporo.

2.  Komisija ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja, subsidiarnosti, spoštovanja socialnih partnerjev in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Komisija ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, zlasti evropskih strukturnih in investicijskih skladov in Evropskega sklada za strateške naložbe, v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico opredeli prednostne ukrepe za učinkovito podporo, posebne cilje te države članice na podlagi člena te uredbe, časovnico, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter predvideni skupni finančni prispevek za tako podporo.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Zahtevek za podporo se lahko predloži v zvezi z naslednjim:

3.   Zahtevek za podporo se lahko predloži v zvezi z naslednjim:

(a)  izvajanje reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra ali zadevnih ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije;

(a)  izvajanje trajnostnih reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo, predvsem za doseganje gospodarske rasti in za ustvarjanje novih delovnih mest.

(b)   izvajanje programov za makroekonomsko prilagoditev v državah članicah, ki prejemajo finančno pomoč Unije v okviru obstoječih instrumentov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta23 za države članice euroobmočja in Uredbo Sveta (ES) št. 332/200224 za države članice, ki niso v euroobmočju;

(b)   izvajanje programov za makroekonomsko prilagoditev v državah članicah, ki prejemajo finančno pomoč Unije v okviru obstoječih instrumentov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta23 za države članice euroobmočja in Uredbo Sveta (ES) št. 332/200224 za države članice, ki niso v euroobmočju;

(c)  izvajanje reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo za doseganje trajnostnih naložb, rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

(c)  izvajanje trajnostnih reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra ali ustreznih ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije;

_____________

________________

23 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).

23 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).

24 Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).

24 Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).

(Točki (a) in (c) iz besedila Komisije postaneta točki (c) in (a) predloga spremembe Parlamenta. Obe sta tudi spremenjeni.)

Predlog spremembe   34

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organizacija podpore

Organizacija tehnične podpore

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko podporo, predvideno za države članice upravičenke, določi v sodelovanju z drugimi državami članicami ali mednarodnimi organizacijami.

1.  Komisija lahko tehnično podporo, predvideno za države članice upravičenke, določi v sodelovanju z drugimi državami članicami ali mednarodnimi organizacijami.

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica upravičenka lahko v usklajevanju s Komisijo sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v usklajevanju s Komisijo pomaga oblikovati strategijo, načrte reform, oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov.

2.  Država članica upravičenka lahko v sodelovanju s Komisijo sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v sodelovanju s Komisijo pomaga oblikovati strategijo, načrte reform, oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov.

Predlog spremembe   37

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Poleg finančnih sredstev iz člena 9 se lahko program financira tudi z dodatnimi prispevki držav članic.

1.  Poleg finančnih sredstev iz člena 9 se lahko program financira tudi z dodatnimi prostovoljnimi prispevki držav članic.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do sredine leta 2019, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

2.   Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu letno poroča o izvajanju programa in do konca decembra 2021 predloži poročilo o naknadni oceni. Letno poročilo vsebuje informacije o uresničevanju ciljev programa, utemeljitev sklepa za odobritev ali neodobritev podpore državam članicam, informacije o učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

črtano

Predlog spremembe   40

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  številu ciljev iz načrta za podporo, ki jih je država članica upravičenka dosegla.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020

Referenčni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

2.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

2.12.2015

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

12.5.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Kostas Mavridis (Costas Mavrides)

12.5.2016

Obravnava v odboru

13.7.2016

10.10.2016

 

 

Datum sprejetja

10.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

8

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

MNENJE Odbora za proračun (10.11.2016)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Pripravljavec mnenja: Jan Olbrycht

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti Evrope in spodbujanje naložb v realno gospodarstvo.

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti Evrope in spodbujanje trajnostnih naložb v realno gospodarstvo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostna področja, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo.

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostna področja, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo. Komisija bi morala dodatno okrepiti skupino razpoložljivih zunanjih strokovnjakov, ki so lahko po potrebi napoteni na delo na podpornih projektih v državah članicah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU“13 in „Proračun za strategijo Evropa 2020“14 se poudarja pomen osredotočanja financiranja na dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter dosegajo usklajeno in skladno izvajanje zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja in spodbujati sodelovanje s Komisijo in med državami članicami. Poleg tega Unija lažje kot države članice zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje.

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU“13 in „Proračun za strategijo Evropa 2020“14 se poudarja pomen osredotočanja financiranja na dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami na regionalni in nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter dosegajo usklajeno in skladno izvajanje zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja in spodbujati sodelovanje s Komisijo in med državami članicami. Poleg tega Unija lažje kot države članice zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje.

__________________

__________________

13 COM(2010) 700 final z dne 19. oktobra 2010.

13 COM(2010) 700 final z dne 19. oktobra 2010.

14 COM(2011) 500 final z dne 29. junija 2011.

14 COM(2011) 500 final z dne 29. junija 2011.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Ta uredba določa finančna sredstva za celotno trajanje programa, ki naj bi med letnim proračunskim postopkom predstavljala prednostni referenčni znesek za Evropski parlament in Svet v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Financiranje programa s prenosom dodelitev za tehnično pomoč na pobudo Komisije lahko velja samo kot enkratna rešitev, ki ne bi smela predstavljati precedensa za financiranje prihodnjih pobud na tem področju. Morebiten zakonodajni predlog za podaljšanje programa v novem večletnem finančnem okviru bi moral vključevati ločeno novo dodelitev, ki bo posebej namenjena programu.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na pomen podpore prizadevanjem držav članic pri uresničevanju in izvajanju strukturnih, institucionalnih in upravnih reform je treba omogočiti stopnjo sofinanciranja v višini 100 % upravičenih stroškov, da bi se dosegli cilji programa, hkrati pa zagotoviti spoštovanje načel sofinanciranja in neprofitnosti.

(16)  Glede na pomen podpore prizadevanjem držav članic pri uresničevanju in izvajanju strukturnih, institucionalnih in upravnih reform je treba omogočiti stopnjo sofinanciranja v višini do 100 % upravičenih stroškov, da bi se dosegli cilji programa, hkrati pa zagotoviti spoštovanje načel sofinanciranja in neprofitnosti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za lažje ocenjevanje programa bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov programa. Pripraviti bi bilo treba vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti na evropski ravni. Poleg tega bi morali biti v končni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na kazalnikih, ki merijo učinke programa.

(20)  Za lažje ocenjevanje programa in uresničevanja opredeljenih ciljev bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov programa, v katerem bi bilo treba upoštevati tudi v procesu pridobljene izkušnje. Pripraviti bi bilo treba letno poročilo o spremljanju izvajanja programa, vključno z analizo uporabe meril za preučitev zahtevka za podporo, vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti na evropski ravni ter oceno o prihodnosti programa v naslednjem obdobju finančnega načrtovanja. Poleg tega bi morali biti v naknadni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na kazalnikih, ki merijo učinke programa.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Finančna sredstva, dodeljena za program, lahko krijejo tudi stroške, povezane z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev; zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in ukrepe obveščanja in sporočanja, vključno s korporativnim komuniciranjem glede političnih prednostnih nalog Unije, če so povezane s splošnim ciljem te uredbe, stroške, povezane z informacijskimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, ter vse druge stroške za tehnično in upravno pomoč, ki nastanejo Komisiji v zvezi z upravljanjem programa.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo do 142 800 000 EUR.

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 142 800 000 EUR.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Finančna sredstva, dodeljena za program, lahko krijejo tudi stroške, povezane z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev; zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in ukrepe obveščanja in sporočanja, vključno z institucionalnim komuniciranjem glede političnih prioritet Unije, če so povezane s splošnim ciljem te uredbe, stroške, povezane z informacijskimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, ter vse druge stroške za tehnično in upravno pomoč, ki nastanejo Komisiji v zvezi z upravljanjem programa.

črtano

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do sredine leta 2019, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju izvajanja programa, vključno z analizo uporabe meril iz člena 7(2) za preučitev zahtevkov za podporo, ki jih predložijo države članice, poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do konca leta 2018, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, z namenskimi finančnimi sredstvi ponovno vzpostaviti v prihodnjem finančnem okviru. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 17 – točka 3

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 91 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na pobudo Komisije se za tehnično pomoč dodeli 0,35 % skupnih virov, potem ko se od teh odštejeta podpora Instrumentu za povezovanje Evrope iz člena 92(6) in pomoč za najbolj ogrožene iz člena 92(7), od česar se do 112 233 000 EUR dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.

3.  Na pobudo Komisije se za tehnično pomoč dodeli 0,35 % skupnih virov, potem ko se od teh odštejeta podpora Instrumentu za povezovanje Evrope iz člena 92(6) in pomoč za najbolj ogrožene iz člena 92(7), od česar se do 112 233 000 EUR v tekočih cenah dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„V skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 lahko EKSRP na pobudo Komisije in/ali na lastno pobudo porabi do 0,25 % letno dodeljenih sredstev za financiranje nalog iz člena 58 Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključno s stroški vzpostavitve in delovanja Evropske mreže za razvoj podeželja iz člena 52 te uredbe in mreže EIP iz člena 53 te uredbe, od česar se do 30 567 000 EUR dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.“

„V skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 lahko EKSRP na pobudo Komisije in/ali na lastno pobudo porabi do 0,25 % letno dodeljenih sredstev za financiranje nalog iz člena 58 Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključno s stroški vzpostavitve in delovanja Evropske mreže za razvoj podeželja iz člena 52 te uredbe in mreže EIP iz člena 53 te uredbe, od česar se do 30 567 000 EUR v tekočih cenah dodeli programu za podporo strukturnim reformam za uporabo v okviru področja uporabe in namena navedenega programa.“

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020

Referenčni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

2.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.12.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jan Olbrycht

18.1.2016

Datum sprejetja

10.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (10.11.2016)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Pripravljavec mnenja: Csaba Sógor

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi gospodarske krize so strukturne reforme v Evropski uniji postale bolj potrebne in nujne kot kadar koli prej. Junija 2010 so voditelji držav in vlad vseh držav članic EU podpisali strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Ta strategija priznava, da je upad gospodarske rasti razkril strukturne pomanjkljivosti evropskega gospodarstva. Namen odziva, ki se ga je EU odločila pripraviti kot celota, ni bil le ponovno vzpostaviti stanje, ki je vladalo pred krizo, temveč je bilo v njem poudarjeno tudi, da bi si morale države članice in EU bolj prizadevati za izvajanje strukturnih reform, potrebnih za obnovitev rasti in zagotovitev trajnosti evropskega gospodarstva v prihodnosti, kar bi pripomoglo k temu, da bi EU iz krize izšla močnejša, kot je bila kadar koli prej.

Šest let po začetku izvajanja strategije Evropa 2020 ta zaveza še zdaleč ni uresničena.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se strinja, da si večina držav članic EU ne more več privoščiti zamud pri izvajanju ambicioznih reform. V svojem poročilu z naslovom Going for Growth 2016 (Za gospodarsko rast 2016) ugotavlja, da obeti za globalno rast kratkoročno gledano ostajajo nejasni, s počasnejšo svetovno trgovino in s stalno majhnimi naložbami, ki zavirajo okrevanje naprednih gospodarstev. V poročilu je nadalje navedeno, da strukturne reforme skupaj z ustreznimi politikami spodbujanja povpraševanja ostajajo zelo potrebne za trajnostni dvig produktivnosti in ustvarjanje delovnih mest, kar bo omogočilo izboljšave na področju lastniškega kapitala. Poleg tega pa naj bi bilo zaradi šibkih svetovnih gospodarskih obetov dobro prednostno obravnavati reforme, s pomočjo katerih ne bi samo spodbudili zaposlovanje in produktivnost, temveč kratkoročno tudi najbolj učinkovito podprli dejavnosti.

Ustrezno oblikovanje in izvajanje reform je lahko zelo naporen proces, za katerega so potrebne dobre analitične zmogljivosti ter zmogljivosti načrtovanja in upravljanja, pa tudi dostop do informacij in ustreznih človeških virov. Na podlagi izkušenj, pridobljenih z delovno skupino za Grčijo, lahko rečemo, da lahko ima razpoložljivost tehnične podpore ključno vlogo pri spodbujanju reform, da pa je lahko njen učinek znatno manjši, če ni jasne strategije. Ta izkušnja kaže tudi, da tehnična podpora ne bi smela biti na voljo le v kriznih časih. Pripravljavec mnenja meni, da jo je najbolje uporabiti za to, da se ustvarijo strukturno zdrava in odporna gospodarstva, ki se bodo lahko uspešno soočila s prihodnjimi izzivi.

Ob upoštevanju tega je predlog Komisije za uvedbo programa za podporo strukturnim reformam, s katerim bi podprli širok spekter reform, dobrodošla pobuda, saj bi morale imeti vse države članice EU možnost, da zaprosijo za pomoč in jo prejmejo, da bodo lahko napredovale v smeri reform, s pomočjo katerih bodo lahko ustvarile zdravo gospodarsko okolje, spodbudile rast in zaposlovanje ter izboljšale življenjski standard svojih državljanov.

Komisija je kohezijsko politiko, natančneje sredstva za tehnično pomoč na pobudo Komisije, opredelila kot vir za financiranje novega programa. To vzbuja pomisleke, ki jih je treba upoštevati, saj nikakor ni rečeno, da bodo potrebe držav članic glede krepitve zmogljivosti za uspešno in učinkovito upravljanje skladov znotraj novega, bolj kompleksnega regulativnega okvira na koncu manjše, kot je bilo prvotno pričakovano. Hkrati pa ne bi smeli zanemariti tega, da bi vrsta reform, ki se jih skuša doseči v okviru programa, sama po sebi prispevala k ustvarjanju ugodnega okolja, v katerem bi države članice lahko v celoti izkoristile naložbe kohezijske politike tako v obliki opredmetenih kot neopredmetenih sredstev, tudi s povečanjem stopnje črpanja sredstev.

Nekatere države bodo – ob upoštevanju razlik v stopnji razvoja držav članic in razpoložljivosti visokokakovostnega strokovnega znanja za pripravo in izvedbo korenitih strukturnih reform – to podporo lahko bolje izkoristile kot druge. V vsakem primeru pa bodo vse uspešno izvedene reforme na koncu privedle do večje socialne, ekonomske in teritorialne kohezije v EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. Poleg tega je treba, kot je navedeno v členu 11 Pogodbe o delovanju Evropske unije, zahteve varstva okolja vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja.

črtano

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Člena 5 in 148 Pogodbe o delovanju Evropske unije določata, da mora Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom vsako leto pripraviti smernice za usklajevanje politik zaposlovanja držav članic.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V več državah članicah so potekali in še vedno potekajo procesi prilagajanja za odpravo makroekonomskih neravnotežij, nakopičenih v preteklosti, številne pa se soočajo z izzivom nizke potencialne rasti. Unija je izvajanje strukturnih reform opredelila kot eno od svojih političnih prioritet za usmeritev okrevanja na trajnostno pot, sprostitev potenciala za rast za okrepitev zmogljivosti za prilagoditev ter podporo procesu konvergence.

(3)  V več državah članicah so potekali in še vedno potekajo procesi prilagajanja za odpravo makroekonomskih in socialnih neravnotežij, nakopičenih v preteklosti, številne pa se spopadajo z nizko potencialno rastjo, visoko stopnjo brezposelnosti, hudo krizo, ki je prizadela njihove glavne proizvodne sisteme, vse večjimi socialnimi razlikami ter povečanim tveganjem revščine med prebivalstvom. Zato so potrebne družbeno odgovorne, pametne, trajnostne in vključujoče strukturne reforme, ki izpolnjujejo zahteve, določene v členu 9 PDEU. Unija je zato izvajanje tovrstnih strukturnih reform opredelila kot eno od svojih političnih prioritet za usmeritev okrevanja na trajnostno pot, sprostitev potenciala za rast za okrepitev zmogljivosti za prilagoditev, spodbujanje rasti, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje naložb ter podporo procesu konvergence navzgor.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Reforme so po svoji naravi zapleteni procesi, ki zahtevajo celovito verigo visokospecializiranega znanja in spretnosti. Obravnavanje strukturnih reform na različnih področjih javnih politik pomeni izziv, saj je pogosto potreben čas, da se pokažejo njihove koristi. Zato sta hitro in učinkovito oblikovanje in izvajanje bistvenega pomena tako za gospodarstva, ki jih je prizadela kriza, kot za strukturno šibka gospodarstva. V okviru tega je bila podpora Unije v obliki tehnične pomoči ključnega pomena pri podpiranju gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra v zadnjih letih.

(4)  Reforme so po svoji naravi zapleteni procesi, ki zahtevajo politično voljo, zmožnost sodelovanja v dialogu in sodelovanja na več ravneh, proračunske in upravne vire ter celovito verigo visokospecializiranega znanja in spretnosti. Obravnavanje strukturnih reform na različnih področjih javnih politik pomeni izziv, saj je pogosto potreben čas, da se pokažejo njihovi rezultati. Zato sta hitro in učinkovito oblikovanje in izvajanje bistvenega pomena tako za gospodarstva, ki jih je prizadela kriza, kot za strukturno šibka gospodarstva. V okviru tega je bila podpora Unije v obliki tehnične pomoči pomembna pri podpiranju procesa fiskalne konsolidacije in strukturnih reform v zadnjih letih, zlasti v državah članicah, v katerih se izvajajo programi gospodarskega prilagajanja. Zato bi morala Unija upoštevati izkušnje iz programov, ki so bili namenjeni podpiranju gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra v zadnjih letih. Za uspeh podpornih programov je poleg tega bistvenega pomena, da deležniki sodelujejo pri oblikovanju reform in ocen učinka ter da države članice, vključno z regionalnimi in lokalnimi organi, socialni partnerji in civilna družba prevzamejo odgovornost za te reforme.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Evropski parlament je v okviru evropskega semestra družbeno odgovorne reforme opredelil1a kot reforme, ki temeljijo na solidarnosti, vključevanju, socialni pravičnosti in pošteni porazdelitvi bogastva, tj. na modelu, s katerim bi lahko zagotavljali enakost in socialno varstvo, ščitili ranljive skupine in izboljšali življenjski standard za vse državljane.

 

__________________

 

1a Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2016 o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0059).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Države članice lahko izkoristijo podporo pri obravnavanju izzivov v zasnovi in izvajanju strukturnih reform. Ti izzivi so lahko odvisni od različnih dejavnikov, vključno z omejeno upravno in institucionalno zmogljivostjo ali neustrezno uporabo in izvajanjem zakonodaje Unije.

(5)  Države članice lahko izkoristijo podporo pri obravnavanju izzivov v zasnovi in izvajanju trajnostnih strukturnih reform v skladu z ekonomskimi in socialnimi cilji Unije, vključno s podporo za gospodarsko rast, ustvarjanjem trajnostnih in dostojnih delovnih mest, spodbujanjem zdravih javnih naložb in socialnim razvojem. Ti izzivi so lahko odvisni od različnih dejavnikov, vključno z omejeno upravno in institucionalno zmogljivostjo ali neustrezno uporabo in izvajanjem zakonodaje Unije, kar bi lahko privedlo do neustrezno zasnovanih reform, s pomočjo katerih ni mogoče uresničiti omenjenih ciljev. Ti dejavniki lahko nato negativno vplivajo na dolgoročni potencial rasti nekaterih držav članic ter posredno na zagotavljanje socialne varnosti in ustvarjanje delovnih mest.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Unija ima dolgoletne izkušnje z zagotavljanjem specifične podpore nacionalnim upravam in drugim organom držav članic na področju krepitve zmogljivosti in podobnih ukrepov v določenih sektorjih (npr. obdavčitev, carina, pomoč za mala in srednja podjetja) in pri izvajanju kohezijske politike. Izkušnje, ki si jih je pridobila Unija pri zagotavljanju pomoči nacionalnim organom pri izvajanju reform, bi bilo treba uporabiti za povečanje zmogljivosti Unije za zagotavljanje podpore državam članicam. Za zagotavljanje podpore državam članicam, ki izvajajo reforme za spodbujanje rasti in zaprosijo za pomoč Unije na tem področju, je potrebno celovito in integrirano ukrepanje.

(6)  Institucije in organi Unije imajo dolgoletne izkušnje z zagotavljanjem specifične podpore nacionalnim in/ali podnacionalnim organom držav članic na področju krepitve zmogljivosti in podobnih ukrepov v določenih sektorjih (npr. obdavčitev, carina, pomoč za mala in srednja podjetja) in pri izvajanju kohezijske politike. Izkušnje, ki so jih institucije in organi Unije pridobili pri zagotavljanju pomoči nacionalnim in regionalnim organom pri oblikovanju in izvajanju vključujočih in trajnostnih reform, bi bilo treba uporabiti za povečanje zmogljivosti Unije za zagotavljanje podpore zainteresiranim državam članicam, da bodo lahko s pomočjo ukrepov, namenjenih povečanju stopnje zaposlenosti, boju proti socialni izključenosti in revščini ter povečanju dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva in izobraževanja, izboljšale svoj potencial za rast in socialno kohezijo. Ti podporni ukrepi bi morali temeljiti na celovitem in integriranem pristopu, ki upošteva povezave med različnimi področji reform in sposobnostjo vseh ravni oblasti, da sodelujejo kot partnerji, pri tem je treba spoštovati institucionalni okvir posamezne države članice in nadalje vključiti vse deležnike.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  V posebnem poročilu št. 19/2015 Evropskega računskega sodišča z naslovom Za izboljšanje zagotavljanja tehnične pomoči Grčiji bo treba posvetiti več pozornosti rezultatom je priznano, da bi moralo zagotavljanje tehnične pomoči državam članicam temeljiti na strategiji z jasno opredeljenimi cilji. To poročilo nadalje vsebuje koristna priporočila, ki bi jih bilo treba upoštevati, in sicer o tem, kako lahko Komisija izboljša svojo podporo državam članicam, vključno s povečanjem odgovornosti za reforme in njihove učinkovitosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti Evrope in spodbujanje naložb v realno gospodarstvo.

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za oblikovanje in izvajanje upravnih in strukturnih gospodarskih in socialnih reform, ki spodbujajo trajnostno rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, predvsem evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, povečanje konkurenčnosti Evrope, ustvarjanje stabilnih in trajnostnih delovnih mest, povečanje produktivnosti, spodbujanje trajnostnih naložb v realno gospodarstvo ter za zagotavljanje visoko kakovostnih zdravstvenih storitev in izobraževanja, boj proti revščini in socialni izključenosti ter ne nazadnje za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  V skladu s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije mora Unija pri opredeljevanju in izvajanju programa upoštevati zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. Poleg tega morajo biti v skladu s členom 11 Pogodbe o delovanju Evropske unije zahteve varstva okolja vključene v politike Unije zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja. Člen 15 te pogodbe pa določa, da morajo institucije, organi, uradi in agencije Unije zaradi spodbujanja dobrega upravljanja in zagotovitve sodelovanja civilne družbe pri svojem delu kar najbolj upoštevati načelo javnosti delovanja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Komisija bi morala podporo v okviru programa zagotoviti na prošnjo države članice, in sicer na področjih, kot so proračun in obdavčitev, javna funkcija, institucionalne in upravne reforme, pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji in pranju denarja, poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, konkurenca, javna naročila, postopki privatizacije, dostop do financiranja, naložbe, trgovina, trajnostni razvoj, inovacije, izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela, javno zdravje, azilna in migracijska politika, kmetijstvo in razvoj podeželja ter politike za finančni sektor.

(8)  Komisija bi morala podporo v okviru programa zagotoviti na prošnjo države članice, in sicer na področjih, za katera so države članice ugotovile, da obstajajo posebne potrebe, kot so proračun in obdavčitev, javna funkcija, institucionalne in upravne reforme, pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji in pranju denarja, boj proti delu na črno in navideznim družbam, poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, konkurenca, javna naročila, postopki privatizacije, dostop do financiranja, naložbe, trgovina, trajnostni razvoj, inovacije, izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela in socialne politike, boj proti revščini in spodbujanje socialne vključenosti, javno zdravje, azilna in migracijska politika, kmetijstvo in razvoj podeželja ter politike za finančni sektor.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Opredeliti je treba upravičene ukrepe, s katerimi naj bi bil dosežen cilj programa.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Države članice bi morale imeti možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo iz programa v zvezi z izvajanjem reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi z izvajanjem prava Unije ter v zvezi z izvajanjem programov za makroekonomsko prilagoditev. Prav tako bi morale imeti možnost, da zaprosijo za podporo v zvezi z reformami, ki jih izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle trajnostne naložbe, rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

(9)  Države članice bi morale imeti možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo iz programa v zvezi z izvajanjem njihovih reform v okviru procesa ekonomskega upravljanja, zlasti ustreznih priporočil za posamezne države v okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi z izvajanjem prava, politik in strategij Unije ter v zvezi z izvajanjem programov za makroekonomsko prilagoditev. Prav tako bi morale imeti možnost, da zaprosijo za podporo v zvezi z reformami, ki jih izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle trajnostne naložbe, ustvarjanje delovnih mest, vključujočo rast, socialno vključenost in kohezijo ter ustrezno socialno zaščito. Da bodo želene reforme uživale široko podporo, bi se morale države članice, ki želijo prejeti podporo v okviru tega programa, pri pripravi vloge posvetovati z ustreznimi deležniki, kot so lokalni in regionalni organi, gospodarski in socialni partnerji ter civilna družba, v skladu z ustreznimi določbami kodeksa dobre prakse v okviru kohezijske politike, pa tudi z nacionalnimi parlamenti.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostna področja, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo.

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel subsidiarnosti, preglednosti, partnerstva, avtonomije socialnih partnerjev, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, utemeljitve reforme, vključno z rezultati posvetovanj z ustreznimi deležniki in partnerji, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov, splošne upravne zmogljivosti države članice, pri čemer bi morala upoštevati tudi obstoječe dejavnosti in ukrepe, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov in instrumentov Unije. Odločitev o zagotavljanju podpore v okviru programa bi bilo treba sprejeti v obliki sporazuma o tehnični pomoči, v katerem bi se morali – glede na posebne potrebe, ki jih opredeli zadevna država članica – Komisija in država članica dogovoriti o prednostnih področjih, obsegu in okvirnem časovnem razporedu podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter o skupnem finančnem prispevku za tako podporo. Pri tem bi morali Komisija in zadevna država članica upoštevati sedanjo razdelitev pristojnosti med različnimi ravnmi upravljanja, pa tudi to, da so nekatera priporočila za posamezne države naslovljena na lokalne in regionalne organe.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU“13 in „Proračun za strategijo Evropa 2020“14 se poudarja pomen osredotočanja financiranja na dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter dosegajo usklajeno in skladno izvajanje zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja in spodbujati sodelovanje s Komisijo in med državami članicami. Poleg tega Unija lažje kot države članice zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje.

(11)  V sporočilih Komisije „Pregled proračuna EU“13 in „Proračun za strategijo Evropa 2020“14 se poudarja pomen osredotočanja financiranja na dejavnosti z očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko prinese dodatno vrednost v primerjavi s samostojnim ukrepanjem držav članic, kot je določeno v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta14a in njenih pravilih uporabe. Ob upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, na lokalni, regionalni, nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni zagotovili dopolnjevanje in sinergijo z drugimi programi in politikami. Ukrepi v okviru programa bi morali omogočiti oblikovanje in izvajanje rešitev za nacionalne izzive z vplivom na čezmejni ravni ali na ravni celotne Unije in izboljšati izvajanje zakonodaje, politik in strategij Unije. Poleg tega Unija lažje kot države članice zagotovi platformo za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks med enakovrednimi partnerji ter pritegne strokovno znanje za oblikovanje rešitev, ki bi ustrezale specifičnim razmeram v državah članicah prosilkah.

__________________

__________________

13 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010.

13 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010.

14 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011.

14 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011.

 

14a Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Vir financiranja za program ne bi smel predstavljati precedensa za morebitne prihodnje predloge. Komisija in Računsko sodišče morata v okviru vmesne ocene podrobno preučiti ustreznost programa, njegovo evropsko dodano vrednost in morebitne druge možne vire financiranja.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Države članice, ki zaprosijo za podporo, bi morale biti sposobne k finančnim sredstvom programa prispevati dodatna sredstva. Trenutno Uredba (EU) št. 1303/2013 omejuje možnost prenosa virov, dodeljenih za tehnično pomoč na pobudo države članice, na tiste države članice, ki se soočajo z začasnimi proračunskimi težavami. Uredbo (EU) št. 1303/2013 bi bilo zato treba spremeniti, da se vsem državam članicam omogoči, da finančno sodelujejo pri programu. Sredstva, ki se prenesejo v proračun Unije, bi bilo treba uporabiti za podporo ukrepom, ki prispevajo k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ali namenom posameznega sklada v zadevnih državah članicah.

(14)  Države članice, ki zaprosijo za podporo, bi morale imeti možnost, da k finančnim sredstvom programa prispevajo dodatna sredstva. Trenutno Uredba (EU) št. 1303/2013 omejuje možnost prenosa virov, dodeljenih za tehnično pomoč na pobudo države članice, na tiste države članice, ki se soočajo z začasnimi proračunskimi težavami. Uredbo (EU) št. 1303/2013 bi bilo zato treba spremeniti, da se vsem državam članicam omogoči, da finančno sodelujejo pri programu. Sredstva, ki se prenesejo v proračun Unije, bi bilo treba uporabiti za podporo ukrepom, ki prispevajo k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ali namenom posameznega sklada v zadevnih državah članicah, in sicer z izboljšanjem uspešnosti in učinkovitosti ter boljšim črpanjem sredstev.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  To uredbo bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta18 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Evropske unije. Komisija bi morala sprejeti večletni delovni program, ki bo določal politične cilje, pričakovane rezultate podpore in prioritete financiranja za zadevna področja politike. Ti elementi bi morali biti podrobneje opredeljeni v letnih delovnih programih, ki se sprejmejo z izvedbenimi akti.

(15)  To uredbo bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da z delegiranimi akti sprejme večletne delovne programe, ki bodo določali socialne in ekonomske cilje, pričakovane rezultate podpore in prioritete financiranja za zadevna področja politike. V večletnih delovnih programih bi morala biti nadalje določena pregledna merila, na podlagi katerih se določi, katere ukrepe programa je treba obravnavati prednostno in kako je treba razpoložljiva sredstva dodeliti. Ti elementi bi morali biti podrobneje opredeljeni v letnih delovnih programih, ki se sprejmejo z izvedbenimi akti.

__________________

 

18 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

 

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na pomen podpore prizadevanjem držav članic pri uresničevanju in izvajanju strukturnih, institucionalnih in upravnih reform je treba omogočiti stopnjo sofinanciranja v višini 100 % upravičenih stroškov, da bi se dosegli cilji programa, hkrati pa zagotoviti spoštovanje načel sofinanciranja in neprofitnosti.

(16)  Glede na pomen podpore prizadevanjem držav članic pri uresničevanju in izvajanju družbeno odgovornih in trajnostnih strukturnih, institucionalnih in upravnih reform je treba omogočiti stopnjo sofinanciranja v višini do 100 % upravičenih stroškov, da bi se dosegli cilji programa, hkrati pa zagotoviti spoštovanje načel sofinanciranja in neprofitnosti.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Komisija bi morala imeti možnost, da v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe za omejen delež letnega delovnega programa v skladu s cilji in ukrepi, upravičenimi v okviru programa, za podporo nacionalnim organom pri reševanju nujnih potreb.

(17)  Komisija in država članica bi morali imeti možnost, da se v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici, na zahtevo države članice dogovorita o sprejetju posebnih ukrepov za omejen delež letnega delovnega programa v skladu s cilji in ukrepi, upravičenimi v okviru programa, za podporo nacionalnim organom pri reševanju nujnih potreb.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi zagotovili učinkovito in usklajeno dodeljevanje sredstev iz proračuna Unije in upoštevanje načela dobrega finančnega poslovodenja, bi morali ukrepi v okviru tega programa dopolnjevati in nadgrajevati obstoječe programe Unije, hkrati pa bi se moralo preprečiti dvojno financiranje istih odhodkov. Zlasti bi morali Komisija in zadevna država članica v skladu s svojimi pristojnostmi na ravni Unije in države članice v vseh fazah postopka zagotoviti učinkovito usklajevanje, da se zagotovi skladnost, dopolnjevanje in sinergija virov financiranja podpornih ukrepov v zadevnih državah članicah s tesnimi povezavami s tem programom, zlasti z ukrepi, ki se financirajo iz skladov Unije v državah članicah.

(18)  Da bi zagotovili učinkovito in usklajeno dodeljevanje sredstev iz proračuna Unije in upoštevanje načela dobrega finančnega poslovodenja, bi morali ukrepi v okviru tega programa dopolnjevati in nadgrajevati obstoječe programe Unije, hkrati pa bi se moralo preprečiti dvojno financiranje istih odhodkov. Zlasti bi morali Komisija in zadevna država članica v skladu s svojimi pristojnostmi na ravni Unije in države članice v vseh fazah postopka zagotoviti učinkovito usklajevanje, da se zagotovi skladnost, dopolnjevanje in sinergija ukrepov, ki se financirajo iz skladov, programov in instrumentov Unije, ter sredstev drugih ustreznih mednarodnih organizacij.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Finančne interese Unije bi bilo treba zaščititi s sorazmernimi ukrepi v celotnem odhodkovnem ciklusu, med drugim s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem nepravilnosti, izterjavo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter, po potrebi, s kaznimi.

(19)  Finančne interese Unije bi bilo treba zaščititi s sorazmernimi ukrepi v celotnem odhodkovnem ciklusu, med drugim s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem nepravilnosti, izterjavo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter, po potrebi, z upravnimi in denarnimi kaznimi v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za lažje ocenjevanje programa bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov programa. Pripraviti bi bilo treba vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti na evropski ravni. Poleg tega bi morali biti v končni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na kazalnikih, ki merijo učinke programa.

(20)  Za lažje ocenjevanje programa bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen okvir za nadziranje izvajanja ukrepov in spremljanje rezultatov programa. Pripraviti bi bilo treba zunanjo vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti, med drugim na področjih politike, povezanih s konkurenčnostjo, rastjo, delovnimi mesti in naložbami, na evropski ravni. Poleg tega bi morali biti v končni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na kazalnikih, ki merijo učinke programa. Komisija bi morala nadalje vsako leto objaviti informacije o izvajanju letnih delovnih programov, vključno z informacijami o prejemnikih in ponudnikih tehnične pomoči ter o ciljih in prioritetah reform, ki se jih skuša s pomočjo in dodeljenimi sredstvi izvesti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi se seznam kazalnikov, ki merijo doseganje ciljev programa, prilagodil ob upoštevanju izkušenj iz izvajanja programa, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov glede spremembe seznama v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(21)  Za sprejetje večletnih delovnih programov in prilagoditev seznama kazalnikov, ki merijo doseganje ciljev programa, ob upoštevanju izkušenj iz izvajanja programa, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s sprejetjem večletnih delovnih programov in spremembo seznama. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se, kar zadeva sprejetje večletnih delovnih programov in letnih delovnih programov, zagotovili enotni pogoji izvajanja te uredbe, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo.

(22)  Da bi se, kar zadeva sprejetje letnih delovnih programov, zagotovili enotni pogoji izvajanja te uredbe, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskega in socialnega sektorja, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, saj bi bil obseg podpore določen v dogovoru z zadevno državo članico.

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k trajnostnim institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem tehnične pomoči, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  „nacionalni organi“ so organi držav članic, tudi na regionalni in lokalni ravni, v skladu z nacionalnim pravom;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  „sporazum o tehnični pomoči“ pomeni dokument, o katerem se dogovorita Komisija in država članica upravičenka in v katerem so določeni pogoji za zagotavljanje podpore v okviru programa, poleg tega pa so v njem med drugim določeni prednostna področja, obseg in okvirni časovni razpored podpornih ukrepov ter finančni prispevek iz programa;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Iz programa se financirajo ukrepi z evropsko dodano vrednostjo. V ta namen Komisija zagotavlja, da bodo ukrepi, izbrani za financiranje, verjetno prinesli rezultate z evropsko dodano vrednostjo, in spremlja, ali je evropska dodana vrednost dejansko dosežena.

1.  Iz programa se financirajo ukrepi z evropsko dodano vrednostjo. V ta namen Komisija zagotavlja, da bodo ukrepi, izbrani za financiranje, predvidoma prinesli rezultate z evropsko dodano vrednostjo, in spremlja, ali je evropska dodana vrednost dejansko dosežena.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ukrepi in dejavnosti programa zagotovijo evropsko dodano vrednost zlasti z naslednjim:

2.  Ukrepi programa zagotovijo evropsko dodano vrednost zlasti z naslednjim:

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvoj in izvajanje rešitev, ki odpravljajo nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne izzive ali na izzive v celotni Uniji;

(a)  razvoj in izvajanje rešitev, ki odpravljajo nacionalne izzive z morebitnim učinkom na čezmejni ravni ali na ravni celotne Unije;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dopolnjevanje in sinergija z drugimi programi in politikami Unije na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni;

(b)  dopolnjevanje in sinergija z drugimi programi in politikami Unije na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispevek k doslednemu in usklajenemu izvajanju prava Unije;

(c)  prispevek k izvajanju prava Unije;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prispevek k izmenjavi dobrih praks in oblikovanju platforme in mreže strokovnega znanja na ravni Unije;

(d)  prispevek k izmenjavi dobrih praks in/ali oblikovanju platforme in mreže strokovnega znanja na ravni Unije;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  spodbujanje evropskih vrednot, zlasti solidarnosti in spoštovanja temeljnih pravic.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  spodbujanje vzajemnega zaupanja med državami članicami upravičenkami in Komisijo ter sodelovanje med državami članicami.

črtano

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je posledica ekonomskih in socialnih izzivov, da se okrepijo konkurenčnost, rast, zaposlovanje in naložbe, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije.

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam, ki se v državah članicah izvedejo na družbeno odgovoren način in tako, da se nacionalnim organom zagotavlja tehnična podpora za oblikovanje in izvajanje ukrepov, namenjenih povečanju konkurenčnosti, spodbujanju vključujoče in trajnostne rasti, ustvarjanju dostojnih in trajnostnih delovnih mest, spodbujanju produktivnosti in trajnostnih naložb, krepitvi boja proti revščini in socialni izključenosti, spodbujanju visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pomoč nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu s prednostnimi nalogami, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov;

(a)  pomoč nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu z njihovimi prednostnimi nalogami, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov in ciljev glede prispevanja k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter spodbujanja socialne kohezije;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpora nacionalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev med sektorji;

(b)  podpora nacionalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij, povezanih z rastjo in socialno kohezijo, ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev med sektorji;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  podpora nacionalnim organom pri harmonizaciji nacionalne zakonodaje s pravom Unije in izvajanju prava Unije;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpora prizadevanjem nacionalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja podobnih razmer v drugih državah;

(c)  podpora prizadevanjem nacionalnih organov, da v tesnem sodelovanju z deležniki določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja podobnih razmer v drugih državah;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti cilji se uresničujejo v tesnem sodelovanju z državami članicami upravičenkami.

Ti cilji se uresničujejo v polnem sodelovanju z državami članicami upravičenkami in ob ustreznem upoštevanju prioritet držav članic in dialoga s socialnimi partnerji.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Specifični cilji iz odstavka 1 se nanašajo na področja politike, ki so povezana s konkurenčnostjo, rastjo, delovnimi mesti in naložbami, zlasti na naslednja:

2.  Specifični cilji iz odstavka 1 se nanašajo na področja politike, ki so povezana s konkurenčnostjo, vključujočo rastjo, trajnostnimi delovnimi mesti, naložbami in socialno kohezijo, zlasti na naslednja:

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  institucionalna reforma ter učinkovito in storitveno usmerjeno delovanje javne uprave, učinkovita pravna država, reforma pravosodnega sistema in krepitev boja proti goljufijam, boja proti korupciji in pranju denarja;

(b)  institucionalna reforma ter učinkovito, kakovostno in storitveno usmerjeno delovanje javne uprave, učinkovita pravna država, reforma pravosodnega sistema in krepitev boja proti goljufijam, boja proti korupciji in pranju denarja, pa tudi politike za boj proti izogibanju davkom in davčni utaji;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, privatizacijski postopki, trgovina in neposredne tuje naložbe, konkurenca in javna naročila, trajnostni sektorski razvoj in pomoč za inovacije;

(c)  poslovno okolje, reindustrializacija, spremembe sistemov proizvodnje, energetski sektorji, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, gospodarsko in družbeno ustrezno upravičeni privatizacijski postopki, trgovina in neposredne tuje naložbe, konkurenca in javna naročila, trajnostni sektorski razvoj in pomoč za inovacije in digitalizacijo;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela, socialna vključenost, socialna varnost in sistemi socialne varnosti, javno zdravje in sistemi zdravstvenega varstva, politike na področju azila, migracij in meja;

(d)  izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela za ustvarjanje trajnostnih delovnih mest, boj proti revščini in spodbujanje socialne vključenosti, socialna varnost in sistemi socialne varnosti, javno zdravje in sistemi zdravstvenega varstva;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  politike na področju azila, migracij in meja;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Država članica, kjer je to primerno, v posvetovanju z regionalnimi organi opredeli področja politike, ki jih želi obravnavati glede na posebne potrebe.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  strokovno znanje v zvezi s svetovanjem glede politik, spremembo politik ter zakonodajnimi, institucionalnimi, strukturnimi in upravnimi reformami;

(a)  strokovno znanje v zvezi z zakonodajnimi, institucionalnimi, strukturnimi in upravnimi reformami;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  oblikovanje strategij in časovnih načrtov za reforme, priprava osnutkov zakonodajnih in nezakonodajnih aktov;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zbiranje podatkov in statistik; razvijanje skupnih metodologij in po potrebi kazalnikov ali referenčnih meril,

(d)  zbiranje podatkov in statistik; razvijanje skupnih metodologij in po potrebi kazalnikov in/ali referenčnih meril,

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  organizacija lokalne operativne podpore na področjih, kot so azil, migracije, mejni nadzor;

(e)  organizacija lokalne operativne podpore;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  krepitev informacijskih zmogljivosti: razvoj, vzdrževanje, delovanje ter nadzor kakovosti informacijske infrastrukture in aplikacij, potrebnih za izvajanje ustreznih reform;

(f)  krepitev informacijskih zmogljivosti za razvoj, vzdrževanje, delovanje ter nadzor kakovosti informacijske infrastrukture in aplikacij, potrebnih za izvajanje ustreznih reform;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  komunikacijski projekti; učenje, sodelovanje, ozaveščanje, dejavnosti razširjanja in izmenjava dobrih praks; organizacija kampanj ozaveščanja in informiranja, medijskih kampanj in dogodkov, vključno z institucionalnim komuniciranjem;

(h)  komunikacijski projekti v okviru želenih reform: učenje, sodelovanje, ozaveščanje, dejavnosti razširjanja in izmenjava dobrih praks; organizacija kampanj ozaveščanja in informiranja, medijskih kampanj in dogodkov;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  zbiranje in objava materialov zaradi širjenja informacij in rezultatov programa, razvoj, upravljanje in vzdrževanje sistemov in orodij, ki temeljijo na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah;

(i)  zbiranje in objava materialov zaradi širjenja informacij in rezultatov programa, tudi prek razvoja, upravljanja in vzdrževanja sistemov in orodij, ki temeljijo na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica, ki želi prejeti podporo v okviru programa, predloži Komisiji zahtevek za podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta.

1.  Država članica, ki želi prejeti podporo v okviru programa, predloži Komisiji zahtevek za podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta. Preden ga država članica predloži, pa vključi svoj parlament in – v skladu z načelom partnerstva iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013 – svoje partnerje na ravni regionalnih in lokalnih organov, socialne partnerje in predstavnike civilne družbe.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Komisija ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico opredeli prednostna področja za podporo, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter skupni finančni prispevek za tako podporo.

2.  Komisija ob upoštevanju načel subsidiarnosti, preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, utemeljitve reforme, vključno z rezultati posvetovanj z ustreznimi deležniki in partnerji, potreb po podpori na predvidenih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov, splošne upravne zmogljivosti države članice , hkrati pa upošteva obstoječe ukrepe in ukrepe, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov in instrumentov Unije.

 

Odločitev o zagotavljanju podpore v okviru programa se sprejme v obliki sporazuma o tehnični pomoči, v katerem se – glede na posebne potrebe, ki jih opredeli zadevna država članica – Komisija in država članica dogovorita o prednostnih področjih, obsegu in okvirnem časovnem razporedu podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter o skupnem finančnem prispevku za tako podporo.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izvajanje reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo za doseganje trajnostnih naložb, rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

(c)  izvajanje reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo za doseganje trajnostnih naložb in ustvarjanja novih delovnih mest, vključujoče rasti in konkurenčnosti.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Po odobritvi pomoči državi članici nacionalni organi države članice upravičenke o sklenjenem sporazumu o tehnični pomoči v popolni skladnosti z veljavno nacionalno zakonodajo obvestijo nacionalni parlament, ustrezne posvetovalne odbore in socialne partnerje.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko podporo, predvideno za države članice upravičenke, določi v sodelovanju z drugimi državami članicami ali mednarodnimi organizacijami.

1.  Komisija lahko s soglasjem države članice upravičenke podporo, predvideno za države članice upravičenke, določi v sodelovanju z drugimi državami članicami ali mednarodnimi organizacijami.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica upravičenka lahko v usklajevanju s Komisijo sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v usklajevanju s Komisijo pomaga oblikovati strategijo, načrte reform, oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov.

2.  Država članica upravičenka lahko v usklajevanju s Komisijo in na podlagi vzajemnega sporazuma sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v usklajevanju s Komisijo in državo članico upravičenko pomaga oblikovati strategijo in načrte reform, oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Finančna sredstva, dodeljena za program, lahko krijejo tudi stroške, povezane z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev; zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in ukrepe obveščanja in sporočanja, vključno z institucionalnim komuniciranjem glede političnih prioritet Unije, če so povezane s splošnim ciljem te uredbe, stroške, povezane z informacijskimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, ter vse druge stroške za tehnično in upravno pomoč, ki nastanejo Komisiji v zvezi z upravljanjem programa.

2.  Finančna sredstva, dodeljena za program, lahko krijejo tudi stroške, povezane z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in ukrepe obveščanja in sporočanja, če so povezani s splošnim ciljem te uredbe, stroške, povezane z informacijskimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, ter vse druge stroške za tehnično in upravno pomoč, ki nastanejo Komisiji v zvezi z upravljanjem programa.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ti dodatni prispevki iz odstavka 1 se uporabijo za podporo ukrepom, ki prispevajo k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Prispevek države članice upravičenke v skladu z odstavkom 2 se uporabi izključno v tej državi članici.

3.  Ti dodatni prispevki iz odstavka 1 se uporabijo za podporo ukrepom, ki prispevajo k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Prispevek države članice upravičenke v skladu z odstavkom 2 se uporabi izključno za tehnično pomoč, zagotovljeno tej državi članici.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  prispevkov za skrbniške sklade;

(g)  prispevkov za skrbniške sklade za zagotavljanje podpore s strani mednarodnih organizacij;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nepovratna sredstva se lahko dodelijo nacionalnim organom držav članic, skupini Evropske investicijske banke, mednarodnim organizacijam, osebam javnega in/ali zasebnega prava ter subjektom, ki so bili zakonito ustanovljeni v:

3.  Nepovratna sredstva se lahko dodelijo nacionalnim organom držav članic, skupini Evropske investicijske banke, mednarodnim organizacijam ter osebam javnega prava in subjektom, ki so bili zakonito ustanovljeni v:

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Podporo lahko zagotovijo tudi posamezni strokovnjaki, ki so lahko pozvani, da prispevajo k izbranim dejavnostim, organiziranim v okviru programa, če je to potrebno za doseganje specifičnih ciljev iz člena 5.

4.  Tudi posamezni strokovnjaki so lahko pozvani, da prispevajo k izbranim dejavnostim, organiziranim v okviru programa, če je to potrebno za doseganje specifičnih ciljev iz člena 5.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija za izvedbo programa z izvedbenimi akti sprejme večletne delovne programe. V večletnih delovnih programih se opredelijo cilji politik, ki naj bi se dosegli s predvideno podporo, in pričakovani rezultati ter prioritete pri financiranju na zadevnih področjih politike. Večletni delovni programi se podrobneje določijo v letnih delovnih programih, sprejetih z izvedbenimi akti, ki opredeljujejo ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje, vključno z vsemi elementi, ki jih določa Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012.

5.  Komisija v skladu s členom 16 sprejme delegirane akte v zvezi s sprejetjem večletnih delovnih programov. V večletnih delovnih programih se opredelijo cilji politik, ki naj bi se dosegli s predvideno podporo, in pričakovani rezultati ter prioritete pri financiranju na zadevnih področjih politike. Večletni delovni programi se podrobneje določijo v letnih delovnih programih, sprejetih z izvedbenimi akti, ki opredeljujejo ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje, vključno z vsemi elementi, ki jih določa Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Da bi se zagotovila pravočasna razpoložljivost sredstev, se lahko v letnem delovnem programu navede, da lahko Komisija v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe v skladu s cilji in ukrepi, določenimi v tej uredbi, za podporo nacionalnim organom pri obravnavanju nujnih potreb. Taki posebni ukrepi lahko predstavljajo le omejen delež letnega delovnega programa in zanje ne veljajo pogoji iz člena 7.

6.  Da bi se zagotovila prožnost in pravočasna razpoložljivost sredstev v nepredvidenih okoliščinah, se v letnem delovnem programu predvidi tudi možnost posebnih ukrepov, ki prvotno niso bili vključeni v letni delovni program. Zato lahko Komisija v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe v skladu s cilji in ukrepi, določenimi v tej uredbi, za podporo nacionalnim organom pri obravnavanju nujnih potreb. Taki posebni ukrepi lahko predstavljajo le omejen delež letnega delovnega programa in zanje ne veljajo pogoji iz člena 7.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na ravni Unije in na nacionalni ravni, da dosežejo skladne in racionalizirane podporne ukrepe.

(c)  zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na ravni Unije ter na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, da dosežejo skladne in racionalizirane podporne ukrepe.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Evropske unije zaščiteni z izvajanjem preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in drugemu protipravnemu ravnanju ter z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov ter po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

1.  Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Evropske unije zaščiteni z izvajanjem preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in drugemu protipravnemu ravnanju ter z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih zneskov ter po potrebi z učinkovitimi in sorazmernimi upravnimi in denarnimi kaznimi v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija nadzoruje izvajanje ukrepov, ki se financirajo iz programa, in meri uresničevanje specifičnih ciljev iz člena 5(1) v skladu s kazalniki, določenimi v Prilogi.

Komisija nadzoruje izvajanje ukrepov, ki se financirajo iz programa, in meri uresničevanje specifičnih ciljev iz člena 5(1) v skladu s kazalniki, določenimi v Prilogi, in dodatnimi posebnimi kazalniki, o katerih se pri vsakem posameznem zahtevku za podporo dogovorita Komisija in država članica upravičenka.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do sredine leta 2019, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

2.  Komisija vsako leto objavi informacije o izvajanju letnih delovnih programov, vključno z informacijami o prejemnikih in ponudnikih tehnične pomoči ter o ciljih in prioritetah reform, ki se jih skuša s pomočjo in dodeljenimi sredstvi izvesti. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zunanje poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do sredine leta 2019, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 podaljšati, po potrebi z ustreznimi prilagoditvami. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 15(1) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 1. januarja 2017.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 1. januarja 2017.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz drugega pododstavka člena 15(1). S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu z drugim pododstavkom člena 15(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12(5) ali drugega pododstavka člena 15(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 25 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1.   Na zahtevo države članice v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2015/XXX Evropskega parlamenta in sveta(*) se lahko v soglasju s Komisijo del virov iz člena 59 te uredbe, ki so programirana v skladu s pravili za posamezni sklad, prenese na tehnično podporo na pobudo Komisije za izvajanje ukrepov v zvezi z zadevno državo članico v skladu s točko (1) tretjega pododstavka člena 58(1) te uredbe, in sicer z neposrednim ali posrednim upravljanjem.“;

„1.   Na zahtevo države članice v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2015/XXX Evropskega parlamenta in sveta(*) se lahko v soglasju s Komisijo del virov iz člena 59 te uredbe, ki so programirana v skladu s pravili za posamezni sklad, prenese na tehnično podporo na pobudo Komisije za izvajanje ukrepov v zvezi z zadevno državo članico v skladu s točko (1) tretjega pododstavka člena 58(1) te uredbe, in sicer z neposrednim ali posrednim upravljanjem. Sredstva, prenesena v skladu s temi določbami, se uporabijo za to, da se poveča učinkovitost in uspešnost uporabe zadevnih posebnih skladov.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Država članica zahteva prenos iz odstavka 1 za koledarsko leto do 31. januarja v letu, ko naj bi se prenos izvedel. K zahtevku se priloži predlog za spremembo programa ali programov, iz katerega ali katerih naj bi se prenos opravil. V skladu s členom 30(2) se ustrezno spremeni partnerski sporazum, da se določi skupni znesek, ki se vsako leto prenese na Komisijo.“;

„Država članica zahteva prenos iz odstavka 1 za koledarsko leto do 31. januarja v letu, ko naj bi se prenos izvedel. K zahtevku se priloži predlog za spremembo programa ali programov, iz katerega ali katerih naj bi se prenos opravil. V skladu s členom 30(2) se partnerski sporazum ustrezno spremeni ter določi skupni znesek, ki se vsako leto prenese na Komisijo. Komisija pri preučevanju zahtevka preveri skladnost s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Doseganje specifičnih ciljev, navedenih v členu 5(1), se meri z naslednjimi kazalniki:

Izvajanje ukrepov, ki se financirajo iz programa, se spremlja na podlagi naslednjih kazalnikov:

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  številom in vrsto nacionalnih organov, upravnih služb in drugih javnih subjektov, kot so nacionalna ministrstva ali regulativni organi, po posameznih državah članicah upravičenkah, ki jim je bila zagotovljena podpora v okviru programa;

(a)  številom in vrsto nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, upravnih služb in drugih javnih subjektov, kot so nacionalna ministrstva ali regulativni organi, po posameznih državah članicah upravičenkah, ki jim je bila zagotovljena podpora v okviru programa;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 – točka c – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prejemnikih podpore iz države članice upravičenke, kot so nacionalni organi;

(d)  prejemnikih podpore iz države članice upravičenke, kot so nacionalni, regionalni ali lokalni organi;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  povratnimi informacijami nacionalnih organov, upravnih služb in drugih javnih subjektov, ki so prejeli podporo v okviru programa, ter (če so na voljo) drugih deležnikov/udeležencev glede rezultatov in/ali učinkov ukrepov v okviru programa po specifičnih ciljih, področjih politike in državah članicah upravičenkah, podprtimi z razpoložljivimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki;

črtano

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  povratnimi informacijami ponudnikov podpore glede rezultatov in/ali učinkov podpore, ki so jo zagotovili v okviru programa v zvezi s specifičnim ciljem in področjem politike, na katerem so delovali, po državah članicah upravičenkah, podprtimi z razpoložljivimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki;

črtano

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  razvojem stališč zadevnih deležnikov v zvezi s prispevkom programa k uresničevanju reform po specifičnih ciljih, področjih politike in državah članicah upravičenkah, podprtim z razpoložljivimi ustreznimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki.

črtano

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Doseganje specifičnih ciljev, navedenih v členu 5(1), se meri z naslednjimi kazalniki:

 

(a)  povratnimi informacijami nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov, upravnih služb in drugih javnih subjektov, ki so prejeli podporo v okviru programa, ter, če so na voljo, povratnimi informacijami drugih deležnikov ali udeležencev glede rezultatov in/ali učinkov ukrepov v okviru programa po specifičnih ciljih, področjih politike in državah članicah upravičenkah, podprtimi z razpoložljivimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki;

 

(b)  povratnimi informacijami ponudnikov podpore glede rezultatov in/ali učinkov podpore, ki so jo zagotovili v okviru programa v zvezi s specifičnim ciljem in področjem politike, na katerem so delovali, po državah članicah upravičenkah, podprtimi z razpoložljivimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki;

 

(c)  razvojem stališč zadevnih deležnikov v zvezi s prispevkom programa k uresničevanju reform po specifičnih ciljih, področjih politike in državah članicah upravičenkah, podprtim z razpoložljivimi ustreznimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti kazalniki se uporabljajo glede na razpoložljive podatke in informacije (vključno z ustreznimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki).

Ti kazalniki se uporabljajo glede na razpoložljive podatke in informacije (vključno z ustreznimi kvantitativnimi ali empiričnimi podatki). Dopolnjujejo pa jih dodatni posebni kazalniki, o katerih se za vsak posamezni zahtevek za podporo dogovorita Komisija in država članica upravičenka.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020

Referenčni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

2.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

2.12.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Csaba Sógor

12.4.2016

Obravnava v odboru

16.6.2016

31.8.2016

13.10.2016

 

Datum sprejetja

8.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

10

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

David Coburn

MNENJE Odbora za ribištvo (16.6.2016)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Pripravljavec mnenja: Alain Cadec

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj programa za podporo strukturnim reformam je prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore prek dela svoje tehnične pomoči, predvidene v okviru strukturnih skladov. Finančna sredstva za izvajanje programov bodo znašala 142,8 milijonov EUR za obdobje štirih let. Na pobudo Komisije bodo od tega zneska odvzeta sredstva, namenjenega tehnični pomoči, v višini 0,35 % celotnega zneska. Poleg tega bodo države članice lahko temu znesku dodale finančna sredstva s prenosom dela sredstev za tehnično pomoč na pobudo držav članic. V okviru skupne ribiške politike lahko tehnična pomoč na pobudo držav članic doseže do 6 % celotnega zneska operativnega programa, ki ga financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Poročevalca skrbi, da bi se sredstva ESPR uporabila za financiranje strukturnih reform, ki niso povezane z ribištvom. Državam članicam dejansko nič ne preprečuje, da ne bi dela sredstev za tehnično pomoč iz ESPR prerazporedile za druge namene. Poročevalec zato predlaga, da se morebitni prispevek iz ESPR strogo nameni za izvajanje strukturnih reform, povezanih z izvajanjem skupne ribiške politike.

Države članice imajo velike težave pri izvajanju obveznosti iztovarjanja, zato jim bo ta mehanizem lahko pomagal. Prav tako sta med cilji okrepitev nadzora in izboljšanje zbiranja znanstvenih podatkov. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je namenjen ribištvu in tako mora ostati.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)   Ker ima Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo omejena finančna sredstva v primerjavi z drugimi skladi Unije, mora prenos teh sredstev za tehnično pomoč na pobudo države članice služiti izključno podpori strukturnim reformam, povezanih z izvajanjem skupne ribiške politike, vključno z nadzorom in zbiranjem znanstvenih podatkov.

Obrazložitev

Prispevek ESPR k programu za podporo strukturnim reformam bi moral biti namenjen izključno izvajanju skupne ribiške politike.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)   kmetijske politike in politike za trajnostni razvoj podeželskih območij;

(e)   kmetijske politike, politike za trajnostni razvoj podeželskih območij in izvajanje skupne ribiške politike;

Obrazložitev

Izvajanju skupne ribiške politike je treba dodati referenco, da je jasno, da je morebitni prispevek iz ESPR dejansko namenjen temu cilju.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)   Sredstva iz odstavka 2, ki prihajajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, se uporabijo izključno za dejavnosti, ki prispevajo k izvajanju skupne ribiške politike, vključno z nadzorom in zbiranjem znanstvenih podatkov.

Obrazložitev

Prispevek ESPR k programu za podporo strukturnim reformam bi moral biti namenjen izključno izvajanju skupne ribiške politike.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020

Referenčni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

2.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

2.12.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Alain Cadec

10.12.2015

Obravnava v odboru

17.2.2016

 

 

 

Datum sprejetja

15.6.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López

MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje: (11.11.2016)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Pripravljavec mnenja: Curzio Maltese

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga Komisije je oblikovati program za podporo strukturnim reformam, ki vključuje ukrepanje na številnih področjih, med katerimi sta izobraževanje in usposabljanje. V kontekstu, ko so ukrepi namenjeni oživitvi gospodarstva, pripravljavec mnenja poudarja posebnosti izobraževanja, usposabljanja, dostopa do kulture in kulturne dediščine, katerih namen ne more biti določen na podlagi ekonomskih ciljev Evropske unije.

Izobraževanje je temeljna človekova pravica, ki mora biti zagotovljena vsem posameznikom, kar je navedeno tudi v členu 14 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Njegov namen je celovit razvoj človeške razsežnosti in, kot so v pariški deklaraciji z dne 17. marca 2015 poudarili ministri EU za izobraževanje, glavni namen izobraževanja ni le razvoj znanja, spretnosti, kompetenc in pristopov, temveč tudi pomagati mladim, da postanejo aktivni, odgovorni in odprti člani družbe. Pripravljavec mnenja meni, da je izjemno pomembno podpreti vse ukrepe za izboljšanje sistemov in politik na področju izobraževanja, usposabljanja in dostopa do kulture, ki so univerzalni, brezplačni in kakovostni. Zato meni, da uspešnosti teh politik ni mogoče meriti s kazalniki, ki upoštevajo samo možne kratkoročne ekonomske učinke.

Da bi lahko zagotovili polno uveljavljanje pravice do izobraževanja, mora biti ta pravica vključujoča: vsakdo – ne glede na socio-ekonomsko ozadje – mora imeti dostop do kakovostnega izobraževanja. Države, kot sta Grčija in Ciper, ki so že prejele tehnično pomoč, za katero Komisija predlaga, da se razširi na vse države članice, so morale v okviru aktivacije programov za makroekonomsko prilagoditev večkrat zmanjšati porabo na področju izobraževanja in usposabljanja. To je privedlo do marginalizacije učencev iz prikrajšanih skupin in ogrozilo zagotavljanje dejanskega dostopa do pravice do izobraževanja. To je jasno razvidno tudi iz študije, izvedene za Evropski parlament, o vplivu krize na temeljne pravice v državah članicah EU.

Pripravljavec mnenja je zaskrbljen zaradi prenosa sredstev, ki so že bila dodeljena ali odobrena za področje izobraževanja, usposabljanja in kulture, na druge sklade Unije, zato predlaga izključitev teh sredstev iz finančnih sredstev programa.

Poleg tega v skladu z mnenjem Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (ECO/398) poudarja pomen vključitve socialnih partnerjev in vseh akterjev civilne družbe v proces aktivacije, nadzora in spremljanja programa za podporo strukturnim reformam.

Predlogi sprememb

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 13, 14 in 15,

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. Poleg tega je treba, kot je navedeno v členu 11 Pogodbe o delovanju Evropske unije, zahteve varstva okolja vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja.

(1)  Člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja, pri tem pa upošteva spoštovanje kulturne raznolikosti. Poleg tega je treba, kot je navedeno v členu 11 Pogodbe o delovanju Evropske unije, zahteve varstva okolja vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti Evrope in spodbujanje naložb v realno gospodarstvo.

(7)  Glede na to je treba uvesti program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega cilj bo krepitev zmogljivosti nacionalnih in regionalnih organov za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform, ki spodbujajo rast, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj programa je prispevati k doseganju skupnih ciljev za doseganje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, povečanje konkurenčnosti Evrope in spodbujanje trajnostnih naložb v realno gospodarstvo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, in ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostna področja, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo.

(10)  Komisija bi morala na podlagi dialoga z državo članico, v katerega je treba vključiti socialne partnerje in civilno družbo, in ob upoštevanju načel subsidiarnosti, preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja preučiti zahtevek in določiti podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Prav tako bi Komisija morala v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico in ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, opredeliti prednostna področja, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in skupni finančni prispevek za tako podporo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Izobraževanje je v skladu s členom 14 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah temeljna človekova pravica in skupno dobro. Zato je treba zagotoviti, da bo visokokakovostno, vključujoče in dostopno vsem. V zvezi s tem je treba dajanje prednosti oživitvi gospodarstva uravnotežiti in torej posebno pozornost nameniti področju izobraževanja. Njegova naloga je v skladu s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, zlasti členom 26, usmerjena k polnemu razvoju človekove osebnosti, zato njegovi cilji ne morejo biti določeni zgolj na podlagi ekonomskih ciljev Unije. Za vzpostavitev ustreznega socialno-ekonomskega okvira, s katerim bi povečali zaposljivost in izboljšali dostop do izobraževanja, ki je v prvi vrsti temeljna človekova pravica, podpore ne bi smeli meriti samo s finančnega vidika, temveč tudi z vidika državljanstva in osebnega razvoja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Finančna sredstva programa bi morala tvoriti finančna sredstva, odšteta od dodelitev za tehnično pomoč na pobudo Komisije v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta16 in Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta17. Da bi omogočili tak odbitek, je treba navedeni uredbi spremeniti.

(13)  Finančna sredstva programa bi morala tvoriti finančna sredstva, odšteta od dodelitev za tehnično pomoč na pobudo Komisije v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta16 in Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta17. Da bi omogočili tak odbitek, je treba navedeni uredbi spremeniti. Financiranje programa ne bi smelo predstavljati precedensa za prihodnje pobude Komisije, ki naj bi se financirale iz kohezijske politike.

__________________

__________________

16 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

16 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

17 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

17 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Komisija bi morala imeti možnost, da v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe za omejen delež letnega delovnega programa v skladu s cilji in ukrepi, upravičenimi v okviru programa, za podporo nacionalnim organom pri reševanju nujnih potreb.

(17)  Komisija bi morala imeti možnost, da v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe za omejen delež letnega delovnega programa v skladu s cilji in ukrepi, upravičenimi v okviru programa, za podporo lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom pri reševanju nujnih potreb.

Obrazložitev

V eni od glavnih točk mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) je poudarjeno, da mora biti program dostopen lokalnim in regionalnim organom, ki morajo biti neposredno vključeni v pripravo projekta strukturnih reform, če jih ta zadeva.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za lažje ocenjevanje programa bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov programa. Pripraviti bi bilo treba vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti na evropski ravni. Poleg tega bi morali biti v končni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na kazalnikih, ki merijo učinke programa.

(20)  Za lažje ocenjevanje programa bi bilo treba že na samem začetku vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov programa. Pripraviti bi bilo treba vmesno oceno uresničevanja ciljev programa, njegove učinkovitosti in dodane vrednosti na evropski ravni. Poleg tega bi morali biti v končni oceni zajeti dolgoročni učinki in posledice programa za trajnost. Navedene ocene bi morale temeljiti na kazalnikih, ki merijo učinke programa. Izvajanje programa bi bilo treba letno spremljati, poleg tega pa bi bilo treba o njegovem izvajanju pripraviti neodvisno vmesno in naknadno oceno, na podlagi katerih bi se lahko odločalo o morebitnem začasnem prenehanju izvajanja programa po letu 2020. Zato bi moralo biti dovoljeno, da se predlaganemu sklopu kazalnikov dodajo kazalniki učinka.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi se seznam kazalnikov, ki merijo doseganje ciljev programa, prilagodil ob upoštevanju izkušenj iz izvajanja programa, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov glede spremembe seznama v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(21)   Da bi se seznam kazalnikov, ki merijo doseganje ciljev programa, prilagodil ob upoštevanju izkušenj iz izvajanja programa, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo seznama. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskega in socialnega sektorja, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, saj bi bil obseg podpore določen v dogovoru z zadevno državo članico.

(23)  Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskega in socialnega sektorja, tudi prek pomoči za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, ni mogoče zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, temveč ga je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, saj bi bil obseg podpore določen v dogovoru z zadevno državo članico.

Obrazložitev

V eni od glavnih točk mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) je poudarjeno, da mora biti program dostopen lokalnim in regionalnim organom, ki morajo biti neposredno vključeni v pripravo projekta strukturnih reform, če jih ta zadeva.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Iz programa se financirajo ukrepi z evropsko dodano vrednostjo. V ta namen Komisija zagotavlja, da bodo ukrepi, izbrani za financiranje, verjetno prinesli rezultate z evropsko dodano vrednostjo, in spremlja, ali je evropska dodana vrednost dejansko dosežena.

1.  Iz programa se financirajo ukrepi z evropsko dodano vrednostjo. V ta namen Komisija zagotavlja, da bodo ukrepi, izbrani za financiranje, verjetno prinesli rezultate z evropsko dodano vrednostjo, in spremlja, ali je evropska dodana vrednost dejansko dosežena. Te ukrepe bi bilo treba pozorno spremljati, povratne informacije pa upoštevati in ustrezno uporabiti.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, kako in kdaj je treba spremljati ukrepe pred izvedbo vmesne in naknadne ocene. To bi lahko pomagalo pri sprejemanju pravilnih odločitev glede nadaljnjih ukrepov in projektov in zagotovilo želeno evropsko dodano vrednost.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dopolnjevanje in sinergija z drugimi programi in politikami Unije na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni;

(b)  dopolnjevanje in sinergija z drugimi programi in politikami Unije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  spodbujanje evropskih vrednot, zlasti solidarnosti, na kateri temeljijo vse regionalne politike, vključno z opolnomočenjem vseh državljanov pri postopkih odločanja na regionalni in lokalni ravni.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  spodbujanje medkulturnega dialoga prek izobraževanja, usposabljanja in ustvarjalnega sektorja.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je posledica ekonomskih in socialnih izzivov, da se okrepijo konkurenčnost, rast, zaposlovanje in naložbe, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije.

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim, lokalnim in regionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju institucij, upravljanja, uprave, ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je posledica ekonomskih in socialnih izzivov, da se okrepijo konkurenčnost, trajnostna rast, zaposlovanje, naložbe ter ekonomska, socialna in teritorialna kohezij, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za uresničitev splošnega cilja iz člena 4 ima program naslednje specifične cilje:

1.  Za uresničitev splošnega cilja iz člena 4 ima program naslednje specifične cilje:

(a)  pomoč nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu s prednostnimi nalogami, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov;

(a)  pomoč nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu s prednostnimi nalogami, ob upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov;

(b)  podpora nacionalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev med sektorji;

(b)  podpora nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom pri krepitvi njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev med sektorji;

 

(ba)  podpora pristojnim organom za izboljšanje sistemov in politik na področju izobraževanja, usposabljanja in dostopa do kulture, ki bi morali biti univerzalni, brezplačni, zelo kakovostni, trajni in vključujoči ter spodbujati odličnost, raziskave in razvoj na vseh ravneh;

(c)  podpora prizadevanjem nacionalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja podobnih razmer v drugih državah;

(c)  podpora prizadevanjem nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja podobnih razmer v drugih državah;

(d)  pomoč nacionalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljanja človeških virov, kjer je to primerno, z jasno opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega znanja in spretnosti.

(d)  pomoč nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljanja človeških virov, kjer je to primerno, z jasno opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega znanja in spretnosti;

 

(da)  spodbujanje vključevanja državljanov v postopek odločanja prek posvetovanj in krepitev državljanstva s pomočjo elementov udeležbe.

Ti cilji se uresničujejo v tesnem sodelovanju z državami članicami upravičenkami.

Ti cilji se uresničujejo na prošnjo držav članic upravičenk in v tesnem sodelovanju z njimi.

2.  Specifični cilji iz odstavka 1 se nanašajo na področja politike, ki so povezana s konkurenčnostjo, rastjo, delovnimi mesti in naložbami, zlasti na naslednja:

2.  Država članica v posvetovanju s pristojnimi organi določi, po potrebi z regionalnimi organi, določi področja politike, ki jih želi obravnavati glede na posebne nacionalne in regionalne potrebe.

(a)  upravljanje javnih financ, proračunski postopek, upravljanje dolga in upravljanje prihodkov;

 

(b)  institucionalna reforma ter učinkovito in storitveno usmerjeno delovanje javne uprave, učinkovita pravna država, reforma pravosodnega sistema in krepitev boja proti goljufijam, boja proti korupciji in pranju denarja;

 

(c)  poslovno okolje, razvoj zasebnega sektorja, naložbe, privatizacijski postopki, trgovina in neposredne tuje naložbe, konkurenca in javna naročila, trajnostni sektorski razvoj in pomoč za inovacije;

 

(d)  izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela, socialna vključenost, socialna varnost in sistemi socialne varnosti, javno zdravje in sistemi zdravstvenega varstva, politike na področju azila, migracij in meja;

 

(e)  kmetijske politike in politike za trajnostni razvoj podeželskih območij;

 

(f)  politike finančnega sektorja in dostop do financiranja.

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotavljanje strokovnjakov (vključno z rezidenčnimi) za krajše ali daljše obdobje za opravljanje nalog na specifičnih področjih ali izvajanje operativnih dejavnosti, po potrebi s tolmačenjem, prevajanjem in podporo za sodelovanje, upravno pomočjo ter infrastrukturo in opremo;

(b)  zagotavljanje strokovnjakov (vključno z rezidenčnimi) za krajše ali daljše obdobje za opravljanje nalog na specifičnih področjih ali izvajanje operativnih dejavnosti, po potrebi s tolmačenjem, prevajanjem in podporo za sodelovanje, upravno pomočjo ter infrastrukturo in opremo. Povezovanje tujih strokovnjakov z lokalnimi bi prispevalo h kar največjemu povečanju učinkovitosti, saj bi tako lahko lažje razumeli težave in oblikovali rešitve po meri glede na konkretne razmere v posameznih državah članicah prosilkah;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica, ki želi prejeti podporo v okviru programa, predloži Komisiji zahtevek za podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta.

1.  Država članica, ki želi prejeti podporo v okviru programa, po posvetovanju z zadevnimi socialnimi partnerji in civilno družbo predloži Komisiji zahtevek za podporo, v katerem opredeli področja politike in prioritete za podporo v okviru programa v skladu s členom 5. Zahtevek se predloži najpozneje do 31. oktobra vsakega koledarskega leta.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija ob upoštevanju načel preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Komisija ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico opredeli prednostna področja za podporo, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter skupni finančni prispevek za tako podporo.

2.  Komisija ob upoštevanju načel subsidiarnosti, preglednosti, enakega obravnavanja in dobrega finančnega poslovodenja, na podlagi dialoga z državo članico, tudi v okviru evropskega semestra, preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 na podlagi nujnosti, širine in globine ugotovljenih problemov, potreb po podpori na zadevnih področjih politike, analize socio-ekonomskih kazalnikov in splošne upravne zmogljivosti države članice. Komisija ob upoštevanju obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz skladov ali drugih programov Unije, v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico opredeli prednostna področja za podporo, obseg podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, ter skupni finančni prispevek za tako podporo. Države članice še naprej prostovoljno sodelujejo v programu, ki ne vključuje obveznih ali stigmatizirajočih postopkov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izvajanje reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo za doseganje trajnostnih naložb, rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

(c)  izvajanje reform, ki jih države članice izvedejo na lastno pobudo za doseganje trajnostnih naložb, rasti, visokokakovostnega izobraževanja, raziskav in usposabljanja ter ustvarjanja novih delovnih mest.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko podporo, predvideno za države članice upravičenke, določi v sodelovanju z drugimi državami članicami ali mednarodnimi organizacijami.

1.  Komisija lahko podporo, predvideno za države članice upravičenke, določi v sodelovanju z drugimi državami članicami, zadevnimi socialnimi partnerji, civilno družbo ali mednarodnimi organizacijami.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica upravičenka lahko v usklajevanju s Komisijo sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v usklajevanju s Komisijo pomaga oblikovati strategijo, načrte reform, oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov.

2.  Država članica upravičenka lahko v usklajevanju s Komisijo sklene partnerstvo z eno ali več drugimi državami članicami, ki delujejo kot partnerji pri reformi glede specifičnega področja reforme. Partner pri reformi v usklajevanju z državo članico upravičenko in Komisijo pomaga oblikovati strategijo, načrte reform, oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati izvajanje strategije in projektov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Proračunski organ odobri razpoložljive letne proračunske odobritve v okviru omejitev večletnega finančnega okvira, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013.

3.  Proračunski organ odobri razpoložljive letne proračunske odobritve v okviru omejitev večletnega finančnega okvira, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013, s katerimi se zagotovijo ustrezna sredstva za ukrepe, načrte, programe in projekte na področju izobraževanja, usposabljanja in kulture.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija izvaja program v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

1.  Komisija izvaja program v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012.

2.  Ukrepe programa lahko izvaja neposredno Komisija ali pa jih posredno izvajajo subjekti in osebe, ki niso države članice, v skladu s členom 60 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Finančna podpora Unije za dejavnosti iz člena 6 te uredbe se zagotovi v obliki:

2.  Ukrepe programa lahko izvaja neposredno Komisija ali pa jih posredno izvajajo subjekti in osebe, ki niso države članice, v skladu s členom 60 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Finančna podpora Unije za dejavnosti iz člena 6 te uredbe se zagotovi v obliki:

(d)  nepovratnih sredstev (vključno z nepovratnimi sredstvi za nacionalne organe držav članic);

(d)  nepovratnih sredstev (vključno z nepovratnimi sredstvi za lokalne, regionalne in nacionalne organe držav članic);

(e)  pogodb o izvedbi javnega naročila;

(e)  pogodb o izvedbi javnega naročila;

(f)  povračil stroškov zunanjim strokovnjakom;

(f)  povračil stroškov zunanjim strokovnjakom;

(g)  prispevkov za skrbniške sklade;

(g)  prispevkov za skrbniške sklade;

(h)  dejavnosti, ki se izvajajo v okviru posrednega upravljanja.

(h)  dejavnosti, ki se izvajajo v okviru posrednega upravljanja.

3.  Nepovratna sredstva se lahko dodelijo nacionalnim organom držav članic, skupini Evropske investicijske banke, mednarodnim organizacijam, osebam javnega in/ali zasebnega prava ter subjektom, ki so bili zakonito ustanovljeni v:

3.  Nepovratna sredstva se lahko dodelijo lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom držav članic, skupini Evropske investicijske banke, mednarodnim organizacijam, osebam javnega in/ali zasebnega prava ter subjektom, ki so bili zakonito ustanovljeni v:

(a)  državah članicah;

(a)  državah članicah;

(b)  državah evropskega sporazuma o prosti trgovini, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu EGP.

(b)  državah evropskega sporazuma o prosti trgovini, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu EGP.

Delež sofinanciranja za nepovratna sredstva znaša do 100 % upravičenih stroškov, brez poseganja v načeli sofinanciranja in neprofitnosti.

Delež sofinanciranja za nepovratna sredstva znaša do 100 % upravičenih stroškov, brez poseganja v načeli sofinanciranja in neprofitnosti.

4.  Podporo lahko zagotovijo tudi posamezni strokovnjaki, ki so lahko pozvani, da prispevajo k izbranim dejavnostim, organiziranim v okviru programa, če je to potrebno za doseganje specifičnih ciljev iz člena 5.

4.  Podporo lahko zagotovijo tudi posamezni strokovnjaki, ki so lahko pozvani, da prispevajo k izbranim dejavnostim, organiziranim v okviru programa, če je to potrebno za doseganje specifičnih ciljev iz člena 5, poleg tega bi bilo treba ustrezno predvideti nadaljnje ukrepe na podlagi dejavnosti/postopkov spremljanja njihovega prispevka.

5.  Komisija za izvedbo programa z izvedbenimi akti sprejme večletne delovne programe. V večletnih delovnih programih se opredelijo cilji politik, ki naj bi se dosegli s predvideno podporo, in pričakovani rezultati ter prioritete pri financiranju na zadevnih področjih politike. Večletni delovni programi se podrobneje določijo v letnih delovnih programih, sprejetih z izvedbenimi akti, ki opredeljujejo ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje, vključno z vsemi elementi, ki jih določa Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo večletnih delovnih programov. V večletnih delovnih programih se opredelijo cilji politik, ki naj bi se dosegli s predvideno podporo, in pričakovani rezultati ter prioritete pri financiranju na zadevnih področjih politike. Večletni delovni programi se podrobneje določijo v letnih delovnih programih, sprejetih z izvedbenimi akti, ki opredeljujejo ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje, vključno z vsemi elementi, ki jih določa Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012.

 

5a.  V načrtovanje programov je treba vključiti socialne partnerje in akterje civilne družbe. Postopka aktivacije podpore ni mogoče sprožiti brez posvetovanja s socialnimi partnerji in akterji civilne družbe.

6.  Da bi se zagotovila pravočasna razpoložljivost sredstev, se lahko v letnem delovnem programu navede, da lahko Komisija v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe v skladu s cilji in ukrepi, določenimi v tej uredbi, za podporo nacionalnim organom pri obravnavanju nujnih potreb. Taki posebni ukrepi lahko predstavljajo le omejen delež letnega delovnega programa in zanje ne veljajo pogoji iz člena 7.

6.  Da bi se zagotovila pravočasna razpoložljivost sredstev, se lahko v letnem delovnem programu navede, da lahko Komisija v nepredvidenih in ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah, ki terjajo takojšnje ukrepanje, kot so resne motnje v gospodarstvu ali pomembne okoliščine, ki resno vplivajo na ekonomske in socialne razmere v državi članici ter nad katerimi država članica nima nikakršnega nadzora, na zahtevo države članice sprejme posebne ukrepe v skladu s cilji in ukrepi, določenimi v tej uredbi, za podporo nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom pri obravnavanju nujnih potreb. Taki posebni ukrepi lahko predstavljajo le omejen delež letnega delovnega programa in niso v nasprotju s členom 5(1)(ba).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in države članice upravičenke v okviru svojih pristojnosti spodbujajo sinergijo in zagotavljajo učinkovito usklajevanje programa z drugimi programi in instrumenti Unije, zlasti z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije. V ta namen:

Komisija in države članice upravičenke brez poseganja v člen 5(1)(ba) v okviru svojih pristojnosti spodbujajo sinergijo in zagotavljajo učinkovito usklajevanje programa z drugimi programi in instrumenti Unije, zlasti z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije. V ta namen:

(a)  zagotavljajo dopolnjevanje in sinergijo med različnimi instrumenti na ravni Unije in nacionalni ravni, zlasti v zvezi z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije, tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvajanja;

(a)  zagotavljajo dopolnjevanje in sinergijo med različnimi instrumenti na ravni Unije ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti v zvezi z ukrepi, ki se financirajo s skladi Unije, tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvajanja;

(b)  izboljšujejo mehanizme za usklajevanje, da se prepreči podvajanje prizadevanj;

(b)  izboljšujejo mehanizme za usklajevanje, da se prepreči podvajanje prizadevanj in stroškov;

(c)  zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na ravni Unije in na nacionalni ravni, da dosežejo skladne in racionalizirane podporne ukrepe.

(c)  zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na ravni Unije ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da dosežejo skladne in racionalizirane podporne ukrepe.

Ustrezni večletni in letni delovni programi se lahko uporabljajo kot usklajevalni okvir, če je predvidena podpora na katerem koli področju iz člena 5(2).

Ustrezni večletni in letni delovni programi se lahko uporabljajo kot usklajevalni okvir, če je predvidena podpora na katerem koli področju iz člena 5, in ne smejo biti v nasprotju s členom 5(1)(ba).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija nadzoruje izvajanje ukrepov, ki se financirajo iz programa, in meri uresničevanje specifičnih ciljev iz člena 5(1) v skladu s kazalniki, določenimi v Prilogi.

1.  Komisija nadzoruje izvajanje ukrepov, ki se financirajo iz programa, in meri uresničevanje specifičnih ciljev iz člena 5(1) v skladu s kazalniki, določenimi v Prilogi.

Komisija se v zvezi s spremembami seznama kazalnikov iz Priloge pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 16.

Komisija se v zvezi s spremembami seznama kazalnikov iz Priloge pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 16.

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do sredine leta 2019, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju in poročilo o vmesni oceni, in sicer najpozneje do 31. decembra 2018, ter poročilo o naknadni oceni do konca decembra 2021.

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa.

3.  Poročilo o vmesni oceni vključuje informacije o uresničevanju ciljev programa, učinkovitosti porabe virov in evropski dodani vrednosti programa ter oceno, ali bi bilo treba financiranje na področjih, ki jih zajema program, po letu 2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in ukrepov. Poročilo o naknadni oceni vključuje informacije o dolgoročnejšem vplivu programa, poleg tega se v njem oceni program kot celota, tako njegove slabosti kot prednosti.

 

3a.  Izvajanje programa se letno spremlja in se o tem pripravi neodvisna vmesna in naknadna ocena, na podlagi katerih se lahko odloča o morebitnem začasnem prenehanju izvajanja programa po letu 2020. Zato se lahko k predlaganemu sklopu kazalnikov dodajo kazalniki učinka.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 15(1) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 1. januarja 2017.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 1. januarja 2017.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz drugega pododstavka člena 15(1). S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.   Prenos pooblastila iz člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu z drugim pododstavkom člena 15(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12(5) in drugega pododstavka člena 15(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020

Referenčni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

2.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

4.2.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Curzio Maltese

23.2.2016

Obravnava v odboru

20.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

8.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

David Coburn, Ángela Vallina

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020

Referenčni dokumenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Datum predložitve EP

18.11.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

2.12.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.12.2015

ECON

2.12.2015

EMPL

2.12.2015

ENVI

2.12.2015

 

ITRE

2.12.2015

AGRI

2.12.2015

PECH

2.12.2015

CULT

4.2.2016

 

LIBE

2.12.2015

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

AGRI

11.1.2016

LIBE

14.12.2015

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

12.5.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Lambert van Nistelrooij

14.1.2016

Constanze Krehl

14.1.2016

 

 

Obravnava v odboru

25.5.2016

8.9.2016

 

 

Datum sprejetja

29.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

11

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Boris Zala

Datum predložitve

7.12.2016