ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Юхан Партс за член на Сметната палата

8.12.2016 - (C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Барт Стас

Процедура : 2016/0817(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0375/2016
Внесени текстове :
A8-0375/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Юхан Партс за член на Сметната палата

(C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0445/2016),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0375/2016),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 5 декември 2016 г. комисията по бюджетен контрол проведе изслушване на предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Юхан Партс за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Юхан Партс

Образование:

Гимназия „Густав Адолф“ (бивше Първо средно училище на Талин) 1984 г.; Университет на Тарту, право (cum laude) 1991 г.

Кариера:

Министерство на правосъдието, заместник генерален секретар в периода 1992 – 1998 г.; Главен одитор в периода 1998 – 2002 г.;

Министър-председател в периода 2003 – 2005 г.;

Министър на икономиката и комуникациите в периода 2007 – 2014 г., настоящ член на Парламента на Република Естония (Riigikogu)

Принадлежност към политическа партия:

Res Publica/Pro Patria и Res Publica Union 2002 г. –, председател 2002 – 2005 г., заместник-председател

Членство в представителни органи:

10-ти и 11-ти парламент на Естония, 12-ти парламент на Естония (заместник-председател на политическа група в периода 2014 – 2015 г.), 13-ти парламент на Естония (председател на политическа група); избран в градския съвет на Талин в периода 2002 – 2013 г.

Отличия:

Орден на националния герб, ІІ степен, 2008 г.; Висш офицер на Ордена на принц Дон Енрике, Португалия, 2003 г.; Голям кръст на Ордена за заслуги на Република Италия, 2004 г.; Голям кръст на Испанския орден за граждански заслуги, 2007 г.; Командор І степен на Ордена на Полярната звезда на Кралство Швеция 2011 г.; Орден на трите звезди на Латвия, III степен, 2012 г.; Голям командорски кръст на Ордена за заслуги на Република Литва, 2013 г.; Командорски кръст със звезда на ордена за заслуги на Република Полша, 2014 г.; Почетен знак на Асоциацията на бившите горски братя на Естония, 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Юхан Партс ПО ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

Основният ми опит на длъжности в съответните области е, както следва:

-  В качеството ми на заместник генерален секретар в Министерство на правосъдието (1992 – 1998 г.) отговарях също за управлението на правосъдието на равнище държавна администрация. Тази отговорност включваше създаването на съдебни институции и изготвяне, отчитане и контрол на техните бюджети. Основните съдебни институции бяха: съдилищата от първа и втора инстанция (общо 23), националната прокуратура и регионалните прокуратури (общо 16), затворите (общо 16), службите, отговарящи за изпълнението на присъда пробация (15), и канцелариите на съдилищата (15).

-  Член на съвета на Агенцията за приватизация на Естония (1993 – 1996 г.). Областта на отговорност на Агенцията за приватизация е преструктурирането на практически всички държавни предприятия, подготовката им за приватизация, приватизирането им и контролът върху спазването на задълженията, приложими след приватизацията. Това беше съществена задача, която през различни периоди обхващаше стотици предприятия, за които отговаря Агенцията за приватизация. В допълнение към изпълнението на обичайните функции на собственици, тази дейност включваше също специално наблюдение и одити.

-  В качеството ми на държавен одитор (1998 – 2002 г.) отговарях за външните одитни задължения в Естония. Основната задача през този период беше превръщането на Националната служба за одит в модерна и ефективна организация за одит, която е в съответствие с международните стандарти за одит (за финансови одити, одити на съответствието и одити на изпълнението).

Освен това Националната сметна палата допринесе активно за преразглеждането на цялата финансова система за управление на държавата в сътрудничество с Парламента и правителството. Реформата на държавната система за финансово управление включваше: установяване на ясна логическа верига за управление, отчитане и одит в изпълнителната структура, преобразуване на редовните годишни доклади относно изпълнението на държавния бюджет в напълно консолидирани държавни финансови отчети, както и прилагането на международни изисквания за вътрешен контрол в публичния сектор, заедно с изисквания за вътрешен одит. Задачите на Националната сметна палата включваха също годишен одит и одит на съответствието на държавните финансови отчети.

Освен това Националната сметна палата също започна постепенно да прилага принципите за управление на изпълнението на дейностите и принципите за трите Е (ефективност, ефикасност и икономичност – от англ. efficient, effective, economic) в публичния сектор и, с цел насърчаване на управлението на изпълнението, извърши поредица от одити на изпълнението.

Особено внимание беше отделено на сътрудничеството на Националната сметна палата с Парламента на Естония. По време на мандата ми като министър-председател през 2004 г. създадохме Комисията по публични сметки и установихме процедурна практика за доклади от Националната сметна палата.

Цялата реформа беше широкообхватна и изискваше също така много дълбоки промени в рамките на Националната служба за одит. Ние въведохме тези промени в сътрудничество с експерти от програмата SIGMA на ОИСР, като наши партньори бяха върховните одитни институции на Нидерландия и Швеция. Ключов елемент на стратегическия план за развитие беше обширна вътрешна програма за обучение по отношение на философията, методологията и техниките на финансовите одити и одитите на изпълнението.

Също така установих сътрудничество с Европейската сметна палата, тъй като през онзи период за Естония стана възможно за първи път да използва различните средства, предоставени от Европейския съюз.

В периода 1998 – 2002 г. бях член на Съвета на EUROSAI (Европейската организация на върховните одитни институции) и взех участие в различни проекти, отнасящи се до разработването на одиторски методи за улесняване на сътрудничеството между върховните одитни институции.

-  Съгласно Конституцията на Република Естония министър-председателят (длъжност, която заемах от 2003 до 2005 г.) оглавява изпълнителната власт. Установихме изискване държавните институции да изготвят основани на резултатите планове за действие и доклади; организирахме държавна рамка за стратегическо управление (планове за развитие, дългосрочни политики и планиране на бюджета за тях).

В рамките на Парламента на Естония беше създадена Комисия по публични сметки с подходящите процедури, правомощия и задължения.

Приехме и приложихме първата изчерпателна стратегия за предотвратяване на корупцията и за антикорупционни мерки, която също включваше изисквания, отнасящи се до управленската отговорност, вътрешния мониторинг и одитите за публичния сектор и публичните дружества.

След присъединяването към Европейския съюз през 2004 г. станаха изцяло налични бюджетните кредити от европейските структурни фондове Това изискваше цялостна реформа в публичния сектор, за да се спазят всички изисквания, наложени от Европейския съюз по отношение на системите за управление и контрол на публичните средства.

-  Министърът на икономиката и комуникациите (моята длъжност от 2007 до 2014 г.) носи политическа и управленска отговорност за управлението на всички публични средства, които са му поверени, и за докладването и одита на тяхното използване. Сферите на отговорност на министъра включват използване на бюджетни кредити от различни структурни и регионални фондове на ЕС (предприемачество, иновации, енергиен пазар, транспорт, e-Estonia или прилагането на ИКТ, телекомуникации и туризъм). По време на периода на финансовата рамка на ЕС за 2007 – 2013 г. отговарях за формулирането и прилагането на политики за използването на това финансиране, както и за подготовката и преговорите за програмния период 2014 – 2020 г. Това ми позволи да придобия широки познания и опит в управлението, докладването и одитите, които са пряко свързани с използването на средствата от Европейския съюз. Бих отбелязал, че Естония винаги е била една от най-ефикасните и успешни държави, когато става въпрос за инвестиции на бюджетни кредити от Европейския структурен фонд в социално-икономическото развитие.

Министърът на икономиката осъществява задачи във връзка с общото събрание на дружества, които са изцяло или частично държавна собственост. По време на моя мандат отговарях за 25 от тях (например енергийни предприятия, пристанище, железници, пощенската служба, летища, експортен кредит и т.н.). Общото събрание има за задача да вземе решение относно така наречените „очаквания на собственика“, наблюдението върху тяхното прилагане, приемането на одитирани годишни доклади, когато е необходимо започването на специални одити и вземането на решения относно изискванията спрямо вътрешния одит.

В качеството ми на член на Парламента на Република Естония (от 2014 г. до момента) участвам в комисията по въпросите на Европейския съюз и в комисията по външни работи. Съгласно естонското право комисията по въпросите на Европейския съюз има за задача да одобрява всички позиции на Естония по различните въпроси, които са в процес на обсъждане в различните състави на Съвета на ЕС, включително след използването на бюджетни кредити от структурните фондове на ЕС и изслушване на докладите на правителството относно актуалното състояние.

2.  Какви са най-значимите постижения в професионалната Ви кариера?

През последните 25 години винаги съм работил в различни публични служби. Естония възвърна своята независимост през 1991 г. Съветската окупация приключи. През тези 25 години естонският народ изгради върху руините на съветската империя свободна, демократична и европейска държава, основана на пазарната икономика и гражданското общество. Имах уникалната възможност да дам собствен принос към този исторически процес. Кратък списък на моите най-значими постижения:

-  Създаването на съвременна правна система (закони, институции, информационни системи). Създаването на ново частно право на Естония (Граждански кодекс, Търговски кодекс) и създаването на институции в подкрепа на защитата на собствеността, на отворената пазарна икономика и на частните предприятия бяха първите успешни реформи на икономиката. В качеството ми на заместник генерален секретар на Министерството на правосъдието отговарях за този процес на равнището на държавната администрация.

-  Създаването на модерна Национална служба за одит, отговаряща на международните одиторски стандарти, която засили парламентарния контрол върху изпълнителната власт и поддържа най-добрите практики във финансовото управление на публичния сектор.

-  По време на мандата ми като министър-председател на Естония страната успешно приключи процеса на присъединяване към Европейския съюз и се присъедини към Съюза през 2004 г. Моята задача беше развиването на имиджа на Естония като нов член на ЕС, създаването на стратегия за членството и приемането на цялостна политика на ЕС. Естония също така се присъедини към НАТО през 2004 г. Правителството, което оглавявах, имаше за задача да създаде нова стратегия за национална сигурност и отбрана, като вземе предвид факта, че сме станали част от колективната отбрана на НАТО. За да се справи с икономическите предизвикателства, пред които е изправена Естония, ръководеното от мен правителство започна да изпълнява стратегия за превръщането на Естония от икономика с ниско заплащане на труда в икономика, основана на иновациите. С цел подобряване на климата за предприятията и гарантиране на ефективно използване на публичните средства, оглавяваното от мен правителство прие всеобхватна стратегия за предотвратяване на корупцията и за антикорупционни мерки.

-  Като министър на икономиката моят ресор включваше предприемачество, иновации, вътрешния пазар на ЕС, туризъм, контрол на конкуренцията, защита на потребителите, енергетика, транспорт, пощи и телекомуникации, e-Estonia, строителство и жилищното настаняване; държавни предприятия, подкрепа за екосистеми от стартиращи предприятия.

-  Целта на Иновационната стратегия (2007 – 2013 г.) беше подкрепа на структурната промяна в икономиката на Естония от икономика с ниско заплащане към икономика, основана на иновации. По отношение на иновациите Естония понастоящем е в средата на класацията на ЕС.

-  Пълното отваряне на енергийния пазар и прилагането на инвестиционни мерки в подкрепа на функционирането на пазара (ESTLINK 2, програма BEMIP). Понастоящем Естония се ползва с по-висока степен на енергийна сигурност в сравнение с повечето други страни и в същото време делът на енергията от възобновяеми източници в нейния енергиен микс значително се е увеличил.

Неделима цел на енергийната политика е да мотивира предприятията да инвестират в нови конкурентоспособни методи на производство с високи стандарти в областта на околната среда. С цел да се гарантират енергийната сигурност и сигурността на доставките и да се заменят производствените съоръжения от 60-те години на 20-ти век, които не отговарят на европейските изисквания, подкрепихме инвестициите в новата електроцентрала в Нарва и резервната централа в Кийза, в тясно сътрудничество с Европейската комисия.

Един от стратегическите въпроси на енергийната политика на Естония е модернизацията на химическата промишленост на битуминозните шисти и иновациите в нея. Един от нейните компоненти е без съмнение също насърчаването на интернационализацията на съответните предприятия. Най-голям напредък е постигнат с цялостния проект за развитие на Eesti Energia AS, в сътрудничество с правителството на Йордания (включващ инвестиции в размер на близо 2 милиарда евро на първия етап), в рамките на който предприятия от Малайзия и Китай с опит в съответната област притежават мажоритарни дялове. За съжаление, в Естония публично се разпространиха невярна информация и погрешни тълкувания по отношение на тези инвестиции в енергетиката.

-  e-Estonia като цялостно развитие на цифровото общество. Министърът на икономическите въпроси отговаря за основната инфраструктура на електронното правителство (правилата на цифровото общество, самоличността в киберпространството, единната информационна система на обмен на данни X-road, единната структура за държавни бази данни) и координира развитието на единните публични онлайн услуги в рамките на публичния сектор. През 2013 г. стартирахме глобален проект за електронна карта за пребиваване.

-  Приоритетите в областта на транспортната логистика бяха, както следва: тъй като основните търговски партньори на Естония са в ЕС, беше необходимо да се разработят конкурентни пътни, железопътни, морски и въздушни комуникации и правила в тяхна подкрепа. В продължение на векове Европа е пресечна точка на търговията между Изтока и Запада. За да може Естония да използва по-добре възможностите, които това предоставя, е необходимо да бъде разработена модерна инфраструктура, да бъдат сключени двустранни и многостранни международни споразумения и да бъде продължено интензивното международно сътрудничество (включително с Руската федерация и Китайската народна република).

-  В областта на транспортната политика инвестициите на правителството на Естония в националния авиопревозвач Estonian Air предизвикаха много коментари. В периода 2010 – 2011 г. правителството на Естония взе решение за вливане на капитал в предприятието въз основа на принципа на частния пазарен инвеститор, заедно с частни инвеститори, което е разрешено на европейския вътрешен пазар. Бизнес планът на предприятието, изготвен заедно с консултанти в областта на въздухоплаването, имаше за цел да позволи на предприятието да расте, за да гарантира по-ефективно комуникациите, необходими за развитието на икономиката на Естония. За съжаление предприятието срещна пречки от различен характер при изпълнението на бизнес плана. Поради това правителството стартира процедура за държавна помощ в съответствие с насоките за преструктуриране на дружества в затруднено положение.

-  Разрешихме проблема с капацитета за разбиване на лед, който в продължение на десетилетия затрудняваше морското корабоплаване, въз основа на факта, че това е по-печеливша инвестиция за държавно предприятие (многофункционалността на ледоразбивача улеснява значително повече услуги в океанските и морските строителни и научноизследователски проекти през пролетта и през есента), и на държавата беше разрешено да купува капацитет за разбиване на лед по значително по-ефективен от гледна точка на разходите начин, отколкото преди. В сътрудничество с Европейската комисия и като използвахме бюджетни кредити от европейските структурни фондове, направихме най-голямата инвестиция за последните 20 години в екологосъобразен обществен транспорт. Това се осъществи под формата на сътрудничество с подходящото предприятие, с което сменихме голяма част от железопътния подвижен състав, обслужващ цялата територия на Естония. На разговорен език новите влакове бяха наричани „части от моркови“ (влаковете са с цвят на морков, т.е. оранжеви). Тези инвестиции също така осигуриха отлична подкрепа за ефективното използване на средствата от ЕС и спомогнаха ЕС да стане по-популярен.

-  Мерки за справяне с икономическата криза от 2008 – 2009 г.; интензивни мерки за приспособяване в частния и публичния сектор; програма от мерки в подкрепа на износа и интернационализацията на предприятията. Достъпът до рисков капитал (публичноправният фонд за развитие) и създаването на програмата за стартиращи предприятия ускориха стартирането и развитието на стартиращи предприятия в Естония. Друга важна стъпка беше увеличаването на публичните инвестиции като жизненоважна мярка за стимулиране на икономиката в период на криза. Естония се присъедини към еврозоната през 2011 г.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, установени извън Вашата държава на произход?

-  При създаването на съдебната система привлякохме различни правни и икономически експерти от Федерална република Германия, Нидерландия, САЩ, Финландия и Швеция. Това не бяха еднократни проекти, а дългосрочна програма за сътрудничество за разработване на всички аспекти на модерната държава, уредена от принципите на правовата държава (експерти в областта на законодателството, всеобхватни програми за обучение, семинари за сътрудничество и научни конференции).

-  В качеството ми на държавен одитор бях член на управителния съвет на Европейската организация на върховните одитни институции (EUROSAI). Стратегически партньори за развитие на Националната сметна палата бяха експерти от програмата SIGMA на ОИСР, докато партньорите в областта на сътрудничеството бяха от националните сметни палати на Нидерландия и Швеция.

-  Министър-председателят представлява Естония в Европейския съвет и отговаря за развитието на широкообхватни двустранни международни отношения. Министър-председателят ръководи работата в рамките на Съвета на страните от Балтийско море на равнището на правителствените ръководители и също скандинавско-балтийското сътрудничество (NB8) и Балтийския съвет.

-  В качеството ми на министър на икономическите въпроси представлявах Естония в Съвета по конкуренция и Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на ЕС. Естония се присъедини към ОИСР през 2012 г. и министърът на икономиката отговаряше за обсъжданията в широк кръг от области. Също така оглавявах екипа, който договори членството на Естония в Международната агенция по енергетика. Представлявал съм Естония в различни международни организации (например Международният съюз по далекосъобщения, Международният пощенски съюз, Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и т.н.). Като съпредседател от името на Република Естония съм председателствал няколко двустранни междуправителствени комитети: междуправителствения комитет Естония – Украйна; междуправителствения комитет Естония – Казахстан; междуправителствения комитет Естония – Азербайджан; Тези междуправителствени комитети се занимават не само със сътрудничество по икономически и търговски въпроси, но също така с култура, образование и други области на живота.

-  Участвал съм в много международни форуми (включително в Световния икономически форум, Кранмонтанския форум и т.н.) и съм бил оратор в рамките на прояви, организирани от международни мозъчни тръстове (например института Cato, фондацията Heritage).

4.  Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Съгласно естонското законодателство Парламентът на Естония одобрява всяка година доклада на правителството относно изпълнението на държавния бюджет, след като изслуша мнението на Националната сметна палата (НСП). От правна гледна точка тази процедура се различава в много отношения от процедурата по освобождаване от отговорност, прилагана в Европейския парламент.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Заместник генералният секретар в Министерство на правосъдието е държавен служител и назначаването му не е политическо. От 1992 г. в Естония се прилага принципът за професионална държавна служба.

Държавният одитор се назначава от Парламента по предложение на президента на Републиката и трябва да бъде безпристрастен и независим, що се отнася до партийна принадлежност.

В Естония правителствата винаги са били коалиционни: те изискват политическо споразумение на партиите. По правило лицето, назначено за министър-председател, е водачът на партията, получила най-много гласове на изборите, която може да сформира работещо коалиционно правителство. Кандидатът за поста министър-председател се номинира от президента на Републиката и за него се изисква вот на доверие в Парламента.

Кандидатите за постове на министри се номинират от органите, отговарящи за партиите, които формират коалиционното правителство, в съответствие с разпределението на портфейли между партиите. Предложените от партиите кандидати трябва да бъдат одобрени от министър-председателя, който прави съответно предложение на президента на Републиката.

6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

-  Референдумът за присъединяването на Естония към Европейския съюз през септември 2003 г. 67% от гласовете на референдума бяха в полза на присъединяването и също така беше одобрено съответно изменение на конституцията. Като ръководител на правителството бях един от застъпниците за гласуването в полза на присъединяването.

-  Статутът на правната система на Естония като част от правната система на континентална Европа. След възстановяването на независимостта възникна основен политически и културен въпрос – какви да бъдат принципите на правната система, които да формират основата за новото изграждане на естонската държава през 1992 г.

-  Присъединяването на Естония към еврозоната и също така стратегията за справяне с икономическата криза от 2008 – 2009 г.

-  Също така е трябвало да участвам във взимането на много други важни решения. Вж. също отговорите на въпроси 1 – 3.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Възнамерявам да спазвам изцяло изискванията за независимост, произтичащи от Договора за Европейския съюз и Етичния кодекс и Кодекса за поведение на Европейската сметна палата. Също така спазвам принципите, приети от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI) в нейните декларации от Лима и Мексико.

Като член на Сметната палата стриктно бих избягвал всякакви ситуации, които биха могли да доведат до конфликт на интереси. Това означава, че при изпълнението на задълженията си няма да търся, нито да приемам инструкции от никое правителство или друг орган. Също така бих се въздържал от всякакви действия, несъвместими с моите бъдещи функции. При изпълнението на задълженията си ще се ръководя единствено от общите интереси на Европейския съюз.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Нито аз, нито някой от близките ми роднини имаме търговска дейност, финансово участие или какъвто и да било друг ангажимент, който би могъл да бъде в конфликт с евентуалните ми задължения на член на Европейската сметна палата.

9.  Готов(а) ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Ще разкрия всички свои финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата; стандартна практика е да ги публикувам. През последните 18 години, както се изисква от естонското законодателство, съм разкривал финансовите си интереси и други ангажименти пред компетентната комисия (понастоящем специалната парламентарна комисия за борба с корупцията), която също така е публикувала тези декларации.

10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не, не съм страна по висящо съдебно производство.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Бях избран за член на Парламента на Естония на общите избори през 2015 г. В Парламента на Естония съм член на комисията по въпросите на Европейския съюз и на комисията по външни работи, както и член на моята парламентарна група. Член съм на Бюрото и Съвета на партия „Isamaa ja Res Publica Liit“ (Отечествен съюз и Res Publica).

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен(а) за член на Сметната палата?

Да, ще се откажа от членството в Парламента на Естония и от всички партийни постове, на които съм избран (Бюро, Съвет).

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Измамите, корупцията и сериозните нередности подкопават основите на всяко демократично общество. Всеки гражданин има задължението да се бори с тях.

На всичките си предишни постове съм проявявал нулева толерантност към злоупотребата с публични средства. Считам за съществена ролята и на превантивните действия, и на ефективните контролни функции.

Ако в бъдещата си работа се сблъскам с нередности от държавата ми на произход, бих действал безпристрастно и бих разгледал тези случаи по същия начин, както бих разгледал случаи с произход от всяка друга държава членка.

В Сметната палата са установени целесъобразни процедури за разглеждане на такива случаи. Възнамерявам да спазвам стриктно съответните правила.

Ако даден случай се отнася за лица, които познавам, бих счел за необходимо да се посъветвам с председателя на Сметната палата по конкретния въпрос. В случаи на измами и корупция е жизненоважно действието не само да бъде правилно, но и да се възприема като правилно. В някои случаи най-доброто решение може да бъде членът от засегнатата държава членка да прехвърли отговорността за определени части от одита на член от друга държава членка.

Изпълнение на задължения

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Бюджетните средства, които се предоставят за ползване на публичния сектор, идват от джобовете на данъкоплатците. Същото се отнася и за бюджета на ЕС. Данъкоплатците имат законното право да знаят дали парите им са били използвали по най-добрия възможен начин. С други думи, бюджетните средства трябва да се използват в съответствие с принципите на доброто финансово управление – парите трябва да се използват икономично, ефикасно и ефективно.

По подобен начин, съгласно законодателството на ЕС (Договора и Финансовия регламент) бюджетните средства трябва да бъдат използвани в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

Основно изискване на доброто финансово управление е веригите за управление, отчитане и контрол/одит да бъдат определени ясно и логично:

-  бюджетът, целите и желаните резултати се решават от институциите, които одобряват бюджета;

-  институцията, която отговаря за изпълнението на бюджета, разполага с необходимите ресурси и правомощия за постигане на желаните резултати и надлежно прилага договорените политики;

-  институцията, която отговаря за изпълнението на бюджета, докладва през редовни интервали, договорени във връзка с използването на средствата и постигането на целите;

-  институциите за контрол/одит (особено върховната одитна институция) дават уверения, че информацията, предоставяна от изпълнителната власт, е правилна и уместна, на институцията, която одобрява бюджета, и на широката общественост;

-  институциите, които вземат решения относно бюджета, разглеждат внимателно доклада на изпълнителната власт с цел да се предостави на данъкоплатците уверение, че техните пари се използват по законен и ефективен начин. В случай на проблеми на изпълнителната власт се дават ясни насоки относно начините за подобряване на положението.

Тук бих искал да подчертая, че при всички тези процедурни стъпки от съществено значение е да се гарантира, че решенията и докладите са прозрачни. Важно е за всички да бъде еднакво ясно какво е трябвало да постигнат Комисията и институциите на държавите членки и какво е постигнато в действителност.

Докладът трябва не само да съдържа хиляди факти, но и да бъде лесно достъпен и разбираем в консолидирана форма за Парламента и обществеността.

Като върховна одитна институция на ЕС, Сметната палата може и трябва да даде своя принос, за да се гарантира, че горепосочените вериги за управление, отчитане и контрол функционират целесъобразно и ефективно. Най-вече, разбира се, трябва да се гарантира, че тя изпълнява минималната си роля безпогрешно, което означава, че тя докладва по въпроса дали изпълнението и отчитането на изпълнителната власт гарантират икономично, ефективно и ефикасно използване на средствата.

Считам, че Сметната палата следва да отдели повече внимание и на подобряването на общото управление на използването на всички средства на ЕС. Неотдавнашният Специален доклад № 27/2016 относно „Управлението в Европейската комисия – добри практики?“ е стъпка в правилната посока. Мога само да подкрепя позицията на Сметната палата за това, че Комисията следва да даде пример в областта на управлението и да играе водеща роля при разработването на най-добри практики.

15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата им ефективност?

Понастоящем, гледайки все още като наблюдател, ми се струва, че сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент, и по-специално неговата комисия по бюджетен контрол, е непрекъснато. Приносът на Сметната палата е видим. Изглежда, че в количествено отношение дори са били достигнати определени граници. В цифрово отношение около 40 доклади за одити на изпълнението годишно би трябвало да бъдат повече от достатъчни.

Сметната палата може да помогне на Европейския парламент с някои аспекти на наблюдението на изпълнението на неговия бюджет, по-специално чрез изработването на по-подходящи одитни доклади в правилния момент. За тази цел тя самата следва да бъде в състояние да извършва одитна дейност на по-високо равнище. От решаващо значение е също така да се отговаря активно на желанията на Парламента относно възможни теми за одити.

Считам, че за да се подобри въздействието от одитите на Палатата, от съществено значение е по тях да се водят разисквания и с други комисии на Парламента. Разбира се, става въпрос за суверенно вътрешно решение на Парламента как да организира работата си, но например обсъждането на одити за селското стопанство, които са от технически характер, могат да предоставят на съответната комисия много полезна информация.

Аз лично съм готов да използвам целия си опит в подкрепа на сътрудничеството между тези две институции, за да се стимулира успехът на европейския проект. Вярвам, че посредством своята работа Сметната палата може в значителна степен да помогне на Европейския парламент и по този начин да спомогне за възстановяване на доверието на гражданите в ЕС и неговите институции.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Когато бях държавен одитор в Естония, обръщах особено внимание на разработването на одити на изпълнението. Правех това обаче не само с цел разработване на модерни одитни продукти, а основно за да издигна на ново равнище цялата публична администрация, свързана с одитите на изпълнението.

Ефективността на одитите на изпълнението със сигурност произтича предимно от правилния и навременен подбор на темите. Независимо колко съвършено се извършва един одит, той има малка добавена стойност за обществото, ако се отнася до несъществени въпроси. Партньорската проверка на Сметната палата от 2014 г. прави много ценни препоръки за това как да се развива по-нататък експертният опит на Палатата в областта на одитите на изпълнението.

Критерий за ефективността на одитите на изпълнението следва да бъдат промените в действителната околна среда. Практическото решение на проблемите, а не броят на предложенията, които са приети и приложени на практика. Имам предвид, че успехът на одитора и на одитирания орган не се измерва в съответствие с препоръките, приети и приложени на практика. Това не след дълго води до ситуация, в която се представят предложения, удобни за двете страни. В много случаи е необходимо да се прекъсне рутината на изпълнителната власт по подходящ начин и в такива случаи разбирането и подкрепата на Европейския парламент са от първостепенно значение.

За да бъдат ефективни одитите на изпълнението, от съществено значение е да имаме партньор, който е заинтересован от решаването на проблемите, повдигнати от тези одити. Сметната палата е отличен партньор в комисията по бюджетен контрол. Не може да има никакво съмнение, че Вашата комисия осъществява парламентарен контрол върху действията на изпълнителната власт в прекия смисъл на думата. В същото време от жизненоважно значение е одитираният орган (в случая Комисията) да научи естеството на проблемите и да предприеме действия по същество за коригиране на ситуацията.

Един особено важен аспект на одита на изпълнението е възможността да няма съсредоточаване единствено върху отрицателните аспекти. Одитът на изпълнението може да бъде също така много ефективен, ако установи добри практики и съобщи за тях.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Съгласно ДФЕС Сметната палата и върховните одитни институции на държавите членки осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта.

Това сътрудничество функционира под егидата на т.нар. контактен комитет. Знам от собствен предишен опит, че Сметната палата е постоянно активна в стремежа към тази форма на сътрудничество. От своя страна аз винаги съм готов да подкрепя засилването на сътрудничеството в областта на одита между Европейската сметна палата и върховните одитни институции на държавите членки.

Считам, че е налице по-голям потенциал за сътрудничество в областта на одита на изпълнението. И това е особено вярно в области, в които би било ефективно да се извършва одит на глобалните проблеми чрез международно сътрудничество. Например към проблемите на глобалното затопляне и енергетиката би било полезно да се подходи посредством възможно най-широк подход. Контактният комитет наскоро също изрази подкрепата си за засилване на сътрудничеството в тези области.

Когато става въпрос за одити на съответствието, Сметната палата следва да бъде отворена и да споделя своите одитни методи (например одитни въпросници относно подпомагането на селското стопанство) с всички одитни и контролни институции, които се интересуват от въпроса. Това би позволило да се гарантира, че проверките, които трябва да бъдат извършени, са от същата степен, и следователно всички институции по веригата за контрол биха могли по-добре да използват взаимно работата си. По различни причини, на практика до този момент съвместните одити с държавите членки не са довели до желаните резултати. В същото време бих отбелязал, че голям брой върховни одитни органи имат своя собствена роля в одитната верига за средствата на ЕС, което означава, че те действат като сертифициращи институции в много държави членки.

Сметната палата трябва, разбира се, да се отнесе сериозно към желанието на Европейския парламент за сътрудничество в областта на одита на бюджета на ЕС. Палатата следва не само да събира, но и сама активно да предлага възможности.

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

Одитните доклади на Сметната палата са основен ресурс за използване от Европейския парламент и Съвета по време на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС.

80% от бюджетните кредити на ЕС се изразходват от официалните органи на държавите членки. Поради това е винаги законосъобразно държавите членки да докладват не само за правилното използване, а и за ефикасността, с които са били използвани средствата. Европейската комисия отговаря за проверката на това дали тази информация, която следва да бъде предоставена, е валидна и правилна. Ролята на Сметната палата като независим външен одитор е да информира Европейския парламент, Съвета и обществеността чрез своите доклади, че данните, публикувани от държавите членки и Комисията, са валидни и правилни.

Разбирам много ясно, че Парламентът би желал да получава повече – и преди всичко по-достоверна – информация относно действията на официалните органи на държавите членки, когато те имат отношение към бюджетните кредити, за които съществува споделена отговорност. Сигурен съм, че Сметната палата може да вземе под внимание това желание при планирането на своите одити. Разбирам от настоящата процедура по освобождаване от отговорност, че Палатата също търси решения.

При все това в средносрочен и дългосрочен план следва да се преразгледа внимателно дали информацията, която държавите членки и Комисията са длъжни да предоставят, е точно тази, която е от съществено значение за процедурата по освобождаване от отговорност или други процедури за контрол. Въз основа на информацията, предоставена от различните генерални дирекции на Комисията, ми се струва, че на места бюрократите прибягват до тактика на затрупване на клиента с информация. Докладът за настоящия програмен период е предназначен на първо място да предостави информация за съответствието (процент на грешките във фонд X и фонд Z). Въпреки това информацията относно ефективното използване на бюджета е не по-малко важна. Понастоящем – през миналата година – Комисията започна да говори повече за ефективността на използването на средствата. Бих искал да отбележа, че правилата за настоящия програмен период бяха приети още преди няколко години. При все това считам, че в това отношение Европейската сметна палата следва да увеличи усилията си и да помогне активно да се помисли как използването на средствата на ЕС може да бъде направено по-ефективно, без да се забравя, че също така е важно придържането към правилата. Ако е налице воля за това, предстоящият междинен преглед на многогодишната бюджетна рамка би могъл вече да предостави възможност за оптимизиране на системата за отчитане и да я приведе в по-добро съответствие с очакванията на Европейския парламент и на данъкоплатците.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Доверието на Европейския парламент е необходимо условие, за да могат членовете на Сметната палата да изпълняват успешно задълженията си.

Убеден съм, че професионалният и жизненият ми опит до момента изцяло отговарят на изискванията, приложими за членовете на Сметната палата.

Ако Европейският парламент все пак счете, че са налице основания да се съмнява, че отговарям на изискванията, приложими за членовете на Палатата, и/или да се съмнява в моята независимост, бих поискал от правителството на Естония да оттегли кандидатурата ми.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат от Естония

Позовавания

12886/2016 – C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE)

Дата на сезиране

27.10.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

21.11.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Bart Staes

14.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tunne Kelam

Дата на внасяне

8.12.2016