Διαδικασία : 2016/0817(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0375/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0375/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.13
CRE 14/12/2016 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0500

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 664kWORD 68k
8.12.2016
PE 594.026v02-00 A8-0375/2016

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Juhan Parts ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Juhan Parts
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Juhan Parts ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Juhan Parts ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0445/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0375/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Juhan Parts μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Juhan Parts

Σπουδές:

Γυμνάσιο Gustav Adolf (πρώην Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπ. Αριθ. 1 Ταλίν) 1984· Πανεπιστήμιο του Tartu, νομικές σπουδές (μετ’ επαίνου) 1991

Σταδιοδρομία:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 1992–1998· Γενικός Ελεγκτής 1998–2002·

Πρωθυπουργός 2003–2005·

Υπουργός Οικονομίας και Επικοινωνιών 2007–2014· Εν ενεργεία βουλευτής του Κοινοβουλίου της Εσθονίας (Riigikogu)

Κομματική δράση:

Res Publica/Ένωση Pro Patria και Res Publica (υπέρ της πατρίδας και της δημοκρατίας) 2002–, Πρόεδρος 2002– 2005, Αντιπρόεδρος

Συμμετοχή σε αντιπροσωπευτικά σώματα:

10η και 11η κοινοβουλευτική περίοδος του Riigikogu, 12η κοινοβουλευτική περίοδος του Riigikogu (Αναπληρωτής Πρόεδρος πολιτικής ομάδας 2014–2015), 13η κοινοβουλευτική περίοδος του Riigikogu (Πρόεδρος πολιτικής ομάδας)· εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ταλίν 2002–2013

Τιμητικές διακρίσεις:

Τάγμα του Εθνικού Εθνόσημου, 2η τάξη 2008· Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Infante Dom Henrique, Πορτογαλία 2003· Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Αξίας της Δημοκρατίας της Ιταλίας 2004·Βαθμός Μεγαλόσταυρου του Ισπανικού Τάγματος Αξίας του Πολίτη 2007·Διοικητής 1ης τάξης του Τάγματος του Πολικού Αστέρα του Βασιλείου της Σουηδίας 2011· Τάγμα των Τριών Αστέρων της Λετονίας, 3η τάξη 2012· Μεγαλόσταυρος Ταξιάρχη του Τάγματος της Αξίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 2013· Σταυρός Ταξιάρχη με Αστέρι του Τάγματος της Αξίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας 2014· Μετάλλιο Τιμής του εσθονικού πρώην Συνδέσμου Αδελφών του Δάσους 2005.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Juhan Parts ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Η εμπειρία που έχω αποκομίσει υπηρετώντας σε θέσεις σχετικές με τους προαναφερθέντες τομείς μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

-  Ως αναπληρωτής γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1992-1998), ήμουν υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τη διαχείριση του δικαστικού συστήματος σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Η αρμοδιότητα αυτή περιλάμβανε τη συγκρότηση δικαστικών οργάνων, την κατάρτιση και την παρακολούθηση των προϋπολογισμών τους, καθώς επίσης και τη λογοδοσία για τους εν λόγω προϋπολογισμούς. Τα βασικά δικαστικά όργανα ήταν: τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια δικαστήρια (23 συνολικά), η Γενική Εισαγγελία και οι περιφερειακές εισαγγελικές αρχές (16 συνολικά), οι φυλακές (9), οι υπηρεσίες επιμελητών (15) και τα πρωτόκολλα των δικαστηρίων (15).

-  Μέλος της επιτροπής του Εσθονικού Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων (1993-1996). Το πεδίο αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων περιλάμβανε την αναδιάρθρωση ουσιαστικά όλων των κρατικών επιχειρήσεων, την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίησή τους, την ιδιωτικοποίησή τους και, τέλος, την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων που προέκυπταν μετά την ιδιωτικοποίηση. Δεν επρόκειτο για μικρό έργο αφού αφορούσε εκατοντάδες επιχειρήσεις που υπάγονταν κατά καιρούς στην ευθύνη του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων. Πέραν της εκτέλεσης των τυπικών αρμοδιοτήτων των ιδιοκτητών, το έργο αυτό περιλάμβανε επίσης τη διενέργεια ειδικής παρακολούθησης και λογιστικών ελέγχων.

-  Ως κρατικός ελεγκτής (1998-2002), ήμουν αρμόδιος για την διενέργεια των εξωτερικών ελέγχων στην Εσθονία. Η σημαντικότερη διαδικασία την περίοδο αυτή ήταν η μετατροπή της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό ελεγκτικό οργανισμό που θα τηρούσε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (σε επίπεδο δημοσιονομικών ελέγχων, ελέγχων συμμόρφωσης και ελέγχων απόδοσης).

Επιπροσθέτως, η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία συνέβαλε καθοριστικά στην αναμόρφωση του συνολικού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους σε συνεργασία με το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Η μεταρρύθμιση του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους περιλάμβανε: την καθιέρωση σαφούς και λογικής διαχείρισης, τον σχεδιασμό δικτύου υποβολής εκθέσεων και διενέργειας λογιστικών ελέγχων στα διοικητικά κλιμάκια, τη μετατροπή των τυπικών ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού σε πλήρεις ενοποιημένες εκθέσεις για τα δημόσια οικονομικά, καθώς και την εφαρμογή διεθνών απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή απαιτήσεων που αφορούσαν τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο. Στα καθήκοντα της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντάχθηκαν στη συνέχεια η διενέργεια ετήσιου λογιστικού ελέγχου και η διενέργεια λογιστικού ελέγχου συμμόρφωσης των οικονομικών εκθέσεων του κράτους.

Επιπλέον, η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία άρχισε σταδιακά να εφαρμόζει τις αρχές για τη διαχείριση της απόδοσης και τις αρχές 3E στον δημόσιο τομέα και, προκειμένου να προωθήσει τη διαχείριση της απόδοσης, πραγματοποίησε μια σειρά από λογιστικούς ελέγχους στο επίπεδο της απόδοσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας με το εσθονικό κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της υπουργικής μου θητείας, συγκροτήσαμε επιτροπή δημόσιων οικονομικών και καθιερώσαμε μια τυπική διαδικασία για την υποβολή εκθέσεων από την Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία το 2004.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση στο σύνολό της, στο πλαίσιο της οποίας έπρεπε να αλλάξει εκ βάθρων και η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία. Υλοποιήσαμε αυτές τις αλλαγές σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από το πρόγραμμα SIGMA του ΟΟΣΑ και με τα ανώτατα όργανα ελέγχου της Ολλανδίας και της Σουηδίας, τα οποία ήταν εταίροι μας. Το βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης ήταν η οργάνωση ενός εκτεταμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές δημοσιονομικών ελέγχων και ελέγχων απόδοσης.

Ανέπτυξα επίσης τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επειδή την περίοδο εκείνη η Εσθονία είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει για πρώτη φορά τα διάφορα κονδύλια που παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το 1998 έως το 2002, ήμουν μέλος της επιτροπής EUROSAI, του ευρωπαϊκού οργανισμού ανώτατων ελεγκτικών οργάνων, και συμμετείχα σε διάφορα έργα που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων.

-  Βάσει του εσθονικού συντάγματος, ο Πρωθυπουργός (αξίωμα που κατείχα από το 2003 έως το 2005) είναι επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. Καθιερώσαμε ως απαίτηση για τα θεσμικά όργανα του κράτους την κατάρτιση σχεδίων δράσης και εκθέσεων με βάση τις αποδόσεις τους· οργανώσαμε κρατικό πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης (αναπτυξιακά σχέδια, μακροπρόθεσμες πολιτικές και κατάρτιση προϋπολογισμών για τις εν λόγω πολιτικές).

Στο εσωτερικό του εσθονικού κοινοβουλίου συστάθηκε επιτροπή δημόσιων οικονομικών με τις ανάλογες διαδικασίες, εξουσίες και υποχρεώσεις.

Θεσπίσαμε και εφαρμόσαμε την πρώτη συνολική στρατηγική για την πρόληψη της διαφθοράς και μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα οποία περιλάμβαναν και απαιτήσεις για τα διαχειριστικά καθήκοντα, την εσωτερική παρακολούθηση και τους λογιστικούς ελέγχους στον δημόσιο τομέα και των κρατικών εταιρειών.

Μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, τα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία κατέστησαν πλήρως διαθέσιμα. Για τη διαδικασία αυτή έπρεπε να αναμορφωθεί πλήρως ο δημόσιος τομέας προκειμένου να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχων της δημόσιας χρηματοδότησης.

-  Ο υπουργός Οικονομικών και Επικοινωνιών (αξίωμα που κατείχα από το 2007 έως το 2014) έχει την πολιτική ευθύνη και την ευθύνη διαχείρισης για όλα τα δημόσια κονδύλια που του εκχωρούνται, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων σχετικά με τη χρήση τους. Το πεδίο αρμοδιοτήτων του υπουργού περιλάμβανε την αξιοποίηση των κονδυλίων των διαφόρων διαρθρωτικών και περιφερειακών ταμείων (επιχειρήσεις, καινοτομία, αγορά ενέργειας, μεταφορές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Εσθονία ή την εφαρμογή ΤΠΕ, τηλεπικοινωνίες και τουρισμός). Κατά τη διάρκεια της περιόδου του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ 2007-2013, ήμουν υπεύθυνος για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούσαν την αξιοποίηση αυτής της χρηματοδότησης και ήμουν αρμόδιος για την προετοιμασία και τις διαπραγματεύσεις της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Χάρη σε αυτήν τη διαδικασία απέκτησα εκτεταμένες γνώσεις και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, τη λογοδοσία και τη διενέργεια ελέγχων που συνδέονται άμεσα με την αξιοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνω μάλιστα ότι η Εσθονία ήταν ανέκαθεν μία από τις πιο αποδοτικές και επιτυχημένες χώρες όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας επιτελεί καθήκοντα σε σχέση με τη γενική συνέλευση επιχειρήσεων που ανήκουν πλήρως ή μερικώς στο Κράτος. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ήμουν υπεύθυνος για 25 τέτοιες επιχειρήσεις (π.χ. επιχειρήσεις ενέργειας, ένα λιμάνι, οι σιδηρόδρομοι, το ταχυδρομείο, εξαγωγικές πιστώσεις κ.λπ.). Η γενική συνέλευση έχει ως καθήκον να καθορίζει τις λεγόμενες «προσδοκίες του ιδιοκτήτη», να παρακολουθεί την υλοποίησή τους, να εγκρίνει ετήσιες εκθέσεις λογιστικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιεί ειδικούς λογιστικούς ελέγχους και να καθορίζει απαιτήσεις για τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους.

Ως βουλευτής του εσθονικού κοινοβουλίου (από το 2014 μέχρι σήμερα), είμαι μέλος της επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με την εσθονική νομοθεσία, η επιτροπή για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως καθήκον να εγκρίνει όλες τις θέσεις της Εσθονίας για τα διάφορα ζητήματα που εξετάζονται στις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, διενεργώντας μεταξύ άλλων την παρακολούθηση της αξιοποίησης των κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ και την ακρόαση των εκθέσεων της κυβέρνησης για την τρέχουσα κατάσταση.

2.  Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Τα τελευταία 25 χρόνια κατέχω ανελλιπώς διάφορα δημόσια αξιώματα. Η Εσθονία ανέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991. Η σοβιετική κατοχή τερματίστηκε. Σε αυτά τα 25 χρόνια, ο εσθονικός λαός δημιούργησε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό κράτος με βάση την οικονομία της αγοράς και την κοινωνία των πολιτών, πάνω στα ερείπια της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Είχα τη μοναδική ευκαιρία να συμβάλω και εγώ σε αυτήν την ιστορική διαδικασία. Κάποια από τα πιο ουσιώδη επιτεύγματά μου είναι:

-  Η θέσπιση ενός σύγχρονου νομικού συστήματος (νόμοι, θεσμοί, πληροφοριακά συστήματα). Η δημιουργία του νέου ιδιωτικού δικαίου της Εσθονίας (Αστικός Κώδικας, Εμπορικός Κώδικας) και η σύσταση θεσμών για τη στήριξη της προστασίας της ιδιοκτησίας, της ανοικτής οικονομίας της αγοράς και της ιδιωτικής επιχείρησης ήταν οι πρώτες επιτυχείς μεταρρυθμίσεις της οικονομίας. Ως αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήμουν υπεύθυνος για την εν λόγω διαδικασία σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης.

-  Η σύσταση μιας σύγχρονης Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας που συνάδει με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, η οποία ενίσχυσε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας και υποστηρίζει βέλτιστες πρακτικές στη δημοσιονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα.

-  Όταν ήμουν πρωθυπουργός της Εσθονίας, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Εσθονία προσχώρησε το 2004. Ήμουν υπεύθυνος για την ανάπτυξη της εικόνας της Εσθονίας ως νέου μέλους της ΕΕ, δημιουργώντας στρατηγική ένταξης και υιοθετώντας ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική. Η Εσθονία εντάχθηκε επίσης στο ΝΑΤΟ το 2004. Η κυβέρνησή μου ανέλαβε το έργο της δημιουργίας μιας νέας εθνικής στρατηγικής ασφάλειας και άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη την ένταξή μας στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρισκόταν η Εσθονία, η κυβέρνησή μου κατάρτισε και άρχισε να εφαρμόζει στρατηγική ώστε η Εσθονία να μετατραπεί από οικονομία χαμηλών μισθών σε οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία. Προκειμένου να βελτιωθεί το κλίμα για τις επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων, η κυβέρνηση της οποίας ήμουν επικεφαλής ενέκρινε μια συνολική στρατηγική για την πρόληψη της διαφθοράς και τη λήψη μέτρων καταπολέμησής της.

-  Ως υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, στους τομείς της αρμοδιότητάς μου εντάσσονταν: οι επιχειρήσεις, η καινοτομία, η εσωτερική αγορά της ΕΕ, ο τουρισμός, η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, η προστασία των καταναλωτών, η ενέργεια, οι μεταφορές, τα ταχυδρομεία και οι τηλεπικοινωνίες, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Εσθονία, οι κατασκευές και η στέγαση, οι κρατικές επιχειρήσεις, η στήριξη για τα νεοφυή οικοσυστήματα.

-  Στόχος της στρατηγικής για την καινοτομία (2007-2013) ήταν η στήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία της Εσθονίας για τη μετατροπή της από οικονομία χαμηλών μισθών σε οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία. Όσον αφορά την καινοτομία, η Εσθονία κατατάσσεται πλέον στη μέση του βαθμολογικού πίνακα της ΕΕ.

-  Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ενέργειας και η υλοποίηση επενδυτικών μέτρων για τη στήριξη της λειτουργίας της αγοράς (ESTLINK 2, πρόγραμμα BEMIP). Σήμερα η Εσθονία απολαμβάνει ενεργειακή ασφάλεια υψηλότερου βαθμού από ό, τι οι περισσότερες άλλες χώρες, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αναπόσπαστος στόχος της ενεργειακής πολιτικής ήταν να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέες, ανταγωνιστικές μεθόδους παραγωγής με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια του εφοδιασμού και να αντικατασταθούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 που δεν συμμορφώνονταν με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, υποστηρίξαμε τις επενδύσεις στον νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Narva και τον υποσταθμό στην Kiisa, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένα από τα στρατηγικά θέματα της ενεργειακής πολιτικής της Εσθονίας είναι ο εκσυγχρονισμός της χημικής βιομηχανίας ασφαλτούχου σχιστόλιθου και η καινοτομία στον τομέα αυτό. Ένα από τα συστατικά της στοιχεία ήταν αναμφίβολα η ενθάρρυνση της διεθνοποίησης των σχετικών επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε με το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό έργο της Eesti Energia AS σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Ιορδανίας (που περιλαμβάνει επένδυση ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ κατά το πρώτο στάδιο), στο οποίο κατέχουν πλειοψηφικά μερίδια επιχειρήσεις από τη Μαλαισία και την Κίνα με εμπειρία στον σχετικό τομέα. Δυστυχώς, υπάρχουν εσκεμμένες παρανοήσεις και παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης στην Εσθονία σχετικά με τις επενδύσεις αυτές στον ενεργειακό τομέα .

-  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Εσθονία ως η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας. Ο υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων είναι αρμόδιος για τη βασική υποδομή του ηλεκτρονικού κράτους (τους κανόνες της ψηφιακής κοινωνίας, την προσωπική ταυτότητα στον κυβερνοχώρο, το περιβάλλον X-road, την ενιαία αρχιτεκτονική για τις κρατικές βάσεις δεδομένων) και συντονίζει την ανάπτυξη ενιαίων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Το 2013 ξεκινήσαμε ένα συνολικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατοικίας.

-  Οι προτεραιότητες στον τομέα της εφοδιαστικής των μεταφορών είχαν ως εξής: δεδομένου ότι οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Εσθονίας βρίσκονται εντός της ΕΕ, κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη ανταγωνιστικών οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών επικοινωνιών και η θέσπιση κανόνων για την υποστήριξή τους. Επί αιώνες, η Εσθονία αποτέλεσε εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Για να γίνει καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν σύγχρονες υποδομές, να συναφθούν διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες και να επιδιωχθεί στενή διεθνής συνεργασία (μεταξύ άλλων και με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας).

-  Στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, πολλά σχόλια προκάλεσαν οι επενδύσεις της εσθονικής κυβέρνησης στην εθνική αεροπορική εταιρεία Estonian Air. Τη διετία 2010-2011 η εσθονική κυβέρνηση προχώρησε στην αύξηση κεφαλαίων της επιχείρησης βάσει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή, η οποία επιτρέπεται στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, από κοινού με ιδιώτες επενδυτές. Το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης, το οποίο είχε καταρτιστεί μαζί με εμπειρογνώμονες της πολιτικής αεροπορίας, είχε ως στόχο να επιτρέψει στην επιχείρηση να αναπτυχθεί ώστε να εγγυάται αποτελεσματικότερα τις συγκοινωνίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της οικονομίας της Εσθονίας. Δυστυχώς, η επιχείρηση αντιμετώπισε διάφορα εμπόδια στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση δρομολόγησε διαδικασία κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

-  Ένα άλλο πρόβλημα που επιλύσαμε ήταν εκείνο των παγοθραυστικών μέσων, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα στην εμπορική ναυτιλία επί δεκαετίες, εκτιμώντας ότι η διαδικασία αυτή ήταν πιο επικερδής επένδυση για μια κρατική επιχείρηση (η πολυλειτουργικότητα του παγοθραυστικού διευκολύνει την παροχή σημαντικά μεγαλύτερων υπηρεσιών ανοικτής θαλάσσης και ναυτιλιακών κατασκευών, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων την άνοιξη και το φθινόπωρο), ενώ το κράτος είχε τη δυνατότητα να αγοράσει πολύ πιο αποδοτικά από οικονομική άποψη παγοθραυστικά μέσα σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνοντας χρήση πιστώσεων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη επένδυση σε φιλικά προς το περιβάλλον δημόσια μέσα συγκοινωνίας της τελευταίας εικοσαετίας. Τούτο έγινε με τη μορφή της αντικατάστασης μεγάλου μέρους του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που εξυπηρετεί το σύνολο της Εσθονίας, σε συνεργασία με την κατάλληλη επιχείρηση. Στην καθομιλουμένη, τα νέα τρένα βαπτίστηκαν «τα καρότα του Parts» (τα τρένα έχουν το χρώμα του καρότου και είναι πορτοκαλί). Η επένδυση αυτή συνέβαλε επίσης σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και βοήθησε να καταστεί η ΕΕ περισσότερο δημοφιλής.

-  Μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του 2008-2009: εντατικά μέτρα προσαρμογής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα· πρόγραμμα μέτρων για τη στήριξη των εξαγωγών και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (Ταμείο Ανάπτυξης δημοσίου δικαίου) και η θέσπιση του προγράμματος νεοφυών επιχειρήσεων επιτάχυνε την έναρξη λειτουργίας και την ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Εσθονία. Ένα άλλο σημαντικό βήμα ήταν η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων - ένα ζωτικής σημασίας μέτρο για την τόνωση της οικονομίας σε μια περίοδο κρίσης. Η Εσθονία εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ το 2011.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

-  Όταν δημιουργούσαμε το σύστημα δικαιοσύνης, καλέσαμε πολλούς εμπειρογνώμονες του νομικού και του οικονομικού κλάδου από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Δεν επρόκειτο για συνεργασία με ημερομηνία λήξης, αλλά για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα συνεργασίας για την ανάπτυξη όλων των πτυχών ενός σύγχρονου κράτους που διέπεται από το κράτος δικαίου (εμπειρογνώμονες σε θέματα νομοθεσίας, ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια συνεργασίας και επιστημονικά συνέδρια).

-  Ως κρατικός ελεγκτής, ήμουν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του EUROSAI. Στρατηγικοί εταίροι ανάπτυξης της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας ήταν εμπειρογνώμονες του προγράμματος SIGMA του ΟΟΣΑ, ενώ οι εταίροι συνεργασίας προέρχονταν από τις εθνικές ελεγκτικές υπηρεσίες της Ολλανδίας και της Σουηδίας.

-  Ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί την Εσθονία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη ευρέων διμερών διεθνών σχέσεων. Ο Πρωθυπουργός προεδρεύει των εργασιών στο Συμβούλιο των κρατών της Βαλτικής σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων, αλλά και στο NB8 (8 σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες) και στο Συμβούλιο της Βαλτικής.

-  Ως υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, εκπροσώπησα την Εσθονία στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας. Η Εσθονία προσχώρησε στον ΟΟΣΑ το 2012, και ο υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων ήταν υπεύθυνος για τις συζητήσεις σε ευρύ φάσμα τομέων. Ηγήθηκα επίσης της ομάδας που διαπραγματεύτηκε την ένταξη της Εσθονίας στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Έχω εκπροσωπήσει την Εσθονία σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς (όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η Διεθνής Ταχυδρομική Ένωση, η ΔΟΠΑ κ.λπ.). Ως συμπρόεδρος εκ μέρους της Δημοκρατίας της Εσθονίας, έχω προεδρεύσει σε αρκετές διμερείς διακυβερνητικές επιτροπές: στη διακυβερνητική επιτροπή Εσθονίας-Ουκρανίας, στη διακυβερνητική επιτροπή Εσθονίας-Καζακστάν, στη διακυβερνητική επιτροπή Εσθονίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι εν λόγω διακυβερνητικές επιτροπές δεν ασχολήθηκαν μόνο με τη συνεργασία επί οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, αλλά εξέτασαν και θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και άλλων τομέων της ζωής.

-  Έχω συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φόρα (μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το Crans Montana Forum κ.λπ.) και συμμετείχα ως ομιλητής σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από διεθνείς ομάδες προβληματισμού (π.χ. το Ινστιτούτο CATO, το Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή σε σχέση με τα καθήκοντα διαχείρισης που έχετε ασκήσει στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Δυνάμει της εσθονικής νομοθεσίας, το εσθονικό κοινοβούλιο εγκρίνει ετησίως την έκθεση της κυβέρνησης σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού λάβει υπόψη της τη γνωμοδότηση της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Από νομικής άποψης, πρόκειται για διαδικασία που διαφέρει σε πολλά σημεία από τη διαδικασία απαλλαγής που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5.  Από τις θέσεις που έχετε καταλάβει στην μέχρι τώρα επαγγελματική σταδιοδρομία σας, ποιες υπήρξαν αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι δημόσιος λειτουργός και ο διορισμός του δεν είναι πολιτικός. Η έννοια μιας επαγγελματικής δημόσιας διοίκησης ισχύει στην Εσθονία από το 1992 και έπειτα.

Ο κρατικός ελεγκτής διορίζεται από το κοινοβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας και, όσον αφορά την κομματική ταυτότητα, απαιτείται να είναι αμερόληπτος και ανεξάρτητος.

Στην Εσθονία, οι κυβερνήσεις είναι πάντα κυβερνήσεις συνασπισμού και άρα προϋποθέτουν πολιτικές συμφωνίες μεταξύ των κομμάτων. Κατά κανόνα, το πρόσωπο που διορίζεται πρωθυπουργός είναι ο ηγέτης του κόμματος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές και μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ικανή να λειτουργήσει. Ο υποψήφιος Πρωθυπουργός λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και χρειάζεται την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

Οι υποψήφιοι υπουργοί και υφυπουργοί διορίζονται από τα ηγετικά όργανα των κομμάτων που σχηματίζουν την κυβέρνηση συνασπισμού, σύμφωνα με την κατανομή των χαρτοφυλακίων μεταξύ των κομμάτων. Οι υποψήφιοι που προτείνουν τα κόμματα πρέπει να εγκριθούν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλει την αντίστοιχη πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

-  Το δημοψήφισμα για την ένταξη της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο του 2003. Στο δημοψήφισμα, το 67% ψήφισε υπέρ της ένταξης και ταυτόχρονα ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του Συντάγματος. Δεδομένου ότι το δημοψήφισμα διοργανώθηκε από την κυβέρνηση μου, έλαβα θέση υπέρ του « ναι ».

-  Το καθεστώς του νομικού συστήματος της Εσθονίας στο πλαίσιο του νομικού συστήματος της ηπειρωτικής Ευρώπης. Μετά της αποκατάσταση της ανεξαρτησίας το 1992, αντιμετωπίσαμε την θεμελιώδους πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας επιλογή και απόφαση σχετικά με το είδος του νομικού συστήματος και των αρχών δικαίου επί των οποίων θα οικοδομούσαμε από την αρχή το εσθονικό κράτος.

-  Η ένταξη της Εσθονίας στη ζώνη του ευρώ, αλλά και η στρατηγική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του 2008-2009.

-  Αντιμετωπίσαμε επίσης πολλές άλλες αποφάσεις βαρύνουσας σημασίας, Δείτε και τις απαντήσεις στα ερωτήματα 1-3.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς πιστεύετε ότι θα εφαρμόσετε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Έχω την πρόθεση να συμμορφωθώ πλήρως με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που απορρέουν από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κώδικα δεοντολογίας και τον κώδικα συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεσμεύομαι επίσης από τις αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) στις δηλώσεις της Λίμα και του Μεξικού.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκοπεύω να αποφεύγω συστηματικά οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό σημαίνει ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου, ούτε θα ζητώ ούτε και θα δέχομαι οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό. Θα απέχω από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη προς τα μελλοντικά μου καθήκοντα. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου, γνώμονάς μου θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα κοινά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Ούτε εγώ ούτε κανένας από τους στενούς μου συγγενείς έχουμε επιχειρηματικά ή χρηματοδοτικά ή οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις που θα συγκρούονταν ενδεχομένως με τα μελλοντικά μου καθήκοντα ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9.  Είστε διατεθειμένος να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Θα αποκαλύψω όλα τα οικονομικά μου συμφέροντα και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δε δημοσίευσή τους αποτελεί συνήθη πρακτική. Κατά τα τελευταία 18 χρόνια, όπως απαιτείται από το δίκαιο της Εσθονίας, έχω γνωστοποιήσει τα οικονομικά μου συμφέροντα και άλλες δεσμεύσεις στην αρμόδια επιτροπή (επί του παρόντος η ειδική επιτροπή του κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς), η οποία έχει επίσης δημοσιοποιήσει τις εν λόγω δηλώσεις.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι, δεν εμπλέκομαι σε καμία εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε πολιτικό αξίωμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Εκλέχτηκα στο κοινοβούλιο της Εσθονίας στις γενικές εκλογές του 2015. Στο κοινοβούλιο της Εσθονίας, είμαι μέλος της επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός μου. Ανήκω στο Προεδρείο και στο συμβούλιο του κόμματος Isamaa ja Res Publica Liit.

12.  Προτίθεστε να παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Ναι, σκοπεύω να αποχωρήσω από το κοινοβούλιο της Εσθονίας και από όλες τις κομματικές θέσεις στις οποίες έχω εκλεγεί (Προεδρείο, συμβούλιο).

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Η απάτη, η διαφθορά ή οι σοβαρές παρατυπίες υπονομεύουν τα θεμέλια κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να τα καταπολεμά.

Σε όλες τις προηγούμενες θέσεις μου, έχω δείξει μηδενική ανοχή έναντι της κατάχρησης του δημοσίου χρήματος. Θεωρώ απαραίτητο τον ρόλο τόσο της προληπτικής δράσης όσο και των αποτελεσματικών λειτουργιών ελέγχου.

Εάν στη μελλοντική μου θέση τύχει να βρεθώ ενώπιον παρατυπιών από τη χώρα καταγωγής μου, θα ενεργήσω αμερόληπτα και άρα θα ασχοληθώ με αυτές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και με υποθέσεις που προέρχονται από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν θεσμοθετηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιπτώσεων. Σκοπεύω να τηρώ σχολαστικά τους σχετικούς κανόνες.

Σε περίπτωση υπόθεσης στην οποία εμπλέκονται γνωστοί μου, θα επιδιώξω να συμβουλευτώ τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς, είναι σημαντικό η δράση όχι μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται αδιάβλητη. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, ενδείκνυται η μεταβίβαση εκ μέρους του μέλους του οικείου κράτους μέλους της ευθύνης για ορισμένα τμήματα των ελέγχων σε μέλος άλλου κράτους μέλους.

Εκπλήρωση υποχρεώσεων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται στον δημόσιο τομέα προέρχονται από την τσέπη του φορολογούμενου. Το ίδιο ισχύει και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι φορολογούμενοι έχουν νόμιμο δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα χρήματά τους έχουν χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με άλλα λόγια, τα κεφάλαια του προϋπολογισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης – τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται οικονομικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Ομοίως, προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ (τη Συνθήκη και τον δημοσιονομικό κανονισμό) ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Βασικές απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι ότι οι αλυσίδες διαχείρισης, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης/λογιστικού ελέγχου πρέπει να καθορίζονται ευκρινώς και ευλόγως:

-  Ο προϋπολογισμός, οι στόχοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα αποφασίζονται από τα θεσμικά όργανα που εγκρίνουν τον προϋπολογισμό

-  Το θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει τους αναγκαίους πόρους και αρμοδιότητες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και εφαρμόζει δεόντως τις συμφωνηθείσες πολιτικές

-  Το θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού υποβάλλει εκθέσεις με την κανονικότητα που έχει συμφωνηθεί σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων και την επίτευξη των στόχων

-  Τα θεσμικά όργανα παρακολούθησης/λογιστικού ελέγχου (ιδίως το ανώτατο όργανο ελέγχου) διαβεβαιώνουν, τόσο το θεσμικό όργανο που εγκρίνει τον προϋπολογισμό όσο και το ευρύ κοινό, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την εκτελεστική εξουσία είναι ορθές και σχετικές

-  Τα θεσμικά όργανα που αποφασίζουν για τον προϋπολογισμό εξετάζουν την έκθεση δραστηριοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας προσεκτικά, ώστε να παράσχουν στους φορολογούμενους τη διαβεβαίωση ότι τα χρήματά τους έχουν χρησιμοποιηθεί με νόμιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Σε περίπτωση προβλημάτων, δίδονται σαφείς οδηγίες στην εκτελεστική εξουσία για το πώς να βελτιώσει την κατάσταση.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις και η υποβολή εκθέσεων είναι διαφανείς. Είναι σημαντικό να είναι εξίσου σαφές σε όλους το τι επιδίωκαν να πετύχουν η Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών και τι πέτυχαν στην πραγματικότητα.

Η έκθεση δεν πρέπει μόνο να περιέχει χιλιάδες γεγονότα, αλλά πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή σε ενοποιημένη μορφή για το Κοινοβούλιο και το κοινό.

Ως ανώτατο ελεγκτικό όργανο της ΕΕ, το ΕΕΣ μπορεί και πρέπει να συμβάλει με τον τρόπο του με το να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αλυσίδες διαχείρισης, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου λειτουργούν λογικά και αποτελεσματικά. Είναι προφανές ότι πρώτιστη μέριμνα αποτελεί η άψογη εκτέλεση του κύριου ρόλου του, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι υποβάλλει εκθέσεις εξετάζοντας εάν η επίδοση και η υποβολή αναφορών της εκτελεστικής εξουσίας εξασφαλίζουν οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Πιστεύω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει επίσης να δίδει μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της γενικής διαχείρισης της χρήσης όλων των πόρων της ΕΕ. Η πρόσφατη ειδική έκθεση αριθ. 27/2016 με τίτλο «Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: συμβαδίζει με τις βέλτιστες πρακτικές;» είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω τη θέση του ΕΕΣ ότι η Επιτροπή πρέπει να δίνει το παράδειγμα στον τομέα της διαχείρισης και να διαδραματίζει πρωτοποριακό ρόλο στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Επί του παρόντος και βλέποντας ακόμη τα πράγματα ως παρατηρητής, νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού εξελίσσεται συνεχώς. Η συνεισφορά του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν περνά απαρατήρητη. Φαίνεται μάλιστα ότι σε ποσοτικό επίπεδο ορισμένα όρια έχουν επιτευχθεί. Ο αριθμός των 40 περίπου εκθέσεων για τους ελέγχους απόδοσης σε ετήσια βάση είναι υπεραρκετός.

Το ΕΕΣ μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά πτυχές της παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, ιδίως με την κατάρτιση καταλληλότερων εκθέσεων ελέγχου στον σωστό χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει το ίδιο να είναι σε θέση να εκτελεί ελεγκτικό έργο σε υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, είναι επίσης ζωτικής σημασίας να ανταποκρίνεται ενεργά στις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά πιθανά θέματα για ελέγχους.

Πιστεύω ότι, για να βελτιωθεί ο αντίκτυπος των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι σημαντικό οι έλεγχοι να συζητούνται και σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Είναι φυσικά θέμα κυριαρχικής εσωτερικής απόφασης του Κοινοβουλίου να αποφασίζει πώς θα οργανώσει το έργο του, όμως για παράδειγμα η συζήτηση των ελέγχων σχετικά με τη γεωργία, που είναι τεχνικής φύσης, θα μπορούσε να προσφέρει στην κατάλληλη επιτροπή πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Προσωπικά, είμαι έτοιμος να χρησιμοποιήσω όλη την εμπειρία μου για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων ώστε να προωθηθεί η επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Πιστεύω ότι, μέσω του έργου του, το ΕΕΣ μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σημαντικό βαθμό και, ως εκ τούτου, να βοηθήσει επίσης στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Όταν ήμουν κρατικός ελεγκτής στην Εσθονία, έδινα ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ελέγχων απόδοσης. Ωστόσο, αυτό το έκανα όχι μόνο με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων προϊόντων ελέγχου, αλλά κυρίως για να αναβαθμιστεί το σύνολο του δημόσιου συστήματος ελέγχων απόδοσης.

Είναι βέβαιο ότι η αποτελεσματικότητα των ελέγχων απόδοσης βασίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και έγκαιρη επιλογή των θεμάτων. Όσο τέλεια και αν διεξάγεται ένας έλεγχος, είναι μικρής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία εάν αυτός αφορά επουσιώδη ζητήματα. Από την αξιολόγηση από ομοτίμους του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 προκύπτουν πολύτιμες συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η εμπειρογνωμοσύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τομέα των ελέγχων απόδοσης.

Κριτήριο για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων απόδοσης θα πρέπει να είναι οι αλλαγές στο αντικειμενικό περιβάλλον, δηλαδή η πραγματική λύση των προβλημάτων και όχι ο αριθμός των προτάσεων που έγιναν δεκτές και για τις οποίες έγιναν ενέργειες. Προσωπικά εκτιμώ ότι η επιτυχία του ελεγκτή και του σώματος που ελέγχεται δεν πρέπει να μετράται με κριτήριο τις συστάσεις που γίνονται δεκτές και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε απάντηση των συστάσεων. Η πρακτική αυτή οδηγεί σύντομα σε μια κατάσταση στην οποία διατυπώνονται αμοιβαίως εξυπηρετικές προτάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να μην ακολουθούνται καθόλου οι συνήθεις διαδικασίες της εκτελεστικής εξουσίας και, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η κατανόηση και στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για να είναι οι έλεγχοι απόδοσης αποτελεσματικοί, είναι σημαντικό να έχουμε έναν εταίρο ο οποίος ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους. Το ΕΕΣ έχει έναν εξαιρετικό εταίρο στο πρόσωπο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η επιτροπή σας ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των ενεργειών της εκτελεστικής εξουσίας με τη μεγαλύτερη κυριολεξία του όρου. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να ενημερώνεται ο υπό έλεγχο φορέας (σε αυτήν την περίπτωση η Επιτροπή) για τη φύση των προβλημάτων και να αναλαμβάνει ουσιαστική δράση για την επανόρθωση της κατάστασης.

Μια ζωτική πτυχή των ελέγχων απόδοσης είναι να μπορούν αυτοί να μην εστιάζουν μόνο στις αρνητικές πτυχές. Ο έλεγχος απόδοσης μπορεί επίσης να είναι πολύ αποτελεσματικός όταν διαπιστώνονται και κοινοποιούνται ορθές πρακτικές.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Η ΣΛΕΕ ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών μελών να συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους.

Η συνεργασία αυτή αναπτύσσεται υπό την αιγίδα της λεγόμενης Επιτροπής Επικοινωνίας. Γνωρίζω από τη δική μου προηγούμενη εμπειρία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ενεργός και δραστήριος θιασώτης της εν λόγω μορφής συνεργασίας. Από την πλευρά μου, είμαι πάντα πρόθυμος να υποστηρίξω την εντατικοποίηση της συνεργασίας στον τομέα του ελέγχου μεταξύ του ΕΕΣ και των ανώτατων οργάνων ελέγχου των κρατών μελών.

Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας στον τομέα του ελέγχου απόδοσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε τομείς όπου θα ήταν αποτελεσματικός ο έλεγχος παγκόσμιων προβλημάτων μέσω διεθνούς συνεργασίας. Για παράδειγμα, τα προβλήματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της ενέργειας θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την όσο το δυνατόν ευρύτερη προσέγγιση. Η Επιτροπή Επικοινωνίας εξέφρασε επίσης πρόσφατα την υποστήριξή της για την εντατικοποίηση της συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς.

Όσον αφορά τους ελέγχους συμμόρφωσης, το ΕΕΣ πρέπει να είναι ανοικτό και να κοινοποιεί τις μεθόδους ελέγχου του (για παράδειγμα, τα ερωτηματολόγια ελέγχου σχετικά με τη στήριξη της γεωργίας) σε όλα τα θεσμικά όργανα ελέγχου και παρακολούθησης που ενδιαφέρονται για το θέμα. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι που πρόκειται να διενεργηθούν θα είναι του ίδιου βαθμού και, ως εκ τούτου, όλα τα θεσμικά όργανα της αλυσίδας ελέγχου θα μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα το έργο άλλων θεσμικών οργάνων. Για διάφορους λόγους, η μέχρι σήμερα πρακτική όσον αφορά τους κοινούς ελέγχους με τα κράτη μέλη δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πολλά τα ανώτατα όργανα ελέγχου που έχουν να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στην αλυσίδα ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη δρουν ως φορείς πιστοποίησης.

Το ΕΕΣ θα πρέπει φυσικά να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συνεργασία στον τομέα του λογιστικού ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα πρέπει μόνο να συγκεντρώνει τους ενδιαφερόμενους, αλλά και να προτείνει ενεργά επιλογές το ίδιο.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Οι εκθέσεις ελέγχου του ΕΕΣ προσφέρουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής τους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το 80% των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανώνται από τους επίσημους φορείς των κρατών μελών. Επομένως, είναι πάντοτε θεμιτό για τα κράτη μέλη να υποβάλουν εκθέσεις όχι μόνο για την κανονικότητα, αλλά και για την αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την ευθύνη του ελέγχου σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι σχετικές και ορθές. Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή, είναι να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους πολίτες μέσω των εκθέσεών του ότι τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή είναι σχετικά και ορθά.

Κατανοώ σαφέστατα ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να λαμβάνει περισσότερες –και πάνω από όλα πιο αξιόπιστες– πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες των επίσημων φορέων των κρατών μελών όπου αυτές έχουν σχέση με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για τις οποίες υφίσταται επιμερισμός των ευθυνών. Είμαι βέβαιος ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να λάβει υπόψη την επιθυμία αυτή κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων του. Έχω καταλάβει από την τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής ότι το ΕΕΣ αναζητεί επίσης λύσεις.

Σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά πόσον οι πληροφορίες που τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υποχρεούνται να παρέχουν είναι αυτές ακριβώς που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία απαλλαγής ή σε άλλες διαδικασίες εποπτείας. Μελετώντας τις πληροφορίες που παρέχονται από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, φαίνεται ότι, σε ορισμένα σημεία, οι γραφειοκράτες επιλέγουν την τακτική του να κατακλύζουν τον πελάτη με πληροφορίες. Η έκθεση για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού αποσκοπεί κυρίως στο να παράσχει πληροφορίες συμμόρφωσης (ποσοστό σφάλματος στο ταμείο x και στο ταμείο y). Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού δεν είναι λιγότερο σημαντικές. Πλέον –από πέρυσι– η Επιτροπή ξεκίνησε να μιλά περισσότερο για την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι κανόνες για την παρούσα περίοδο προγραμματισμού υιοθετήθηκαν πριν από λίγα χρόνια. Διαπιστώνω ωστόσο ότι, από την άποψη αυτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του και να βοηθήσει ενεργά στο να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ θα μπορέσει να καταστεί αποτελεσματικότερη, μην λησμονώντας ταυτόχρονα ότι είναι επίσης απαραίτητο να τηρούνται οι κανόνες. Εάν υπάρχει η βούληση, η επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα μπορούσε κάλλιστα να καταστήσει δυνατή τη βελτιστοποίηση του συστήματος αναφοράς και την περαιτέρω εναρμόνισή του με τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των φορολογουμένων.

Άλλες ερωτήσεις:

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Η εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορεί κάθε μέλος του ΕΕΣ να εκτελεί τα καθήκοντά του με επιτυχία.

Είμαι πεπεισμένος ότι η εμπειρία μου από τη μέχρι σήμερα εργασία και ζωή μου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις που ισχύουν για τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εάν παρά ταύτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήσει ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ισχύουν για τα μέλη του ΕΕΣ ή/και θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία μου, τότε βεβαίως και θα ζητήσω από την κυβέρνηση της Εσθονίας να αποσύρει την υποψηφιότητά μου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

 

Έγγραφα αναφοράς

12886/2016 – C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

27.10.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

21.11.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Bart Staes

14.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tunne Kelam

Ημερομηνία κατάθεσης

8.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου