Postup : 2016/0817(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0375/2016

Predkladané texty :

A8-0375/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.13
CRE 14/12/2016 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0500

SPRÁVA     
PDF 663kWORD 62k
8.12.2016
PE 594.026v02-00 A8-0375/2016

o návrhu na vymenovanie Juhana Partsa za člena Dvora audítorov

(C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 Príloha 1: ŽIVOTOPIS Juhana Partsa
 PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Juhana Partsa NA DOTAZNÍK
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Juhana Partsa za člena Dvora audítorov

(C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0445/2016),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0375/2016),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 5. decembra 2016 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Juhana Partsa za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Príloha 1: ŽIVOTOPIS Juhana Partsa

Vzdelanie:

Gymnázium Gustava Adolfa (predtým Tallinnská stredná škola č. 1) 1984; Univerzita v Tartu, právo (cum laude) 1991

Profesionálne pôsobenie:

Ministerstvo spravodlivosti, zástupca generálneho tajomníka 1992 – 1998 Generálny audítor 1998 – 2002

Predseda vlády 2003 – 2005

Minister hospodárstva a komunikácií 2007 – 2014 súčasný poslanec estónskeho parlamentu (Riigikogu)

Politická príslušnosť:

Res Publica/Pro Patria a Únia Res Publica 2002 – doteraz, predseda 2002 – 2005, podpredseda

Členstvo vo volených orgánoch:

10. a 11. volebné obdobie estónskeho parlamentu, 12. volebné obdobie estónskeho parlamentu (podpredseda politickej frakcie 2014 – 2015), 13. volebné obdobie estónskeho parlamentu (predseda politickej frakcie); zvolený do mestskej rady Tallinnu 2002 – 2013

Ocenenia:

Rad štátneho znaku, druhá trieda 2008; Štátne vyznamenanie Radu princa Henricha Moreplavca, Portugalsko 2003; Veľký kríž Záslužného radu Talianskej republiky 2004; Veľký kríž španielskeho občianskeho čestného radu 2007; Rytier prvej triedy Radu polárnej hviezdy Švédskeho kráľovstva 2011; Rad troch hviezd Lotyšska, tretia trieda 2012; Rytiersky veľký kríž Radu za zásluhy Litovskej republiky 2013; Rytiersky kríž Radu za zásluhy Poľskej republiky 2014; Čestné vyznamenanie estónskeho združenia bývalých Lesných bratov 2005.


PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Juhana Partsa NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1.  Vymenujte svoje odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové hospodárenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

Moje hlavné skúsenosti na pracovných pozíciách v týchto oblastiach sú tieto:

-  Ako vicekancelár na ministerstve spravodlivosti (1992 – 1998) som bol takisto zodpovedný za riadenie výkonu spravodlivosti na úrovni štátnej služby. Bol som zodpovedný za zriaďovanie súdnych inštitúcií a prípravu, účtovníctvo a monitorovanie ich rozpočtov. Hlavnými súdnymi inštitúciami boli: súdy prvého a druhého stupňa (spolu 23), národné oddelenia prokuratúry a regionálne oddelenia prokuratúry (spolu 16), väznice (9), probačné úrady (15) a súdne registre (15).

-  Člen predstavenstva Estónskej privatizačnej agentúry (1993 – 1996). Privatizačná agentúra bola zodpovedná za reštrukturalizáciu prakticky všetkých podnikov vo vlastníctve štátu, za ich prípravu na privatizáciu, za ich privatizáciu a monitorovanie súladu so záväzkami platiacimi po privatizácii. Bola to dôležitá úloha, ktorá počas viacerých období zahŕňala stovky podnikov, za ktoré bola zodpovedná privatizačná agentúra. Okrem vykonávania bežných funkcií vlastníkov podnikov zahŕňala táto práca aj osobitné monitorovanie a audit.

-  Ako štátny audítor (1998 – 2002) som bol zodpovedný za povinnosti externého auditu v Estónsku. Hlavnou úlohou počas tohto obdobia bolo premeniť Národný kontrolný úrad na modernú a efektívnu audítorskú organizáciu, ktorá by dodržiavala normy medzinárodného auditu (v oblasti finančného auditu, auditu zhody a auditu výkonnosti).

Okrem toho Národný kontrolný úrad aktívne prispieval ku generálnej oprave celého systému finančného hospodárenia štátu v spolupráci s parlamentom a vládou. Reforma systému finančného hospodárenia štátu zahŕňala: zriadenie jasného a logického riadenia, podávania správ a audítorského reťazca v štruktúre exekutívy, premenu bežných výročných správ o plnení štátneho rozpočtu na kompletné konsolidované štátne finančné správy, a uplatňovanie medzinárodných požiadaviek na vnútornú kontrolu verejného sektora spolu s požiadavkami interného auditu. Medzi úlohy Národného kontrolného úradu sa začlenil aj výročný audit a audit súladu štátnych finančných správ.

Okrem toho Národný kontrolný úrad postupne začal uplatňovať riadenie výkonnosti a zásad 3E vo verejnom sektore a v záujme podpory riadenia výkonnosti vykonal celý rad auditov výkonnosti.

Osobitná pozornosť sa venovala spolupráci Národného kontrolného úradu s estónskym parlamentom. Zriadili sme Výbor pre verejné účty a zaviedli procesnú prax podávania správ Národným kontrolným úradom v roku 2004, počas môjho funkčného obdobia predsedu vlády.

Išlo o širokú reformu, ktorá si vyžadovala ďalekosiahle zmeny aj v rámci Národného kontrolného úradu. Zaviedli sme tieto zmeny v spolupráci s odborníkmi z programu Sigma organizácie OECD, s najvyššími kontrolnými inštitúciami Holandska a Švédska ako partnermi. Hlavným prvkom strategického rozvojového plánu bol rozsiahly interný program odbornej prípravy v oblasti filozofie, metodiky a techniky finančných auditov a auditov výkonnosti.

Takisto som začal spoluprácu s Európskym dvorom audítorov, lebo počas tohto obdobia bolo po prvýkrát pre Estónsko možné využívať rôzne fondy poskytované Európskou úniou.

Od roku 1998 do roku 2002 som bol členom predsedníctva EUROSAI, Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií, a zúčastňoval som sa na rozličných projektoch týkajúcich sa vypracovania metód auditu s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami.

-  Podľa estónskej ústavy je predseda vlády (úrad, ktorý som zastával od roku 2003 do roku 2005) na čele exekutívy. Zaviedli sme požiadavku, aby štátne inštitúcie vypracúvali akčné plány a správy na základe výkonnosti; organizovali sme štátny strategický rámec riadenia (rozvojové plány, dlhodobé politiky a ich rozpočtové plánovanie).

V rámci estónskeho parlamentu sa zriadil Výbor pre verejné účty s príslušnými postupmi, právomocami a záväzkami.

Prijali sme a uplatnili prvú komplexnú Stratégiu v oblasti predchádzania korupcii a protikorupčných opatrení, ktorá zahŕňala aj požiadavky týkajúce sa zodpovednosti riadenia, internej kontroly a auditov pre verejný sektor a spoločnosti vo verejnom vlastníctve.

S pristúpením do Európskej únie v roku 2004 sa rozpočtové prostriedky z európskych štrukturálnych fondov sprístupnili v plnej miere. To si vyžadovalo dôkladné prepracovanie verejného sektora s cieľom zosúladiť všetky požiadavky nastolené Európskou úniou, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly verejných finančných prostriedkov.

-  Minister hospodárstva a komunikácií (moja pozícia od roku 2007 do roku 2014) nesie politickú a riadiacu zodpovednosť za riadenie všetkých verejných prostriedkov, ktoré sú mu zverené, ako aj za podávanie správ a vykonávanie auditu ich využívania. K zodpovednostiam ministra patrilo využívanie prostriedkov z rozličných štrukturálnych a regionálnych fondov EÚ (podnikanie, inovácie, trh s energiami, doprava, elektronické Estónsko či využívanie IKT, telekomunikácie a cestovný ruch). Počas obdobia finančného rámca EÚ 2007 – 2013 som bol zodpovedný za vytváranie a uplatňovanie politík na využívanie týchto finančných prostriedkov a bol som zodpovedný za prípravu a rokovania o programovom období 2014 – 2020. Vďaka tomu som získal rozsiahle vedomosti a skúsenosti s riadením, podávaním správ a auditmi, ktoré sa priamo týkali využívania finančných prostriedkov Európskej únie. Povedal by som, že Estónsko bolo vždy jednou z najefektívnejších a najúspešnejších krajín, pokiaľ ide o investovanie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov do sociálno-ekonomického rozvoja.

Minister hospodárstva vykonáva úlohy s ohľadom na valné zhromaždenie podnikov, ktoré sú celé alebo čiastočne vo vlastníctve štátu. Počas svojho funkčného obdobia som bol zodpovedný za 25 z nich (napr. energetické podniky, prístav, železnica, pošta, letiská, vývozný úver atď.). Valné zhromaždenie má za úlohu rozhodovať o tzv. očakávaniach vlastníka, monitorovať ich vykonávanie, prijímať auditované výročné správy a v prípade potreby iniciovať osobitné audity a rozhodovať o požiadavkách interného auditu.

Ako poslanec estónskeho parlamentu (od roku 2014 až do súčasnosti) som vo Výbore pre Európsku úniu a zahraničné veci. Podľa estónskeho práva má Výbor pre záležitosti Európskej únie za úlohu schvaľovanie všetkých postojov Estónska k rozličným problematikám v rámci diskusií v rozličných zasadnutiach Rady EÚ, a to aj po využívaní rozpočtových prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a po vypočutí si správ vlády o aktuálnom stave.

2.  Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli?

Za posledných 25 rokov som bol nepretržite zamestnaný v rozličných verejných úradoch. Estónsko získalo nezávislosť v roku 1991. Vtedy nastal koniec sovietskej okupácie. Za týchto 25 rokov estónsky ľud vybudoval slobodný, demokratický, európsky štát postavený na trhovom hospodárstve a občianskej spoločnosti, na troskách sovietskeho impéria. Mal som jedinečnú príležitosť prispieť do tohto historického procesu. Krátky zoznam mojich najdôležitejších úspechov:

-  Zavedenie moderného právneho systému (zákony, inštitúcie, informačné systémy). Vytvorenie nového súkromného práva Estónska (občiansky zákonník, obchodný zákonník) a zriadenie inštitúcií na ochranu vlastníctva, otvoreného trhového hospodárstva a súkromného podnikania boli prvotné úspešné hospodárske reformy. Ako vicekancelár na ministerstve spravodlivosti som bol zodpovedný za tento proces na úrovni štátnej služby.

-  Založenie moderného Národného kontrolného úradu, ktorý je v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, ktorý posilnil parlamentnú kontrolu nad exekutívou a presadzuje najlepšie postupy vo finančnom hospodárení verejného sektora.

-  Keď som bol predsedom vlády Estónska, úspešne som dokončil proces pristúpenia k Európskej únii a Estónsko v roku 2004 vstúpilo do EÚ. Mojou úlohou bol rozvoj dobrého mena Estónska ako nového člena EÚ, vytvorenie stratégie členstva a prijatie komplexnej politiky EÚ. Estónsko sa takisto v roku 2004 dostalo do NATO. Úlohou mojej vlády bolo vypracovať novú stratégiu národnej bezpečnosti a obrany pri zohľadnení toho, že sme sa stali súčasťou kolektívnej obrany NATO. S cieľom riešiť hospodárske problémy, ktorým Estónsko čelilo, moja vláda iniciovala a začala vykonávať stratégiu s cieľom zmeniť Estónsko z hospodárstva s nízkymi mzdami na hospodárstvo založené na inováciách. S cieľom zlepšovať klímu pre podnikanie a zabezpečiť efektívne využívanie verejných prostriedkov prijala vláda, ktorej som predsedal, komplexnú Stratégiu v oblasti predchádzania korupcii a protikorupčných opatrení.

-  Ako minister hospodárstva som bol zodpovedný za oblasti, ku ktorým patrili podnikanie, inovácie, vnútorný trh EÚ, cestovný ruch, monitorovanie hospodárskej súťaže, ochrana spotrebiteľa, energie, doprava, pošta a telekomunikácie, elektronické Estónsko, stavebníctvo a bývanie; podniky v štátnom vlastníctve, podpora pre začínajúce ekosystémy.

-  Cieľom Inovačnej stratégie (2007 – 2013) bolo podporiť štrukturálnu zmenu hospodárstva Estónska z hospodárstva s nízkymi mzdami na hospodárstvo založené na inováciách. Pokiaľ ide o inovácie, Estónsko je teraz v strede ligovej tabuľky štátov EÚ.

-  Úplné otvorenie trhu s energiami a vykonávanie investičných opatrení na podporu fungovania tohto trhu (ESTLINK 2, program BEMIP). V súčasnosti má Estónsko vyšší stupeň energetickej bezpečnosti, ako väčšina ostatných krajín, a zároveň značne vzrástol podiel energie z obnoviteľných zdrojov v jej energetickom mixe.

Neoddeliteľným cieľom energetickej politiky bolo motivovať podniky, aby investovali do nových, konkurencieschopných výrobných metód s vysokými environmentálnymi normami. S cieľom zabezpečiť energetickú bezpečnosť a bezpečnosť dodávok a s cieľom nahradiť výrobné zariadenia zo 60. rokov minulého storočia, ktoré neboli v súlade s európskymi požiadavkami, sme podporili investície do novej elektrárne v Narva a do rezervnej stanice v Kiisa, a to v úzkej spolupráci s Európskou komisiou.

Jedným zo strategických problémov energetickej politiky Estónska je modernizácia chemického priemyslu roponosnej bridlice a jeho inovácia. Jedným z jej častí bolo nepochybne podporovanie internacionalizácie príslušných podnikov. K najväčšiemu pokroku došlo pri komplexnom rozvojovom projekte Eesti Energia AS v spolupráci s jordánskou vládou (v prvej fáze išlo o investície vo výške takmer 2 miliardy EUR), v rámci ktorého držia významné podiely podniky z Malajzie a Číny, ktoré majú skúsenosti v tejto oblasti. Došlo však, žiaľ, k šíreniu nepravdivých informácií a nesprávnej interpretácii verejnosti Estónska, pokiaľ ide o tieto energetické investície.

-  Elektronické Estónsko (e-Estonia) je komplexný rozvoj digitálnej spoločnosti. Minister hospodárstva je zodpovedný za základnú infraštruktúru elektronického štátu (pravidlá digitálnej spoločnosti, osobná identita v kybernetickom priestore, X-road, jednotná architektúra štátnych databáz) a koordinuje rozvoj jednotných verejných elektronických služieb v celom verejnom sektore. V roku 2013 sme iniciovali globálny projekt e-residence.

-  Priority v dopravnej logistike: keďže hlavní obchodní partneri Estónska sú v Európskej únii, bolo nevyhnutné rozvíjať konkurencieschopné cestné, železničné, námorné a letecké komunikácie a pravidlá na ich podporu. Už celé stáročia bolo Estónsko križovatkou obchodu medzi východom a západom. S cieľom lepšie využívať príležitosti, ktoré sa tým naskytujú, je potrebné rozvíjať modernú infraštruktúru, uzatvárať dvojstranné a viacstranné medzinárodné dohody a pokračovať v intenzívnej medzinárodnej spolupráci (a to aj s Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou).

-  V dopravnej politike sa veľa diskutovalo o investíciách estónskej vlády do národnej leteckej spoločnosti Estonian Air. V rokoch 2010 – 2011 sa estónska vláda rozhodla tomuto podniku poskytnúť finančnú injekciu na základe zásady súkromného investora v trhovom hospodárstve, ktorá je na európskom vnútornom trhu povolená, a to spolu so súkromnými investormi. Podnikateľský plán tohto podniku, ktorý bol vypracovaný spolu s leteckými konzultantmi, mal umožniť rast podniku, aby sa účinnejšie zaručili nevyhnutné komunikácie na rozvoj hospodárstva Estónska. Podnik však, nanešťastie, narazil na rozličné prekážky pri vykonávaní tohto podnikateľského plánu. Vláda preto zaviedla postup štátnej pomoci v súlade s usmerneniami o reštrukturalizácii podnikov v ťažkostiach.

-  Vyriešili sme problém s kapacitou ľadoborcov, ktorý obmedzoval námorné loďstvo celé desaťročia, a to preto, že išlo o ziskovejšie investície pre podnik v štátnom vlastníctve (viacfunkčnosť ľadoborca značne uľahčuje ďalšie služby pri oceánskych a morských výstavbových a výskumných projektoch na jar a na jeseň) a štátu bolo povolené nakúpiť ľadoborce podstatne nákladovo efektívnejšie, než v minulosti, V spolupráci s Európskou komisiou a s použitím príspevkov z európskych štrukturálnych fondov sme urobili najväčšie investície do ekologickej verejnej dopravy za posledných 20 rokov. V spolupráci s príslušným podnikom to bolo formou nahradenia väčšiny železničného vozového parku, ktorý slúži celému Estónsku. Hovorovo dostali nové vlaky prezývku „Partsove mrkvy“ (vlaky sú mrkvovej farby, t. j. oranžové). Táto investícia takisto umožnila výbornú podporu efektívneho využívania prostriedkov EÚ, vďaka čomu sa EÚ stala obľúbenejšou.

-  Opatrenia na riešenie hospodárskej krízy 2008 – 2009: intenzívne adaptačné opatrenia v súkromnom aj vo verejnom sektore; program opatrení na podporu vývozu podnikov a internacionalizácie. Prístup k rizikovému kapitálu (verejnoprávny rozvojový fond) a zavedenie programu Start-up urýchlilo zavedenie a rozvoj začínajúcich podnikov v Estónsku. Ďalším dôležitým krokom bolo zvýšenie verejných investícií ako dôležité opatrenia na podporu hospodárstva v čase krízy. Estónsko vstúpilo do eurozóny v roku 2011.

3.  Aké odborné skúsenosti máte z medzinárodných multikultúrnych a viacjazyčných organizácií alebo inštitúcií, ktoré pôsobia mimo Vašej domovskej krajiny?

-  Pri zavádzaní systému súdnictva sme zapojili viacero expertných právnikov a ekonómov z Nemeckej spolkovej republiky, Holandska, USA, Fínska a Švédska. Nešlo o jednorazové projekty, ale o programy dlhodobej spolupráce s cieľom rozvíjať všetky aspekty moderného právneho štátu (odborníci v oblasti právnych predpisov, komplexných programov odbornej prípravy, seminárov o spolupráci a vedeckých konferencií).

-  Ako štátny audítor som bol členom rady EUROSAI. Strategickí rozvojoví partneri Národného kontrolného úradu boli odborníci zo SIGMA OECD, pričom spolupracujúci partneri boli z Národných kontrolných úradov Holandska a Švédska.

-  Predseda vlády zastupuje Estónsko v Európskej rade a je zodpovedný za rozvoj rozsiahlych dvojstranných medzinárodných vzťahov. Predseda vlády predsedá v Rade pobaltských štátov na úrovni predsedov vlád, ako aj NB8 (Nordic-Baltic 8) a Baltskej rade.

-  Ako minister hospodárstva som zastupoval Estónsko v Rade EÚ pre hospodársku súťaž a Rade pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Estónsko vstúpilo do OECD v roku 2012 a minister hospodárstva bol zodpovedný za vedenie diskusií v rozličných oblastiach. Bol som aj na čele tímu, ktorý rokoval o členstve Estónska v Medzinárodnej agentúre pre energiu. Zastupoval som Estónsko v rozličných medzinárodných organizáciách (napr. Medzinárodná telekomunikačná únia, Svetová poštová únia, ICAO atď.). Ako spolupredseda v mene Estónskej republiky som predsedal niekoľkým dvojstranným medzivládnym výborom: medzivládny výbor Estónsko – Ukrajina; medzivládny výbor Estónsko – Kazachstan; medzivládny výbor Estónsko – Azerbajdžan. Tieto medzivládne výbory sa zaoberali nielen spoluprácou v oblasti hospodárskych záležitostí a obchodu, ale aj kultúrou, vzdelávaním a ostatnými oblasťami života.

-  Zúčastnil som sa na mnohých medzinárodných fórach (vrátane Svetového ekonomického fóra, Fóra Crans Montana atď.) a ako rečník som sa objavil na podujatiach organizovaných medzinárodnými expertnými skupinami (napr. Inštitút CATO, Kultúrna nadácia).

4.  Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Podľa estónskych právnych predpisov estónsky parlament každoročne schvaľuje správu vlády o plnení štátneho rozpočtu po vypočutí si stanoviska Národného kontrolného úradu. Z právneho hľadiska je tento postup v mnohých aspektoch iný, ako postup udelenia absolutória, ktorý sa uplatňuje v Európskom parlamente.

5.  Ktoré z Vašich doterajších odborných pozícií boli výsledkom politickej nominácie?

Vicekancelár na ministerstve spravodlivosti je verejný činiteľ a jeho zvolenie nie je politické. Zásada profesionálnej verejnej služby platila v Estónsku od roku 1992.

Štátny audítor je vymenovaný parlamentom na návrh prezidenta republiky, a pokiaľ ide o stranícku príslušnosť, požaduje sa od neho nestrannosť a nezávislosť.

V Estónsku boli vlády doposiaľ vždy koaličnými vládami: vyžadujú si politické dohody medzi stranami. Osoba vymenovaná predsedom vlády je spravidla vedúcim predstaviteľom strany, ktorá získala vo voľbách najviac hlasov a môže vytvoriť koaličnú vládu schopnú vládnutia. Kandidát na post predsedu vlády je nominovaný prezidentom republiky a musí získať vyslovenie dôvery parlamentu.

Kandidáti na úrad ministra sú nominovaní orgánmi strán, ktoré vytvárajú koaličnú vládu v súlade s rozdelením úradov medzi jednotlivé strany. Kandidáti navrhovaní stranami musia byť schválení predsedom vlády, ktorý podáva príslušný návrh prezidentovi republiky.

6.  Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo Vašom profesionálnom živote podieľali?

-  Referendum o pristúpení Estónska k Európskej únii v septembri 2003. V referende 67 % hlasovalo za pristúpenie a schválilo aj príslušnú zmenu ústavy. Ako predseda vlády som bol jedným z tých, ktorí presadzovali hlasovanie za pristúpenie.

-  Postavenie právneho systému Estónska ako súčasť právneho systému kontinentálnej Európy. Bolo to veľmi zásadné politické a kultúrne rozhodnutie po nastolení nezávislosti, keď sa rozhodovalo o tom, aké zásady právneho systému by mali tvoriť základ obnovenia estónskeho štátu v roku 1992.

-  Vstup Estónska do eurozóny, ako aj stratégia riešenia hospodárskej krízy z obdobia rokov 2008 – 2009.

-  Okrem toho som sa podieľal aj na mnohých ďalších dôležitých rozhodnutiach. Pozri aj odpovede na otázky 1 až 3.

Nezávislosť

7.  V zmluve sa stanovuje, že členovia Dvora audítorov musia byť pri vykonávaní svojich úloh „úplne nezávislí“. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Mojím úmyslom je v plnej miere zosúladiť požiadavky na nezávislosť vyplývajúce zo Zmluvy o Európskej únie a Etického kódexu a Kódexu správania Dvora audítorov. Riadim sa aj zásadami prijatými Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) v jej vyhláseniach z Limy a Mexika.

Ako člen Dvora audítorov by som striktne predchádzal akýmkoľvek situáciám, ktoré by mohli vyústiť do konfliktu záujmov. To znamená, že pri vykonávaní svojich povinností by som nevyhľadával ani neprijímal pokyny od žiadnej vlády ani žiadneho iného orgánu. Takisto by som sa zdržal akéhokoľvek konania nezlučiteľného s mojou budúcou funkciou. Pri výkone svojich povinností sa budem riadiť výlučne spoločnými záujmami Európskej únie.

8.  Majú obchodné alebo finančné záujmy alebo všetky iné záväzky Vás alebo Vašich príbuzných (rodičov, súrodencov, zákonného partnera/zákonnej partnerky alebo detí) povahu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom Vašich budúcich úloh?

Ani ja, ani nikto z mojich blízkych príbuzných nemá podniky ani finančné holdingové spoločnosti, ani žiadne iné záväzky, ktoré by mohli byť v rozpore s mojimi prípadnými povinnosťami ako člena Dvora audítorov.

9.  Ste ochotný informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?

Sprístupním všetky svoje finančné záujmy a iné záväzky predsedovi Dvora audítorov a zverejním ich, ako je v praxi bežné. Za posledných 18 rokov, ako sa vyžaduje v estónskych právnych predpisoch, som sprístupnil svoje finančné záujmy a iné záväzky príslušnému výboru (v súčasnosti osobitnému protikorupčnému parlamentnému výboru), ktorý tieto vyhlásenia zverejnil.

10.  Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nie, v súčasnosti nie som účastníkom žiadneho prebiehajúceho súdneho konania.

11.  Zastávate nejaké aktívne alebo výkonné funkcie v politike a ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste za ostatných 18 mesiacov nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Bol som zvoleným poslancom estónskeho parlamentu vo všeobecných voľbách v roku 2015. V estónskom parlamente som členom Výboru pre záležitosti Európskej únie a Výboru pre zahraničné veci, ako aj poslancom svojej parlamentnej strany. Som členom predsedníctva a rady strany Isamaa ja Res Publica Liit.

12.  Odstúpite po vymenovaní za člena Dvora audítorov z voleného úradu alebo sa vzdáte aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane?

Áno, odstúpim z funkcie poslanca estónskeho parlamentu a zo všetkých pozícií strany, do ktorých som bol zvolený (predsedníctvo, rada).

13.  Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

Podvody, korupcia alebo závažné nezrovnalosti narúšajú základy každej demokratickej spoločnosti. Každý občan má povinnosť proti nim bojovať.

Na svojich predchádzajúcich pozíciách som preukazoval nulovú toleranciu voči zneužívaniu verejných prostriedkov. Domnievam sa, že nevyhnutné sú aj preventívne opatrenia, ako aj účinné funkcie kontroly.

Ak by som na svojom prípadnom poste musel čeliť nezrovnalostiam súvisiacim s mojou krajinou pôvodu, konal by som nestranne, a takéto prípady by som riešil takisto ako prípady v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

Na Dvore audítorov sa pre riešenie takýchto prípadov vypracovali náležité postupy. Mojím úmyslom je príslušné pravidlá úzkostlivo dodržiavať.

Ak by sa taký prípad týkal ľudí, ktorých už osobne poznám, považoval by som za nevyhnutné konzultovať s predsedom Dvora audítorov o tejto konkrétnej záležitosti. V prípade podvodov a korupcie je nevyhnutné nielen to, aby takéto opatrenie bolo správne, ale aby bolo ako správne aj vnímané. V niektorých prípadoch môže byť najlepším riešením to, že člen z príslušného členského štátu prenesie zodpovednosť za niektoré sekcie auditu členovi z iného členského štátu.

Plnenie záväzkov

14.  Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia v každej službe vo verejnom záujme? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Rozpočtové prostriedky dostupné na využitie vo verejnom sektore pochádzajú z vrecka daňových poplatníkov. To isté platí aj o rozpočte EÚ. Daňoví poplatníci majú zákonné právo vedieť, či sa ich peniaze používajú tým najlepším spôsobom. Inými slovami, rozpočtové prostriedky sa musia používať v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia – peniaze sa musia použiť hospodárne, účinne a efektívne.

Podobne sa v právnych predpisoch EÚ (zmluva a nariadenie o rozpočtových pravidlách) stanovuje, že rozpočtové prostriedky sa musia použiť v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

Základnými požiadavkami riadneho finančného hospodárenia je to, aby riadenie, podávanie správ a kontrolné/auditové reťazce boli zriadené jasne a logicky.

-  O rozpočte, cieľoch a očakávaných výsledkoch rozhodujú inštitúcie, ktoré schvaľujú rozpočet,

-  inštitúcia zodpovedná za vykonávanie rozpočtu má nevyhnutné zdroje a právomoci dosiahnuť očakávané výsledky a náležite uplatňuje dohodnuté politiky,

-  inštitúcia zodpovedná za vykonávanie správ o rozpočte s dohodnutou pravidelnosťou, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov a dosahovanie cieľov,

-  kontrolné/auditové inštitúcie (najmä najvyššia kontrolná inštitúcia) podáva uistenie o tom, že informácie predložené exekutívou sú správne a náležité, a to inštitúcii, ktorá rozpočet schvaľuje, ako aj širokej verejnosti,

-  inštitúcie, ktoré rozhodujú o rozpočte, starostlivo zvážia správu o činnosti exekutívy s cieľom uistiť daňových poplatníkov o tom, že ich peniaze sa použili správnym a efektívnym spôsobom. V prípade problémov dostane exekutíva jasné usmernenia o tom, ako túto situáciu zlepšiť.

Tu by som zdôraznil, že v prípade všetkých týchto procesných krokov je nevyhnutné zabezpečiť transparentnosť rozhodnutí a podávania správ. Je nevyhnutné, že by malo byť takisto každému rovnako jasné, čo Komisia a inštitúcie členských štátov mali dosiahnuť a čo skutočne dosiahli.

V správe sa nemusia uviesť tisícky faktov, ale musí byť Parlamentu a verejnosti ľahko dostupná a zrozumiteľná v konsolidovanej forme.

Dvor audítorov ako najvyššia kontrolná inštitúcia EÚ môže a musí sám prispievať k tomu, aby zabezpečil citlivé a účinné uvedené riadenie, podávanie správ a kontrolné reťazce. Prirodzene, musí predovšetkým zabezpečiť, aby svoju minimálnu úlohu vykonával bezchybne, čo znamená, že podáva správy o tom, či výkonnosť exekutívy a podávanie správ zabezpečujú hospodárne, účinné a efektívne využívanie finančných prostriedkov.

Som presvedčený, že Dvor audítorov by mal venovať väčšiu pozornosť zlepšovaniu všeobecného riadenia využívania všetkých finančných prostriedkov EÚ. Krokom tým správnym smerom je nedávna osobitná správa č. 27/2016 s názvom Riadenie v Európskej komisii – osvedčené postupy? Môžem len podporiť postoj Dvora audítorov, že Komisia by mala byť príkladom v oblasti riadenia a zohrávať priekopnícku úlohu pri rozvoji najlepších postupov.

15.  Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami aj ich efektívnosť?

V súčasnosti, keďže stále pozerám na veci ako pozorovateľ, sa zdá, že nepretržite prebieha spolupráca medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom, a to najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu. Príspevok Dvora audítorov je zjavný. Kvantitatívne sa zdá, že sa dosiahli určité limity. Číselne je okolo 40 správ o auditoch výkonnosti viac než dosť.

Dvor audítorov môže pomôcť Európskemu parlamentu z hľadiska monitorovania plnenia jeho rozpočtu, najmä vypracúvaním relevantnejších audítorských správ v ten správny čas. Na tento účel by mal byť schopný vykonávať audítorskú prácu na vyššej úrovni. Je však takisto nevyhnutné, aby aktívne reagoval na želania Parlamentu, pokiaľ ide o možné témy auditov.

Som presvedčený, že s cieľom zlepšiť vplyv auditov Dvora audítorov je nevyhnutné, aby sa o nich diskutovalo aj v iných parlamentných výboroch. Ide, samozrejme, o záležitosť zvrchovaného vnútorného rozhodnutia Parlamentu rozhodnúť o tom, ako organizovať svoju prácu, ale napríklad diskusia o auditoch týkajúcich sa poľnohospodárstva, ktoré sú technickej povahy, by mohla poskytnúť príslušnému výboru veľmi užitočné informácie.

Osobne som pripravený využiť všetky svoje skúsenosti a podporiť spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami s cieľom podporovať úspech európskeho projektu. Som presvedčený, že prostredníctvom svojej práce môže Dvor audítorov pomôcť Európskemu parlamentu do značnej miery, a tak mu pomôcť obnoviť dôveru verejnosti k EÚ a jej inštitúciám.

16.  Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky zakomponovať do postupov riadenia?

Keď som bol štátnym audítorom v Estónsku, osobitnú pozornosť som venoval rozvoju auditov výkonnosti. Robil som to však nielen s cieľom rozvíjať moderné audítorské produkty, ale najmä s cieľom využívať audity výkonnosti na zlepšenie celej verejnej správy.

Účinnosť auditov výkonnosti sa celkom iste odvodzuje najmä od správneho a dobre načasovaného výberu tém. Bez ohľadu na to, ako dokonale je audit vypracovaný, ak obsahuje nepodstatné záležitosti, predstavuje pre spoločnosť len malú pridanú hodnotu. V partnerskom hodnotení Dvora audítorov v roku 2014 sa uvádzajú cenné odporúčania o tom, ako ďalej rozvíjať odbornosť Dvora audítorov v oblasti auditov výkonnosti.

Štandardmi efektívnosti auditov výkonnosti by mali byť zmeny aktuálneho prostredia. Súčasné riešenie problémov, počet neprijatých a nevykonaných návrhov. Som si vedomý toho, že úspech audítora a orgánu, v ktorom audit prebieha, sa nemeria podľa prijatých a vykonaných odporúčaní. To hneď vedie k situácii, v ktorej sa formulujú vzájomne prospešné návrhy. V mnohých prípadoch je nevyhnuté narušiť rutinu exekutívy tým správnym spôsobom, a v takýchto situáciách je porozumenie a podpora Európskeho parlamentu nevyhnutná.

Na to, aby boli audity výkonnosti účinné, je nevyhnutné mať partnera, ktorý sa zaujíma o riešenie problémov, ktoré sa v týchto auditoch zistili. Výbor pre kontrolu rozpočtu je skvelým partnerom EDA. Niet najmenších pochybností o tom, že váš výbor vykonáva parlamentnú kontrolu nad opatreniami exekutívy v tom najpriamejšom slova zmysle. Zároveň je dôležité, aby sa orgán, v ktorom sa vykonáva audit (v tomto prípade Komisia), dozvedel o povahe problémov a prijal náležité opatrenia na nápravu danej situácie.

Jedným dôležitým aspektom auditov výkonnosti je možnosť nezameriavať sa len na negatívne aspekty. Audit výkonnosti môže byť takisto veľmi účinný, ak sa ním zavádzajú a oznamujú osvedčené postupy.

17.  Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

V ZFEÚ sa stanovuje, že EDA a najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť.

Takáto spolupráca funguje pod záštitou takzvaného Kontaktného výboru. Z vlastných predchádzajúcich skúseností viem, že Dvor audítorov je neprestajne aktívny pri realizovaní tejto formy spolupráce. Čo sa mňa týka, som vždy pripravený podporiť zintenzívnenie auditovej spolupráce medzi Dvorom audítorom a najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov.

Domnievam sa, že existuje väčší potenciál pre takúto spoluprácu v oblasti auditu výkonnosti. Predovšetkým je to prípad v oblastiach, kde by bolo účinné vykonať audit globálnych problémov prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Napríklad problémy globálneho otepľovania a energie by sa mohli účinne riešiť prostredníctvom čo najširšieho prístupu. Kontaktný výbor tiež nedávno vyjadril svoju podporu pri zintenzívnení spolupráce v týchto oblastiach.

Pokiaľ ide o audity súladu, Dvor audítorov by mal byť otvorený a podeliť sa o svoje metódy auditu (napríklad o dotazníky auditu pri poľnohospodárskej pomoci) so všetkými audítorskými a kontrolnými inštitúciami, ktoré sú do tejto veci zainteresované. Vďaka tomu by bolo možné zabezpečiť, že budú mať kontroly, ktoré sa majú vykonať, rovnaký rozsah, a preto by všetky inštitúcie v reťazci kontroly mohli lepšie využiť prácu iných inštitúcií. Z rozličných dôvodov doterajšie postupy v súvislosti so spoločnými auditmi s členskými štátmi nepriniesli želané výsledky. Zároveň by som zdôraznil, že mnoho najvyšších kontrolných orgánov zohráva svoju vlastnú úlohu v auditovom reťazci finančných prostriedkov EÚ, čo znamená, že konajú ako osvedčujúce inštitúcie vo viacerých členských štátoch.

Dvor audítorov by mal, samozrejme, brať vážne želanie Európskeho parlamentu spolupracovať v oblasti auditu rozpočtu EÚ. Dvor audítorov by nemal možnosti len zozbierať, ale mal by ich aj sám aktívne navrhovať.

18.  Akým spôsobom by ste ďalej rozvíjali podávanie správ Dvora audítorov, aby mal Európsky parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii?

Audítorské správy Dvora audítorov sú dôležitým prínosom pre Európsky parlament a Radu pri ich postup udelenia absolutória rozpočtu EÚ.

80 % rozpočtových prostriedkov EÚ čerpajú úradné orgány členských štátov. Preto je pre členské štáty vždy opodstatnené podávať správy nielen o riadnosti, ale aj o efektívnosti, s akou boli finančné prostriedky použité. Európska komisia je zodpovedná za kontrolu, či sú takéto informácie, ktoré sa majú poskytnúť, náležité a správne. Úlohou Dvora audítorov, ako nezávislého externého audítora, je informovať Európsky parlament, Radu a verejnosť prostredníctvom svojich správ o tom, že údaje zverejnené členskými štátmi a Komisiou sú náležité a správne.

Veľmi jasne rozumiem tomu, že Parlament si želá získať viac a predovšetkým dôveryhodnejšie informácie o opatreniach úradných orgánov členských štátov, v ktorých majú vplyv na rozpočtové prostriedky, v rámci ktorých existuje spoločná zodpovednosť. Som si istý, že Dvor audítorov môže toto želanie zohľadňovať pri plánovaní svojich auditov. Zo súčasného postupu udelenia absolutória som pochopil, že Dvor audítorov tiež hľadá riešenia.

Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska by sa však malo starostlivo posúdiť, či informácie, ktoré majú členské štáty a Komisia predložiť, sú presne tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre postup udelenia absolutória alebo ďalšie postupy monitorovania. Keď sa pozriete na informácie poskytnuté rozličnými generálnymi riaditeľstvami Komisie, zdá sa, akoby sa byrokrati miestami uchyľovali k taktike zavaliť klienta informáciami. Správa o súčasnom programovom období má v prvom rade poskytnúť informácie o dodržiavaní (miera chybovosti vo fonde x a vo fonde z). Informácie o účinnom využívaní rozpočtu sú však nemenej podstatné. Teraz – minulý rok – začala Komisia viac hovoriť o efektívnosti vyžívania finančných prostriedkov. Chcel by som poukázať na to, že pravidlá pre toto programové obdobie sa prijali už pred pár rokmi. Napriek tomu v tejto súvislosti vidím, že Dvor audítorov by mal posilniť svoje úsilie a aktívne pomôcť a zamyslieť sa nad tým, ako zabezpečiť väčšiu efektívnosť finančných prostriedkov EÚ a pritom nezabúdať na to, že je takisto nevyhnutné držať sa dohodnutých pravidiel. Keď bude vôľa, nadchádzajúce preskúmanie viacročného rozpočtového rámca v polovici obdobia by už umožňovalo optimalizovať systém podávania správ a zosúladiť ho viac s očakávaniami Európskeho parlamentu a daňových poplatníkov.

Ďalšie otázky

19.  Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Dôvera Európskeho parlamentu je nevyhnutným predpokladom úspešného vykonávania povinnosti každého člena Dvora audítorov.

Som presvedčený, že moje doterajšie pracovné a životné skúsenosti plne zodpovedajú požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na členov Dvora audítorov.

Ak však bude Európsky parlament zastávať názor, že existujú pochybnosti o tom, že spĺňam požiadavky, ktoré sa vzťahujú na členov Dvora audítorov, a/alebo pochybnosti o mojej nezávislosti, požiadam estónsku vládu o stiahnutie mojej kandidatúry.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – estónsky kandidát

Referenčné čísla

12886/2016 – C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

27.10.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

21.11.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Bart Staes

14.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

15

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tunne Kelam

Dátum predloženia

8.12.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia