ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Вернер Кун
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2016/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0376/2016
Внесени текстове :
A8-0376/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0273),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0187/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.[1],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[2],

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 17 октомври 2016 г. до комисията по рибно стопанство съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, в частност своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството[3],

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0376/2016),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  От съществено значение е да бъдат прилагани еднакви правила за определяне характеристиките на риболовните кораби, за да бъдат уеднаквени условията, при които осъществяват дейност в Съюза .

(3)  От съществено значение е да бъдат прилагани еднакви правила за определяне характеристиките на риболовните кораби, които трябва да бъдат в съответствие със стандартите на общата политика в областта на рибарството, за да бъдат уеднаквени условията, при които осъществяват дейност в Съюза .

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Поради това следва да се вземат предвид Международната конвенция за тонажно измерване на корабите, подписана в Лондон на 23 юни 1969 г. ( Конвенцията от 1969 г.), и Международната конвенция за безопасност на риболовните кораби, подписана в Торемолинос на 2 април 1977 г., и двете съставени под егидата на Международната морска организация (ММО).

(5)  Поради това следва да се вземат предвид Международната конвенция за тонажно измерване на корабите, подписана в Лондон на 23 юни 1969 г. (Конвенцията от 1969 г.), Международната конвенция за безопасност на риболовните кораби, подписана в Торемолинос на 2 април 1977 г., и Конвенцията на ООН за риболова и опазването на живите морски ресурси в открито море, подписана в Женева на 29 април 1958 г.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  За по-големи риболовни кораби с по-голяма дължина е желателно по-подробно описание на корабите, което да включва капацитета им за товар и горива, възможности за обработка и производство.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Резолюцията на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството призовава за правно определение относно характеристиките на едромащабния и дребномащабния риболов с цел правно разграничаване помежду им. Това определение ще трябва да обхване, наред със свързаните с размера характеристики на корабите, променливи, свързани с тяхната местна зона на действие, тяхната социална роля в крайбрежните общности, екологичното въздействие, риболовния капацитет и икономиката на предприятието.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7 във връзка с измененията, необходими за адаптиране към постиженията на техническия прогрес на изискванията , посочени в параграф 2 от настоящия член.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7 във връзка с изменението на параграф 2 от настоящия член с цел адаптиране на позоваването на релевантния международен стандарт ISO към техническия прогрес.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от […].

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощието не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от шест месеца преди изтичането на всеки срок.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
  • [3]  Приети текстове, P7_TA(2012)0460.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. № D(2016)43806

Ален Кадек

Председател, комисия по рибно стопанство

ASP 13E205

Брюксел

Относно:   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Уважаеми господин председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение водещата комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 58, следва да уведоми комисията относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени освен посочените като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 13 октомври 2016 г. комисията по правни въпроси реши[1] единодушно да препоръча комисията по международна търговия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Терез Комодини Какиа, Мади Делво, Паскал Дюран, Евелин Гебхард, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Констанс Льо Грип, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Виктор Негреску, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Павел Свобода, Йожеф Сайер, Тадеуш Звефка

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 14 септември 2016 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби

COM(2016)0273 of 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 07 юли 2016 г. за разглеждане, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието[1], след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г., определящ характеристиките на риболовните кораби, консултативната група заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива. Работната група заключи също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ     Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Характеристики на риболовните кораби (Преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

6.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Дата на внасяне

8.12.2016