Postup : 2016/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0376/2016

Předložené texty :

A8-0376/2016

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Hlasování :

PV 04/04/2017 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0096

ZPRÁVA     ***I
PDF 650kWORD 95k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Werner Kuhn

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0273),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2  Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0187/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 17. října 2016 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro rybolov podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky(3),

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0376/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh     1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem sjednocení podmínek výkonu rybářského povolání v Unii je zásadní, aby byla používána stejná pravidla pro určování charakteristických znaků rybářských plavidel.

(3)  Za účelem sjednocení podmínek výkonu rybářského povolání v Unii je zásadní, aby byla používána stejná pravidla pro určování charakteristických znaků rybářských plavidel, která musí být v souladu s normami společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh     2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Proto je třeba přihlédnout k Mezinárodní úmluvě o vyměřování lodí podepsané v Londýně dne 23. června 1969 (úmluva z roku 1969) a k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti rybářských plavidel podepsané v Torremolinos dne 2. dubna 1977, obě vypracované pod záštitou Mezinárodní námořní organizace (IMO) .

(5)  Proto je třeba přihlédnout k Mezinárodní úmluvě o vyměřování lodí podepsané v Londýně dne 23. června 1969 (úmluva z roku 1969), k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti rybářských plavidel podepsané v Torremolinos dne 2. dubna 1977 a k Úmluvě Organizace spojených národů o rybolovu a zachování živých zdrojů na volném moři, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 1958.

Pozměňovací návrh     3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pro větší plavidla přesahující tuto délku, je třeba rozšířit charakteristické znaky plavidel tak, aby obsahovaly informace o nákladové a palivové kapacitě, zpracovatelských možnostech a objemu produkce.

Pozměňovací návrh     4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky vyzývá k vytvoření právní definice charakteristických znaků drobného a průmyslového rybolovu, aby se zajistilo jejich právní rozlišení. Taková definice by měla mimo informace o velikosti plavidla, jako je např. jeho délka, zahrnovat proměnné informace týkající se jejich místního provozního rozsahu, sociální role v rámci pobřežních komunit, ekologického dopadu, rybolovné kapacity a ekonomiky podniku.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7, pokud jde o změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků podle odstavce 2 tohoto článku technickému pokroku .

3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7, pokud jde o změny odstavce 2 tohoto článku, aby byl odkaz na mezinárodní normu ISO přizpůsoben technickému pokroku.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od […].

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před uplynutím každého z těchto období.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0460.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Předseda Výboru pro rybolov

ASP 13E205

Brusel

Věc:   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů začleněného do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu předložit také pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 58 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle stanoviska právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 13. října 2016 doporučil(1), aby Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Přílohy: stanovisko poradní skupinyPŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 14. září 2016

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění)

COM(2016)0273 ze dne 23. 5. 2016 – 2016/0145(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 7. července 2016 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského Parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(2) poradní skupina přezkoumala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel, a dospěla k jednomyslnému závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

Přítomní členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

(2)

Poradní skupina pracovala na základě anglického znění návrhu, které je původním zněním projednávaného textu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Charakteristické znaky rybářských plavidel (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Datum předložení EP

23.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

6.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum předložení

8.12.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí