BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Werner Kuhn
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)


Procedure : 2016/0145(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0376/2016
Indgivne tekster :
A8-0376/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0273),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0187/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

–  der henviser til skrivelse af 17. oktober 2016 fra Retsudvalget til Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig sin beslutning af 22. november 2012 om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok samt reformen af den fælles fiskeripolitik[3],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0376/2016),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er væsentligt at anvende samme regler for bestemmelse af fiskerfartøjers karakteristika for at nå frem til ensartede betingelserne for udøvelsen af erhvervet i Unionen.

(3)  Det er væsentligt at anvende samme regler for bestemmelse af fiskerfartøjers karakteristika, der skal efterleve standarderne i den fælles fiskeripolitik, for at nå frem til ensartede betingelser for udøvelsen af erhvervet i Unionen.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Derfor bør der tages hensyn til den internationale konvention om måling af skibe undertegnet i London den 23. juni 1969 (»1969-konventionen«) og Den internationale Torremolinos-konvention om sikkerhed i forbindelse med fiskerfartøjer undertegnet den 2. april 1977, begge udarbejdet under Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) auspicier.

(5)  Derfor bør der tages hensyn til den internationale konvention om måling af skibe undertegnet i London den 23. juni 1969 (»1969-konventionen«), den internationale Torremolinos-konvention om sikkerhed i forbindelse med fiskerfartøjer undertegnet den 2. april 1977 og FN-konventionen om fiskeri på det åbne hav og bevarelse af dets levende rigdomskilder undertegnet i Geneve den 29. april 1958.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For fiskerfartøjer, der er længere, er det hensigtsmæssigt at medtage flere karakteristika såsom last- og brændstofkapacitet, bearbejdsningsevne og output.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok samt reformen af den fælles fiskeripolitik opfordrer til, at der udarbejdes en juridisk definition af industrielt og ikke-industrielt fiskeri for at kunne skelne dem fra hinanden i retlig henseende. En sådan definition bør ud over fartøjernes størrelse omfatte fiskefartøjernes længde, rækkevidden af deres aktiviteter på lokalt plan, deres rolle i de kystnære samfund, virkninger på økologien, fiskerikapacitet og virksomhedens økonomi.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Kommissionen har beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 7 vedrørende de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse de i stk. 2 , i nærværende artikel, omhandlede specifikationer til den tekniske udvikling.

3.   Kommissionen har beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 7 vedrørende ændringer af stk. 2 i nærværende artikel for at tilpasse henvisningerne til de relevante ISO-standarder til den tekniske udvikling.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [...].

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Formand for Udvalget om Fiskeri

ASP 13E205

Bruxelles

Om:   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 58, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage.”

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med ordførerens henstillinger mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Som konklusion vedtog Retsudvalget på mødet den 13. oktober 2016 enstemmigt[1] at henstille, at Udvalget om Fiskeri som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

  • [1]  Til stede var: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 14. september 2016

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika

COM(2016)0273 of 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på et møde den 7. juli 2016 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen af forslaget[1] til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika konstaterede den rådgivende gruppe enstemmigt, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

Juridisk konsulent      Juridisk konsulent      Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Dato for høring af EP

23.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

6.6.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Dato for vedtagelse

5.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dato for indgivelse

8.12.2016