RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Kalanduskomisjon
Raportöör: Werner Kuhn
(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)


Menetlus : 2016/0145(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0376/2016
Esitatud tekstid :
A8-0376/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0273),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0187/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[2],

–  võttes arvesse õiguskomisjoni kirja kalanduskomisjonile, mis saadeti 17. oktoobril 2016 vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni väikesemahulise rannapüügi, rannalähedase kalapüügi ja ühise kalanduspoliitika reformi kohta[3],

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0376/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Kalastustingimuste ühtlustamiseks liidus on oluline, et kalalaevade omaduste määratlemisel kasutataks ühesuguseid eeskirju.

(3)  Kalastustingimuste ühtlustamiseks liidus on oluline, et kalalaevade omaduste määratlemisel kasutataks ühesuguseid eeskirju, mis on kooskõlas ühise kalanduspoliitika normidega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Seetõttu tuleks arvesse võtta Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni juhtimisel Londonis 23. juunil 1969 allkirjastatud rahvusvahelist laevade mõõtmise konventsiooni (1969 . aasta konventsioon ) ja Torremolinoses 2. aprillil 1977 allkirjastatud kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelist konventsiooni.

(5)  Seetõttu tuleks arvesse võtta Londonis 23. juunil 1969 allkirjastatud rahvusvahelist laevade mõõtmise konventsiooni (1969. aasta konventsioon), Torremolinoses 2. aprillil 1977 allkirjastatud kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelist konventsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni avamere kalapüügi ja elusressursside kaitse kohta, mis allkirjastati 29. aprillil 1958 Genfis.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Suuremate kalalaevade puhul, mis on sellest pikemad, on soovitav laeva omaduste loetelu laiendada, nii et see hõlmaks ka lasti ja kütuse mahutavust, töötlemisvõimet ja toodangut.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Euroopa Parlamendi 22. novembri 2012. aasta resolutsioonis väikesemahulise rannapüügi, rannalähedase kalapüügi ja ühise kalanduspoliitika reformi kohta nõutakse suuremahulise ja väikesemahulise kalapüügi omaduste õiguslikku määratlemist, et nende vahel õiguslikult vahet teha. See määratlus peaks hõlmama lisaks laeva suuruse näitajatele (nt laeva pikkus) ka selliseid muutujaid, mis on seotud kohaliku tegevusulatusega, sotsiaalse rolliga rannakogukondades, keskkonnamõjuga, püügivõimsusega ja ettevõtte majandusliku küljega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7 vastu delegeeritud õigusakte vajalike muudatuste kohta kohandamaks käesoleva artikli lõikes 2 osutatud nõudeid tehnika arenguga.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõike 2 muutmise kohta, et kohandada viidet asjakohasele ISO rahvusvahelisele standardile tehnika arenguga.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates […].

2.  Artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
  • [3]  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0460.

LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

Viitenumber D(2016)43806

Alain Cadec

Kalanduskomisjoni esimees

ASP 13E205

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 58 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.“

Arvestades õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus vastavalt esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimisel piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Õiguskomisjon arutas seda teemat oma koosolekul 13. oktoobril 2016 ja otsustas ühehäälselt[1] soovitada kalanduskomisjonil kui vastutaval komisjonil jätkata ettepaneku läbivaatamist kooskõlas kodukorra artikliga 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisatud: Konsultatiivse töörühma arvamus

  • [1]  Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 14. september 2016

ARVAMUS

    EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta

COM(2016)0273, 23.5.2016 – 2016/0145(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 7. juulil 2016. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekul läbi[1] ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 22. septembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 2930/86 kalalaevade omaduste määratlemise kohta, järeldas konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

  • [1]  Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbi vaadatud teksti originaalkeelne versioon.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kalalaevade omadused (uuesti sõnastamine)

Viited

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

EP-le esitamise kuupäev

23.5.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

6.6.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Esitamise kuupäev

8.12.2016