Menettely : 2016/0145(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0376/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0376/2016

Keskustelut :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Äänestykset :

PV 04/04/2017 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0096

MIETINTÖ     ***I
PDF 540kWORD 85k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Werner Kuhn

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0273),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0187/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kalatalousvaliokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 17. lokakuuta 2016 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0376/2016),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Ammatin harjoittamisen edellytysten yhdenmukaistamiseksi unionissa on tärkeää käyttää kalastusalusten ominaisuuksien määrittämisessä samoja sääntöjä.

(3)  Ammatin harjoittamisen edellytysten yhdenmukaistamiseksi unionissa on tärkeää käyttää kalastusalusten ominaisuuksien määrittämisessä samoja sääntöjä, joiden on oltava yhdenmukaisia yhteisen kalastuspolitiikan normien kanssa.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen vuoksi olisi otettava huomioon Lontoossa 23 päivänä kesäkuuta 1969 allekirjoitettu kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus (vuoden 1969 yleissopimus) sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa 2 päivänä huhtikuuta 1977 allekirjoitettu kalastusalusten turvallisuutta koskeva Torremolinoksen kansainvälinen yleissopimus (1977).

(5)  Sen vuoksi olisi otettava huomioon Lontoossa 23 päivänä kesäkuuta 1969 allekirjoitettu kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus (vuoden 1969 yleissopimus), kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa 2 päivänä huhtikuuta 1977 allekirjoitettu kalastusalusten turvallisuutta koskeva Torremolinoksen kansainvälinen yleissopimus (1977) ja Genevessä 29 päivänä huhtikuuta 1958 allekirjoitettu aavan meren kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Tätä pidempien kalastusalusten osalta olisi suotavaa laajentaa aluksen ominaisuuksien määritelmää siten, että siihen sisällytetään lastaus- ja polttoainekapasiteetti sekä käsittelykyky ja teho.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta 22 päivänä marraskuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan laatimaan oikeudellinen määritelmä laajamuotoisen ja pienimuotoisen kalastuksen ominaisuuksista, jotta ne voidaan erottaa toisistaan oikeudellisesti. Kyseisen määritelmän olisi katettava aluksen koon ohella sellaiset ominaisuudet kuin aluksen pituus, alusten paikalliseen toiminta-alueeseen liittyvät muuttujat, niiden sosiaalinen rooli rannikkoyhteisöissä, ekologinen vaikutus, kalastuskapasiteetti ja yrityksen taloudelliset tiedot.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen delegoituja säädöksiä 7 artiklan mukaisesti.

3.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 7 artiklan mukaisesti tämän artiklan 2 kohdan muuttamiseksi siten, että asianmukaista kansainvälistä ISO-standardia koskeva viittaus mukautetaan tekniseen kehitykseen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Siirretään komissiolle […] päivästä […]kuuta […] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.   Siirretään 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0460.


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13E205

Bryssel

Aihe:   Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 58 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen.”

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 13. lokakuuta 2016 oikeudellisten asioiden valiokunta päätti yksimielisesti(1) suosittaa, että asiasta vastaava kalatalousvaliokunta tarkastelee edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

 

Bryssel 14. syyskuuta 2016

LAUSUNTO

    EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista

COM(2016)0273 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 7. heinäkuuta 2016 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen kalastusalusten ominaisuuksista 22. päivänä syyskuuta 1986 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2930/86, ja totesi yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies      Neuvoston lakimies    Pääjohtaja

(1)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kalastusalusten ominaisuudet (uudelleenlaadittu teksti)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

6.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.12.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö