Izvješće - A8-0376/2016Izvješće
A8-0376/2016

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Werner Kuhn
(Preinaka – članak 104. Poslovnika)


Postupak : 2016/0145(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0376/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0376/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016) 0273),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0187/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.[1],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sustavnijoj metodi preinaka pravnih akata[2],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 17. listopada 2016. upućeno Odboru za ribarstvo u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, naročito svoju Rezoluciju od 22. studenog 2012. o malom obalnom ribolovu, artizanalnom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike[3],

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0376/2016),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne radne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske izmjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih izmjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne radne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Prijeko je potrebno koristiti jednaka pravila za utvrđivanje svojstava ribarskih plovila, kako bi se izjednačili uvjeti za obavljanje djelatnosti u Uniji.

(3)  Prijeko je potrebno koristiti jednaka pravila, koja trebaju biti u skladu sa standardima zajedničke ribarstvene politike, za utvrđivanje karakteristika ribarskih plovila kako bi se izjednačili uvjeti za obavljanje djelatnosti u Uniji.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Stoga bi trebalo uzeti u obzir Međunarodnu konvenciju o baždarenju brodova, potpisanu u Londonu 23. lipnja 1969. (Konvencija iz 1969.) i Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, potpisanu u Torremolinosu 2. travnja 1977., koje su sastavljene pod pokroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

(5)  Stoga bi trebalo uzeti u obzir Međunarodnu konvenciju o baždarenju brodova, potpisanu u Londonu 23. lipnja 1969. (Konvencija iz 1969.), Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, potpisanu u Torremolinosu 2. travnja 1977. i Konvenciju Ujedinjenih naroda o ribolovu i očuvanju živih resursa otvorenog mora, potpisanu u Ženevi 29. travnja 1958.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Za veća ribarska plovila koja premašuju tu duljinu poželjno je više karakteristika plovila kako bi se u njih uvrstio kapacitet tereta i goriva, kapacitet prerade te njezini rezultati.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  U Rezoluciji Europskog parlamenta od 22. studenog 2012. o malom obalnom ribolovu, artizanalnom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike traži se pravna definicija u pogledu karakteristika velikog i malog ribolova kako bi se ih moglo međusobno razlikovati u pravnom smislu. Ta bi definicija trebala obuhvatiti, osim značajki koje se odnose na veličinu plovila poput duljine plovila, parametara u pogledu lokalnog operativnog djelokruga, njihovu društvenu ulogu u obalnim zajednicama, ekološki učinak, ribolovni kapacitet i ekonomiku poduzeća.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u składu s člankom 7. koji se odnose na izmjene potrebne za prilagođavanje uvjeta tehničkom napretku na koje se upućuje u stavku 2. ovog članka.

3.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 7. koji se odnose na izmjenu stavka 2. ovog članka radi prilagodbe upućivanja na relevantnu međunarodnu normu ISO tehničkom napretku.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata na koje se upućuje u članku 5. stavku 3. dodijeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od […].

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata na koje se upućuje u članku 5. stavku 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.
  • [3]  Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0460.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

predsjednik Odbora za ribarstvo

ASP 13E205

u Bruxellesu

Predmet:   Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava nadležni odbor.

U tom slučaju, uz uvjete utvrđene člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, ako u skladu s točkom 8. Međuinstitucionalnog sporazuma nadležni odbor također namjerava podnijeti amandmane na kodificirane dijelove prijedloga, o svojoj namjeri odmah obavještava Vijeće i Komisiju, koja bi prije glasovanja u skladu s člankom 58. trebala obavijestiti odbor o svojem stajalištu o tim amandmanima i o tome namjerava li povući prijedlog preinake.

Uvažavajući mišljenje pravne službe, čiji su predstavnici sudjelovali na sastancima savjetodavne radne skupine koja je razmatrala prijedlog preinake, te u skladu s preporukama autora nacrta mišljenja, Odbor za pravna pitanja smatra da predmetni prijedlog ne sadrži nikakve suštinske izmjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu utvrđene i da, kad je riječ o kodifikaciji nepromijenjenih odredbi prijašnjih akata s tim izmjenama, prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

Zaključno, na sjednici održanoj 13. listopada 2016. Odbor za pravna pitanja jednoglasno je odlučio[1] preporučiti da Odbor za ribarstvo kao nadležan odbor nastavi s pregledom dotičnog prijedloga u skladu s člankom 104.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloženo: mišljenje savjetodavne radne skupine.

  • [1]  Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE RADNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA RADNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 14. rujna 2016.

MIŠLJENJE

  UPUĆENO  EUROPSKOM PARLAMENTU

    VIJEĆU

    KOMISIJI

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila

COM(2016)0273 od 23.5.2016. – 2016/0145(COD)(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 7. srpnja 2016. kako bi, među ostalim, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tom je sastanku[1] nakon razmatranja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. o određivanju karakteristika ribarskih plovila savjetodavna radna skupina jednoglasno zaključila da prijedlog ne sadrži suštinske izmjene, osim onih koje su utvrđene kao takve. U pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredbi prijašnjeg akta s tim suštinskim izmjenama savjetodavna radna skupina također je zaključila da prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećeg pravnog teksta bez suštinskih izmjena.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik    Glavni direktor

  • [1]  Savjetodavna radna skupina radila je na osnovi engleske verzije prijedloga, koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

karakteristike ribarskih plovila (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.5.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

6.6.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Datum usvajanja

5.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum podnošenja

8.12.2016