Procedūra : 2016/0145(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0376/2016

Pateikti tekstai :

A8-0376/2016

Debatai :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Balsavimas :

PV 04/04/2017 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0096

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 790kWORD 76k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

(COM(2016) 0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Werner Kuhn

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

(COM(2016) 0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0273),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0187/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. Teisės reikalų komiteto laišką Žuvininkystės komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl nedidelio masto pakrantės žvejybos, smulkiosios žvejybos ir bendros žuvininkystės politikos reformos(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0376/2016),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant Sąjungoje visiems sukurti vienodas veikimo sąlygas, yra svarbu, kad apibrėžiant žvejybinių laivų charakteristikas būtų laikomasi bendrų taisyklių;

(3)  siekiant Sąjungoje visiems sukurti vienodas veikimo sąlygas, yra svarbu, kad apibrėžiant žvejybinių laivų charakteristikas būtų laikomasi bendrų taisyklių, kurios turi atitikti bendros žuvininkystės politikos standartus;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  todėl reikėtų atsižvelgti į 1969 m. birželio 23 d., pasirašytą Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo (1969 m. Konvencija ) ir 1977 m. balandžio 2 d. Toremoline pasirašytą Tarptautinę konvenciją dėl žvejybinių laivų saugumo, abi parengtas globojant Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO);

(5)  todėl reikėtų atsižvelgti į 1969 m. birželio 23 d. Londone pasirašytą Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo (1969 m. Konvencija), 1977 m. balandžio 2 d. Toremolinose pasirašytą Tarptautinę konvenciją dėl žvejybinių laivų saugumo ir 1958 m. balandžio 29 d. Ženevoje pasirašytą Jungtinių Tautų konvenciją dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių apsaugos atvirojoje jūroje;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  reikėtų išplėsti ilgesnių nei nurodyta pirmiau žvejybos laivų charakteristikas įtraukiant krovumą, kuro talpyklos talpą, perdirbimo pajėgumą ir sugautų žuvų kiekį;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl nedidelio masto pakrantės žvejybos, smulkiosios žvejybos ir bendros žuvininkystės politikos reformos raginama pateikti teisinę verslinės žvejybos ir smulkiosios žvejybos charakteristikų apibrėžtį, kad būtų galima teisiškai atskirti šias žvejybos rūšis vieną nuo kitos. Ši apibrėžtis turėtų apimti ne tik laivo dydžio charakteristikas, tokias kaip ilgis, bet ir kintamuosius, susijusius su jo vietine veiklos teritorija, socialiniu vaidmeniu pakrančių bendruomenėse, ekologiniu poveikiu, žvejybos pajėgumu ir įmonės ekonominiais duomenimis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai pagal 7 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, būtinų priderinti prie technikos pažangos šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

3.  Komisijai pagal 7 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 2 dalies pakeitimų, būtinų siekiant prie technikos pažangos priderinti nuorodą į atitinkamą ISO tarptautinį standartą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [...].

2.  5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0460.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref. D(2016)43806

Alainui Cadecui

Žuvininkystės komiteto pirmininkui

ASP 13E205

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

  (COM(2016) 0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 58 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą nagrinėjusios konsultacinės darbo grupės posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2016 m. spalio 13 d. posėdyje vienbalsiai nusprendė(1) rekomenduoti atsakingam Žuvininkystės komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2016 m. rugsėjo 14 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos

2016 m. gegužės 23 d. COM(2016) 0273 – 2016/0145(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2016 m. liepos 7 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Tame posėdyje(1), apsvarsčius pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2930/86, nustatantis žvejybinių laivų charakteristikas, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad minėtame pasiūlyme nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016) 0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

6.6.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Priėmimo data

5.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Pateikimo data

8.12.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika