Procedūra : 2016/0145(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0376/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0376/2016

Debates :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Balsojumi :

PV 04/04/2017 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0096

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 791kWORD 80k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Werner Kuhn

(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0273),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0187/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2016. gada 17. oktobra vēstuli Zivsaimniecības komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2012. gada 22. novembra rezolūciju par mazapjoma un nerūpniecisko zveju un kopējās zivsaimniecības politikas reformu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0376/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ir svarīgi, lai zvejas kuģu īpašību noteikšanā tiktu izmantoti vienādi noteikumi, lai vienādotu nosacījumus darbības veikšanai Savienībā .

(3)  Ir svarīgi, lai zvejas kuģu īpašību, kurām jābūt saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas standartiem, noteikšanā tiktu izmantoti vienādi noteikumi, lai vienādotu nosacījumus darbības veikšanai Savienībā .

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tāpēc jāņem vērā to, ka Londonā 1969. gada 23. jūnijā parakstīja Starptautisko Konvenciju par kuģu tonnāžas noteikšanu (1969. gada konvencija) un kas Torremolinā 1977. gada 2. aprīlī parakstīja Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošību, abas sastādītas Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) aizgādnībā .

(5)  Tāpēc jāņem vērā to, ka Londonā 1969. gada 23. jūnijā parakstīja Starptautisko Konvenciju par kuģu tonnāžas noteikšanu (1969. gada konvencija), ka Torremolinā 1977. gada 2. aprīlī parakstīja Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošību un ka Ženēvā 1958. gada 29. aprīlī parakstīja ANO Konvenciju par zveju un dzīvo resursu saglabāšanu atklātā jūrā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

6.a apsverums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Attiecībā uz lielākiem zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz iepriekšējā apsvērumā noteikto, ir vēlams paplašināt īpašību sarakstu, norādot arī kravnesību, degvielas tvertnes tilpumu, pārstrādes jaudu un nozvejas dzīvsvaru.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8.a apsverums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcijā par mazapjoma un nerūpniecisko zveju un kopējās zivsaimniecības politikas reformu ir prasīts pieņemt lielapjoma zivsaimniecību un mazapjoma zivsaimniecību īpašību juridisko definīciju, lai tās juridiski nošķirtu vienu no otras. Šajā definīcijā papildus tādām kuģu lielumu raksturojošām īpašībām kā kuģu garums būtu jāietver mainīgie lielumi, kas saistīti ar šo zivsaimniecību vietējo darbības rādiusu, sociālo lomu piekrastes kopienās, ekoloģisko ietekmi, zvejas kapacitāti un uzņēmuma saimnieciskajiem datiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz grozījumiem, kas vajadzīgi šī panta 2. punktā minēto prasību pielāgošanai tehnikas attīstībai.

3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz šī panta 2. punkta grozījumu, kas vajadzīgs atsauces uz attiecīgo ISO starptautisko standartu pielāgošanai tehnikas attīstībai.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Pilnvaru pieņemt 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no […].

2.   Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šī regulas stāšanās spēkā datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0460.


PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Nr. D(2016)43806

Alain Cadec

Zivsaimniecības komitejas priekšsēdētājam

ASP 13E205

Briselē

Temats:   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija)

  COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 104. pantu par pārstrādāšanu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta Reglamentā.

Šā panta 3. punktā ir teikts:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 58. pantu, ir informēt šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Iepazinusies ar Juridiskā dienesta atzinumu, kura pārstāvji piedalījās konsultatīvajā darba grupā, kas izskatīja priekšlikumu pārstrādāt tiesību aktu, un atbilstīgi atzinuma sagatavotāja ieteikumam Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku izmaiņu kā vien tās, kas kā tādas norādītas priekšlikumā, un ka attiecībā uz iepriekšējo aktu nemainīto noteikumu un šo izmaiņu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.

Visbeidzot, 2016. gada 13. oktobra sanāksmē Juridiskā komiteja vienbalsīgi nolēma ieteikt(1) Jūsu vadītajai komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

(1)

Klātesot šādiem deputātiem: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2016. gada 14. septembrī

ATZINUMS

    EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas kuģu īpašībām (pārstrādāta redakcija)

COM(2016)0273, 23.5.2016 – 2016/0145(COD)

Ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2016. gada 7. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai cita starpā apspriestu minēto Komisijas priekšlikumu.

Šajā sanāksmē(1), izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru pārstrādā Padomes 1986. gada 22. septembra Regulu (EEK) Nr. 2930/86, kas nosaka zvejas kuģu īpašības, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

(1)

Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.5.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

6.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Pieņemšanas datums

5.12.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Iesniegšanas datums

8.12.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika