VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Commissie visserij
Rapporteur: Werner Kuhn
(Herschikking – artikel 104 van het Reglement)


Procedure : 2016/0145(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0376/2016
Ingediende teksten :
A8-0376/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0273),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0187/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2016[1],

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten[2],

–  gezien de brief d.d.17 oktober 2016 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie visserij overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien zijn eerdere resoluties, met name die van 22 november 2012 over kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB[3],

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0376/2016),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement     1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Het is noodzakelijk uniforme regels voor het bepalen van de kenmerken van vissersvaartuigen toe te passen, zodat de visserij overal in de Unie onder dezelfde omstandigheden wordt beoefend.

(3)  Het is noodzakelijk uniforme, bij de normen van het gemeenschappelijk visserijbeleid aansluitende regels voor het bepalen van de kenmerken van vissersvaartuigen toe te passen, zodat de visserij overal in de Unie onder dezelfde omstandigheden wordt beoefend.

Amendement     2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Derhalve dient rekening te worden gehouden met het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen ( Verdrag van 1969), ondertekend te Londen op 23 juni 1969, en het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van vissersvaartuigen, ondertekend te Torremolinos op 2 april 1977, beide opgesteld onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

(5)  Derhalve dient rekening te worden gehouden met het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen ( Verdrag van 1969), ondertekend te Londen op 23 juni 1969, het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van vissersvaartuigen, ondertekend te Torremolinos op 2 april 1977, en het VN-Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee, ondertekend te Genève op 29 april 1958.

Amendement     3

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Voor grotere vissersvaartuigen met een lengte van meer dan 15 m is het wenselijk dat bij de vaartuigkenmerken ook de laad- en de brandstofcapaciteit, de verwerkingscapaciteit en de output worden vermeld.

Amendement     4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  In de resolutie van het Europees Parlement van 22 november 2012 over kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB wordt gevraagd om een juridische definitie van de kenmerken van grootschalige en kleinschalige visserij om die in wettelijk opzicht van elkaar te onderscheiden. In die definitie moeten, naast aspecten betreffende de grootte van vaartuigen, zoals de lengte, ook variabelen worden opgenomen met betrekking tot hun lokale operationele bereik, hun sociale rol in kustgemeenschappen, de milieu-impact, de vangstcapaciteit en de economische situatie van het bedrijf.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de wijzigingen die nodig zijn om de in lid 2 van dit artikel bedoelde voorschriften aan te passen aan de vooruitgang van de techniek.

3.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de wijziging van lid 2 van dit artikel om de verwijzing naar de toepasselijke ISO-norm aan te passen aan de vooruitgang van de techniek.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.   De in artikel 5, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [...].

2.   De in artikel 5, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf [datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
  • [2]  PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
  • [3]  Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0460.

BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Voorzitter, Commissie visserij

ASP 13E205

Brussel

Betreft:   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 58 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

Op grond van het advies van de Juridische Dienst, waarvan de vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de adviesgroep die het voorstel tot herschikking onderzoekt, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijziging.

Tot slot heeft de Commissie juridische zaken op haar vergadering van donderdag 13 oktober 2016 met algemene stemmen[1] besloten de Commissie visserij als commissie ten principale aan te bevelen om bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 104 van het Reglement te behandelen.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

Bijlage: Advies van de adviesgroep

  • [1]  De volgende leden waren aanwezig: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 14 september 2016

ADVIES

AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

    DE RAAD

    DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking)

COM(2016)0273 van 23.5.2016 – 2016/0145(COD)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 7 juli 2016 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te onderzoeken.

Tijdens deze bijeenkomst[1] is het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad van 22 september 1986 houdende definities van kenmerken van vissersvaartuigen behandeld en is de adviesgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere handeling met die materiële wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER  H. LEGAL  L. ROMERO REQUENA

juridisch adviseur    juridisch adviseur    directeur-generaal

  • [1]  De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Datum indiening bij EP

23.5.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

6.6.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Datum goedkeuring

5.12.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum indiening

8.12.2016