SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (przekształcenie)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Werner Kuhn
(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)


Procedura : 2016/0145(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0376/2016
Teksty złożone :
A8-0376/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (przekształcenie)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0273),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0187/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.[1],

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[2],

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 17 października 2016 r. skierowane do Komisji Rybołówstwa zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, zwłaszcza rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy wspólnej polityki rybołówstwa[3],

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0376/2016),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Niezbędne jest używanie takich samych zasad określania parametrów statków rybackich w celu ujednolicenia warunków prowadzenia działalności w ramach Unii .

(3)  Niezbędne jest używanie takich samych zasad określania parametrów statków rybackich, które muszą być zgodne z normami wspólnej polityki rybołówstwa, w celu ujednolicenia warunków prowadzenia działalności w ramach Unii .

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Z tego powodu należy uwzględnić Międzynarodową konwencję o pomierzaniu pojemności statków podpisaną w Londynie w dniu 23 czerwca 1969 r. ("konwencja z 1969 r.") i Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie statków rybackich, podpisaną w Torremolinos w dniu 2 kwietnia 1977 r., obie sporządzone pod egidą Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

(5)  Z tego powodu należy uwzględnić Międzynarodową konwencję o pomierzaniu pojemności statków podpisaną w Londynie w dniu 23 czerwca 1969 r. (konwencja z 1969 r.), Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie statków rybackich, podpisaną w Torremolinos w dniu 2 kwietnia 1977 r. oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów morza otwartego, podpisaną w Genewie w dniu 29 kwietnia 1958 r.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Dla większych statków rybackich o długości przekraczającej te parametry pożądane jest rozszerzenie charakterystyki statków, tak aby uwzględnić pojemność ładunkową, pojemność zbiornika paliwa, zdolności przetwórcze i wielkość połowu.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy wspólnej polityki rybołówstwa wezwano do określenia definicji prawnej połowów na skalę przemysłową i łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu umożliwienia ich prawnego rozróżnienia. Definicja ta powinna obejmować, poza takimi cechami, jak długość statku, zmienne dotyczące lokalnego zakresu działania, roli społecznej w społecznościach nadbrzeżnych, wpływu na środowisko, zdolności połowowej oraz gospodarczej sytuacji przedsiębiorstwa.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące niezbędnych zmian dla dostosowania wymagań , o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu , do postępu technicznego, zgodnie z art. 7.

3.   Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące zmiany ust. 2 niniejszego artykułu, aby dostosować odniesienie do odpowiednich norm międzynarodowych ISO do postępu technicznego, zgodnie z art. 7.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia […].

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [wejścia w życie tego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
  • [2]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
  • [3]  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0460.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Przewodniczący, Komisja Rybołówstwa

ASP 13E205

Bruksela

Przedmiot:   Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (przekształcenie)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja zamierza także złożyć poprawki to ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 58, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia.

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia i zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie we wniosku oraz że, jeśli chodzi o ujednolicenie niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 13 października 2016 r., Komisja Prawna jednomyślnie zaleciła[1], aby Komisja Rybołówstwa, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do rozpatrywania wyżej wymienionego wniosku zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 14 września 2016 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich

COM(2016)0273 z 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 7 lipca 2016 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas wspomnianego posiedzenia[1], w wyniku zbadania wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określające parametry statków rybackich, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które są oznaczone jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniej przyjętego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego tekstu prawnego i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych.

F. DREXLER

Dyrektor wydziału

prawnego

H. LEGAL

Dyrektor wydziału

prawnego

L. ROMERO REQUENA

Dyrektor wydziału

prawnego

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną omawianego tekstu.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Parametry statków rybackich (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Data przedstawienia w PE

23.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

6.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Data przyjęcia

5.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data złożenia

8.12.2016