Procedură : 2016/0145(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0376/2016

Texte depuse :

A8-0376/2016

Dezbateri :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Voturi :

PV 04/04/2017 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0096

RAPORT     ***I
PDF 705kWORD 86k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Werner Kuhn

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0273),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0187/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 17 octombrie 2016 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru pescuit, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, îndeosebi Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului(3),

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0376/2016),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Se impune utilizarea unor reguli identice de stabilire a caracteristicilor vaselor de pescuit în scopul unificării condițiilor de desfășurare a acestei activități la nivelul Uniunii .

(3)  Se impune utilizarea unor reguli identice de stabilire a caracteristicilor vaselor de pescuit, în conformitate cu standardele politicii comune în domeniul pescuitului, în scopul unificării condițiilor de desfășurare a acestei activități la nivelul Uniunii.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  De aceea, ar trebui să se țină seama de Convenția internațională asupra măsurării tonajului navelor, semnată la Londra la 23 iunie 1969 ( Convenția din 1969), și de Convenția internațională privind siguranța vaselor de pescuit, semnată la Torremolinos la 2 aprilie 1977, ambele încheiate sub egida Organizației Maritime Internaționale (IMO).

(5)  De aceea, ar trebui să se țină seama de Convenția internațională asupra măsurării tonajului navelor, semnată la Londra la 23 iunie 1969 ( Convenția din 1969), de Convenția internațională privind siguranța vaselor de pescuit, semnată la Torremolinos la 2 aprilie 1977, și de Convenția ONU privind pescuitul și conservarea resurselor vii din marea liberă, semnată la Geneva la 29 aprilie 1958.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru navele de pescuit de mari dimensiuni care depășesc această lungime, este de dorit extinderea caracteristicilor navei, pentru a include și capacitatea de încărcare și a rezervorului, precum și capacitatea de prelucrare și volumul capturilor.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În Rezoluția Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului, se solicită o definiție juridică a caracteristicilor pescuitului la scară largă și pescuitului la scară mică, pentru a le diferenția din punct de vedere juridic. Definiția respectivă ar trebui să includă, pe lângă caracteristici legate de dimensiunea navei, cum ar fi lungimea ei, variabile referitoare la distanța de operare la nivel local, rolul lor social în cadrul comunităților costiere, impactul asupra mediului, capacitatea de pescuit și aspecte economice ale întreprinderii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 7 cu privire la modificările necesare adaptării la progresul tehnic a cerințelor menționate la alineatul (2) din prezentul articol .

3.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7 în ceea ce privește modificarea alineatul (2) de la prezentul articol în vederea adaptării la progresul tehnic a trimiterii la standardul internațional ISO relevant.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la […].

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0460.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Președinte, Comisia pentru pescuit

ASP 13E205

Bruxelles

Subiect:   Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 58, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.

Având în vedere avizul Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea sa din 13 octombrie 2016, Comisia pentru afaceri juridice a decis în unanimitate(1) să recomande Comisiei pentru pescuit, în calitatea sa de comisie competentă în fond, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură.

Cu deosebită considerație,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

Bruxelles, 14 septembrie 2016

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit

COM(2016)0273 din 23.5.2016 – 2016/0145(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 7 iulie 2016 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CEE) nr. 2930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Caracteristicile vaselor de pescuit (reformare)

Referințe

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Data prezentării la PE

23.5.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

PECH

6.6.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Examinare în comisie

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Data adoptării

5.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data depunerii

8.12.2016

Notă juridică - Politica de confidențialitate