Postup : 2016/0145(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0376/2016

Predkladané texty :

A8-0376/2016

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 04/04/2017 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0096

SPRÁVA     ***I
PDF 652kWORD 75k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Werner Kuhn

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0273),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0187/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 17. októbra 2016 adresovaný Výboru pre rybárstvo v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva(3),

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0376/2016),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Je nevyhnutné určovať charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel podľa rovnakých predpisov, aby sa zjednotili podmienky na vykonávanie tejto činnosti v rámci Únie .

(3)  Je nevyhnutné určovať charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel, ktoré sú v súlade s normami spoločnej rybárskej politiky, podľa rovnakých predpisov, aby sa zjednotili podmienky na vykonávanie tejto činnosti v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Preto by sa mal brať ohľad na Medzinárodný dohovor o meraní tonáže lodí , podpísaný 23. Júna 1969 v Londýne (dohovor z roku 1969) a na Medzinárodný dohovor z Torremolinosu o bezpečnosti rybárskych plavidiel z 2. apríla 1977, obidvoje vypracované pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre námornú plavbu (IMO).

(5)  Preto by sa mal brať ohľad na Medzinárodný dohovor o meraní tonáže lodí , podpísaný 23. júna 1969 v Londýne (dohovor z roku 1969), na Medzinárodný dohovor z Torremolinosu o bezpečnosti rybárskych plavidiel z 2. apríla 1977 a na Dohovor OSN o rybolove a ochrane biologických zdrojov na otvorenom mori, podpísaný 29. apríla 1958 v Ženeve.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Pre väčšie rybárske plavidlá, ktoré presahujú túto dĺžku, je vhodné rozšíriť charakteristiky plavidiel tak, aby obsahovali nákladnú a palivovú kapacitu, spracovateľské možnosti a objem produkcie.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V uznesení Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva a reforma spoločnej rybárskej politiky sa požaduje právne vymedzenie charakteristických vlastností veľkoobjemového a maloobjemového rybolovu s cieľom ich právneho odlíšenia. Toto vymedzenie by malo zahŕňať, okrem údajov o veľkosti plavidla, ako napr. dĺžka plavidla, údaje týkajúce sa miestneho prevádzkového rozsahu, sociálnej úlohy v pobrežných komunitách, ekologického vplyvu, rybolovnej kapacity a ekonomiky podniku.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7 týkajúce sa zmien potrebných na prispôsobenie požiadaviek uvedených v odseku 2 tohto článku technickému pokroku.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7 týkajúce sa zmeny odseku 2 tohto článku s cieľom prispôsobiť odkaz na príslušnú medzinárodnú normu ISO technickému pokroku.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [...].

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0460.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref. č.: D(2016)43806

Pán Alain Cadec

predseda Výboru pre rybárstvo

ASP 13E205

Brusel

Vec:   „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 58 listom informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach konzultačnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním návrhu prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné zásadné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov s týmito zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia existujúcich znení bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 13. októbra 2016 jednomyseľne 24 hlasmi schválil(1) odporúčanie, aby Výbor pre rybárstvo ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S pozdravom

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 14. septembra 2016

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie)

COM(2016)0273 zo 4. mája 2016 – 2016/0145(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na stretnutí 7. júla 2016 preskúmala okrem iného vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tomto stretnutí(1), po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny, ako tie, ktoré boli takýmto spôsobom označené. Konzultačná pracovná skupina takisto dospela k záveru, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného právneho predpisu bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby      vedúci právneho servisu      generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bolo pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Dátum predloženia v EP

23.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

6.6.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dátum predloženia

8.12.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia