Postopek : 2016/0145(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0376/2016

Predložena besedila :

A8-0376/2016

Razprave :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Glasovanja :

PV 04/04/2017 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0096

POROČILO     ***I
PDF 700kWORD 80k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Werner Kuhn

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0273),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0187/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 17. oktobra 2016, naslovljenega na Odbor za ribištvo v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti resolucije z dne 22. novembra 2012 o malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter reformi skupne ribiške politike(3),

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0376/2016),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe     1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Za določanje značilnosti ribiških plovil je treba uporabljati enake predpise, da se poenotijo pogoji za opravljanje dejavnosti v Uniji .

(3)  Za določanje značilnosti ribiških plovil je treba uporabljati enake predpise, ki so skladni s standardi skupne ribiške politike, da se poenotijo pogoji za opravljanje dejavnosti v Uniji .

Predlog spremembe     2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Zato je treba upoštevati, da je bila 23. junija 1969 v Londonu pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije (IMO) podpisana Mednarodna konvencija o merjenju tonaž ladij (Konvencija 1969) in Mednarodna konvencija o varnosti ribiških plovil podpisana v Torremolinosu 2. aprila 1977 .

(5)  Zato je treba upoštevati Mednarodno konvencijo o merjenju tonaž ladij (Konvencija 1969), ki je bila podpisana 23. junija 1969 v Londonu, Mednarodno konvencijo o varnosti ribiških plovil, ki je bila podpisana v Torremolinosu 2. aprila 1977, in Konvencijo Organizacije združenih narodov o ohranjanju in upravljanju živih virov na odprtem morju, ki je bila podpisana v Ženevi 29. aprila 1958.

Predlog spremembe     3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Za večja ribiška plovila, ki presegajo to dolžino, je zaželena razširitev nabora značilnosti plovil, ki naj vsebuje tudi nosilnost in količino goriva ter predelovalne možnosti in zmogljivosti.

Predlog spremembe     4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012 o malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter reformi skupne ribiške politike vsebuje tudi poziv k oblikovanju pravne opredelitve značilnosti industrijskega in malega ribolova, da bi ju lahko pravno razlikovali. Ta opredelitev bi morala poleg mer plovil, kot je dolžina, vsebovati tudi spremenljivke glede njihovega lokalnega operativnega dosega, družbene vloge v obalnih skupnostih, vpliva na okolje, ribolovnih zmogljivosti in poslovanja podjetja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7 glede sprememb, potrebnih za to, da se zahteve iz odstavka 2 tega člena prilagodijo tehničnemu napredku

3.  Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7 glede spremembe odstavka 2 tega člena, da se sklicevanje na ustrezni mednarodni standard ISO prilagodi tehničnemu napredku.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od […].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0460.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Sklic D(2016)43806

Alain Cadec

predsednik Odbora za ribištvo

ASP 13E205

Bruselj

Zadeva:   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 58 odbor obvesti o svojem stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so sodelovali na srečanjih posvetovalne skupine, ki je preučevala predlog prenovitve, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take, in da predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb predhodnih aktov s temi spremembami, preprosto kodificira obstoječa besedila in ne spreminja njihove vsebine.

Odbor za pravne zadeve je na seji 28. januarja 2016 soglasno z 24 glasovi za odločil(1), da priporoča Odboru za ribištvo kot pristojnemu odboru, naj nadaljuje obravnavo omenjenega predloga v skladu s členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

(1)

Navzoči so bili naslednji poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 14. septembra 2016

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta  o določanju značilnosti ribiških plovil

COM(2016)0273 z dne 23. maja 2016 – 2016/0145(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti s točko 9, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 7. julija 2016, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Na tej seji(1) je po preučitvi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil soglasno ugotovila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so opredeljene kot takšne. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta z vsebinskimi spremembami je posvetovalna delovna skupina sklenila tudi, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec      Pravni svetovalec    Generalni direktor

(1)

Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Značilnosti ribiških plovil (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Datum predložitve EP

23.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

6.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Datum sprejetja

5.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum predložitve

8.12.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov