Betänkande - A8-0376/2016Betänkande
A8-0376/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Werner Kuhn
(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)


Förfarande : 2016/0145(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0376/2016
Ingivna texter :
A8-0376/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0273),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0187/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016[1],

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[2],

–  med beaktande av skrivelsen av den 17 oktober 2016 från utskottet för rättsliga frågor till fiskeriutskottet i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, i synnerhet sin resolution av den 22 november 2012 om småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken[3],

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0376/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det är nödvändigt att använda samma regler för att bestämma olika fiskefartygs egenskaper för att villkoren för att utöva verksamheten ska bli enhetliga inom unionen.

(3)  Det är nödvändigt att använda samma regler för att bestämma olika fiskefartygs egenskaper, vilka ska vara i linje med standarderna i den gemensamma fiskeripolitiken, för att villkoren för att utöva verksamheten ska bli enhetliga inom unionen.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Därför bör hänsyn tas till den internationella skeppsmätningskonventionen, undertecknad i London den 23 juni 1969 (1969 års konvention ) och den internationella konventionen om säkerhet på fiskefartyg, undertecknad i Torremolinos den 2 april 1977, båda upprättade under den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) ledning.

(5)  Därför bör hänsyn tas till den internationella skeppsmätningskonventionen, undertecknad i London den 23 juni 1969 (1969 års konvention), den internationella konventionen om säkerhet på fiskefartyg, undertecknad i Torremolinos den 2 april 1977, och Förenta nationernas konvention om fisket på öppna havet och bevarandet av havets levande resurser, undertecknad i Genève den 29 april 1958.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För större fiskefartyg som överstiger denna längd är det önskvärt med en utvidgning av fartygsbeskrivningen så att den inkluderar frakt- och bränslekapacitet, bearbetningskapacitet och produktionsmängd.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om småskaligt och icke-industriellt fiske samt i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken efterlyses en rättslig definition av egenskaperna för storskaligt och småskaligt fiske för att rättsligt kunna skilja dem från varandra. Denna definition skulle utöver fartygens storlek även innehålla information om exempelvis fartygens längd, variabler som rör deras lokala driftområde, sociala roll i kustsamhällen, miljöeffekter, fiskekapacitet och företagets ekonomi.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7 med avseende på de ändringar som är nödvändiga för att anpassa de i punkt 2 i denna artikel angivna kraven till den tekniska utvecklingen.

3.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7 med avseende på ändringen av punkt 2 i denna artikel, för att anpassa hänvisningen till den relevanta internationella ISO-standarden till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den […].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.3 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Ordförande för fiskeriutskottet

ASP 13E205

BRYSSEL

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Till ordföranden

Ordföranden för utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 58 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som behandlade omarbetningsförslaget. Efter rättstjänstens yttrande och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

Utskottet för rättsliga frågor beslutade sammanfattningsvis enhälligt[1] att rekommendera att fiskeriutskottet, som ansvarigt utskott, behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

  • [1]  Följande ledamöter var närvarande: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET,

RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 14 september 2016

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper

COM(2016)0273 av den 23 maj 2016 – 2016/0145(COD)(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 7 juli 2016 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till en omarbetning av rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper. Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. Drexler      H. Legal      L. Romero Requena

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

  • [1]  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fiskefartygs egenskaper (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Framläggande för parlamentet

23.5.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

6.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Antagande

5.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ingivande

8.12.2016