Процедура : 2015/0289(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0377/2016

Внесени текстове :

A8-0377/2016

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0015

ДОКЛАД     ***I
PDF 429kWORD 158k
9.12.2016
PE 583.934v03-00 A8-0377/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Линеа Енгстрьом

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0636),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0393/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0377/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.   изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)16 и е ратифицирал Споразумението на Организацията на обединените нации от 1995 г. за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 4 август 1995 г. (Споразумение на ООН за рибните запаси)17. Посочените международни разпоредби установяват принципа за задължението на всички държави да приемат подходящи мерки за устойчивото управление на морските ресурси и да си сътрудничат за осъществяване на тази цел.

(2)  Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)16 и е ратифицирал Споразумението на Организацията на обединените нации от 1995 г. за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 4 август 1995 г. (Споразумение на ООН за рибните запаси)17. Посочените международни разпоредби установяват принципа за задължението на всички държави да приемат подходящи мерки за устойчивото управление и опазване на морските ресурси и да си сътрудничат за осъществяване на тази цел.

__________________

__________________

16 Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

16 Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

17 Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14).

17 Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  На 2 април 2015 г. Международният трибунал по морско право публикува консултативно становище в отговор на искане, представено от Подрегионалната комисия по рибно стопанство в Западна Африка. В това консултативно становище беше потвърдена отговорността, която носи Съюзът за дейностите на кораби, плаващи под флага на една от държавите членки, както и дължимата грижа, която Съюзът трябва да извършва в това отношение.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  През 2014 г. всички членове на ФАО, включително Съюзът и неговите партньори от развиващите се страни, приеха с единодушие доброволните насоки за гарантиране на устойчив дребномащабен крайбрежен риболов в контекста на продоволствената сигурност и изкореняването на бедността, включително точка 5.7 от него, в която се подчертава, че дребномащабният риболов трябва да бъде надлежно взет под внимание, преди с трети държави и трети страни да бъдат сключени споразумения за достъп до ресурси.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Доброволните насоки на ФАО за гарантиране на устойчив дребномащабен крайбрежен риболов в контекста на продоволствената сигурност и изкореняването на бедността изискват приемането на мерки за дългосрочно опазване и устойчиво използване на рибните ресурси, както и гарантиране на екологичната основа за производството на храни, като подчертават значението на екологичните стандарти за риболовни дейности извън водите на Съюза, което включва екосистемен подход по отношение на управлението на рибарството заедно с подхода на предпазливост, така че да се възстановяват и поддържат запасите над нивата, позволяващи максимален улов до 2015 г., когато това е възможно, и най-късно до 2020 г. за всички запаси.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На международно равнище все повече се обръща внимание на въпроса за задълженията и съответните отговорности на държавата на знамето и, по целесъобразност, на международната организация на знамето за опазването и управлението на живите ресурси в открито море съгласно UNCLOS. Същото важи и за съвместната юрисдикция на крайбрежната държава и държавата на знамето, като произтичащо от UNCLOS задължение на „дължима грижа“, и по целесъобразност, за юрисдикцията на международната организация на знамето да се осигури доброто опазване на морските биологични ресурси в морските зони под национална юрисдикция. Задължението за дължима грижа е задължението на дадена държава да извършва всички възможни действия и да полага максимални усилия за предотвратяването на незаконния риболов, което включва задължението да приеме необходимите административни мерки и мерки за правоприлагане, за да се гарантира, че риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, нейните граждани и риболовните кораби, действащи в нейните води, не участват в дейности, които биха били в нарушение на приложимите мерки за опазване и управление. Поради тези причини е важно да се организира дейността на риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза, както и свързаната с тази дейност система за управление по такъв начин, че да могат да бъдат ефикасно и ефективно изпълнени международните задължения на Съюза и да бъдат избегнати ситуации, при които Съюзът би могъл да бъде упрекнат в неправомерни в международен план действия.

(5)  На международно равнище все повече се обръща внимание на въпроса за задълженията и съответните отговорности на държавата на знамето и, по целесъобразност, на международната организация на знамето за опазването и управлението на живите ресурси в открито море съгласно UNCLOS. Същото важи и за съвместната юрисдикция на крайбрежната държава и държавата на знамето, като произтичащо от UNCLOS задължение на „дължима грижа“, и по целесъобразност, за юрисдикцията на международната организация на знамето и на крайбрежните зони да се осигури доброто опазване на морските биологични ресурси в морските зони под национална юрисдикция. Консултативното становище от 2 април 2015 г. на Международния трибунал по морско право (ITLOS) в отговор на въпросите, повдигнати от Подрегионалната комисия за риболова – Западна Африка, потвърди, че Съюзът носи международна отговорност пред трети страни и международни организации за дейностите на своите риболовни кораби и че такава отговорност изисква той да действа с дължимата грижа. Задължението за дължима грижа е задължението на дадена държава да извършва всички възможни действия и да полага максимални усилия за предотвратяването на незаконния риболов, което включва задължението да приеме необходимите административни мерки и мерки за правоприлагане, за да се гарантира, че риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, нейните граждани и риболовните кораби, действащи в нейните води, не участват в дейности, които биха били в нарушение на приложимите мерки за опазване и управление. Поради тези причини и като цяло за укрепване на „синята“ икономика е важно да се организира дейността на риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза, както и свързаната с тази дейност система за управление по такъв начин, че да могат да бъдат ефикасно и ефективно изпълнени международните задължения на Съюза и да бъдат избегнати ситуации, при които Съюзът би могъл да бъде упрекнат в неправомерни в международен план действия.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  По време на проведената на 25 септември 2015 г. среща на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие Съюзът се ангажира да приложи резолюцията, която съдържа заключителния документ, озаглавен „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, включително цел за устойчиво развитие 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“, както и цел за устойчиво развитие 12 „Осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство“ и техните съответни цели.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Външната политика на Съюза в областта на рибарството следва да отразява резултатите от Конференцията на Обединените нации от 2012 г. по въпросите на устойчивото развитие „Рио + 20“19, както и развитието в международен план по отношение на борбата срещу незаконната търговия с видове от дивата фауна и флора, следва да бъдат отразени във външната политика на Съюза в областта на рибарството.

(6)  Резултатите от Конференцията на Обединените нации от 2012 г. по въпросите на устойчивото развитие „Рио + 20“19, приемането на плана за действие на ЕС за борба срещу незаконната търговия с дивата флора и фауна, както и развитието в международен план по отношение на борбата срещу незаконната търговия с видове от дивата фауна и флора и новите цели за устойчиво развитие (17 цели за преобразуване на света, включително цел 14: животът под водата), приети през септември 2015 г. от ООН, следва да бъдат отразени във външната политика на Съюза в областта на рибарството и в неговата търговска политика.

__________________

__________________

19 Резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации A/Res/66/288 от 27 юли 2012 г. за резултатите от Конференцията Рио +20, озаглавена „Бъдещето, което искаме“.

19 Резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации A/Res/66/288 от 27 юли 2012 г. за резултатите от Конференцията Рио +20, озаглавена „Бъдещето, което искаме“.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета („основният регламент“)20, е да се гарантира, че риболовните дейности са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка, че се управляват в съответствие с целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и че допринасят за осигуряването на продоволственото снабдяване.

(7)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета („основният регламент“)20, е да се гарантира, че риболовните дейности са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка, че се управляват в съответствие с целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта и в съответствие с целите, свързани с възстановяването и поддържането на рибните запаси над равнищата, позволяващи максимален устойчив улов, както и че тези дейности допринасят за осигуряването на продоволственото снабдяване. Също така е необходимо при изпълнението на тази политика да се вземат предвид целите на сътрудничеството за развитие в съответствие с член 208, параграф 1, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

__________________

__________________

20 Регламент № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.).

20 Регламент № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Основният регламент изисква също така споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство да бъдат ограничени до излишъка от улова, както се посочва в член 62, параграф 2 и параграф 3 от UNCLOS.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се подчертава необходимостта да се утвърждават в международен план целите на ОПОР, като се гарантира, че риболовните дейности на Съюза извън неговите води се основават на същите принципи и стандарти като приложимите принципи и стандарти в правото на Съюза, като същевременно се насърчават еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза и операторите от трети държави.

(8)  В основния регламент се подчертава необходимостта да се утвърждават в международен план целите на ОПОР, като се гарантира, че риболовните дейности на Съюза извън неговите води се основават на същите принципи и стандарти като приложимите принципи и стандарти в правото на Съюза, като същевременно се насърчават еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза и операторите от трети държави. Социалното законодателство и законодателството в областта на околната среда, приети от трети държави, могат да се различават от тези на Съюза, създавайки различни стандарти за риболовните флотове. Тази ситуация може да доведе до разрешаване на риболовни дейности, несъвместими с устойчивото управление на морските ресурси. Следователно е необходимо да се осигури съгласуваност с дейностите на Съюза в областта на околната среда, рибарството, търговията и развитието, особено когато става въпрос за риболов в развиващите се държави с нисък административен капацитет и когато опасността от корупция е голяма.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета се целеше да се установи обща основа за издаване на разрешения за риболовни дейности, извършвани от кораби на Съюза извън водите на Съюза, с цел подпомагане на борбата с ННН риболов, както и по-добър контрол и наблюдение на флота на ЕС в целия свят.

(9)  С Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета се целеше да се установи обща основа за издаване на разрешения за риболовни дейности, извършвани от кораби на Съюза извън водите на Съюза, с цел подпомагане на борбата с ННН риболов, по-добър контрол и наблюдение на флота на Съюза в целия свят, както и подобряване на условията, при които се разрешава на кораби от трети държави да извършват риболов във води на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „Основният принцип на настоящия регламент е всички кораби на Съюза, които извършват риболовна дейност извън водите на Съюза, да получат разрешение и да бъдат съответно наблюдавани от своята държава членка на знамето, независимо от това къде и въз основа на какво извършват дейност. Разрешението следва да се издаде, след като е изпълнен основен набор от общи критерии за допустимост. Информацията, събрана от държавите членки и предоставена на Комисията, следва да ѝ даде възможност по всяко време да се намесва в наблюдението на риболовните дейности на всички риболовни кораби на Съюза във всяка зона извън водите на Съюза.

(12)  Основният принцип на настоящия регламент е всички кораби на Съюза, които извършват риболовна дейност извън водите на Съюза, да получат разрешение и да бъдат съответно наблюдавани от своята държава членка на знамето, независимо от това къде и въз основа на какво извършват дейност. Разрешението следва да се издаде, след като е изпълнен основен набор от общи критерии за допустимост. Информацията, събрана от държавите членки и предоставена на Комисията, следва да ѝ даде възможност по всяко време да се намесва в наблюдението на риболовните дейности на всички риболовни кораби на Съюза във всяка зона извън водите на Съюза. Това е необходимо, за да се даде възможност на Комисията да изпълни задълженията си като пазител на Договорите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)   През последните години се наблюдават значителни подобрения във външната политика на Съюза в областта на рибарството по отношение на правилата и условията на споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) и дължимата грижа, с която се прилагат разпоредбите. Запазването на възможностите за риболов за флота на Съюза в рамките на СПОУР следва да бъде приоритетна цел на външната политика на Съюза в областта на рибарството и за дейностите на Съюза извън обхвата на СПОУР следва да се прилагат подобни условия.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Комисията следва да играе посредническа роля, когато поради наличие на доказателства за сериозни заплахи за използването на рибните ресурси се разглежда възможността за отнемане, временно прекратяване или изменяне на разрешение за риболов.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Смяната на знамето може да стане проблем, когато нейната цел е да се заобиколят правилата на ОПОР или съществуващите мерки за опазване и управление. Поради това Съюзът следва да бъде в състояние да определя, открива и възпрепятства такива операции. През целия жизнен цикъл на кораба следва да са гарантирани проследимостта на минали данни относно спазването на изискванията, както и подходящи последващи мерки. За тази цел следва да послужи и изискването Международната морска организация (ММО) да издава уникален номер на кораба.

(14)  Смяната на знамето може да стане проблем, когато нейната цел е да се заобиколят правилата на ОПОР или съществуващите мерки за опазване и управление. Поради това Съюзът следва да бъде в състояние да определя, открива и възпрепятства такива операции. През целия жизнен цикъл на кораб, собственост на оператор от Съюза, независимо под чие знаме извършва дейност, следва да са гарантирани проследимостта на минали данни относно спазването на изискванията, както и подходящи последващи мерки. За тази цел следва да послужи и изискването Международната морска организация (ММО) да издава уникален номер на кораба.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Във водите на трети държави корабите на Съюза могат да извършват дейност съгласно разпоредбите на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, сключени между Съюза и трети държави, или като получават преки разрешения за риболов от третите държави, когато такова споразумение не е в сила. И в двата случая тези дейности следва да се извършват по прозрачен и устойчив начин. Ето защо държавите членки на знамето следва да разполагат с правомощия да разрешават в рамките на определен набор от критерии и при условие, че извършват мониторинг, на корабите, плаващи под тяхно знаме, да поискат и получат преки разрешения от трети крайбрежни държави. Риболовната дейност следва да бъде разрешена, след като държавата членка на знамето се е уверила, че тя няма да подкопае устойчивостта. Ако Комисията няма други възражения, на оператора, който е получил разрешение от държавата членка на знамето и от крайбрежната държава, следва да се разреши да започне риболовната си дейност.

(15)  Във водите на трети държави корабите на Съюза могат да извършват дейност съгласно разпоредбите на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, сключени между Съюза и трети държави, или като получават преки разрешения за риболов от третите държави, когато такова споразумение не е в сила. И в двата случая тези дейности следва да се извършват по прозрачен и устойчив начин. Ето защо държавите членки на знамето следва да разполагат с правомощия да разрешават в рамките на определен набор от критерии и при условие, че извършват мониторинг, на корабите, плаващи под тяхно знаме, да поискат и получат преки разрешения от трети крайбрежни държави. Риболовната дейност следва да бъде разрешена, след като държавата членка на знамето се е уверила, че тя няма да подкопае устойчивостта. Ако Комисията няма други надлежно обосновани възражения, на оператора, който е получил разрешение от държавата членка на знамето и от крайбрежната държава, следва да се разреши да започне риболовната си дейност.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Особен въпрос във връзка със споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство е преразпределението на неизползвани възможности за риболов, което се налага, когато възможностите за риболов, разпределени на държавите членки по силата на съответните регламенти на Съвета, не се използват изцяло. Тъй като разходите за достъп, определени в споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, до голяма степен се финансират от бюджета на Съюза, е важно да има система за преразпределяне, за да се запазят финансовите интереси на Съюза и да се гарантира, че платените възможности за риболов не се разхищават. Следователно е необходимо да се уточни и подобри системата за преразпределяне, която следва да бъде механизъм, до който се прибягва в краен случай. Неговото прилагане следва да бъде временно и той следва да не засяга първоначалното разпределение на възможностите за риболов между държавите членки. До преразпределението следва да се прибягва единствено след като съответните държави членки са се отказали от правата си за обмен на възможности за риболов помежду си.

(16)  Особен въпрос във връзка със споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство е преразпределението на неизползвани възможности за риболов, което се налага, когато възможностите за риболов, разпределени на държавите членки по силата на съответните регламенти на Съвета, не се използват изцяло. Тъй като разходите за достъп, определени в споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, до голяма степен се финансират от бюджета на Съюза, е важно да има система за временно преразпределяне, за да се запазят финансовите интереси на Съюза и да се гарантира, че платените възможности за риболов не се разхищават. Следователно е необходимо да се уточни и подобри системата за преразпределяне, която следва да бъде механизъм, до който се прибягва в краен случай. Неговото прилагане следва да бъде временно и той следва да не засяга първоначалното разпределение на възможностите за риболов между държавите членки, което означава, че няма да навреди на относителната стабилност. Като крайна мярка, до преразпределението следва да се прибягва единствено след като съответните държави членки са се отказали от правата си за обмен на възможности за риболов помежду си.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Понятието „неизползвани споразумения“ се отнася до споразуменията за партньорство в областта на рибарството, приети от държави, без към тях да има протокол в сила поради структурни причини или поради стечение на обстоятелствата. Съюзът има няколко „неизползвани споразумения“ с трети държави. Следователно на корабите на Съюза не е разрешено да извършват риболовна дейност във води, които попадат в обхвата на разпоредбите на неизползваните споразумения. Комисията следва да положи усилия за „активиране“ на тези споразумения или за прекратяване на съответното споразумение за партньорство.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Риболовните дейности в рамките на регионални организация за управление на рибарството и в открито море следва също така да бъдат разрешени от държавата членка на знамето и да отговарят на специфичните правила на съответната регионална организация или на законодателството на Съюза относно риболовните дейности в открито море.

(17)  Риболовните дейности в рамките на регионални организация за управление на рибарството и нерегулираният риболов в открито море следва също така да бъдат разрешени от държавата членка на знамето и да отговарят на специфичните правила на съответната регионална организация или на законодателството на Съюза относно риболовните дейности в открито море.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Споразуменията за чартър може да подкопаят ефективността на мерките за опазване и управление, както и да имат отрицателно въздействие върху устойчивото използване на живите морски ресурси. Следователно е необходимо да се създаде правна рамка, която да помага на Съюза по-добре да наблюдава дейностите на риболовните кораби, чартирани от Съюза, въз основа на разпоредбите, приети от съответната регионална организация за управление на рибарството.

(18)  Споразуменията за чартър може да подкопаят ефективността на мерките за опазване и управление, както и да имат отрицателно въздействие върху устойчивото използване на живите морски ресурси. Следователно е необходимо да се създаде правна рамка, която да помага на Съюза по-добре да наблюдава дейностите на риболовните кораби, плаващи под знамето на държава членка на Съюза и чартирани от оператори от трети държави, въз основа на разпоредбите, приети от съответната регионална организация за управление на рибарството.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Процедурите следва да бъдат прозрачни и предвидими за операторите от Съюза и от трети държави, както и за съответните им компетентни органи.

(19)  Процедурите следва да бъдат прозрачни, осъществими и предвидими за операторите от Съюза и от трети държави, както и за съответните им компетентни органи.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Съюзът следва да се стреми към еднакви условия на конкуренция на международно равнище, при които риболовният флот на Съюза да може да се конкурира с други риболовни нации, а правилата за достъп до пазара съответно да се приспособяват в случаите, когато са приети строги правила за флота на Съюза.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет

Предмет

С настоящия регламент се определят правила за издаването и управлението на разрешения за риболов за:

С настоящия регламент се определят правила за издаването и управлението на разрешения за риболов за:

а)  риболовните кораби на Съюза, действащи във водите под суверенитета или юрисдикцията на трета държава, в рамките на регионална организация за управление на рибарството, във водите на Съюза или извън тях или в открито море; както и

а)  риболовните кораби на Съюза, извършващи риболовни дейности във водите под суверенитета или юрисдикцията на трета държава, в рамките на регионална организация за управление на рибарството, в която Съюзът е договаряща страна, във водите на Съюза или извън тях или в открито море; както и

б)  риболовните кораби на трети държави, действащи във водите на Съюза.

б)  риболовните кораби на трети държави, извършващи риболовни дейности във водите на Съюза.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „помощен кораб“ означава кораб, който не е оборудван с функциониращ риболовен уред, който улеснява, подпомага или подготвя риболовни дейности;

а)  „помощен кораб“ означава кораб, който не е оборудван с функциониращ риболовен уред, предназначен за улов или привличане на риба и който улеснява, подпомага или подготвя риболовни дейности;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „разрешение за риболов“ означава разрешение, издадено на риболовен кораб на Съюза или риболовен кораб на трета държава, което му позволява да провежда специфични риболовни дейности през определен период, в дадена зона или за даден вид риболов съгласно специфични условия;

б)  „разрешение за риболов“ означава разрешение за риболов, издадено на риболовен кораб на Съюза или риболовен кораб на трета държава в допълнение към неговата лицензия за риболов, което му позволява да провежда специфични риболовни дейности през определен период, в дадена зона или за даден вид риболов съгласно конкретни условия;

Обосновка

Целта е определението да се направи съвместимо с това от Регламента за контрол (член 4, параграф 10).

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „програма за наблюдение“ означава схема в рамките на регионална организация за управление на рибарството, която осигурява наблюдатели на борда на риболовните кораби при определени условия с цел да се провери спазването от кораба на приетите от тази организация правила.

е)  „програма за наблюдение“ означава схема в рамките на регионална организация за управление на рибарството, споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР), трета държава или държава членка, която осигурява наблюдатели на борда на риболовните кораби при определени условия с цел да събира данни и/или да се провери спазването от кораба на приетите от тази организация, СПОУР или държава правила.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  „договаряща страна“ означава договаряща страна по международна конвенция или споразумение за учредяване на регионална организация за управление на риболова, както и държави, риболовни структури или структури, които сътрудничат с такава организация и се ползват със статут на сътрудничеща недоговаряща страна по отношение на такава организация;

Обосновка

Настоящият регламент следва да бъде приведен в съответствие с Регламент № 1005/2008.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  тя е получила пълна и точна информация в съответствие с приложения 1 и 2 — за риболовния кораб и свързания(те) с него помощен(и) кораб(и), включително помощни кораби от държави извън Съюза;

а)  тя е получила пълна и точна информация в съответствие с приложението – за риболовния кораб и свързания(те) с него помощен(и) кораб(и), включително помощни кораби от държави извън Съюза;

Обосновка

Авторите на това изменение предлагат да се опростят приложенията, които следва да бъдат ограничени в един текст с цел намаляване на бюрокрацията.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  риболовният кораб и всички свързани с него помощни кораби имат ММО номер;

в)  риболовният кораб и свързаният с него помощен кораб имат ММО номер, ако това се изисква съгласно законодателството на Съюза;

Обосновка

Понастоящем ЕС изисква наличието на ММО номер само за кораби, които са по-къси от 15 метра. Идентифицирането на кораби от страна на Международната морска организация се оказва изключително сложен процес поради големия брой участващи кораби.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  на оператора и риболовния кораб не са били наложени санкции за извършено тежко нарушение по силата на националното право на държавата членка съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета по време на 12-те месеца преди подаването на заявлението за разрешение за риболов;

заличава се

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Смяна на знамето

Смяна на знамето

1.   Настоящият член се прилага за кораби, които в срок от пет години от датата на подаване на заявлението за разрешение за риболов са:

1.   Настоящият член се прилага за кораби, които през двете години преди подаване на заявлението за разрешение за риболов са:

а)  се отписали от регистъра на риболовния флот на Съюза и са сменили знамето си с това на трета държава; както и

а)  се отписали от регистъра на риболовния флот на Съюза и са сменили знамето си с това на трета държава; както и

б)  впоследствие са се вписали отново в регистъра на риболовния флот на Съюза в рамките на 24 месеца от датата на отписването.

б)  впоследствие са се вписали отново в регистъра на риболовния флот на Съюза.

2.   Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов само ако се е уверила, че посоченият в параграф 1 кораб през периода, през който е извършвал дейност под знамето на трета държава:

2.   Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов само ако е потвърдила, че посоченият в параграф 1 кораб през периода, през който е извършвал дейност под знамето на трета държава:

не е участвал в дейности по ННН риболов; и че

а)    не е участвал в дейности по ННН риболов; и че

б)  не е извършвал дейност във водите на несътрудничеща трета държава съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

б)  не е извършвал дейност във водите на несътрудничеща трета държава съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета или на трета държава, която е определена като държава, позволяваща неустойчив риболов, съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1026/2012.

3.   За тази цел операторът предоставя цялата свързана със съответния период информация, изисквана от дадена държава членка на знамето, която да съдържа поне всички следни елементи:

3.   За тази цел операторът предоставя следната информация, която е свързана с периода, през който корабът е извършвал дейност под знамето на трета държава, и която се изисква от дадена държава членка на знамето:

а)  декларация за улова и риболовните усилия през съответния период;

а)  декларация за улова и риболовните усилия през съответния период;

б)  копие на разрешението за риболов, издадено от държавата на знамето за съответния период;

б)  копие на разрешението за риболов, издадено от държавата на знамето за съответния период;

в)  копие на всички разрешения за риболов, позволяващи риболовни дейности във водите на трети държави през съответния период;

в)  копие на всички разрешения за риболов, позволяващи риболовни дейности във водите на трети държави през съответния период;

г)  официална декларация на третата държава, с чието знаме корабът е сменил предишното, като се изброяват санкциите, наложени на кораба или оператора през съответния период.

г)  официална декларация на третата държава, с чието знаме корабът е сменил предишното, като се изброяват санкциите, наложени на кораба или оператора през съответния период;

 

гa)   пълна информация за флаговете, под които е плавал корабът през периода, когато корабът е бил отписан от регистъра на флота на Съюза.

4.   Държавата членка на знамето не може да издава разрешение за риболов на кораб, който е сменил знамето си със знамето на:

4.   Държавата членка на знамето не може да издава разрешение за риболов на кораб, който е сменил знамето си със знамето на:

а)  трета държава, която е определена като несътрудничеща държава в борбата с ННН риболов или включена в списък на такива държави, съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета; или

а)  трета държава, която е определена като несътрудничеща държава в борбата с ННН риболов или включена в списък на такива държави, съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета; или

б)  трета държава, която е определена като позволяваща неустойчив риболов, съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1026/2012.

б)  трета държава, която е определена като позволяваща неустойчив риболов, съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1026/2012.

5.   Параграф 4 не се прилага, ако държавата членка на знамето се е уверила, че веднага след като държавата е била определена като несътрудничеща държава в борбата с ННН риболов или като позволяваща неустойчив риболов, операторът:

5.   Параграф 4 не се прилага, ако държавата членка на знамето се е уверила, че веднага след като държавата е била определена като несътрудничеща държава в борбата с ННН риболов или като позволяваща неустойчив риболов, операторът:

а)  е преустановил риболовните действия; както и

а)  е преустановил риболовните действия; както и

б)  е започнал съответните административни процедури за заличаването на кораба от регистъра на риболовния флот на тази трета държава.

б)  е започнал незабавно съответните административни процедури за заличаването на кораба от регистъра на риболовния флот на тази трета държава.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Мониторинг на разрешенията за риболов

Мониторинг на разрешенията за риболов

1.   При кандидатстване за разрешение за риболов операторът предоставя на държавата членка на знамето пълни и точни данни.

1.   При кандидатстване за разрешение за риболов операторът предоставя на държавата членка на знамето пълни и точни данни.

2.   Операторът незабавно уведомява държавата членка на знамето за всяка промяна на съответните данни.

2.   Операторът незабавно уведомява държавата членка на знамето за всяка промяна на съответните данни.

3.   Държавата членка на знамето следи дали условията, въз основа на които е издадено разрешението за риболов, продължават да се спазват по време на срока на валидност на това разрешение.

3.   Държавата членка на знамето поне веднъж годишно проверява дали условията, въз основа на които е издадено разрешението за риболов, продължават да се спазват по време на срока на валидност на това разрешение.

4.   Ако условие, въз основа на което е издадено разрешение за риболов, вече не е изпълнено, държавата членка на знамето изменя или отменя разрешението и уведомява съответно оператора и Комисията за това.

4.   Ако условие, въз основа на което е издадено разрешение за риболов, вече не е изпълнено, държавата членка на знамето предприема подходящи действия, включително изменяне или отнемане на разрешението, както и незабавно уведомява съответно оператора и Комисията за това и, ако е необходимо, секретариата на РОУР или съответната трета държава.

5.   По искане от страна на Комисията държавата членка на знамето отказва издаването на разрешение, прекратява временно действието му или го отнема, когато са налице висши политически причини по отношение на устойчивата експлоатация, управление и опазване на морските биологични ресурси или предотвратяването или премахването на незаконния, недеклариран или нерегулиран риболов, или когато Съюзът е решил временно да прекрати или да прекъсне връзките със съответната трета държава.

5.   По надлежно обосновано искане от страна на Комисията държавата членка на знамето отказва издаването на разрешение, прекратява временно действието му или го отнема в случай на:

 

а)   наложителни причини за спешност във връзка със сериозен риск за устойчивата експлоатация, управление и опазване на морските биологични ресурси;

 

б)   тежки нарушения, отнасящи се до член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета или член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета във връзка с незаконен, недеклариран или нерегулиран риболов (ННН), или с цел предотвратяване на такива нарушения, ако рискът да бъдат извършени е голям; или

 

в)   когато Съюзът е решил временно да прекрати или да прекъсне връзките със съответната трета държава.

 

Надлежно обоснованото искане, посочено в първа алинея, е подкрепено от релевантна и целесъобразна информация. Комисията незабавно уведомява оператора и държавата членка на знамето, когато отправя такова надлежно обосновано искане. Такова искане от страна на Комисията се проследява в продължение на 15 дни, през които се провеждат консултации между Комисията и държавата членка на знамето.

6.   Ако дадена държава членка на знамето не откаже, не измени, не прекрати временно или не отнеме разрешението в съответствие с параграфи 4 и 5, Комисията може да реши да отмени разрешението и съответно да уведоми държавата членка на знамето и оператора.

6.   Ако в края на периода от 15 дни, посочен в параграф 5, Комисията потвърди своето искане и държавата членка на знамето не откаже, не измени, не прекрати временно или не отнеме разрешението в съответствие с параграфи 4 и 5, Комисията може да реши, след изтичане на срок от още 5 дни, да отмени разрешението и съответно уведомява държавата членка на знамето и оператора за своето решение.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболов във водите на трета държава на запаси, управлявани от РОУР само ако тази държава е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна на тази РОУР.

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболов във водите на трета държава на запаси, управлявани от РОУР само ако тази държава е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна на тази РОУР. В сключените СПОУР преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] този параграф се прилага от ... [четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Обосновка

Гвинея Бисау, с която ЕС има споразумение в областта на рибарството, не е договаряща или сътрудничеща страна към нито една регионална организация в областта на рибарството. Следва да ѝ бъде предоставено достатъчно време, за да предприеме необходимите стъпки и да поеме разходите, свързани с присъединяване към регионална организация в областта на рибарството.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съюзът може да разпредели част от финансиране за секторна подкрепа за трети държави, с които е сключил СПОУР, с цел да помогне на тези трети държави да се присъединят към РОУР.

Обосновка

Присъединяването към регионална организация в областта на рибарството би могло да бъде изключително скъпо за някои от третите държави, с които ЕС има споразумения в областта на рибарството.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съюзът гарантира, че споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство са в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

ЕС не следва да може да води преговори за дерогации от правилата на настоящия регламент в нови споразумения или протоколи. Подобен израз е използван и в основния регламент, например член 31.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  от тяхната държава членка на знамето; както и

а)  от третата държава, която има суверенитет или юрисдикция върху водите, в които се извършват риболовните дейности; както и

Обосновка

Всяка държава членка следва да предоставя разрешения за риболов единствено след като третата държава е разрешила кораби да извършват риболовна дейност в нейните води, а не преди това.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  от третата държава, която има суверенитет или юрисдикция върху водите, в които се провеждат дейностите.

б)  от тяхната държава членка на знамето.

Обосновка

Всяка държава членка следва да предоставя разрешения за риболов единствено след като третата държава е разрешила кораби да извършват риболовна дейност в нейните води, а не преди това.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  операторът е изплатил всички такси и финансови санкции, наложени от компетентния орган на третата държава през последните 12 месеца.

в)  операторът е изплатил всички такси; както и

 

ва)  операторът е изплатил всички приложими финансови санкции, наложени от компетентния орган на третата държава, след приключване на приложимите правни процедури.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  риболовният кораб има разрешение от третата държава.

Обосновка

Държава членка следва да не предоставя разрешения докато третата държава не е дала своето одобрение: това ще допринесе за по-голяма правна сигурност.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Управление на разрешенията за риболов

Управление на разрешенията за риболов

1.   След като държавата членка на знамето е издала разрешение за риболов, тя изпраща на Комисията съответното заявление за издаване на разрешението от третата държава.

1.   След като държавата членка на знамето е проверила спазването на условията, посочени в букви а), б) и в) от член 11, тя изпраща на Комисията съответното заявление за издаване на разрешението от третата държава.

2.   Посоченото в параграф 1 заявление съдържа информацията, изброена в приложения 1 и 2, заедно с всякаква друга информация, необходима съгласно споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

2.   Посоченото в параграф 1 заявление съдържа информацията, изброена в приложението, заедно с всякаква друга информация, необходима съгласно споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

3.   Държавата членка на знамето изпраща заявлението на Комисията най-малко 10 календарни дни преди крайния срок за предаване на такива заявления, предвиден в споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство. Комисията може да поиска от държавата членка на знамето всякаква допълнителна информация, която счита за необходима.

3.   Държавата членка на знамето изпраща заявлението на Комисията най-малко 15 календарни дни преди крайния срок за предаване на такива заявления, предвиден в споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство. Комисията може да изпрати на държавата членка на знамето надлежно обосновано искане за всякаква допълнителна информация, която счита за необходима.

4.   Когато е убедена, че са изпълнени условията по член 11, Комисията изпраща заявлението до третата държава.

4.   В срок от десет календарни дни след получаването на заявлението или – в случай че е изискана допълнителна информация съгласно параграф 3 – в рамките на 15 дни след получаването на заявлението, Комисията провежда предварителна проверка, за да определи дали заявлението отговаря на условията, изложени в член 11. Тогава Комисията или изпраща заявлението до третата държава, или уведомява държавата членка, че то е отхвърлено.

5.   Ако дадена трета държава уведоми Комисията, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме разрешение за риболов за риболовен кораб на Съюза, Комисията съответно уведомява държавата членка на знамето.

5.   Ако дадена трета държава уведоми Комисията, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме разрешение за риболов за риболовен кораб на Съюза съгласно споразумението, Комисията съответно незабавно уведомява държавата членка на знамето, ако е възможно по електронен път. Държавата членка на знамето незабавно предава тази информация на собственика на кораба.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Преразпределение на неизползвани възможности за риболов в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство

Временно преразпределение на неизползвани възможности за риболов в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство

1.   През определена година или всеки друг съответен период от прилагането на протокола към дадено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство Комисията може да установи неизползвани възможности за риболов и да уведоми за това държавите членки, които ползват съответните разпределени количества.

1.   В края на първата половина на периода на прилагане на протокола към дадено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство Комисията може да установи неизползвани възможности за риболов и да уведоми за това държавите членки, които ползват съответните разпределени количества.

2.   В рамките на 10 дни от получаването на тази информация от Комисията държавите членки, посочени в параграф 1, могат:

2.   В рамките на 20 дни от получаването на тази информация от Комисията държавите членки, посочени в параграф 1, могат:

а)  да уведомят Комисията, че ще използват възможностите си за риболов по-късно през годината или съответния период на прилагане, като предоставят план за риболов, съдържащ подробни данни за броя на поисканите разрешения за риболов, очаквания улов, зоната и периода на риболов; или

а)  да уведомят Комисията, че ще използват възможностите си за риболов по-късно през втората половина на периода на прилагане, като предоставят план за риболов, съдържащ подробни данни за броя на поисканите разрешения за риболов, очаквания улов, зоната и периода на риболов; или

б)  да уведомят Комисията за размяна на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

б)  да уведомят Комисията за размяна на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.   Ако някои държави членки не са уведомили Комисията за една от посочените в параграф 2 мерки и ако в резултат на това останат неизползвани възможности за риболов, Комисията може да отправи покана за изразяване на интерес за наличните неизползвани възможности за риболов до останалите държави членки, на които е разпределена част от възможностите за риболов.

3.   Ако някои държави членки не са уведомили Комисията за една от посочените в параграф 2 мерки и ако в резултат на това останат неизползвани възможности за риболов, Комисията може в срок от десет дни след изтичането на периода, посочен в параграф 2, да отправи покана за изразяване на интерес за наличните неизползвани възможности за риболов до останалите държави членки, на които е разпределена част от възможностите за риболов.

4.   В срок от 10 дни след получаване на поканата за изразяване на интерес тези държави членки могат да съобщят на Комисията за своя интерес към неизползваните възможности за риболов. В подкрепа на искането си те предоставят план за риболов, съдържащ подробни данни за броя на поисканите разрешения за риболов, очаквания улов, зоната и периода на риболов.

4.   В срок от 10 дни след получаване на поканата за изразяване на интерес тези държави членки могат да съобщят на Комисията за своя интерес към неизползваните възможности за риболов. В подкрепа на искането си те предоставят план за риболов, съдържащ подробни данни за броя на поисканите разрешения за риболов, очаквания улов, зоната и периода на риболов.

5.   Ако бъде счетено за необходимо за извършване на оценка на искането, Комисията може да поиска от заинтересованите държави членки допълнителна информация.

5.   Ако бъде счетено за необходимо за извършване на оценка на искането, Комисията може да поиска от заинтересованите държави членки допълнителна информация относно броя на поисканите разрешения за риболов, очаквания улов, зоната и периода на риболов.

6.   При липса на интерес към неизползваните възможности за риболов от страна на държавите членки, на които е разпределена част от възможностите за риболов, Комисията може да отправи покана за изразяване на интерес до всички държави членки. Дадена държава членка може да съобщи своя интерес към неизползваните възможности за риболов в съответствие с условията, посочени в параграф 4.

6.   Ако до края на десетдневния срок държавите членки, на които е разпределена част от възможностите за риболов, не са изразили интерес към неизползваните възможности за риболов, Комисията може да отправи покана за изразяване на интерес до всички държави членки. Дадена държава членка може да съобщи своя интерес към неизползваните възможности за риболов в съответствие с условията, посочени в параграф 4.

7.   Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4 или 5, Комисията временно преразпределя неизползваните възможности за риболов, като прилага посочената в член 14 методика.

7.   Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4 или 5, и в тясно сътрудничество с тях Комисията преразпределя единствено на временна основа неизползваните възможности за риболов, като прилага посочената в член 14 методика.

 

7a.   Преразпределението, посочено в параграф 7, се прилага единствено през втората половина на периода на прилагане и се извършва един-единствен път през този период.

 

7б.   Комисията информира държавите членки за:

 

а)   конкретните държави членки, на които са преразпределени неизползваните възможности за риболов;

 

б)   количествата, разпределени на държавите членки, на които са преразпределени неизползваните възможности за риболов; и

 

в)   критериите за разпределение, използвани за преразпределението.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13a

 

Опростяване на процедурите за ежегодно подновяване на съществуващите разрешения за риболов през периода, през който се прилага действащо споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство

 

През периода на действие на споразуменията на Съюза за партньорство в областта на устойчивото рибарство следва да се въведат по-бързи, опростени и по-гъвкави процедури за подновяване на разрешенията на корабите, чийто статус (характеристики, знаме, собственост или спазване) не се е променил в сравнение с предходната година.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Методика на преразпределението

Методика за временно преразпределение

1.   Комисията може да определи посредством актове за изпълнение методика за преразпределяне на неизползваните възможности за риболов. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 2.

1.   Комисията може да определи посредством актове за изпълнение методика за временно преразпределяне на неизползваните възможности за риболов. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 2.

2.   По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с ограниченото време, оставащо за използване на неизползваните възможности за риболов, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 3. Тези актове остават в сила за срок, който не надвишава 6 месеца.

2.   По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с ограниченото време, оставащо за използване на неизползваните възможности за риболов, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 3. Тези актове остават в сила за срок, който не надвишава 6 месеца.

3.   При определяне на методиката за преразпределяне Комисията прилага следните критерии:

3.   При определянето на методиката за преразпределяне Комисията прилага прозрачни и обективни критерии, като взема предвид екологичните, социалните и икономическите фактори:

а)  възможностите за риболов, налични за преразпределение;

а)  възможностите за риболов, налични за преразпределение;

б)  броя на държавите членки, подали искане;

б)  броя на държавите членки, подали искане;

в)  дела, отпуснат на всяка подала искане държава членка при първоначалното разпределяне на възможностите за риболов;

в)  дела, отпуснат на всяка подала искане държава членка при първоначалното разпределяне на възможностите за риболов;

г)  досегашните улов и риболовно усилие на всяка подала искане държава членка;

г)  досегашните улов и риболовно усилие на всяка подала искане държава членка;

д)  броя, типа и характеристиките на използваните кораби и риболовни уреди;

д)  броя, типа и характеристиките на използваните кораби и риболовни уреди;

е)  съгласуваността на плана за риболов, предоставен от подалата искане държава членка, с елементите, изброени в букви а) — д).

е)  съгласуваността на плана за риболов, предоставен от подалата искане държава членка, с елементите, изброени в букви а) – д).

 

Комисията публикува своята обосновка за преразпределението.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато в протокола към дадено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство са определени месечни или тримесечни ограничения на улова или други подразделения на годишната квота, Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който се установява методика за месечно, тримесечно или друго разпределяне на съответните възможности за риболов между държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 2.

1.  Възможностите за риболов в ситуация, в която в протокола към дадено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство са определени месечни или тримесечни ограничения на улова или други подразделения на годишната квота, се разпределят между държавите членки в съответствие с годишните възможности за риболов, разпределени на държавите членки съгласно съответния правен акт на Съюза. Този принцип не се прилага, ако съответните държави членки съгласуват общи планове за риболов, в които са взети предвид месечните или тримесечните ограничения на улова или други подразделения на годишната квота.

Обосновка

Това изменение предлага по-добра система, която гарантира на държавите членки, че ще запазят своя процентен дял от месечните ограничения на улова.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Възможностите за риболов, посочени в параграф 1, се разпределят в съответствие с годишните възможности за риболов, разпределени на държавите членки съгласно съответния регламент на Съвета.

заличава се

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  от тяхната държава членка на знамето; както и

а)  от третата държава, която има суверенитет или юрисдикция върху водите, в които се провеждат дейностите; както и

Обосновка

Всяка държава членка следва да издава разрешения за риболов единствено след като третата държава е разрешила кораби да извършват риболовна дейност в нейните води, а не преди това.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  от третата държава, която има суверенитет или юрисдикция върху водите, в които се провеждат дейностите.

б)  от тяхната държава членка на знамето.

Обосновка

Всяка държава членка следва да предоставя разрешения за риболов единствено след като третата държава е разрешила кораби да извършват риболовна дейност в нейните води, а не преди това.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държава членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности, извършвани във водите на трета държава, ако протоколът към дадено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, обхващащо въпросните води, не е било в сила по отношение на съответната трета държава най-малко през трите предходни години.

 

В случай на подновяване на протокола разрешението за риболов се отнема автоматично от датата на влизане в сила на въпросния протокол.

Обосновка

Под „неизползвани споразумения“ се подразбират споразуменията за партньорство в областта на рибарството, приети от държави, без към тях да има протокол в сила поради структурни причини или поради стечение на обстоятелствата. Като се има предвид, че проблемът с неизползваните споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство все още не е разрешен, ЕС следва да предложи решение, чрез което при определени условия в тези случаи да бъде възможно да се предоставят преки разрешения за риболов.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Условия за издаването на разрешения за риболов от държавите членки на знамето

Условия за издаването на разрешения за риболов от държавите членки на знамето

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности, извършвани във водите на трети държави извън рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство само ако:

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности, извършвани във водите на трети държави извън рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство само ако:

а)  няма действащо споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство със съответната трета държава, или действащото споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство предвижда изрично възможността за преки разрешения;

а)  няма действащо споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство със съответната трета държава;

б)  са изпълнени критериите за допустимост, установени в член 5;

б)  са изпълнени критериите за допустимост, установени в член 5;

 

ба)  има излишък от допустим улов, както се изисква в член 62, параграф 2 от Конвенцията на ООН по морско право;

в)  операторът е предоставил всички следни документи и данни:

в)  операторът е предоставил всички следни документи и данни:

 

–  копие от приложимото законодателство в областта на рибарството, предоставено на оператора от крайбрежната държава;

–  писмено потвърждение от третата държава, издадено в резултат на дискусиите между оператора и третата държава, относно условията за предвиденото пряко разрешение, с което на оператора се предоставя достъп до риболовните ресурси на третата държава, включително срока, условията и възможностите за риболов, изразени като ограничения на риболовното усилие или на улова;

–  валидно разрешение за риболов, предоставено от третата държава за предложените риболовни дейности и съдържащо условията за достъп до риболовните ресурси, включително срока, условията и възможностите за риболов, изразени като ограничения на риболовното усилие или на улова;

–  доказателство за устойчивостта на планираните риболовни дейности, въз основа на:

–  доказателство за устойчивостта на планираните риболовни дейности, въз основа на:

•  научна оценка, предоставена от третата държава и/или от регионална организация за управление на рибарството; както и

•  научна оценка, предоставена от третата държава и/или от регионална организация за управление на рибарството и/или от регионален орган в областта на рибарството с научна компетентност, признат от Комисията; както и

•  проверка на посочената оценка от държавата членка на знамето въз основа на оценката, извършена от нейния национален научен институт;

•  в случай на оценка от страна на третата държава – проверка на посочената оценка от държавата членка на знамето въз основа на оценката, извършена от нейния национален научен институт, или по целесъобразност от научния институт на държава членка, компетентен по въпросните риболовни дейности;

  копие от законодателството на третата държава в областта на рибарството;

 

–  номер на служебна банкова сметка при държавна банка за плащането на всички такси; както и

–  номер на служебна банкова сметка при държавна банка за плащането на всички такси; както и

г)  в случай че ще се извършва риболов на видове, управлявани от регионална организация за управление на рибарството — само ако третата държава е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна в тази организация.

г)  в случай че ще се извършва риболов на видове, управлявани от регионална организация за управление на рибарството – само ако третата държава е договаряща страна или сътрудничеща недоговаряща сътрудничеща страна в тази организация.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

Член 19

Управление на преките разрешения

Управление на преките разрешения

1.  След като държавата членка на знамето е издала разрешение за риболов, тя изпраща на Комисията съответната информация, посочена в приложения 1 и 2 и в член 18.

1.  След като държавата членка на знамето е установила, че изискването по член 18 се спазва, тя изпраща на Комисията съответната информация, посочена в приложението и в член 18.

2.   Ако Комисията не поиска допълнителна информация или обосновки в рамките на 15 календарни дни от предаването на информацията, посочена в параграф 1, държавата членка на знамето уведомява оператора, че той може да започне съответните риболовни дейности, при условие че му е издадено и прякото разрешение от третата държава.

2.   Комисията разглежда предварително информацията, посочена в параграф 1. Тя може да поиска допълнителна информация или обосновки относно информацията, посочена в параграф 1, в срок от 15 дни.

3.   Ако след искането на допълнителна информация или обосновки съгласно параграф 2 Комисията установи, че условията на член 18 не са изпълнени, в срок от два месеца след получаване на цялата необходима информация или обосновки тя може да възрази срещу предоставянето на разрешението за риболов.

3.   Ако след искането на допълнителна информация или обосновки съгласно параграф 2 Комисията установи, че условията на член 18 не са изпълнени, в срок от един месец след първоначалното получаване на необходимата информация или обосновки тя може да възрази срещу предоставянето на разрешението за риболов.

 

3a.   Независимо от параграфи 1 – 3, ако разрешение за риболов се подновява в срок от не повече от две години от издаването на първоначалното разрешение при същия ред и същите условия, одобрени в първоначалното разрешение, държавата членка, след като установи, че условията по член 18 се спазват, може да издаде разрешението пряко и тя уведомява незабавно Комисията за това. Комисията разполага с 15 дни, ако желае да възрази, следвайки процедурата, предвидена в член 7.

4.   Ако дадена трета държава уведоми Комисията, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме пряко разрешение за риболовен кораб на Съюза, Комисията съответно уведомява държавата членка на знамето.

4.   Ако дадена трета държава уведоми Комисията, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме пряко разрешение за риболовен кораб на Съюза, Комисията съответно незабавно уведомява държавата членка на знамето, която на свой ред уведомява собственика на кораба.

5.   Ако дадена трета държава уведоми държавата членка на знамето, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме пряко разрешение за риболовен кораб на Съюза, държавата членка на знамето съответно уведомява Комисията.

5.   Ако дадена трета държава уведоми държавата членка на знамето, че е взела решение да издаде, откаже, прекрати временно или да отнеме пряко разрешение за риболовен кораб на Съюза, държавата членка на знамето съответно незабавно уведомява Комисията и собственика на кораба.

6.   Операторът предоставя на държавата членка на знамето копие от окончателните условия, уговорени между него и третата държава, включително копие от прякото разрешение.

6.   Операторът предоставя на държавата членка на знамето копие от окончателните условия, уговорени между него и третата държава, включително копие от прякото разрешение.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20a

 

Изпълнение на международните ангажименти на Европейския съюз в рамките на РОУР

 

С оглед на изпълнението на международните ангажименти на Съюза в рамките на РОУР и в съответствие с целите, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, Съюзът насърчава извършването на периодични оценки на резултатите от независими органи и изпълнява активна роля по отношение на създаването и укрепването на комитети за прилагане във всички РОУР, в които той е договоряща страна. По-специално тя гарантира, че тези комитети за прилагане извършват общ надзор на прилагането на външната политика в областта на рибарството и на мерките, определени в рамките на РОУР.

Обосновка

Целта е да се припомнят международните ангажименти на Европейския съюз в рамките на РОУР.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  Съюзът е договаряща страна в регионалната организация за управление на рибарството;

Обосновка

ЕС следва да бъде договаряща страна, ако неговите кораби извършват дейност.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  са включени в съответния регистър или списък на регионалната организация за управление на рибарството; както и

б)  са включени в съответния регистър или списък с корабите с разрешение за риболов на регионалната организация за управление на рибарството; както и

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 23

Член 23

Регистрация от регионални организации за управление на рибарството

Регистрация от регионални организации за управление на рибарството

1.   Държавата членка на знамето изпраща на Комисията списъка (списъците) на корабите, за които е издала разрешение за риболовни дейности в рамките на регионална организация за управление на рибарството.

1.   Държавата членка на знамето изпраща на Комисията списъка (списъците) на риболовните кораби съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1380/2013, които осъществяват дейност и които, по целесъобразност, поддържат свързан с дейността си регистър на улова, и за които тя е издала разрешение за риболовни дейности в рамките на регионална организация за управление на рибарството.

2.   Посоченият(ите) в параграф 1 списък (списъци) се съставя(т) съгласно изискванията на регионалната организация за управление на рибарството и се придружават от информацията в приложения 1 и 2.

2.   Посоченият(ите) в параграф 1 списък (списъци) се съставя(т) съгласно изискванията на регионалната организация за управление на рибарството и се придружават от информацията в приложението.

3.   Комисията може да поиска от държавата членка на знамето всякаква допълнителна информация, която счита за необходима.

3.   Комисията може да поиска от държавата членка на знамето всякаква допълнителна информация, която счита за необходима, в срок от 10 дни след получаване на списъка, посочен в параграф 1. Тя обосновава всяко подобно искане.

4.   Когато е убедена, че са изпълнени условията по член 22, Комисията изпраща списъка (списъците) на корабите с разрешение за риболов до регионалната организация за управление на рибарството.

4.   Когато е убедена, че са изпълнени условията по член 22, в срок от 15 дни след получаване на списъка, посочен в параграф 1, Комисията изпраща списъка (списъците) на корабите с разрешение за риболов до регионалната организация за управление на рибарството.

5.   Ако регистърът или списъкът на регионалната организация за управление на рибарството не е със свободен достъп, Комисията уведомява държавата членка на знамето за включените в него кораби.

5.   Ако регистърът или списъкът на регионалната организация за управление на рибарството не е със свободен достъп, Комисията разпространява списъка на корабите с разрешение за риболов сред държавите членки, участващи в съответните риболовни дейности.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 24

Член 24

Приложно поле

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза с обща дължина над 24 метра в открито море.

Настоящата глава се прилага за риболовните дейности, извършвани в открито море.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са получили разрешение за риболов, издадено от своята държава членка на знамето; както и

а)  са получили разрешение за риболов, издадено от държавата членка на знамето на кораба въз основа на научната оценка на устойчивостта на предложените риболовни дейности, която е била потвърдена от нейния научен институт или по целесъобразност от научния институт на държавата членка, компетентен по въпросните риболовни дейности; както и

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности в открито море само ако са изпълнени критериите за допустимост по член 5.

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности в открито море само ако:

 

а)   са изпълнени критериите за допустимост по член 5;

 

б)   планираните риболовни дейности:

 

-   се основават на екосистемен подход при управление на рибарството съгласно определението в член 4, точка 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; както и

 

-   са в съответствие с научна оценка, в която се взема под внимание опазването на живите морски ресурси и морските екосистеми и която е изготвена от националния научен институт на държавата членка на знамето.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 27

Член 27

Уведомяване на Комисията

Уведомяване на Комисията

Най-малко 15 календарни дни преди началото на планираните риболовни дейности в открито море държавата членка на знамето уведомява Комисията за разрешението за риболов, като предоставя информацията в приложения 1 и 2.

Най-малко 8,5 календарни дни преди началото на планираните риболовни дейности в открито море държавата членка на знамето уведомява Комисията за разрешението за риболов, като предоставя информацията, посочена в приложението.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

Член 28

Принципи

Принципи

1.   Риболовните кораби на Съюза не могат да извършват риболовни дейности по силата на споразумения за чартър, ако е в сила споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, освен ако в това споразумение е предвидено друго.

1.   Риболовните кораби на Съюза не могат да извършват риболовни дейности по силата на споразумения за чартър, ако е в сила споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

2.   Риболовните кораби на Съюза не могат да извършват риболовни дейности по силата на повече от едно споразумение за чартър едновременно или да се занимават с под-чартиране.

2.   Риболовните кораби на Съюза не могат да извършват риболовни дейности по силата на повече от едно споразумение за чартър едновременно или да се занимават с под-чартиране.

 

2а.   Корабите на Съюза извършват дейност по силата на споразумения за чартър във води под егидата на дадена регионална организация за управление на рибарството единствено ако държавата, на която корабът е предоставен по силата на споразумението за чартър, е договоряща страна в тази организация.

3.   Чартиран кораб на Съюза не може да използва възможностите за риболов на своята държава членка на знамето. Уловът на чартиран кораб се приспада от възможностите за риболов на чартиращата държава.

3.   Чартиран кораб на Съюза не може да използва възможностите за риболов на своята държава членка на знамето по време на периода на чартирането. Уловът на чартиран кораб се приспада от възможностите за риболов на чартиращата държава.

 

3a.   Никоя разпоредба в настоящия регламент не ограничава отговорността на държавата членка на знамето по отношение на нейните задължения съгласно международното право, Регламент (ЕО) № 1224/2009, Регламент (ЕО) № 1005/2008 или други разпоредби на общата политика в областта на рибарството, включително изискванията за докладване.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  споразумението за чартър е посочено в разрешението за риболов.

б)  подробностите от споразумението за чартър са посочени в разрешението за риболов, включително срокът на действие, възможностите за риболов и риболовната зона.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако на борда на риболовен кораб на Съюза се събират данни в рамките на програма за наблюдение, операторът на кораба изпраща тези данни на своята държава членка на знамето.

Ако на борда на риболовен кораб на Съюза се събират данни в рамките на програма за наблюдение в съответствие със законодателството на Съюза или на регионалната организация за управление на рибарството, операторът на кораба изпраща тези данни на своята държава членка на знамето.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 31

Член 31

Информиране на трети държави

Информиране на трети държави

1.   Когато извършва риболовни дейности в съответствие с настоящия дял и ако е предвидено в споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с третата държава, операторът на риболовен кораб на Съюза изпраща съответните декларации за улова и декларации за разтоварване до третата държава, а копие от тях — до своята държава членка на знамето.

1.   Когато извършва риболовни дейности в съответствие с настоящия дял, операторът на риболовен кораб на Съюза изпраща съответните декларации за улова и декларации за разтоварване както до своята държава членка на знамето, така и до третата държава.

2.   Държавата членка на знамето оценява съответствието на данните, изпратени на третата държава съгласно параграф 1, с данните, които е получила съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Държавата членка на знамето оценява съответствието на данните, изпратени на третата държава съгласно параграф 1, с данните, които е получила съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009. Ако се установи несъответствие на данните, държавата членка разследва дали това несъответствие се дължи на ННН риболовни дейности по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и предприема целесъобразни действия съгласно членове 43 и 47 от този регламент.

3.   Неизпращането на декларации за улова и декларации за разтоварване до третата държава, посочена в параграф 1, се счита за тежко нарушение за целите на прилагането на санкции и други мерки, предвидени в общата политика в областта на рибарството. Тежестта на нарушението се определя от компетентния орган на държавата членка, като се вземат предвид критерии като естеството на щетите, тяхната стойност, икономическото положение на нарушителя и степента на нарушението или неговото повтаряне.

3.   Неизпращането на декларации за улова и декларации за разтоварване до третата държава, посочена в параграф 1, се счита за тежко нарушение за целите на прилагането на санкции и други мерки, предвидени в общата политика в областта на рибарството. Тежестта на нарушението се определя от компетентния орган на държавата членка, като се вземат предвид критерии като естеството на щетите, тяхната стойност, икономическото положение на нарушителя и степента на нарушението или неговото повтаряне.

Изменение    63

Предложение за регламент

Дял IІІ – Член 31 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 31a

 

Изисквания за членство в РОУР

 

Риболовните кораби на трета държава могат да извършват риболов във водите на Съюза на запаси, управлявани от РОУР, единствено ако третата държава е договаряща страна в тази РОУР.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Риболовните кораби на трети държави могат да извършват риболовни дейности във водите на Съюза само ако са получили разрешение за риболов, издадено от Комисията.

1.  Риболовните кораби на трети държави могат да извършват риболовни дейности във водите на Съюза единствено ако са получили разрешение за риболов, издадено от Комисията. Те получават такова разрешение единствено ако отговарят на критериите за допустимост, посочени в член 5.

Обосновка

Ако корабите на ЕС, които извършват риболовни дейности в чуждестранни води, трябва да отговарят на определени критерии, то тогава тези критерии следва да се прилагат и за корабите на трети държави, които извършват риболов в ЕС.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Риболовните кораби на трети държави с разрешение за риболов във водите на Съюза трябва да спазват правилата, уреждащи риболовните дейности на корабите на Съюза в риболовната зона, в която извършват дейност, както и разпоредбите в съответното споразумение в областта на рибарството.

2.  Корабите на трети държави с разрешение за риболов във водите на Съюза трябва да спазват правилата за контрол, регулиращи риболовните дейности на корабите на Съюза в риболовната зона, в която извършват дейност. Ако разпоредбите в съответното споразумение в областта на рибарството са различни, разпоредбите се посочват изрично или в това споразумение, или чрез правила, съгласувани с третата държава, прилагаща споразумението.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 33

Член 33

Условия за разрешения за риболов

Условия за разрешения за риболов

На риболовен кораб на трета държава Комисията може да издаде разрешение за риболовни дейности във водите на Съюза само ако:

На риболовен кораб на трета държава Комисията може да издаде разрешение за риболовни дейности във водите на Съюза единствено ако:

 

-a)  има излишък от допустим улов, който би покрил предложените възможности за риболов, както се изисква в член 62, параграфи 2 и 3 от Конвенцията на ООН по морско право;

а)  информацията в приложения 1 и 2 относно риболовния кораб и свързания(ите) с него помощен(ни) кораб(и) е пълна и точна; риболовният кораб и свързания(ите) с него помощен(ни) кораб(и) имат ММО номер;

а)  информацията в приложението относно риболовния кораб и свързания(ите) с него помощен(ни) кораб(и) е пълна и точна; риболовният кораб и свързания(ите) с него помощен(ни) кораб(и) имат ММО номер, ако това се изисква съгласно законодателството на Съюза;

б)  на оператора и риболовния кораб не са били наложени санкции за извършено тежко нарушение по силата на националното право на държавата членка съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета по време на 12-те месеца преди подаването на заявлението за разрешение за риболов;

б)  на капитана на риболовния кораб, както и на въпросния риболовен кораб, не са били наложени санкции за извършено тежко нарушение по време на 12-те месеца преди подаването на заявлението за разрешение за риболов;

в)  риболовният кораб не е включен в списък на кораби, извършващи ННН риболов, и/или третата държава не е определена като несътрудничеща държава или включена в списък на такива държави съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и не е определена като държава, позволяваща неустойчив риболов, съгласно Регламент (ЕС) № 1026/2012;

в)  риболовният кораб не е включен в списък на кораби, извършващи ННН риболов, приет от трета държава, от регионална организация за управление на рибарството или от Съюза съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, и/или третата държава не е определена като несътрудничеща държава или включена в списък на такива държави съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и не е определена като държава, позволяваща неустойчив риболов, съгласно Регламент (ЕС) № 1026/2012;

г)  риболовният кораб е допустим за издаване на разрешение съгласно споразумението в областта на рибарството със съответната трета държава и, когато е приложимо, е включен в списъка на корабите в рамките на посоченото споразумение.

г)  риболовният кораб е допустим за издаване на разрешение съгласно споразумението в областта на рибарството със съответната трета държава и, когато е приложимо, е включен в списъка на корабите в рамките на посоченото споразумение.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Комисията може да откаже издаването на разрешение, да прекрати временно действието му или да го отнеме, ако е настъпила съществена промяна на обстоятелствата, или когато висши политически причини, например по отношение на международните стандарти за правата на човека или на борбата срещу незаконния, недеклариран или нерегулиран риболов, оправдават такива мерки, или когато Съюзът е решил — по една от посочените причини или по друга висша политическа причина — временно да прекрати или да прекъсне връзките със съответната трета държава.

2.   Комисията може да откаже издаването на разрешение, да прекрати временно действието му или да го отнеме:

 

а)    в случаи, свързани, наред с другото, с международните стандарти за правата на човека;

 

 

б)   по наложителни причини за спешност във връзка със сериозен риск за устойчивата експлоатация и устойчивото управление и опазване на морските биологични ресурси;

 

в)   ако е необходимо да се предотврати тежко нарушение съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета или член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета във връзка с незаконен, недеклариран или нерегулиран риболов; или

 

г)   когато по една от посочените причини или по друга висша политическа причина Съюзът е решил временно да прекрати или да прекъсне връзките със съответната трета държава.

 

Комисията незабавно уведомява третата държава, ако в съответствие с първия параграф откаже издаването на разрешение, прекрати временно неговото действие или го отнеме.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато установи, че дадена трета държава е превишила квотите, които са ѝ били разпределени за конкретен запас или група запаси, Комисията извършва приспадане от квотите, отпуснати на тази държава за този запас или тази група запаси за следващите години.

1.  Когато установи, че дадена трета държава е превишила квотите, които са ѝ били разпределени за конкретен запас или група запаси, Комисията извършва приспадане от квотите, отпуснати на тази държава за този запас или тази група запаси за следващите години. Размерът на приспаднатите квоти е в съответствие с член 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 39

Член 39

Регистър на Съюза на разрешенията за риболов

Регистър на Съюза на разрешенията за риболов

1.   Комисията създава и поддържа електронен регистър на Съюза за разрешенията за риболов, който се състои от зона със свободен достъп и зона с ограничен достъп. Този регистър:

1.   Комисията създава и поддържа електронен регистър на Съюза за разрешенията за риболов, който съдържа всички разрешения за риболов, издадени в съответствие с дял II и дял III, и който се състои от зона със свободен достъп и зона с ограничен достъп. Този регистър:

а)   съдържа цялата информация в приложения 1 и 2 и показва статуса на всяко разрешение в реално време;

а)   съдържа цялата информация, посочена в приложението, и показва статуса на всяко разрешение в реално време;

б)  се използва за обмен на данни и информация между Комисията и държавите членки; както и

б)  се използва за обмен на данни и информация между Комисията и държавите членки; както и

в)  се използва само за целите на устойчивото управление на риболовните флотове.

в)  се използва само за целите на устойчивото управление на риболовните флотове.

2.   Списъкът на разрешенията за риболов в регистъра е публично достъпен и съдържа всички следни данни:

2.   Списъкът на разрешенията за риболов в регистъра е публично достъпен и съдържа всички следни данни:

а)  име и знаме на кораба;

а)  име и знаме на кораба, както и неговия номер в CFR и неговия номер по ММО, ако това се изисква от законодателството на Съюза;

 

aa)  име, град и държава на пребиваване на собственика на дружеството и на действителния собственик;

б)  вид разрешение; както и

б)  вид разрешение, включително възможности за риболов; както и

в)  период и зона, в които риболовната дейност е разрешена (начална и крайна дата; риболовна зона).

в)  период и зона, в които риболовната дейност е разрешена (начална и крайна дата; риболовна зона).

3.   Държавите членки използват регистъра, за да предават на Комисията разрешения за риболов и да актуализират данните в него, както се изисква съгласно членове 12, 19, 23 и 27.

3.   Държавите членки използват регистъра, за да предават на Комисията разрешения за риболов и да актуализират данните в него, както се изисква съгласно членове 12, 19, 23 и 27.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С оглед на функционирането на регистъра на Съюза на разрешенията за риболов и с оглед на спазването от държавите членки на техническите изисквания за предаване на данните Комисията оказва техническо съдействие на съответните държави членки. За тази цел тя подпомага националните органи при предаването на информацията, която операторите са задължени да предоставят за всеки вид разрешение, и в срок до ... [шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент] разработва информационно приложение за държавите членки, с цел те да могат да предават автоматично и в реално време на регистъра на Съюза на разрешенията за риболов данните относно разрешенията за риболов и характеристиките на корабите.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С оглед на техническата и финансовата подкрепа за предаването на информацията държавите членки могат да получават финансова помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство съгласно член 76, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(2).

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията или определеният от нея орган може в рамките на споразумения за рибарство, сключени между Съюза и трети държави, и в рамките на регионални организации за управление на рибарството или подобни организации в областта на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна, да съобщава съответна информация относно неспазване на правилата на настоящия регламент или относно тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и в член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, на други страни по тези споразумения или организации, при условие че има съгласие от страна на държавата членка, която е предоставила информацията, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.  Комисията или определеният от нея орган може в рамките на споразумения за рибарство, сключени между Съюза и трети държави, и в рамките на регионални организации за управление на рибарството или подобни организации в областта на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или сътрудничеща недоговаряща страна, да съобщава съответна информация относно неспазване на правилата на настоящия регламент или относно тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и в член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, на други страни по тези споразумения или организации, при условие че има съгласие от страна на държавата членка, която е предоставила информацията, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Правилният термин.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    74

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    75

Предложение за регламент

Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    76

Предложение за регламент

Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение IIa

 

Списък на информацията, която трябва да се предоставя за издаване на разрешение за риболов

 

* задължителни полета (точки 22 – 25 и 28 – 48 може да не се попълват, ако информацията може да бъде извлечена автоматично от регистъра на флота на Съюза въз основа на номера в този регистър (CFR) или номера по ММО)

 

I

ЗАЯВИТЕЛ

 

1

Идентификационен номер на кораба (номер по ММО, номер в CFR и т.н.)

 

2

Име на кораба

 

3

Наименование на стопанския субект*

 

4

Адрес на електронната поща*

 

5

Адрес

 

6

Факс

 

7

Данъчен номер (SIRET, NIF…)*

 

8

Телефон

 

9

Име на собственика

 

10

Адрес на електронната поща*

 

11

Адрес

 

12

Факс

 

13

Телефон

 

14

Наименование на сдружението или представителя на стопанския субект*

 

15

Адрес на електронната поща*

 

16

Адрес

 

17

Факс

 

18

Телефон

 

19

Име(на) на капитана(ите)*

 

20

Адрес на електронната поща*

 

21

Гражданство*

 

22

Факс

 

23

Телефон

 

II

РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ, ЗА КОЯТО СЕ ИСКА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ

 

Вид разрешение (споразумение в областта на рибарството, пряко разрешение, РОУР, открито море, чартиране, помощен кораб)

 

24

Вид на кораба (код по ФАО)*

 

25

Вид на риболовния уред (код по ФАО)*

 

26

Риболовни зони (код по ФАО)*

 

27

Целеви вид(ове), код по ФАО или риболовна категория (споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР))*

 

28

Поискан период на разрешение (начална и крайна дата)

 

29

Регистрационен номер в РОУР* (ако е известен)

 

30

Списък на помощните кораби: име / номер по ММО / номер в CFR

 

III

ЧАРТИРАНЕ

 

31

Кораб, който извършва дейност в рамките на споразумение за чартиране*: Да / Не

 

32

Вид на споразумението за чартиране

 

33

Срок на чартирането (начална и крайна дата)*

 

34

Възможности за риболов (в тонове), предоставени на кораба в рамките на споразумение за чартиране*

 

35

Трета държава, която предоставя възможности за риболов на кораба в рамките на споразумение за чартиране*

(1)

OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 116.

(2)

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г., стp. 1).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Режимът за контрол на ЕС според общата политика в областта на рибарството (ОПОР) включва три основни стълба – Регламента за контрол (Регламент № 1224/2009), Регламента за ННН (Регламент № 1005/2008) и по-малко познатия регламент относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността (Регламент № 1006/2008).

Последният регламент е от 2008 г. и се отнася до три вида риболовни дейности. Той определя условията и процедурите за издаването на разрешения на кораби на ЕС, които извършват дейност или в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, или в рибни стопанства, регулирани от регионални организации за управление на рибарството. Регламентът относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността урежда също издаването от страна на Комисията на разрешения за кораби, които не са на Съюза, но извършват дейност във води на Съюза.

Предложението на Комисията за преразглеждане на този важен регламент е навременно поради редица причини. Реформата на ОПОР добави отделна глава относно външното измерение и това следва да бъде отразено в разпоредбите на ОПОР. Сега Съюзът трябва да „гарантира, че неговите риболовни дейности извън водите на Съюза се основават на същите принципи и стандарти като тези, предвидени в приложимото право на Съюза относно“ ОПОР, и същевременно да „насърчава условията на равнопоставеност между операторите от Съюза и операторите от трети държави“(1).

Освен това, „риболовните кораби на Съюза улавят единствено излишъка от допустимия улов, посочен в член 62, параграфи 2 и 3 от Конвенцията на ООН по морско право и определен по ясен и прозрачен начин въз основа на най-добрите налични научни становища и обменената между Съюза и съответната трета държава относима информация относно общото риболовно усилие, упражнявано от всички флотове върху засегнатите запаси“(2).

Понятието „излишък на запасите“ се отнася до рибата, която може да бъде уловена по устойчив начин във водите на крайбрежна държава, но която тази държава не лови често поради липса на риболовен капацитет да го направи. ОПОР се прилага и за граждани на държави членки(3) със специфични изисквания, включени в Регламента за ННН(4).

Затова е целесъобразно Регламентът относно разрешения за риболовни дейности да бъде съответно преразгледан.

Освен това международната правна рамка също отбеляза напредък с ново задължително споразумение относно мерките на пристанищната държава, доброволни насоки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие за отговорностите на държавата на знамето, както и, през последната година, консултативно становище от страна на Международния трибунал по морско право(5), което изяснява отговорностите на ЕС като държава на знамето за риболовните дейности на кораби на държави членки от него.

Накрая, както беше посочено преди (докладът на Льовин относно външното измерение в реформата (A7-0290/2012) и докладът на Енгстрьом относно общите правила с оглед на прилагането на външното измерение (A8-0052/2016)), участието на кораби на ЕС извън водите на ЕС не се ограничава с дейностите, регламентирани от настоящия регламент относно разрешения за риболовни дейности (двустранни споразумения и риболов в рамките на РОУР). Собствениците на кораби могат да имат частни споразумения или споразумения за чартър за извършване на риболов във водите на трети държави, с които не е сключено споразумение за партньорство в областта на рибарството, или в открито море, което е извън обхвата на регионалните организации за управление на рибарството. Въпреки че мрежата на регионалните организации за управление на рибарството се разраства на световно равнище, все пак някои важни рибни стопанства все още не се управляват в рамките на международните правила на такава организация. Фактът, че съществуващият регламент относно разрешения за риболовни дейности не успя да обхване тези видове дейности на флота, беше сериозен недостатък.

Затова следва да се приеме с голямо удовлетворение предложението на Комисията за преразглеждане на Регламента относно разрешения за риболовни дейности (чиято формулировка следва да се промени на устойчиво управление на външните риболовни флотове). То вече беше приветствано от Консултативния съвет на ЕС в областта на далечното плаване в неговата позиция във връзка с Регламента относно разрешения за риболовни дейности като по-ефективен механизъм за обхващане на дейностите на всички кораби под знамето на държава – членка на ЕС, при извършване на дейност извън водите на Съюза, чрез налагане на общи критерии за допустимост за тези кораби – така се допринася за установяването на равнопоставеност за операторите от ЕС и се изясняват процедурите за издаване на разрешения. Важно е да се отбележи, че частните споразумения и споразуменията за чартър няма да бъдат включени. Както преди, самата Комисия ще бъде отговорна за издаването на разрешения за кораби от държави, които не са членки на ЕС, когато те извършват риболов във води на ЕС в рамките на споразуменията за реципрочен достъп.

Флотът на ЕС за далечен риболов е важен компонент от общия флот с принос към заетостта и доставките на риба на пазара на ЕС. Обхватът му на дейност са световните океани и в много случаи той представлява най-видимият израз на общата политика в областта на рибарството. Флотът трябва да бъде разглеждан като „добър посланик“ на ЕС. През последните години се наблюдаваха много подобрения в разпоредбите на ОПОР с оглед на външния флот и това предложение на Комисията до голяма степен ще послужи за консолидирането на успехите, постигнати в миналото, както и за тяхното разгръщане към нови части от флота.

В отговор на въпроси, поставени от Подрегионалната комисия по рибно стопанство, консултативното становище на Международния трибунал по морско право потвърди, че тъй като опазването и управлението на ресурсите на морето в рамките на ОПОР са от изключителната компетентност на Съюза, Съюзът също така носи отговорност за съответствието на дейностите на корабите, които плават под знаме на държава от ЕС, с мерките за опазване на крайбрежната държава и че той следва да гарантира, че тези кораби не участват в ННН риболов. Консултативното становище подчертава дължимата грижа, която Съюзът трябва да извършва в това отношение. Затова е целесъобразно ЕС да поеме контрол над разрешенията за външния флот. Това беше подкрепено от Европейския икономически и социален комитет, който в своето становище във връзка с Регламента относно разрешения за риболовни дейности подчерта, че ролята на Европейската комисия като пазител на договорите е да проверява валидността на разрешенията, основани на критериите за допустимост, като така гарантира, че държавите членки изпълняват своите задължения. Това допълнително ще подобри последователността в управлението на флотовете в далечни води.

Настоящото предложение е сложно и неизбежно в него има разпоредби, които са навременни и балансирани, както и такива, в които идеите на Комисията се нуждаят от известно подобрение.

Основната структура на предложението е правилна, защото включва всички видове дейности на корабите на ЕС, които извършват риболов в чужбина, и също така налага съгласувани критерии за допустимост. Освен това то предвижда създаването на обща база данни за всички кораби. От друга страна, процедурите и сроковете, които предлага Комисията за различните видове разрешения, не са толкова ясни и съгласувани, колкото биха могли да бъдат.

Позиция на докладчика

Предложени са редица изменения с цел подобряване и изясняване на предложението. Те включват:

Член 7 (общи разпоредби за всички разрешения) – Комисията предлага самата тя да получи правото да отнеме разрешение на кораб поради „висши политически причини“, но тази обосновка е твърде неясна. С цел да се ограничи по-тясно правото на Комисията в това отношение е предложено разяснение в съответствие със становището на Европейския икономически и социален комитет.

Член 12 (разрешения съгласно споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство) – Изглежда, че Комисията си предоставя неограничен срок от време за препращане на искания за разрешения към трети държави в рамките на споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство. Това трябва да бъде ясно ограничено, за да се избегне прекомерната несигурност за собствениците на кораби.

Член 18 (преки разрешения) – Макар че е добра идея да се изисква от оператора на кораба да предоставя научни доказателства за устойчивостта на риболовната дейност, която е предложена в рамките на частно споразумение с трета държава, собственикът на кораба не следва да носи отговорност за събирането и представянето на законодателството на тази държава в областта на рибарството. По-разумно е това да бъде направено от службите на Комисията в третата държава. Целесъобразно е също така да бъдат предоставени някои допълнителни подробности относно планираните дейности.

Член 19 (преки разрешения) – Срокът, предложен от Комисията, отново е твърде дълъг. Направено е предложение той да бъде скъсен.

Член 21 (регионални организации за управление на рибарството) – Комисията съвсем правилно предлага трети държави, с които ЕС има двустранно споразумение, да следва да бъдат договарящи страни в съответната регионална организация за управление на рибарството, тъй като както държавата на знамето, така и крайбрежната държава имат отговорности, което се посочва в консултативното становище на Международния трибунал по морско право. С оглед на последователността, ако кораб от ЕС желае да участва в риболовна дейност, управлявана от регионална организация за управление на рибарството, от Съюза следва да се изисква да се придържа към условията на тази организация.

Член 23 (регионални организации за управление на рибарството) – И тук срокът за препращане на списъка с кораби на ЕС с разрешение за риболовна дейност на регионална организация за управление на рибарството не е определен. Предложен е ясен краен срок за действие от страна на Комисията.

Член 25 (риболовна дейност в открито море) – Комисията има основания да очаква научна оценка, която да демонстрира устойчивостта на дейностите, предложени в рамките на частни споразумения (вж. член 18), и подобно изискване следва да съществува за кораби, които желаят да извършват риболовна дейност в открито море извън обхвата на регионална организация за управление на рибарството.

Член 31 (задължения за докладване) – От кораб, който извършва дейност във водите на трета държава в рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство или в рамките на частно споразумение, следва да бъде изискано да изпраща данни за своя улов и други подходящи данни пряко както на държавата членка на знамето, така и на крайбрежната държава. Подобна прозрачност може само да помогне на крайбрежната държава да проследява изпълнението на своето споразумение.

Член 39 (регистър на разрешенията за риболов) – С цел подобряване на прозрачността следва да бъдат добавени няколко допълнителни вида информация към частта от регистъра със свободен достъп.

Заключения

Комисията е представила добро предложение, което ще доведе до необходими подобрения в управлението на флота на ЕС за далечен риболов. То ще създаде равнопоставеност за всички риболовни дейности, извършвани под знаме на държава – членка на ЕС, и ще гарантира, че ЕС изпълнява своите отговорности както като държава на знамето, така и като държава членка, в която се намира действителният собственик на плавателния съд. По-конкретно може да се отбележи с особено удовлетворение, че предложението отговаря и на много от въпросите, повдигнати в по-ранния доклад на Енгстрьом относно външното измерение на ОПОР (A8-0052/2016), чрез въвеждане на подходящите правни изисквания в ОПОР. Докладът също отбеляза, че ЕС следва да популяризира своите екологични и социални стандарти в международен план, като използва своето влияние в регионалните организации за управление на рибарството, както и посредством мрежата на ЕС от споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

В качеството си на един от основните участници в световния риболов ЕС трябва да служи за пример и да насърчава останалите, както крайбрежни, така и отдалечени държави, да приемат и прилагат системи за управление на рибарството, които да гарантират устойчиво и равномерно използване на морските ресурси, като така се допринася за продоволствената сигурност и за бъдещето на мъжете и жените в крайбрежните общности (във и извън Европа), чийто поминък зависи от риболовната дейност.

(1)

  Регламент № 1380/2013, член 28, параграф 2, буква г).

(2)

  Регламент № 1380/2013, член 31, параграф 4.

(3)

  Регламент № 1380/2013, член 1, параграф 2, буква г).

(4)

  Регламент № 1005/2008, членове 39 и 40.

(5)

  Консултативно становище № 21 от 2 април 2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на [проектодоклада/доклада преди неговото приемане в комисията]:

Субект и/или лице

Представители на следните държави членки: Франция, Полша, Испания, Германия.

Представители на редица неправителствени организации (CFFA, WWF, Oceana, EJF, Client Earth)

Председателство на Съвета

Европейска комисия

Представители на сектора Europêche


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (2.9.2016)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

Докладчик по становище: Мария Хойбух

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията представлява преразглеждане на регламента от 2008 г., който постановява разпоредби за издаване на разрешения за риболов извън водите на ЕС, както и за кораби от държави, които не са членки на ЕС, извършващи риболов във водите на ЕС. То съставлява един от трите стълба на режима за контрол за общата политика в областта на рибарството (ОПОР), като другите два са Регламентът за контрол и Регламентът на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент за ННН риболов). Тъй като реформата на ОПОР през 2013 г. включваше за пръв път изрични разпоредби относно външното измерение на ОПОР, регламентът трябва да бъде преразгледан. Международната правна структура също се разви с новите международни промени, като например Насоките на ФАО относно отговорностите на държавата на знамето и консултативното становище на Международния трибунал по морско право (ITLOS), които следва да бъдат включени.

Съществуващият регламент обхваща единствено разрешенията за риболов за ограничена част от корабите на ЕС, извършващи риболов извън водите на ЕС – тези, които извършват риболов в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) или в риболовни зони, които са регламентирани от регионални организации за управление на рибарството (РОУР). Други риболовни дейности в далечни води, осъществявани от кораби на ЕС, като например по силата на частни споразумения между собственици на кораби от ЕС и други трети държави, не бяха обхванати, с изключение на отправен призив към държавите членки да събират всички данни, които биха могли да получат. Освен това не съществуват правила относно корабите, плаващи под знамето на ЕС, наети от оператор в друга държава.

Реформираната ОПОР уточнява, че ЕС:

„гарантира, че неговите риболовни дейности извън водите на Съюза се основават на същите принципи и стандарти като тези, предвидени в приложимото право на Съюза относно ОПР, и същевременно насърчава условията на равнопоставеност между операторите от Съюза и операторите от трети държави“;(1)

Следователно е целесъобразно Комисията да включи разпоредби, които регламентират издаването на разрешения за всички видове риболов извън ЕС.

Сред много положителните подобрения, които Комисията предлага, са следните аспекти:

•  включени са всички видове дейности на кораби на ЕС извън водите на ЕС съгласно подобни условия и правила;

•  риболовните кораби трябва да изпълняват специфични критерии за допустимост, за да получат разрешение за риболов, включително отсъствието на неотдавна наложена санкция за тежко нарушение от страна на кораба и устойчивостта на предложените дейности;

•  държавата членка на знамето трябва изрично да провери информацията, изпратена от собственика на кораба;

•  собствениците на кораби, които предлагат извършването на риболов във водите на трета държава извън обхвата на СПОУР (пряко разрешение), трябва да предоставят научна оценка, извършена от третата държава или от РОУР (по целесъобразност), която да доказва, че планираните дейности са устойчиви;

•  налагат се ограничения на наемането на кораби, плаващи под знамето на ЕС, от оператори извън ЕС;

•  ще бъде създадена обществено достъпна база данни, която посочва името и знамето на всеки кораб, който получава разрешение, както и някои подробни данни относно разрешените дейности.

Определянето на общи критерии, които трябва да бъдат спазвани от всички кораби, извършващи риболов извън ЕС, е изключително важно и следва да осигури последователност в управлението на флотовете в далечни води. В известен смисъл тези кораби са посланици на ЕС. Тъй като консултативното становище от ITLOS потвърди, че ЕС разполага с изключителна компетентност за външния флот, е правилно тези кораби да отговарят на определени минимални условия по отношение на устойчивостта и зачитането на правилата.

ЕС отдавна е сред най-прозрачните образувания в областта на риболова, що се отнася до неговите двустранни споразумения, тъй като всяко такова споразумение фигурира в интернет с подробни данни относно разходите, допустимия риболов, условията и т.н. Публична база данни ще позволи определено равнище на обществен контрол над корабите, което ще способства да се гарантира, че те спазват установените критерии.

По тази причина предложението на Комисията следва да бъде силно приветствано и заслужава да бъде подкрепено. Налице са някои процедурни въпроси, които не са съгласувани или не са достатъчно ясни, но като цяло предложението е много необходима и отлична инициатива.

При все това са необходими няколко изменения с цел изясняване или подобряване на елементи от текста.

Макар че текстът се позовава на принципа на съгласуваност на политиките за развитие и със сигурност ще допринесе за постигането му, той все пак не се позовава изрично на целите за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално ЦУР 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси“ и ЦУР 12 „Осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство“, чиято конкретна цел е намаляването на загубата на храни по веригите за производство и доставка.

При някои кораби съществува практиката на риболов през част от годината съгласно СПОУР на ЕС и впоследствие смяна на знамето към трета държава с цел провеждане на риболов извън споразумението на ЕС, понякога в едни и същи води, както при споразумението на ЕС. Това води до нелоялна конкуренция и допълнителен риболовен натиск извън рамките на това, което се счита за устойчиво. Предложението се стреми да ограничи тази практика, но е необходимо да се направи повече.

Реформата на ОПОР въведе концепцията за „излишък“ на запасите, т.е. рибата, която може да се улови по устойчив начин, но която крайбрежната държава не улавя вероятно поради липса на риболовен капацитет. Тази концепция е от ключово значение, за да се гарантира, че флотовете в далечни води не експлоатират ресурсите, които следва да бъдат разпределени приоритетно на местните риболовни общности, рибарите и жените, участващи в преработката, чието препитание зависи от нея, и по тази причина трябва да бъде включена в регламента. Именно посредством устойчив риболов от страна на местните риболовни общности третата държава може да изпълни по най-добър начин задълженията си за развитие, продоволствена сигурност и подобряване на положението на жените в сектора.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство, да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)16 и е ратифицирал Споразумението на Организацията на обединените нации от 1995 г. за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 4 август 1995 г. (Споразумение на ООН за рибните запаси)17. Посочените международни разпоредби установяват принципа за задължението на всички държави да приемат подходящи мерки за устойчивото управление на морските ресурси и да си сътрудничат за осъществяване на тази цел.

(2)  Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)16 и е ратифицирал Споразумението на Организацията на обединените нации от 1995 г. за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 4 август 1995 г. (Споразумение на ООН за рибните запаси)17. Посочените международни разпоредби установяват принципа за задължението на всички държави да приемат подходящи мерки за устойчивото управление и опазване на морските ресурси и да си сътрудничат за осъществяване на тази цел.

__________________

__________________

16 Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

16 Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

17 Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14).

17 Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  През 2014 г. всички членове на ФАО, включително Съюзът и неговите партньори от развиващите се страни, приеха с единодушие доброволните насоки за гарантиране на устойчив дребномащабен крайбрежен риболов в контекста на продоволствената сигурност и изкореняването на бедността, включително точка 5.7 от него, в която се подчертава, че дребномащабният риболов трябва да бъде надлежно взет под внимание преди с трети държави и трети страни да бъдат сключени споразумения за достъп до ресурси.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Доброволните насоки на ФАО за гарантиране на устойчив дребномащабен крайбрежен риболов в контекста на продоволствената сигурност и изкореняването на бедността изискват приемането на мерки за дългосрочно опазване и устойчиво използване на рибните ресурси, както и гарантиране на екологичната основа за производството на храни, като подчертават значението на екологичните стандарти за риболовни дейности извън водите на Съюза, което включва екосистемен подход по отношение на управлението на рибарството заедно с подхода на предпазливост, така че да се възстановяват и поддържат запасите над нивата, позволяващи максимален улов до 2015 г., когато това е възможно, и най-късно до 2020 г. за всички запаси.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На международно равнище все повече се обръща внимание на въпроса за задълженията и съответните отговорности на държавата на знамето и, по целесъобразност, на международната организация на знамето за опазването и управлението на живите ресурси в открито море съгласно UNCLOS. Същото важи и за съвместната юрисдикция на крайбрежната държава и държавата на знамето, като произтичащо от UNCLOS задължение на „дължима грижа“, и по целесъобразност, за юрисдикцията на международната организация на знамето да се осигури доброто опазване на морските биологични ресурси в морските зони под национална юрисдикция. Задължението за дължима грижа е задължението на дадена държава да извършва всички възможни действия и да полага максимални усилия за предотвратяването на незаконния риболов, което включва задължението да приеме необходимите административни мерки и мерки за правоприлагане, за да се гарантира, че риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, нейните граждани и риболовните кораби, действащи в нейните води, не участват в дейности, които биха били в нарушение на приложимите мерки за опазване и управление. Поради тези причини е важно да се организира дейността на риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза, както и свързаната с тази дейност система за управление по такъв начин, че да могат да бъдат ефикасно и ефективно изпълнени международните задължения на Съюза и да бъдат избегнати ситуации, при които Съюзът би могъл да бъде упрекнат в неправомерни в международен план действия.

(5)  На международно равнище все повече се обръща внимание на въпроса за задълженията и съответните отговорности на държавата на знамето и, по целесъобразност, на международната организация на знамето за опазването и управлението на живите ресурси в открито море съгласно UNCLOS. Същото важи и за съвместната юрисдикция на крайбрежната държава и държавата на знамето, като произтичащо от UNCLOS задължение на „дължима грижа“, и по целесъобразност, за юрисдикцията на международната организация на знамето да се осигури доброто опазване на морските биологични ресурси в морските зони под национална юрисдикция. Консултативното становище от 2 април 2015 г. на Международния трибунал по морско право (ITLOS), в отговор на въпросите, повдигнати от Подрегионалната комисия за риболова – Западна Африка, потвърди, че Съюзът носи международна отговорност пред трети страни и международни организации за дейностите на своите риболовни кораби, и че такава отговорност изисква той да действа с дължимата грижа. Задължението за дължима грижа е задължението на дадена държава да извършва всички възможни действия и да полага максимални усилия за предотвратяването на незаконния риболов, което включва задължението да приеме необходимите административни мерки и мерки за правоприлагане, за да се гарантира, че риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, нейните граждани и риболовните кораби, действащи в нейните води, не участват в дейности, които биха били в нарушение на приложимите мерки за опазване и управление. Поради тези причини и като цяло за укрепване на „синята“ икономика е важно да се организира дейността на риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза, както и свързаната с тази дейност система за управление по такъв начин, че да могат да бъдат ефикасно и ефективно изпълнени международните задължения на Съюза и да бъдат избегнати ситуации, при които Съюзът би могъл да бъде упрекнат в неправомерни в международен план действия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  По време на проведената на 25 септември 2015 г. среща на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие Съюзът се ангажира да приложи резолюцията, която съдържа заключителния документ, озаглавен „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, включително цел за устойчиво развитие 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“, както и цел за устойчиво развитие 12 „Осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство“ и техните съответни цели.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Външната политика на Съюза в областта на рибарството следва да отразява резултатите от Конференцията на Обединените нации от 2012 г. по въпросите на устойчивото развитие „Рио + 20“19, както и развитието в международен план по отношение на борбата срещу незаконната търговия с видове от дивата фауна и флора.

(6)  Външната политика на Съюза в областта на рибарството следва да отразява резултатите от Конференцията на Обединените нации от 2012 г. по въпросите на устойчивото развитие „Рио + 20“19, развитието в международен план по отношение на борбата срещу незаконната търговия с видове от дивата фауна и флора и новите цели за устойчиво развитие (17 цели за преобразуване на света, включително цел 14: животът под водата), приети през септември 2015 г. от ООН.

__________________

__________________

19 Резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации A/Res/66/288 от 27 юли 2012 г. за резултатите от Конференцията Рио +20, озаглавена „Бъдещето, което искаме“.

19 Резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации A/Res/66/288 от 27 юли 2012 г. за резултатите от Конференцията Рио +20, озаглавена „Бъдещето, което искаме“.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета („основният регламент“)20, е да се гарантира, че риболовните дейности са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка, че се управляват в съответствие с целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и че допринасят за осигуряването на продоволственото снабдяване.

(7)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета („основният регламент“)20, е да се гарантира, че риболовните дейности са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка, че се управляват в съответствие с целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и че допринасят за осигуряването на продоволственото снабдяване. Също така е необходимо при изпълнението на тази политика да се вземат предвид целите на сътрудничеството за развитие в съответствие с втора алинея на член 208, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

20 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се подчертава необходимостта да се утвърждават в международен план целите на ОПОР, като се гарантира, че риболовните дейности на Съюза извън неговите води се основават на същите принципи и стандарти като приложимите принципи и стандарти в правото на Съюза, като същевременно се насърчават еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза и операторите от трети държави.

(8)  В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се подчертава необходимостта да се утвърждават в международен план целите на ОПОР, като се гарантира, че риболовните дейности на Съюза извън неговите води се основават на същите принципи и стандарти като приложимите принципи и стандарти в правото на Съюза, като същевременно се насърчават еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза и операторите от трети държави. Социалното законодателство и законодателството в областта на околната среда, приети от трети държави, може да се различават от тези на Съюза, създавайки различни стандарти за риболовните флотове. Тази ситуация може да доведе до разрешаване на риболовни дейности, несъвместими с устойчивото управление на морските ресурси. Следователно е необходимо да се осигури съгласуваност с дейностите на Съюза в областта на околната среда, рибарството, търговията и развитието, особено когато става въпрос за риболов в развиващите се държави с нисък административен капацитет и когато опасността от корупция е голяма.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „Основният принцип на настоящия регламент е всички кораби на Съюза, които извършват риболовна дейност извън водите на Съюза, да получат разрешение и да бъдат съответно наблюдавани от своята държава членка на знамето, независимо от това къде и въз основа на какво извършват дейност. Разрешението следва да се издаде, след като е изпълнен основен набор от общи критерии за допустимост. Информацията, събрана от държавите членки и предоставена на Комисията, следва да ѝ даде възможност по всяко време да се намесва в наблюдението на риболовните дейности на всички риболовни кораби на Съюза във всяка зона извън водите на Съюза.

(12)  „Основният принцип на настоящия регламент е всички кораби на Съюза, които извършват риболовна дейност извън водите на Съюза, да получат разрешение и да бъдат съответно наблюдавани от своята държава членка на знамето, независимо от това къде и въз основа на какво извършват дейност. Разрешението следва да се издаде, след като е изпълнен основен набор от общи критерии за допустимост. Информацията, събрана от държавите членки и предоставена на Комисията, следва да ѝ даде възможност по всяко време да се намесва в наблюдението на риболовните дейности на всички риболовни кораби на Съюза във всяка зона извън водите на Съюза. Това е необходимо, за да се даде възможност на Комисията да изпълни задълженията си като пазител на Договорите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  риболовният кораб не е включен в списък на кораби, извършващи ННН риболов, приет от регионална организация за управление на рибарството и/или от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета;

д)  риболовният кораб не е включен в списък на кораби, извършващи ННН риболов, приет от трета държава, регионална организация за управление на рибарството и/или от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  впоследствие са се вписали отново в регистъра на риболовния флот на Съюза в рамките на 24 месеца от датата на отписването.

б)  впоследствие са се вписали отново в регистъра на риболовния флот на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  не е извършвал дейност във водите на несътрудничеща трета държава съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

б)  не е извършвал дейност във водите на несътрудничеща трета държава съгласно членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета или на трета държава, която е определена като държава, позволяваща неустойчив риболов, съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1026/2012.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавата членка на знамето не може да издава разрешение за риболов на кораб, който е сменил знамето си със знамето на:

4.  Държавата членка на знамето не може да издава разрешение за риболов на кораб, който някога е сменил знамето си със знамето на:

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- доказателство за устойчивостта на планираните риболовни дейности, въз основа на:

- доказателство за устойчивостта на планираните риболовни дейности и за наличието на излишък от допустим улов съгласно изискването на член 31 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, въз основа на:

- научна оценка, предоставена от третата държава и/или от регионална организация за управление на рибарството; както и

- научна оценка, която държи сметка за опазването на живите морски ресурси и морските екосистеми, предоставена от третата държава и/или от регионална организация за управление на рибарството; както и

- проверка на посочената оценка от държавата членка на знамето въз основа на оценката, извършена от нейния национален научен институт;

- проверка на посочената оценка от държавата членка на знамето въз основа на оценката, извършена от нейния национален научен институт;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква в) – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- налични данни за световните риболовни усилия в съответните риболовни дейности; както и

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата глава се прилага за риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза с обща дължина над 24 метра в открито море.

Настоящата глава се прилага за риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза с обща дължина над 24 метра в открито море или с капацитет за риболов в открито море.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са получили разрешение за риболов, издадено от своята държава членка на знамето; както и

а)  са получили разрешение за риболов, издадено от своята държава членка на знамето, което зависи от представянето на научна оценка, доказваща устойчивостта на планираните дейности, която е била валидирана от националния научен институт на държавата членка на знамето; както и

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности в открито море само ако са изпълнени критериите за допустимост по член 5.

Държавата членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни дейности в открито море само ако:

 

а)   са изпълнени критериите за допустимост съгласно член 5;

 

б)   планираните риболовни дейности са:

 

- въз основа на екосистемен подход при управление на рибарството, съгласно определеното в член 9, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; както и

 

- в съответствие с научна оценка, която държи сметка за опазването на живите морски ресурси и морските екосистеми, предоставена от третата държава и/или от регионална организация за управление на рибарството;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато извършва риболовни дейности в съответствие с настоящия дял и ако е предвидено в споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с третата държава, операторът на риболовен кораб на Съюза изпраща съответните декларации за улова и декларации за разтоварване до третата държава, а копие от тях до своята държава членка на знамето.

1.  Когато извършва риболовни дейности в съответствие с настоящия дял, операторът на риболовен кораб на Съюза изпраща съответните декларации за улова и декларации за разтоварване до третата държава, а копие от тях до своята държава членка на знамето.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  име и знаме на кораба;

а)  име и знаме на кораба, както и неговия номер CFR и неговия номер по ММО;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  име и адрес на собственика/оператора и действителния собственик;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  вид разрешение; както и

б)  вид разрешение, включително възможности за риболов; както и

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Устойчивото управление на външните риболовни флотове

Позовавания

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

17.12.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

17.12.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Maria Heubuch

4.3.2016

Разглеждане в комисия

11.7.2016

 

 

 

Дата на приемане

31.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Joachim Zeller

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues

(1)

  Член 28, параграф 2, буква г).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Устойчиво управление на външните риболовни флотове

Позовавания

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

17.12.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

17.12.2015

ENVI

17.12.2015

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

24.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.4.2016

16.6.2016

8.9.2016

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Дата на внасяне

9.12.2016

Правна информация - Политика за поверителност