Процедура : 2015/0284(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0378/2016

Внесени текстове :

A8-0378/2016

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0224

ДОКЛАД     ***I
PDF 2029kWORD 210k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Жан-Мари Кавада

Докладчици по становище (*)::

Марко Дзуло, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Сабине Ферхайен, комисия по култура и образование

(*)  Асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (*)
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ(*)
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0627),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0392/2015),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 април 2016 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и образование и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0378/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

- като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 заедно с член 169 от него,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, наред с другото, на свободното движение на услуги и хора, е необходимо да се гарантира, че потребителите могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание, като музика, игри, филми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави — членки на Съюза. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в чужбина, следва да се премахнат.

(1)  Достъпът на потребителите до трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, предварително придобити по законен начин в държавата членка на пребиваване, е полезен за доброто функциониране на вътрешния пазар и за ефективното налагане на спазването на принципите на свободно движение на хората и услугите. Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, наред с другото, на свободното движение на услуги и хора, е необходимо да се осигури, че потребителите могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание, като музика, игри, филми, развлекателни програми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави – членки на Съюза, например с развлекателна, стопанска или образователна цел. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в чужбина, следва да се премахнат във възможно най-кратки срокове без каквито и да е допълнителни разходи за потребителите, по-специално в секторите, в които преносимостта на онлайн съдържанието все още е ограничена.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Технологичното развитие, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само на територията на тяхната държава на произход, но и когато временно пребивават в друга държава — членка на Съюза.

(2)  Технологичното развитие, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като преносими компютри, таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги. Този нов модел на потребление следва да бъде придружен от мерки за улесняване на достъпа до услуги за онлайн съдържание на абонатите, които временно пребивават в друга държава – членка на Съюза, в полза на потребителите в рамките на Европейския съюз. Контролираното, организирано и пропорционално прилагане на трансграничната преносимост ще предостави на бенефициентите допълнително средство за законен достъп до онлайн съдържание. Понятието „временно пребиваване“ следва да бъде съразмерно с целта на настоящия регламент, а именно предлагане на трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание на абонатите, които временно пребивават в друга държава – членка на Съюза, но които обикновено пребивават в своята държава членка на пребиваване.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава — членка на Съюза, често нямат достъп и не могат да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат право да използват в държавата си на произход.

(3)  Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава – членка на Съюза, често нямат достъп и не могат да продължат да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат придобито по законен път право да използват в своята държава членка на пребиваване.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. По-конкретно пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, като аудиовизуални произведения например, често са лицензионни за съответната територия, както и от факта, че доставчиците на онлайн услуги могат да изберат да обслужват само определени пазари.

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри, развлекателни програми или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. Понастоящем проблемите, свързани с трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, се различават в отделните сектори: Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета е насочена към музикалния сектор и предоставя възможност за използването на многотериториални и общоевропейски лицензи, докато за аудио-визуалния сектор, в който преобладава моделът на изключителните териториални лицензи, все още не са предложени мерки. Настоящият регламент цели да разреши трудностите, свързани с предлагането на преносимост в съответните сектори, без да се накърнява високата степен на защита, гарантирана от авторското право и сродните му права в Съюза, и по-специално без да се накърнява съществуващият териториален лицензионен модел, който изпълнява ключова роля за финансирането и генерирането на културно съдържание, адаптирано към различните пазари в Съюза, и който по този начин допринася за запазването на богатото европейско културно многообразие.

 

__________________

 

Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Същото се отнася за друг вид съдържание, като спортните събития, което не е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза, но може да е защитено с такива права или в съответствие с националното законодателство, и което често е лицензирано от организаторите на съответните спортни прояви или се предлага от доставчиците на онлайн услугите на съответната територия. Предаването на такова съдържание от телевизионните оператори би било защитено със сродни права, които бяха хармонизирани на нивото на Съюза. Освен това тези предавания включват често елементи, защитени с авторско право, като музика, видео или графики в началото или края на съответното предаване. В допълнение за целите на кратките новинарски репортажи някои аспекти на тези предавания във връзка със събития от първостепенна важност за обществото или събития от значителен обществен интерес бяха хармонизирани с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета22. На последно място, аудиовизуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС включват услуги, които осигуряват достъп до съдържание, като спорни събития, новини или актуални прояви.

(5)  Същото се отнася за друг вид съдържание, като спортните събития, което не е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза, но може да е защитено с такива права или в съответствие с националното законодателство, и което често е лицензирано от организаторите на съответните спортни прояви или се предлага от доставчиците на онлайн услугите на съответната територия. Предаването на такова съдържание от телевизионните оператори би било защитено със сродни права, които бяха хармонизирани на нивото на Съюза. Освен това тези предавания включват често елементи, защитени с авторско право, като музика, видео или графики в началото или края на съответното предаване. В допълнение за целите на кратките новинарски репортажи някои аспекти на тези предавания във връзка със събития от първостепенна важност за обществото или събития от значителен обществен интерес бяха хармонизирани с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета22. На последно място, аудиовизуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС включват услуги, които осигуряват достъп до съдържание, като спортни събития, новини или актуални прояви. Член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от Съюза да взема предвид културните аспекти при своята дейност по силата на други разпоредби на Договорите. Зачитането на културното многообразие, което е предмет на Конвенцията на ЮНЕСКО от 20 октомври 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, както и достъпът до него съответно следва също да бъдат взети предвид съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз.

__________________

__________________

22 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.

22 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това във все по-голяма степен услугите за онлайн съдържание се предлагат в пакет, където съдържанието, което не е защитено с авторско право и/или сродните му права, е неделимо от съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, без значително да се намалява стойността на услугата, предоставяна на потребителите. Това е особено вярно за допълнителното съдържание, като спортни събития или други прояви от значителен интерес за потребителите. За да могат доставчиците на услуги да осигуряват на потребителите пълен достъп до услугите си за онлайн съдържание, е необходимо настоящият регламент да обхваща и такова съдържание, използвано от услугите за онлайн съдържание, и поради това да се прилага към аудиовизуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС, както и към предаванията на всички телевизионни оператори.

(6)  Поради това във все по-голяма степен услугите за онлайн съдържание се предлагат в пакет, където съдържанието, което не е защитено с авторско право и/или сродните му права, е неделимо от съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, без значително да се намалява стойността на услугата, предоставяна на потребителите. Това е особено вярно за допълнителното съдържание, като спортни събития или други прояви от значителен интерес за потребителите. За да могат доставчиците на услуги да осигуряват на потребителите пълен достъп до услугите си за онлайн съдържание по време на временното присъствие на потребителите в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, е необходимо настоящият регламент да обхваща и такова съдържание, използвано от услугите за онлайн съдържание, и поради това да се прилага към аудиовизуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС, както и към предаванията на всички телевизионни оператори.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Правата върху произведенията и другите защитени обекти са хармонизирани, inter alia, в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета23, Директива 2001/29/EО на Европейския парламент и на Съвета24, Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и на Съвета25 и в Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета26.

(7)  Правата върху произведенията и другите защитени обекти са хармонизирани, inter alia, в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета23, Директива 2001/29/EО на Европейския парламент и на Съвета24, Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и на Съвета25, Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета26 и Директива 2014/26/ЕС.

__________________

__________________

23 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, ОВ L 077, 27.3.1996 г., стр. 20—28.

23 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (ОВ L 077, 27.3.1996 г., стр. 20).

24 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10—19.

24 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

25 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост, ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28—35.

25 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28).

26 Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми, ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16—22.

26 Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16).

 

 

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Получаването на разрешение за съответните права не винаги е възможно, особено когато те касаят съдържание, подлежащо на изключително разрешение. За да се гарантира териториалната изключителност, често доставчиците на онлайн услуги вземат мерки в договорите си за разрешение с носителите на правата, включително телевизионните оператори или организаторите на събития, срещу това абонатите им да имат достъп до услугата им и да я използват извън територията, за която доставчикът на услугата притежава разрешение. Поради тези договорни ограничения, наложени на доставчиците на услуги, те трябва да предприемат мерки, като неразрешаване на достъпа до услугите им от IP адреси извън съответната територия. Поради това една от пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание се съдържа в договорите, сключвани между доставчиците на онлайн услуги и техните абонати, което на свой ред отразява клаузите за териториално ограничаване, включвани в договорите между тези доставчици на услуги и носителите на права.

(10)  Получаването на разрешение за съответните права не винаги е възможно, особено когато те касаят съдържание, подлежащо на изключително разрешение. За да се гарантира териториалната изключителност, често доставчиците на онлайн услуги вземат мерки в договорите си за разрешение с носителите на правата, включително телевизионните оператори или организаторите на събития, срещу това абонатите им да имат достъп до услугата им и да я използват извън територията, за която доставчикът на услугата притежава разрешение. Настоящият регламент следва не само да гарантира зачитането на принципа на териториалност, който е от съществено значение за правилното развитие и устойчивото финансиране на европейския аудиовизуален и филмов сектор, но и да задоволи търсенето на достъп до услуги за онлайн съдържание и тяхното ползване на преносима основа на територията на Съюза от абонатите, които временно пребивават в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Освен това Съдът изтъкна в съединени дела C-403/08 и C-429/08, Football Association Premier League and Others (EС:C:2011:631), че някои ограничения при предоставянето на услуги не могат да се обосноват с целта за защита на правата върху интелектуална собственост.

(11)  Освен това следва да се вземе предвид решението на Съда по съединени дела C-403/08 и C-429/08, Football Association Premier League и други.

 

_________________

 

Решение на Съда от 4 октомври 2011 г. по дело Football Association Premier League и други, C-403/08 и C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка, за да се гарантира, че разрешенията във връзка с правата няма повече да създават пречки пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза и че тази трансгранична преносимост може да се осигури.

(12)  Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка по отношение на авторското право и сродните му права, с цел да се постигне общ подход към предоставянето на услуги за онлайн съдържание на абонатите, които временно пребивават в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, без допълнителни разходи за абонатите и чрез осигуряване на подлежаща на строго тълкуване правна фикция, насочена към премахване на пречките пред преносимостта на законно придобито онлайн съдържание, свързани с лицензирането на правата. Понятието за трансгранична преносимост следва ясно да се разграничава от понятието за трансграничен достъп, който при никакви обстоятелства не попада в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

(13)  Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието, обикновената система за влизане (log-in) въз основа на обща лична информация, например електронен адрес или имена на потребителя, или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в държавата членка, където обичайно пребивават, независимо от мястото, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги, които не предлагат преносими услуги в държавата си на произход, да предлагат такива в чужбина.

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в държавата членка на пребиваване независимо от конкретното място, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги, които не предлагат преносими услуги в държавата членка на пребиваване на абоната, да предлагат такива в чужбина.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на такива услуги могат да проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Правото на използване на услуга за онлайн съдържание следва да се счита за придобито вследствие на заплащане, независимо дали то е извършено направо на доставчика на услугата за онлайн съдържание или на друга страна, например доставчик, предлагащ пакет от далекосъобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, предоставяна от друг доставчик.

(16)  Настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на такива услуги могат да проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Правото на използване на услуга за онлайн съдържание следва да се счита за придобито вследствие на заплащане, независимо дали то е извършено направо на доставчика на услугата за онлайн съдържание или на друга страна, например доставчик, предлагащ пакет от далекосъобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, предоставяна от друг доставчик. Заплащането на задължителна такса за обществените услуги за радио- и телевизионно разпръскване не следва да се разглежда като парично плащане за получаване на достъп до въпросните услуги за онлайн съдържание на основата на трансгранична преносимост.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, са също включени в обхвата на настоящия регламент до степента, в която доставчиците проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Услугите за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане и чиито доставчици не проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си, следва да не са в обхвата на настоящия регламент, тъй като включването им би представлявало съществена промяна в начина, по който тези услуги се предоставят, и би породило несъразмерни разходи. Що се отнася до проверката на държавата членка на пребиваване на абоната, следва да се разчита на данни, като заплащане на лицензионна такса за други услуги, предоставяни в държавата членка на пребиваване, съществуването на договор за интернет или телефонна връзка, ІР адрес или други начини за автентикация, ако тези данни дават възможност на доставчика да получи информация за държавата членка на пребиваване на абонатите си.

(17)   Понастоящем доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, обикновено не проверяват държавата членка на пребиваване на клиентите си с достатъчно висока степен на сигурност. При все това някои от тези доставчици вече проверяват държавата членка на пребиваване на своите клиенти или планират да правят това в близко бъдеще. С цел стимулиране на тази тенденция в полза на потребителите и без да се наврежда на доставчиците, чиито технически и финансови средства са ограничени, тези доставчици следва да разполагат с възможността да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, при условие че спазват изискванията, свързани с проверката на държавата членка на пребиваване на потребителите на техните услуги, в съответствие с член 3 от настоящия регламент. Ако тези доставчици се възползват от тази възможност, те следва да спазват същите задължения, каквито са предвидени в настоящия регламент за доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на услуги следва своевременно да информират потребителите, както и носителите на права, за своето решение да се възползват от тази възможност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване. Това е задължително и ето защо страните не могат да го изключват, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, би представлявало заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това би противоречало на настоящия регламент.

(18)  За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване. Това е задължително и ето защо страните не могат да го изключват, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него. Доставчиците на онлайн услуга следва да предоставят възможност на своите абонати да използват услугата в държавата членка, в която пребивават временно, като им предоставят достъп по същия начин, както в тяхната държава членка на пребиваване. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, би представлявало заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това би противоречало на настоящия регламент. Тази разпоредба обаче не следва да пречи на доставчиците на услуги за онлайн съдържание да извършват дейност с информационна цел с оглед на борбата срещу неразрешения достъп до услуги за онлайн съдържание или неразрешеното ползване на такива услуги или срещу нарушенията на права върху интелектуална собственост във връзка със съдържание, разпространявано от тези доставчици.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Изискването да се предоставят услуги за онлайн съдържание на абонатите, временно пребиваващи в държави членки, различни от тези на пребиваването им, с еднакво качество, както в държавата членка на пребиваване, може да доведе до по-високи разходи за доставчиците на услуги, а оттам и до по-големи разходи за абонатите. Ето защо не е целесъобразно да се изисква с настоящия регламент доставчикът на услуга за онлайн съдържание да взема мерки за осигуряване на качество на предоставяне на такива услуги, което надвишава това при местния онлайн достъп, избран от абоната, когато временно пребивава в друга държава членка. В такива случаи доставчикът не е отговорен, ако качеството на предоставянето на услугата е по-ниско. Независимо от това, ако доставчикът изрично се съгласи да гарантира определено качество на предоставяне за абонатите, които временно пребивават в други държави членки, той е задължен вследствие на съгласието си.

(19)  Изискването да се предоставят услуги за онлайн съдържание на абонатите, временно пребиваващи в държави членки, различни от тези на пребиваването им, с еднакво качество, както в държавата членка на пребиваване, може да доведе до по-високи разходи за доставчиците на услуги, а оттам и до по-големи разходи за абонатите. Ето защо не е целесъобразно да се изисква с настоящия регламент доставчикът на услуга за онлайн съдържание да взема мерки за осигуряване на качество на предоставяне на такива услуги, което надвишава това при местния онлайн достъп, избран от абоната, когато временно пребивава в друга държава членка. В такива случаи доставчикът не е отговорен, ако качеството на предоставянето на услугата е по-ниско, ако причините за това се дължат на обективни обстоятелства, например несъответствие на националната инфраструктура. Доставчикът на услуги следва обаче да информира потребителя по време на абонирането за евентуалното понижаване на качеството. Независимо от това, ако доставчикът изрично се съгласи да гарантира определено качество на предоставяне за абонатите, които временно пребивават в други държави членки, той е задължен вследствие на съгласието си. Доставчиците на услуга за онлайн съдържание следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване, включително за факта, че е възможно тези условия да се различават от условията, приложими в тяхната държава членка на пребиваване.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги, които законно предоставят преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абонатите, винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната.

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни срещу заплащане, и доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане, които са избрали да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че в рамките на настоящия регламент предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната. Настоящият регламент и по-специално правният механизъм, определящ мястото на предоставяне и използване на услуга за онлайн съдържание и мястото на достъп до нея в държавата членка на пребиваване на абоната, не следва да засяга възможността даден доставчик на услуга да предостави на абонат допълнителна възможност за достъп и използване на съдържание, за което доставчикът на услуга има лиценз в държавата членка, в която абонатът пребивава временно, при условие че доставчикът на услугата е получил необходимите лицензи в съответствие с директиви 2001/29/ЕО и 2014/26/ЕС и че има разрешение от носителите на права да използва съответното съдържание. Важно е обаче да се уточни, че този правен механизъм следва да се прилага единствено с цел насърчаване на преносимостта на услугите за онлайн съдържание.

 

 

 

 

 

 

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Що се отнася до разрешенията във връзка с авторското право и сродните му права, това означава, че съответните действия по възпроизвеждане, публично представяне и разпространение на произведения и други защитени обекти, както и действия по извличане или повторна употреба във връзка с бази данни, защитени със sui generis права, които се извършват при предоставяне на услугата на абонати, временно пребиваващи в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да се считат за осъществени в държавата членка на пребиваване на абонатите. Ето защо следва да се счита, че доставчиците на услуги извършват тези действия въз основа на съответните разрешения от засегнатите носители на права за държавата членка на пребиваване на тези абонати. Когато доставчиците на услуги могат да извършват действия по публично представяне или по възпроизвеждане в държавата членка на абоната въз основа на разрешение от съответните носители на права, абонатът, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, следва да има достъп и да използва услугата и когато е необходимо, да извършва съответните действия по възпроизвеждане, като изтегляне например, които той би имал право да извърши в своята държава членка на пребиваване. Предоставянето на услуга за онлайн съдържание от доставчик на услуга на абонат, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, и използването на услугата от този абонат съгласно настоящия регламент не следва да представляват нарушаване на авторското право и на сродните му права или на които и да било други права от значение за използването на съдържанието в рамките на услугата.

(21)  Що се отнася до разрешенията във връзка с авторското право и сродните му права, това означава, че съответните действия по възпроизвеждане, публично представяне и разпространение на произведения и други защитени обекти, както и действия по извличане или повторна употреба във връзка с бази данни, защитени със sui generis права, които се извършват при предоставяне на услугата на абонати, временно пребиваващи в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да се считат за осъществени в държавата членка на пребиваване на абонатите. Ето защо следва да се счита, че доставчиците на услуги извършват тези действия въз основа на съответните разрешения от засегнатите носители на права за държавата членка на пребиваване на тези абонати. Когато доставчиците на услуги могат да извършват действия по публично представяне или по възпроизвеждане в държавата членка на абоната въз основа на разрешение от съответните носители на права, абонатът, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, следва да има достъп и да използва услугата и когато е необходимо, да извършва съответните действия по възпроизвеждане, като изтегляне например, които той би имал право да извърши в своята държава членка на пребиваване. При условие че е била извършена ефективна проверка на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с настоящия регламент, предоставянето на услуга за онлайн съдържание от доставчик на услуга на абонат, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, и използването на услугата от този абонат съгласно настоящия регламент не следва да представляват нарушаване на авторското право и на сродните му права или на които и да било други права от значение за използването на съдържанието в рамките на услугата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Доставчиците на услугите не следва да са отговорни за нарушаване на каквито и да било договорни клаузи, противоречащи на задължението за осигуряване на възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на временното им пребиваване. Поради това клаузите в договорите, предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, не следва да се прилагат.

(22)  Доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни срещу заплащане, и доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане, които са избрали да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, не следва да са отговорни за нарушаване на каквито и да било договорни клаузи, противоречащи на задължението за осигуряване на възможност на абонатите да използват услугата в държавата членка на временното им пребиваване. Поради това клаузите в договорите, предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, не следва да се прилагат, освен ако тези клаузи забраняват трансграничната преносимост на услуги за онлайн съдържание за абонатите, които не са предоставили необходимата информация, изисквана съгласно настоящия регламент, с оглед на проверката на тяхната държава членка на пребиваване. Доставчиците на услуги за онлайн съдържание и носителите на права не следва да могат да заобикалят прилагането на настоящия регламент, като избират законодателството на държава, която не е членка на ЕС, като приложимо законодателство за договорите, които сключват помежду си. Същото следва да важи и за договорите, сключвани между доставчиците на услуги за онлайн съдържание и абонатите.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Настоящият регламент определя множество понятия, необходими за неговото прилагане, включително понятието за държава членка на пребиваване. Държавата членка на пребиваване следва да се определи, като се вземат предвид целите на настоящия регламент и необходимостта да се гарантира неговото еднакво прилагане в Съюза. Понятието за „държава членка на пребиваване“ следва да бъде дефинирано като държавата членка, в която абонатът пребивава обичайно. Доставчик, определил държавата членка на пребиваване на абонат в съответствие с настоящия регламент, следва да може да приеме, за целите на настоящия регламент, че държавата членка на пребиваване, след извършена проверка, е единствената държава членка на пребиваване на абоната. Що се отнася до настоящите и бъдещите договорености, свързани с услугите за онлайн съдържание, предоставянето на преносимост за абонатите, временно пребиваващи в друга държава членка, не следва да води до специални договорни клаузи.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент дава възможност на носителите на права да изискват доставчикът на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че нужното за извършване на проверката е в рамките на разумното и не се надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Примери за необходими технически и организационни мерки могат да включват анализ на част от ІР адресите вместо постоянно наблюдение на мястото на осъществяване на достъпа, прозрачна информация, предоставяна на лицата за методите, използвани за проверка, както и какви са целите ѝ, и подходящи мерки за сигурност. Като се има предвид, че за целите на проверката не е важно мястото, а по-скоро държавата членка, в която абонатът осъществява достъп до услугата, за целта не следва да се събират и обработват данни за точните места. Аналогично, когато е достатъчна автентикацията на абонат с оглед на предоставяне на услугата, не следва да се изисква идентификацията му.

(23)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент следва да задължава доставчиците, предоставящи услуги за онлайн съдържание срещу заплащане на абонати, които временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, да използват ефективни и разумни средства за проверка на държавата членка на пребиваване на своите абонати. Доставчикът на услуги решава кои методи за проверка да прилага. Доставчиците на услуги за онлайн съдържание следва да могат да избират между средствата за проверка, изброени в член 3а, за да проверят държавата членка на пребиваване на абоната. Използването на тези средства за проверка следва да не надхвърля необходимото за проверката на държавата членка на пребиваване на абоната.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  За целите на настоящия регламент абонатите следва да имат право на трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание само ако обичайното им пребиваване е в държава членка на Европейския съюз. От доставчиците на услуга за онлайн съдържание следва да се изисква да поискат от абонатите си да им предоставят необходимата информация за достатъчна проверка на тяхната държава членка на пребиваване. Ако абонатът не предостави тази информация и вследствие на това доставчикът не е в състояние да провери държавата членка на пребиваване на абоната съгласно изискванията на настоящия регламент, доставчикът не следва да предостави на абоната трансгранична преносимост на въпросната услуга за онлайн съдържание в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание следва да има възможност да извършва проверки на случаен принцип на IP адреса на даден абонат в рамките на срока на неговия договор, при условие че се спазват директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, доколкото това е строго необходимо за целите на установяването на държавата членка, от която абонатът има достъп до услугата за онлайн съдържание. Като се има предвид, че за целите на проверката не е важно точното място, а по-скоро от коя държава членка абонатът има достъп до услугата, не следва да се събират и обработват данни за точното място или други лични данни. Единствената цел на проверките на IP адреса следва да бъде да се определи дали даден абонат има достъп до услугата за онлайн съдържание във или извън своята държава членка на пребиваване. Поради това данните от подобни проверки на случаен принцип следва да бъдат събирани в двоичен формат. Доставчикът на услугата при никакви обстоятелства не следва да надхвърля това ниво на информация. Ако избере да разчита на този начин на проверка, доставчикът на услуга за онлайн съдържание следва да информира за това абоната предварително, в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и с Регламент (ЕС) 2016/679.

 

__________________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 23 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23в)   Доставчик на услуга, който има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на абоната, следва да може да изиска от абоната да предостави отново документи за проверка. Такива искания обаче следва да се ограничават до един път годишно.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО27 и 2002/58/ЕО28. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение, свободата на стопанската инициатива и правото на собственост, включително правата върху интелектуалната собственост. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО, както и съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел. Необходимите технически и организационни мерки могат да включват предоставянето на прозрачна информация на абонатите относно използваните методи за проверка и целта на тази проверка, както и относно необходимите мерки за сигурност.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора. Правилата, предвидени в настоящия регламент, не следва да се използват за ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на Договора.

(25)  Прилагането на настоящия регламент ще подобри конкурентоспособността, като насърчи иновациите в областта на услугите за онлайн съдържание и направи по-привлекателно за потребителите трансграничното използване на тези услуги. Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора. Правилата, предвидени в настоящия регламент, не следва да се използват за ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на Договора.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на Директива 2014/26/ЕС, и по-специално дял III от нея, отнасящ се до многотериториалното лицензиране на онлайн права. Настоящият регламент е в пълно съответствие с целта за улесняване на законния достъп до съдържание, което е защитено с авторско право и сродни права, както и до свързани с това услуги.

 

 

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Договорите, съгласно които се дава разрешение за съдържанието, обикновено се сключват за относително продължителен срок. По тази причина и за да се гарантира, че всички потребители, пребиваващи в Съюза, могат да се възползват своевременно от трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание при равни условия и без ненужно забавяне, настоящият регламент следва да се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на прилагането му, ако те са от значение за трансграничната преносимост на услугата за онлайн съдържание, предоставена след тази дата. Това е необходимо и за да се гарантират еднакви условия за доставчиците на услуги във вътрешния пазар, като се даде възможност на доставчиците, сключили договори с носителите на права за дълъг срок, да предлагат трансграничната преносимост на абонатите си, независимо от възможността на доставчиците да предоговорят тези договори. Освен това тази разпоредба следва да гарантира, че когато доставчиците на услуги предприемат необходимото за трансграничната преносимост на услугите си, те ще могат да предлагат такава преносимост по отношение на цялото им онлайн съдържание. На последно място, с настоящия регламент следва също така да се даде възможност на носителите на права да не трябва да предоговарят своите действащи договори за разрешаване, за да се предлага трансграничната преносимост на услугите от страна на доставчиците.

(26)  Договорите, съгласно които се дава разрешение за съдържанието, обикновено се сключват за относително продължителен срок. По тази причина и за да се гарантира, че всички потребители, пребиваващи в Съюза, могат да се възползват своевременно от трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание при равни условия и без ненужно забавяне, настоящият регламент следва да се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на прилагането му, ако те са от значение за трансграничната преносимост на услугата за онлайн съдържание, предоставена след тази дата. Това е необходимо и за да се гарантират еднакви условия за доставчиците на услуги във вътрешния пазар, и в частност за МСП, като се даде възможност на доставчиците, сключили договори с носителите на права за дълъг срок, да предлагат трансграничната преносимост на абонатите си, независимо от възможността на доставчиците да предоговорят тези договори. Освен това тази разпоредба следва да гарантира, че когато доставчиците на услуги предприемат необходимото за трансграничната преносимост на услугите си, те ще могат да предлагат такава преносимост по отношение на цялото им онлайн съдържание. Тази разпоредба следва също да се прилага по отношение на доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предлагани в пакети, съчетаващи електронни съобщителни услуги с услуги за онлайн съдържание. На последно място, с настоящия регламент следва също така да се даде възможност на носителите на права да не трябва да предоговарят своите действащи договори за разрешаване, за да се предлага трансграничната преносимост на услугите от страна на доставчиците.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  По тази причина, тъй като настоящият регламент ще се прилага към някои договори и права, придобити преди датата на прилагането му, е целесъобразно също така да се предвиди разумен период от време между датата на влизане в сила на настоящия регламент и датата на прилагането му, за да могат носителите на права да предприемат необходимото с оглед на новото положение, а на доставчиците на услуги да се даде възможност да се приспособят към новата ситуация и да изменят условията за използване на услугите им.

(27)  По тази причина, тъй като настоящият регламент ще се прилага към някои договори и права, придобити преди датата на прилагането му, е целесъобразно също така да се предвиди разумен период от време между датата на влизане в сила на настоящия регламент и датата на прилагането му, като по този начин носителите на права и доставчиците на услуги за онлайн съдържание да могат да предприемат необходимото с цел да се приспособят към новата ситуация и да изменят условията за използване на услугите им. Промените в условията на използване на услуги за онлайн съдържание, които са направени стриктно с цел спазване на изискванията на настоящия регламент, не следва да водят до по-ниска степен на защита за абонатите или за носителите на авторско право и сродните му права.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  За да се постигне целта за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, е целесъобразно да се приеме регламент, който е пряко приложим в държавите членки. Това е необходимо, за да се гарантира, че държавите членки прилагат по еднакъв начин правилата за трансграничната преносимост и че те ще влязат в сила по едно и също време за всички услуги за онлайн съдържание. Единствено регламент може да осигури правната сигурност, която е нужна, за да могат потребителите напълно да се възползват от трансграничната преносимост в рамките на Съюза.

(28)  За да се постигне целта за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, е целесъобразно да се приеме регламент, който е пряко приложим в държавите членки. Това е необходимо, за да се гарантира, че държавите членки прилагат по еднакъв начин правилата за трансграничната преносимост и че те ще влязат в сила по едно и също време за всички услуги за онлайн съдържание. Единствено регламент може да осигури правната сигурност, която е нужна, за да могат потребителите напълно да се възползват от трансграничната преносимост в рамките на Съюза, както и за да се гарантира, че спрямо носителите на права и доставчиците на услуги за онлайн съдържание от различни държави членки се прилагат едни и същи правила.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно приспособяване на правната рамка така, че да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, не може да се постигне в достатъчна степен от държавите членки и поради своите мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел. По тази причина настоящият регламент не засяга в значителна степен начина за разрешаване на правата и не задължава носителите на права и доставчиците на услуги да предоговарят договорите. Освен това настоящият регламент не изисква доставчиците да предприемат мерки, за да се гарантира качеството на предоставяне на услугите за онлайн съдържание извън държавата членка на пребиваване на абоната. На последно място, настоящият регламент не се прилага към доставчиците на услуги, които предлагат услуги без заплащане и които не проверяват държавата членка на пребиваване на абоната. Ето защо той не налага никакви несъразмерни разходи,

(29)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно приспособяване на правната рамка така, че да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, не може да се постигне в достатъчна степен от държавите членки, но поради своите мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз, като едновременно с това спазва Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения, подписана на 9 септември 1886 г. и последно изменена на 28 септември 1979 г., както и Договора на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за авторското право и Договора на СОИС за изпълненията и звукозаписите (WPPT), приети в Женева на 20 декември 1996 г. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел. По тази причина настоящият регламент не засяга в значителна степен начина за разрешаване на правата и не задължава носителите на права и доставчиците на услуги да предоговарят договорите. Освен това настоящият регламент не изисква доставчиците да предприемат мерки, за да се гарантира качеството на предоставяне на услугите за онлайн съдържание извън държавата членка на пребиваване на абоната.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че абонатите на услуги за онлайн съдържание в Съюза могат да имат достъп и да използват тези услуги, когато временно пребивават в държава членка.

С настоящия регламент се въвежда общ подход в Съюза, за да се гарантира, че абонатите на законно придобити услуги за онлайн съдържание в своите държави членки на пребиваване могат да имат достъп и да използват тези услуги без допълнителни разходи, докато временно пребивават в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване. Достъпът и използването подлежат на ефективна предварителна проверка на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с член 3а.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „абонат“ означава потребител, който съгласно договор с доставчик за предоставяне на услуга за онлайн съдържание може да има достъп и да използва такава услуга в държавата членка на пребиваване;

a)  „абонат“ означава потребител, който съгласно договор с доставчик за предоставяне на услуга за онлайн съдържание има достъп и използва такава услуга в държавата членка на пребиваване;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която абонатът обичайно пребивава;

в)  (Не се отнася до българския текст.)

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „временно пребивава“ означава пребиваването на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване;

г)  „временно пребивава“ означава непостоянното пребиваване на абонат в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „услуга за онлайн съдържание“ означава услуга, както е определено в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която доставчик законно предоставя онлайн на абонат в неговата държава членка на пребиваване на преносима основа и която е аудиовизуална медийна услуга по смисъла на Директива 2010/13/ЕС или услуга, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп и използването на произведения, други защитени обекти или предавания на телевизионни оператори, независимо дали линейно или по заявка, като услугата се предоставя на абоната при договорени условия или,

д)  „услуга за онлайн съдържание“ означава услуга, както е определено в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която доставчик законно предоставя онлайн на абонат или потребител в неговата държава членка на пребиваване на преносима основа и която е аудиовизуална медийна услуга по смисъла на Директива 2010/13/ЕС или услуга, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп и използването на произведения, други защитени обекти или предавания на телевизионни оператори, независимо дали линейно или по заявка, като услугата се предоставя при договорени условия:

(1)  срещу заплащане, или

(1)  срещу заплащане; и/или

(2)  без заплащане, при условие че доставчикът е проверил държавата членка на пребиваване на абоната;

(2)  без заплащане, при условие че доставчикът на услуга за онлайн съдържание е решил да предостави възможност за преносим достъп и използване на услугите си за онлайн съдържание на своите потребители, които пребивават временно в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, и че държавата членка на пребиваване на ползвателя е проверена от доставчика в съответствие с член 3а;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание осигурява възможност на абонатите, които временно пребивават в държава членка, да имат достъп и да използват услугата за онлайн съдържание.

1.   Доставчикът на услуга за онлайн съдържание осигурява възможност на абонатите, които временно пребивават в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, срещу заплащане да имат достъп и да използват услугата за онлайн съдържание, налична в тяхната държава членка на пребиваване, без да налага допълнителни такси.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Параграф 1 не засяга възможността на доставчика на услугата да позволи на абоната също да има достъп до съдържание и да използва това съдържание, за което доставчикът на услугата има лиценз в държавата членка на временно пребиване на абоната.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Задължението по параграф 1 не обхваща изискванията към качеството, приложими към доставчика, когато той предоставя услугата за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване, освен при изрично съгласие от страна на доставчика.

2.  Задължението по параграф 1 не обхваща изискванията към качеството, приложими към доставчика, когато той предоставя услугата за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване, освен ако между доставчика на услуга за онлайн съдържание и абоната изрично не е договорено друго. Доставчикът обаче гарантира, че предоставеното качество не е под стандарта на качеството, предоставено в държавата членка, в която абонатът временно пребивава.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание информира абоната за качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание в случая по параграф 1.

3.   Доставчикът на услуга за онлайн съдържание информира абоната, въз основа на наличните данни, за евентуалните различия в качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание в случая по параграф 1. Тази информация се предоставя посредством подходящи и пропорционални средства.

Обосновка

Не е сигурно дали доставчикът на услуга за онлайн съдържание въобще разполага с информация за това с какво качество се предоставя услугата за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Доставчикът на услуги за онлайн съдържание гарантира, че преносимостта на неговите услуги, както е посочено в параграф 1, е налична за същите видове и брой устройства, както в държавата членка на пребиваване на абоната.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Клаузите в договорите, предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, не се прилагат в рамките на настоящия регламент.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Договорни клаузи, които ограничават преносимостта до определен времеви период, са неприложими съгласно настоящия регламент.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Проверка на държавата членка на пребиваване

 

1.  Доставчиците на услуги за онлайн съдържание, посочени в член 3, параграф 1 и член 3б, използват разумни и ефективни средства за проверка на държавата членка на пребиваване на своите абонати.

 

2.  С цел да се спази изискването, посочено в параграф 1, доставчиците на услуги за онлайн съдържание използват комбинация от две от изброените по-долу средства за проверка. Ако доставчиците считат, че държавата членка на пребиваване на абоната може да бъде установена по надежден начин чрез използването на само едно от средствата за проверка, доставчикът на услуги за онлайн съдържание може да разчита на едно-единствено средство за проверка сред изброените по-долу:

 

a)  лична карта, електронно средство за идентификация, в частност заявена електронна идентификация, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 или друг валиден документ за самоличност;

 

б)  банкови данни, като например банковата сметка или номерът на кредитната или дебитната карта на абоната;

 

в)  мястото на инсталиране на декодер или подобно устройство, използвано от абоната за получаване на достъп до съответните услуги;

 

г)  договор за доставка на интернет или телефонна услуга или подобен договор, свързващ абоната с държава членка;

 

д)  доказателство за плащането от абоната на лицензионна такса за други услуги, предоставяни в държава членка, като например обществена услуга за радио- и телевизионно разпръскване;

 

е)  плащането на местни данъци, ако съответната информация е обществено достъпна;

 

ж)  сметка за обществена комунална услуга на абоната, която потвърждава адреса на абоната;

 

з)  проверка на случаен принцип на интернет протокол (IP) адреса на абоната с цел да се установи дали абонатът има достъп до услугата за онлайн съдържание във или извън държавата си на пребиваване, в двоична система и без геолокализиране или проследяване на абоната.

 

Използването на средствата за проверка, посочени в първата алинея, не надхвърля необходимото за целите на проверката, установено в параграф 1, като в същото време взема предвид развитието на новите технологии.

 

3.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание има право да изисква от абоната да му предоставя информацията, необходима за проверката на неговата държава членка на пребиваване, в съответствие с параграф 2. Ако абонатът не предостави тази информация, доставчикът не му предоставя преносимост на своите услуги за онлайн съдържание, както е предвидено в член 3, параграф 1 и в член 3б, до момента, в който стане възможно да извърши проверка на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с параграф 2.

 

4.  В случаите, когато въз основа на прилаганите средства за проверка доставчикът има основателни съмнения относно настоящата държава членка на абоната, той има право да изиска отново от абоната да предостави информацията, необходима за проверка на неговата държава членка на пребиваване, като се основава на същите средства за проверка, които са приложени първоначално.

 

5.  Носителите на авторско право и сродните му права или лицата, притежаващи всякакви други права над услуга за онлайн съдържание, биват информирани за използвания от доставчика на тази услуга процес за проверка, чрез който се извършва проверка на държавата членка на пребиваване на абонатите.

 

6.   Данните, предоставени в съответствие с параграфи 2 – 4, се съхраняват от доставчика на услуги за онлайн съдържание до приключването на проверката на държавата членка на пребиване на абоната. Тези данни се използват единствено с цел проверка на държавата членка на пребиваване на абоната. Те не се съобщават, прехвърлят, споделят, лицензират или предават по друг начин на носителите на авторско право или сродните му права или на други трети страни.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание, предоставени без заплащане

 

Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна без заплащане, може да избере да даде възможност на абонатите си, които временно се намират в държава членка, да получат достъп до услугата за онлайн съдържание и да я използват, при условие че доставчикът провери ефективно държавата членка на пребиваване на ползвателя в съответствие с настоящия регламент.

 

Преди да предостави услугата, доставчикът на услуга информира ползвателите, съответните носители на авторско право и сродните му права и носителите на всякакви други права върху съдържанието на услугата за онлайн съдържание за решението си да предостави услугата за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1. Информацията се предоставя чрез средства, които са подходящи и пропорционални.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Счита се, че предоставянето на услугата за онлайн съдържание, както и достъпът до нея и използването ѝ от страна на абонат съгласно член 3, параграф 1 се извършват само в държавата членка на пребиваване, включително за целите на Директива 96/9/EО, Директива 2001/29/EО, Директива 2006/115/EО, Директива 2009/24 и Директива 2010/13/EС.

Счита се, че предоставянето на услугата за онлайн съдържание на абонат, който се намира временно в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, както и достъпът до нея и използването ѝ от страна на абонат съгласно член 3, параграф 1, се извършват само в държавата членка на пребиваване единствено с цел прилагане на настоящия регламент.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не се прилагат договорни клаузи, включително между носители на авторско право и сродните му права, носители на всякакви други права от значение за използване на съдържанието в услугите за онлайн съдържание и доставчици на услуги, както и между доставчици на услуги и абонати, които противоречат на член 3, параграф 1 и член 4.

1.  Не се прилага договорна клауза, включително между носители на авторско право и сродните му права и доставчици на услуги за онлайн съдържание, както и между доставчици на услуги и абонати, която нарушава член 3, параграф 1, член 3, параграф 1а, член 3, параграф 3а, член 3а, член 3б или член 4, или забранява или ограничава трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Прилагането на настоящия регламент не може да бъде заобикаляно чрез избора на правото на държава извън ЕС като приложимото право за договори, сключени между доставчици на услуги и носители на права или за договори между доставчици на услуги и абонати.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработката на личните данни в рамките на настоящия регламент, включително по-конкретно за проверката съгласно член 5, параграф 2, се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Обработката на личните данни в рамките на настоящия регламент, включително по-конкретно за проверката съгласно член , се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и с Регламент (ЕС) № 2016/679. По-конкретно доставчиците на услуги за онлайн съдържание гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на започване на прилагането му, ако те са от значение за предоставянето, достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно член 3 след тази дата.

Настоящият регламент се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на започване на прилагането му, ако те са от значение за предоставянето, достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно членове 3, параграф 1 и 3б след тази дата.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Оценка

 

До ... [ОВ: три години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията извършва оценка на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за това.

 

В доклада, посочен в първия параграф, се включва, inter alia, оценка на ефективността на средствата за проверка на държавата членка на пребиваване, включително новоразработените стандарти и практики в отрасъла, и се разглежда необходимостта от преразглеждане. Докладът оценява в частност дали са налице значителни различия в приходите на носителите на права и увеличение в цените за потребителите и обръща специално внимание на въздействието на настоящия регламент върху МСП и защитата на личните данни. Докладът се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение или незаконодателен инструмент.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Той се прилага от [дата: 6 месеца след деня на публикуването му].

2.   Той се прилага от... [ОВ: дата: 12 месеца след деня на публикуването му]. Доставчиците на услуги могат, независимо от въпросната дата на прилагане, да изберат, веднага щом имат възможност, да предложат преносимост по начин, който съответства на настоящия регламент.

(1)

ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 86.

(2)

OВ C 240, 1.7.2016 г., стр. 72.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията има за цел да определи и очертае преносимостта, за да се позволи на потребителите, абонирани за услуги за онлайн съдържание, да имат достъп до законно придобито онлайн съдържание в държавата членка на обичайно местопребиваване и да продължат да имат достъп до тях, когато временно пребивават в друга държава членка.

Предложението предвижда задължение за доставчиците на услуги за онлайн съдържание да гарантират преносимост на абонатите си въз основа на правна фикция. Благодарение на принципа на правна фикция трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание не засяга териториалния характер и не засяга правилата за авторското право в другите държави членки.

Настоящият регламент трябва да остане пропорционален на действителната ситуация на пазара на услугите за онлайн съдържание и на броя на потенциалните потребители на тези услуги, които са приблизително 5,7% от европейските потребители(1).

Докладчикът счита, че достъпът на потребителите до трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание ще насърчи правилното функциониране на вътрешния пазар, по-специално на свободното движение на услуги и хора.

Докладчикът подчертава обаче, че настоящият регламент има за цел насърчаването на културното многообразие в Европа и не трябва по никакъв начин да нарушава устойчивостта на финансирането на европейската филмова и аудио-визуална индустрия, която разчита главно на териториалността на авторските права. Поради това с настоящия регламент се насърчава ясно разграничение между преносимостта и трансграничния достъп и той не трябва да се разглежда като стъпка към трансграничния достъп.

Обхват

Докладчикът подчертава, че става въпрос конкретно за услугите за онлайн съдържание, предоставяни законно в държавата членка на пребиваване.

Той споделя становището на Комисията, която счита, че не следва да се ограничава пребиваването на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, до определен брой дни. На практика той счита, че настоящият регламент не следва да бъде възпрепятстван от прекомерна тежест, налагана на потребителя. Прилагането на настоящия регламент трябва да остане лесно, за да бъде от полза за възможно най-голям брой европейци, които се движат за кратки или дълги периоди от време в Съюза, особено с цел прекарване на свободното време, служебни задължения или обучение.

От друга страна, докладчикът счита, че най-важният елемент на текста се състои в предварителна действителна и надеждна автентикация на държавата членка на пребиваване, както с цел предотвратяване на заобикалянето на регламента, така и за да се гарантира непрекъснатостта на връзката между абоната и мястото на пребиваване.

Той подкрепя изключването на доставчиците на безплатни услуги за онлайн съдържание от обхвата на регламента, тъй като счита, че понастоящем повечето от тези доставчици не проверяват държавата членка на пребиваване на техните потребители с абсолютна сигурност, както е необходимо, за да се спазят изискванията на регламента.

При все това той счита, че на доставчиците на безплатни услуги за онлайн съдържание следва да се предостави възможност да влязат в обхвата на регламента, при условие че предприемат всички необходими стъпки за извършване на проверка на държавата членка на пребиваване на техните потребители в съответствие с член 3.

Определения

Предложението за регламент се основава на две ключови понятия, които следва да бъдат дефинирани: държавата членка на пребиваване и временното пребиваване.

Определението за „държава членка на обичайно пребиваване“ представлява основна разпоредба. Според докладчика „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която абонатът обичайно и действително пребивава и в която се завръща редовно.

Временният престой извън държавата членка на пребиваване е част от правната фикция. Следователно става въпрос за временен период, прекаран извън държавата членка на пребиваване по лични, професионални или свързани с образование причини.

Проверка на държавата членка на пребиваване

Критериите за проверка на държавата членка на пребиваване на абоната трябва да бъдат включени в полуотворен списък.

Този компромис е двойно благоприятен, тъй като позволява да се гарантира достатъчна правна сигурност за носителите на права, без същевременно да се отнема на доставчиците изборът на критериите за проверка, които най-добре съответстват на техния пазар, при условие че те осигуряват същото равнище на сигурност като критериите, включени в списъка.

Това позволява също така списъкът да се приспособи в бъдеще към възможни нововъведения по отношение на критериите за проверка.

Накрая докладчикът счита, че след като проверката на държавата членка на пребиваване на абоната бъде установена в момента на сключване на договора, доставчикът може да извърши проверка на случаен принцип на неговия/нейния IP адрес с цел установяване на повторното използване на услугата за онлайн съдържание в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване.

Прилагане на регламента

Според докладчика прилагането на регламента със задна дата, предложено от Комисията, с което се цели неговото прилагане към договорите, сключени преди въвеждането му, е правилният подход.

От друга страна, въвеждането на мерки за проверка и конкретна проверка на движението на абонати, което води до преносимост, както и привеждането в съответствие на договорите, подписани преди приемането на настоящия регламент, вероятно ще отнемат повече от шест месеца. Поради това докладчикът препоръчва период от дванадесет месеца за прилагането на регламента.

(1)

Оценка на въздействието (SWD(2015)270) на Предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)627), стр. 17.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (*) (30.9.2016)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Докладчик по становище (*): Марко Дзуло

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията въвежда задължение за доставчиците на онлайн съдържание да гарантират преносимостта за потребителите, като позволява на потребителите да вземат със себе си своето онлайн съдържание, придобито законно в тяхната държава членка на пребиваване, когато се движат в рамките на Европейския съюз. Регламентът предвижда правна фикция, която позволява това да се осъществява, без да представлява нарушение на съществуващите права.

Предложенията, които укрепват вътрешния пазар и премахват неоснователните бариери, са от ключово значение за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Въпреки това е необходимо да се вземе предвид финансовата устойчивост на европейския аудиовизуален сектор, като се защити многообразието на предлаганото от него културно съдържание, и да се вземе предвид също защитата, предоставена на авторското право и сродните му права, както и основополагащия принцип на териториалност.

Поради това докладчикът счита, че е важно преносимостта да не накърнява тези предпоставки, превръщайки се в европейски трансграничен достъп.

Обхват

Комисията предвижда регламентът да се прилага към доставчици, които предлагат на абонатите достъп срещу заплащане.

Докладчикът споделя този подход и подкрепя изключването на доставчици на съдържание, предлагано без заплащане, от обхвата на регламента. Фактът, че дадена услуга е безплатна, изглежда действително недостатъчен, за да се обоснове задължението за проверка на пребиваването и следователно да се изпълнят изискванията за прилагането на правната фикция.

Докладчикът също така счита, че е полезно да се изясни, че плащането на задължителни такси, като например таксите за радио- и телевизионно разпръскване в някои държави, не представлява договор по смисъла на регламента.

Определения

Докладчикът счита, че е необходимо да се определи по-ясно понятието „държава членка на пребиваване“, за да не се оставят вратички за правна несигурност.

Докладчикът счита, че регламентът следва да предвиди критерии, достатъчни за определянето на мястото на пребиваване по недвусмислен начин за целите на осъществяването на преносимостта.

Освен това докладчикът е на мнение, че определянето на държавата членка на пребиваване следва да бъде недвусмислено, като по този начин се възпрепятства възможността дадено лице да претендира за пребиваване в повече от една държава членка.

Комисията счита, че престоят в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, не следва да се ограничава до определен брой дни. Докладчикът е съгласен с този подход, тъй като счита, че в противен случай тези категории граждани, към които основно е насочена директивата, биха били засегнати неблагоприятно. Предвиждането на ясни критерии за определяне на мястото на пребиваване е достатъчно, за да се избегнат злоупотребите и заобикалянето на разпоредбите.

Докладчикът следователно счита, че е полезно да се уточни, че пребиваването в друга държава членка може да се осъществява с развлекателна цел, с цел работа (например трансграничните работници) или учене (например студентите по програма „Еразъм“).

За да се избегне упражняването на прекомерен контрол, както и нарушаването на неприкосновеността на личния живот, докладчикът е съгласен да не се разрешава непрекъснат мониторинг на местоположението на потребителите.

Проверка на мястото на пребиваване

Ясното определяне на обичайното местопребиваване на потребителя е предпоставка за правилното функциониране на преносимостта. В противен случай системата би била отворена за злоупотреби и възможности за заобикаляне на действащите разпоредби относно авторското право.

За да се осигурят ясни и ефективни инструменти, докладчикът предлага някои критерии за определяне на мястото на пребиваване. Той предлага също така Комисията да установи по-изчерпателен списък чрез делегирани актове и след консултации с представители на потребителите и на промишлеността. Средствата и инструментите за проверка трябва да бъдат ефективни и пропорционални спрямо целта, за да не се събират сведения, които не са абсолютно необходими за постигането на целта, и не трябва да налагат прекомерна тежест на ползвателите.

Проверката на пребиваването ще бъде правена в момента на абониране за услугата, както и впоследствие, за да се провери, че е имало промени, и по последователен, но не непрекъснат начин, за да се избегне рискът от мониторинг, представляващ твърде голяма намеса.

Опция по отношение на безплатните услуги

Лицата, които предоставят услуга без заплащане, следва да бъдат изключени от обхвата на нормативния акт.

Въпреки това докладчикът счита, че следва да им бъде предоставена, по тяхно искане, възможността да бъдат включени в обхвата на регламента и следователно – да могат да гарантират преносимостта на своите ползватели, като използват предвидената правна фикция.

В такъв случай те следва да прилагат всички разпоредби на регламента, като предвидят система за проверка на пребиваването на потребителя със същата яснота и сигурност като тази, която се изисква от доставчиците, които получават заплащане. Това изискване е от съществено значение, за да се избегнат злоупотреби и икономически вреди за носителите на права върху цифрово съдържание.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, наред с другото, на свободното движение на услуги и хора, е необходимо да се гарантира, че потребителите могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание, като музика, игри, филми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави — членки на Съюза. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в чужбина, следва да се премахнат.

(1)  Гарантирането на непрекъснат достъп до услуги за онлайн съдържание на потребителите навсякъде в Европейския съюз въз основа на абонаменти, сключени в държавата членка на пребиваване, е важен елемент за завършването на единния пазар и за ефективното прилагане на принципите на свободно движение на хора и услуги и следователно за развитието на европейска идентичност и гражданство. Потребителите следва да могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание, като музика, игри, филми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави — членки на Съюза, за цели като служебно или развлекателно пътуване, или периоди на обучение. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в чужбина в такива случаи, следва да се премахнат.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Технологичното развитие, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само на територията на тяхната държава на произход, но и когато временно пребивават в друга държава членка на Съюза.

(2)  Развитието на технологиите и на иновативните услуги, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в друга държава членка на Съюза, в полза на потребителите на вътрешния пазар.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава — членка на Съюза, често нямат достъп и не могат да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат право да използват в държавата си на произход.

(3)  Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава — членка на Съюза, често не могат да продължат да имат достъп и да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат право да използват в държавата си на пребиваване, като това ограничава правото на достъп до онлайн услуги и потенциално може да нанесе вреди.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. По-конкретно пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, като аудиовизуални произведения например, често са лицензионни за съответната територия, както и от факта, че доставчиците на онлайн услуги могат да изберат да обслужват само определени пазари.

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. По-конкретно пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, като аудиовизуални произведения например, често са лицензионни за съответната територия, както и от факта, че доставчиците на онлайн услуги могат да изберат да обслужват само определени пазари. Въпреки това териториалните лицензи играят ключова роля за финансирането и създаването на културно съдържание, приспособено към различните пазари в Съюза, особено в аудиовизуалната и кинематографичната област, като допринасят решително за европейското културно многообразие.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това във все по-голяма степен услугите за онлайн съдържание се предлагат в пакет, където съдържанието, което не е защитено с авторско право и/или сродните му права, е неделимо от съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, без значително да се намалява стойността на услугата, предоставяна на потребителите. Това е особено вярно за допълнителното съдържание, като спортни събития или други прояви от значителен интерес за потребителите. За да могат доставчиците на услуги да осигуряват на потребителите пълен достъп до услугите си за онлайн съдържание, е необходимо настоящият регламент да обхваща и такова съдържание, използвано от услугите за онлайн съдържание, и поради това да се прилага към аудиовизуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС, както и към предаванията на всички телевизионни оператори.

(6)  Поради това във все по-голяма степен услугите за онлайн съдържание се предлагат в пакет, където съдържанието, което не е защитено с авторско право и/или сродните му права, е неделимо от съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, без значително да се намалява стойността на услугата, предоставяна на потребителите. Това е особено вярно за допълнителното съдържание, като спортни събития или други прояви от значителен интерес за потребителите. За да могат доставчиците на услуги да осигуряват на потребителите пълен достъп до услугите си за онлайн съдържание за срока на временното присъствие на потребителя в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, е необходимо настоящият регламент да обхваща и такова съдържание, използвано от услугите за онлайн съдържание, и поради това да се прилага към аудиовизуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС, както и към предаванията на всички телевизионни оператори.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка, за да се гарантира, че разрешенията във връзка с правата няма повече да създават пречки пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза и че тази трансгранична преносимост може да се осигури.

(12)  Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка въз основа на солиден механизъм, за да се гарантира, че разрешенията във връзка с правата няма повече да създават пречки пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза и че тази трансгранична преносимост може да се осигури без каквито и да било допълнителни разходи за абоната. Трансграничната преносимост следва да бъде ясно разграничавана от отворения трансграничен достът.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12a)  За да се избегне както несъгласуваност с действащите правила в областта на данъчното облагане, така и несъразмерна административна тежест, настоящият регламент не следва да засяга прилагането на разпоредби, свързани с данъчното облагане.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

(13)  Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание онлайн. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в държавата членка, където обичайно пребивават, независимо от мястото, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги, които не предлагат преносими услуги в държавата си на произход, да предлагат такива в чужбина.

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в своята държава членка на пребиваване, независимо от мястото, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които не предлагат преносими услуги в държавата членка на пребиваване на абоната, да предлагат такива в чужбина.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на такива услуги могат да проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Правото на използване на услуга за онлайн съдържание следва да се счита за придобито вследствие на заплащане, независимо дали то е извършено направо на доставчика на услугата за онлайн съдържание или на друга страна, например доставчик, предлагащ пакет от далекосъобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, предоставяна от друг доставчик.

(16)  Настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на такива услуги могат да проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Правото на използване на услуга за онлайн съдържание следва да се счита за придобито вследствие на заплащане, независимо дали то е извършено направо на доставчика на услугата за онлайн съдържание или на друга страна, например доставчик, предлагащ пакет от далекосъобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, предоставяна от друг доставчик. Заплащането на всеобща задължителна такса, като например такса за разрешение за излъчване, не следва да се счита като парично плащане за получаването на услуга за онлайн съдържание.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, са също включени в обхвата на настоящия регламент до степента, в която доставчиците проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Услугите за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане и чиито доставчици не проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си, следва да не са в обхвата на настоящия регламент, тъй като включването им би представлявало съществена промяна в начина, по който тези услуги се предоставят, и би породило несъразмерни разходи. Що се отнася до проверката на държавата членка на пребиваване на абоната, следва да се разчита на данни, като заплащане на лицензионна такса за други услуги, предоставяни в държавата членка на пребиваване, съществуването на договор за интернет или телефонна връзка, ІР адрес или други начини за автентикация, ако тези данни дават възможност на доставчика да получи информация за държавата членка на пребиваване на абонатите си.

(17)  Доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, следва да разполагат с възможността да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент до степента, в която доставчиците проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Услугите за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане и чиито доставчици не проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си, следва да не са в обхвата на настоящия регламент, тъй като включването им би представлявало съществена промяна в начина, по който тези услуги се предоставят, и би породило несъразмерни разходи. За да се възползват тези доставчици от тази възможност, те трябва да изпълняват същите задължения като предвидените в настоящия регламент за доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Освен това, те следва да информират абонатите, съответните носители на авторско право и сродните му права и носителите на всякакви други права върху съдържанието на услугата за онлайн съдържание за решението си да се възползват от тази възможност. Тази информация може да бъде предоставена на уебсайта на доставчика.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване. Това е задължително и ето защо страните не могат да го изключват, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, би представлявало заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това би противоречало на настоящия регламент.

(18)  За да се спази задължението от член 3, параграф 1, за да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване. Това е задължение и ето защо страните не могат да го изключват, да го ограничават, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, би представлявало заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това би противоречало на настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Изискването да се предоставят услуги за онлайн съдържание на абонатите, временно пребиваващи в държави членки, различни от тези на пребиваването им, с еднакво качество, както в държавата членка на пребиваване, може да доведе до по-високи разходи за доставчиците на услуги, а оттам и до по-големи разходи за абонатите. Ето защо не е целесъобразно да се изисква с настоящия регламент доставчикът на услуга за онлайн съдържание да взема мерки за осигуряване на качество на предоставяне на такива услуги, което надвишава това при местния онлайн достъп, избран от абоната, когато временно пребивава в друга държава членка. В такива случаи доставчикът не е отговорен, ако качеството на предоставянето на услугата е по-ниско. Независимо от това, ако доставчикът изрично се съгласи да гарантира определено качество на предоставяне за абонатите, които временно пребивават в други държави членки, той е задължен вследствие на съгласието си.

(19)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от държавата членка на пребиваване на абонатите. Изискването да се предоставят услуги за онлайн съдържание на абонатите, временно пребиваващи в държави членки, различни от тези на пребиваването им, с еднакво качество, както в държавата членка на пребиваване, може да доведе до по-високи разходи за доставчиците на услуги, а оттам и до по-големи разходи за абонатите. Ето защо, въпреки че настоящият регламент не налага непропорционални изисквания с цел гарантиране на същото качество на предоставяне на такива услуги, което надвишава това при местния онлайн достъп, избран от абоната, когато временно пребивава в друга държава членка, доставчиците на услуги за онлайн съдържание следва да предоставят на абонатите предварително уведомление относно потенциална промяна на качеството, която може да бъде доставена или изпитана при достъпа на съдържание в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване. Тази информация може да бъде предоставена на уебсайта на доставчика. В такива случаи доставчикът не е отговорен, ако качеството на предоставянето на услугата е по-ниско, когато причините за това могат да бъдат приписани на обективни обстоятелства, като например несъответствие на националната инфраструктура. Освен това, ако доставчикът изрично се съгласи да гарантира определено качество на предоставяне за абонатите, които временно пребивават в други държави членки, той е задължен вследствие на съгласието си.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги, които законно предоставят преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абонатите, винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната.

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги, които законно предоставят преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абонатите, винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната. Настоящият регламент, и по-специално правният механизъм за локализиране на предоставянето, достъпа и използването на услуга за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абоната, не пречи на доставчика на услуги да предлага на абонат, който временно пребивава в друга държава членка, услуга за онлайн съдържание, която доставчикът предоставя в тази държава членка.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Доставчиците на услугите не следва да са отговорни за нарушаване на каквито и да било договорни клаузи, противоречащи на задължението за осигуряване на възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на временното им пребиваване. Поради това клаузите в договорите, предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, не следва да се прилагат.

(22)  Доставчиците на услуги за онлайн съдържание не следва да са отговорни за нарушаване на каквито и да било договорни клаузи, влизащи в противоречие със задължението за осигуряване на възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на временното им пребиваване. Поради това клаузите в договорите, които са предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на такива услуги за онлайн съдържание навсякъде в Съюза, не следва да се прилагат. Не следва да се допуска доставчиците и носителите на права, свързани с предоставянето на услуги за онлайн съдържание, да заобикалят прилагането на настоящия регламент, избирайки правото на трета държава като приложимо право за договори, сключени между тях, или за договори между доставчици и абонати.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22a)  Определението за държава членка на пребиваване предполага, че абонатът пребивава реално и трайно в държава членка, в която той се завръща редовно. За целите на настоящия регламент абонатът има само една държава членка на пребиваване. Доставчиците на услуги за онлайн съдържание следва да считат, че държавата членка на пребиваване, която е проверена и идентифицирана от доставчик съобразно настоящия регламент, е единствената държава членка на пребиваване. Доставчиците не следва да бъдат длъжни да проверяват дали абонатите им са абонирани и за услуги за онлайн съдържание в друга държава членка.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент дава възможност на носителите на права да изискват доставчикът на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че нужното за извършване на проверката е в рамките на разумното и не се надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Примери за необходими технически и организационни мерки могат да включват анализ на част от ІР адресите вместо постоянно наблюдение на мястото на осъществяване на достъпа, прозрачна информация, предоставяна на лицата за методите, използвани за проверка, както и какви са целите ѝ, и подходящи мерки за сигурност. Като се има предвид, че за целите на проверката не е важно мястото, а по-скоро държавата членка, в която абонатът осъществява достъп до услугата, за целта не следва да се събират и обработват данни за точните места. Аналогично, когато е достатъчна автентикацията на абонат с оглед на предоставяне на услугата, не следва да се изисква идентификацията му.

(23)  От съществено значение е доставчиците на услугите да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент задължава доставчика на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че необходимите средства за проверката са в рамките на разумното, не са инвазивни, пропорционални са и не надхвърлят строго необходимото за постигане на тази цел. Тези средства следва също така да не представляват прекомерна тежест за абонатите. Доставчикът на услуга трябва да реши кои средства за проверка да приложи въз основа на списъка, посочен в член 3б. Примери за необходими технически и организационни мерки могат да включват прозрачна информация, предоставяна на лицата за методите, използвани за проверка, както и какви са целите ѝ, и подходящи мерки за сигурност. Като се има предвид, че за целите на проверката не е важно конкретното място или конкретната държава членка, а по-скоро това дали достъпът до съдържанието е в рамките на държавата членка на пребиваване или не, за целта не следва да се събират и обработват данни за точните места. Аналогично, когато е достатъчна автентикацията на абонат с оглед на предоставяне на услугата, не следва да се изисква идентификацията му. Доставчикът на услуги не следва да проследява точното местоположение на абоната в държава членка посредством извадки на IP адресите или други средства за установяване на географското местоположение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23a)  Абонатът следва да може да осъществява достъп до информацията относно държавата членка на пребиваване, която е проверена и регистрирана към момента на абонирането.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23б)  За целите на настоящия регламент даден потребител не може да претендира за обичайно местопребиваване в повече от една държава членка.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 23 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23в)  Доставчик, установил държавата членка на пребиваване в съответствие с настоящия регламент, следва да може да приеме, за целите на настоящия регламент, че държавата членка на пребиваване, след извършената проверка, е единствената държава членка на пребиваване на абоната.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 23 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23г)  За да се отчетат надлежно технологичните развития и в частност потребностите на промишлеността и на потребителите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на списъка със средства за проверка на държавата членка на пребиваване на абоната. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.1a По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

 

_________________

 

1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО27 и 2002/58/ЕО28. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на собственост, включително интелектуална собственост, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО27 и 2002/58/ЕО28.

__________________

__________________

27Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31—50.

27Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31—50.

28Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37), изменена с директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО.

28Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37), изменена с директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че абонатите на услуги за онлайн съдържание в Съюза могат да имат достъп и да използват тези услуги, когато временно пребивават в държава членка.

С настоящия регламент се въвежда правна рамка, която гарантира, че абонатите на услуги за онлайн съдържание в Съюза могат да имат достъп и да използват тези услуги, когато временно пребивават в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, и че това зачита всички релевантни права в областта на авторското право и свързани с него права по отношение на съдържанието, до което има достъп и което се използва. Този достъп следва да подлежи на ефективна предварителна проверка на тяхната държава членка на пребиваване.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която абонатът обичайно пребивава;

в)  „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която пребивава абонатът съобразно определеното въз основа на член 3б;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „временно пребивава“ означава пребиваването на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване;

г)  „временно пребивава в държава членка“ означава непостоянното пребиваване на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „услуга за онлайн съдържание“ означава услуга, както е определено в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която доставчик законно предоставя онлайн в държавата членка на пребиваване на преносима основа и която е аудиовизуална медийна услуга по смисъла на Директива 2010/13/ЕС или услуга, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп и използването на произведения, други защитени обекти или предавания на телевизионни оператори, независимо дали линейно или по заявка,

д)  „услуга за онлайн съдържание“ означава услуга, както е определено в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която доставчик законно предоставя онлайн в държавата членка на пребиваване на преносима основа и която е аудиовизуална медийна услуга по смисъла на Директива 2010/13/ЕС или услуга, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп и използването на произведения, други защитени обекти или предавания на телевизионни оператори, независимо дали линейно или по заявка,

като услугата се предоставя на абоната при договорени условия или:

 

(1)  срещу заплащане, или

 

(2)  без заплащане, при условие че доставчикът е проверил държавата членка на пребиваване на абоната;

 

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание осигурява възможност на абонатите, които временно пребивават в държава членка, да имат достъп и да използват услугата за онлайн съдържание.

(1)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна срещу парично плащане, осигурява възможност на абонатите, които временно пребивават в държава членка, да имат достъп и да използват услугата за онлайн съдържание, налична в държавата членка на пребиваването им.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  Параграф 1 не ограничава правото на доставчика да реши да даде възможност на абонат за допълнителен достъп до местен репертоар, за който доставчикът на услугата е получил разрешение в държавата членка на временно пребиваване на абоната.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание информира абоната за качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание в случая по параграф 1.

(3)  При все това, доставчикът на услуга за онлайн съдържание, при възможност въз основа на наличните данни, информира надлежно абоната, преди сключването на договора или, за договори, сключени преди датата на прилагане на настоящия регламент, своевременно преди тази дата, за потенциална промяна на качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание в случая по параграф 1 и на условията за преносимост, посочени в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Възможност за осигуряване на трансгранична преносимост

 

1.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна без парично заплащане, може да реши да осигури възможност на тези свои абонати, които временно се намират в държава членка, да получат достъп до услугата за онлайн съдържание и да я използват в съответствие с настоящия регламент, при условие че доставчикът провери ефективно държавата членка на пребиваване на абоната съгласно настоящия регламент.

 

2.  Преди да предостави услугата доставчикът на услуга информира абонатите, съответните носители на авторско право и сродните му права и носителите на всякакви други права върху съдържанието на услугата за онлайн съдържание за решението си да предостави услугата за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1. Когато информират абонати, доставчиците на услуга използват средства, които са подходящи и пропорционални.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Средства за проверка на държавата членка на пребиваване

 

1.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна срещу парично заплащане, използва ефективни средства за проверка на държавата членка на пребиваване на своите абонати. За тази цел доставчикът използва средства за проверка, които са пропорционални и разумни, и не надхвърлят необходимото за постигане на целта на настоящия регламент. Тези средства не могат да представляват прекомерна тежест за абонатите.

 

2.  С цел спазване на задължението, установено в параграф 1 на настоящия член, доставчикът използва следните средства за проверка:

 

а)  адреса на фактуриране или пощенския адрес на абоната;

 

б)  лична карта или друг валиден документ, който потвърждава държавата членка на пребиваване на абоната, включително използването на услуги за електронна идентификация, когато е възможно;

 

в)  банкови данни, като например банкова сметка, кредитна или дебитна карта на абоната;

 

г)  доказателство, че абонатът е страна по договор за интернет връзка или за телефонна интернет услуга в държавата членка;

 

д)  доказателство, че абонатът плаща такса за получаване на други услуги, предоставяни в държавата членка, например за приемане на радио- и телевизионни програми;

 

е)  доказателство за мястото на инсталиране на приемник или сходно устройство, използвано за предоставяне на услуги на абоната;

 

ж)  доказателство за регистрация в национални, регионални или местни избирателни списъци, ако са публично достъпни.

 

3.  Доставчикът избира кои от средствата за проверка, посочени в параграф 2, да използва.

 

4.  Доставчикът използва съчетание от не повече от две средства, когато държавата членка на пребиваване не може да се провери в достатъчна степен въз основа на едно средство за проверка. Повторна проверка на държавата членка на пребиваване не се извършва без основание.

 

5.  Комисията има правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 7б, отнасящи се до изменения на списъка от средства за проверка на държавата членка на пребиваване на абоната съобразно параграф 2 на настоящия член, за да го актуализира, отчитайки развитието на технологиите. Когато приема тези делегирани актове, Комисията се консултира с експерти и представители от промишлеността и потребителите, за да гарантира, че принципите от параграф 1 от настоящия член се зачитат.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Не се прилагат договорни клаузи, включително между носители на авторско право и сродните му права, носители на всякакви други права от значение за използване на съдържанието в услугите за онлайн съдържание и доставчици на услуги, както и между доставчици на услуги и абонати, които противоречат на член 3, параграф 1 и член 4.

(1)  Недействителни са договорни клаузи, включително съдържащи се в договори между носители на авторско право и сродните му права, носители на всякакви други права от значение за достъпа до съдържанието в услугите за онлайн съдържание и използването им и доставчици на услуги за онлайн съдържание, както и тези, съдържащи се в договори между тези доставчици и техните абонати, които противоречат на настоящия регламент.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  Спазването на задълженията, наложени от настоящия регламент, не представлява основателна причина за корекция на цени, такси или ставки, или промяна на всякакви други финансови отношения между абоната, доставчика или носителя на права.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Независимо от параграф 1 носителите на авторско право и сродните му права или носителите на всякакви други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание могат да изискват от доставчика на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно член 3, параграф 1, при условие че нужното за извършване на проверката е в рамките на разумното и не се надхвърля необходимото за постигане на целта ѝ.

заличава се

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат независимо от правото, приложимо за договорите, сключени между доставчици на услуги за онлайн съдържание и носители на авторско право и сродните му права или носители на всякакви други права от значение за достъпа до съдържанието на услугите за онлайн съдържание и използването на това съдържание, или за договорите между такива доставчици и техните абонати.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработката на личните данни в рамките на настоящия регламент, включително по-конкретно за проверката съгласно член 5, параграф 2, се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Обработката на личните данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на започване на прилагането му, ако те са от значение за предоставянето, достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно член 3 след тази дата.

Настоящият регламент се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на започване на прилагането му, ако те са от значение за предоставянето, достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно членове 3 и 3а след тази дата.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Оценка

 

1.  Три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията оценява прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за това.

 

2.  В доклада, посочен в параграф 2, се включва, наред с другото, оценка на ефективността на проверката на държавата членка на пребиваване, включително разработените нови стандарти и практики в отрасъла и ако е необходимо, оценка на необходимостта от преразглеждане. В доклада се оценява по-специално дали е имало или не значително изменение в приходите на носителите на права и повишаване на цените за потребителите. Ако е подходящо, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение или незаконодателен инструмент.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7б

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3б, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от …*.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3б, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3б(5), влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

________________

 

* Дата на влизане в сила на настоящия регламент

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

12.5.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

IMCO

12.5.2016

Асоциирани комисии Дата на обявяване в заседание

28.4.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Marco Zullo

2.2.2016

Разглеждане в комисия

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Дата на приемане

29.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ(*) (15.7.2016)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Докладчик по становище (*): Сабине Ферхайен

(*)   Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението на Комисията е да предостави възможност на потребителите да вземат със себе си онлайн съдържание, до което имат законен достъп в своята държава членка на пребиваване, когато пътуват в ЕС, въз основа на „правна фикция“. Задължението за преносимост, въведено с предложението, не задължава доставчиците на услуги да закупят отделно разрешение или да предоговарят съществуващите разрешения, а се счита, че те извършват съответните действия за възпроизвеждане, комуникиране на обществеността, предоставяне на произведения и др. въз основа на съответните разрешения, които вече са получили от носителите на права за държавата на пребиваване на съответния абонат. Преносимостта по смисъла на този регламент е неотменимо право на потребителите.

От гледна точка на комисията по култура и образование е от първостепенно значение в контекста на услугите за онлайн съдържание въз основа на преносимостта в целия Съюз да се гарантира защитата и насърчаването на европейското културно и езиково многообразие, както и на европейските произведения. Въпреки това докладчикът счита, че е необходимо да се поясни, че преносимостта не означава трансграничен достъп, който не е предмет на този регламент. Трансграничната преносимост няма да подкопае или премахне териториалния принцип, тъй като този принцип и създаваната от изключителни права стойност са важни елементи за запазване на конкурентоспособността на творческия и културния сектор и за гарантиране на устойчивостта на неговото финансиране, особено в аудио-визуалния сектор. Високото равнище на защита на авторското право и сродните му права в рамките на правото на Съюза стимулира създаването на съдържание и е основата за европейското културно многообразие.

Обхват

Докладчикът изразява съгласие с Комисията, че проектът на регламент следва да бъде приложим към услугите за онлайн съдържание, които въз основа на договор предоставят достъп на абонатите до услуги, включително стрийминг, изтегляне или всеки друг способ, който предоставя възможност за използване на това съдържание.

Докладчикът счита, че с цел пояснение първоначалното предложение на Комисията следва да се измени, така че да изключва възможността обикновеното включване в системата или плащането на задължителна такса, например за приемане на радио- и телевизионни програми, да се тълкуват като договор по смисъла на този регламент.

Докладчикът напълно подкрепя подхода на Комисията, при който регламентът се прилага към услугите за онлайн съдържание, предоставяни срещу парично заплащане, както и към услугите, предоставяни без парично заплащане, доколкото доставчиците проверяват държавата членка на пребиваване на своите абонати. В случай че доставчикът на безплатната услуга е решил да предлага преносимост, той трябва да създаде система за проверка на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с настоящия регламент.

 Определения

„Държава членка на пребиваване“

Докладчикът е на мнение, че е необходимо да се даде по-точно определение за „държава членка на пребиваване“, така че да се избегне правната несигурност и да се даде възможност на доставчиците на услуги да прилагат Регламента от оперативна гледна точка. Понятието за обичайно пребиваване не е ясно определено в правото на Съюза. Вторичното законодателство и съдебната практика на ЕС съдържат различни определения. За целите на настоящото становище докладчикът предлага да се следва определението, дадено от Съда на ЕС по дело C-452/93-P Petro Magdalena Fernández/Комисия на Европейските общности, което понастоящем ЕС използва в правилата и нормативната уредба, приложими към неговите служители. То съдържа ясни указания за начина на оценяване на държавата членка на пребиваване на дадено лице.

 „Временно пребиваващ“

Що се отнася до определението за „временно пребиваващ“, докладчикът напълно подкрепя подхода на Комисията да не се ограничава продължителността на престоя в държава членка, различна от тази на пребиваването, до определен брой дни или седмици, тъй като това би подкопало основната цел на регламента, а именно всички потребители да имат възможността да пътуват със своето законно придобито онлайн съдържание в рамките на ЕС. Например студент по програма „Еразъм“ следва да има възможност да вземе своето законно придобито съдържание в чужбина за срока на своя престой. Същото важи и за потребители, които пътуват често по работа. Ограничаването на броя дни би било в ущърб на тези хора. Освен това докладчикът напълно подкрепя подхода на Комисията да не се допуска постоянно проследяване на местоположението. За да се ограничи срокът на пребиваване в чужбина до определен брой дни, би било необходимо постоянно проследяване на IP адреса, а това следва да се избягва. В допълнение към това, ако понятието за обичайно пребиваване е ясно определено, а мерките за проверка са ефективни и в рамките на разумното, няма причина срокът да бъде ограничаван до определен брой дни, тъй като рисковете от злоупотреба със сигурност са ограничени.

 Ефективна проверка на държавата членка на пребиваване

За да се гарантира бързото и успешно прилагане на Регламента и от оперативна гледна точка, докладчикът предлага да бъдат въведени ефективни проверки на пребиваването, за да се потвърди обичайното пребиваване на абоната в момента, в който абонатът пожелае да използва услугата, а впоследствие и на текуща основа, но не чрез постоянно проследяване на IP адреса, а чрез анализ на част от IP адресите, за да се избегне рискът от злоупотреба.

За да осигури максимална степен на правна сигурност, докладчикът предлага Комисията да бъде приканена да разработи чрез делегиран акт или заедно със сектора неизчерпателен списък със средства за проверка на пребиваването, който да може да послужи за целите на ефективното проверяване на обичайното пребиваване на абоната към момента, в който абонатът пожелае да използва трансгранични преносими услуги. Този списък например може да включва потвърдено инсталиране на приемник, сметка в местна банка, право на участие в избори в съответната страна, потвърждение за платени данъци и др. Възможно е след консултация с доставчиците на услуги и носителите на права Комисията да измени списъка. За целите на проверката на обичайното пребиваване на абоната на текуща основа може да е от полза да се направи анализ на част от IP адресите.

 В съответствие с предложението на Комисията докладчикът предлага доставчиците на услуги да носят отговорност за проверката на основната държава членка на пребиваване на абоната. Освен това, за да бъде засилена позицията на носителите на права, те могат да оттеглят лицензираните за даден доставчик на услуги права, ако доставчикът не може при поискване да докаже, че извършва проверките на пребиваването в съответствие с Регламента.

 Дата на прилагане

 Вероятно е, че носителите на права и доставчиците на услуги ще водят преговори и ще обменят най-добри практики с Европейската комисия в областта на мерките за проверка на пребиваването. За приключване на тези дискусии вероятно ще са необходими повече от 6 месеца. Докладчикът обаче би искал да призове носителите на права, доставчиците на услуги и Комисията да разработят възможно най-скоро списък с ефективни средства за проверка на пребиваването, за да може настоящият регламент да влезе в сила не по-късно от 12 месеца след датата на публикуването си.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, наред с другото, на свободното движение на услуги и хора, е необходимо да се гарантира, че потребителите могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание, като музика, игри, филми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави членки на Съюза. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в чужбина, следва да се премахнат.

(1)  Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, наред с другото, на свободното движение на услуги и хора, е необходимо да се гарантира, че потребителите могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат законен достъп до съдържание, като музика, игри, филми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави членки на Съюза. Ето защо пречките, които затрудняват временния достъп и използването на услуги за законно придобито онлайн съдържание в чужбина, следва да се премахнат.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Технологичното развитие, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само на територията на тяхната държава на произход, но и когато временно пребивават в друга държава членка на Съюза.

(2)  Технологичното развитие, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е нарастващо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само на територията на тяхната държава на пребиваване, но и когато временно пребивават в друга държава членка на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В случая на услугите за онлайн съдържание, предоставяни в Съюза на преносима основа, е от първостепенно значение да се гарантира защитата и насърчаването на европейското културно и езиково многообразие, както и на европейските аудио-визуални произведения.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Високото равнище на защита на авторското право и сродните му права в рамките на правото на Съюза стимулира създаването на съдържание и е основата за европейското културно многообразие.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава членка на Съюза, често нямат достъп и не могат да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат право да използват в държавата си на произход.

(3)  Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава членка на Съюза, често нямат достъп и не могат да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат законно придобито право да използват в своята държава членка на пребиваване.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. По-конкретно пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, като аудиовизуални произведения например, често са лицензионни за съответната територия, както и от факта, че доставчиците на онлайн услуги могат да изберат да обслужват само определени пазари.

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. По-конкретно пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, като аудио-визуални произведения например, невинаги са лицензирани на многотериториален принцип или вече се продават въз основа на изключително разрешение в рамките на една територия, както и от факта, че доставчиците на онлайн услуги могат да изберат да обслужват само определени пазари. Тези практики са важен фактор за финансирането на европейското културно съдържание и отговарят на нуждите на европейските пазари. Макар че тези практики не следва да възпрепятстват законния достъп до услуги за онлайн съдържание и използването на тези услуги от страна на потребителите, когато те временно пребивават в друга държава членка, системата за териториално лицензиране продължава да бъде от съществено значение за запазването на богатото културно многообразие в Европа.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Освен това Съдът изтъкна в съединени дела C-403/08 и C-429/08, Football Association Premier League and Others (EС:C:2011:631), че някои ограничения при предоставянето на услуги не могат да се обосноват с целта за защита на правата върху интелектуална собственост.

(11)  Освен това Съдът изтъкна в съединени дела C-403/08 и C-429/08, Football Association Premier League and Others (EС:C:2011:631), че ограничението при предоставянето на услуги, състоящо се от забрана за използване на чуждестранни средства за декодиране във връзка с кодирана услуга за пряко спътниково излъчване на спортни събития на живо, не може да се обосновава с целта за защита на правата върху интелектуална собственост.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка, за да се гарантира, че разрешенията във връзка с правата няма повече да създават пречки пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза и че тази трансгранична преносимост може да се осигури.

(12)  Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка, за да се осигури общ подход към предоставянето на услуги за онлайн съдържание чрез установяването на правна фикция, поддаваща се на стриктно тълкуване, с цел трансграничната преносимост на услуги за онлайн съдържание да бъде разрешена в случая на потребители, които са придобили съдържание по законен път и които пребивават временно в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, а що се отнася до аудио-визуалния сектор – без да се подкопава или премахва териториалният принцип, тъй като това би довело до непропорционални загуби в ущърб на носителите на права, както и до значително нарушаване на пазара за аудио-визуално съдържание. Регламентът няма за цел да внася промени и той не би следвало да накърни съществуващата система за териториално лицензиране, която е от ключово значение за финансирането, производството и разпространението на европейски аудио-визуални произведения.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Преносимостта при всички случаи следва да се разграничава от понятието за трансграничен достъп, което не попада в обхвата на настоящия регламент. Подобряването на преносимостта на законно достъпни и законно придобити услуги за съдържание би могло да бъде важна стъпка към премахването на неоснователното блокиране на географски принцип.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)   Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

(13)  Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието, самото приемане на HTML бисквитки, обикновената система за влизане (log-in), например система, предназначена предимно за препоръчване на програми или персонализирани рекламни услуги, плащането на универсална задължителна такса, например такса за приемане на радио- и телевизионни програми, или обменът или трансферът на данни не следва да се считат за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в държавата членка, където обичайно пребивават, независимо от мястото, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги, които не предлагат преносими услуги в държавата си на произход, да предлагат такива в чужбина.

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в държавата членка на пребиваване, където обичайно пребивават, независимо от мястото в тази държава членка, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги, които не предлагат преносими услуги в държавата членка на пребиваване на абоната, да предлагат такива услуги в чужбина.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, са също включени в обхвата на настоящия регламент до степента, в която доставчиците проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Услугите за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане и чиито доставчици не проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си, следва да не са в обхвата на настоящия регламент, тъй като включването им би представлявало съществена промяна в начина, по който тези услуги се предоставят, и би породило несъразмерни разходи. Що се отнася до проверката на държавата членка на пребиваване на абоната, следва да се разчита на данни, като заплащане на лицензионна такса за други услуги, предоставяни в държавата членка на пребиваване, съществуването на договор за интернет или телефонна връзка, ІР адрес или други начини за автентикация, ако тези данни дават възможност на доставчика да получи информация за държавата членка на пребиваване на абонатите си.

(17)  Услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, са също включени в обхвата на настоящия регламент, при условие че доставчиците вече са въвели система за проверка, чрез която се проверява държавата членка на пребиваване на техните абонати със същата степен на сигурност, каквато се прилага за услугите, които се предоставят срещу заплащане. По отношение на услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане и за които не е въведена система за проверка, доставчиците могат да избират свободно дали да разрешат достъпа и използването на тези услуги на своите абонати в съответствие с настоящия регламент. Услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане и чиито доставчици не са въвели все още система за проверка на държавата членка на пребиваване на своите абонати със същата степен на сигурност, каквато се прилага за услугите, предоставяни срещу заплащане, следва да бъдат извън обхвата на настоящия регламент, тъй като задължителното им включване би представлявало съществена промяна в начина, по който тези услуги се предоставят, и би породило несъразмерни разходи. Тъй като доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане, все пак са важни фактори в рамките на пазара, те следва да продължат да имат възможността да предлагат трансгранична преносимост на своите абонати, когато разполагат с необходимите средства за проверка на държавата членка на пребиваване на своите абонати със същата степен на сигурност, каквато се прилага за услугите, предоставяни срещу заплащане. Ако доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане, желаят да упражнят тази възможност, те следва да бъдат задължени да спазват разпоредбите на настоящия регламент по същия начин, както и доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни срещу заплащане.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване. Това е задължително и ето защо страните не могат да го изключват, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, би представлявало заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това би противоречало на настоящия регламент.

(18)  За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване. Това е задължително и ето защо страните не могат да го изключват, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, и които не биха били в нарушение на настоящия регламент, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, биха представлявали заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това биха противоречали на настоящия регламент.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  При много ограничени обстоятелства би могло да се допусне дерогация от задължението за предлагане на трансгранична преносимост за определени непреносими устройства, ако за гарантирането на достъпа на абоната би било необходимо доставчикът на онлайн услуга да сключи отделен договор с трети производител на устройства или администратор на платформа, тъй като това може да се окаже технологически неосъществимо или спорно от правна гледна точка.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги, които законно предоставят преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абонатите, винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната.

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да нарушават изключителните териториални права, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги, които законно предоставят преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абонатите, винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната. Тази правна фикция не следва да пречи на доставчика да предлага на своя абонат, който временно пребивава в друга държава членка, онлайн съдържание, което доставчикът законно предоставя в тази държава членка. Освен това тя не следва да се тълкува като ограничение за доставчика на услуги да предлага своите услуги на абонат, постоянно пребиваващ в друга държава членка, при условие че са придобити необходимите лицензи в съответствие с Директива 2001/29/ЕО и Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a и че е налице разрешение от носителите на права за използване на съответното съдържание.

 

______________

 

Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Що се отнася до разрешенията във връзка с авторското право и сродните му права, това означава, че съответните действия по възпроизвеждане, публично представяне и разпространение на произведения и други защитени обекти, както и действия по извличане или повторна употреба във връзка с бази данни, защитени със sui generis права, които се извършват при предоставяне на услугата на абонати, временно пребиваващи в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да се считат за осъществени в държавата членка на пребиваване на абонатите. Ето защо следва да се счита, че доставчиците на услуги извършват тези действия въз основа на съответните разрешения от засегнатите носители на права за държавата членка на пребиваване на тези абонати. Когато доставчиците на услуги могат да извършват действия по публично представяне или по възпроизвеждане в държавата членка на абоната въз основа на разрешение от съответните носители на права, абонатът, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, следва да има достъп и да използва услугата и когато е необходимо, да извършва съответните действия по възпроизвеждане, като изтегляне например, които той би имал право да извърши в своята държава членка на пребиваване. Предоставянето на услуга за онлайн съдържание от доставчик на услуга на абонат, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, и използването на услугата от този абонат съгласно настоящия регламент не следва да представляват нарушаване на авторското право и на сродните му права или на които и да било други права от значение за използването на съдържанието в рамките на услугата.

(21)  Що се отнася до разрешенията във връзка с авторското право и сродните му права, това означава, че съответните действия по възпроизвеждане, публично представяне и разпространение на произведения и други защитени обекти, както и действия по извличане или повторна употреба във връзка с бази данни, защитени със sui generis права, които се извършват при предоставяне на услугата на абонати, временно пребиваващи в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да се считат за осъществени в държавата членка на пребиваване на абонатите. Ето защо следва да се счита, че доставчиците на услуги извършват тези действия въз основа на съответните разрешения от засегнатите носители на права за държавата членка на пребиваване на тези абонати. Когато доставчиците на услуги могат да извършват действия по публично представяне или по възпроизвеждане в държавата членка на абоната въз основа на разрешение от съответните носители на права, абонатът, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, следва да има достъп и да използва услугата и когато е необходимо, да извършва съответните действия по възпроизвеждане, като изтегляне например, които той би имал право да извърши в своята държава членка на пребиваване. При условие че е извършена ефективна проверка на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с настоящия регламент, предоставянето на услуга за онлайн съдържание от доставчик на услуга на абонат, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, и използването на услугата от този абонат съгласно настоящия регламент не следва да представляват нарушаване на авторското право и на сродните му права или на които и да било други права от значение за използването на съдържанието в рамките на услугата.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  С оглед на защитата на културното и езиковото многообразие и на производството, маркетинга и разпространението на творческо съдържание в Съюза, и по-специално по отношение на аудио-визуалния сектор и правата на авторите и творците, защитени с авторско право, настоящият регламент следва да бъде ограничен до трансграничната преносимост на законно придобито съдържание и в неговия обхват в никакъв случай не следва да се включва трансграничният достъп до услуги за онлайн съдържание в държавите членки, за които доставчикът на услугата за онлайн съдържание не е получил разрешение от творците и носителите на права да използва това съдържание.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  Не следва да се допуска доставчиците и носителите на права, свързани с предоставянето на услуги за онлайн съдържание, да заобикалят прилагането на настоящия регламент, избирайки правото на трета държава като приложимото право за договори, сключени между тях, или за договори между доставчици и абонати.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  Ако даден абонат не предостави необходимата информация и съответно доставчикът не е в състояние да провери държавата членка на пребиваване, както се изисква от настоящия регламент, доставчикът не следва да предоставя трансгранична преносимост за услугата за онлайн съдържание на този абонат съгласно настоящия регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент дава възможност на носителите на права да изискват доставчикът на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че нужното за извършване на проверката е в рамките на разумното и не се надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Примери за необходими технически и организационни мерки могат да включват анализ на част от ІР адресите вместо постоянно наблюдение на мястото на осъществяване на достъпа, прозрачна информация, предоставяна на лицата за методите, използвани за проверка, както и какви са целите ѝ, и подходящи мерки за сигурност. Като се има предвид, че за целите на проверката не е важно мястото, а по-скоро държавата членка, в която абонатът осъществява достъп до услугата, за целта не следва да се събират и обработват данни за точните места. Аналогично, когато е достатъчна автентикацията на абонат с оглед на предоставяне на услугата, не следва да се изисква идентификацията му.

(23)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент задължава носителите на права да изискват доставчикът на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент. Списъкът със средства за проверка, предвиден в настоящия регламент, има за цел да обезпечи правна сигурност по отношение на средствата за проверка, които следва да се използват от доставчиците на услуги, като предложи достатъчни и гъвкави средства, чрез които доставчиците на услуги да могат да автентифицират и проверяват достъпа и държавата членка на пребиваване на абоната.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Носителите на права могат да оттеглят лицензираните за даден доставчик на услуги права, ако доставчикът не може да докаже, че изпълнява задължението да извършва ефективна проверка на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с настоящия регламент. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че изискваните средства за автентикация и проверка са ефективни и съобразени с естеството на въпросната услуга за онлайн съдържание и че същевременно те са в рамките на разумното и не надхвърлят необходимото за постигане на тази цел. Във всеки един случай следва да се вземе под внимание определено средство за проверка в дадената държава членка, както и определеният вид услуга за онлайн съдържание. За да се обезпечи правна сигурност, доставчиците на услуги следва да разчитат на съчетание от поне две средства за проверка, предвидени в настоящия регламент, които се съгласуват между носителите на права и доставчиците на услуги. Необходимите технически и организационни мерки могат да включват анализ на част от ІР адресите вместо постоянно наблюдение на мястото на осъществяване на достъпа, предоставяне на прозрачна информация на лицата за методите, използвани за проверка, както и за целите на тази проверка, и подходящи мерки за сигурност. Като се има предвид, че за целите на проверката не са важни конкретното място или държавата, а е по-скоро важно дали лицето осъществява достъп до услугата в своята държава членка на пребиваване или не, за целта не следва да се събират и обработват данни за точните места извън първоначалната проверка на държавата на пребиваване. По аналогия, когато с оглед на предоставянето на услугата е достатъчно да се извърши автентикация на абоната, не следва да се изисква неговата идентификация.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б)  За да се предостави възможност за осъществяването на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирани на Комисията по отношение на изменянето на списъка със средства за проверка на държавата членка на пребиваване на абонатите, който се подготвя и съставя в консултация със сектора, включително дребните носители на права. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да извърши подходящи консултации, включително на експертно равнище, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти имат систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО27 и 2002/58/ЕО28. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на собственост, включително правата върху интелектуалната собственост, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО27 и 2002/58/ЕО28. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

__________________

__________________

27 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

27 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

28 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37), изменена с директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО.

28 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Настоящият регламент следва да зачита задълженията, на които е предмет Съюзът по силата на международни договори за защита на авторското право и сродните му права, включително Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения, Договора на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право (СОИС) и Договора на Световната организация за интелектуална собственост за изпълненията и звукозаписите.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  По тази причина, тъй като настоящият регламент ще се прилага към някои договори и права, придобити преди датата на прилагането му, е целесъобразно също така да се предвиди разумен период от време между датата на влизане в сила на настоящия регламент и датата на прилагането му, за да могат носителите на права да предприемат необходимото с оглед на новото положение, а на доставчиците на услуги да се даде възможност да се приспособят към новата ситуация и да изменят условията за използване на услугите им.

(27)  По тази причина, тъй като настоящият регламент ще се прилага към някои договори и права, придобити преди датата на прилагането му, е целесъобразно също така да се предвиди разумен период от време между датата на влизане в сила на настоящия регламент и датата на прилагането му, за да могат носителите на права да предприемат необходимото с оглед на новото положение, а на доставчиците на услуги да се даде възможност да се приспособят към новата ситуация и да изменят условията за използване на услугите им. Промените в условията за използване на услуги за онлайн съдържание, предлагани в пакети, които съчетават услуга за електронна комуникация и услуга за онлайн съдържание, направени единствено с оглед на спазване на изискванията на настоящия регламент, не пораждат за абонатите право съгласно националните правни актове за транспониране на нормативната рамка за мрежите и услугите за електронни комуникации да прекратяват договорите за предоставяне на тези услуги за електронни комуникации.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  За да се постигне целта за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, е целесъобразно да се приеме регламент, който е пряко приложим в държавите членки. Това е необходимо, за да се гарантира, че държавите членки прилагат по еднакъв начин правилата за трансграничната преносимост и че те ще влязат в сила по едно и също време за всички услуги за онлайн съдържание. Единствено регламент може да осигури правната сигурност, която е нужна, за да могат потребителите напълно да се възползват от трансграничната преносимост в рамките на Съюза.

(28)  За да се постигне целта за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, е целесъобразно да се приеме регламент, който е пряко приложим в държавите членки. Това е необходимо, за да се гарантира, че държавите членки прилагат по еднакъв начин правилата за трансграничната преносимост и че те ще влязат в сила по едно и също време за всички услуги за онлайн съдържание. Единствено регламент може да осигури правната сигурност, която е нужна, за да могат потребителите напълно да се възползват от трансграничната преносимост в рамките на Съюза; изборът на такъв вид правен акт отразява специалните цели на правилата за трансгранична преносимост и уникалните обстоятелства, с които те са свързани, и затова в никакъв случай не следва да се счита, че той създава прецедент по отношение на бъдещи правни актове на Съюза в областта на авторското право.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че абонатите на услуги за онлайн съдържание в Съюза могат да имат достъп и да използват тези услуги, когато временно пребивават в държава членка.

С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че абонатите, които законно са придобили в своите държави членки на пребиваване услуги за онлайн съдържание, могат да имат достъп и да използват тези услуги, когато временно пребивават в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, като зачитат всички свързани авторски и сродни права върху съдържанието, до което получават достъп и което използват, при условие че доставчикът на услуги за онлайн съдържание е проверил държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с новия член 3б.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която абонатът обичайно пребивава;

в) „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която абонатът обичайно пребивава и която се определя като мястото, в което лицето е установило своя постоянен център на интереси с намерението да придаде траен характер на това положение, и мястото, на което лицето се връща редовно и с което лицето е трайно свързано, като това се установява чрез средствата за проверка в съответствие с настоящия регламент;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „временно пребивава“ означава пребиваването на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване;

г)  „временно пребивава“ означава краткотрайното пребиваване на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, при условие че абонатът не премести своя център на интереси в нея;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „услуга за онлайн съдържание“ означава услуга, както е определено в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която доставчик законно предоставя онлайн в държавата членка на пребиваване на преносима основа и която е аудиовизуална медийна услуга по смисъла на Директива 2010/13/ЕС или услуга, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп и използването на произведения, други защитени обекти или предавания на телевизионни оператори, независимо дали линейно или по заявка, като услугата се предоставя на абоната при договорени условия или:

д)  „услуга за онлайн съдържание“ означава услуга, както е определено в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която доставчик законно предоставя онлайн в държавата членка на пребиваване на преносима основа и която е аудиовизуална медийна услуга по смисъла на Директива 2010/13/ЕС или услуга, чиято основна характеристика е предоставянето на законен достъп и използването на произведения и други защитени обекти или предавания на телевизионни оператори, независимо дали линейно или по заявка.

(1)  срещу заплащане, или

 

(2)  без заплащане, при условие че доставчикът е проверил държавата членка на пребиваване на абоната;

 

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Изложеното в параграф 1 задължение не се разпростира до трансграничен достъп до онлайн съдържание, за което доставчикът на услугата не е получил разрешение за използване от носителя на права.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание информира абоната за качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание в случая по параграф 1.

(3)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание предварително информира абоната, ако е възможно въз основа на данните, с които доставчикът разполага, за качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание в случая по параграф 1.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Възможност за участие

 

Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, която се предоставя без заплащане и за която не е въведена система за проверка на държавата членка на пребиваване на абонатите със същата степен на сигурност, каквато се прилага за услугите, предоставяни срещу заплащане, може да избере да предостави на абонатите, които пребивават временно в държава членка, възможност за достъп и използване на услугата за онлайн съдържание, при условие че:

 

а)  той проверява държавата членка на пребиваване на своите абонати в съответствие с настоящия регламент;

 

б)  той уведомява съответните носители на авторско право и сродните му права или носителите на всички други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание, както и своите абонати, в разумен срок преди да осигури възможността за подобен достъп и използване; и

 

в)  той прилага разпоредбите на настоящия регламент от момента, в който осигури възможност за трансгранична преносимост за своите абонати.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Задължение за проверка на държавата членка на пребиваване

 

1.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, който осигурява възможност на абонат, който временно пребивава в държава членка, да има достъп и да използва услугата за онлайн съдържание, ефективно проверява държавата членка на пребиваване на абоната.

 

2.  С цел спазване на задължението, изложено в параграф 1, доставчикът използва съчетание от най-малко две от следните средства за проверка:

 

а)  лична карта или друг валиден документ, който потвърждава държавата членка на пребиваване на абоната и който включва средства за електронна идентификация;

 

б)  адреса на фактуриране или пощенския адрес на абоната;

 

в)  банкови данни, като например банковата сметка или местна кредитна или дебитна карта на абоната;

 

г)  мястото на инсталиране на приемник или сходно устройство, използвано за предоставяне на услугите на абоната;

 

д)  сключен от абоната договор за интернет, телефонна връзка или подобна услуга в държавата членка;

 

е)  платена от абоната такса за получаване на други услуги, предоставяни в държавата членка, например за приемане на радио- и телевизионни програми;

 

ж)  анализ на част от IP (интернет протокол) адреса за установяване на държавата членка, в която абонатът получава достъп до услугата за онлайн съдържание и я използва, или установяване на държавата членка чрез други средства за установяване на географското местоположение;

 

з)  регистрация в местните избирателни списъци, ако те са публично достъпни;

 

и)  плащане на местни или поголовни данъци, ако данните са публично достъпни.

 

3.  Средствата за проверка отчитат естеството на услугата, са в рамките на разумното и не надхвърлят необходимото за постигане на целта за проверка на държавата членка на пребиваване на абоната.

 

4.   Доставчикът и носителите на авторско право и сродните му права или носителите на всякакви други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание могат да се договорят относно съчетаването и броя на средствата за проверка, посочени в параграф 2, с оглед на проверката на държавата членка на пребиваване.

 

5.  Обработването на лични данни във връзка с проверката се изпълнява в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Доставчикът има право да поиска от абоната да предостави необходимата информация за проверка на държавата членка на пребиваване. Ако абонатът не предостави тази информация и съответно доставчикът не е в състояние да извърши ефективна проверка на държавата членка на пребиваване, както се изисква от настоящия регламент, доставчикът не предоставя въз основа на настоящия регламент възможност на абоната да има достъп до услугата за онлайн съдържание, когато абонатът пребивава временно в държава членка.

 

7.  За да се гарантира, че списъкът със средства за проверка е в съответствие със съответните технологични промени, Комисията разполага с правомощията да приеме делегирани актове съгласно член 7а, за да измени този списък и да добави нови средства за проверка съгласно параграф 3, при условие че списъкът със средства за проверка по параграф 2 се окаже остарял, преди да изтече тригодишният срок за оценка на настоящия регламент.

 

_________________

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Счита се, че предоставянето на услугата за онлайн съдържание, както и достъпът до нея и използването ѝ от страна на абонат съгласно член 3, параграф 1 се извършват само в държавата членка на пребиваване, включително за целите на Директива 96/9/EО, Директива 2001/29/EО, Директива 2006/115/EО, Директива 2009/24 и Директива 2010/13/EС.

Счита се, че предоставянето на услугата за онлайн съдържание, както и достъпът до нея и използването ѝ от страна на абонат съгласно член 3, параграф 1 се извършват само в държавата членка на пребиваване, включително за целите на Директива 96/9/EО, Директива 2001/29/EО, Директива 2006/115/EО и Директива 2009/24/ЕО.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Не се прилагат договорни клаузи, включително между носители на авторско право и сродните му права, носители на всякакви други права от значение за използване на съдържанието в услугите за онлайн съдържание и доставчици на услуги, както и между доставчици на услуги и абонати, които противоречат на член 3, параграф 1 и член 4.

(1)  Не се прилагат договорни клаузи, включително между носители на авторско право и сродните му права, носители на всякакви други права от значение за използване на съдържанието в услугите за онлайн съдържание и доставчици на услуги, както и между доставчици на услуги и абонати, които противоречат на настоящия регламент. Договорните промени, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, не предоставят право за оттегляне от договор или споразумение, било то между абоната и доставчика или между доставчика и носителя на правото. Измененията, корекциите или договорните промени, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, не представляват основателна причина за корекция на цени, такси или ставки, или всякакви други финансови отношения между абоната, доставчика или носителя на права.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Независимо от параграф 1 носителите на авторско право и сродните му права или носителите на всякакви други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание могат да изискват от доставчика на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно член 3, параграф 1, при условие че нужното за извършване на проверката е в рамките на разумното и не се надхвърля необходимото за постигане на целта ѝ.

(2)  Доставчиците на услуги за онлайн съдържание използват ефективни средства, за да проверяват дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент и в съответствие с новия член 3б. Ако е в рамките на разумното и строго необходимото, носителите на права могат да изискат прилагането на допълнителни мерки, при условие че необходимите мерки са в рамките на разумното и не надхвърлят необходимото за постигане на целите или не изискват каквато и да е промяна в договорите, сключени между носителите на права и доставчиците на услуги. Носителите на авторско право и сродните му права или носителите на всички други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание могат да оттеглят от доставчика разрешението за използване на съдържанието, върху което те имат права, ако доставчикът не спазва новия член 3б.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а)  Съгласно настоящия регламент носителите на авторско право и сродните му права или носителите на всякакви други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание могат да разрешават на доставчици на услуги, притежаващи многотериториални лицензи в съответствие с дял III от Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, да имат достъп до това съдържание и да го използват, без да проверяват държавата членка на пребиваване.

 

_______________

 

Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72).

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Упражняване на делегирането

 

1.   Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.   Делегирането на правомощия, посочено в новия член 3б, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от … [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или друга, определена от съзаконодателите дата].

 

3.   Делегирането на правомощия, посочено в новия член 3б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

 

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 5а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7б

 

Оценка

 

В срок до три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва оценка на прилагането на настоящия регламент и представя доклад за това на Европейския парламент и на Съвета. Докладът включва оценка на използването на трансгранична преносимост и на проверката на държавата членка на пребиваване и ако е необходимо – на необходимостта от преразглеждане. Този доклад се придружава от предложения, предназначени да подобрят прилагането на настоящия регламент.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилага се от [дата: 6 месеца след деня на публикуването му].

Прилага се от [дата: 12 месеца след деня на публикуването му].

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

12.5.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

21.1.2016

Асоциирани комисии Дата на обявяване в заседание

28.4.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Sabine Verheyen

16.2.2016

Дата на приемане

21.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (28.9.2016)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Докладчик по становище: Карлуш Зориню

КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар е съществен компонент за осигуряване на действителното създаване на единен цифров пазар и поставяне н основите на цифров съюз в Европейския съюз.

В качеството си на регламент, той ще наложи обвързващо задължение на всички държави членки, от датата на влизането си в сила, да хармонизират в областта, за която са отговорни, като по този начин дадат на ползвателите трансграничен достъп в целия ЕС до услуги за съдържание, за които те са подписали договори в държавата членка, в която пребивават. Той разширява също така способността на доставчиците да предоставят услуги, за които имат подписан договор в една държава членка, в целия ЕС.

В допълнение към определянето на процедурите, които трябва да се следват в процеса на осигуряване на преносимост, регламентът формулира също така основните определения за този процес и за развитието на цифровия съюз.

Настоящото становище има за цел да внесе подобрения и разяснения по някои точки, както е посочено по-долу.

Обхванато съдържание

Съдържанието, обхванато от настоящия регламент, включва онлайн услуги и съдържание, като музика, игри, филми, забавни програми и спортни прояви, които следва да бъдат достъпни не само в държавата членка на пребиваване на абонатите, но и когато последните временно пребивават в други държави — членки на Съюза. Добавянето на развлекателните игри като цел на регламента има за цел да укрепи базата за изпълнението му.

Разграничаване между заплащането за услуги и заплащането за лицензионни такси

Някои държави членки прилагат системи от такси за достъп до услуги за онлайн съдържание от общ интерес. Заплащането на такси, и по-специално такси за разрешение за телевизия, не следва да се разглежда като заплащане.

Гаранция, че доставчиците ще бъдат обвързани от определените договорни условия, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент

С цел да се гарантира, че преносимостта, предвидена по силата на настоящия регламент, не може да бъде предмет на промени, произтичащи от едностранни промени в договорите, задължението за обезпечаване на преносимост ще бъде обвързващо, което означава, че страните не могат да го изключат, да ползват дерогации от него, нито да променят нейния ефект, по силата на договор или едностранно от доставчика на услуги. Освен това, не следва да се допуска доставчиците и носителите на права, свързани с предоставянето на услуги за онлайн съдържание, да заобикалят прилагането на настоящия регламент, като избират правото на трета държава, която не е членка на ЕС, като приложимото право за договори, сключени между тях, или за договори между доставчици и абонати.

Задължение за предоставяне на информация относно качеството на услугата

Когато качеството на онлайн достъпа, избран от абонат, който временно се намира в друга държава членка, не позволява на доставчика да предоставя същото качество на услугата, доставчикът следва да не носи отговорност за това положение, но следва да информира потребителя за възможния спад в качеството на услугите. Ако съществува споразумение относно гарантираното референтно качество, доставчикът ще бъде обвързан от посоченото споразумение, и не може да начислява за него по-висока цена на абоната.

Определение за абонат

Прави се пояснение в смисъл, че заплащането, не е определящ фактор в определението на абонат.

Определение за потребител

Определението за потребител е разширено, така че да включва юридически лица, при условие че те действат за цели, които са извън техните търговия, предприемаческа дейност, занаят или професия.

Определение на държавата членка на пребиваване

Определението за държава членка на пребиваване е подсилено в смисъл, че това означава държавата членка, в която абонатът пребивава обичайно или в която се завръща редовно след временен престой в друга държава.

Определение на „временно пребивава“

Засилва се непостоянният характер, свързан с посоченото определение.

Проверка на държавата членка на пребиваване за абонат

Предлага се действителната проверка от доставчика на мястото на пребиваване на абоната, в случаите, когато няма плащане, да се извършва въз основа на мястото на пребиваване за данъчни цели, документ за самоличност или друг валиден документ, който удостоверява мястото на пребиваване на абоната.

Технологична неутралност

С цел да се обезпечи технологичната неутралност, потребителите следва да имат свобода на избор относно вида пособие или технология, сред наличните на пазара, с който да имат достъп до онлайн съдържание.

Дата на прилагане

Като разумен срок се предлага регламентът да се прилага, считано от 12 месеца след неговото публикуване, което не пречи на доставчиците на услуги да обезпечат преносимост, веднага щом бъдат в състояние да го сторят в съответствие с публикувания регламент.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

Обосновка

Хартата е нашият основен правен референтен документ на най-високо равнище за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, които на свой ред са основен въпрос в настоящия регламент, и съответно трябва да бъде спомената в позоваванията.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, наред с другото, на свободното движение на услуги и хора, е необходимо да се гарантира, че потребителите могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание, като музика, игри, филми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави — членки на Съюза. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в чужбина, следва да се премахнат.

(1)  Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, наред с другото, на свободното движение на услуги и хора, е необходимо да се гарантира, че потребителите могат да използват услугите за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание, като музика, игри, филми, забавни програми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в други държави — членки на Съюза. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в чужбина, следва да се премахнат възможно най-бързо, тъй като безпрепятственият достъп на потребителите до услугите за аудиовизуално онлайн съдържание в рамките на целия Европейски съюз е ключов за доброто функциониране на цифровия единен пазар.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Технологичното развитие, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само на територията на тяхната държава на произход, но и когато временно пребивават в друга държава — членка на Съюза.

(2)  Технологичното развитие, което води до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно пребивават в друга държава – членка на Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава — членка на Съюза, често нямат достъп и не могат да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат право да използват в държавата си на произход.

(3)  Все по-често потребителите сключват договори срещу заплащане, както и без заплащане с доставчици на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно пребивават в друга държава – членка на Съюза, често нямат достъп и не могат да използват услугите за онлайн съдържание, за които имат право да използват в държавата си на пребиваване, което противоречи на целта на единния пазар и на гладкото, ефикасно развитие на цифровата икономика на ЕС.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. По-конкретно пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, като аудиовизуални произведения например, често са лицензионни за съответната територия, както и от факта, че доставчиците на онлайн услуги могат да изберат да обслужват само определени пазари.

(4)  Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на тези услуги на потребителите, които временно пребивават в друга държава членка. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри, забавни програми или филми, което е защитено с авторско право и/или сродните му права съгласно правото на Съюза. По-конкретно пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, защитено с авторско право и/или сродните му права, като аудиовизуални произведения например, често са лицензионни за съответната територия, както и от факта, че доставчиците на онлайн услуги могат да изберат да обслужват само определени пазари.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Предоставянето на услуги за онлайн съдържание на потребители, които временно пребивават в друга държава членка, може да бъде затруднено от липсата на инфраструктура, което може да създаде изкуствени бариери, особено за малки или изолирани общности.

 

В този контекст поетият от държавите членки ангажимент да постигнат целите за минимални скорости на изтегляне от 30 Mbps за всички до 2020 г., е от решаващо значение, за да се създадат условия за висока свързаност за всички.

 

За да се постигне тази цел и предвид факта, че бързо нарастващият безжичен широколентов трафик превръща в необходимост разширяването на капацитета на безжичната мрежа, ще бъде от огромно значение да се постигне по-убедителен общоевропейски подход за управление в областта на радиочестотния спектър в целия Съюз.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка, за да се гарантира, че разрешенията във връзка с правата няма повече да създават пречки пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза и че тази трансгранична преносимост може да се осигури.

(12)  Поради това една от целите на стратегията за цифровия единен пазар и цел на настоящия регламент е да се приспособи правната рамка, за да се гарантира, че разрешенията във връзка с правата няма повече да създават пречки пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза и че тази трансгранична преносимост може да се осигури без допълнителни разходи.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

(13)  Ето защо настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчикът им е получил съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на абонатите съгласно договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, приложения, изтегляне или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент. Също така от обхвата на настоящия регламент трябва да се изключат онези услуги за онлайн съдържание, предоставяни въз основа на общоевропейски лицензи съгласно Директива 2014/26/ЕС.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в държавата членка, където обичайно пребивават, независимо от мястото, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги, които не предлагат преносими услуги в държавата си на произход, да предлагат такива в чужбина.

(15)  Настоящият регламент следва да се прилага само към услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в държавата членка, където обичайно пребивават, независимо от мястото, тъй като не е уместно да се изисква от доставчиците на услуги, които не са в състояние да предлагат преносими услуги в държавата членка на пребиваване на абоната, да предлагат такива в чужбина. Независимо от това, за да има настоящият регламент значително и практическо въздействие върху живота на крайните ползватели, е важно носителите на права да бъдат насърчавани във все по-голяма степен да разрешават на доставчиците на услуги да предлагат преносими услуги на национално равнище.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на такива услуги могат да проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Правото на използване на услуга за онлайн съдържание следва да се счита за придобито вследствие на заплащане, независимо дали то е извършено направо на доставчика на услугата за онлайн съдържание или на друга страна, например доставчик, предлагащ пакет от далекосъобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, предоставяна от друг доставчик.

(16)  Настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на такива услуги могат да проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Правото на използване на услуга за онлайн съдържание следва да се счита за придобито вследствие на заплащане, независимо дали то е извършено направо на доставчика на услугата за онлайн съдържание или на друга страна, например доставчик, предлагащ пакет от далекосъобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, предоставяна от друг доставчик. Заплащането на такси, и по-специално такси за разрешение за телевизионно или друго излъчване, не следва да се разглежда като заплащане за целите на настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, са също включени в обхвата на настоящия регламент до степента, в която доставчиците проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Услугите за онлайн съдържание, предоставяни без заплащане и чиито доставчици не проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си, следва да не са в обхвата на настоящия регламент, тъй като включването им би представлявало съществена промяна в начина, по който тези услуги се предоставят, и би породило несъразмерни разходи. Що се отнася до проверката на държавата членка на пребиваване на абоната, следва да се разчита на данни, като заплащане на лицензионна такса за други услуги, предоставяни в държавата членка на пребиваване, съществуването на договор за интернет или телефонна връзка, ІР адрес или други начини за автентикация, ако тези данни дават възможност на доставчика да получи информация за държавата членка на пребиваване на абонатите си.

(17)  Услугите за онлайн съдържание, които се предоставят без заплащане, или при заплащане на задължителна такса, като например такса за излъчване, ще имат възможност да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, ако доставчиците решат така и при условие че спазват изискванията за проверка на държавата членка на пребиваване, уредени в настоящия регламент, по същия начин, по който и доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Ако решат това, те следва да информират абонатите и носителите на авторско право и сродните му права за решението си да се възползват от тази възможност.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване. Това е задължително и ето защо страните не могат да го изключват, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, би представлявало заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това би противоречало на настоящия регламент.

(18)  За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на онлайн услуги да дават възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на тяхното временно пребиваване, като им гарантират достъп до същото съдържание, същите видове и брой устройства, за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както тези, които са предлагани в тяхната държава членка на пребиваване, без да се засяга възможността за осъществяване на достъп до местната версия на съдържанието, която е налична в държавата членка на временно пребиваване. Това е задължително и ето защо страните не могат да го изключват, да предвиждат изключения от него или да променят последиците от него, нито чрез договор, нито едностранно от доставчика на услуги. Всякакви действия от страна на доставчик на услуга или носител на права, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, когато временно пребивават в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на предоставяне на услугата, би представлявало заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това би противоречало на настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Изискването да се предоставят услуги за онлайн съдържание на абонатите, временно пребиваващи в държави членки, различни от тези на пребиваването им, с еднакво качество, както в държавата членка на пребиваване, може да доведе до по-високи разходи за доставчиците на услуги, а оттам и до по-големи разходи за абонатите. Ето защо не е целесъобразно да се изисква с настоящия регламент доставчикът на услуга за онлайн съдържание да взема мерки за осигуряване на качество на предоставяне на такива услуги, което надвишава това при местния онлайн достъп, избран от абоната, когато временно пребивава в друга държава членка. В такива случаи доставчикът не е отговорен, ако качеството на предоставянето на услугата е по-ниско. Независимо от това, ако доставчикът изрично се съгласи да гарантира определено качество на предоставяне за абонатите, които временно пребивават в други държави членки, той е задължен вследствие на съгласието си.

(19)  Изискването да се предоставят услуги за онлайн съдържание на абонатите, временно пребиваващи в държави членки, различни от тези на пребиваването им, с еднакво качество, както в държавата членка на пребиваване, може да доведе до по-високи разходи за доставчиците на услуги, а оттам и до по-големи разходи за абонатите. Ето защо не е целесъобразно да се изисква с настоящия регламент доставчикът на услуга за онлайн съдържание да взема мерки за осигуряване на качество на предоставяне на такива услуги, което надвишава това при местния онлайн достъп, избран от абоната, когато временно пребивава в друга държава членка. В такива случаи доставчикът не е отговорен, ако качеството на предоставянето на услугата е по-ниско, при условие че загубата на качество може да бъде ясно отдадена на обективни причини, като ниски показатели на местната мрежова инфраструктура. Независимо от това, ако доставчикът изрично се съгласи да гарантира определено качество на предоставяне за абонатите, които временно пребивават в други държави членки, той е задължен вследствие на съгласието си, без да може да изисква по-високо заплащане за това или да налага допълнителна административна тежест на абоната. Компетентните контролни органи на пазара следва периодично да проследяват целесъобразността на обясненията, предоставяни от доставчиците, в случай че качеството на предоставените услуги е по-ниско.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги, които законно предоставят преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абонатите, винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната.

(20)  За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се постанови, че тези доставчици на услуги, които законно предоставят преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абонатите, винаги имат право да предоставят такива услуги на тези абонати, когато те временно пребивават в друга държава членка. Това следва да се постигне, като се предвиди, че предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната. Настоящият регламент не пречи на доставчика да предлага на своя абонат, който временно пребивава в друга държава членка, услуга за онлайн съдържание, която доставчикът законно предоставя в тази държава членка.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Що се отнася до разрешенията във връзка с авторското право и сродните му права, това означава, че съответните действия по възпроизвеждане, публично представяне и разпространение на произведения и други защитени обекти, както и действия по извличане или повторна употреба във връзка с бази данни, защитени със sui generis права, които се извършват при предоставяне на услугата на абонати, временно пребиваващи в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да се считат за осъществени в държавата членка на пребиваване на абонатите. Ето защо следва да се счита, че доставчиците на услуги извършват тези действия въз основа на съответните разрешения от засегнатите носители на права за държавата членка на пребиваване на тези абонати. Когато доставчиците на услуги могат да извършват действия по публично представяне или по възпроизвеждане в държавата членка на абоната въз основа на разрешение от съответните носители на права, абонатът, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, следва да има достъп и да използва услугата и когато е необходимо, да извършва съответните действия по възпроизвеждане, като изтегляне например, които той би имал право да извърши в своята държава членка на пребиваване. Предоставянето на услуга за онлайн съдържание от доставчик на услуга на абонат, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, и използването на услугата от този абонат съгласно настоящия регламент не следва да представляват нарушаване на авторското право и на сродните му права или на които и да било други права от значение за използването на съдържанието в рамките на услугата.

(21)  Що се отнася до разрешенията във връзка с авторското право и сродните му права, това означава, че съответните действия по възпроизвеждане, публично представяне и разпространение на произведения и други защитени обекти, както и действия по извличане или повторна употреба във връзка с бази данни, защитени със sui generis права, които се извършват при предоставяне на услугата на абонати, временно пребиваващи в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да се считат за осъществени в държавата членка на пребиваване на абонатите. Ето защо следва да се счита, че доставчиците на услуги извършват тези действия въз основа на съответните разрешения от засегнатите носители на права за държавата членка на пребиваване на тези абонати. Когато доставчиците на услуги могат да извършват действия по публично представяне или по възпроизвеждане в държавата членка на абоната въз основа на разрешение от съответните носители на права, абонатът, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, следва да има достъп и да използва услугата и когато е необходимо, да извършва съответните действия по възпроизвеждане, като изтегляне например, които той би имал право да извърши в своята държава членка на пребиваване. Предоставянето на услуга за онлайн съдържание от доставчик на услуга на абонат, който временно пребивава в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, и използването на услугата от този абонат съгласно настоящия регламент не следва да представляват нарушаване на авторското право и на сродните му права или на които и да било други права от значение за използването на съдържанието в рамките на услугата. Правото на трансграничен достъп до цифрово съдържание онлайн, придобито в държавата членка на пребиваване, се ограничава изключително за лична употреба.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Доставчиците на услугите не следва да са отговорни за нарушаване на каквито и да било договорни клаузи, противоречащи на задължението за осигуряване на възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на временното им пребиваване. Поради това клаузите в договорите, предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, не следва да се прилагат.

(22)  Доставчиците на услугите не следва да са отговорни за нарушаване на каквито и да било договорни клаузи, противоречащи на задължението за осигуряване на възможност на абонатите си да използват услугата в държавата членка на временното им пребиваване. Поради това клаузите в договорите, предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, не следва да се прилагат. Не следва да се допуска доставчиците и носителите на права, свързани с предоставянето на услуги за онлайн съдържание, да заобикалят прилагането на настоящия регламент, като избират правото на трета държава, която не е членка на ЕС, като приложимото право за договори, сключени между тях, или за договори между доставчици и абонати.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, че абонатите им са надлежно информирани за условията за използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент дава възможност на носителите на права да изискват доставчикът на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че нужното за извършване на проверката е в рамките на разумното и не се надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Примери за необходими технически и организационни мерки могат да включват анализ на част от ІР адресите вместо постоянно наблюдение на мястото на осъществяване на достъпа, прозрачна информация, предоставяна на лицата за методите, използвани за проверка, както и какви са целите ѝ, и подходящи мерки за сигурност. Като се има предвид, че за целите на проверката не е важно мястото, а по-скоро държавата членка, в която абонатът осъществява достъп до услугата, за целта не следва да се събират и обработват данни за точните места. Аналогично, когато е достатъчна автентикацията на абонат с оглед на предоставяне на услугата, не следва да се изисква идентификацията му.

(23)  Доставчиците на услугите следва да гарантират, доколкото е възможно, че абонатите им са надлежно информирани за условията и степента на използване на услугите за онлайн съдържание в държавите членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. Настоящият регламент изисква от доставчика на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно настоящия регламент. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че нужното за извършване на проверката запазва възможността доставчиците на услуги да въвеждат иновации, е в рамките на разумното, е неинвазивно и не се надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Примери за необходими технически и организационни мерки следва да се основават на електронните средства за идентификация към момента на абониране вместо постоянно наблюдение на мястото на осъществяване на достъпа, прозрачна информация, предоставяна на лицата за методите, използвани за проверка, както и какви са целите ѝ, и подходящи мерки за сигурност. Като се има предвид, че за целите на проверката не е важно мястото, а по-скоро държавата членка, в която абонатът осъществява достъп до услугата, за целта не следва да се събират и обработват данни за точните места. Аналогично, когато е достатъчна автентикацията на абонат с оглед на предоставяне на услугата, не следва да се изисква идентификацията му. Процесът на проверка следва да се извършва по прост и некумулативен начин, гарантиращ неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, като се използва колкото е възможно повече информация, която вече е законно на разположение на доставчика, и най-умерените и опростени налични методи.

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23a)  За целите на настоящия регламент никой потребител не може да декларира, че обичайното му пребиваване е в повече от една държава членка.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

(24)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При обработката на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни и правото на интелектуална собственост съгласно членове 7, 8 и и 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тази обработка трябва да се извършва съгласно Регламент (ЕС) № 2016/67927 и Директива 2002/58/ЕО28. По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че обработката на лични данни съгласно настоящия регламент трябва да е необходима и съразмерна с оглед на постигане на съответната цел.

__________________

__________________

27 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31 – 50).

27 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ( L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

28 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37), изменена с директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО.

28 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37), изменена с директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО.

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора. Правилата, предвидени в настоящия регламент, не следва да се използват за ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на Договора.

(25)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора. Правилата, предвидени в настоящия регламент, не следва да се използват за ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на Договора. Също така настоящият регламент не трябва да се прилага за онези услуги за онлайн съдържание, за които вече се предлагат общоевропейски лицензи съгласно Директива 2014/26/ЕС.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Договорите, съгласно които се дава разрешение за съдържанието, обикновено се сключват за относително продължителен срок. По тази причина и за да се гарантира, че всички потребители, пребиваващи в Съюза, могат да се възползват своевременно от трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание при равни условия и без ненужно забавяне, настоящият регламент следва да се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на прилагането му, ако те са от значение за трансграничната преносимост на услугата за онлайн съдържание, предоставена след тази дата. Това е необходимо и за да се гарантират еднакви условия за доставчиците на услуги във вътрешния пазар, като се даде възможност на доставчиците, сключили договори с носителите на права за дълъг срок, да предлагат трансграничната преносимост на абонатите си, независимо от възможността на доставчиците да предоговорят тези договори. Освен това тази разпоредба следва да гарантира, че когато доставчиците на услуги предприемат необходимото за трансграничната преносимост на услугите си, те ще могат да предлагат такава преносимост по отношение на цялото им онлайн съдържание. На последно място, с настоящия регламент следва също така да се даде възможност на носителите на права да не трябва да предоговарят своите действащи договори за разрешаване, за да се предлага трансграничната преносимост на услугите от страна на доставчиците.

(26)  Договорите, съгласно които се дава разрешение за съдържанието, обикновено се сключват за относително продължителен срок. По тази причина и за да се гарантира, че всички потребители, пребиваващи в Съюза, могат да се възползват своевременно от трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание при равни условия и без ненужно забавяне, настоящият регламент следва да се прилага и към сключените договори и придобитите права преди датата на прилагането му, ако те са от значение за трансграничната преносимост на услугата за онлайн съдържание, предоставена след тази дата, без каквито и да било допълнителни разходи. Това е необходимо и за да се гарантират еднакви условия за доставчиците на услуги във вътрешния пазар, и в частност за МСП, като се даде възможност на доставчиците, сключили договори с носителите на права за дълъг срок, да предлагат трансграничната преносимост на абонатите си, независимо от възможността на доставчиците да предоговорят тези договори. Освен това тази разпоредба следва да гарантира, че когато доставчиците на услуги предприемат необходимото за трансграничната преносимост на услугите си, те ще могат да предлагат такава преносимост по отношение на цялото им онлайн съдържание. На последно място, с настоящия регламент следва също така да се даде възможност на носителите на права да не трябва да предоговарят своите действащи договори за разрешаване, за да се предлага трансграничната преносимост на услугите от страна на доставчиците.

Изменение     22

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно приспособяване на правната рамка така, че да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, не може да се постигне в достатъчна степен от държавите членки и поради своите мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел. По тази причина настоящият регламент не засяга в значителна степен начина за разрешаване на правата и не задължава носителите на права и доставчиците на услуги да предоговарят договорите. Освен това настоящият регламент не изисква доставчиците да предприемат мерки, за да се гарантира качеството на предоставяне на услугите за онлайн съдържание извън държавата членка на пребиваване на абоната. На последно място, настоящият регламент не се прилага към доставчиците на услуги, които предлагат услуги без заплащане и които не проверяват държавата членка на пребиваване на абоната. Ето защо той не налага никакви несъразмерни разходи,

(29)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно приспособяване на правната рамка така, че да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, не може да се постигне в достатъчна степен от държавите членки и поради своите мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел. По тази причина настоящият регламент не засяга в значителна степен начина за разрешаване на правата и не задължава носителите на права и доставчиците на услуги да предоговарят договорите. Освен това настоящият регламент не изисква доставчиците да предприемат мерки, за да се гарантира качеството на предоставяне на услугите за онлайн съдържание извън държавата членка на пребиваване на абоната. На последно място, настоящият регламент не се прилага към доставчиците на услуги, които предлагат услуги без заплащане и които не проверяват държавата членка на пребиваване на абоната. Ето защо той не налага никакви несъразмерни разходи на доставчиците на услуги за онлайн съдържание, носителите на права или крайните ползватели,

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че абонатите на услуги за онлайн съдържание в Съюза могат да имат достъп и да използват тези услуги, когато временно пребивават в държава членка.

С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че когато временно пребивават в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, абонатите на услуги за онлайн съдържание в Съюза могат да имат достъп и да използват тези услуги без допълнителни разходи и по същия начин, както когато пребивават в своята държава членка на пребиваване.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „абонат“ означава потребител, който съгласно договор с доставчик за предоставяне на услуга за онлайн съдържание може да има достъп и да използва такава услуга в държавата членка на пребиваване;

а)  „абонат“ означава потребител, който съгласно договор с доставчик за предоставяне на услуга за онлайн съдържание може да има достъп и да използва такава услуга в държавата членка на пребиваване срещу заплащане или без заплащане, ако съответният доставчик на услуга доброволно реши да спази изискванията по отношение на проверката на държавата членка на пребиваване;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която абонатът обичайно пребивава;

в)  „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, в която абонатът обичайно пребивава така, както е определена и предварително проверена в процеса на абониране;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „временно пребивава“ означава пребиваването на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване;

г)  „временно пребивава“ означава пребиваването на абонат в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване, независимо от действителната продължителност на това пребиваване, при условие че държавата членка на пребиваване е била проверена в съответствие с член 2, параграф 2;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – алинея 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  без заплащане, при условие че доставчикът е проверил държавата членка на пребиваване на абоната;

(2)  без заплащане, при условие че доставчикът действително е проверил държавата членка на пребиваване на абоната въз основа на негова онлайн декларация за държавата членка на пребиваване, въз основа на мястото на пребиваване за данъчни цели на абоната, неговата лична карта, електронни средства за идентификация, и по-специално заявената електронна идентификация в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание осигурява възможност на абонатите, които временно пребивават в държава членка, да имат достъп и да използват услугата за онлайн съдържание.

(1)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание срещу заплащане или без заплащане, но подлежаща на предварителна и пропорционална проверка на държавата членка на пребиваване на абоната, осигурява възможност на абонатите, които временно пребивават в държава членка, да имат достъп и да използват услугата за онлайн съдържание, за която те имат законен абонамент без допълнителни разходи.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание информира абоната за качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание в случая по параграф 1.

(3)  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание предоставя на абоната информация относно качеството на предоставяне на услугата за онлайн съдържание и евентуални ограничения, свързани с него, в случая по параграф 1 преди предоставянето ѝ.

Изменение     30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Не се прилагат договорни клаузи, включително между носители на авторско право и сродните му права, носители на всякакви други права от значение за използване на съдържанието в услугите за онлайн съдържание и доставчици на услуги, както и между доставчици на услуги и абонати, които противоречат на член 3, параграф 1 и член 4.

(1)  Не се прилагат договорни клаузи, включително между носители на авторско право и сродните му права, носители на всякакви други права от значение за използване на съдържанието в услугите за онлайн съдържание и доставчици на услуги, както и такива между доставчици на услуги и абонати, които могат да имат ефект, възпиращ прилагането на настоящия регламент.

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Независимо от параграф 1 носителите на авторско право и сродните му права или носителите на всякакви други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание могат да изискват от доставчика на услугата действително да проверява дали услугата за онлайн съдържание е предоставена съгласно член 3, параграф 1, при условие че нужното за извършване на проверката е в рамките на разумното и не се надхвърля необходимото за постигане на целта ѝ.

заличава се

Изменение     32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработката на личните данни в рамките на настоящия регламент, включително по-конкретно за проверката съгласно член 5, параграф 2, се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Обработката на личните данни в рамките на настоящия регламент се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Принцип на технологична неутралност

 

Потребителите имат свобода на избор относно вида пособие или технология, сред наличните на пазара, с който да имат достъп до онлайн съдържание и да ги сменят по свой избор. Предоставянето на преносими услуги не следва да бъде поставяно в зависимост от допълнителни технически изисквания и се извършва в технологично неутрална и оперативно съвместима хардуерна и софтуерна среда.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7б

 

Оценка

 

Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва оценка на неговото прилагане и представя доклад, в който се излагат нейните заключения, на Европейския парламент и на Съвета.

 

Докладът включва оценка на използването на трансграничната преносимост и на средствата за проверка, като обръща особено внимание на въпроса дали намерените и прилагани решения имат положителен или отрицателен ефект върху развитието на цифровия единен пазар, и по целесъобразност, преценява необходимостта от преразглеждане. Ако е необходимо, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [дата: 6 месеца след деня на публикуването му].

Той се прилага от [дата: 12 месеца след датата на публикуването му, което не пречи на доставчиците на услуги да обезпечат преносимост, веднага щом бъдат в състояние да го сторят в съответствие с настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

12.5.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

25.2.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Разглеждане в комисия

4.7.2016

 

 

 

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

12.5.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

9.12.2016

Правна информация - Политика за поверителност