Postup : 2015/0284(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0378/2016

Předložené texty :

A8-0378/2016

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0224

ZPRÁVA     ***I
PDF 1339k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Jean-Marie Cavada

Navrhovatelé požádaní o stanovisko (*):

Marco Zullo, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Sabine Verheyen, Výbor pro kulturu a vzdělávání

(*) Přidružené výbory – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0627),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0392/2015),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. dubna 2016(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0378/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s článkem 169 této smlouvy,

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat on-line služby poskytující obsah, které umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie. Proto by měly být odstraněny překážky, které brání přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání.

(1)  Přístup spotřebitelů k přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah, který dříve zákonně získali ve svém členském státě bydliště, je prospěšný pro řádné fungování vnitřního trhu i účinné prosazování zásad volného pohybu osob a služeb. Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat on-line služby poskytující obsah, které umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy, zábavné pořady nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie, ať kvůli rekreaci, z pracovních důvodů, nebo například kvůli studiu. Proto by měly být co nejdříve a bez jakýchkoli dodatečných výloh pro uživatele odstraněny překážky, které brání přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání, zejména v odvětvích, v nichž je přenositelnost obsahů stále omezená.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Technologický rozvoj, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Rychle roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám, a to nejen v jejich domovské zemi, ale i když jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie.

(2)  Technologický rozvoj, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou laptopy, tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Rychle roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám. Pro tento nový způsob spotřeby je vhodné ve prospěch spotřebitelů v Evropské unii vypracovat opatření, která by umožnila přístup k on-line službám poskytujícím obsah účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie. Řízené a kontrolované zavedení přeshraniční přenositelnosti v přiměřeném rozsahu nabídne příjemcům doplňkovou možnost zákonného přístupu k on-line obsahu. Pojem „dočasné přítomnosti“ by měl odpovídat cíli tohoto nařízení, tedy umožňovat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, kteří ale obvykle pobývají ve svém členském státu bydliště.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často nemají přístup k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání získali právo ve své domovské zemi, a nemohou je využívat.

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často stále nemají přístup k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání získali zákonně právo ve svém členském státě bydliště, a nemohou je dále využívat.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na přenos obsahu chráněného autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, jako jsou například audiovizuální díla, jsou často udělovány na územním základě, a rovněž ze skutečnosti, že poskytovatelé on-line služeb se mohou rozhodnout, že budou poskytovat své služby pouze na určitých trzích.

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry, zábavné pořady nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. V současnosti se problémy související s přeshraniční přenositelností on-line služeb poskytujících obsah v jednotlivých odvětvích liší: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU1a, která se zabývá hudebním odvětvím, upravuje udělování multiteritoriálních nebo celoevropských licencí, kdežto audiovizuální odvětví, v němž převládá model výlučných teritoriálních licencí, dosud nebylo předmětem zájmu. Toto nařízení má za cíl řešit problémy související s poskytováním přenositelnosti v dotčených odvětvích, aniž by byla v Unii ohrožena vysoká úroveň ochrany zaručená autorským právem a právy s ním souvisejícími, a zejména aniž by se to dotklo stávajícího modelu výlučných teritoriálních licencí, jenž má zásadní význam pro financování a výrobu kulturních obsahů přizpůsobených jednotlivým trhům Unie, čímž významným způsobem přispívá k evropské kulturní rozmanitosti.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 284, 20. 3. 2014, s. 72).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Totéž platí v případě dalšího obsahu, jako jsou sportovní události, který není chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie, avšak může být chráněn autorským právem a právy s ním souvisejícími nebo na základě jiných zvláštních předpisů podle vnitrostátního práva a k němuž také často udělují licence pořadatelé takových událostí nebo je nabízen poskytovateli on-line služeb na územním základě. Přenosy takového obsahu vysílacími organizacemi by byly chráněny souvisejícími právy, která byla harmonizována na úrovni Unie. Přenosy takového obsahu navíc často obsahují prvky chráněné autorským právem, jako jsou hudba, úvodní nebo závěrečné videosekvence nebo grafika. Některé aspekty těchto přenosů týkající se událostí zásadního společenského významu nebo událostí vysoce zajímavých pro veřejnost za účelem krátkých zpravodajských příspěvků byly harmonizovány směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU22. A konečně audiovizuální mediální služby ve smyslu směrnice 2010/13/EU zahrnují služby, které poskytují přístup k obsahu, jako jsou sportovní události, zprávy nebo aktuální události.

(5)  Totéž platí v případě dalšího obsahu, jako jsou sportovní události, který není chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími podle právních předpisů Unie, avšak může být chráněn autorským právem a právy s ním souvisejícími nebo na základě jiných zvláštních předpisů podle vnitrostátního práva a k němuž také často udělují licence pořadatelé takových událostí nebo je nabízen poskytovateli on-line služeb na územním základě. Přenosy takového obsahu vysílacími organizacemi by byly chráněny souvisejícími právy, která byla harmonizována na úrovni Unie. Přenosy takového obsahu navíc často obsahují prvky chráněné autorským právem, jako jsou hudba, úvodní nebo závěrečné videosekvence nebo grafika. Některé aspekty těchto přenosů týkající se událostí zásadního společenského významu nebo událostí vysoce zajímavých pro veřejnost za účelem krátkých zpravodajských příspěvků byly harmonizovány směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU22. A konečně audiovizuální mediální služby ve smyslu směrnice 2010/13/EU zahrnují služby, které poskytují přístup k obsahu, jako jsou sportovní události, zprávy nebo aktuální události. Čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie vyžaduje, aby Unie ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smluv přihlížela ke kulturním hlediskům. Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii je proto třeba rovněž zohlednit respektování a přístup ke kulturní rozmanitosti, na něž se zaměřuje Úmluva UNESCO ze dne 20. října 2005 o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.

__________________

__________________

22Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

22Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Proto jsou on-line služby poskytující obsah stále častěji uváděny na trh v balíčku, v němž obsah, který není chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, není oddělitelný od obsahu, který je chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, aniž by se podstatně snížila hodnota služby poskytované spotřebitelům. Je tomu tak zejména v případě prémiového obsahu, jako jsou sportovní nebo jiné události, které jsou pro spotřebitele vysoce zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli spotřebitelům poskytovat plný přístup ke svým on-line službám poskytujícím obsah, je nezbytné, aby se toto nařízení vztahovalo i na tento obsah využívaný on-line službami poskytujícími obsah, a vztahovalo se tedy na audiovizuální mediální služby ve smyslu směrnice 2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích organizací v celém jejich rozsahu.

(6)  Proto jsou on-line služby poskytující obsah stále častěji uváděny na trh v balíčku, v němž obsah, který není chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, není oddělitelný od obsahu, který je chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, aniž by se podstatně snížila hodnota služby poskytované spotřebitelům. Je tomu tak zejména v případě prémiového obsahu, jako jsou sportovní nebo jiné události, které jsou pro spotřebitele vysoce zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli spotřebitelům poskytovat plný přístup ke svým on-line službám poskytujícím obsah po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě než členském státě bydliště, je nezbytné, aby se toto nařízení vztahovalo i na tento obsah využívaný on-line službami poskytujícími obsah, a vztahovalo se tedy na audiovizuální mediální služby ve smyslu směrnice 2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích organizací v celém jejich rozsahu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES23, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES24, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES25 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES26.

(7)  Práva k dílům a jiným předmětům ochrany jsou harmonizována mimo jiné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES23, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES24, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES25, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES26 a směrnici 2014/26/EU.

__________________

__________________

23Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází, Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20–28.

23Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20).

24Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10–19.

24Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).

25Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28–35.

25Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28).

26Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů, Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16–22.

26Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16).

 

 

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Získání licence k příslušným právům není vždy možné, zejména pokud jsou práva k obsahu licencována na výlučném základě. Pro zajištění územní exkluzivity se poskytovatelé on-line služeb ve svých licenčních smlouvách s nositeli práv, včetně vysílacích organizací nebo pořadatelů událostí, často zavazují k tomu, že budou svým účastníkům bránit v přístupu ke svým službám a v jejich využívání mimo území, pro které je poskytovatel služeb držitelem licence. Tato smluvní omezení ukládaná poskytovatelům služeb vyžadují, aby poskytovatelé přijímali opatření, jako je například znemožnění přístupu k jejich službám z IP adres nacházejících se mimo dotčené území. Proto jednu z překážek přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah představují smlouvy uzavřených mezi poskytovateli on-line služeb a jejich účastníky, které jsou zase odrazem doložek o územním omezení ve smlouvách uzavřených mezi těmito poskytovateli služeb a nositeli práv.

(10)  Získání licence k příslušným právům není vždy možné, zejména pokud jsou práva k obsahu licencována na výlučném základě. Pro zajištění územní exkluzivity se poskytovatelé on-line služeb ve svých licenčních smlouvách s nositeli práv, včetně vysílacích organizací nebo pořadatelů událostí, často zavazují k tomu, že budou svým účastníkům bránit v přístupu ke svým službám a v jejich využívání mimo území, pro které je poskytovatel služeb držitelem licence. Toto nařízení by mělo uspokojit poptávku po přístupu a využívání on-line služeb poskytujících obsah na základě přenositelnosti v celé Unii všemi účastníky, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, než je jejich členský stát bydliště, a zároveň zajistit dodržování zásady teritoriality, která je nezbytná pro řádný rozvoj a udržitelné financování audiovizuálního odvětví a kinematografie v Evropě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Soudní dvůr navíc rozhodl ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League Ltd a další, EU:C:2011:631, že některá omezení poskytování služeb nelze odůvodnit s ohledem na cíl chránit práva duševního vlastnictví.

(11)  Kromě toho je třeba zohlednit rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League Ltd a další1a .

 

_________________

 

1a Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. října 2011, Football Association Premier League a další, C-403/08 a C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec tak, aby udělování licencí k právům již nebylo překážkou přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci Unie a aby bylo možné přeshraniční přenositelnost zajistit.

(12)  Cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících tak, aby stanovením jasně interpretovatelné právní fikce zaměřené na odstranění překážek přenositelnosti zákonně získaného práva na využívání on-line obsahu, který podléhá udělení licence k právům, zajišťoval jednotný přístup k poskytování on-line služeb poskytujících obsah účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, než je jejich členský stát bydliště, bez jakýchkoli dalších účtovaných poplatků. Pojem přeshraniční přenositelnosti by měl být jasně odlišen od pojmu přeshraničního přístupu, který za žádných okolností nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměla považovat registrace k odběru upozornění na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML cookie.

(13)  Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování, aplikací nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměla považovat registrace k odběru upozornění na obsah, systém pouhého nalogování zadáním všeobecných osobních údajů, jako je elektronická adresa nebo jméno účastníka, ani pouhé přijetí souborů HTML cookie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří neposkytují přenositelné služby ve své domovské zemi, tak činili přeshraničně.

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je ve svém členském státě bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří neposkytují přenositelné služby v členském státě bydliště účastníka, tak činili přeshraničně.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé těchto služeb mají možnost ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Právo využívat on-line službu poskytující obsah by se mělo považovat za právo získané za úplatu bez ohledu na to, zda je úplata poskytnuta přímo poskytovateli on-line služby poskytující obsah, nebo jiné straně, jako je například poskytovatel balíčku kombinujícího telekomunikační službu a on-line službu poskytující obsah provozovanou jiným poskytovatelem.

(16)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé těchto služeb mají možnost ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Právo využívat on-line službu poskytující obsah by se mělo považovat za právo získané za úplatu bez ohledu na to, zda je úplata poskytnuta přímo poskytovateli on-line služby poskytující obsah, nebo jiné straně, jako je například poskytovatel balíčku kombinujícího telekomunikační službu a on-line službu poskytující obsah provozovanou jiným poskytovatelem. Úhrada povinného rozhlasového a televizního koncesionářského poplatku by se neměla považovat za úplatu poskytnutou za získání přístupu k on-line službám poskytujícím obsah na základě přeshraniční přenositelnosti.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají rovněž on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují členský stát bydliště svých účastníků. On-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně a jejichž poskytovatelé neověřují členský stát bydliště svých účastníků, by měly být mimo oblast působnosti tohoto nařízení, neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo zásadní změnu způsobu poskytování těchto služeb a znamenalo by nepřiměřené náklady. Při ověřování členského státu bydliště účastníka by se měly používat informace, jako jsou například úhrada licenčního poplatku za jiné služby poskytované v členském státě bydliště, existence smlouvy o připojení k internetu nebo o telefonní přípojce, IP adresa či jiné způsoby ověřování totožnosti, pokud poskytovateli dávají přiměřené vodítko k určení členského státu bydliště jeho účastníků.

(17)   V současné době poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, obvykle neověřují členský stát bydliště svých uživatelů s uspokojivou mírou jistoty. Z těchto poskytovatelů však již někteří členský stát bydliště účastníků ověřují, nebo to v blízké budoucnosti plánují. Aby byla tato tendence podpořena v zájmu spotřebitele a aniž by byli dotčeni přispěvatelé, jejichž technické a finanční prostředky jsou omezené, měli by mít tito poskytovatelé možnost být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto nařízení za předpokladu, že splňují požadavky na ověřování členského státu bydliště uživatelů jejich služeb v souladu s tímto nařízením. Pokud tito poskytovatelé tuto možnost využijí, měli by dodržovat tytéž povinnosti, jaké toto nařízení ukládá poskytovatelům on-line služeb poskytujících obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé služeb by o svém rozhodnutí uplatnit tuto možnost měli zavčas informovat účastníky a rovněž nositele práv.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  K zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli kroky poskytovatele služby, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v určitém členském státě, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením.

(18)  K zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. Poskytovatelé on-line služeb by svým účastníkům měli umožnit využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tak, že jim přístup poskytnou stejným způsobem jako v jejich členském státě bydliště. Jakékoli kroky poskytovatele služby, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v určitém členském státě, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením. Toto ustanovení by nicméně nemělo poskytovatelům on-line služeb poskytujících obsah bránit v další činnosti vykonávané pro informaci s cílem bojovat proti nepovolenému přístupu nebo využívání on-line služeb poskytujících obsah nebo proti porušování práv duševního vlastnictví obsahů poskytovaných těmito poskytovateli.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Požadavek, aby on-line služby poskytující obsah byly účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech než v členském státě bydliště poskytovány ve stejné kvalitě jako v členském státě bydliště, by mohl mít za následek vysoké náklady pro poskytovatele služeb, a v konečném důsledku tedy i pro účastníky. Proto není vhodné, aby toto nařízení vyžadovalo, aby poskytovatel on-line služby poskytující obsah přijímal opatření s cílem zajistit kvalitu poskytování takových služeb převyšující kvalitu dostupnou prostřednictvím místního přístupu on-line, který si účastník zvolí po dobu své dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Poskytovatel v takových případech nenese odpovědnost za případnou nižší kvalitu poskytování služby. Pokud však poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že zaručí určitou kvalitu poskytování služby účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech, je touto dohodou vázán.

(19)  Požadavek, aby on-line služby poskytující obsah byly účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech než v členském státě bydliště poskytovány ve stejné kvalitě jako v členském státě bydliště, by mohl mít za následek vysoké náklady pro poskytovatele služeb, a v konečném důsledku tedy i pro účastníky. Proto není vhodné, aby toto nařízení vyžadovalo, aby poskytovatel on-line služby poskytující obsah přijímal opatření s cílem zajistit kvalitu poskytování takových služeb převyšující kvalitu dostupnou prostřednictvím místního přístupu on-line, který si účastník zvolí po dobu své dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Poskytovatel v takových případech nenese odpovědnost za případnou nižší kvalitu poskytování služby, pokud za důvod této nízké kvality lze považovat objektivní problémy, jako je nedostatečná vnitrostátní infrastruktura. O možném snížení kvality by měl nicméně spotřebitele informovat ve chvíli, kdy se přihlašuje k odběru služeb. Pokud však poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že zaručí určitou kvalitu poskytování služby účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech, je touto dohodou vázán. Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah by měli zajistit, aby jejich účastníci byli řádně informováni o podmínkách využívání on-line služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je jejich členský stát bydliště, zejména o skutečnosti, že tyto podmínky se mohou lišit od podmínek platných v jejich členském státě bydliště.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by získávali příslušná práva v jiném členském státě, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří legálně poskytují přenositelné on-line služby poskytující obsah v členském státě bydliště svých účastníků, jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka.

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah za úplatu a poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah bezúplatně, kteří se rozhodli být začleněni do působnosti tohoto nařízení, splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by získávali příslušná práva v jiném členském státě, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že v rámci tohoto nařízení se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka. Tímto nařízením a zejména právním mechanismem lokalizace poskytování služeb poskytujících obsah, přístupu k nim a jejich využívání v členském státě bydliště účastníka by neměla být dotčena možnost, aby poskytovatel služeb umožnil účastníkovi rovněž přístup a využívání obsahu, na nějž poskytovatel služeb získal licenci v členském státě, v němž je účastník dočasně přítomen, pokud byly potřebné licence získány v souladu se směrnicí 2001/29/ES a směrnicí 2014/26/EU a pokud má povolení nositelů práv k využívání jejich obsahu. Je však důležité upřesnit, že tento právní mechanismus by se měl uplatňovat pouze za účelem podpory přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah.

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pokud jde o vydávání licencí k autorskému právu a právům s ním souvisejícím, znamená to, že u příslušných úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování děl a jiných předmětů ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo zužitkování databází chráněných zvláštními právy, k nimž dochází, když je služba poskytována účastníkům v době, kdy jsou dočasně přítomni v jiném členském státě než v členském státě bydliště, se má za to, že k nim dochází v členském státě bydliště účastníka. Mělo by se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb provádějí tyto úkony na základě příslušných oprávnění od dotčených nositelů práv pro členský stát bydliště těchto účastníků. Ve všech případech, kdy mohou poskytovatelé služeb provádět úkony sdělování veřejnosti nebo rozmnožování v členském státě účastníka na základě oprávnění od dotčených nositelů práv, by účastník, který je dočasně přítomen v jiném členském státě než v členském státě bydliště, měl mít možnost přistupovat k této službě a využívat ji a v případě potřeby provádět veškeré příslušné úkony rozmnožování, jako je například stahování, na které by měl nárok v členském státě bydliště. Poskytování on-line služby poskytující obsah poskytovatelem služby účastníkovi dočasně přítomnému v jiném členském státě než v členském státě bydliště a využívání této služby takovým účastníkem v souladu s tímto nařízením by nemělo představovat porušení autorského práva a práv s ním souvisejících ani žádných jiných práv významných pro užití obsahu v rámci této služby.

(21)  Pokud jde o vydávání licencí k autorskému právu a právům s ním souvisejícím, znamená to, že u příslušných úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování děl a jiných předmětů ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo zužitkování databází chráněných zvláštními právy, k nimž dochází, když je služba poskytována účastníkům v době, kdy jsou dočasně přítomni v jiném členském státě než v členském státě bydliště, se má za to, že k nim dochází v členském státě bydliště účastníka. Mělo by se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb provádějí tyto úkony na základě příslušných oprávnění od dotčených nositelů práv pro členský stát bydliště těchto účastníků. Ve všech případech, kdy mohou poskytovatelé služeb provádět úkony sdělování veřejnosti nebo rozmnožování v členském státě účastníka na základě oprávnění od dotčených nositelů práv, by účastník, který je dočasně přítomen v jiném členském státě než v členském státě bydliště, měl mít možnost přistupovat k této službě a využívat ji a v případě potřeby provádět veškeré příslušné úkony rozmnožování, jako je například stahování, na které by měl nárok v členském státě bydliště. Pokud byl členský stát bydliště účastníka účinně ověřen v souladu s tímto nařízením, nemělo by poskytování on-line služby poskytující obsah poskytovatelem služby účastníkovi dočasně přítomnému v jiném členském státě než v členském státě bydliště a využívání této služby takovým účastníkem v souladu s tímto nařízením představovat porušení autorského práva a práv s ním souvisejících ani žádných jiných práv významných pro užití obsahu v rámci této služby.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Poskytovatelé služeb by neměli nést odpovědnost za porušení jakýchkoli smluvních ustanovení, která jsou v rozporu s jejich povinností umožnit účastníkům využívat službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo omezit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, měla být nevymahatelná.

(22)  Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah za úplatu a poskytovatelé bezplatných on-line služeb poskytujících obsah, kteří se rozhodnou pro zahrnutí do oblasti působnosti tohoto nařízení, by neměli nést odpovědnost za porušení jakýchkoli smluvních ustanovení, která jsou v rozporu s jejich povinností umožnit účastníkům využívat službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo omezit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, měla být nevymahatelná, ledaže taková ustanovení zakazují přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah účastníkům, kteří neposkytnou informace požadované podle tohoto nařízení pro účely ověření jejich členského státu bydliště. Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah a nositelé práv by neměli mít možnost obcházet uplatňování tohoto nařízení tím, že si zvolí jako rozhodné právo pro smlouvy mezi nimi právo státu, který není členským státem EU. Totéž by mělo platit pro smlouvy mezi poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah a účastníky.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Toto nařízení definuje několik pojmů, které jsou nezbytné pro jeho uplatňování, včetně členského státu bydliště. Členský stát bydliště by měl být stanoven s ohledem na cíle tohoto nařízení a nutnost zajistit jeho jednotné uplatňování v Unii. Definice „členského státu bydliště“ by měla jasně uvádět, že se jedná o členský stát, v němž účastník obvykle pobývá. Poskytovatel, který stanovil členský stát bydliště účastníka v souladu s tímto nařízením, by měl mít možnost pro účely tohoto nařízení předpokládat, že ověřený členský stát bydliště je jediným členským státem bydliště účastníka. Pokud jde o stávající a budoucí ustanovení související s on-line službami poskytujícími obsah, nemělo by poskytování přenositelnosti účastníkům dočasně přítomným v jiném členském státě vést ke zvláštním smluvním ustanovením.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Poskytovatelé služeb by měli zajistit, aby jejich účastníci byli řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení umožňuje nositelům práv požadovat, aby poskytovatel služeb využíval účinných prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením. Je však nezbytné zajistit, aby tyto požadované prostředky byly přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Příklady nezbytných technických a organizačních opatření mohou zahrnovat vzorkování IP adresy namísto neustálého sledování polohy, poskytování transparentních informací jednotlivcům o používaných metodách ověřování a o jeho účelu a vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na místě, ale na tom, v kterém členském státě účastník ke službě přistupuje, neměly by být za tímto účelem shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že když je ověření účastníka dostačující k poskytnutí poskytované služby, neměla by být požadována jeho identifikace.

(23)  Poskytovatelé služeb by měli zajistit, že jejich účastníci jsou řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení by mělo poskytovatelům on-line služeb poskytujících obsah za úplatu účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, než je členský stát jejich bydliště, ukládat povinnost využívat účinných a přiměřených prostředků s cílem ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Právo rozhodnout o tom, které prostředky ověření použije, přináleží poskytovateli služeb. Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah by měli mít možnost si svobodně vybrat mezi prostředky ověření, které jsou uvedeny v článku 3a, s cílem ověřit členský stát bydliště účastníka. Používání takových prostředků ověření by nemělo přesahovat rámec toho, co je nezbytné k ověření členského státu bydliště účastníka.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Pro účely tohoto nařízení by účastníci měli mít na přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah nárok, pouze pokud je jejich obvyklým bydlištěm některý členský stát Evropské unie. Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah mohou požádat účastníky, aby poskytli informace nezbytné k dostatečnému ověření jejich členského státu bydliště. Pokud účastník tyto informace nepředloží, a poskytovatel v důsledku toho není s to ověřit členský stát bydliště, jak je vyžadováno podle tohoto nařízení, neměl by poskytovatel přeshraniční přenositelnost dané on-line služby podle tohoto nařízení tomuto účastníkovi poskytnout.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b)  Poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah by mělo být v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES1a a 2002/58/ES1a a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/6791c povoleno provádět namátkové kontroly IP adresy účastníka v průběhu plnění uzavřené smlouvy v míře, která je naprosto nezbytná pro určení členského státu, z něhož účastník přistupuje k on-line službě poskytující obsah. Vzhledem k tomu, že pro účely tohoto ověřování nezáleží na přesném místě, ale spíše na tom, z kterého členského státu účastník ke službě přistupuje, neměly by být za tímto účelem shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje ani jakékoliv jiné osobní údaje. Ověřování IP adresy by mělo sloužit jedině k určení toho, zda účastník k on-line službě poskytující obsah přistupuje ve svém členském státě bydliště nebo ze zahraničí. Z tohoto důvodu by měly být údaje získané při těchto namátkových kontrolách shromažďovány v binárním formátu. Poskytovatel služeb by neměl za žádných okolností překročit tuto úroveň informací. Pokud se poskytovatel on-line služeb poskytujících obsah rozhodne spoléhat na takové prostředky ověřování, měl by o tom předem uživatele informovat v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a nařízením (EU) č. 2016/679.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281 ze dne 23.11.1995, s. 31)

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201 ze dne 31.7.2002, s. 37)

 

1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119 ze dne 4.5.2016, s. 1)

 

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23c)   Poskytovatel služeb, který důvodně pochybuje o členském státě, v němž má účastník bydliště, by měl mít právo uživatele požádat o opětovné poskytnutí ověřovacích dokumentů. Takové žádosti o ověření by však měl vznášet maximálně jednou ročně.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou projevu a svobodou podnikání a s právem na vlastnictví, včetně práv duševního vlastnictví. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a s nařízením (EU) 2016/679. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle. Nezbytná technická a organizační opatření by mohla zahrnovat poskytování transparentních informací účastníkům o metodách používaných pro ověřování, jejich účelu a nezbytných bezpečnostních opatřeních.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže, a zejména článků 101 a 102 Smlouvy. Pravidla stanovená v tomto nařízení nesmějí být použita k omezování hospodářské soutěže v rozporu se Smlouvou.

(25)  Uplatňování tohoto nařízení zlepší konkurenceschopnost, neboť bude podněcovat inovace on-line služeb poskytujících obsah a vytvoří atraktivnější podmínky pro spotřebitele k jejich přeshraničnímu používání. Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže, a zejména článků 101 a 102 Smlouvy. Pravidla stanovená v tomto nařízení nesmějí být použita k omezování hospodářské soutěže v rozporu se Smlouvou.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování směrnice 2014/26/EU a zejména hlavy III této směrnice o udělování multiteritoriálních licencí k internetovým právům. Toto nařízení je plně v souladu s cílem usnadnit zákonný přístup k obsahu chráněnému autorským právem a právy s ním souvisejícími i ke službám, které se k tomuto obsahu pojí.

 

 

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Smlouvy o udělení licence k obsahu se obvykle uzavírají na poměrně dlouhou dobu. V důsledku této skutečnosti a s cílem zajistit, aby všichni spotřebitelé, kteří mají bydliště v Unii, mohli využívat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah za stejných podmínek, pokud jde o čas, a bez zbytečného odkladu, by se toto nařízení mělo vztahovat i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro přeshraniční přenositelnost on-line služby poskytující obsah poskytované po tomto datu. Je to nutné rovněž k zajištění rovných podmínek pro poskytovatele služeb, kteří působí na vnitřním trhu, neboť poskytovatelé, kteří uzavřeli dlouhodobé smlouvy s nositeli práv, budou moci svým účastníkům nabídnout přeshraniční přenositelnost nezávisle na tom, zda mají možnost takové smlouvy znovu sjednat. Toto ustanovení by navíc mělo zajistit, že když poskytovatelé služeb učiní opatření nezbytná pro přeshraniční přenositelnost svých služeb, budou moci takovou přenositelnost nabídnout ve vztahu k veškerému svému on-line obsahu. Rovněž by mělo zajistit, že nositelé práv nebudou muset znovu sjednat stávající licenční smlouvy proto, aby poskytovatelé mohli nabízet přeshraniční přenositelnost služeb.

(26)  Smlouvy o udělení licence k obsahu se obvykle uzavírají na poměrně dlouhou dobu. V důsledku této skutečnosti a s cílem zajistit, aby všichni spotřebitelé, kteří mají bydliště v Unii, mohli využívat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah za stejných podmínek, pokud jde o čas, a bez zbytečného odkladu, by se toto nařízení mělo vztahovat i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro přeshraniční přenositelnost on-line služby poskytující obsah poskytované po tomto datu. Je to nutné rovněž k zajištění rovných podmínek pro poskytovatele služeb, kteří působí na vnitřním trhu, zejména pro malé a střední podniky, neboť poskytovatelé, kteří uzavřeli dlouhodobé smlouvy s nositeli práv, budou moci svým účastníkům nabídnout přeshraniční přenositelnost nezávisle na tom, zda mají možnost takové smlouvy znovu sjednat. Toto ustanovení by navíc mělo zajistit, že když poskytovatelé služeb učiní opatření nezbytná pro přeshraniční přenositelnost svých služeb, budou moci takovou přenositelnost nabídnout ve vztahu k veškerému svému on-line obsahu. Dále by se mělo vztahovat také na poskytovatele on-line služeb poskytujících obsah nabízených v balíčcích, které kombinují tyto služby se službami elektronických komunikací. Rovněž by mělo zajistit, že nositelé práv nebudou muset znovu sjednat stávající licenční smlouvy proto, aby poskytovatelé mohli nabízet přeshraniční přenositelnost služeb.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k tomu, že toto nařízení se tedy bude vztahovat na některé smlouvy a práva nabytá před datem jeho použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto nařízení v platnost a datem jeho použitelnosti, která by nositelům práv a poskytovatelům služeb umožnila provést kroky nezbytné k přizpůsobení se nové situaci a poskytovatelům služeb umožnila upravit podmínky používání jejich služeb.

(27)  Vzhledem k tomu, že toto nařízení se tedy bude vztahovat na některé smlouvy a práva nabytá před datem jeho použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto nařízení v platnost a datem jeho použitelnosti, a umožnit tak nositelům práv a poskytovatelům on-line služeb poskytujících obsah provést kroky nezbytné k přizpůsobení se nové situaci a poskytovatelům služeb upravit podmínky používání jejich služeb. Změny podmínek používání on-line služeb poskytujících obsah, které byly provedeny výhradně s cílem vyhovět požadavkům tohoto nařízení, by neměly oslabit ochranu účastníků ani nositelů autorských práv a práv s nimi souvisejících.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Aby bylo dosaženo cíle, kterým je zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v Unii, je vhodné přijmout nařízení, které je přímo použitelné v členských státech. Je to nezbytné k zajištění toho, aby pravidla přeshraniční přenositelnosti byla jednotně uplatňována ve všech členských státech a aby vstoupila v platnost pro všechny on-line služby poskytující obsah ve stejnou dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný stupeň právní jistoty, který spotřebitelům umožní plně využívat výhod přeshraniční přenositelnosti v celé Unii.

(28)  Aby bylo dosaženo cíle, kterým je zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v Unii, je vhodné přijmout nařízení, které je přímo použitelné v členských státech. Je to nezbytné k zajištění toho, aby pravidla přeshraniční přenositelnosti byla jednotně uplatňována ve všech členských státech a aby vstoupila v platnost pro všechny on-line služby poskytující obsah ve stejnou dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný stupeň právní jistoty, který spotřebitelům umožní plně využívat výhod přeshraniční přenositelnosti v celé Unii a současně zaručí, aby pro nositele práv a poskytovatele on-line služeb z různých členských států platila stejná pravidla.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž úpravy právního rámce tak, aby bylo možno poskytovat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Toto nařízení proto nemá podstatný vliv na způsob, jakým jsou udělovány licence k právům, a neukládá nositelům práv a poskytovatelům služeb povinnost znovu sjednat smlouvy. Toto nařízení také nevyžaduje, aby poskytovatel přijímal opatření k zajištění kvality poskytování on-line služeb poskytujících obsah mimo členský stát bydliště účastníka. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na poskytovatele služeb, kteří nabízejí služby bezúplatně a kteří neověřují členský stát bydliště účastníka. Neukládá proto žádné nepřiměřené náklady,

(29)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž úpravy právního rámce tak, aby bylo možno poskytovat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, která musí splňovat ustanovení Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění ze dne 28. září 1979 a smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (WCT) a smlouvy WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech, které byly přijaty v Ženevě dne 20. prosince 1996. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Toto nařízení proto nemá podstatný vliv na způsob, jakým jsou udělovány licence k právům, a neukládá nositelům práv a poskytovatelům služeb povinnost znovu sjednat smlouvy. Toto nařízení také nevyžaduje, aby poskytovatel přijímal opatření k zajištění kvality poskytování on-line služeb poskytujících obsah mimo členský stát bydliště účastníka.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí společný přístup k zajištění toho, aby účastníci on-line služeb poskytujících obsah v Unii, kteří jsou dočasně přítomni v nějakém členském státě, měli k těmto službám přístup a mohli je využívat.

Toto nařízení zavádí v Unii společný přístup k zajištění toho, aby účastníci on-line služeb poskytujících obsah, kteří k těmto službám získali zákonně přístup ve svém členském státě bydliště, měli k těmto službám přístup a mohli je využívat bez jakýchkoli dalších poplatků i po dobu, kdy jsou dočasně přítomni v jiném členském státě. Takový přístup a používání uvedených služeb jsou podmíněny účinným předchozím ověřením členského státu bydliště daného účastníka podle článku 3a.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „účastníkem“ se rozumí jakýkoli spotřebitel, který na základě smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah uzavřené s poskytovatelem má k takové službě přístup a může ji využívat v členském státě bydliště;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „členským státem bydliště“ se rozumí členský stát, v němž účastník obvykle pobývá;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „dočasnou přítomností“ se rozumí přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště;

d)  „dočasnou přítomností“ se rozumí jiná než trvalá přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je jeho členský stát bydliště;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „on-line službou poskytující obsah“ se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterou poskytovatel služeb legálně poskytuje on-line účastníkovi v členském státě jeho bydliště, která je přenositelná a která je audiovizuální mediální službou ve smyslu směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž hlavním rysem je poskytování přístupu k dílům, jiným předmětům ochrany nebo přenosům vysílacích organizací a jejich využívání, ať už lineárně, nebo na vyžádání, a která je poskytována účastníkovi za dohodnutých podmínek;

e)  „on-line službou poskytující obsah“ se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterou poskytovatel služeb legálně poskytuje on-line účastníkovi nebo uživateli v jeho členském státě bydliště, která je přenositelná a která je audiovizuální mediální službou ve smyslu směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž hlavním rysem je poskytování přístupu k dílům, jiným předmětům ochrany nebo přenosům vysílacích organizací a jejich využívání, ať už lineárně, nebo na vyžádání, a která je poskytována za dohodnutých podmínek:

1)  za úplatu, nebo

1)  za úplatu, a/nebo

2)  bezúplatně, pokud poskytovatel ověřuje členský stát bydliště účastníka;

2)  bezúplatně, pokud poskytovatel služeb poskytujících obsah nabízí svým uživatelům, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, než je jejich členský stát bydliště, přenositelný přístup k těmto službám a jejich využívání a pokud tento poskytovatel ověřuje členský stát bydliště účastníka podle článku 3a;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v nějakém členském státě, přistupovat k on-line službě poskytující obsah a využívat ji.

1.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah za úplatu umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v jiném členském státě, než je jeho členský stát bydliště, přistupovat k on-line službě poskytující obsah, která je k dispozici v jeho členském státě bydliště, a využívat ji bez dalších poplatků.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Odstavcem 1 není dotčena možnost, aby poskytovatel služeb umožnil účastníkovi rovněž přístup a využívání obsahu, na nějž poskytovatel služeb získal licenci v členském státě, v němž je účastník dočasně přítomen.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Povinnost stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na případné požadavky na kvalitu použitelné na poskytování on-line služby poskytující obsah, které je poskytovatel povinen plnit při poskytování této služby v členském státě bydliště, není-li s poskytovatelem výslovně dohodnuto jinak.

2.  Povinnost stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na případné požadavky na kvalitu použitelné na poskytování on-line služby poskytující obsah, které je poskytovatel povinen plnit při poskytování této služby v členském státě bydliště, není-li mezi poskytovatelem a účastníkem výslovně dohodnuto jinak. Poskytovatel nicméně zajistí, aby poskytovaná kvalita splňovala normu platnou pro tuto službu v členském státě, v němž je účastník dočasně přítomen.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah informuje účastníka o kvalitě poskytování on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1.

3.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah na základě dostupných údajů informuje účastníka o možných rozdílech v kvalitě poskytování on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1. Tyto informace jsou předávány vhodnými a přiměřenými způsoby.

Odůvodnění

Není jisté, zda poskytovatel on-line služby poskytující obsah má informace o kvalitě on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1 skutečně k dispozici.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah zajistí, aby přenositelnost jeho služeb podle odstavce 1 byla dostupná pro stejné typy a stejný počet zařízení jako v členském státě bydliště účastníka.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Smluvní ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo omezit přeshraniční přenositelnost on-line služby poskytující obsah, jsou podle tohoto nařízení nevymahatelná.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Smluvní ustanovení omezující přenositelnost na určité časové období jsou podle tohoto nařízení nevymahatelná.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Ověřování členského státu bydliště

 

1.  Poskytovatelé on-line služby poskytující obsah podle čl. 3 odst. 1 a článku 3b používají přiměřené a účinné prostředky k ověření členského státu bydliště svých účastníků.

 

2.  Za účelem splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 použijí poskytovatelé on-line služby poskytující obsah kombinaci dvou níže uvedených prostředků ověření. Pokud se poskytovatelé on-line služby poskytující obsah domnívají, že členský stát bydliště účastníka lze spolehlivě určit pouze za pomoci jednoho z prostředků ověření, mohou použít pouze jeden z následujících prostředků:

 

a)  průkaz totožnosti, prostředky elektronické identifikace – obzvláště oznámené systémy elektronické identifikace (eID) ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 – nebo jiný platný doklad totožnosti;

 

b)  bankovní údaje, jako např. číslo bankovního účtu nebo kreditní či debetní karty účastníka;

 

c)  místo instalace dekodéru nebo podobného zařízení, které účastník používá pro přístup k příslušným službám;

 

d)  smlouva o poskytování internetového nebo telefonického připojení, nebo jakýkoli podobný typ smlouvy, která účastníka váže k určitému členskému státu;

 

e)  doklad o úhradě licenčních poplatků účastníkem za jiné služby poskytované v daném členském státě, jako například televizní a rozhlasové koncesionářské poplatky;

 

f)  doklad o placení místních daní, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné;

 

g)  faktura za veřejnoprávní službu účastníkovi potvrzující jeho adresu;

 

h)  namátkové kontroly IP adresy účastníka k ověření toho, zda účastník přistupuje k on-line službě poskytující obsah ve svém členském státě bydliště nebo ze zahraničí, a to v binárním formátu bez přesné lokalizace nebo sledování uživatele.

 

Užívání prostředků ověřování uvedených v prvním pododstavci nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro účely ověření podle odstavce 1, a současně zohledňuje nový technologický vývoj.

 

3.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah je oprávněn požádat účastníka, aby mu poskytl nezbytné informace pro ověření členského státu bydliště podle odstavce 2. Pokud účastník tyto informace neposkytne, má poskytovatel právo neposkytnout účastníkovi přenositelnost svých on-line služeb poskytujících obsah podle čl. 3 odst. 1 a článku 3b do doby, než bude moci ověřit členský stát bydliště účastníka podle odstavce 2.

 

4.  V případech, kdy poskytovatel na základě použitých prostředků ověření důvodně pochybuje o aktuálním členském státu bydliště účastníka, je oprávněn po účastníkovi požadovat informace potřebné k opětovnému ověření jeho členského státu bydliště, přičemž použije původní prostředky ověření.

 

5.  Nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících nebo jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah jsou informováni o postupu ověření, který poskytovatel používá k ověřování členského státu bydliště účastníků.

 

6.   Údaje poskytnuté podle odstavců 2 až 4 si poskytovatel ponechá do doby, než ověří členský stát bydliště účastníka. Tyto údaje mohou být použity výhradně pro účely ověřování členského státu bydliště účastníka. Nesmí být sdělovány, předávány, sdíleny, nesmí být předmětem licence ani se nesmí jinak předávat nositelům autorských práv nebo práv s ním souvisejících, ani jiným třetím stranám.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

Přeshraniční přenositelnost bezúplatných on-line služeb poskytujících obsah

 

Poskytovatel on-line služby poskytující obsah bezúplatně se může rozhodnout, že svým účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v některém jiném členském státě, umožní přistupovat k on-line službě poskytující obsah a využívat ji za podmínky, že účinně ověří členský stát bydliště účastníka v souladu s tímto nařízením.

 

Poskytovatel služby informuje účastníky, příslušné nositele autorských práv a souvisejících práv a nositele jakýchkoli jiných práv k obsahu on-line služeb poskytujících obsah o svém rozhodnutí poskytovat tuto on-line službu poskytující obsah v souladu s odstavcem 1 před poskytnutím uvedené služby. Tuto informaci poskytuje vhodnými a přiměřenými způsoby.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Má se za to, že k poskytování on-line služby poskytující obsah účastníkovi, jakož i k přístupu k této službě a k jejímu využívání ze strany účastníka v souladu s čl. 3 odst. 1 dochází pouze v členském státě bydliště, a to i pro účely směrnice 96/9/ES, směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES, směrnice 2009/24/ES a směrnice 2010/13/EU.

Má se za to, že k poskytování on-line služby poskytující obsah účastníkovi, který dočasně pobývá v jiném členském státě, než je jeho členský stát bydliště, jakož i k přístupu k této službě a k jejímu využívání tímto účastníkem v souladu s čl. 3 odst. 1 dochází pouze v členském státě bydliště pouze pro účely uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro užití obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a poskytovateli služeb, jakož i mezi poskytovateli služeb a účastníky, která jsou v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s článkem 4, jsou nevymahatelná.

1.  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících a poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah, jakož i mezi poskytovateli služeb a účastníky, která jsou v rozporu s čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 1a, čl. 3 odst. 3a a s články 3a, 3b a 4, nebo opatření, která zakazují nebo omezují přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, jsou nevymahatelná.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Uplatnění tohoto nařízení nelze obejít tím, že by za rozhodné právo smluv uzavřených mezi poskytovateli služeb a nositeli práv nebo smluv mezi poskytovateli a účastníky bylo vybráno právo země, která není členem EU.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením, zejména pro účely ověřování podle čl. 5 odst. 2, se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením, zejména pro účely ověřování podle článku 3a, se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a nařízením (EU) 2016/679. Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a na práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro poskytování on-line služby poskytující obsah, přístup k ní a její využívání v souladu s článkem 3 po tomto datu.

Toto nařízení se použije i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a na práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro poskytování on-line služby poskytující obsah, přístup k ní a její využívání v souladu s čl. 3 odst. 1 a článkem 3b po tomto datu.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Hodnocení

 

Do ... [OJ: three years after the entry into force of this Regulation] a poté každé tři roky vyhodnotí Komise uplatňování tohoto nařízení a předloží o tom Evropskému parlamentu a Radě zprávu.

 

Zpráva uvedená v prvním odstavci zahrnuje mimo jiné posouzení účinnosti prostředků ověřování členského státu bydliště, včetně nově vytvořených norem a postupů v odvětví, a v případě potřeby uvádí nutnost přezkumu. Zpráva zejména posoudí, zda došlo k významné změně v příjmech nositelů práv a ke zvýšení cen účtovaných spotřebitelům, a zvláštní pozornost věnuje dopadu tohoto nařízení na malé a střední podniky a na ochranu osobních údajů. Zpráva Komise bude případně doplněna legislativním návrhem nebo nelegislativním nástrojem.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)   Použije se [ode dne 6 měsíců ode dne vyhlášení].

2.   Použije se ode dne [OJ: date: 12 months after the date of its publication]. Poskytovatelé služeb mohou bez ohledu na datum použitelnosti rozhodnout, že přenositelnost budou nabízet již od okamžiku, kdy jsou schopni ji zajistit v souladu s tímto nařízením. .

(1)

Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 86.

(2)

Úř. věst. C 240, 1.7.2016, s 72.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise si klade za cíl stanovit a vymezit pojem přenositelnosti, aby spotřebitelům, kteří si předplatili on-line služby poskytující obsah legálně získaný v členském státě jejich obvyklého bydliště, umožnil k tomuto obsahu přístup i tehdy, když dočasně pobývají v jiném členském státě.

Tento návrh stanoví povinnost poskytovatele on-line služeb poskytujících obsah zajistit účastníkovi přenositelnost na základě právní fikce. Díky zásadě právní fikce není přeshraniční přenositelností on-line služeb poskytujících obsah dotčena zásada teritoriality ani jí nejsou dotčena pravidla autorského práva v jiných členských státech.

Toto nařízení musí zůstat přiměřené realitě trhu on-line služeb poskytujících obsah a počtu potenciálních uživatelů těchto služeb, kteří představují přibližně 5,7 % evropských spotřebitelů(1).

Zpravodaj se domnívá, že přístup spotřebitelů k přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah podpoří řádné fungování vnitřního trhu, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob.

Zpravodaj však zdůrazňuje, že toto nařízení má za cíl podporovat evropskou kulturní rozmanitost, a tudíž nesmí v žádném případě ohrozit budoucí financování evropského audiovizuálního a filmového odvětví, jež spočívá především na teritoriální působnosti práv. V tomto ohledu nařízení podporuje jasné rozlišení mezi přenositelností a přeshraničním přístupem, a nemělo by tedy na něj být pohlíženo jako na krok směrem k přeshraničnímu přístupu.

Oblast působnosti

Zpravodaj zdůrazňuje, že se nařízení týká zejména on-line služeb poskytujících obsah poskytovaných legálně v členském státě bydliště.

Sdílí názor Komise, která se domnívá, že není namístě omezit pobyt účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště, na určitý počet dní. Domnívá se totiž, že toto nařízení nesmí být omezováno podmíněnými faktory, jež jsou pro spotřebitele příliš náročné na to, aby je mohl splnit. Toto nařízení musí při svém prosazování zůstat jednoduché, má-li přinášet užitek co největšímu počtu Evropanů, kteří se v rámci Unie přemisťují na kratší či delší dobu především z důvodů rekreace, z pracovních důvodů nebo kvůli studiu.

Zpravodaj se nicméně domnívá, že nejdůležitějším prvkem textu je předchozí, účinné a důvěryhodné ověření členského státu bydliště, aby se předešlo obcházení ustanovení nařízení a aby se zajistil trvalý vztah účastníka k místu bydliště.

Zpravodaj se vyslovil ve prospěch vyloučení poskytovatelů bezúplatných on-line služeb poskytujících obsah z oblasti působnosti nařízení, neboť se domnívá, že v současnosti většina uvedených poskytovatelů neověřuje členský stát bydliště svých uživatelů s naprostou jistotou tak, jak to vyžaduje toto nařízení.

Domnívá se však, že je třeba nabídnout poskytovatelům bezúplatných on-line služeb poskytujících obsah možnost spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud přijmou všechna opatření nezbytná k tomu, aby bylo možné ověřit členský stát bydliště svých uživatelů v souladu s článkem 3.

Definice

Návrh nařízení je založen na dvou klíčových pojmech, které je třeba definovat: členský stát bydliště a dočasná přítomnost.

Vymezení pojmu členského státu obvyklého bydliště představuje základní ustanovení. Zpravodaj členským státem bydliště rozumí členský stát, v němž účastník obvykle a skutečně pobývá a do nějž se pravidelně vrací.

Dočasná přítomnost mimo členský stát bydliště je součástí právní fikce. Jedná se tedy o přechodný pobyt, který účastník tráví mimo členský stát bydliště z důvodů osobních, profesních nebo kvůli studiu.

Ověřování členského státu bydliště

Kritéria pro ověřování členského státu bydliště účastníka by měla být zahrnuta do částečně otevřeného seznamu.

Tento kompromis by měl dvojnásobný přínos, protože by umožnil zajistit dostatečnou právní jistotu nositelům práv, aniž by poskytovatelům bránil ve volbě kritérií pro ověření, která budou nejlépe odpovídat jejich trhu, avšak za předpokladu, že poskytují stejnou úroveň jistoty jako kritéria zahrnutá v seznamu.

To rovněž umožňuje v budoucnu seznam zlepšit, pokud jde o kritéria pro ověřování.

Zpravodaj považuje rovněž za nezbytné, aby měl poskytovatel možnost, jakmile bude členský stát bydliště účastníka ověřen při uzavírání smlouvy, provádět namátkovou kontrolu IP adresy účastníka k ověření používání jeho on-line služby poskytující obsah v členském státě jiném, než je členský stát bydliště.

Uplatňování nařízení

Zpětná účinnost nařízení navržená Komisí, která by se vztahovala na smlouvy uzavřené před datem uplatňování, se zpravodaji jeví jako vhodné východisko.

Zavedení opatření pro ověření a konkrétní ověřování přesunů účastníků v praxi, jež vedou k uplatnění přenositelnosti, bude pravděpodobně vyžadovat více než šest měsíců, stejně jako zajištění souladu smluv podepsaných před přijetím nařízení. Z tohoto důvodu zpravodaj podporuje dvanáctiměsíční období pro uplatňování tohoto nařízení.

(1)

Posouzení dopadu (SWD(2015)270) Komisí vypracovaného návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (COM(2015)627), s. 17.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (30.9.2016)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Navrhovatel (*): Marco Zullo

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh komise zavádí povinnost poskytovatelů obsahu zaručit přenositelnost pro spotřebitele a umožnit jim přenášet s sebou digitální obsah, který legitimně získali ve členském státě, jehož jsou rezidenty, při přesunu uvnitř Evropské unie. Návrh počítá s právní fikcí, která to umožňuje provést, aniž by to představovalo porušení stávajících práv.

Návrhy, které posilují vnitřní trh a odstraňují neoprávněné bariéry, jsou pro výbor IMCO zásadně důležité.

Je však nutné zohledňovat finanční udržitelnost evropského audiovizuálního průmyslu, chránit rozmanitost jeho kulturní nabídky a brát ohled na ochranu autorských práv a dalších práv spojených se zásadou teritoriality.

Zpravodaj se tedy domnívá, že je důležité, aby přenositelnost nenarušovala tyto předpoklady, když by se přeměnila na evropský přeshraniční přístup.

Oblast působnosti

Komise navrhuje, aby se nařízení uplatňovalo na poskytovatele, kteří předplatitelům nabízejí přístup výměnou za peněžní platbu.

Zpravodaj tento přístup sdílí a podporuje aby, byli poskytovatelé bezplatného obsahu z působnosti tohoto nařízení vyňati. Bezplatnost služby se jeví jako nedostatečná k tomu, aby odůvodňovala povinnost ověřovat pobyt, a tak splnit požadavky pro uplatňování dané právní fikce.

Zpravodaj dále považuje za užitečné objasnit, že placení povinných poplatků, které se v některých zemích platí za rozhlas a televizi, nepředstavuje smlouvu ve smyslu tohoto nařízení.

Definice

Zpravodaj je přesvědčen, že je nutné lépe vyjasnit pojem „členský stát pobytu“, aby nebyl ponechán prostor pro právní nejistotu.

Zpravodaj má za to, že by samo nařízení mělo stanovit dostatečná kritéria k jednoznačnému určení pobytu za účelem uskutečňování přenositelnosti.

Zpravodaj je dále přesvědčen, že určení členského státu pobytu se musí provádět jednoznačným způsobem, kterým se zabrání tomu, aby se jedinec mohl hlásit k pobytu ve více členských státech.

Komise má za to, že pobývání v jiném členském státě, než je členský stát pobytu, nemusí být omezeno na určitý počet dní. Zpravodaj sdílí tento přístup, neboť je přesvědčen, že pokud by tomu bylo jinak, poškodilo by to ty kategorie občanů, kterým je tento předpis určen především. Aby se zabránilo zneužití a vyhýbání se nařízení, bude dostatečné stanovit jasné podmínky pro určení pobytu.

Zpravodaj je tedy přesvědčen, že je užitečné stanovit, že pobyt v jiném členském státě může nastat z důvodu dovolené, práce (jako přeshraniční pracovníci) nebo studia (jako studenti programu Erasmus).

Aby se zabránilo nadměrným kontrolám a narušování soukromí, souhlasí zpravodaj s tím, že nechceme povolit stálé sledování polohy uživatelů.

Ověřování pobytu

Předpokladem správného fungování přenositelnosti je jasné určení obvyklého pobytu uživatele. Jinak by systém umožňoval zneužívání a obcházení platných předpisů autorského práva.

Aby byly dostupné jasné a efektivní nástroje, navrhuje zpravodaj několik kritérií pro určení pobytu. Dále navrhuje, aby Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci a po konzultacích zástupců spotřebitelů a průmyslu vypracovala podrobnější seznam. Prostředky a nástroje pro ověření musí být účinné, avšak přiměřené svému účelu tak, aby nesbíraly informace, které nejsou nezbytně nutné k jeho dosažení, a nesmějí pro uživatele představovat nadměrnou zátěž.

Ověření pobytu se bude provádět při předplacení služby, ale i později s cílem ověřit, že nedošlo ke změnám, opakovaně, avšak ne neustále, aby se zamezilo riziku příliš obtěžujícího sledování.

Možnost pro bezplatné služby

Poskytovatelé bezplatných služeb by měli z působnosti těchto předpisů být vyloučeni.

Zpravodaj je však přesvědčen, že by jim měla být poskytnuta možnost, aby kdykoli o to požádají, mohli vstoupit do oblasti působnosti tohoto nařízení, a získat tak možnost svým uživatelům nabízet přenositelnost tak, že použijí danou právní fikci.

V tomto případě by se musela uplatňovat všechna ustanovení tohoto nařízení a musel by se používat systém na ověřování pobytu uživatelů s toutéž jistotou a jasností, která je vyžadována od poskytovatelů placených služeb. Tento požadavek má zásadní důležitost pro to, aby se zabránilo zneužívání a hospodářským škodám na úkor držitelů práv k digitálnímu obsahu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat on-line služby poskytující obsah, které umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie. Proto by měly být odstraněny překážky, které brání přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání.

 

(1)  Zaručení souvislého přístupu k on-line službám poskytujícím obsah pro spotřebitele v celé Evropské unii na základě smluv o předplacených službách uzavíraných v členském státě bydliště je důležitým prvkem pro dokončení jednotného trhu a pro účinné prosazování zásad volného pohybu osob a služeb, a tedy i pro rozvoj evropské identity a občanství. Spotřebitelé by měli mít možnost využívat on-line služby, které umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie

pro účely, jako jsou služební nebo turistické cesty či studium v zahraničí. Proto by měly být odstraněny překážky, které v takových případech brání přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Technologický rozvoj, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Rychle roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám, a to nejen v jejich domovské zemi, ale i když jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie.

(2)  Rozvoj technologických a inovativních služeb, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Rychle roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám, a to nejen v jejich členském státě bydliště, ale i když jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie

, ve prospěch spotřebitelů na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často nemají přístup k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání získali právo ve své domovské zemi, a nemohou je využívat.

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často dále nemohou přistupovat k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání získali právo ve svém členském státě bydliště, a nemohou je využívat, což omezuje právo na přístup k on-line službám a může potenciálně způsobit újmu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na přenos obsahu chráněného autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, jako jsou například audiovizuální díla, jsou často udělovány na územním základě, a rovněž ze skutečnosti, že poskytovatelé on-line služeb se mohou rozhodnout, že budou poskytovat své služby pouze na určitých trzích.

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na přenos obsahu chráněného autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, jako jsou například audiovizuální díla, jsou často udělovány na územním základě, a rovněž ze skutečnosti, že poskytovatelé on-line služeb se mohou rozhodnout, že budou poskytovat své služby pouze na určitých trzích. Územní licence nicméně sehrávají klíčovou úlohu ve financování a výrobě kulturního obsahu přizpůsobeného tak, aby vyhovoval odlišným trhům v Unii, zvláště v oblasti audiovizuální a filmové, a rozhodujícím způsobem tak přispívají k evropské kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Proto jsou on-line služby poskytující obsah stále častěji uváděny na trh v balíčku, v němž obsah, který není chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, není oddělitelný od obsahu, který je chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, aniž by se podstatně snížila hodnota služby poskytované spotřebitelům. Je tomu tak zejména v případě prémiového obsahu, jako jsou sportovní nebo jiné události, které jsou pro spotřebitele vysoce zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli spotřebitelům poskytovat plný přístup ke svým on-line službám poskytujícím obsah, je nezbytné, aby se toto nařízení vztahovalo i na tento obsah využívaný on-line službami poskytujícími obsah, a vztahovalo se tedy na audiovizuální mediální služby ve smyslu směrnice 2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích organizací v celém jejich rozsahu.

(6)  Proto jsou on-line služby poskytující obsah stále častěji uváděny na trh v balíčku, v němž obsah, který není chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, není oddělitelný od obsahu, který je chráněn autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, aniž by se podstatně snížila hodnota služby poskytované spotřebitelům. Je tomu tak zejména v případě prémiového obsahu, jako jsou sportovní nebo jiné události, které jsou pro spotřebitele vysoce zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli spotřebitelům poskytovat plný přístup ke svým on-line službám poskytujícím obsah po dobu dočasné přítomnosti spotřebitele v jiném členském státě, než je členský stát bydliště, je nezbytné, aby se toto nařízení vztahovalo i na tento obsah využívaný on-line službami poskytujícími obsah, a vztahovalo se tedy na audiovizuální mediální služby ve smyslu směrnice 2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích organizací v celém jejich rozsahu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec tak, aby udělování licencí k právům již nebylo překážkou přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci Unie a aby bylo možné přeshraniční přenositelnost zajistit.

(12)  Cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec na základě účinného mechanismu tak, aby udělování licencí k právům již nebylo překážkou přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci Unie a aby bylo možné přeshraniční přenositelnost zajistit bez jakýchkoli dalších nákladů pro účastníka. Přeshraniční přenositelnost by tudíž měla být jasně odlišena od otevřeného přeshraničního přístupu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Aby se předešlo nesouladu se současnými předpisy v oblasti daní a nepřiměřené administrativní zátěži, nemělo by mít toto nařízení vliv na uplatňování žádného ustanovení týkajícího se daní.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměla považovat registrace k odběru upozornění na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML cookie.

(13)  Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného on-line obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměla považovat registrace k odběru upozornění na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML cookie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří neposkytují přenositelné služby ve své domovské zemi, tak činili přeshraničně.

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je v členském státě svého bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří neposkytují přenositelné služby ve členském státě bydliště účastníka, tak činili přeshraničně.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé těchto služeb mají možnost ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Právo využívat on-line službu poskytující obsah by se mělo považovat za právo získané za úplatu bez ohledu na to, zda je úplata poskytnuta přímo poskytovateli on-line služby poskytující obsah, nebo jiné straně, jako je například poskytovatel balíčku kombinujícího telekomunikační službu a on-line službu poskytující obsah provozovanou jiným poskytovatelem.

(16)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé těchto služeb mají možnost ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Právo využívat on-line službu poskytující obsah by se mělo považovat za právo získané za úplatu bez ohledu na to, zda je úplata poskytnuta přímo poskytovateli on-line služby poskytující obsah, nebo jiné straně, jako je například poskytovatel balíčku kombinujícího telekomunikační službu a on-line službu poskytující obsah provozovanou jiným poskytovatelem. Úhrada univerzálního povinného poplatku, jako je licenční poplatek za vysílání, by se neměla považovat za úplatu poskytnutou za získání on-line služby poskytující obsah.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají rovněž on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují členský stát bydliště svých účastníků. On-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně a jejichž poskytovatelé neověřují členský stát bydliště svých účastníků, by měly být mimo oblast působnosti tohoto nařízení, neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo zásadní změnu způsobu poskytování těchto služeb a znamenalo by nepřiměřené náklady. Při ověřování členského státu bydliště účastníka by se měly používat informace, jako jsou například úhrada licenčního poplatku za jiné služby poskytované v členském státě bydliště, existence smlouvy o připojení k internetu nebo o telefonní přípojce, IP adresa či jiné způsoby ověřování totožnosti, pokud poskytovateli dávají přiměřené vodítko k určení členského státu bydliště jeho účastníků.

(17)  Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, by měli mít možnost spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud poskytovatelé ověřují členský stát bydliště svých účastníků. On-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně a jejichž poskytovatelé neověřují členský stát bydliště svých účastníků, by měly být mimo oblast působnosti tohoto nařízení, neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo zásadní změnu způsobu poskytování těchto služeb a znamenalo by nepřiměřené náklady. Aby tito poskytovatelé mohli využít tuto možnost, musí dodržovat tytéž povinnosti, jaké toto nařízení stanoví poskytovatelům on-line služeb poskytujících obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Kromě toho by měli informovat účastníky, příslušné nositele autorského práva a práv s ním souvisejících a nositele jakýchkoli jiných práv k obsahu on-line služeb poskytujících obsah o rozhodnutí využít tuto možnost. Tyto informace by mohly být uvedeny na internetových stránkách poskytovatele.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  K zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli kroky poskytovatele služby, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v určitém členském státě, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením.

(18)  Ke splnění povinnosti stanovené ve čl. 3 odst. 1, k zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, omezit jej, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli kroky poskytovatele služby, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v jiném členském státě než v členském státě bydliště, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Požadavek, aby on-line služby poskytující obsah byly účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech než v členském státě bydliště poskytovány ve stejné kvalitě jako v členském státě bydliště, by mohl mít za následek vysoké náklady pro poskytovatele služeb, a v konečném důsledku tedy i pro účastníky. Proto není vhodné, aby toto nařízení vyžadovalo, aby poskytovatel on-line služby poskytující obsah přijímal opatření s cílem zajistit kvalitu poskytování takových služeb převyšující kvalitu dostupnou prostřednictvím místního přístupu on-line, který si účastník zvolí po dobu své dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Poskytovatel v takových případech nenese odpovědnost za případnou nižší kvalitu poskytování služby. Pokud však poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že zaručí určitou kvalitu poskytování služby účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech, je touto dohodou vázán.

(19)  Poskytovatelé služeb by měli zajistit, že jejich účastníci jsou řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníka. Požadavek, aby on-line služby poskytující obsah byly účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech než v členském státě bydliště poskytovány ve stejné kvalitě jako v členském státě bydliště, by mohl mít za následek vysoké náklady pro poskytovatele služeb, a v konečném důsledku tedy i pro účastníky. Proto, toto nařízení neukládá nepřiměřené požadavky s cílem zaručit stejnou kvalitu poskytování takových služeb převyšující kvalitu dostupnou prostřednictvím místního přístupu on-line, který si účastník zvolí po dobu své dočasné přítomnosti v jiném členském státě, měli by poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah účastníky dopředu upozornit na jakékoli změny kvality, k nimž by mohlo dojít nebo s nimiž by se mohli uživatelé setkat, když k obsahu přistupují v jiném členském státě, než je členský stát bydliště. Tyto informace by mohly být uvedeny na internetových stránkách poskytovatele. Poskytovatel v takových případech neponese odpovědnost za případnou nižší kvalitu poskytování služby, pokud za důvod této nízké kvality lze považovat objektivní problémy, jako je nedostatečnost příslušné vnitrostátní infrastruktury. Dále jestliže poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že zaručí určitou kvalitu poskytování služby účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech, je touto dohodou vázán.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by získávali příslušná práva v jiném členském státě, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří legálně poskytují přenositelné on-line služby poskytující obsah v členském státě bydliště svých účastníků, jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka.

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by získávali příslušná práva v jiném členském státě, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří legálně poskytují přenositelné on-line služby poskytující obsah v členském státě bydliště svých účastníků, jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka. Toto nařízení a zejména právní mechanismus lokalizace poskytování služeb poskytujících obsah, přístupu k nim a jejich využívání v členském státě bydliště předplatitele nebrání poskytovateli služeb nabízet svému předplatiteli dočasně přítomnému v jiném členském státě on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel poskytuje v daném jiném členském státě.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Poskytovatelé služeb by neměli nést odpovědnost za porušení jakýchkoli smluvních ustanovení, která jsou v rozporu s jejich povinností umožnit účastníkům využívat službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo omezit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, měla být nevymahatelná.

(22)  Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah by neměli nést odpovědnost za porušení jakýchkoli smluvních ustanovení, jsou v rozporu s jejich povinností umožnit účastníkům využívat službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo omezit přenositelnost těchto on-line služeb poskytujících obsah v rámci celé Unie, měla být nevymahatelná. Poskytovatelům on-line služeb poskytujících obsah a nositelům práv významných pro poskytování těchto služeb by nemělo být povoleno obejít uplatnění tohoto nařízení tím, že by za rozhodné právo smluv mezi nimi nebo smluv mezi poskytovateli a účastníky bylo vybráno právo třetí země.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Členský stát bydliště znamená, že účastník má skutečné a trvalé bydliště v členském státě, do kterého se pravidelně vrací. Pro účely tohoto nařízení má účastník pouze jeden členský stát bydliště. Poskytovatelé služeb, kteří poskytují on-line obsah, by měli mít za to, že ten členský stát bydliště, který předtím ověřili podle tohoto nařízení, je jediným členským státem bydliště. Poskytovatelé by neměli mít povinnost ověřovat, zda jejich účastníci jsou účastníky rovněž ve vztahu k on-line službám poskytujícím obsah v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Poskytovatelé služeb by měli zajistit, že jejich účastníci jsou řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení umožňuje nositelům práv požadovat, aby poskytovatel služeb využíval účinných prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením. Je však nezbytné zajistit, aby tyto požadované prostředky byly přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Příklady nezbytných technických a organizačních opatření mohou zahrnovat vzorkování IP adresy namísto neustálého sledování polohy, poskytování transparentních informací jednotlivcům o používaných metodách ověřování a o jeho účelu a vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na místě, ale na tom, v kterém členském státě účastník ke službě přistupuje, neměly by být za tímto účelem shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že když je ověření účastníka dostačující k poskytnutí poskytované služby, neměla by být požadována jeho identifikace.

(23)  Je velmi důležité, aby poskytovatelé služeb zajistili, aby jejich účastníci byli řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení ukládá poskytovateli služeb povinnost využívat účinných prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením. Je však nezbytné zajistit, aby tyto požadované prostředky ověřování byly rozumné, nenarušovaly soukromí osob, byly přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, co je zcela nezbytné k dosažení tohoto cíle. Tyto prostředky by rovněž neměly představovat nadměrnou zátěž pro účastníky. Je na poskytovateli služeb na základě seznamu stanoveného ve článku 3b rozhodnout, které prostředky ověřování použít. Příklady nezbytných technických a organizačních opatření mohou zahrnovat poskytování transparentních informací jednotlivcům o používaných metodách ověřování a o jeho účelu a vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na konkrétním místě nebo konkrétním členském státě, ale na tom, zda přístup k obsahu je nebo není v rámci členského státu bydliště, neměly by být za tímto účelem shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že když je ověření účastníka dostačující k poskytnutí poskytované služby, neměla by být požadována jeho identifikace. Poskytovatel služeb nesmí sledovat místo, kde se účastník nachází, prostřednictvím vzorkování internetového protokolu (IP) nebo pomocí jiných prostředků geolokace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Účastník by měl mít přístup k informacím o členském státě bydliště, jež jsou v okamžiku přijetí ověřeny a registrovány.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b)  Spotřebitel nemůže pro účely tohoto nařízení uplatňovat své obvyklé bydliště ve více než jednom členském státě.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23c)  Poskytovatel, který stanovil členský stát bydliště v souladu s tímto nařízením, by měl mít možnost pro účely tohoto nařízení předpokládat, že ověřený členský stát bydliště je jediným členským státem bydliště účastníka.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23d)  S cílem náležitě zohlednit technologický vývoj a zejména potřeby odvětví a spotřebitelů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to pokud jde o změnu seznamu prostředků k ověřování členského státu bydliště účastníka. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161a. V zájmu zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

_________________

 

1aÚř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, s právem na vlastnictví, včetně práva na duševní vlastnictví, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28 .

__________________

__________________

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31–50.

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31–50.

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí společný přístup k zajištění toho, aby účastníci on-line služeb poskytujících obsah v Unii, kteří jsou dočasně přítomni v nějakém členském státě, měli k těmto službám přístup a mohli je využívat.

Toto nařízení zavádí právní rámec, jenž zajišťuje, aby účastníci zákonně získaných on-line služeb poskytujících obsah v Unii, kteří jsou dočasně přítomni v nějakém členském státě, který není jejich členským státem bydliště, měli k těmto službám přístup a mohli je využívat, jenž současně dodržuje autorské právo a všechna příslušná s ním souvisejících práva na obsah, ke kterému přistupují a který využívají. Tento přístup by měl být podmíněn účinným předchozím ověřením jejich členského státu bydliště.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „členským státem bydliště“ se rozumí členský stát, v němž účastník obvykle pobývá;

c)  „členským státem bydliště“ se rozumí členský stát, v němž účastník své bydliště, jak je určeno na základě článku 3b;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „dočasnou přítomností“ se rozumí přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště;

d)  „dočasnou přítomností v členském státě“ se rozumí netrvalá přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „on-line službou poskytující obsah“ se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterou poskytovatel služeb legálně poskytuje on-line v členském státě bydliště na základě přenositelnosti a která je audiovizuální mediální službou ve smyslu směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž hlavním rysem je poskytování přístupu k dílům, jiným předmětům ochrany nebo přenosům vysílacích organizací a jejich využívání, ať už lineárně, nebo na vyžádání,

e)  „on-line službou poskytující obsah“ se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterou poskytovatel služeb legálně poskytuje on-line účastníkovi v členském státě jeho bydliště, která je přenositelná a která je audiovizuální mediální službou ve smyslu směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž hlavním rysem je poskytování přístupu k dílům, jiným předmětům ochrany nebo přenosům vysílacích organizací a jejich využívání, ať už lineárně, nebo na vyžádání, a která je poskytována účastníkovi za dohodnutých podmínek;

která je poskytována účastníkovi za dohodnutých podmínek buďto:

 

1)   za úplatu, nebo

 

2)   bezúplatně, pokud poskytovatel ověřil členský stát bydliště účastníka;

 

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v nějakém členském státě, přistupovat k on-line službě poskytující obsah a využívat ji.

1)  Poskytovatel přenositelné on-line služby poskytující obsah poskytované za úplatu umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v nějakém členském státě, přistupovat k on-line službě poskytující obsah dostupné v jeho členském státě bydliště.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Odstavcem 1 není dotčena právo, aby se nadto poskytovatel rozhodl zpřístupnit účastníkovi místní nabídku služeb, ke které mu byla poskytnuta licence v členském státě, v němž je účastník dočasně přítomen.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah informuje účastníka o kvalitě poskytování on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1.

3)  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah však tam, kde je to na základě mu dostupných údajů možné, řádně informuje účastníka, a to před uzavřením smlouvy, nebo v případě smluv uzavřených před datem vstupu tohoto nařízení v účinnost v přiměřené lhůtě před takovým datem, o potenciálních změnách kvality poskytování on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1 a podmínkách přenositelnosti stanovených v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Možnost umožnit přeshraniční přenositelnost

 

1.   Poskytovatel on-line služby poskytující obsah bezúplatně se může rozhodnout, že umožní těm svým účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v některém členském státě, přistupovat k on-line službě poskytující obsah a využívat, za podmínky, že poskytovatel účinně ověřuje členský stát bydliště účastníků v souladu s tímto nařízením.

 

2.   Poskytovatel služeb informuje účastníky, příslušné nositele autorských práv a souvisejících práv a nositele jakýchkoli jiných práv k obsahu on-line služeb poskytujících obsah o svém rozhodnutí poskytovat tuto on-line službu v souladu s odstavcem 1 před poskytnutím uvedené služby. Při informování účastníků použijí poskytovatelé služeb prostředky, které jsou odpovídající a přiměřené.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

Prostředky ověřování členského státu bydliště

 

1.   Poskytovatel on-line služby poskytující obsah, která je poskytována za úplatu, využívá účinné prostředky s cílem ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Při tom by měl použít prostředky pro ověřování, které jsou přiměřené a vhodné a nepřesahují rámec toho, co je nezbytné k dosažení účelů tohoto nařízení. Tyto prostředky rovněž nesmí představovat nadměrnou zátěž pro účastníky.

 

2.   Aby splnil povinnost stanovenou v odstavci 1 tohoto článku, použije poskytovatel následující prostředky ověřování:

 

a)  fakturační nebo poštovní adresa účastníka;

 

b)  průkaz totožnosti nebo jiný platný identifikační doklad potvrzující členský stát bydliště účastníka, včetně použití elektronické identifikace, pokud je to možné;

 

c)  bankovní údaje, jako je bankovní účet, kreditní nebo debetní karta účastníka;

 

d)  důkaz, že účastník je stranou smlouvy o připojení k internetu nebo o telefonní přípojce v daném členském státě;

 

e)  důkaz, že účastník hradí licenční poplatek za jiné služby poskytované v členském státě, jako například veřejnoprávní vysílání;

 

f)  důkaz místa instalace set-top boxu nebo podobného zařízení používaného pro dodávku služeb účastníkovi;

 

g)  důkaz registrace na vnitrostátních, regionálních nebo místních seznamech voličů, pokud jsou veřejně přístupné.

 

3.   Poskytovatel se rozhodne, které z prostředků ověření uvedených v odstavci 2 bude používat.

 

4.   Pokud členský stát bydliště nemůže být uspokojivě ověřen na základě jednotlivých prostředků ověřování, poskytovatel použije kombinaci nejvýše dvou těchto prostředků. Členský stát bydliště nesmí být bezdůvodně ověřován opakovaně.

 

5.   Komise je zmocněna přijmout v souladu s článkem 7b akty v přenesené pravomoci, které se týkají změn seznamu prostředků pro ověřování členského státu bydliště účastníka uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, a sice jeho aktualizací ke zohlednění technologického vývoje. Při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci Komise s cílem zajistit dodržování zásad stanovených v odstavci 1 tohoto článku konzultuje odborníky, zástupce dotyčného odvětví a spotřebitele.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro užití obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a poskytovateli služeb, jakož i mezi poskytovateli služeb a účastníky, která jsou v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s článkem 4, jsou nevymahatelná.

1)  Veškerá smluvní ujednání, která jsou v rozporu s tímto nařízením, včetně smluvních ujednání obsažených ve smlouvách mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro přístup k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a jeho využívání a poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah, jakož i těch, která jsou obsažena ve smlouvách mezi takovými poskytovateli a jejich účastníky, jsou nevymahatelná.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Plnění povinností stanovených tímto nařízením není oprávněným důvodem pro změnu poplatků, jiných nákladů nebo sazeb ani pro jakoukoli jinou úpravu finančních vztahů mezi účastníkem, poskytovatelem nebo jakýmkoli nositelem práv.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Aniž je dotčen odstavec 1, nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah jsou oprávněni požadovat, aby poskytovatel služeb používal účinné prostředky k ověření, že on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s čl. 3 odst. 1, pokud jsou požadované prostředky přiměřené a nepřesahují rámec toho, co je nezbytné k dosažení jejich cíle.

vypouští se

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Ustanovení tohoto nařízení se použijí bez ohledu na rozhodné právo smluv uzavřených mezi poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah a nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro přístup k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a jejich užití či smluv mezi takovými poskytovateli a jejich účastníky.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením, zejména pro účely ověřování podle čl. 5 odst. 2, se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a na práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro poskytování on-line služby poskytující obsah, přístup k ní a její využívání v souladu s článkem 3 po tomto datu.

Toto nařízení se použije i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a na práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro poskytování on-line služby poskytující obsah, přístup k ní a její využívání v souladu s články 3 a 3a po tomto datu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Posouzení

 

1.   Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky vyhodnotí Komise uplatňování tohoto nařízení a předloží o tom Evropskému parlamentu a Radě zprávu.

 

2.   Zpráva uvedená v odstavci 2 zahrnuje mimo jiné posouzení účinnosti prostředků ověřování členského státu bydliště, včetně nově vytvořených norem a postupů v odvětví, a uvádí v případě potřeby nutnost přezkumu. Zpráva posoudí zejména to, zda došlo k významné změně v příjmech držitelů práv a ke zvýšení cen účtovaných spotřebitelům. Zpráva Komise bude případně doplněna legislativním návrhem nebo nelegislativním nástrojem.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7b

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3b odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje …*.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3b odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3b odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

 

________________

 

* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

Referenční údaje

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

12.5.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

28.4.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Marco Zullo

2.2.2016

Projednání ve výboru

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Datum přijetí

29.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (15.7.2016)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Navrhovatelka(*): Sabine Verheyen

(*)   Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem návrhu Komise je umožnit spotřebitelům, aby si na své cesty po EU mohli s sebou na základě „právní fikce“ „vzít“ obsah on-line služeb, k nimž mají v členském státě svého bydliště právoplatný přístup. Poskytovatelé služeb si za účelem splnění povinnosti přenositelnosti, kterou návrh zavádí, nemusí kupovat zvláštní licence ani nemusí stávající licence znovu sjednávat, ale je třeba, aby provedli náležité úkony spočívající v rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování děl atd. na základě příslušných oprávnění, která již obdrželi od nositelů práv pro zemi, v níž má daný účastník bydliště. Přenositelnost je tedy tak, jak je definovaná v tomto nařízení, nepopiratelným právem spotřebitele.

Z pohledu výboru CULT je mimořádně důležité, aby v kontextu on-line služeb poskytujících obsah na základě přenositelnosti v celé Unii byla zaručena ochrana a podpora evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a evropských děl. Navrhovatelka považuje nicméně za nutné objasnit, že přenositelnost neznamená přeshraniční přístup, neboť ten není předmětem tohoto nařízení. Přeshraniční přenositelnost neoslabí ani nezruší zásadu teritoriality, neboť tato zásada a hodnota vytvářená díky výhradním právům představují pro tvůrčí a kulturní odvětví prvky, jež jsou důležité pro zachování jejich konkurenceschopnosti a zajištění udržitelnosti jejich financování, zejména v oblasti audiovizuální tvorby. Vysoká míra ochrany poskytovaná podle právních předpisů Unie autorskému právu a právům s ním souvisejícím je pobídkou k tvorbě obsahů a základem evropské kulturní rozmanitosti.

Oblast působnosti

Navrhovatelka souhlasí s názorem Komise, že navrhované nařízení by se mělo vztahovat na on-line služby poskytující obsah, které na základě smlouvy zajišťují svým účastníkům přístup ke službám jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu.

Navrhovatelka se domnívá, že původní návrh Komise by měl být kvůli objasnění pozměněn tak, aby se vyloučilo, že by systém pouhého nalogování nebo úhrada povinného poplatku, např. poplatku za vysílání, představovaly podle tohoto nařízení smlouvu.

Navrhovatelka se zcela ztotožňuje s pojetím Komise, podle něhož by do působnosti nařízení měly spadat jak on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu, tak i on-line služby, které jsou poskytovány bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují členský stát bydliště svých účastníků. Pokud se poskytovatel neplacené služby rozhodl nabízet přenositelnost, pak musí v souladu s tímto nařízením zavést systém ověřování členského státu bydliště účastníka.

Definice

„Členský stát bydliště“

Navrhovatelka se domnívá, že je nutné vypracovat přesnější definici „členského státu bydliště“ jednak proto, aby se zabránilo právní nejistotě, a dále proto, aby poskytovatelé služeb byli schopni uplatňovat nařízení z provozního hlediska. V právních předpisech EU není jasně definována koncepce obvyklého bydliště. V sekundárním právu a v judikatuře EU se vyskytují rozdílné definice tohoto pojmu. Navrhovatelka pro účely tohoto stanoviska navrhuje řídit se definicí, kterou Evropský soudní dvůr použil ve věci C-452/93-P Petro Magdalena Fernández proti Komisi Evropských společenství, a již EU nyní používá v předpisech a pravidlech pro své vlastní zaměstnance. Tato definice jasně uvádí, jak posuzovat členský stát bydliště jednotlivce.

„Dočasná přítomnost“

Pokud jde o definici „dočasné přítomnosti“, navrhovatelka zcela podporuje názor Komise, že délka pobytu v jiném členském státě než ve státě bydliště by neměla být omezena na určitý počet dnů ani týdnů, neboť by to oslabilo hlavní účel nařízení, tj. poskytnout všem spotřebitelům možnost cestovat po EU a zachovat si při tom legálně získaný přístup k on-line službám poskytujícím obsah. Například student účastnící se programu Erasmus by měl mít možnost vzít si svůj legálně získaný obsah on-line služby s sebou na dobu svého pobytu v zahraničí. Totéž platí i pro spotřebitele, kteří hodně cestují z pracovních důvodů. Omezení počtu dnů by bylo na úkor těchto spotřebitelů. Navrhovatelka dále zcela podporuje názor Komise, že by nemělo být povoleno neustálé sledování polohy. Pokud by délka pobytu v zahraničí byla omezena na určitý počet dnů, bylo by nutné neustále sledovat IP adresy, čemuž by bylo dobré se vyhnout. Navíc pokud bude dobře definován pojem „obvyklé bydliště“ a ověřovací opatření budou účinná a přiměřená, pak není důvod omezovat délku pobytu na určitý počet dnů, neboť nebezpečí zneužití nebude jistě příliš velké.

Účinná ověřování členského státu bydliště

Navrhovatelka navrhuje, aby s cílem zajistit rychlé a úspěšné provádění nařízení i z provozního hlediska byly zavedeny účinné kontroly bydliště, které by ověřovaly obvyklé bydliště účastníka ve chvíli, kdy chce účastník službu použít, a později by bydliště ověřovaly průběžně. V zájmu zabránění zneužití by toto ověřování nicméně neprobíhalo na základě neustálého sledování, avšak na základě vzorkování IP adres.

Za účelem poskytnutí co největší právní jistoty navrhuje navrhovatelka, že požádá Komisi, aby prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci a společně s příslušným odvětvím vypracovala otevřený seznam prostředků k ověřování bydliště, které by služby mohly použít k účinnému ověření obvyklého bydliště účastníka v okamžiku, kdy chce účastník využít přeshraničně přenositelných služeb. Tento seznam by zahrnoval například potvrzenou instalaci set-top boxu, účet v místní bance, místní seznam voličů, potvrzení o platbě daní apod. Na základě konzultací s poskytovateli služeb a nositeli práv může Komise seznam obměňovat. Pro účely průběžného ověřování obvyklého bydliště účastníka by mohlo být užitečné vzorkování IP adres.

Na základě návrhu Komise navrhuje i navrhovatelka, aby za ověřování členského státu bydliště účastníka nesli odpovědnost poskytovatelé služeb. V zájmu posílení postavení nositelů práv dojde dále k tomu, že nositelé práv budou moci odejmout práva udělená poskytovateli služeb na základě licence, pokud tento poskytovatel nebude schopen na vyžádání prokázat, že v souladu s tímto nařízením ověřuje bydliště účastníka.

Datum použitelnosti

Nositelé práv a poskytovatelé služeb budou mít stále pravděpodobně možnost projednávat s Komisí opatření k ověřování bydliště a vyměňovat si s ní osvědčené postupy z této oblasti. Tato jednání budou zřejmě trvat déle než 6 měsíců. Navrhovatelka by nicméně chtěla vyzvat nositele práv, poskytovatele služeb a Komisi, aby seznam účinných prostředků k ověřování bydliště vypracovali co nejdříve, aby tak toto nařízení mohlo vstoupit v platnost nejpozději 12 měsíců po svém zveřejnění.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat on-line služby poskytující obsah, které umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie. Proto by měly být odstraněny překážky, které brání přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání.

(1)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat on-line služby poskytující obsah, které umožňují legální přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie. Proto by měly být odstraněny překážky, které brání dočasnému přeshraničnímu přístupu k legálně získaným on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Technologický rozvoj, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Rychle roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám, a to nejen v jejich domovské zemi, ale i když jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie.

(2)  Technologický rozvoj, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám, a to nejen v členském státě bydliště, ale i když jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Pokud jde o on-line služby poskytující obsah, které jsou na základě přenositelnosti zajišťovány v celé Unii, je mimořádně důležité zaručit ochranu a podporu evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a evropských děl.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Vysoká míra ochrany poskytovaná podle právních předpisů Unie autorskému právu a právům s ním souvisejícím představuje pobídku k tvorbě obsahů a je základem evropské kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často nemají přístup k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání získali právo ve své domovské zemi, a nemohou je využívat.

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často nemají přístup k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání legálně získali právo v členském státě bydliště, a nemohou je využívat.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na přenos obsahu chráněného autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, jako jsou například audiovizuální díla, jsou často udělovány na územním základě, a rovněž ze skutečnosti, že poskytovatelé on-line služeb se mohou rozhodnout, že budou poskytovat své služby pouze na určitých trzích.

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na přenos obsahu chráněného autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, jako jsou například audiovizuální díla, nejsou vždy udělovány pro více území nebo jsou již v rámci daného území prodány jako výhradní licence, a rovněž ze skutečnosti, že poskytovatelé on-line služeb se mohou rozhodnout, že budou poskytovat své služby pouze na určitých trzích. Tyto postupy hrají významnou roli při financování evropského kulturního obsahu a reagují na potřeby evropských trhů. Ačkoliv takové postupy by neměly bránit spotřebitelům, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, v legitimním přístupu a využívání on-line služeb poskytujících obsah, systém udělování licencí na územním základě je pro zachování bohaté evropské kulturní rozmanitosti i nadále zásadní.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Soudní dvůr navíc rozhodl ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League Ltd a další, EU:C:2011:631, že některá omezení poskytování služeb nelze odůvodnit s ohledem na cíl chránit práva duševního vlastnictví.

(11)  Soudní dvůr navíc rozhodl ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League Ltd a další, EU:C:2011:631, že omezení poskytování služeb, která spočívají v zákazu používání zahraničních dekódovacích zařízení v kontextu zašifrovaného satelitního vysílání živě přenášených sportovních událostí, nelze odůvodnit s ohledem na cíl chránit práva duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec tak, aby udělování licencí k právům již nebylo překážkou přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci Unie a aby bylo možné přeshraniční přenositelnost zajistit.

(12)  Cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec tak, aby stanovením jasně interpretovatelné právní fikce zajišťoval jednotný přístup k poskytování on-line služeb poskytujících obsah, a umožnil tak přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah spotřebitelům, kteří legálně zakoupili obsah a jsou dočasně přítomni v jiném členském státě než v členském státě svého bydliště, a aby s ohledem na odvětví audiovizuální tvorby nebyla oslabena ani zrušena zásada teritoriality, neboť to by vedlo k nepřiměřeným ztrátám na úkor nositelů práv a ke značnému narušení trhu s audiovizuálním obsahem. Toto nařízení si neklade za cíl změnit stávající systém udělování licencí na územním základě a nemělo by na něj mít dopad, neboť tento systém má klíčový význam pro financování, výrobu a distribuci evropských audiovizuálních děl.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Přenositelnost by měla v každém případě být odlišena od pojmu přeshraničního přístupu, který nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení. Posílení přenositelnosti legálně dostupných a legálně získaných služeb poskytujících obsah by mohlo být významným krokem k ukončení bezdůvodného zeměpisného blokování.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)   Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměla považovat registrace k odběru upozornění na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML cookie.

(13)  Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměly považovat registrace k odběru upozornění na obsah, pouhé přijetí souborů HTML cookie, systém pouhého nalogování, jako jsou systémy určené především k doporučení programu nebo individualizované reklamní služby, úhrady univerzálního povinného poplatku, jako je poplatek za vysílání, ani výměna či předávání dat.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří neposkytují přenositelné služby ve své domovské zemi, tak činili přeshraničně.

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je v členském státě bydliště, v němž mají obvyklé bydliště, aniž by byli v tomto členském státě omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří neposkytují přenositelné služby v členském státě bydliště účastníka, tak činili přeshraničně.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají rovněž on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují členský stát bydliště svých účastníků. On-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně a jejichž poskytovatelé neověřují členský stát bydliště svých účastníků, by měly být mimo oblast působnosti tohoto nařízení, neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo zásadní změnu způsobu poskytování těchto služeb a znamenalo by nepřiměřené náklady. Při ověřování členského státu bydliště účastníka by se měly používat informace, jako jsou například úhrada licenčního poplatku za jiné služby poskytované v členském státě bydliště, existence smlouvy o připojení k internetu nebo o telefonní přípojce, IP adresa či jiné způsoby ověřování totožnosti, pokud poskytovateli dávají přiměřené vodítko k určení členského státu bydliště jeho účastníků.

(17)  Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají rovněž on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, pokud poskytovatelé již zavedli systém, jenž ověřuje členský stát bydliště jejich účastníků se stejnou jistotou jako služby, které jsou poskytovány za úplatu. On-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, a jejichž poskytovatelé nezavedli systém ověřování, si mohou svobodně zvolit, zda umožní účastníkům přístup a využívání v souladu s tímto nařízením. On-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně a jejichž poskytovatelé ještě nezavedli systém, který ověřuje členský stát bydliště účastníků se stejnou jistotou jako služby, které jsou poskytovány za úplatu, by měly být mimo oblast působnosti tohoto nařízení, neboť jejich povinné zahrnutí by vyžadovalo zásadní změnu způsobu poskytování těchto služeb a znamenalo by nepřiměřené náklady. Vzhledem k tomu, že on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, jsou nicméně důležitými subjekty na trhu, mělo by jim být i nadále umožněno nabízet účastníkům přeshraniční přenositelnost, pokud vlastní prostředky, které umožní ověřování členského státu bydliště jejich účastníků se stejnou jistotou, jako je tomu u služeb, které jsou poskytovány za úplatu. Pokud si poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, budou přát tuto možnost využít, měli by být povinni dodržovat ustanovení tohoto nařízení stejně, jako poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah za úplatu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  K zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli kroky poskytovatele služby, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v určitém členském státě, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením.

(18)  K zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli kroky poskytovatele služby, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v určitém členském státě a které by neznamenaly porušení tohoto nařízení, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Nesplnění povinnosti nabízet přeshraniční přenositelnost pro jistá nepřenositelná zařízení může být za velmi omezených podmínek dovoleno, pokud by zajištění přístupu účastníků znamenalo, že by poskytovatel on-line služeb musel vstoupit do zvláštního smluvního vztahu s třetí stranou výrobce zařízení nebo správce platformy, protože to by mohlo být technicky neproveditelné nebo náročné z právního hlediska.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by získávali příslušná práva v jiném členském státě, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří legálně poskytují přenositelné on-line služby poskytující obsah v členském státě bydliště svých účastníků, jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka.

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by porušovali územní exkluzivitu, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří legálně poskytují přenositelné on-line služby poskytující obsah v členském státě bydliště svých účastníků, jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka. Taková právní fikce by neměla poskytovateli bránit nabídnout účastníkovi dočasně přítomnému v jiném členském státě on-line obsah, který poskytovatel legálně poskytuje v daném členském státě. Navíc by to nemělo být interpretováno jako omezování poskytovatelů služeb, pokud jde o nabízení jejich služeb účastníkům trvale usazeným v jiném členském státě, pokud byly potřebné licence získány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU1a a pokud má povolení nositelů práv k využívání jejich obsahu.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 284, 20. 3. 2014, s. 72).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pokud jde o vydávání licencí k autorskému právu a právům s ním souvisejícím, znamená to, že u příslušných úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování děl a jiných předmětů ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo zužitkování databází chráněných zvláštními právy, k nimž dochází, když je služba poskytována účastníkům v době, kdy jsou dočasně přítomni v jiném členském státě než v členském státě bydliště, se má za to, že k nim dochází v členském státě bydliště účastníka. Mělo by se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb provádějí tyto úkony na základě příslušných oprávnění od dotčených nositelů práv pro členský stát bydliště těchto účastníků. Ve všech případech, kdy mohou poskytovatelé služeb provádět úkony sdělování veřejnosti nebo rozmnožování v členském státě účastníka na základě oprávnění od dotčených nositelů práv, by účastník, který je dočasně přítomen v jiném členském státě než v členském státě bydliště, měl mít možnost přistupovat k této službě a využívat ji

a v případě potřeby provádět veškeré příslušné úkony rozmnožování, jako je například stahování, na které by měl nárok v členském státě bydliště. Poskytování on-line služby poskytující obsah poskytovatelem služby účastníkovi dočasně přítomnému v jiném členském státě než v členském státě bydliště a využívání této služby takovým účastníkem v souladu s tímto nařízením

by nemělo představovat porušení autorského práva a práv s ním souvisejících ani žádných jiných práv významných pro užití obsahu

v rámci této služby.

 

(21)  Pokud jde o vydávání licencí k autorskému právu a právům s ním souvisejícím, znamená to, že u příslušných úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování děl a jiných předmětů ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo zužitkování databází chráněných zvláštními právy, k nimž dochází, když je služba poskytována účastníkům v době, kdy jsou dočasně přítomni v jiném členském státě než v členském státě bydliště, se má za to, že k nim dochází v členském státě bydliště účastníka. Mělo by se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb provádějí tyto úkony na základě příslušných oprávnění od dotčených nositelů práv pro členský stát bydliště těchto účastníků. Ve všech případech, kdy mohou poskytovatelé služeb provádět úkony sdělování veřejnosti nebo rozmnožování v členském státě účastníka na základě oprávnění od dotčených nositelů práv, by účastník, který je dočasně přítomen v jiném členském státě než v členském státě bydliště, měl mít možnost přistupovat k této službě a využívat ji

a v případě potřeby provádět veškeré příslušné úkony rozmnožování, jako je například stahování, na které by měl nárok v členském státě bydliště.

Pokud členský stát bydliště účastníka byl účinně ověřen v souladu s tímto nařízením, nemělo by poskytování on-line služby poskytující obsah poskytovatelem služby účastníkovi dočasně přítomnému v jiném členském státě než v členském státě bydliště a využívání této služby takovým účastníkem v souladu s tímto nařízením představovat porušení autorského práva a práv s ním souvisejících ani žádných jiných práv významných pro užití obsahu v rámci této služby.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  V zájmu ochrany kulturní a jazykové rozmanitosti, výroby, uvádění na trh a distribuce tvůrčího obsahu napříč Unií, zejména s ohledem na odvětví audiovizuální tvorby a na práva autorů a tvůrců, kteří jsou chráněni autorským právem, by toto nařízení mělo být omezeno na přeshraniční přenositelnost legálně získaného obsahu a nemělo by se tedy v žádném případě vztahovat také na přeshraniční přístup k on-line službám poskytujícím obsah v členských státech, v nichž poskytovatel on-line služeb poskytujících obsah nemá na využívání takového obsahu povolení od autorů a nositelů práv.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Poskytovatelé a nositelé práv týkajících se poskytování on-line služeb poskytujících obsah by neměli mít možnost obcházet uplatňování tohoto nařízení prostřednictvím výběru práva třetí země jako práva, kterým se budou řídit smlouvy uzavírané mezi nimi nebo smlouvy uzavírané mezi poskytovateli a účastníky.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Pokud účastník neposkytne nezbytné informace a poskytovatel nemůže ověřit členský stát bydliště, jak je požadováno tímto nařízením, poskytovatel takovému účastníkovi v souladu s tímto nařízením neposkytne přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Poskytovatelé služeb by měli zajistit, že jejich účastníci jsou řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení umožňuje nositelům práv požadovat, aby poskytovatel služeb využíval účinných prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením. Je však nezbytné zajistit, aby tyto požadované prostředky byly přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Příklady nezbytných technických a organizačních opatření mohou zahrnovat vzorkování IP adresy namísto neustálého sledování polohy, poskytování transparentních informací jednotlivcům o používaných metodách ověřování a o jeho účelu a vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na místě, ale na tom, v kterém členském státě účastník ke službě přistupuje, neměly by být za tímto účelem shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že když je ověření účastníka dostačující k poskytnutí poskytované služby, neměla by být požadována jeho identifikace.

(23)  Poskytovatelé služeb by měli zajistit, že jejich účastníci jsou řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení ukládá poskytovateli služeb smluvní povinnost využívat účinných prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením. Seznam prostředků k ověřování stanovený v tomto nařízení si klade za cíl poskytnout právní jistotu ohledně prostředků k ověřování, které mají používat poskytovatelé služeb, a současně zajistit dostatečné a flexibilní prostředky, s jejichž pomocí mohou poskytovatelé služeb ověřovat a kontrolovat přístup účastníka a jeho členský stát bydliště.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Nositelé práv mohou odejmout práva udělená poskytovateli služeb na základě licence, pokud poskytovatel není schopen prokázat, že v souladu s tímto nařízením účinně ověřuje členský stát bydliště účastníka. Je však nezbytné zajistit, aby požadované prostředky k ověřování a kontroly byly účinné, přizpůsobené povaze on-line služeb poskytujících obsah a současně byly přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. V každém případě by měly být zohledněny konkrétní prostředky k ověřování v daném členském státě a pro jednotlivé druhy on-line služeb poskytujících obsah. V zájmu zajištění právní jistoty by poskytovatelé služeb měly uplatňovat alespoň dva prostředky k ověřování stanovené tímto nařízením, na nichž se dohodnou nositelé práv a poskytovatelé služeb. Příklady nezbytných technických a organizačních opatření mohou zahrnovat vzorkování IP adresy namísto neustálého sledování polohy, poskytování transparentních informací jednotlivcům o používaných metodách ověřování a o jeho účelu a vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na konkrétní poloze nebo zemi, ale na tom, zda jednotlivec využívá přístup ke službě v členském státě svého bydliště, nad rámec počátečního ověření bydliště by za tímto účelem neměly být shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že když je ověření účastníka dostačující k poskytování služby, neměla by být požadována jeho identifikace.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b)  S cílem umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to pokud jde o změny v seznamu prostředků k ověřování členského státu bydliště účastníka, který je připravován a sestavován na základě konzultací s daným odvětvím, včetně malých nositelů práv. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. V zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, s právem na vlastnictví, včetně práva na duševní vlastnictví, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

__________________

__________________

27Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

28Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Toto nařízení by mělo respektovat závazky, které se na Unii vztahují na základě mezinárodních smluv chránících autorské právo a práva s ním související, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském a Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k tomu, že toto nařízení se tedy bude vztahovat na některé smlouvy a práva nabytá před datem jeho použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto nařízení v platnost a datem jeho použitelnosti, která by nositelům práv a poskytovatelům služeb umožnila provést kroky nezbytné k přizpůsobení se nové situaci a poskytovatelům služeb umožnila upravit podmínky používání jejich služeb.

(27)  Vzhledem k tomu, že toto nařízení se tedy bude vztahovat na některé smlouvy a práva nabytá před datem jeho použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto nařízení v platnost a datem jeho použitelnosti, která by nositelům práv a poskytovatelům služeb umožnila provést kroky nezbytné k přizpůsobení se nové situaci a poskytovatelům služeb umožnila upravit podmínky používání jejich služeb. Změny týkající se používání on-line služeb poskytujících obsah nabízených v balíčcích, které kombinují elektronické komunikační služby a on-line služby poskytující obsah, prováděné výhradně s cílem dosáhnout souladu s tímto nařízením by neměly vést ke vzniku práva účastníků na odstoupení od smluv o poskytování takových elektronických komunikačních služeb na základě vnitrostátních právních předpisů provádějících předpisový rámec pro elektronické komunikace.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Aby bylo dosaženo cíle, kterým je zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v Unii, je vhodné přijmout nařízení, které je přímo použitelné v členských státech. Je to nezbytné k zajištění toho, aby pravidla přeshraniční přenositelnosti byla jednotně uplatňována ve všech členských státech a aby vstoupila v platnost pro všechny on-line služby poskytující obsah ve stejnou dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný stupeň právní jistoty, který spotřebitelům umožní plně využívat výhod přeshraniční přenositelnosti v celé Unii.

(28)  Aby bylo dosaženo cíle, kterým je zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v Unii, je vhodné přijmout nařízení, které je přímo použitelné v členských státech. Je to nezbytné k zajištění toho, aby pravidla přeshraniční přenositelnosti byla jednotně uplatňována ve všech členských státech a aby vstoupila v platnost pro všechny on-line služby poskytující obsah ve stejnou dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný stupeň právní jistoty, který spotřebitelům umožní plně využívat výhod přeshraniční přenositelnosti v celé Unii; volba takového druhu právního aktu odráží zvláštní cíle pravidel pro přeshraniční přenositelnost a jedinečné okolnosti, které se k nim vážou, a proto by to nemělo být v žádném případě považováno za směrodatný precedens pro jakékoli pozdější právní akty Unie v oblasti autorských práv.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí společný přístup k zajištění toho, aby účastníci on-line služeb poskytujících obsah v Unii, kteří jsou dočasně přítomni v nějakém členském státě, měli k těmto službám přístup a mohli je využívat.

Toto nařízení zavádí společný přístup k zajištění toho, aby měli účastníci legálně získaných on-line služeb poskytujících obsah v členském státě svého bydliště, kteří jsou dočasně přítomni v nějakém členském státě, který není jejich členským státem bydliště, k těmto službám přístup a mohli je využívat, pokud současně respektují všechna příslušná autorská práva a s nimi související práva na obsah, ke kterému přistupují a který využívají, pod podmínkou, že poskytovatel on-line služeb poskytujících obsah ověřil členský stát bydliště účastníka v souladu s novým článkem 3b.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „členským státem bydliště“ se rozumí členský stát, v němž účastník obvykle pobývá;

c) „členským státem bydliště“ se rozumí členský stát, v němž účastník obvykle pobývá, a který je definován jako místo, kde daná osoba trvale soustředí své zájmy s úmyslem dodat tomuto bydlišti trvalý charakter, místo, kam se jednotlivec pravidelně vrací a na něž má trvalé vazby, jak je stanoveno na základě prostředků k ověření v souladu s tímto nařízením;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „dočasnou přítomností“ se rozumí přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště;

d)  „dočasnou přítomností“ se rozumí přechodná přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště, pokud do tohoto státu účastník nesoustředí své zájmy;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „on-line službou poskytující obsah“ se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterou poskytovatel služeb legálně poskytuje on-line v členském státě bydliště na základě přenositelnosti a která je audiovizuální mediální službou ve smyslu směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž hlavním rysem je poskytování přístupu k dílům, jiným předmětům ochrany nebo přenosům vysílacích organizací a jejich využívání, ať už lineárně, nebo na vyžádání, která je poskytována účastníkovi za dohodnutých podmínek buď:

e)  „on-line službou poskytující obsah“ se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterou poskytovatel služeb legálně poskytuje on-line v členském státě bydliště na základě přenositelnosti a která je audiovizuální mediální službou ve smyslu směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž hlavním rysem je poskytování zákonného přístupu k dílům a jiným předmětům ochrany nebo přenosům vysílacích organizací a jejich využívání, ať už lineárně, nebo na vyžádání.

1)  za úplatu, nebo

 

2)  bezúplatně, pokud poskytovatel ověřuje členský stát bydliště účastníka;

 

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Povinnost stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na přeshraniční přístup k on-line službám poskytujícím obsah, u nichž poskytovatel nezískal od nositelů práv povolení k využívání.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah informuje účastníka o kvalitě poskytování on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1.

3)  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah předem informuje účastníka, pokud možno na základě údajů, které má poskytovatel k dispozici, o kvalitě poskytování on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Volitelná možnost (opt-in)

 

Poskytovatel on-line služeb poskytujících obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, jenž zatím nezavedl systém, který ověřuje členský stát bydliště účastníka se stejnou jistotou jako u služeb poskytovaných za úplatu, si může zvolit, zda umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v členském státě, přístup ke službám poskytujícím obsah a jejich využívání či nikoli, pod podmínkou, že:

 

a)  ověří členský stát bydliště svých účastníků v souladu s tímto nařízením;

 

b)  s přiměřeným předstihem před umožněním takového přístupu a využívání informuje příslušné nositele autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositele jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a své účastníky a

 

c)  uplatňuje ustanovení tohoto nařízení od okamžiku, kdy svým účastníkům umožní přeshraniční přenositelnost.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

Povinnost ověřování členského státu bydliště

 

1.  Poskytovatel on-line služeb poskytujících obsah, který umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v členském státě přístup k on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání, účinně ověří členský stát bydliště účastníka.

 

2.  V zájmu splnění povinností uvedených v odstavci 1 poskytovatel uplatní kombinaci alespoň dvou níže uvedených prostředků k ověřování:

 

a)  průkazu totožnosti nebo jakéhokoli jiného platného dokladu, který potvrzuje členský stát bydliště účastníka; k takovým dokladům patří i prostředky pro elektronickou identifikaci;

 

b)  fakturační nebo poštovní adresy účastníka;

 

c)  platebních údajů, například čísla bankovního účtu nebo místní kreditní nebo debetní karty účastníka;

 

d)  místa instalace set-top boxu nebo podobného zařízení používaného pro dodávky služeb účastníkovi;

 

e)  skutečnosti, zda účastník uzavřel v členském státě smlouvu o připojení k internetu, o telefonním připojení nebo obdobnou smlouvu;

 

f)  dokladu o úhradě licenčních poplatků účastníkem za jiné služby poskytované v daném členském státě, jako například televizní a rozhlasové koncesionářské poplatky;

 

g)  vzorkování adresy internetového protokolu (IP adresy) za účelem identifikace členského státu, kde účastník k on-line službě poskytující obsah přistupuje a kde ji využívá, nebo identifikace členského státu pomocí jiných prostředků geolokace;

 

h)  registrace na místních seznamech voličů, pokud jsou veřejně přístupné;

 

i)  údajů o placení místních daní nebo daně z hlavy, pokud jsou veřejně přístupné.

 

3.  Prostředky k ověřování zohledňují povahu služby, musí být přiměřené a nesmí přesáhnout rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle ověřování členského státu bydliště účastníka.

 

4.   Poskytovatel a nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah se mohou dohodnout na kombinaci a počtu prostředků k ověřování uvedených v odstavci 2, které použijí k ověření členského státu bydliště.

 

5.  Zpracování osobních údajů nezbytných pro ověření se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU1a a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2022/58/ES1b.

 

6.  Poskytovatel má právo požádat účastníka o poskytnutí informací nezbytných pro ověření členského státu bydliště. Pokud účastník takové informace neposkytne, a poskytovatel tak nebude schopen účinně ověřit členský stát bydliště, jak požaduje toto nařízení, poskytovatel na základě tohoto nařízení neumožní účastníkovi přístup k on-line službám poskytujícím obsah, když je účastník dočasně přítomen v členském státě.

 

7.  S cílem zajistit, aby byl seznam prostředků k ověřování v souladu s příslušným technologickým vývojem, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými v souladu s odstavcem 3 provádí změny v tomto seznamu a doplňuje inovativní prostředky k ověřování, jestliže se ukáže, že seznam prostředků k ověřování uvedený v odstavci 2 je před tříletým obdobím hodnocení tohoto nařízení zastaralý.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Má se za to, že k poskytování on-line služby poskytující obsah účastníkovi, jakož i k přístupu k této službě a k jejímu využívání ze strany účastníka v souladu s čl. 3 odst. 1 dochází pouze v členském státě bydliště, a to i pro účely směrnice 96/9/ES, směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES, směrnice 2009/24/ES a směrnice 2010/13/EU.

Má se za to, že k poskytování on-line služby poskytující obsah účastníkovi, jakož i k přístupu k této službě a k jejímu využívání ze strany účastníka v souladu s čl. 3 odst. 1 dochází pouze v členském státě bydliště, a to i pro účely směrnice 96/9/ES, směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES, směrnice 2009/24/ES a směrnice 2009/24/EU.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro užití obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a poskytovateli služeb, jakož i mezi poskytovateli služeb a účastníky, která jsou v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s článkem 4, jsou nevymahatelná.

1)  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro užití a přístup k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a poskytovateli služeb, jakož i mezi poskytovateli služeb a účastníky, která jsou v rozporu s tímto nařízením, jsou nevymahatelná. Smluvní změny vyplývající z uplatňování tohoto nařízení nezakládají nárok na odstoupení od smlouvy nebo dohody, ať už byla uzavřena mezi účastníkem a poskytovatelem, nebo mezi poskytovatelem a nositelem práv. Pozměňovací návrhy, úpravy nebo jiné smluvní změny vyplývající z uplatňování tohoto nařízení nejsou oprávněným důvodem pro úpravu poplatků, sazeb nebo jakýchkoli jiných finančních vyrovnání mezi účastníkem, poskytovatelem nebo nositelem práv.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Aniž je dotčen odstavec 1, nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah jsou oprávněni požadovat, aby poskytovatel služeb používal účinné prostředky k ověření, že on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s čl. 3 odst. 1, pokud jsou požadované prostředky přiměřené a nepřesahují rámec toho, co je nezbytné k dosažení jejich cíle.

2)  Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah používají účinné prostředky k ověření, že on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením a s novým článkem 3b. Je-li to přiměřené a bezpodmínečně nutné, mohou nositelé práv požadovat uplatňování dalších opatření za předpokladu, že tato opatření budou přiměřená a nepřesáhnou rámec toho, co je nezbytné k dosažení jejich cíle, nebo mohou požadovat jakoukoli změnu ve smlouvách uzavřených mezi nositeli práv a poskytovateli služeb. Nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah mohou poskytovateli odejmout licenci k využívání obsahu, na který se vztahují jejich práva, pokud poskytovatel nejedná v souladu s novým článkem 3b.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah mohou na základě tohoto nařízení povolit poskytovatelům služeb vlastnícím licence pro více území v souladu s hlavou III směrnice 2014/26/EU Evropského parlamentu a Rady1a přístup k obsahu těchto služeb a jeho využívání bez ověření členského státu bydliště.

 

_______________

 

a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 84, 28.3.2014, s. 72).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v novém článku 3b je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje …. [datum vstupu základního legislativního aktu v platnost či jiné datum stanovené společně normotvůrci].

 

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v novém článku 3b kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.   Přijetí právního aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle nového článku 3b vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7b

 

Hodnocení

 

Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost Komise zhodnotí používání tohoto nařízení a předloží o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva bude obsahovat hodnocení využívání přeshraniční přenositelnosti a ověřování členského státu bydliště a případně i hodnocení týkající se potřeby revize. Zpráva bude doplněna návrhy na zlepšení provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [date: 6 months following the day of its publication].

Použije se ode dne [datum: po uplynutí 12 měsíců ode dne vyhlášení].

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přeshraniční přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu

Referenční údaje

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

21.1.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

28.4.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Sabine Verheyen

16.2.2016

Datum přijetí

21.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (28.9.2016)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Navrhovatel: Carlos Zorrinho

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu je klíčovým prvkem pro zajištění účinného vytvoření digitálního jednotného trhu a položení stabilních základů pro digitální unii v EU.

Toto nařízení stanoví pro všechny členské státy závaznou povinnost harmonizovat k datu svého vstupu v platnost postupy v oblasti, za niž zodpovídají, přičemž uživatelům napříč EU se poskytne přeshraniční přístup ke službám poskytujícím obsah, které si smluvně zajistili ve svém členském státě bydliště. Rozšiřuje také schopnosti dodavatelů poskytovat služby nasmlouvané v jednom členském státě napříč celou EU.

Nařízení vymezuje postupy, které se uplatní v rámci zajišťování přenositelnosti, a stanoví rovněž základní definice ohledně tohoto procesu samotného i rozvoje digitální unie.

Toto stanovisko si klade za cíl zdokonalit a vyjasnit určitý počet níže uvedených otázek.

Obsah, který spadá do oblasti působnosti předpisu

Toto nařízení se vztahuje na on-line obsah a služby, jako jsou hudba, hry, filmy, zábavné pořady nebo sportovní události, které by měly být přístupné nejen v členském státě bydliště účastníka, ale i tehdy, když je tato osoba dočasně přítomna v jiných členských státech Unie. Zahrnutí zábavních her do působnosti nařízení si klade za cíl posílit základ pro jeho provádění.

Rozlišování mezi platbami za služby a hrazením licenčních poplatků

V některých členských státech existuje systém poplatků za přístup k on-line službám obecného zájmu poskytujícím obsah. Hrazení poplatků, zejména pak poplatků za televizní vysílání, by nemělo být považováno za peněžní platbu.

Záruka, že budou poskytovatelé vázáni smluvními podmínkami stanovenými ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost

Aby bylo zajištěno, že přenositelnost ve smyslu tohoto nařízení nebude podléhat změnám vycházejícím z jednostranných smluvních změn, bude povinnost zajistit přenositelnost závazná, což znamená, že ji strany nebudou moci vyloučit, stanovit odchylku nebo změnit její dopady, a to ani smluvně, ani jednostranně ze strany poskytovatele služeb. Poskytovatelé a nositelé práv relevantních pro poskytování on-line služeb poskytujících obsah by navíc neměli mít možnost obcházet uplatňování nařízení tím, že si jako právo rozhodné pro smlouvy mezi nimi nebo mezi poskytovateli a účastníky zvolí právo třetího, nečlenského státu.

Povinnost poskytovat informace o kvalitě služby

Pokud kvalita přístupu on-line zvoleného účastníkem v době, kdy je dočasně přítomen v jiném členském státě, poskytovateli neumožňuje zaručit stejnou kvalitu služby, poskytovatel by za tuto situaci neměl nést odpovědnost, ale měl by spotřebitele informovat o možném poklesu kvality služby. Existuje-li dohoda ohledně zaručené referenční kvality, poskytovatel je touto dohodou vázán a nesmí za ni účastníkovi účtovat dodatečné náklady.

Definice účastníka

Zavádí se vyjasnění, které si klade za cíl dosáhnout toho, aby nebylo vyplacení peněžní částky rozhodujícím faktorem pro vymezení účastníka.

Definice spotřebitele

Definice spotřebitele se rozšiřuje tak, aby pokrývala i právnické osoby, za podmínky, že jednají za účelem, který mimo rámec jejich živnostenské, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti.

Definice členského státu bydliště

Posiluje se definice členského státu bydliště, a to tak, že se tímto termínem označuje stát, v němž má účastník obvyklé bydliště nebo do nějž se pravidelně vrací poté, co strávil určité období v jiné zemi.

Definice dočasné přítomnosti

V rámci této definice se posiluje dočasnost.

Ověřování členského státu bydliště účastníka

Navrhuje se, aby se ověřování místa bydliště účastníka ze strany poskytovatele v případě, že nedochází k peněžní platbě, provádělo na základě bydliště pro daňové účely, občanského průkazu nebo jiného platného dokladu potvrzujícího bydliště účastníka.

Technologická neutralita

Aby byla zajištěna technologická neutralita, měli by mít spotřebitelé volnost při volbě druhu zařízení nebo technologie pro účely přístupu k on-line obsahu, a to z těch, které jsou dostupné na trhu.

Datum použitelnosti

Jakožto rozumný časový rámec se navrhuje, aby se nařízení začalo uplatňovat 12 měsíců ode dne svého zveřejnění, což poskytovatelům služeb neznemožňuje zajišťovat přenositelnost na základě zveřejněného nařízení ihned, jakmile tak budou schopni učinit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 1 a (nové)

 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

Odůvodnění

Listina je naším hlavním právním aktem na nejvyšší úrovni, pokud jde o ochranu osobních údajů a soukromí, které představují základní východiska tohoto nařízení, a proto musí být uvedena mezi právními východisky.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat on-line služby poskytující obsah, které umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie. Proto by měly být odstraněny překážky, které brání přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání.

(1)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat on-line služby poskytující obsah, které umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy, zábavné pořady nebo sportovní události, nejen v členském státě bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně přítomni v jiných členských státech Unie. Proto by měly být co nejdříve odstraněny překážky, které brání přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání, vzhledem k tomu, že bezproblémový přístup spotřebitelů ke službám poskytujícím audiovizuální obsah v celé Evropské unii je klíčový pro řádné fungování jednotného digitálního trhu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Technologický rozvoj, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Rychle roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám, a to nejen v jejich domovské zemi, ale i když jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie.

(2)  Technologický rozvoj, který vede k rozšíření přenosných zařízení, jako jsou tablety a inteligentní telefony, stále více usnadňuje využívání on-line služeb poskytujících obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. Rychle roste poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám, a to nejen v jejich členském státě bydliště, ale i když jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často nemají přístup k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání získali právo ve své domovské zemi, a nemohou je využívat.

(3)  Spotřebitelé stále častěji uzavírají úplatná či bezúplatná smluvní ujednání s poskytovateli služeb o poskytování on-line služeb poskytujících obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě Unie, však často nemají přístup k on-line službám poskytujícím obsah, na jejichž využívání získali právo ve svém členském státě bydliště, a nemohou je využívat, což je v rozporu s cílem jednotného trhu a s hladkým a účinným rozvojem digitální ekonomiky EU.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na přenos obsahu chráněného autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, jako jsou například audiovizuální díla, jsou často udělovány na územním základě, a rovněž ze skutečnosti, že poskytovatelé on-line služeb se mohou rozhodnout, že budou poskytovat své služby pouze na určitých trzích.

(4)  Existuje celá řada překážek, které brání poskytování těchto služeb spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě. Některé on-line služby zahrnují obsah, jako je hudba, hry, zábavné pořady nebo filmy, které jsou chráněny autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími v souladu s právními předpisy Unie. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na přenos obsahu chráněného autorským právem a/nebo právy s ním souvisejícími, jako jsou například audiovizuální díla, jsou často udělovány na územním základě, a rovněž ze skutečnosti, že poskytovatelé on-line služeb se mohou rozhodnout, že budou poskytovat své služby pouze na určitých trzích.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Poskytování on-line služeb poskytujících obsah spotřebitelům dočasně přítomným v jiném členském státě by nemělo být znesnadňováno nedostatečnou infrastrukturou, která by mohla vytvářet umělé překážky, zejména pro malé či izolované komunity.

 

V této souvislosti má klíčový význam, že členské státy přijaly závazek, podle nějž do roku 2020 dosáhnou minimální rychlosti stahování 30 Mbps s cílem naplnit podmínky pro zavedení vysoké propojenosti pro všechny.

 

V zájmu dosažení tohoto cíle a vzhledem ke skutečnosti, že je kvůli rychlému rozvoji bezdrátového širokopásmového přenosu nutné zvýšit kapacitu bezdrátové sítě, bude zásadně důležité prosadit rozhodnější celoevropský přístup, pokud jde o řízení spektra v celé Unii.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec tak, aby udělování licencí k právům již nebylo překážkou přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci Unie a aby bylo možné přeshraniční přenositelnost zajistit.

(12)  Jedním z cílů strategie jednotného digitálního trhu a cílem tohoto nařízení je proto upravit právní rámec tak, aby udělování licencí k právům již nebylo překážkou přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci Unie a aby bylo možné zajistit přeshraniční přenositelnost bez dodatečných nákladů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměla považovat registrace k odběru upozornění na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML cookie.

(13)  Toto nařízení by se proto mělo použít na on-line služby poskytující obsah, které poskytovatel služeb poté, co získal příslušná práva od nositelů práv na daném území, poskytuje na základě smlouvy svým účastníkům, a to jakýmikoli prostředky včetně streamingu, aplikací, stahování nebo jakékoli jiné techniky umožňující využívání dotčeného obsahu. Pro účely tohoto nařízení by se za smlouvu o poskytování on-line služeb poskytujících obsah neměla považovat registrace k odběru upozornění na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML cookie. Z oblasti působnosti tohoto nařízení jsou rovněž vyloučeny on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány na základě celoevropských licencí podle směrnice 2014/26/EU.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří neposkytují přenositelné služby ve své domovské zemi, tak činili přeshraničně.

(15)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na on-line služby poskytující obsah, k nimž mohou účastníci účinně přistupovat a využívat je v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní místo, protože není vhodné vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří nejsou schopni poskytovat přenositelné služby v členském státu ¨bydliště účastníka, tak činili přeshraničně. Nicméně v zájmu toho, aby byl dopad tohoto nařízení na život koncových uživatelů smysluplný a praktický, je důležité čím dál tím více podněcovat nositele práv k tomu, aby umožnili poskytovatelům služeb nabízet přenositelné služby na úrovni států.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé těchto služeb mají možnost ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Právo využívat on-line službu poskytující obsah by se mělo považovat za právo získané za úplatu bez ohledu na to, zda je úplata poskytnuta přímo poskytovateli on-line služby poskytující obsah, nebo jiné straně, jako je například poskytovatel balíčku kombinujícího telekomunikační službu a on-line službu poskytující obsah provozovanou jiným poskytovatelem.

(16)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé těchto služeb mají možnost ověřit členský stát bydliště svých účastníků. Právo využívat on-line službu poskytující obsah by se mělo považovat za právo získané za úplatu bez ohledu na to, zda je úplata poskytnuta přímo poskytovateli on-line služby poskytující obsah, nebo jiné straně, jako je například poskytovatel balíčku kombinujícího telekomunikační službu a on-line službu poskytující obsah provozovanou jiným poskytovatelem. Úhrada poplatků, obzvláště licenčních poplatků za televizní či jiné vysílání, by neměla být považována za platbu pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají rovněž on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují členský stát bydliště svých účastníků. On-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány bezúplatně a jejichž poskytovatelé neověřují členský stát bydliště svých účastníků, by měly být mimo oblast působnosti tohoto nařízení, neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo zásadní změnu způsobu poskytování těchto služeb a znamenalo by nepřiměřené náklady. Při ověřování členského státu bydliště účastníka by se měly používat informace, jako jsou například úhrada licenčního poplatku za jiné služby poskytované v členském státě bydliště, existence smlouvy o připojení k internetu nebo o telefonní přípojce, IP adresa či jiné způsoby ověřování totožnosti, pokud poskytovateli dávají přiměřené vodítko k určení členského státu bydliště jeho účastníků.

(17)  On-line služby poskytující obsah bezúplatně nebo na základě zaplacení povinného poplatku (jako je např. poplatek za vysílání) budou moci být zahrnuty do působnosti tohoto nařízení, pokud se tak rozhodne jejich poskytovatel a pokud současně splňují požadavky na ověřování členského státu bydliště stanovené tímto nařízením stejně jako poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah, které jsou poskytovány za úplatu. Pokud se tak tyto služby rozhodnou, měly by o svém rozhodnutí uplatnit tuto možnost informovat účastníky a nositele autorských práv a práv s nimi souvisejících.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  K zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli kroky poskytovatele služby, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v určitém členském státě, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením.

(18)  K zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah je nezbytné vyžadovat, aby poskytovatelé on-line služeb umožnili svým účastníkům využívat dotčenou službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, jako nabízejí v jejich členském státě bydliště, aniž by tím byla dotčena možnost získat přístup k místní verzi obsahu dostupného v členském státě, v němž je účastník dočasně přítomen. Tento závazek je povinný, a proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit se od něj či měnit jeho účinky, a to ani smluvně, ani jednostranně ze strany poskytovatele služeb. Jakékoli kroky poskytovatele služby nebo nositele práv, které by účastníkovi bránily v přístupu ke službě nebo v jejím využívání po dobu dočasné přítomnosti v jiném členském státě než v členském státě bydliště, například omezení funkcí služby nebo kvality jejího poskytování, by se rovnaly obcházení povinnosti umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, a proto by byly v rozporu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Požadavek, aby on-line služby poskytující obsah byly účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech než v členském státě bydliště poskytovány ve stejné kvalitě jako v členském státě bydliště, by mohl mít za následek vysoké náklady pro poskytovatele služeb, a v konečném důsledku tedy i pro účastníky. Proto není vhodné, aby toto nařízení vyžadovalo, aby poskytovatel on-line služby poskytující obsah přijímal opatření s cílem zajistit kvalitu poskytování takových služeb převyšující kvalitu dostupnou prostřednictvím místního přístupu on-line, který si účastník zvolí po dobu své dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Poskytovatel v takových případech nenese odpovědnost za případnou nižší kvalitu poskytování služby. Pokud však poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že zaručí určitou kvalitu poskytování služby účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech, je touto dohodou vázán.

(19)  Požadavek, aby on-line služby poskytující obsah byly účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech než v členském státě bydliště poskytovány ve stejné kvalitě jako v členském státě bydliště, by mohl mít za následek vysoké náklady pro poskytovatele služeb, a v konečném důsledku tedy i pro účastníky. Proto není vhodné, aby toto nařízení vyžadovalo, aby poskytovatel on-line služby poskytující obsah přijímal opatření s cílem zajistit kvalitu poskytování takových služeb převyšující kvalitu dostupnou prostřednictvím místního přístupu on-line, který si účastník zvolí po dobu své dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Poskytovatel v takových případech nenese odpovědnost za případnou nižší kvalitu poskytování služby, pokud může být toto snížení kvality jednoznačně zdůvodněno objektivními důvody, jako je např. slabá výkonnost místní síťové infrastruktury. Pokud však poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že zaručí určitou kvalitu poskytování služby účastníkům dočasně přítomným v jiných členských státech, je touto dohodou vázán, aniž by přitom měl možnost účtovat si za tuto službu jakékoli dodatečné náklady a aniž by na účastníka uvaloval jakoukoli dodatečnou administrativní zátěž. Příslušný orgán dozoru nad trhem by měl pravidelně monitorovat přiměřenost důvodů uváděných poskytovateli v případě nižší kvality poskytovaných služeb.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by získávali příslušná práva v jiném členském státě, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří legálně poskytují přenositelné on-line služby poskytující obsah v členském státě bydliště svých účastníků, jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka.

(20)  Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah splní povinnost zajistit přeshraniční přenositelnost svých služeb, aniž by získávali příslušná práva v jiném členském státě, je nezbytné stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří legálně poskytují přenositelné on-line služby poskytující obsah v členském státě bydliště svých účastníků, jsou vždy oprávněni poskytovat dotčené služby těmto účastníkům po dobu jejich dočasné přítomnosti v jiném členském státě. Toho by se mělo dosáhnout stanovením, že se má za to, že k poskytování takové on-line služby poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu využívání dochází v členském státě bydliště účastníka. Toto nařízení nebrání poskytovateli v tom, aby účastníkovi, který je dočasně přítomný v jiném členském státě, nabídl on-line službu poskytující obsah, kterou poskytovatel legálně poskytuje v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pokud jde o vydávání licencí k autorskému právu a právům s ním souvisejícím, znamená to, že u příslušných úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování děl a jiných předmětů ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo zužitkování databází chráněných zvláštními právy, k nimž dochází, když je služba poskytována účastníkům v době, kdy jsou dočasně přítomni v jiném členském státě než v členském státě bydliště, se má za to, že k nim dochází v členském státě bydliště účastníka. Mělo by se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb provádějí tyto úkony na základě příslušných oprávnění od dotčených nositelů práv pro členský stát bydliště těchto účastníků. Ve všech případech, kdy mohou poskytovatelé služeb provádět úkony sdělování veřejnosti nebo rozmnožování v členském státě účastníka na základě oprávnění od dotčených nositelů práv, by účastník, který je dočasně přítomen v jiném členském státě než v členském státě bydliště, měl mít možnost přistupovat k této službě a využívat ji a v případě potřeby provádět veškeré příslušné úkony rozmnožování, jako je například stahování, na které by měl nárok v členském státě bydliště. Poskytování on-line služby poskytující obsah poskytovatelem služby účastníkovi dočasně přítomnému v jiném členském státě než v členském státě bydliště a využívání této služby takovým účastníkem v souladu s tímto nařízením by nemělo představovat porušení autorského práva a práv s ním souvisejících ani žádných jiných práv významných pro užití obsahu v rámci této služby.

(21)  Pokud jde o vydávání licencí k autorskému právu a právům s ním souvisejícím, znamená to, že u příslušných úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování děl a jiných předmětů ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo zužitkování databází chráněných zvláštními právy, k nimž dochází, když je služba poskytována účastníkům v době, kdy jsou dočasně přítomni v jiném členském státě než v členském státě bydliště, se má za to, že k nim dochází v členském státě bydliště účastníka. Mělo by se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb provádějí tyto úkony na základě příslušných oprávnění od dotčených nositelů práv pro členský stát bydliště těchto účastníků. Ve všech případech, kdy mohou poskytovatelé služeb provádět úkony sdělování veřejnosti nebo rozmnožování v členském státě účastníka na základě oprávnění od dotčených nositelů práv, by účastník, který je dočasně přítomen v jiném členském státě než v členském státě bydliště, měl mít možnost přistupovat k této službě a využívat ji a v případě potřeby provádět veškeré příslušné úkony rozmnožování, jako je například stahování, na které by měl nárok v členském státě bydliště. Poskytování on-line služby poskytující obsah poskytovatelem služby účastníkovi dočasně přítomnému v jiném členském státě než v členském státě bydliště a využívání této služby takovým účastníkem v souladu s tímto nařízením by nemělo představovat porušení autorského práva a práv s ním souvisejících ani žádných jiných práv významných pro užití obsahu v rámci této služby. Právo na přeshraniční přístup k on-line digitálnímu obsahu, který byl získán v členském státě bydliště, je omezeno výlučně na osobní využití.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Poskytovatelé služeb by neměli nést odpovědnost za porušení jakýchkoli smluvních ustanovení, která jsou v rozporu s jejich povinností umožnit účastníkům využívat službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo omezit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, měla být nevymahatelná.

(22)  Poskytovatelé služeb by neměli nést odpovědnost za porušení jakýchkoli smluvních ustanovení, která jsou v rozporu s jejich povinností umožnit účastníkům využívat službu v členském státě, v němž jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo omezit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, měla být nevymahatelná. Poskytovatelům služeb a nositelům práv relevantních pro poskytování on-line služeb poskytujících obsah by nemělo být umožněno obcházet uplatňování tohoto nařízení tím, že si jako právo rozhodné pro smlouvy mezi nimi nebo mezi poskytovateli a účastníky zvolí právo nečlenského státu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Poskytovatelé služeb by měli zajistit, že jejich účastníci jsou řádně informováni o podmínkách využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení umožňuje nositelům práv požadovat, aby poskytovatel služeb využíval účinných prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením. Je však nezbytné zajistit, aby tyto požadované prostředky byly přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Příklady nezbytných technických a organizačních opatření mohou zahrnovat vzorkování IP adresy namísto neustálého sledování polohy, poskytování transparentních informací jednotlivcům o používaných metodách ověřování a o jeho účelu a vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na místě, ale na tom, v kterém členském státě účastník ke službě přistupuje, neměly by být za tímto účelem shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že když je ověření účastníka dostačující k poskytnutí poskytované služby, neměla by být požadována jeho identifikace.

(23)  Poskytovatelé služeb by měli v nejvyšší možné míře zajistit, že jejich účastníci jsou řádně informováni o podmínkách a rozsahu využívání služeb poskytujících obsah v jiných členských státech, než je členský stát bydliště účastníků. Toto nařízení vyžaduje, aby poskytovatel služeb využíval účinných prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s tímto nařízením. Je však nezbytné zajistit, aby tyto požadované prostředky ponechávaly poskytovatelům služeb prostor pro inovace, byly přiměřené a neintrusivní, dodržovaly práva týkající se ochrany soukromí a nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Příklady nezbytných technických a organizačních opatření by měly být založeny na elektronických prostředcích identifikace uplatňovaných v okamžiku přijetí namísto neustálého sledování polohy, a na poskytování transparentních informací jednotlivcům o používaných metodách ověřování a o jeho účelu a vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na místě, ale na tom, v kterém členském státě účastník ke službě přistupuje, neměly by být za tímto účelem shromažďovány ani zpracovávány přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že když je ověření účastníka dostačující k poskytnutí poskytované služby, neměla by být požadována jeho identifikace. Ověřovací proces by měl probíhat jednoduchým a nekumulativním způsobem tak, aby zaručoval soukromí a ochranu údajů, přičemž by měl co nejvíce používat informace, které jsou poskytovatelům již legálně dostupné, a uplatňovat nejméně intrusivní a nejjednodušší dostupnou metodu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Žádný spotřebitel nesmí pro účely tohoto nařízení prohlásit, že má své obvyklé bydliště ve více než jednom členském státě.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného životapráva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

(24)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života, práva na ochranu osobních údajů a práva na duševní vlastnictví podle článků 7, 817 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu s nařízením (EU) 2016/67927 a směrnicí 2002/58/ES2828. Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle.

 

__________________

27Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31–50.

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže, a zejména článků 101 a 102 Smlouvy. Pravidla stanovená v tomto nařízení nesmějí být použita k omezování hospodářské soutěže v rozporu se Smlouvou.

(25)  Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže, a zejména článků 101 a 102 Smlouvy. Pravidla stanovená v tomto nařízení nesmějí být použita k omezování hospodářské soutěže v rozporu se Smlouvou. Toto nařízení by se rovněž nemělo nevztahovat na on-line služby poskytující obsah, pro něž již existují celoevropské licence podle směrnice 2014/26/EU.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Smlouvy o udělení licence k obsahu se obvykle uzavírají na poměrně dlouhou dobu. V důsledku této skutečnosti a s cílem zajistit, aby všichni spotřebitelé, kteří mají bydliště v Unii, mohli využívat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah za stejných podmínek, pokud jde o čas, a bez zbytečného odkladu, by se toto nařízení mělo vztahovat i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro přeshraniční přenositelnost on-line služby poskytující obsah poskytované po tomto datu. Je to nutné rovněž k zajištění rovných podmínek pro poskytovatele služeb, kteří působí na vnitřním trhu, neboť poskytovatelé, kteří uzavřeli dlouhodobé smlouvy s nositeli práv, budou moci svým účastníkům nabídnout přeshraniční přenositelnost nezávisle na tom, zda mají možnost takové smlouvy znovu sjednat. Toto ustanovení by navíc mělo zajistit, že když poskytovatelé služeb učiní opatření nezbytná pro přeshraniční přenositelnost svých služeb, budou moci takovou přenositelnost nabídnout ve vztahu k veškerému svému on-line obsahu. Rovněž by mělo zajistit, že nositelé práv nebudou muset znovu sjednat stávající licenční smlouvy proto, aby poskytovatelé mohli nabízet přeshraniční přenositelnost služeb.

(26)  Smlouvy o udělení licence k obsahu se obvykle uzavírají na poměrně dlouhou dobu. V důsledku této skutečnosti a s cílem zajistit, aby všichni spotřebitelé, kteří mají bydliště v Unii, mohli využívat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah za stejných podmínek, pokud jde o čas, a bez zbytečného odkladu, by se toto nařízení mělo vztahovat i na smlouvy uzavřené před datem jeho použitelnosti a práva nabytá před tímto datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro přeshraniční přenositelnost on-line služby poskytující obsah poskytované po tomto datu, aniž by tím vznikaly dodatečné náklady. Je to nutné rovněž k zajištění rovných podmínek pro poskytovatele služeb, kteří působí na vnitřním trhu, zejména pro malé a střední podniky, neboť poskytovatelé, kteří uzavřeli dlouhodobé smlouvy s nositeli práv, budou moci svým účastníkům nabídnout přeshraniční přenositelnost nezávisle na tom, zda mají možnost takové smlouvy znovu sjednat. Toto ustanovení by navíc mělo zajistit, že když poskytovatelé služeb učiní opatření nezbytná pro přeshraniční přenositelnost svých služeb, budou moci takovou přenositelnost nabídnout ve vztahu k veškerému svému on-line obsahu. Rovněž by mělo zajistit, že nositelé práv nebudou muset znovu sjednat stávající licenční smlouvy proto, aby poskytovatelé mohli nabízet přeshraniční přenositelnost služeb.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž úpravy právního rámce tak, aby bylo možno poskytovat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Toto nařízení proto nemá podstatný vliv na způsob, jakým jsou udělovány licence k právům, a neukládá nositelům práv a poskytovatelům služeb povinnost znovu sjednat smlouvy. Toto nařízení také nevyžaduje, aby poskytovatel přijímal opatření k zajištění kvality poskytování on-line služeb poskytujících obsah mimo členský stát bydliště účastníka. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na poskytovatele služeb, kteří nabízejí služby bezúplatně a kteří neověřují členský stát bydliště účastníka. Neukládá proto žádné nepřiměřené náklady,

(29)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž úpravy právního rámce tak, aby bylo možno poskytovat přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Toto nařízení proto nemá podstatný vliv na způsob, jakým jsou udělovány licence k právům, a neukládá nositelům práv a poskytovatelům služeb povinnost znovu sjednat smlouvy. Toto nařízení také nevyžaduje, aby poskytovatel přijímal opatření k zajištění kvality poskytování on-line služeb poskytujících obsah mimo členský stát bydliště účastníka. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na poskytovatele služeb, kteří nabízejí služby bezúplatně a kteří neověřují členský stát bydliště účastníka. Neukládá proto žádné nepřiměřené náklady pro poskytovatele, nositele práv ani koncové uživatele on-line služby poskytující obsah,

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí společný přístup k zajištění toho, aby účastníci on-line služeb poskytujících obsah v Unii, kteří jsou dočasně přítomni v nějakém členském státě, měli k těmto službám přístup a mohli je využívat.

Toto nařízení zavádí společný přístup k zajištění toho, aby účastníci on-line služeb poskytujících obsah v Unii, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, než je členský stát jejich bydliště, měli k těmto službám přístup a mohli je využívat bez dodatečných nákladů a stejným způsobem, jako by byli v členském státě svého bydliště.

Pozměňovací návrh  24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „účastníkem“ se rozumí jakýkoli spotřebitel, který na základě smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah uzavřené s poskytovatelem má k takové službě přístup a může ji využívat v členském státě bydliště;

a)  „účastníkem“ se rozumí jakýkoli spotřebitel, který na základě smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah uzavřené s poskytovatelem má k takové službě přístup a může ji využívat v členském státě bydliště, a to za úplatu nebo bezúplatně, pokud se dotčený poskytovatel dobrovolně rozhodne dodržovat požadavky týkající se ověřování členského státu bydliště;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „členským státem bydliště“ se rozumí členský stát, v němž účastník obvykle pobývá;

c)  „členským státem bydliště“ se rozumí členský stát, v němž účastník obvykle pobývá, jak byl uveden a předtím i ověřen při procesu přihlašování;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „dočasnou přítomností“ se rozumí přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště;

d)  „dočasnou přítomností“ se rozumí jiná než trvalá přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště, a to nezávisle na době trvání této ohraničené přítomnosti, za předpokladu, že členský stát bydliště byl ověřen v souladu s čl. 2 odst. 2;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – podbod 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  bezúplatně, pokud poskytovatel ověřuje členský stát bydliště účastníka;

2)  bezúplatně, pokud poskytovatel skutečně ověřuje členský stát bydliště účastníka na základě čestného prohlášení účastníka ohledně členského státu bydliště vyplněného on-line, daňové rezidence účastníka, jeho průkazu totožnosti, prostředků elektronické identifikace – obzvláště oznámených systémů elektronické identifikace ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 –, nebo jiného en-line dokladu potvrzujícího bydliště účastníka;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v nějakém členském státě, přistupovat k on-line službě poskytující obsah a využívat ji.

1.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah za úplatu či bezúplatně, avšak pod podmínkou předchozího a přiměřeného ověření členského státu bydliště účastníka, umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v členském státě, bez dodatečných nákladů přistupovat k on-line službě poskytující obsah, k níž má tento účastník legální přístup, a využívat ji.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah informuje účastníka o kvalitě poskytování on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1.

3.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah poskytne účastníkovi informace o kvalitě poskytování dané on-line služby poskytující obsah a o jejích možných omezeních, v souladu s odstavcem 1, a učiní tak před zahájením poskytování dotčené služby.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro užití obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a poskytovateli služeb, jakož i mezi poskytovateli služeb a účastníky, která jsou v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s článkem 4, jsou nevymahatelná.

1.  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi nositeli autorského práva a práv s ním souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných práv významných pro užití obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah a poskytovateli služeb, jakož i mezi poskytovateli služeb a účastníky, která mohou ve svém důsledku bránit uplatňování tohoto nařízení, jsou nevymahatelná.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, nositelé autorského práva a práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah jsou oprávněni požadovat, aby poskytovatel služeb používal účinné prostředky k ověření, že on-line služba poskytující obsah je poskytována v souladu s čl. 3 odst. 1, pokud jsou požadované prostředky přiměřené a nepřesahují rámec toho, co je nezbytné k dosažení jejich cíle.

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením, zejména pro účely ověřování podle čl. 5 odst. 2, se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Zásada technologické neutrality

 

Spotřebitelé mají pro účely přístupu k on-line obsahu volnost při volbě druhu zařízení nebo technologie dostupných na trhu a mohou také svoji volbu svobodně měnit. Poskytování přenosných služeb by nemělo být podmíněno dodatečnými technickými požadavky a uskutečňuje se v technologicky neutrálním a interoperabilním hardwarovém a softwarovém prostředí.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7b

 

Hodnocení

 

Nejpozději tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Komise vyhodnotí jeho uplatňování a předloží zprávu obsahující její závěry Evropskému parlamentu a Radě.

 

Tato zpráva bude zahrnovat hodnocení využívání přeshraniční přenositelnosti a metody ověřování, bude věnovat zvláštní pozornost tomu, zda měla nalezená a uplatněná řešení kladný či záporný dopad na rozvoj jednotného digitálního trhu, a v případě potřeby vyhodnotí, zda je třeba nařízení revidovat. Zpráva Komise je v případě potřeby doplněna vhodným legislativním návrhem.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [date: 6 months following the day of its publication].

Použije se ode dne [date: 12 months following the day of its publication], což poskytovatelům služeb nebrání v tom, aby zajišťovali přenositelnost podle tohoto nařízení již od okamžiku, kdy jsou tak schopni učinit.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

Referenční údaje

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

25.2.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Projednání ve výboru

4.7.2016

 

 

 

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

Referenční údaje

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Datum předložení EP

9.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum předložení

9.12.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí