Procedure : 2015/0284(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0378/2016

Indgivne tekster :

A8-0378/2016

Forhandlinger :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0224

BETÆNKNING     ***I
PDF 1085kWORD 159k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Jean-Marie Cavada

Ordførere for udtalelse (*):

Marco Zullo, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Sabine Verheyen, Kultur- og Uddannelsesudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0627),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0392/2015),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 8. april 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0378/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

-  under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 169, stk. 9,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Da det indre marked omfatter et område uden indre grænser og bl.a. bygger på fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer, er det nødvendigt at fastsætte, at forbrugerne kan bruge onlineindholdstjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater. Derfor bør hindringerne for adgang til og brug af sådanne onlineindholdstjenester fjernes.

(1)  Forbrugernes adgang til grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, der forud er lovligt erhvervet i deres bopælsmedlemsstat, er afgørende for et velfungerende indre marked og for en effektiv håndhævelse af principperne om fri bevægelighed for personer og tjenester. Da det indre marked omfatter et område uden indre grænser og bl.a. bygger på fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer, er det nødvendigt at sikre, at forbrugerne kan bruge onlineindholdstjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film, underholdningsprogrammer eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater i forbindelse med eksempelvis ferie, forretninger eller studier. Derfor bør hindringerne for adgang til og brug af sådanne grænseoverskridende onlineindholdstjenester fjernes så hurtigt som muligt uden ekstraomkostninger for brugeren, navnlig i sektorer, hvor mobiliteten for indhold stadig er begrænset.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den teknologiske udvikling, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester ikke kun i deres hjemland, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat.

(2)  Den teknologiske udvikling, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom laptops, tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester. Denne nye forbrugstype bør ledsages af foranstaltninger, der letter adgangen til onlineindholdstjenester for abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, til gavn for forbrugere i Den Europæiske Union. En kontrolleret, overvåget og proportionel gennemførelse af den grænseoverskridende mobilitet vil give brugerne en yderligere mulighed for at få lovlig adgang til onlineindholdstjenester. Udtrykket "midlertidigt ophold" bør stå i et rimeligt forhold til målsætningen for denne forordning, som er at tilbyde grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester til abonnenter, der opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat i Unionen, og som sædvanligvis opholder sig i deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke få adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de har erhvervet ret til at bruge i deres hjemland.

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke vedblive med at få adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de lovligt har erhvervet ret til at bruge i deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. Hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at rettighederne til transmission af indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, såsom audiovisuelle værker, ofte er omfattet af territoriale licenser, og at udbyderne af onlinetjenester kan vælge at kun at betjene bestemte markeder.

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil, underholdningsprogrammer eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. I øjeblikket er problemerne med grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester forskellige fra den ene sektor til den anden: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU1a omhandler musiksektoren og giver mulighed for multiterritoriale licenser og paneuropæiske licenser, mens den audiovisuelle sektor, hvor modellen med eksklusive territoriale licenser er fremherskende, endnu ikke er blevet reguleret. Denne retsakt har til formål at løse de vanskeligheder, der er forbundet med at tilbyde mobilitet i de berørte sektorer, uden at det går ud over det høje beskyttelsesniveau, der sikres af ophavsret og beslægtede rettigheder i Unionen, og navnlig uden at det går ud over de eksisterende territoriale licensmodeller, som spiller en central rolle i finansieringen og produktionen af kulturelt indhold, der er afpasset efter de forskellige markeder i Unionen, og som bidrager til at videreføre en stærk europæisk kulturel mangfoldighed.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det samme gælder for andre former for indhold såsom sportsbegivenheder, der ikke er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten, men som kan være beskyttet af ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder eller i medfør af særlig national lovgivning, og for hvilke arrangørerne af sådanne begivenheder ofte har meddelt licenser, eller som tilbydes af udbydere af onlinetjenester på territorial basis. Radio- og tv-foretagenders transmissioner af sådant indhold ville være beskyttet af beslægtede rettigheder, som er harmoniseret på EU-plan. Endvidere omfatter transmissioner af sådant indhold ofte ophavsretligt beskyttede elementer såsom musik, videosekvenser ved indledningen eller afslutningen eller grafik. Derudover er visse aspekter af sådanne transmissioner af begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse eller af stor interesse for offentligheden til brug i forbindelse med korte nyhedsindslag blevet harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU18. Endelig omfatter audiovisuelle medietjenester som omhandlet i direktiv 2010/13/EU tjenester, der giver adgang til indhold såsom sportsbegivenheder, nyheder eller aktuelle begivenheder.

(5)  Det samme gælder for andre former for indhold såsom sportsbegivenheder, der ikke er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten, men som kan være beskyttet af ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder eller i medfør af særlig national lovgivning, og for hvilke arrangørerne af sådanne begivenheder ofte har meddelt licenser, eller som tilbydes af udbydere af onlinetjenester på territorial basis. Radio- og tv-foretagenders transmissioner af sådant indhold ville være beskyttet af beslægtede rettigheder, som er harmoniseret på EU-plan. Endvidere omfatter transmissioner af sådant indhold ofte ophavsretligt beskyttede elementer såsom musik, videosekvenser ved indledningen eller afslutningen eller grafik. Derudover er visse aspekter af sådanne transmissioner af begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse eller af stor interesse for offentligheden til brug i forbindelse med korte nyhedsindslag blevet harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU22. Endelig omfatter audiovisuelle medietjenester som omhandlet i direktiv 2010/13/EU tjenester, der giver adgang til indhold såsom sportsbegivenheder, nyheder eller aktuelle begivenheder. I henhold til artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tager Unionen hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i traktaterne. Der skal ligeledes i henhold til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union tages hensyn til respekt for og adgang til kulturel mangfoldighed, hvilket er genstand for UNESCO's konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester, EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1-24.

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Derfor markedsføres onlineindholdstjenester i stigende grad som en pakke, i hvilken indhold, der ikke er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, ikke kan adskilles fra indhold, som er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, uden at værdien af den tjeneste, der ydes forbrugerne, mindskes væsentligt. Dette er navnlig tilfældet med premium-indhold såsom sportsbegivenheder eller andre begivenheder af væsentlig interesse for forbrugerne. For at tjenesteudbyderne kan give forbrugerne fuld adgang til deres onlineindholdstjenester, er det tvingende nødvendigt, at denne forordning også dækker indhold, der anvendes af onlineindholdstjenester, og at den derfor finder anvendelse på audiovisuelle medietjenester som omhandlet i direktiv 2010/13/EU samt på radio- og tv-foretagender transmissioners betragtet under ét.

(6)  Derfor markedsføres onlineindholdstjenester i stigende grad som en pakke, i hvilken indhold, der ikke er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, ikke kan adskilles fra indhold, som er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, uden at værdien af den tjeneste, der ydes forbrugerne, mindskes væsentligt. Dette er navnlig tilfældet med premium-indhold såsom sportsbegivenheder eller andre begivenheder af væsentlig interesse for forbrugerne. For at tjenesteudbyderne kan give forbrugerne fuld adgang til deres onlineindholdstjenester under forbrugernes midlertidige ophold i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten, er det tvingende nødvendigt, at denne forordning også dækker indhold, der anvendes af onlineindholdstjenester, og at den derfor finder anvendelse på audiovisuelle medietjenester som omhandlet i direktiv 2010/13/EU samt på radio- og tv-foretagender transmissioners betragtet under ét.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Rettigheder til værker og andre beskyttede frembringelser er harmoniseret, bl.a. i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF19, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF20, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF21 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/2422 .

(7)  Rettigheder til værker og andre beskyttede frembringelser er harmoniseret, bl.a. i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF23, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF24, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF25, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF26 og direktiv 2014/26/EU .

__________________

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser, EFT L 077 af 27.3.1996, s. 20-28.

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 077 af 27.3.1996, s. 20).

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10-19.

24Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10)

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret, EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35.

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret, EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35.

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edbprogrammer, EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16-22.

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2099/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (EFT L 111 af 5.5.2009, s. 16).

 

 

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er ikke altid muligt at erhverve licens til de pågældende rettigheder, navnlig når licensen til indholdsrettighederne er meddelt på eksklusivt grundlag. For at sikre den territoriale eneret forpligter onlinetjenesteydere sig i deres licensaftaler med rettighedshaverne, herunder radio- og tv-foretagender eller arrangører af begivenheder, til at forhindre deres abonnenter i at få adgang til og benytte deres tjeneste uden for det geografiske område, for hvilket tjenesteudbyderen har fået meddelt licens. Disse kontraktlige begrænsninger, der pålægges tjenesteudbyderne, kræver, at udbyderne træffer foranstaltninger f.eks. i form af at forbyde adgang til deres tjenester fra IP-adresser uden for det pågældende geografiske område. Derfor skal én af hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester findes i de aftaler, der er indgået mellem onlinetjenesteudbydere og deres abonnenter, der igen afspejler de klausuler om territoriale begrænsninger, der er indeholdt i de aftaler, som er indgået mellem disse tjenesteudbydere og rettighedshaverne.

(10)  Det er ikke altid muligt at erhverve licens til de pågældende rettigheder, navnlig når licensen til indholdsrettighederne er meddelt på eksklusivt grundlag. For at sikre den territoriale eneret forpligter onlinetjenesteydere sig i deres licensaftaler med rettighedshaverne, herunder radio- og tv-foretagender eller arrangører af begivenheder, til at forhindre deres abonnenter i at få adgang til og benytte deres tjeneste uden for det geografiske område, for hvilket tjenesteudbyderen har fået meddelt licens. Samtidig med at respektere territorialitetsprincippet, der er nødvendigt for at sikre en god udvikling og varig finansiering af den europæiske audiovisuelle sektor og filmsektor, bør denne forordning opfylde ønsket om adgang til og brug af onlineindholdstjenester mobilt i Unionen for alle abonnenter, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Derudover fandt Domstolen i forenede sager C-403/08 og C-429/08, Football Association Premier League and Others, EU:C:2011:631, at visse begrænsninger i leveringen af tjenester ikke kan begrundes i formålet om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

(11)  Derudover bør der tages højde for Domstolens dom i de forenede sager C-403/08 og C-429/08, Football Association Premier League and Others1a.

 

_________________

 

1 a Domstolens dom af 4. oktober 2011, Football Association Premier League m.fl., C-403/08 og C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Derfor er formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme for at sikre, at udstedelsen af licens til rettigheder ikke længere udgør hindringer for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, og at der kan sikres grænseoverskridende mobilitet.

(12)  Derfor er formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder for at nå til en fælles tilgang til levering af onlineindholdstjenester til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, uden ekstraomkostninger for abonnenten; hertil bør der opstilles en entydig juridisk fiktion, der skal fjerne de hindringer for lovligt erhvervet onlineindholds mobilitet, som er forbundet med udstedelsen af licenser til rettigheder. Begrebet grænseoverskridende mobilitet bør klart adskilles fra begrebet grænseoverskridende adgang, som under ingen omstændigheder falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, download eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold eller en simpel accept af HTML-cookies bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning.

(13)  Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, download, applikationer eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold, et simpelt loginsystem baseret på generelle personlige oplysninger såsom brugerens e-mailadresse eller navn eller en simpel accept af HTML-cookies bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, uden at være begrænset til et bestemt sted, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile tjenester i deres hjemland, skal gøre det på tværs af grænserne.

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i deres bopælsmedlemsstat, uden at være begrænset til et bestemt sted, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile tjenester i en abonnents bopælsmedlemsstat, skal gøre det på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Denne forordning bør finde anvendelse på onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling. Udbydere af sådanne tjenester er i stand til at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til at bruge en onlineindholdstjeneste bør anses for at være erhvervet mod betaling, uanset om denne betaling finder sted direkte til udbyderen af onlineindholdstjenesten eller til en anden part såsom en udbyder, der tilbyder en pakke, som kombinerer teletjenester og en onlineindholdstjeneste, der drives af en anden udbyder.

(16)  Denne forordning bør finde anvendelse på onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling. Udbydere af sådanne tjenester er i stand til at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til at bruge en onlineindholdstjeneste bør anses for at være erhvervet mod betaling, uanset om denne betaling finder sted direkte til udbyderen af onlineindholdstjenesten eller til en anden part såsom en udbyder, der tilbyder en pakke, som kombinerer teletjenester og en onlineindholdstjeneste, der drives af en anden udbyder. Betaling af et obligatorisk gebyr for offentlige tv-radiospredningstjenester bør ikke betragtes som betaling for grænseoverskridende mobil adgang til disse onlineindholdstjenester.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, er også omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, i det omfang udbyderne verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, og hvis udbydere ikke verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat, bør ligge uden for anvendelsesområdet for denne forordning, da deres medtagelse ville indebære en større ændring af den måde, hvorpå disse tjenester leveres, og medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger. Verifikationen af abonnentens bopælsmedlemsstat bør baseres på oplysninger såsom betaling af licens for andre tjenester, der leveres i bopælsmedlemsstaten, eksistensen af en aftale om internet- eller telefonforbindelse, IP-adresse eller andre identifikationsmidler, hvis de giver udbyderen rimelige indikatorer for abonnenternes bopælsmedlemsstat.

(17)   I øjeblikket verificerer udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, generelt ikke deres brugeres bopælsmedlemsstat med tilstrækkelig sikkerhed. Nogle af disse udbydere verificerer imidlertid allerede deres brugeres bopælsmedlemsstat eller planlægger at gøre dette i nær fremtid. For at fremme denne udvikling af hensyn til forbrugerne og uden at skade udbydere med begrænsede tekniske og finansielle midler bør disse udbydere have mulighed for at blive omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning på betingelse af, at de opfylder kravene til verifikation af deres brugeres bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med denne forordning. Hvis disse udbydere benytter denne mulighed, skal de overholde de samme forpligtelser, som udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed mod betaling, i medfør af denne forordning skal overholde. Tjenesteudbydere bør rettidigt oplyse brugere og også rettighedshavere om deres beslutning om at gøre brug af denne mulighed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen.

(18)  For at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning. En onlinetjenesteudbyder bør sikre, at dens abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang på samme måde som i deres bopælsmedlemsstat. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen. Denne bestemmelse bør imidlertid ikke forhindre udbydere af onlineindholdstjenester i at fortsætte aktiviteter, der oplyser om bekæmpelse af adgang til og anvendelse af onlineindholdstjenester, som der ikke er givet adgang til, og af overtrædelser af intellektuelle rettigheder til indhold, der distribueres af disse udbydere.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Et krav om, at levering af onlineindholdstjenester til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater end deres bopælsmedlemsstat, skal være af samme kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne medføre høje omkostninger for tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende for abonnenterne. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at kræve i forordningen, at udbyderen af en onlineindholdstjeneste skal træffe foranstaltninger til at sikre en kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, som er bedre end den kvalitet, der er tilgængelig via den lokale onlineadgang, som abonnenten har valgt, mens han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. I sådanne tilfælde er udbyderen ikke ansvarlig, hvis den kvalitet, hvori tjenesten leveres, er ringere. Hvis udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at garantere en vis kvalitet i leveringen til abonnenterne, når de midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater, er udbyderen bundet af en sådan aftale.

(19)  Et krav om, at levering af onlineindholdstjenester til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater end deres bopælsmedlemsstat, skal være af samme kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne medføre høje omkostninger for tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende for abonnenterne. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at kræve i forordningen, at udbyderen af en onlineindholdstjeneste skal træffe foranstaltninger til at sikre en kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, som er bedre end den kvalitet, der er tilgængelig via den lokale onlineadgang, som abonnenten har valgt, mens han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. I sådanne tilfælde bør udbyderen ikke være ansvarlig, hvis den kvalitet, hvori tjenesten leveres, er ringere, hvis dette kan skyldes objektive omstændigheder såsom utilstrækkelig national infrastruktur. Tjenesteudbyderen bør imidlertid ved tegningen af et abonnement oplyse forbrugeren om en eventuel forringelse af kvaliteten. Hvis udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at garantere en vis kvalitet i leveringen til abonnenterne, når de midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater, er udbyderen bundet af en sådan aftale. Udbydere af onlinetjenesteindhold bør sikre sig, at deres abonnenter informeres behørigt om betingelserne for anvendelse af indholdstjenesterne i andre medlemsstater end deres bopælsmedlemsstat, navnlig da det er muligt, at disse betingelser afviger fra dem, der gælder i deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at erhverve rettigheder i en anden medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, at de tjenesteleverandører, der på lovlig vis leverer mobile onlineindholdstjenester i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste skal anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat.

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester, der udbydes mod betaling, og udbydere af gratis onlineindholdstjenester, der har valgt at være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at erhverve rettigheder i en anden medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, at disse udbydere altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved inden for rammerne af denne forordning at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat. Denne forordning og navnlig den retlige mekanisme til lokalisering af levering, adgang til og brug af en onlineindholdstjeneste i bopælsmedlemsstaten bør ikke berøre en tjenesteudbyders mulighed for at tilbyde en abonnent supplerende adgang til og brug af indhold, som tjenesteudbyderen har fået licens til i den medlemsstat, hvor abonnenten opholder sig midlertidigt, forudsat af de nødvendige licenser er erhvervet i overensstemmelse med direktiv 2001/29/EF og 2014/26/EU, og at de har rettighedshavernes tilladelse til at bruge deres indhold. Det er imidlertid vigtigt at præcisere, at denne retlige mekanisme alene bør kunne anvendes for at fremme mobilitet for onlineindholdstjenester.

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Med hensyn til meddelelse af licenser til ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder indebærer dette, at de relevante handlinger i form af reproduktion, kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af værker og andre beskyttede frembringelser samt udtræk eller genanvendelse i forbindelse med databaser, der er beskyttet af sui generis-rettigheder, som opstår, når tjenesten leveres til abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, må anses for at finde sted i abonnenternes bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne bør derfor anses for at udføre sådanne handlinger på grundlag af de respektive tilladelser fra de pågældende rettighedshavere for disse abonnenters bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne kan udføre handlinger i form af kommunikation til offentligheden og reproduktion i abonnentens medlemsstat på grundlag af en tilladelse fra de pågældende rettighedshavere, bør en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, kunne få adgang til og bruge tjenesten og om nødvendigt udføre de relevante reproduktionshandlinger såsom download, som han ville være berettiget til i sin egen bopælsmedlemsstat. En tjenesteudbyders levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, og en sådan abonnents brug af tjenesten i overensstemmelse med denne forordning, bør ikke betragtes som en overtrædelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indholdet i tjenesten.

(21)  Med hensyn til meddelelse af licenser til ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder indebærer dette, at de relevante handlinger i form af reproduktion, kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af værker og andre beskyttede frembringelser samt udtræk eller genanvendelse i forbindelse med databaser, der er beskyttet af sui generis-rettigheder, som opstår, når tjenesten leveres til abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, må anses for at finde sted i abonnenternes bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne bør derfor anses for at udføre sådanne handlinger på grundlag af de respektive tilladelser fra de pågældende rettighedshavere for disse abonnenters bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne kan udføre handlinger i form af kommunikation til offentligheden og reproduktion i abonnentens medlemsstat på grundlag af en tilladelse fra de pågældende rettighedshavere, bør en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, kunne få adgang til og bruge tjenesten og om nødvendigt udføre de relevante reproduktionshandlinger såsom download, som han ville være berettiget til i sin egen bopælsmedlemsstat. Under forudsætning af at abonnentens bopælsmedlemsstat er blevet effektivt verificeret i overensstemmelse med denne forordning, bør en tjenesteudbyders levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, og en sådan abonnents brug af tjenesten i overensstemmelse med denne forordning, ikke betragtes som en overtrædelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indholdet i tjenesten.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Tjenesteudbyderne bør ikke være ansvarlige for overtrædelse af eventuelle kontraktlige bestemmelser, som er i strid med forpligtelsen til at sætte deres abonnenter i stand til at bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, der har til formål at forbyde eller begrænse grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, ikke kunne håndhæves.

(22)  Udbyderne af onlineindholdstjenester, der udbydes mod betaling, og udbydere af gratis onlineindholdstjenester, der har valgt at være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, bør ikke være ansvarlige for overtrædelse af eventuelle kontraktlige bestemmelser, som er i strid med forpligtelsen til at sætte deres abonnenter i stand til at bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, der har til formål at forbyde eller begrænse grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, ikke kunne håndhæves, medmindre de forbyder grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester til abonnenter, som undlader at give de efter denne forordning nødvendige oplysninger til verifikation af deres bopælsmedlemsstat. Udbydere af onlineindholdstjenester og rettighedshavere bør ikke have mulighed for at omgå anvendelsen af denne forordning ved at vælge at lade aftaler, som de indgår, omfatte af lovgivningen i en stat, der ikke er medlem af Unionen. Det samme bør gælde for aftaler, der indgås mellem udbydere af onlineindholdstjenester og deres abonnenter.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Denne forordning definerer en række begreber, der er nødvendige for dens anvendelse, herunder bopælsmedlemsstaten. Bopælsmedlemsstaten bør fastlægges under hensyntagen til målsætningerne for denne forordning og nødvendigheden af at sikre den en ensartet anvendelse i Unionen. Begrebet bopælsmedlemsstat bør defineres som den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige opholdssted. En udbyder, der har fastlagt en abonnents bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med denne forordning, bør i forbindelse med denne forordning kunne antage, at den verificerede bopælsmedlemsstat er abonnentens eneste bopælsmedlemsstat. Hvad angår de nuværende og kommende bestemmelser om onlineindholdstjenester, bør tildeling af mobilitet til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, ikke kunne give anledning til særlige aftalemæssige bestemmelser.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Forordningen sætter rettighedshaverne i stand til at kræve, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at de krævede midler er rimelige og ikke kan gå ud over, hvad der er nødvendigt for at deres mål. Eksempler på de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger kan omfatte stikprøvekontrol af IP-adresser i stedet for konstant overvågning af opholdsstedet, gennemsigtige oplysninger til enkeltpersoner om de metoder, der anvendes til verifikationen, og formålet hermed samt passende sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med verifikationen ikke er det sted, hvor abonnenten befinder sig, men snarere i hvilken stat abonnenten har adgang til tjenesten, bør der ikke indsamles og behandles nøjagtige lokaliseringsdata i dette øjemed. Når autentifikation af en abonnent er tilstrækkelig til levere den pågældende tjeneste, bør det ikke være nødvendigt at identificere abonnenten.

(23)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Denne forordning bør forpligte udbydere, der leverer onlineindholdstjenester mod betaling til abonnenter, der opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, til at gøre brug af effektive og rimelige midler med henblik på at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Det er op til tjenesteudbyderen at beslutte, hvilke verifikationsmidler der skal anvendes. Udbydere af onlineindholdstjenester kan frit vælge mellem de i artikel 3a opstillede midler til verifikation med henblik på at verificere abonnentens bopælsmedlemsstat. Anvendelse af disse midler bør ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at kunne verificere abonnentens bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  I forbindelse med denne forordning bør abonnenter kun være berettiget til adgang til grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, hvis de har sædvanlig bopæl i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. Udbydere af en onlineindholdstjeneste bør være forpligtet til af deres abonnenter at kræve, at de giver de oplysninger, der er nødvendige for at kunne verificere deres bopælsmedlemsstat tilstrækkeligt. Hvis abonnenten undlader at give disse oplysninger, og udbyderen følgelig er ude af stand til at verificere bopælsmedlemsstaten, som krævet i henhold til denne forordning, bør udbyderen ikke levere grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester til denne abonnent i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste bør have ret til at foretage stikprøvekontrol af en abonnents IP-adresse i forbindelse med den pågældendes aftale, forudsat at det er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og 2002/58/EF1b samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679, for så vidt som det er strengt nødvendigt for at kunne fastslå, fra hvilken medlemsstat en abonnent tilgår en onlineindholdstjeneste. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med denne kontrol ikke er det præcise sted, men snarere fra hvilken medlemsstat abonnenten tilgår tjenesten, bør der ikke indsamles og behandles nøjagtige lokaliserings- eller andre persondata i dette øjemed. Det eneste formål med IP-kontrol bør være at fastslå, om en abonnent tilgår onlineindholdstjenesten i eller uden for sin bopælsmedlemsstat. Dataene fra en sådan stikprøvekontrol bør derfor indsamles i binært format. Tjenesteudbyderen bør under ingen omstændigheder bevæge sig ud over dette informationsniveau. Hvis en onlineindholdstjenesteudbyder vælger at anvende sådanne verifikationsmidler, bør abonnentens underrettes herom på forhånd i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF og forordning (EU) nr. 2016/679.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 23 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23c)   En tjenesteudbyder, der har rimelig grund til at nære tvivl om en abonnents bopælsmedlemsstat, bør kunne kræve, at abonnenten forelægger verifikationsdokumenter igen. Sådanne krav bør imidlertid højst kunne fremsættes en gang om året.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfrihed og retten til at drive virksomhed. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF23 og direktiv 2002/58/EF24. Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål.

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfrihed og retten til at drive virksomhed samt ejendomsretten, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF samt forordning (EU) nr. 2016/679. Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål. De nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger vil kunne omfatte levering af gennemsigtige oplysninger til abonnenterne om de metoder, der anvendes til verifikation, og formålet hermed samt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig traktatens artikel 101 og 102. Reglerne i denne forordning bør ikke anvendes til at begrænse konkurrencen på en måde, som er i strid med traktaten.

(25)  Anvendelsen af denne forordning vil forbedre konkurrenceevnen ved at fremme innovation i onlineindholdstjenester og gøre det mere attraktivt for forbrugerne at anvende disse tjenester på tværs af grænserne. Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig traktatens artikel 101 og 102. Reglerne i denne forordning bør ikke anvendes til at begrænse konkurrencen på en måde, som er i strid med traktaten.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af direktiv 2014/26/EU, navnlig afsnit III om multiterritoriale licenser for onlinerettigheder. Denne forordning er i fuld overensstemmelse med målet om at lette lovlig adgang til indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og til de hertil knyttede tjenester.

 

 

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Aftaler om meddelelse af licens for indhold indgås normalt for en forholdsvis lang periode. For at sikre, at alle forbrugere med bopæl i EU kan nyde godt af den grænseoverskridende mobilitetsfunktion i forbindelse med onlineindholdstjenester på lige vilkår, rettidigt og uden unødig forsinkelse, bør denne forordning derfor også gælde for aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for en grænseoverskridende mobil onlineindholdstjeneste, som leveres efter denne dato. Det er også nødvendigt at sikre ensartede vilkår for tjenesteudbydere, der opererer i det indre marked, ved at gøre det muligt for udbydere, der indgår langvarige aftaler med rettighedshavere, at tilbyde grænseoverskridende mobilitet til deres abonnenter, uafhængigt af udbyderens mulighed for at genforhandle sådanne aftaler. Endvidere bør denne bestemmelse sikre, at når tjenesteudbydere træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af grænseoverskridende mobilitet for deres tjenester, bliver de i stand til at tilbyde en sådan mobilitet for hele deres onlineindhold. Endelig bør det også sikres, at rettighedshaverne ikke skal genforhandle deres eksisterende licensaftaler for at gøre det muligt for tjenesteudbyderne at tilbyde grænseoverskridende mobile tjenester.

(26)  Aftaler om meddelelse af licens for indhold indgås normalt for en forholdsvis lang periode. For at sikre, at alle forbrugere med bopæl i EU kan nyde godt af den grænseoverskridende mobilitetsfunktion i forbindelse med onlineindholdstjenester på lige vilkår, rettidigt og uden unødig forsinkelse, bør denne forordning derfor også gælde for aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for en grænseoverskridende mobil onlineindholdstjeneste, som leveres efter denne dato. Det er også nødvendigt at sikre ensartede vilkår for tjenesteudbydere, der opererer i det indre marked, især for SMV'er, ved at gøre det muligt for udbydere, der indgår langvarige aftaler med rettighedshavere, at tilbyde grænseoverskridende mobilitet til deres abonnenter, uafhængigt af udbyderens mulighed for at genforhandle sådanne aftaler. Endvidere bør denne bestemmelse sikre, at når tjenesteudbydere træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af grænseoverskridende mobilitet for deres tjenester, bliver de i stand til at tilbyde en sådan mobilitet for hele deres onlineindhold. Denne bestemmelse bør også gælde for udbydere af onlineindholdstjenester, der udbydes i pakker, der kombinerer elektroniske kommunikationstjenester og onlineindholdstjenester. Endelig bør det også sikres, at rettighedshaverne ikke skal genforhandle deres eksisterende licensaftaler for at gøre det muligt for tjenesteudbyderne at tilbyde grænseoverskridende mobile tjenester.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Da forordningen således vil finde anvendelse på visse aftaler og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, er det også hensigtsmæssigt at fastsætte en rimelig periode mellem datoen for forordningens ikrafttrædelse og datoen for dens anvendelse, for at rettighedshaverne og tjenesteudbyderne kan få mulighed for at tilpasse sig til den nye situation, og tjenesteyderne kan få mulighed for at ændre vilkårene for brugen af deres tjenester. For at nå målet om at sikre grænseoverskridende onlineindholdstjenester i EU er det hensigtsmæssigt at vedtage en forordning, der gælder umiddelbart i medlemsstaterne.

(27)  Da denne forordning således vil finde anvendelse på visse aftaler og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, er det også hensigtsmæssigt at fastsætte en rimelig periode mellem datoen for forordningens ikrafttrædelse og datoen for dens anvendelse, for at rettighedshaverne og udbyderne af onlineindholdstjenester derved kan få mulighed for at tilpasse sig til den nye situation, og tjenesteyderne kan få mulighed for at ændre vilkårene for brugen af deres tjenester. Ændringer af andre vilkår for brugen af onlineindholdstjenester, der udelukkende foretages for at efterleve kravene i denne forordning, bør ikke føre til ringere beskyttelse hverken for abonnenter eller indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  For at nå målet om at sikre grænseoverskridende onlineindholdstjenester i EU er det hensigtsmæssigt at vedtage en forordning, der gælder umiddelbart i medlemsstaterne. Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af reglerne om grænseoverskridende mobilitet i medlemsstaterne, og at de træder i kraft samtidig for alle onlineindholdstjenester. Kun en forordning sikrer den grad af retlig sikkerhed, der er nødvendig for, at forbrugerne kan udnytte fordelen ved grænseoverskridende mobilitet i EU fuldt ud.

(28)  For at nå målet om at sikre grænseoverskridende onlineindholdstjenester i EU er det hensigtsmæssigt at vedtage en forordning, der gælder umiddelbart i medlemsstaterne. Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af reglerne om grænseoverskridende mobilitet i medlemsstaterne, og at de træder i kraft samtidig for alle onlineindholdstjenester. Kun en forordning sikrer den grad af retlig sikkerhed, der er nødvendig for, at forbrugerne kan udnytte fordelen ved grænseoverskridende mobilitet i EU fuldt ud, og for at sikre, at rettighedshavere og onlinetjenesteudbydere fra forskellige medlemsstater er underlagt de samme regler.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Målet for denne forordning, nemlig at tilpasse den retlige ramme, sådan at der kan leveres grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan. EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Derfor berører denne forordning ikke i væsentlig grad den måde, hvorpå der meddeles licenser til rettighederne, og forpligter ikke rettighedshaverne og tjenesteudbyderne til at genforhandle aftaler. Endvidere kræver denne forordning ikke, at udbyderen træffer foranstaltninger til at sikre kvaliteten af leveringen af onlineindholdstjenester uden for abonnentens bopælsmedlemsstat. Endelig finder denne forordning ikke anvendelse på tjenesteudbydere, der tilbyder gratis tjenester, og som ikke verificerer abonnentens bopælsmedlemsstat. Derfor pålægger den ikke uforholdsmæssigt høje omkostninger.

(29)  Målet for denne forordning, nemlig at tilpasse den retlige ramme, sådan at der kan leveres grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan. EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, og samtidig tilslutte sig Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker af 9. september 1886, senest ændret den 28. september 1979, og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsrets (WIPO’s) traktat om ophavsret (WCT) og WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer (WPPT), begge vedtaget i Genève den 20. december 1996. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Derfor berører denne forordning ikke i væsentlig grad den måde, hvorpå der meddeles licenser til rettighederne, og forpligter ikke rettighedshaverne og tjenesteudbyderne til at genforhandle aftaler. Endvidere kræver denne forordning ikke, at udbyderen træffer foranstaltninger til at sikre kvaliteten af leveringen af onlineindholdstjenester uden for abonnentens bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning indføres en fælles strategi for at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester i EU kan adgang til og bruge disse tjenester, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat.

Med denne forordning indføres en fælles strategi i Unionen for at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester, der er lovligt erhvervet i deres bopælsmedlemsstat, kan have adgang til og bruge disse tjenester uden nogen ekstraomkostninger, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten. Denne adgang og brug er betinget af, at der forudgående er foretaget en effektiv verifikation af abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med artikel 3a.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "abonnent": en forbruger, der på grundlag af en aftale med en udbyder om levering af en onlineindholdstjeneste kan få adgang til og bruge en sådan tjeneste i sin bopælsmedlemsstat

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "bopælsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige opholdssted

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "midlertidigt ophold": at en abonnent befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat

d)  "midlertidigt ophold": at en abonnent befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat på et ikke-permanent ophold

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "onlineindholdstjeneste": en tjeneste som omhandlet i artikel 56 og 57 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som en tjenesteudbyder lovligt stiller til rådighed mobilt i bopælsmedlemsstaten, og som er en audiovisuel medietjeneste efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste funktion er at give adgang til værker, andre frembringelser eller transmissioner fra radio- og tv-foretagender enten lineært eller on-demand, og som leveres til en abonnent på aftalte vilkår enten:

e)  en tjeneste som omhandlet i artikel 56 og 57 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som en tjenesteudbyder lovligt stiller til rådighed mobilt for en abonnent eller bruger i dennes bopælsmedlemsstat, og som er en audiovisuel medietjeneste efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste funktion er at give adgang til værker, andre frembringelser eller transmissioner fra radio- og tv-foretagender enten lineært eller on-demand, og som leveres til en abonnent på aftalte vilkår enten:

(1)  mod betaling eller

(1)  mod betaling og/eller

(2)  gratis, forudsat at abonnentens bopælsmedlemsstat verificeres af udbyderen

(2)  gratis, forudsat at udbyderen af onlineindholdstjenester beslutter at tilbyde mobil adgang til og brug af sine onlineindholdstjenester til sine brugere, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, og at brugerens bopælsmedlemsstat verificeres af denne udbyder i overensstemmelse med artikel 3a

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste sikrer, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, kan få adgang til og bruge onlineindholdstjenesten.

1.   Udbyderen af en mobil onlineindholdstjeneste, som leveres mod betaling, sikrer, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, kan få adgang til og bruge den onlineindholdstjeneste, der er tilgængelig for ham eller hende i vedkommendes bopælsmedlemsstat, uden ekstraomkostninger.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Stk. 1 indskrænker ikke tjenesteudbyderens mulighed for også at lade en abonnent få adgang til og bruge det indhold, som udbyderen har fået licens til i den medlemsstat, hvor abonnenten opholder sig midlertidigt.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Forpligtelsen i stk. 1 omfatter ikke eventuelle kvalitetskrav for leveringen af en onlineindholdstjeneste, som udbyderen er underlagt, når han leverer denne tjeneste i bopælsmedlemsstaten, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med udbyderen.

2.  Forpligtelsen i stk. 1 omfatter ikke eventuelle kvalitetskrav for leveringen af en onlineindholdstjeneste, som udbyderen er underlagt, når han leverer denne tjeneste i bopælsmedlemsstaten, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem onlineindholdstjenesteudbyderen og abonnenten. Udbyderen skal imidlertid sikre, at den leverede kvalitet ikke er ringere end den standard, der leveres i den medlemsstat, hvor abonnenten midlertidigt opholder sig.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste underretter abonnenten om kvaliteten af leveringen af onlinetjenesten, der leveres i overensstemmelse med stk. 1.

3.   Udbyderen af en onlineindholdstjeneste underretter på grundlag af tilgængelige data abonnenten om mulige udsving i kvaliteten af leveringen af den onlinetjeneste, der leveres i overensstemmelse med stk. 1. Denne underretning gives via passende og forholdsmæssige midler.

Begrundelse

Det er usikkert, om oplysninger om kvaliteten af en onlinetjeneste, der leveres i overensstemmelse med stk. 1, vil være tilgængelige for udbyderen.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste sikrer, at dens mobile tjenester, jf. stk. 1, er tilgængelige for den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder som i abonnentens bopælsmedlemsstat

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Aftalebestemmelser, der har til formål at forbyde eller begrænse grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, har ingen gyldighed under denne forordning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Kontraktlige bestemmelser, der begrænser mobiliteten til en bestemt periode, kan ikke håndhæves under denne forordning.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Verifikation af bopælsmedlemsstaten

 

1.  Udbydere af onlineindholdstjenester som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 3b skal gøre brug af rimelige og effektive metoder til at verificere abonnenternes bopælsmedlemsstat.

 

2.  Til efterkommelse af kravet i stk. 1 skal udbydere af onlineindholdstjenester anvende en kombination af to af de nedenfor opstillede verifikationsmidler. Hvis udbydere mener, at en abonnents bopælsmedlemsstat kan identificeres på pålidelig vis ved hjælp af blot et af disse verifikationsmidler, kan onlineindholdstjenesteudbyderen nøjes med at anvende et enkelt af de nedenfor opstillede verifikationsmidler:

 

a)  et identitetskort, elektroniske identifikationsmidler, navnlig anmeldte elektroniske identitetskort (e-ID'er) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 910/2014, eller andet gyldigt identitetsbevis

 

b)  bankoplysninger for abonnenten, f.eks. nummer på bankkonto eller kredit- eller debetkort

 

c)  det sted, hvor en dekoder eller en lignende udstyrsenhed, der anvendes af abonnenten til at få adgang til de pågældende tjenester, er installeret

 

d)  en internet- eller telefonleveringskontrakt eller lignende kontrakt, der knytter abonnenten til en medlemsstat

 

e)  bevis for, at abonnenten betaler licensafgift for andre tjenester i medlemsstaten, som f.eks. public service-radio- og tv-virksomhed

 

f)  betaling af lokale skatter, hvis der er offentlig adgang til oplysninger herom

 

g)  regning udstedt til abonnenten af offentlig forsyningsvirksomhed, som bekræfter abonnentens adresse

 

h)  stikprøvekontrol af abonnentens IP-adresse med det formål at afdække, om abonnenten tilgår onlineindholdstjenesten i eller uden for sin bopælsmedlemsstat, i binært system og uden geolokalisering eller sporing af abonnenten.

 

Anvendelsen af de i stk. 1 opstillede verifikationsmidler må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de i stk.1 fastsatte verifikationsformål; samtidig tages der højde for ny teknologisk udvikling.

 

3.  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste kan kræve, at en abonnent forelægger de nødvendige oplysninger til verifikation af den pågældendes bopælsmedlemsstat, jf. stk. 2. Hvis abonnenten ikke forelægger disse oplysninger, undlader udbyderen at yde den i artikel 3, stk. 1, og artikel 3b omhandlede mobilitet, indtil det er muligt at verificere abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med stk. 2.

 

4.  I tilfælde, hvor en udbyder på grundlag af de anvendte verifikationsmidler har rimelig grund til at nære tvivl om en abonnents aktuelle bopælsmedlemsstat, kan udbyderen kræve, at abonnenten forelægger de krævede oplysninger med henblik på at verificere bopælsmedlemsstaten igen ved hjælp af de samme verifikationsmidler som dem, der blev anvendt i første omgang.

 

5.  Indehaverne af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehaverne af andre rettigheder til indholdet af en onlineindholdstjeneste skal underrettes om den verifikationsprocedure, som en tjenesteudbyder anvender til at verificere sine abonnenters bopælsmedlemsstat.

 

6.   Data, der forelægges i medfør af stk. 2-4, opbevares af udbyderen af onlineindholdstjenester, indtil verifikationen af abonnentens bopælsmedlemsstat er fuldført. Disse data må udelukkende anvendes til at verificere abonnentens bopælsmedlemsstat. De må ikke formidles, overføres, deles, gives i licens eller på anden måde sendes til indehavere af ophavsret eller beslægtede rettigheder eller andre tredjeparter.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, der udbydes gratis

 

Udbyderen af en onlineindholdstjeneste, der stilles til rådighed gratis, kan vælge at sikre sine brugere, som midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, adgang til og brug af onlineindholdstjenesten på betingelse af, at udbyderen effektivt verificerer abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med denne forordning.

 

Udbyderen oplyser brugerne, de relevante indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder og indehavere af andre rettigheder til indholdet af en onlineindholdstjeneste om sin beslutning om at levere onlineindholdstjenesten i overensstemmelse med stk. 1 forud for leveringen af tjenesten. Oplysningen skal gives på en måde, som er passende og forholdsmæssig.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Leveringen af en onlineindholdstjeneste til abonnenten samt dennes adgang til og brug af denne tjeneste, jf. artikel 3, stk. 1, anses for udelukkende at finde sted i bopælsmedlemsstaten, jf. bl.a. direktiv 96/9/EF, direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24 og direktiv 2010/13/EU.

Leveringen af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, samt dennes adgang til og brug af denne tjeneste, jf. artikel 3, stk. 1, anses alene med henblik på anvendelsen af denne forordning for udelukkende at finde sted i bopælsmedlemsstaten.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Eventuelle kontraktlige bestemmelser, herunder bestemmelser, der er indgået mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, indehavere af eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indhold i onlineindholdstjenester, og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter, og som er i strid med artikel 3, stk. 1, og artikel 4, kan ikke håndhæves.

1.  Eventuelle kontraktlige bestemmelser, herunder bestemmelser, der er indgået mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder og onlineindholdstjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter, og som er i strid med artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 1a, artikel 3, stk. 3a, artikel 3a, artikel 3b og artikel 4, eller som forbyder eller begrænser grænseoverskridende mobilitet for onlineindholdstjenester, kan ikke håndhæves.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Anvendelse af denne forordning kan ikke omgås ved at vælge et tredjelands lovgivning som den lovgivning, der finder anvendelse på kontrakter, der er indgået mellem tjenesteudbydere og rettighedshavere, eller på kontrakter mellem udbydere og abonnenter.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning, herunder navnlig i kontroløjemed, jf. artikel 5, stk. 2, udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

Behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning, herunder navnlig i kontroløjemed, jf. artikel 3a, udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF og forordning (EU) nr. 2016/679. Udbydere af onlineindholdstjenester skal navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning er nødvendig og står i rimeligt forhold til det tilstræbte mål.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder også anvendelse på aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for leveringen, adgangen til og brugen af en onlineindholdstjeneste i overensstemmelse med artikel 3 efter denne dato.

Denne forordning finder også anvendelse på aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for leveringen, adgangen til og brugen af en onlineindholdstjeneste i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, og artikel 3b efter denne dato.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Article 7a

 

Evaluering

 

Senest den ... [EUT: tre år efter denne forordnings ikrafttræden] og hvert tredje år derefter vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport herom.

 

Den i stk. 1 omtalte rapport skal bl.a. omfatte en vurdering af bopælsmedlemsstatens verifikationsmidlers effektivitet, herunder nyudviklede branchestandarder og former for praksis, samt behovet for en revision. I rapporten skal det navnlig vurderes, hvorvidt der har været væsentlige udsving i rettighedshavernes indtægter og en stigning i de priser, der er blevet opkrævet hos forbrugerne, og der skal være særlig opmærksomhed over for virkningerne af denne forordning for SMV’er og beskyttelsen af personoplysninger. Den skal om relevant ledsages af et lovforslag eller et ikke-lovgivningsmæssigt redskab.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)   Den anvendes fra [dato: seks måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

2.   Den anvendes fra [EUT: dato: 12 måneder efter dagen for dens offentliggørelse]. Tjenesteudbydere kan uanset denne anvendelsesdato vælge at tilbyde mobilitet, så snart de er i stand til det, på en måde, der er i overensstemmelse med denne forordning.

(1)

EUT C 264 af 20.7.2016, s. 86.

(2)

EUT C 240 af 1.7.2016, s. 72.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag har til formål at definere og fastlægge rammer for mobilitet for at give forbrugere, der abonnerer på onlineindholdstjenester, der er lovligt erhvervet i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige bopæl, mulighed for at få adgang til disse tjenester, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat.

Forslaget forpligter udbydere af onlineindholdstjenester til at sikre mobilitet for deres abonnenter på grundlag en juridisk fiktion. Ved hjælp af denne juridiske fiktion indskrænker mobiliteten for onlineindholdstjenester ikke territorialitetsprincippet, og de ophavsretlige regler i andre medlemsstater bliver heller ikke berørt.

Forordningen bør stå i et rimeligt forhold til situationen på markedet for onlineindholdstjenester og antallet af potentielle brugere af disse tjenester, som udgør ca. 5,7 % af de europæiske forbrugere(1).

Ordføreren mener, at adgang for forbrugerne til mobile grænseoverskridende onlineindholdstjenester bidrager til et velfungerende indre marked, der bygger på bl.a. fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer.

Ordføreren understreger imidlertid, at denne forordning har til formål at fremme den europæiske kulturelle mangfoldighed og således under ingen omstændigheder måde må skade den løbende finansiering af den europæiske audiovisuelle sektor og filmsektor, som i særlig grad er baseret på disse rettigheders territorialitet. Med dette for øje foretages der i forordningen en tydelig sondring mellem mobilitet og grænseoverskridende adgang, og den bør således ikke betragtes som et skridt i retning af grænseoverskridende adgang.

Anvendelsesområde

Ordføreren understreger, at der er tale om onlineindholdstjenester, der udbydes lovligt i bopælsmedlemsstaten.

Han deler Kommissionens opfattelse, at abonnenters ophold i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten ikke bør begrænses til et bestemt antal dage. Ordføreren mener således, at forordningen ikke bør hæmmes af urimelige begrænsninger for forbrugerne. Forordningen bør være enkel at anvende, hvis den skal blive til gavn for de mange europæere, der for længere eller kortere tid rejser ud af deres bopælsmedlemsstat i ferie-, forretnings- eller studieøjemed.

Til gengæld mener ordføren, at det vigtigste element i teksten består i en forudgående, effektiv og robust verifikation af bopælsmedlemsstaten både for at undgå omgåelser af forordningen og for at sikre sig, at abonnenten har en varig tilknytning til sit bopælssted.

Han støtter, at udbydere af gratis onlineindholdstjenester udelukkes fra forordningens anvendelsesområde, da han har indtryk af, at flertallet af disse leverandører i øjeblikket ikke verificerer deres brugeres bopælsmedlemsstat med absolut sikkerhed, således som det kræves for at kunne efterleve forordningens krav.

Han mener imidlertid, at udbydere af gratis onlineindholdstjenester bør have mulighed for at lade sig omfatte af forordningens anvendelsesområde på betingelse af, at de træffer de fornødne foranstaltninger til at verificere deres brugeres bopælsmedlemsstat som fastsat i artikel 3.

Definitioner

Forslaget til forordning bygger på to centrale begreber, som bør defineres: bopælsmedlemsstat og midlertidigt ophold.

Definitionen af sædvanlig bopælsmedlemsstat er en afgørende bestemmelse. Ved bopælsmedlemsstat forstår ordføreren den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige og faktiske opholdssted, og som abonnenten regelmæssigt vender tilbage til.

Midlertidigt ophold uden for bopælsmedlemsstaten indgår i den juridiske fiktion. Det drejer sig om et midlertidigt ophold uden for bopælsmedlemsstaten i personligt, erhvervs- eller studierelateret øjemed.

Verifikation af bopælsmedlemsstaten

Der bør opstilles kriterier for verifikation af abonnenters bopælsmedlemsstat i en delvis åben liste:

Dette kompromis indebærer to fordele, eftersom det gør det muligt at yde abonnenterne tilstrækkelig retssikkerhed, samtidig med at udbyderne får mulighed for at kunne vælge de verifikationskriterier, der egner sig bedst for deres markeder, forudsat at sikkerhedsniveauet er det samme som for de kriterier, der er opført på listen.

Dette gør det desuden muligt at tilpasse listen på et senere tidspunkt til mulige innovationer med hensyn til verifikationskriterier.

Endelig finder ordføreren det nødvendigt at give udbyderne mulighed for, efter at deres abonnenters bopælsmedlemsstat er verificeret i forbindelse med abonnementstegningen, at kunne foretage stikprøvekontrol af IP-adresser for at kunne identificere anvendelsen af deres onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end bopælsmedlemsstater.

Anvendelse af forordningen

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at lade forordningen få tilbagevirkende kraft, således at den gælder for aftaler, der er indgået før anvendelsesdatoen.

Til gengæld vil gennemførelsen af verifikationsforanstaltningerne og den konkrete verifikation af abonnenternes rejser, som er anledningen til ønsket om mobilitet, formodentlig tage mere end seks måneder, og det samme gælder for tilpasningen af aftaler, der er indgået inden forordningens vedtagelse. Ordføreren foreslår af denne grund, at der fastsættes en periode på 12 måneder, før forordningens anvendelse træder i kraft.

(1)

Indvirkningsvurdering (SWD(2015)270) af Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)627), s.17.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (30.9.2016)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Marco Zullo

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag forpligter indholdsudbydere til at sikre forbrugerne fri mobilitet, således at de kan få adgang til digitalt indhold, der er lovligt erhvervet i bopælsmedlemsstaten, når de bevæger sig rundt i Den Europæiske Union. Forordningen fastlægger en retslig fiktion (fictio iuris), der gør dette muligt, uden at det udgør en overtrædelse af gældende retsforskrifter.

Forslag, som styrker det indre marked og fjerner urimelige hindringer, er yderst vigtige for IMCO-udvalget.

Det er imidlertid nødvendigt at tage hensyn til den finansielle bæredygtighed i den europæiske audiovisuelle industri, hvis mangfoldige kulturelle udbud bør beskyttes, og til beskyttelse af ophavsretten og de øvrige tilknyttede rettigheder samt til det underliggende territorialprincip.

Ordføreren mener, at det er vigtigt, at mobiliteten ikke går ud over disse hensyn og bliver til en grænseoverskridende adgang i Europa.

Anvendelsesområde

Kommissionen foreslår, at forordningen skal gælde for udbydere, der giver abonnenter adgang mod betaling.

Ordføreren deler denne tilgang og mener heller ikke, at udbydere af gratis indhold skal omfattes af forordningen. At en tjeneste er gratis forekommer utilstrækkeligt til at retfærdiggøre en forpligtelse til at verificere forbrugerens bopæl og dermed til at opfylde kravene til anvendelsen af den retslige fiktion.

Desuden mener ordføreren, at det bør præciseres, at betaling af en obligatorisk licens som eksempelvis i nogle lande for adgang til radio-TV-tjeneste ikke udgør en aftale i denne forordnings forstand.

Definitioner

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at definere begrebet "bopælsmedlemsstat" klarere for at undgå retslig usikkerhed.

Ordføreren mener, at forordningen selv bør fastsætte kriterier, der er tilstrækkelige til at fastslå bopælsmedlemsstaten på en utvetydig måde med henblik på gennemførelsen af mobilitet.

Ordføreren mener desuden, at fastlæggelsen af en bopælsmedlemsstat bør ske på en entydig måde for at forhindre, at det bliver muligt at påberåbe sig bopæl i mere end en medlemsstat.

Kommissionen mener, at ophold i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten ikke bør begrænses til et bestemt antal dage. Denne tilgang tilslutter ordføreren sig, da han mener, at de kategorier af borgere, som bestemmelsen hovedsagelig er rettet imod, ellers ville blive forfordelt. Fastsættes der klare kriterier for fastlæggelsen af bopæl, vil det være tilstrækkelig til at undgå misbrug og omgåelse af reglerne.

Ordføreren mener derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at præcisere, at ophold i den anden medlemsstat kan finde sted på grund af ferie, arbejde (som for grænsearbejderes vedkommende) eller studier (f.eks. Erasmus-studerende).

For at undgå overdreven kontrol og krænkelse af privatlivet er ordføreren enig i, at der ikke bør gives tilladelse til en konstant overvågning af, hvor brugerne befinder sig.

Verifikation af bopæl

Det er en forudsætning for, at mobiliteten kan fungere tilfredsstillende, at brugerens sædvanlige bopæl fastlægges klart. For i modsat fald vil systemet være åbent for misbrug og omgåelse af de gældende ophavsretlige bestemmelser.

For at sikre klare og effektive instrumenter foreslår ordføreren nogle kriterier for fastlæggelsen af bopæl. Han foreslår desuden, at Kommissionen skal opstille en mere fuldstændig liste i en delegeret retsakt efter at have rådført sig med repræsentanter for forbrugerne og for industrien. Verifikationsmidlerne og -instrumenterne skal være effektive, men stå i et rimeligt forhold til målet, således at der ikke indsamles oplysninger, der ikke er strengt nødvendige for målsætningen, og de må ikke blive en overdreven byrde for brugerne.

Bopælen bør verificeres på tidspunktet for undertegnelse af tjenesten, men også efterfølgende for at verificere, at der ikke er sket ændringer, og løbende, men ikke konstant for at undgå risiko for en alt for invasiv overvågning.

Valgmulighed for udbydere af gratis tjenester

Udbydere, der leverer tjenester gratis, bør ikke være omfattet af denne retsakts anvendelsesområde.

Ordføreren mener imidlertid, at de, såfremt de ønsker det, bør have mulighed for at komme ind under forordningens anvendelsesområde og dermed for at kunne sikre deres brugere mobilitet ved hjælp af den fastsatte retslige fiktion.

I givet fald bør de overholde samtlige bestemmelser i forordningen og råde over et system til verifikation af deres brugeres bopæl, der er lige så klart og sikkert som det, der kræves af udbydere, der opkræver betaling. Dette krav af afgørende for at undgå misbrug, og at indehavere af rettigheder til digitalt indhold påføres økonomiske tab.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Da det indre marked omfatter et område uden indre grænser og bl.a. bygger på fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer, er det nødvendigt at fastsætte, at forbrugerne kan bruge onlineindholdstjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater. Derfor bør hindringerne for adgang til og brug af sådanne onlineindholdstjenester fjernes.

(1)  Sikring af uhindret adgang til onlineindholdstjenester for alle forbrugere i EU på basis af abonnementer, der er tegnet i bopælsmedlemsstaten, er et vigtigt element for gennemførelsen af det indre marked og for effektiv håndhævelse af principperne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser og dermed for udviklingen af en europæisk identitet og et europæisk medborgerskab. Forbrugerne bør kunne bruge onlineindholdstjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater under forretningsrejser, ferier eller studieophold. Derfor bør hindringerne for adgang til og brug af sådanne onlineindholdstjenester fjernes i disse tilfælde.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den teknologiske udvikling, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester ikke kun i deres hjemland, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat.

(2)  Udviklingen af teknologi og innovative tjenester, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester ikke kun i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, til gavn for forbrugerne i det indre marked.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke få adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de har erhvervet ret til at bruge i deres hjemland.

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke fortsætte med at have adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de har erhvervet ret til at bruge i deres bopælsmedlemsstat, hvilket begrænser retten til adgang til onlinetjenester og muligvis indebærer forskelsbehandling.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. Hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at rettighederne til transmission af indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, såsom audiovisuelle værker, ofte er omfattet af territoriale licenser, og at udbyderne af onlinetjenester kan vælge at kun at betjene bestemte markeder.

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. Hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at rettighederne til transmission af indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, såsom audiovisuelle værker, ofte er omfattet af territoriale licenser, og at udbyderne af onlinetjenester kan vælge at kun at betjene bestemte markeder. Territoriale licenser spiller imidlertid en central rolle i finansieringen og produktionen af kulturelt indhold, der er tilpasset forskellige markeder i EU, især i den audiovisuelle sektor og filmbranchen, hvilket er et afgørende bidrag til den europæiske kulturelle mangfoldighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Derfor markedsføres onlineindholdstjenester i stigende grad som en pakke, i hvilken indhold, der ikke er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, ikke kan adskilles fra indhold, som er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, uden at værdien af den tjeneste, der ydes forbrugerne, mindskes væsentligt. Dette er navnlig tilfældet med premium-indhold såsom sportsbegivenheder eller andre begivenheder af væsentlig interesse for forbrugerne. For at tjenesteudbyderne kan give forbrugerne fuld adgang til deres onlineindholdstjenester, er det tvingende nødvendigt, at denne forordning også dækker indhold, der anvendes af onlineindholdstjenester, og at den derfor finder anvendelse på audiovisuelle medietjenester som omhandlet i direktiv 2010/13/EU samt på radio- og tv-foretagender transmissioners betragtet under ét.

(6)  Derfor markedsføres onlineindholdstjenester i stigende grad som en pakke, i hvilken indhold, der ikke er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, ikke kan adskilles fra indhold, som er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, uden at værdien af den tjeneste, der ydes forbrugerne, mindskes væsentligt. Dette er navnlig tilfældet med premium-indhold såsom sportsbegivenheder eller andre begivenheder af væsentlig interesse for forbrugerne. For at tjenesteudbyderne kan give forbrugerne fuld adgang til deres onlineindholdstjenester under forbrugernes midlertidige ophold i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten, er det tvingende nødvendigt, at denne forordning også dækker indhold, der anvendes af onlineindholdstjenester, og at den derfor finder anvendelse på audiovisuelle medietjenester som omhandlet i direktiv 2010/13/EU samt på radio- og tv-foretagender transmissioners betragtet under ét.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Derfor er formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme for at sikre, at udstedelsen af licens til rettigheder ikke længere udgør hindringer for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, og at der kan sikres grænseoverskridende mobilitet.

(12)  Derfor er formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme på grundlag af en robust mekanisme for at sikre, at udstedelsen af licens til rettigheder ikke længere udgør hindringer for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, og at der kan sikres grænseoverskridende mobilitet uden ekstra omkostninger for abonnenten. Der bør skelnes mellem grænseoverskridende mobilitet og åben grænseoverskridende adgang.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  For at undgå uoverensstemmelse med de nuværende beskatningsregler og uforholdsmæssige administrative byrder bør denne forordning ikke berøre anvendelsen af skattemæssige bestemmelser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, download eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold eller en simpel accept af HTML-cookies bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning.

(13)  Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, download eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold online. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold eller en simpel accept af HTML-cookies bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, uden at være begrænset til et bestemt sted, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile tjenester i deres hjemland, skal gøre det på tværs af grænserne.

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i deres bopælsmedlemsstat, uden at være begrænset til et bestemt sted, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile tjenester i en abonnents bopælsmedlemsstat, skal gøre det på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Denne forordning bør finde anvendelse på onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling. Udbydere af sådanne tjenester er i stand til at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til at bruge en onlineindholdstjeneste bør anses for at være erhvervet mod betaling, uanset om denne betaling finder sted direkte til udbyderen af onlineindholdstjenesten eller til en anden part såsom en udbyder, der tilbyder en pakke, som kombinerer teletjenester og en onlineindholdstjeneste, der drives af en anden udbyder.

(16)  Denne forordning bør finde anvendelse på onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling. Udbydere af sådanne tjenester er i stand til at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til at bruge en onlineindholdstjeneste bør anses for at være erhvervet mod betaling, uanset om denne betaling finder sted direkte til udbyderen af onlineindholdstjenesten eller til en anden part såsom en udbyder, der tilbyder en pakke, som kombinerer teletjenester og en onlineindholdstjeneste, der drives af en anden udbyder. Betaling af et alment obligatorisk gebyr såsom en licens bør ikke betragtes som betaling for at modtage en onlineindholdstjeneste.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, er også omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, i det omfang udbyderne verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, og hvis udbydere ikke verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat, bør ligge uden for anvendelsesområdet for denne forordning, da deres medtagelse ville indebære en større ændring af den måde, hvorpå disse tjenester leveres, og medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger. Verifikationen af abonnentens bopælsmedlemsstat bør baseres på oplysninger såsom betaling af licens for andre tjenester, der leveres i bopælsmedlemsstaten, eksistensen af en aftale om internet- eller telefonforbindelse, IP-adresse eller andre identifikationsmidler, hvis de giver udbyderen rimelige indikatorer for abonnenternes bopælsmedlemsstat.

(17)  Udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, bør have mulighed for at være omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, i det omfang udbyderne verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, og hvis udbydere ikke verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat, bør ligge uden for anvendelsesområdet for denne forordning, da deres medtagelse ville indebære en større ændring af den måde, hvorpå disse tjenester leveres, og medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger. For at disse udbydere kan benytte denne mulighed, skal de overholde de samme forpligtelser, som udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed mod betaling, i medfør af denne forordning skal. De bør endvidere oplyse abonnenterne, de relevante indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder og indehavere af andre rettigheder til indholdet af onlineindholdstjenesten om deres beslutning om at gøre brug af denne mulighed. Sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige via udbyderens websted.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen.

(18)  For at opfylde forpligtelsen i artikel 3, stk. 1, til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke udelukke den, begrænse den, fravige den eller ændre dens virkning. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Et krav om, at levering af onlineindholdstjenester til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater end deres bopælsmedlemsstat, skal være af samme kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne medføre høje omkostninger for tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende for abonnenterne. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at kræve i forordningen, at udbyderen af en onlineindholdstjeneste skal træffe foranstaltninger til at sikre en kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, som er bedre end den kvalitet, der er tilgængelig via den lokale onlineadgang, som abonnenten har valgt, mens han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. I sådanne tilfælde er udbyderen ikke ansvarlig, hvis den kvalitet, hvori tjenesten leveres, er ringere. Hvis udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at garantere en vis kvalitet i leveringen til abonnenterne, når de midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater, er udbyderen bundet af en sådan aftale.

(19)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Et krav om, at levering af onlineindholdstjenester til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater end deres bopælsmedlemsstat, skal være af samme kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne medføre høje omkostninger for tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende for abonnenterne. Selv om forordningen ikke stiller uforholdsmæssige krav om at sikre den samme kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, som er bedre end den kvalitet, der er tilgængelig via den lokale onlineadgang, som abonnenten har valgt, mens han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, bør udbyderne af onlineindholdstjenester derfor på forhånd underrette abonnenterne om enhver mulig ændring i den kvalitet, der kan leveres eller opleves, når abonnenterne tilgår indhold i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten. Sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige via udbyderens websted. I sådanne tilfælde bør udbyderen ikke være ansvarlig, hvis den kvalitet, hvori tjenesten leveres, er ringere, og hvis dette kan begrundes objektivt med utilstrækkelig national infrastruktur. Hvis udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at garantere en vis kvalitet i leveringen til abonnenterne, når de midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater, er udbyderen desuden bundet af en sådan aftale.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at erhverve rettigheder i en anden medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, at de tjenesteleverandører, der på lovlig vis leverer mobile onlineindholdstjenester i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste skal anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat.

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at erhverve rettigheder i en anden medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, at de tjenesteleverandører, der på lovlig vis leverer mobile onlineindholdstjenester i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste skal anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat. Denne forordning og navnlig den retlige mekanisme til lokalisering af levering, adgang til og brug af en onlineindholdstjeneste i bopælsmedlemsstaten er ikke til hinder for, at onlinetjenesteudbydere kan tilbyde en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, en onlineindholdstjeneste, som de lovligt udbyder i denne anden medlemsstat.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Tjenesteudbyderne bør ikke være ansvarlige for overtrædelse af eventuelle kontraktlige bestemmelser, som er i strid med forpligtelsen til at sætte deres abonnenter i stand til at bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, der har til formål at forbyde eller begrænse grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, ikke kunne håndhæves.

(22)  Udbydere af onlineindholdstjenester bør ikke være ansvarlige for overtrædelse af eventuelle kontraktlige bestemmelser, som er i strid med forpligtelsen til at sætte deres abonnenter i stand til at bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, der har til formål at forbyde eller begrænse mobile onlineindholdstjenester på tværs af Unionen, ikke kunne håndhæves. Udbydere af onlineindholdstjenester og indehavere af rettigheder, der er relevante for ydelsen af disse tjenester, bør ikke kunne omgå anvendelsen af denne forordning ved at vælge et tredjelands lovgivning til den lovgivning, der skal finde anvendelse på kontrakter, der er indgået mellem dem indbyrdes eller mellem tjenesteudbydere og abonnenter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Begrebet bopælsmedlemsstat indebærer, at abonnenten har faktisk og fast bopæl i den medlemsstat, som han eller hun regelmæssigt vender tilbage til. I forbindelse med denne forordning har en abonnent kun én bopælsmedlemsstat. Udbydere af onlineindhold bør sikre, at den bopælsmedlemsstat, der er verificeret og godkendt af udbyderen som fastsat i denne forordning, er den eneste bopælsmedlemsstat. Udbydere bør ikke forpligtes til at verificere, om deres abonnenter også er abonnenter på en onlineindholdstjeneste i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Forordningen sætter rettighedshaverne i stand til at kræve, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at de krævede midler er rimelige og ikke kan gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål. Eksempler på de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger kan omfatte stikprøvekontrol af IP-adresser i stedet for konstant overvågning af opholdsstedet, gennemsigtige oplysninger til enkeltpersoner om de metoder, der anvendes til verifikationen, og formålet hermed samt passende sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med verifikationen ikke er det sted, hvor abonnenten befinder sig, men snarere i hvilken stat abonnenten har adgang til tjenesten, bør der ikke indsamles og behandles nøjagtige lokaliseringsdata i dette øjemed. Når autentifikation af en abonnent er tilstrækkelig til levere den pågældende tjeneste, bør det ikke være nødvendigt at identificere abonnenten.

(23)  Det er afgørende, at tjenesteudbyderne skal sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Forordningen pålægger tjenesteudbyderne at gøre brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at de krævede verifikationsmidler er rimelige, ikke griber ind i den pågældendes rettigheder, er forholdsmæssige og ikke går ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at nå deres mål. Disse midler bør heller ikke være en byrde for abonnenterne. Det er op til tjenesteudbyderen at beslutte, hvilke verifikationsmidler der skal anvendes på grundlag af listen i artikel 3b. Eksempler på de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger kan omfatte gennemsigtige oplysninger til enkeltpersoner om de metoder, der anvendes til verifikationen, og formålet hermed samt passende sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med verifikationen ikke er det specifikke sted eller den specifikke medlemsstat, men snarere om der er adgang til indholdet i bopælsmedlemsstaten eller ej, bør der ikke indsamles og behandles nøjagtige lokaliseringsdata i dette øjemed. Når autentifikation af en abonnent er tilstrækkeligt til at levere den pågældende tjeneste, bør det ikke være nødvendigt at identificere abonnenten. Tjenesteudbyderen bør ikke spore det præcise sted, hvor en abonnent befinder sig i en medlemsstat, ved hjælp af stikprøvekontrol af IP-adresser eller andre geolokaliseringsmetoder.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Abonnenten bør have adgang til de oplysninger om bopælsmedlemsstaten, der er verificeret og registreret på tidspunktet for tegning af abonnementet.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  Ved anvendelse af denne forordning kan en forbruger ikke påberåbe sig at have sædvanlig bopæl i mere end én medlemsstat.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23c)  En udbyder, der har fastslået bopælsmedlemsstaten i overensstemmelse med denne forordning, bør i forbindelse med denne forordning kunne antage, at den verificerede bopælsmedlemsstat er abonnentens eneste bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 23 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23d)  For at tage passende hensyn til teknologiske udviklinger og navnlig industriens og forbrugernes behov bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af listen over metoder til verifikation af abonnentens bopælsmedlemsstat. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre regulering1a. For navnlig at sikre en ligelig deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig med medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møderne i de ekspertgrupper i Kommissionen, der arbejder med forberedelsen af delegerede retsakter.

 

_________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfrihed og retten til at drive virksomhed. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF27 og direktiv 2002/58/EF28. Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål.

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ejendomsretten, herunder intellektuel ejendomsret, ytringsfriheden og retten til at drive virksomhed. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF27 og direktiv 2002/58/EF28.

__________________

__________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31-50.

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31-50.

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF og direktiv 2009/136/EF (derefter benævnt "e-datadirektivet").

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF og direktiv 2009/136/EF (derefter benævnt "e-datadirektivet").

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning indføres en fælles strategi for at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester i EU kan få adgang til og bruge disse tjenester, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat.

Med denne forordning indføres en retlig ramme, som sikrer, at abonnenter på onlineindholdstjenester i EU kan få adgang til og bruge disse tjenester, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, og som respekterer alle relevante ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder til det indhold, der tilgås og bruges. Denne adgang bør være betinget af, at der forudgående er foretaget en effektiv verifikation af bopælsmedlemsstaten.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "bopælsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige opholdssted

c)  "bopælsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor abonnenten har sin bopæl som fastslået på grundlag af artikel 3b

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "midlertidigt ophold": at en abonnent befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat

d)  "midlertidigt ophold i en medlemsstat": at en abonnent midlertidigt befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en tjeneste som omhandlet i artikel 56 og 57 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som en tjenesteudbyder lovligt stiller til rådighed mobilt i bopælsmedlemsstaten, og som er en audiovisuel medietjeneste efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste funktion er at give adgang til værker, andre frembringelser eller transmissioner fra radio- og tv-foretagender enten lineært eller on-demand,

e)  en tjeneste som omhandlet i artikel 56 og 57 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som en tjenesteudbyder lovligt stiller til rådighed mobilt i bopælsmedlemsstaten, og som er en audiovisuel medietjeneste efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste funktion er at give adgang til værker, andre frembringelser eller transmissioner fra radio- og tv-foretagender enten lineært eller on-demand,

og som leveres til en abonnent på aftalte vilkår enten:

 

1)   mod betaling eller

 

2)   gratis, forudsat at abonnentens bopælsmedlemsstat verificeres af udbyderen

 

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste sikrer, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, kan få adgang til og bruge onlineindholdstjenesten.

1.  Udbyderen af en mobil onlineindholdstjeneste, som leveres mod betaling, sikrer, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, kan få adgang til og bruge onlineindholdstjenesten, således som den leveres i vedkommendes bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Stk. 1 indskrænker ikke udbyderens ret til beslutte at give en abonnent mulighed for supplerende adgang til lokalt indhold, som udbyderen har fået licens til i den medlemsstat, hvor abonnenten opholder sig midlertidigt.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste underretter abonnenten om kvaliteten af leveringen af onlinetjenesten, der leveres i overensstemmelse med stk. 1.

3.  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste underretter dog på passende vis og så vidt muligt på grundlag af data, som udbyderen har adgang til, før indgåelsen af aftalen eller for aftaler, der er indgået før datoen for denne forordnings anvendelse, rettidigt før denne dato abonnenten om mulige ændringer i kvaliteten af leveringen af onlinetjenesten, der leveres i overensstemmelse med stk. 1, og om de betingelser for mobilitet, der er fastsat i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Mulighed for at sikre grænseoverskridende mobilitet

 

1.   Udbyderen af en onlineindholdstjeneste, der stilles til rådighed gratis, kan vælge at sikre sine abonnenter, som midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, adgang til og brug af onlineindholdstjenesten på betingelse af, at udbyderen verificerer abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med denne forordning.

 

2.   Udbyderen oplyser abonnenterne, de relevante indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder og indehavere af andre rettigheder til indholdet af onlineindholdstjenesten om sin beslutning om at levere onlineindholdstjenesten i overensstemmelse med stk. 1 forud for leveringen af tjenesten. Ved underretning af abonnenterne skal udbyderne anvende midler, der er hensigtsmæssige og forholdsmæssige.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

Midler til verifikation af bopælsmedlemsstaten

 

1.   Udbyderen af en onlineindholdstjeneste, som leveres mod betaling, anvender effektive midler med henblik på at verificere sine abonnenters bopælsmedlemsstat. I denne forbindelse bruger udbyderen verifikationsmidler, som er forholdsmæssige og rimelige, og som ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet med denne forordning. De anvendte midler må ikke være en urimelig byrde for abonnenterne.

 

2.   Med henblik på at opfylde den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel, anvender udbyderen følgende verifikationsmidler:

 

a)  abonnentens faktureringsadresse eller postadresse

 

b)  et identitetskort eller et andet gyldigt dokument, der bekræfter abonnentens bopælsmedlemsstat, herunder anvendelse af e-identifikationstjenester, hvis det er muligt

 

c)  abonnentens bankoplysninger som f.eks. dennes bankkonto og kredit- eller debetkort

 

d)  bevis for, at abonnenten er part i en aftale om internet- eller telefonforbindelse i medlemsstaten

 

e)  bevis for, at abonnenten betaler gebyr for andre tjenester i den pågældende medlemsstat, f.eks. offentlige radio-tv-spredningstjenester

 

f)  bevis for det sted, hvor der er installeret en modtagerboks eller lignende anordning, som anvendes til levering af tjenester til abonnenten

 

g)  bevis for optagelse på nationale, regionale eller lokale valglister, hvis de er offentligt tilgængelige.

 

3.   Udbyderen vælger, hvilken af de i stk. 2 omhandlede verifikationsmidler vedkommende ønsker at anvende.

 

4.   Hvis bopælsmedlemsstaten ikke kan fastslås tilstrækkeligt på grundlag af et enkelt verifikationsmiddel, anvender udbyderen en kombination af højst to midler. Bopælsmedlemsstaten skal ikke verificeres gentagne gange uden anledning.

 

5.   Kommissionen tillægges beføjelse til i overensstemmelse med artikel 7b at vedtage delegerede retsakter om ændring af den i stk. 2 i denne artikel omhandlede liste over midler til verifikation af abonnentens bopælsmedlemsstat med henblik på at ajourføre den for at tage højde for den teknologiske udvikling. I forbindelse med vedtagelse af sådanne delegerede retsakter rådfører Kommissionen sig med eksperter og repræsentanter fra industrien og forbrugerne for at sikre, at principperne i stk. 1 i denne artikel efterleves.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eventuelle kontraktlige bestemmelser, herunder bestemmelser, der er indgået mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, indehavere af eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indhold i onlineindholdstjenester, og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter, og som er i strid med artikel 3, stk. 1, og artikel 4, kan ikke håndhæves.

1.  Eventuelle kontraktlige bestemmelser, der er i strid med denne forordning, herunder bestemmelser, der er indeholdt i aftaler mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, indehavere af eventuelle andre rettigheder, der er relevante for adgangen til og brugen af indhold i onlineindholdstjenester, og udbydere af onlineindholdstjenester, samt bestemmelser, der er fastsat i aftaler mellem sådanne udbydere og deres abonnenter, kan ikke håndhæves.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Overensstemmelse med kravene i denne forordning udgør ikke en berettiget grund til at tilpasse afgifter, gebyrer eller satser eller til at foretage andre ændringer af de økonomiske relationer mellem abonnenter, udbydere eller eventuelle rettighedshavere.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehavere af andre rettigheder til indholdet af onlineindholdstjenester kræve, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler for at verificere, at onlineindholdstjenesten leveres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, forudsat at de krævede midler er rimelige og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål.

udgår

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse, uanset hvilken lov der gælder for aftaler, som er indgået mellem udbydere af onlineindholdstjenester og indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehavere af andre rettigheder, der er relevante for adgangen til og brugen af indhold i onlineindholdstjenester, eller for aftaler mellem sådanne udbydere og deres abonnenter.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning, herunder navnlig i kontroløjemed, jf. artikel 5, stk. 2, udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

Behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. Tjenesteudbyderne skal navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder også anvendelse på aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for leveringen, adgangen til og brugen af en onlineindholdstjeneste i overensstemmelse med artikel 3 efter denne dato.

Denne forordning finder også anvendelse på aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for leveringen, adgangen til og brugen af en onlineindholdstjeneste i overensstemmelse med artikel 3 og 3a efter denne dato.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Vurdering

 

1.   Tre år efter denne forordnings ikrafttræden og hvert tredje år derefter vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport herom.

 

2.   Den i stk. 1 omtalte rapport skal bl.a. omfatte en vurdering af bopælsmedlemsstatens verifikationsmidlers effektivitet, herunder nyudviklede branchestandarder og former for praksis, og, hvis det er nødvendigt, af behovet for en revision. I rapporten skal det navnlig vurderes, hvorvidt der har været væsentlige udsving i rettighedshavernes indtægter og en stigning i de priser, der er blevet opkrævet hos forbrugerne. Kommissionens rapport ledsages om relevant af et lovforslag eller et ikke-lovgivningsmæssigt redskab.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 7 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3b, stk. 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den …*.

 

3.  Den i artikel 3b, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3b, stk.5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

________________

 

Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

Referencer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.5.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

12.5.2016

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

28.4.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Marco Zullo

2.2.2016

Behandling i udvalg

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Dato for vedtagelse

29.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (15.7.2016)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Sabine Verheyen

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er at give forbrugerne mulighed for at tage deres onlineindhold, hvortil de har lovlig adgang i deres bopælsmedlemsstat, med sig på rejser i EU på grundlag af en "retlig fiktion". Med denne forpligtelse til grænseoverskridende mobilitet af onlineindholdstjenester, som forslaget indfører, er det ikke nødvendigt, at tjenesteudbyderne køber en særskilt licens eller genforhandler eksisterende licenser, men de er nødt til at gennemføre de relevante handlinger i form af reproduktion, kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af værker på grundlag af de tilladelser, de allerede har fået af rettighedshaverne i abonnenternes bopælsstat. I forordningen er denne mulighed en ufravigelig forbrugerrettighed.

Fra CULT-udvalgets synspunkt er det af yderste vigtighed, at beskyttelsen af Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed samt europæiske værker garanteres inden for rammerne af mobiliteten af onlineindholdstjenester i hele Unionen. Ordføreren finder det imidlertid nødvendigt at præcisere, at mobiliteten ikke indebærer grænseoverskridende adgang, hvilket ikke er genstand for denne forordning. Grænseoverskridende mobilitet vil ikke undergrave eller ophæve territorialitetsprincippet, eftersom dette princip og den værdi, der skabes af eksklusive rettigheder, er vigtige elementer i den kreative og kulturelle sektor med hensyn til dens mulighed for at opretholde sin konkurrenceevne og sikre holdbarheden af dens finansieringsmodel, især i den audiovisuelle sektor. Det høje beskyttelsesniveau for ophavsret og beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten udgør en tilskyndelse til skabelse af indhold og danner grundlaget for Europas kulturelle mangfoldighed.

Anvendelsesområde

Ordføreren er enig med Kommissionen i at anvende forslaget til forordning på onlineindholdstjenester, som på grundlag af en kontrakt giver abonnenterne adgang til tjenester, herunder streaming, download eller enhver anden teknik, der tillader brug af dette indhold.

Med henblik på præcisering mener ordføreren, at Kommissionens oprindelige forslag bør ændres for at udelukke, at et simpelt loginsystem eller betaling af et obligatorisk gebyr, f.eks. en radio- og fjernsynslicensafgift, udgør en aftale i henhold til denne forordning.

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens strategi om at anvende forordningen på onlineindholdstjenester, som leveres mod betaling af penge, samt på tjenester, som leveres gratis, forudsat at udbyderen verificerer abonnenternes bopælsmedlemsstat. Hvis udbyderen af en gratis tjeneste beslutter at tilbyde mobilitet, skal udbyderen indføre et system til verifikation af abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med denne forordning.

Definitioner

"bopælsmedlemsstat"

Ordføreren er af den opfattelse, at det er nødvendigt at give en mere præcis definition af "bopælsmedlemsstaten" for at undgå retlig usikkerhed og for at gøre det muligt for tjenesteudbyderne at gennemføre forordningen ud fra et operationelt synspunkt. Begrebet "sædvanligt opholdssted" er ikke nærmere defineret i EU-retten. Der findes forskellige præciseringer i EU's afledte ret og retspraksis. I denne udtalelse foreslår ordføreren, at man følger EU-Domstolens definition i sag C-452/93-P Petro, Magdalena Fernández mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som nu anvendes af EU i de regler og forskrifter, der gælder for dens ansatte. Den giver klar vejledning om, hvordan bopælsmedlemsstaten for en person skal vurderes.

"midlertidigt ophold"

Hvad angår definitionen af "midlertidigt ophold" støtter ordføreren fuldt ud Kommissionens tilgang om ikke at begrænse varigheden af opholdet i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten til et bestemt antal dage eller uger, eftersom dette ville underminere hovedformålet med forordningen, som er at give alle forbrugere mulighed for at rejse med deres lovligt erhvervede onlineindhold i EU. F.eks. bør en Erasmus-studerende have mulighed for at tage sit lovligt erhvervede indhold med til udlandet i hele opholdets varighed. Det samme gælder for forbrugere, der rejser meget på grund af deres arbejde. En begrænsning af antallet af dage ville være til skade for disse personer. Desuden støtter ordføreren fuldt ud Kommissionens ønske om ikke at give mulighed for konstant stedbestemmelsessporing. At begrænse varigheden af ophold i udlandet til et bestemt antal dage ville forudsætte en permanent IP-sporing, hvilket bør undgås. Når begrebet sædvanligt opholdssted er veldefineret, og kontrolforanstaltninger er effektive og rimelige, er der desuden ingen grund til at begrænse varigheden til et bestemt antal dage, idet risikoen for misbrug ganske givet er begrænset.

En effektiv verifikation af bopælsmedlemsstaten

For at sikre en hurtig og vellykket gennemførelse af forordningen, også ud fra et operationelt synspunkt, foreslår ordføreren at indføre effektive bopælsverifikationer for at kontrollere det sædvanlige bopælssted, når abonnenten ønsker at anvende tjenesten, og senere løbende, dog ikke ved konstant IP-sporing, men ved prøveudtagning af IP-adresser, for at undgå risikoen for misbrug.

Med henblik på at sikre en maksimal retssikkerhed foreslår ordføreren at opfordre Kommissionen til ved hjælp af en delegeret retsakt og sammen med industrien at udarbejde en ikkeudtømmende liste over bopælsverifikationsmidler, som tjenesterne kan anvende med henblik på effektivt at verificere det sædvanlige opholdssted for abonnenten på det tidspunkt, hvor en abonnent ønsker at benytte den grænseoverskridende mobile tjeneste. Denne liste kan f.eks. omfatte en bekræftet installation af en set-top box, en lokal bankkonto i hjemlandet, et hjemligt politisk mandat, bekræftelse af betalt skat osv. Kommissionen kan efter høring af tjenesteudbydere og rettighedshavere ændre listen. I forbindelse med verifikationen af abonnentens sædvanlige opholdssted vil løbende prøveudtagning af IP-adresser kunne være nyttig.

I overensstemmelse med Kommissionens forslag foreslår ordføreren, at tjenesteydere gøres ansvarlige for verifikationen af en abonnents bopælsmedlemsstat. For at styrke rettighedshavernes stilling kan de tilbageholde de licenserede rettigheder til en tjenesteudbyder, hvis udbyderen efter anmodning ikke kan påvise, at den gennemfører bopælsverifikation i overensstemmelse med denne forordning.

Anvendelsesdato

Rettighedshavere og tjenesteudbydere vil stadig kunne forhandle og udveksle bedste praksis vedrørende bopælsverifikationsforanstaltninger med Europa-Kommissionen. Det vil formentlig vare mere end seks måneder at afslutte disse drøftelser. Ordføreren vil imidlertid gerne opfordre rettighedshavere, tjenesteudbydere og Kommissionen til at udarbejde en liste over effektive bopælskrav hurtigst muligt, så denne forordning kan træde i kraft senest 12 måneder efter datoen for offentliggørelsen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Da det indre marked omfatter et område uden indre grænser og bl.a. bygger på fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer, er det nødvendigt at fastsætte, at forbrugerne kan bruge onlineindholdstjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater. Derfor bør hindringerne for adgang til og brug af sådanne onlineindholdstjenester fjernes.

(1)  Da det indre marked omfatter et område uden indre grænser og bl.a. bygger på fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer, er det nødvendigt at fastsætte, at forbrugerne kan bruge onlineindholdstjenester, der giver lovlig adgang til indhold såsom musik, spil, film eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater. Derfor bør hindringerne for midlertidig adgang til og brug af lovligt erhvervede onlineindholdstjenester fjernes.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den teknologiske udvikling, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester ikke kun i deres hjemland, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat.

(2)  Den teknologiske udvikling, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester ikke kun i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  I forbindelse med mobile onlineindholdstjenester, der ydes i hele EU, er det af allerstørste betydning at sikre, at den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa samt europæiske audiovisuelle værker beskyttes og fremmes.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Det høje beskyttelsesniveau for ophavsret og beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten udgør en tilskyndelse til skabelse af indhold og danner grundlaget for Europas kulturelle mangfoldighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke få adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de har erhvervet ret til at bruge i deres hjemland.

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke få adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de lovligt har erhvervet ret til at bruge i deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. Hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at rettighederne til transmission af indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, såsom audiovisuelle værker, ofte er omfattet af territoriale licenser, og at udbyderne af onlinetjenester kan vælge at kun at betjene bestemte markeder.

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. Hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at rettighederne til transmission af indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, såsom audiovisuelle værker, ikke altid er omfattet af multiterritoriale licenser eller allerede sælges på et eksklusivt grundlag inden for ét område, og at udbyderne af onlinetjenester kan vælge kun at betjene bestemte markeder. Denne praksis spiller en vigtig rolle i finansieringen af europæisk kulturelt indhold og imødekommer behovene på de europæiske markeder. Selv om en sådan praksis ikke bør hindre forbrugernes legitime adgang til og brug af onlineindholdstjenester, når de opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat, er det territoriale licenssystem fortsat afgørende for videreførelsen af en stærk europæisk kulturel mangfoldighed.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Derudover fandt Domstolen i forenede sager C-403/08 og C-429/08, Football Association Premier League and Others, EU:C:2011:631, at visse begrænsninger i leveringen af tjenester ikke kan begrundes i formålet om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

(11)  Derudover fandt Domstolen i forenede sager C-403/08 og C-429/08, Football Association Premier League and Others, EU:C:2011:631, at en begrænsning i leveringen af tjenester bestående af et forbud mod brug af udenlandske dekoderanordninger i forbindelse med en kodet satellitudsendelsestjeneste til direkte transmission af sportsbegivenheder ikke kan begrundes i formålet om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Derfor er formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme for at sikre, at udstedelsen af licens til rettigheder ikke længere udgør hindringer for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, og at der kan sikres grænseoverskridende mobilitet.

(12)  Derfor er formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme for at sikre en fælles tilgang til levering af onlineindholdstjenester ved at fastsætte en juridisk fiktion, der kan fortolkes strengt, for at tillade grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i tilfælde, hvor forbrugere lovligt har erhvervet indhold og midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, og, med hensyn til den audiovisuelle sektor, at gøre dette uden at undergrave eller afskaffe territorialprincippet, da dette ville føre til et uforholdsmæssigt stort tab på bekostning af rettighedshaverne og til en betydelig fordrejning af markedet for audiovisuelt indhold. Denne forordning har ikke til formål at ændre og bør ikke berøre det eksisterende system med territoriale licenser, som er afgørende for finansieringen, produktionen og distributionen af europæiske audiovisuelle værker.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Mobilitet bør under alle omstændigheder adskilles fra begrebet grænseoverskridende adgang, som ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. En forbedring af lovligt tilgængelige og lovligt erhvervede indholdstjenesters mobilitet kunne være et vigtigt skridt i retning af at gøre en ende på uberettiget geografisk blokering.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)   Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, download eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold eller en simpel accept af HTML-cookies bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning.

(13)  Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, download eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold, en simpel accept af HTML-cookies, et simpelt loginsystem som f.eks. et system, der primært er konstrueret til at anbefale programmer eller skabe personrettet reklame, betaling af et universelt obligatorisk gebyr, f.eks. en radio- og fjernsynslicensafgift, eller udveksling eller overførsel af data bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, uden at være begrænset til et bestemt sted, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile tjenester i deres hjemland, skal gøre det på tværs af grænserne.

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i den bopælsmedlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, uden at være begrænset til et bestemt sted i den pågældende medlemsstat, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile tjenester i i abonnentens bopælsmedlemsstat, skal gøre det på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, er også omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, i det omfang udbyderne verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, og hvis udbydere ikke verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat, bør ligge uden for anvendelsesområdet for denne forordning, da deres medtagelse ville indebære en større ændring af den måde, hvorpå disse tjenester leveres, og medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger. Verifikationen af abonnentens bopælsmedlemsstat bør baseres på oplysninger såsom betaling af licens for andre tjenester, der leveres i bopælsmedlemsstaten, eksistensen af en aftale om internet- eller telefonforbindelse, IP-adresse eller andre identifikationsmidler, hvis de giver udbyderen rimelige indikatorer for abonnenternes bopælsmedlemsstat.

(17)  Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, er også omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, i det omfang udbyderne allerede har indført et verifikationssystem, der verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat med samme grad af sikkerhed som tjenesteydelser, der leveres mod betaling. Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, og hvis udbydere ikke har indført et verifikationssystem, kan frit vælge at give deres abonnenter tilladelse til at få adgang til eller bruge deres tjeneste i overensstemmelse med nærværende forordning. Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, og hvis udbydere ikke har indført et verifikationssystem for at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat med samme grad af sikkerhed som tjenesteydelser, der leveres mod betaling, bør ligge uden for anvendelsesområdet for denne forordning, da deres obligatoriske medtagelse ville indebære en større ændring af den måde, hvorpå disse tjenester leveres, og medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger. Da onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, ikke desto mindre er vigtige aktørermarkedet, bør det fortsat være muligt for dem at tilbyde grænseoverskridende mobilitet til deres abonnenter, når de råder over midler, der gør det muligt at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat med samme grad af sikkerhed som tjenester, der leveres mod betaling. Hvis udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, ønsker at benytte sig af denne mulighed, bør de være forpligtet til at overholde bestemmelserne i denne forordning på samme måde som udbydere af onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen.

(18)  For at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, og ikke udgør en overtrædelse af denne forordning, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  En undtagelse fra forpligtelsen til at tilbyde grænseoverskridende mobilitet på visse ikke-bærbare anordninger kan tillades under meget begrænsede omstændigheder, hvor sikring af adgang for en abonnent ville tvinge onlinetjenesteudbyderen til at indgå en særskilt aftale med en tredjepart, der er udstyrsproducent eller platformsudbyder, da det kan være teknisk umuligt eller udfordrende fra et juridisk synspunkt.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at erhverve rettigheder i en anden medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, at de tjenesteleverandører, der på lovlig vis leverer mobile onlineindholdstjenester i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste skal anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat.

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at krænke den territoriale eneret, er det nødvendigt at fastsætte, at de tjenesteleverandører, der på lovlig vis leverer mobile onlineindholdstjenester i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste skal anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat. Denne juridiske fiktion bør ikke forhindre udbyderen i at tilbyde en abonnent, der opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat, onlineindhold, som udbyderen leverer på lovlig vis i denne medlemsstat.

Denne fiktion bør desuden ikke fortolkes således, at den afholder en tjenesteleverandør fra at tilbyde sine tjenester til en abonnent, som opholder sig permanent i en anden medlemsstat, forudsat at de nødvendige licenser er erhvervet i overensstemmelse med direktiv 2001/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU1a, og at de har rettighedshavernes tilladelse til at bruge deres indhold.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Med hensyn til meddelelse af licenser til ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder indebærer dette, at de relevante handlinger i form af reproduktion, kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af værker og andre beskyttede frembringelser samt udtræk eller genanvendelse i forbindelse med databaser, der er beskyttet af sui generis-rettigheder, som opstår, når tjenesten leveres til abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, må anses for at finde sted i abonnenternes bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne bør derfor anses for at udføre sådanne handlinger på grundlag af de respektive tilladelser fra de pågældende rettighedshavere for disse abonnenters bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne kan udføre handlinger i form af kommunikation til offentligheden og reproduktion i abonnentens medlemsstat på grundlag af en tilladelse fra de pågældende rettighedshavere, bør en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, kunne få adgang til og bruge tjenesten og om nødvendigt udføre de relevante reproduktionshandlinger såsom download, som han ville være berettiget til i sin egen bopælsmedlemsstat. En tjenesteudbyders levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, og en sådan abonnents brug af tjenesten i overensstemmelse med denne forordning, bør ikke betragtes som en overtrædelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indholdet i tjenesten.

(21)  Med hensyn til meddelelse af licenser til ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder indebærer dette, at de relevante handlinger i form af reproduktion, kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af værker og andre beskyttede frembringelser samt udtræk eller genanvendelse i forbindelse med databaser, der er beskyttet af sui generis-rettigheder, som opstår, når tjenesten leveres til abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, må anses for at finde sted i abonnenternes bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne bør derfor anses for at udføre sådanne handlinger på grundlag af de respektive tilladelser fra de pågældende rettighedshavere for disse abonnenters bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne kan udføre handlinger i form af kommunikation til offentligheden og reproduktion i abonnentens medlemsstat på grundlag af en tilladelse fra de pågældende rettighedshavere, bør en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, kunne få adgang til og bruge tjenesten og om nødvendigt udføre de relevante reproduktionshandlinger såsom download, som han ville være berettiget til i sin egen bopælsmedlemsstat. Forudsat at abonnentens bopælsmedlemsstat er blevet verificeret på effektiv vis i overensstemmelse med denne forordning, bør en tjenesteudbyders levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, og en sådan abonnents brug af tjenesten i overensstemmelse med denne forordning, ikke betragtes som en overtrædelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indholdet i tjenesten.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

21a)  For at sikre kulturel og sproglig mangfoldighed, produktion, markedsføring og distribution af kreativt indhold over hele Unionen, navnlig med hensyn til den audiovisuelle sektor og forfatteres og andre ophavsmænds rettigheder, der er beskyttet af ophavsretten, bør denne forordning være begrænset til grænseoverskridende mobilitet for lovligt erhvervet indhold og bør under ingen omstændigheder udvides til at omfatte grænseoverskridende adgang til onlineindholdstjenester i medlemsstater, hvor udbyderen af onlineindholdstjenesten ikke har ophavsmændenes og rettighedshavernes tilladelse til at gøre brug af dette indhold.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Udbydere og indehavere af rettigheder, der er relevante for leveringen af onlineindholdstjenester, bør ikke have mulighed for at omgå anvendelsen af denne forordning, ved at et tredjelands lovgivning vælges som gældende lov for aftaler mellem dem eller for kontrakter mellem udbydere og abonnenter.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Hvis en abonnent undlader at levere de nødvendige oplysninger, og udbyderen følgelig er ude af stand til at verificere bopælsmedlemsstaten, som krævet i henhold til denne forordning, bør udbyderen ikke levere grænseoverskridende mobilitet af onlineindholdstjenester til en sådan abonnent i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Forordningen sætter rettighedshaverne i stand til at kræve, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at de krævede midler er rimelige og ikke kan gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål. Eksempler på de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger kan omfatte stikprøvekontrol af IP-adresser i stedet for konstant overvågning af opholdsstedet, gennemsigtige oplysninger til enkeltpersoner om de metoder, der anvendes til verifikationen, og formålet hermed samt passende sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med verifikationen ikke er det sted, hvor abonnenten befinder sig, men snarere i hvilken stat abonnenten har adgang til tjenesten, bør der ikke indsamles og behandles nøjagtige lokaliseringsdata i dette øjemed. Når autentifikation af en abonnent er tilstrækkelig til levere den pågældende tjeneste, bør det ikke være nødvendigt at identificere abonnenten.

(23)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Forordningen forpligter tjenesteudbyderen til at gøre brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning. Den liste over verifikationsmidler, der opstilles i denne forordning, skal give retssikkerhed omkring de verifikationsmidler, der kan anvendes af tjenesteudbyderne, idet den indeholder tilstrækkelige og fleksible midler, hvormed tjenesteudbyderne kan autentificere og verificere deres abonnenters adgang og bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23 a)  Rettighedshaverne kan tilbageholde rettigheder, som de har overdraget til en tjenesteudbyder i form af en licens, hvis udbyderen ikke kan påvise, at han overholder forpligtelsen til effektivt at verificere abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at de krævede midler til autentifikation og verifikation er effektive og afpasset efter det pågældende onlineindhold og samtidigt er rimelige og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet hermed. I hvert enkelt tilfælde bør der tages hensyn til eksistensen af en særlig verifikationsmetode i den givne medlemsstat og den givne type onlineindholdstjeneste. Af hensyn til retssikkerheden bør tjenesteudbyderne benytte en kombination af mindst to af de i denne forordning opstillede verifikationsmidler efter aftale mellem rettighedshaverne og tjenesteudbyderne. Eksempler på de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger kan omfatte stikprøvekontrol af IP-adresser i stedet for konstant overvågning af opholdsstedet, tilvejebringelse af gennemsigtige oplysninger til enkeltpersoner om de metoder, der anvendes til verifikationen, og formålet hermed samt passende sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med verifikationen ikke er det præcise sted eller land, men snarere om abonnenten har adgang til tjenesten i sin bopælsmedlemsstat, bør der til dette formål ikke indsamles og behandles nøjagtige stedsoplysninger, som rækker ud over en indledende verifikation af bopælen. Når autentifikation af en abonnent er tilstrækkelig til at levere den pågældende tjeneste, bør det ikke være nødvendigt at identificere abonnenten.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  For at muliggøre grænseoverskridende mobililtet for onlineindholdstjenester bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af listen over midler til verifikation af abonnenters bopælsmedlemsstat, der udarbejdes og og fastlægges i samråd med sektoren, herunder små rettighedshavere. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfrihed og retten til at drive virksomhed. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF27 og direktiv 2002/58/EF28. Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål.

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, retten til ejendom, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, ytringsfrihed og retten til at drive virksomhed. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF27 og direktiv 2002/58/EF28. Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål.

__________________

__________________

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31-50.

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

28Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF og direktiv 2009/136/EF (derefter benævnt "e-datadirektivet").

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Forordningen bør respektere de forpligtelser, som Unionen er underlagt under internationale aftaler til beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, herunder Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker, Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsrets (WIPO's) traktat om ophavsret og WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Da forordningen således vil finde anvendelse på visse aftaler og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, er det også hensigtsmæssigt at fastsætte en rimelig periode mellem datoen for forordningens ikrafttrædelse og datoen for dens anvendelse, for at rettighedshaverne og tjenesteudbyderne kan få mulighed for at tilpasse sig til den nye situation, og tjenesteyderne kan få mulighed for at ændre vilkårene for brugen af deres tjenester. For at nå målet om at sikre grænseoverskridende onlineindholdstjenester i EU er det hensigtsmæssigt at vedtage en forordning, der gælder umiddelbart i medlemsstaterne.

(27)  Da forordningen således vil finde anvendelse på visse aftaler og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, er det også hensigtsmæssigt at fastsætte en rimelig periode mellem datoen for forordningens ikrafttrædelse og datoen for dens anvendelse, for at rettighedshaverne og tjenesteudbyderne kan få mulighed for at tilpasse sig til den nye situation, og tjenesteyderne kan få mulighed for at ændre vilkårene for brugen af deres tjenester. Foretages der ændringer i betingelserne for anvendelsen af onlineindholdstjenester, der er udbudt i pakker, som kombinerer en elektronisk kommunikationstjeneste og en onlineindholdstjeneste, alene med det formål at overholde kravene i denne forordning, bør det ikke under national lovgivning til gennemførelse af regelsættet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester kunne medføre, at abonnenter får ret til at opsige aftaler om levering af sådanne elektroniske kommunikationstjenester.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af reglerne om grænseoverskridende mobilitet i medlemsstaterne, og at de træder i kraft samtidig for alle onlineindholdstjenester. Kun en forordning sikrer den grad af retlig sikkerhed, der er nødvendig for, at forbrugerne kan udnytte fordelen ved grænseoverskridende mobilitet i EU fuldt ud. Målet for denne forordning, nemlig at tilpasse den retlige ramme, sådan at der kan leveres grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan.

(28)  Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af reglerne om grænseoverskridende mobilitet i medlemsstaterne, og at de træder i kraft samtidig for alle onlineindholdstjenester. Kun en forordning sikrer den grad af retlig sikkerhed, der er nødvendig for, at forbrugerne kan udnytte fordelen ved grænseoverskridende mobilitet i EU fuldt ud. Målet for denne forordning, nemlig at tilpasse den retlige ramme, sådan at der kan leveres grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan. Valget af denne type retsakt afspejler de særlige målsætninger med de grænseoverskridende mobilitetsregler og de særlige forhold, der ligger til grund for dem, og det bør under ingen omstændigheder betragtes som præcedensdannende for eventuelle efterfølgende retsakter på det ophavsretlige område.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning indføres en fælles strategi for at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester i EU kan få adgang til og bruge disse tjenester, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat.

Med denne forordning indføres en fælles strategi for at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester, der er lovligt erhvervet i deres bopælsmedlemsstat, kan få adgang til og bruge disse tjenester, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, samtidig med at der sikres respekt for al relevant ophavsret og beslægtede rettigheder til indhold, der er adgang til, og som bruges, på betingelse af at udbyderen af onlinetjenesteindhold har kontrolleret abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med artikel 3b (ny).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "bopælsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige opholdssted

c) bopælsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige opholdssted forstået som et sted, som abonnenten har etableret et naturligt tilhørsforhold til i den hensigt at give det varig karakter, et sted, som en person regelmæssigt vender tilbage til, og som den pågældende har en varig forbindelse til, som fastslået ved hjælp af verifikationsmidler i overensstemmelse med denne forordning;

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "midlertidigt ophold": at en abonnent befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat

d)  "midlertidigt ophold": at en abonnent midlertidigt befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, forudsat at abonnenten ikke flytter sit naturlige tilhørsforhold dertil

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en tjeneste som omhandlet i artikel 56 og 57 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som en tjenesteudbyder lovligt stiller til rådighed mobilt i bopælsmedlemsstaten, og som er en audiovisuel medietjeneste efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste funktion er at give adgang til værker, andre frembringelser eller transmissioner fra radio- og tv-foretagender enten lineært eller on-demand,

e)  en tjeneste som omhandlet i artikel 56 og 57 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som en tjenesteudbyder lovligt stiller til rådighed mobilt i bopælsmedlemsstaten, og som er en audiovisuel medietjeneste efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste funktion er at give lovlig adgang til værker og andre frembringelser eller transmissioner fra radio- og tv-foretagender enten lineært eller on-demand,

(1)  mod betaling eller

 

(2)  gratis, forudsat at abonnentens bopælsmedlemsstat verificeres af udbyderen

 

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Forpligtelsen i stk. 1 omfatter ikke grænseoverskridende adgang til onlineindhold, som tjenesteudbyderen ikke har fået tilladelse af rettighedshaveren til at bruge.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste underretter abonnenten om kvaliteten af leveringen af onlinetjenesten, der leveres i overensstemmelse med stk. 1.

3)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste underretter så vidt muligt på grundlag af data, som udbyderen har adgang til, på forhånd abonnenten om kvaliteten af leveringen af onlinetjenesten, der leveres i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Tilvalg

 

Udbydere af gratis onlineindholdstjenester, som ikke allerede har indført et verifikationssystem, der kan verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat med samme grad af sikkerhed som tjenester, der udbydes mod betaling, kan vælge at give deres abonnenter, der midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, mulighed for at få adgang til og for at bruge onlineindholdstjenesten, forudsat at:

 

a)  udbyderen verificerer sine abonnenters bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med denne forordning,

 

b)  udbyderen informerer de relevante indehavere af ophavsrettigheder og af andre rettigheder i tilknytning til indholdet i en onlineindholdstjeneste samt sine abonnenter inden for en rimelig frist, inden der gives mulighed for denne adgang og brug, og

 

c)  udbyderen anvender bestemmelserne i denne forordning, så snart der gives abonnenterne mulighed for grænseoverskridende mobilitet.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

Forpligtelse til at verificere bopælsmedlemsstaten

 

1.  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste, som sikrer, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, kan få adgang til og bruge onlineindholdstjenesten, skal effektivt verificere abonnentens bopælsmedlemsstat.

 

2.  Til efterkommelse af forpligtelsen i stk. 1 benytter udbyderen sig af en kombination af mindst to af følgende verifikationsmidler:

 

a)  et identitetskort eller et andet gyldigt dokument, der bekræfter abonnentens bopælsmedlemsstat, herunder elektroniske identifikationsmidler

 

b)  abonnentens faktureringsadresse eller postadresse

 

c)  abonnentens betalingsoplysninger som f.eks. bankkonto eller lokale kredit- eller debetkort

 

d)  det sted, hvor der er installeret en modtagerboks eller lignende anordning, som anvendes til levering af tjenester til abonnenten

 

e)  om abonnenten er part i en aftale om internet- eller telefonforbindelse eller lignende i medlemsstaten

 

f)  abonnentens betaling af licensgebyr for andre tjenester i den pågældende medlemsstat, f.eks. offentlige radio-tv-spredningstjenester

 

g)  stikprøvekontrol af internetprotokoladressen (IP-adressen) for at identificere den medlemsstat, hvor abonnenten har adgang til og bruger onlineindholdstjenester eller identifikation af denne medlemsstat med andre geolokaliseringsmetoder

 

h)  optagelse på lokale valglister, hvis de er offentligt tilgængelige

 

i)  betaling af lokale skatter eller kopskatter, hvis de er offentligt tilgængelige.

 

3.  Verifikationsmidlerne skal tage hensyn til tjenestens art, være rimelige og ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå formålet, som er at verificere abonnentens bopælsmedlemsstat.

 

4.   Udbyderen og indehaverne af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehaverne af andre rettigheder til indholdet af en onlineindholdstjeneste kan nå til enighed om en kombination og et antal af de i stk. 2 omhandlede midler til at verificere bopælsmedlemsstaten.

 

5.  Behandlingen af personoplysninger i tilknytning til verifikationen gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/6791a og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF1b.

 

6.  Udbyderen har ret til at anmode abonnenten om at give de oplysninger, der er nødvendige med henblik på verifikation af bopælsmedlemsstaten. Hvis abonnenten undlader at give disse oplysninger, og udbyderen følgelig er ude af stand til på effektiv vis at verificere bopælsmedlemsstaten, som krævet i henhold til denne forordning, skal udbyderen ikke på grundlag af denne forordning sikre, at denne abonnent har adgang til eller kan bruge onlineindholdstjenester, når han eller hun opholder sig midlertidigt i en medlemsstat.

 

7.  For at sikre, at listen over verifikationsmidler følger den relevante teknologiske udvikling, gives Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a for at ændre denne liste og tilføje innovative verifikationsmidler, jf. stk. 3, forudsat at listen over verifikationsmidler i stk. 2 viser sig at være forældet før udløbet af denne forordnings treårige evalueringsperiode.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Leveringen af en onlineindholdstjeneste til abonnenten samt dennes adgang til og brug af denne tjeneste, jf. artikel 3, stk. 1, anses for udelukkende at finde sted i bopælsmedlemsstaten, jf. bl.a. direktiv 96/9/EF, direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24 og direktiv 2010/13/EU.

Leveringen af en onlineindholdstjeneste til abonnenten samt dennes adgang til og brug af denne tjeneste, jf. artikel 3, stk. 1, anses for udelukkende at finde sted i bopælsmedlemsstaten, jf. bl.a. direktiv 96/9/EF, direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF og direktiv 2009/24.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Eventuelle kontraktlige bestemmelser, herunder bestemmelser, der er indgået mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, indehavere af eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indhold i onlineindholdstjenester, og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter, og som er i strid med artikel 3, stk. 1, og artikel 4, kan ikke håndhæves.

1)  Eventuelle kontraktlige bestemmelser, herunder bestemmelser, der er indgået mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, indehavere af eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af og adgangen til indhold i onlineindholdstjenester, og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter, og som er i strid med denne forordning, kan ikke håndhæves. Kontraktlige ændringer som følge af anvendelsen af denne forordning giver ikke ret til at træde tilbage fra en kontrakt eller aftale, uanset om den er indgået mellem abonnenten og udbyderen eller mellem udbyderen og rettighedshaveren. Ændringer, tilpasninger eller andre kontraktlige ændringer som følge af anvendelsen af denne forordning udgør ikke en gyldig grund til at tilpasse afgifter, gebyrer eller priser eller andre finansielle forbindelser mellem abonnenten, udbyderen eller rettighedshaveren.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Uanset stk. 1 kan indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehavere af andre rettigheder til indholdet af onlineindholdstjenester kræve, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler for at verificere, at onlineindholdstjenesten leveres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, forudsat at de krævede midler er rimelige og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål.

2)  Udbydere af onlineindholdstjenester skal gøre brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning og med artikel 3b (ny). Hvis det er rimeligt og strengt nødvendigt, kan rettighedshaverne kræve, at yderligere foranstaltninger gennemføres, forudsat at de krævede foranstaltninger er rimelige og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål, eller kræver ændring af kontrakter, der er indgået mellem rettighedshavere og tjenesteudbydere. Indehaverne af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehaverne af andre rettigheder til indhold af onlineindholdstjenester kan tage tjenesteudbyderens licens tilbage for at anvende det indhold, som de har rettigheder til, hvis udbyderen undlader at handle i overensstemmelse med artikel 3b (ny).

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehavere af andre rettigheder i forbindelse med en onlineindholdstjeneste kan give tjenesteydere, der er indehavere af multiterritoriale licenser, jf. afsnit III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU1a, tilladelse til at få adgang til og bruge deres indhold i henhold til denne forordning uden verifikation af bopælsmedlemsstaten.

 

_______________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7 a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastsatte betingelser.

 

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3b (ny), tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den …*. [Datoen for basisretsaktens ikrafttræden eller en anden dato fastsat af lovgiver].

 

3.   Den i artikel 3b (ny) omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerende retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3b (ny) træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Evaluering

 

Tre år efter ikrafttrædelsen af denne forordning vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og fremsender en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde en evaluering af anvendelsen af grænseoverskridende mobile tjenester og verifikationen af bopælsmedlemsstaten og skal om nødvendigt vurdere behovet for en revision. Rapporten ledsages af forslag til forbedring af gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra [dato: seks måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

Den anvendes fra [dato: 12 måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

Referencer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.5.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

21.1.2016

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

28.4.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Sabine Verheyen

16.2.2016

Dato for vedtagelse

21.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (26.5.2016)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Ordfører for udtalelse: Carlos Zorrinho

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked er afgørende for at kunne sikre det digitale indre markeds virkeliggørelse og skabe et solidt grundlag for en digital union i Den Europæiske Union.

Som forordning vil den fra datoen for sin ikrafttræden forpligte alle medlemsstaterne til at harmonisere procedurerne inden for deres områder og give brugerne grænseoverskridende adgang i hele Unionen til de indholdstjenester, som de har indgået kontrakt om i deres bopælsmedlemsstat. Den giver også udbyderne mulighed for at levere de tjenester, som de har indgået kontrakt om i én medlemsstat, i hele Unionen.

Foruden at fastlægge de procedurer, der skal følges i forbindelse med tjenesternes mobilitet, fastlægger denne forordning også de grundlæggende definitioner både for denne proces og for udviklingen af den digitale union.

Denne udtalelse har til formål at indføre forbedringer i og præcisere en række punkter i forordningen, som beskrives nedenfor.

Indhold, der er omfattet af denne forordning

Denne forordning omfatter onlineindhold og onlinetjenester såsom musik, spil, film, underholdningsprogrammer og sportsbegivenheder, som abonnenterne ikke blot bør have adgang til i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat. Medtagelsen af underholdningsspil som genstand for denne forordning sigter mod at styrke grundlaget for dens anvendelse.

Sondring mellem betaling for tjenester og betaling af licens

Visse medlemsstater har et afgiftssystem for adgang til onlineindhold, som er af almen interesse. Betaling af afgifter, navnlig fjernsynslicenser, bør ikke betragtes som betaling af en pengesum.

Garanti for, at tjenesteudbyderne er forpligtet af de kontraktvilkår, som er gældende fra datoen for denne forordnings ikrafttræden

For at sikre, at mobilitet som fastsat i denne forordning ikke kan gøres til genstand for ændringer som følge af ensidige kontraktændringer, vil forpligtelsen til at sikre mobilitet være bindende, hvorfor parterne ikke kontraktligt kan udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning, ligesom tjenesteudbyderen heller ikke kan gøre dette ensidigt. De tjenesteudbydere og indehavere af rettigheder, som er relevante for leveringen af onlineindholdstjenester, bør ikke have tilladelse til at omgå anvendelsen af denne forordning ved at vælge et tredjelands lovgivning som gældende lovgivning for kontrakter, der indgås indbyrdes mellem dem eller mellem tjenesteudbydere og abonnenter.

Pligt til at informere om tjenesternes kvalitet

I de tilfælde, hvor den onlinekvalitet, som abonnenten vælger, når vedkommende opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat, ikke giver tjenesteudbyderen mulighed for at sikre samme kvalitet i tjenesterne, er tjenesteudbyderen ikke ansvarlig herfor, men bør informere forbrugeren om den eventuelle forringede kvalitet. Hvis tjenesteudbyderen har forpligtet sig til at sikre et vist kvalitetsniveau, er vedkommende bundet hertil og kan ikke opkræve abonnenten mere for dette.

Definition af abonnent

Det præciseres, at betaling af en pengesum ikke er afgørende for definitionen af en abonnent.

Definition af forbruger

Definitionen af forbruger udvides til også at omfatte juridiske personer, såfremt de ikke handler i kommercielt, industrielt, håndværksmæssigt eller professionelt øjemed.

Definition af bopælsmedlemsstat

Definitionen af bopælsmedlemsstat styrkes, idet bopælsmedlemsstaten anses for at være den stat, hvor abonnenten har sin vanlige bopæl, eller som vedkommende regelmæssigt tager tilbage til efter et ophold i et andet land.

Definition af midlertidigt ophold

Den ikke-permanente karakter forbundet med denne definition styrkes.

Verifikation af abonnentens bopælsmedlemsstat

Det foreslås, at den verifikation af abonnentens bopæl, som udføres af tjenesteudbyderen, i de tilfælde hvor der ikke er nogen betaling involveret, foretages på grundlag af den skattemæssige bopæl eller ved fremvisning af et ID-kort eller et andet gyldigt dokument, som kan bekræfte abonnentens bopæl.

Teknologisk neutralitet

For at sikre teknologisk neutralitet bør forbrugerne frit kunne vælge – blandt det udvalg, der findes på markedet – hvilken type udstyr eller teknologi de vil benytte for at få adgang til onlineindhold.

Anvendelsesdato

Af praktiske hensyn foreslås det, at forordningens anvendelse bliver obligatorisk 12 måneder efter dens offentliggørelse, hvilket ikke er til hinder for, at tjenesteudbyderne kan sikre mobilitet af tjenester og indhold, så snart de er i stand til at gøre dette på de vilkår, der er fastsat i den offentliggjorte forordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-   under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

Begrundelse

Chartret er vores vigtigste retsgrundlag for beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, hvilket også er et grundlæggende spørgsmål for denne forordning, og det skal derfor angives under henvisningerne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Da det indre marked omfatter et område uden indre grænser og bl.a. bygger på fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer, er det nødvendigt at fastsætte, at forbrugerne kan bruge onlineindholdstjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater. Derfor bør hindringerne for adgang til og brug af sådanne onlineindholdstjenester fjernes.

(1)  Da det indre marked omfatter et område uden indre grænser og bl.a. bygger på fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer, er det nødvendigt at fastsætte, at forbrugerne kan bruge onlineindholdstjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film, underholdningsprogrammer eller sportsbegivenheder ikke blot i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i andre EU-medlemsstater. Derfor uhindret adgang til og brug af sådanne onlineindholdstjenester på tværs af grænserne fjernes snarest muligt, eftersom det er afgørende for et velfungerende digitalt indre marked, at forbrugerne har problemfri adgang til audiovisuelle onlineindholdstjenester i hele Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den teknologiske udvikling, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester ikke kun i deres hjemland, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat.

(2)  Den teknologiske udvikling, der fører til udbredelse af bærbart udstyr såsom tablets og smartphones, letter i stigende grad brugen af onlineindholdstjenester ved at give adgang til dem, uanset hvor forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang til indhold og innovative onlinetjenester ikke kun i deres bopælsmedlemsstat, men også når de midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke få adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de har erhvervet ret til at bruge i deres hjemland.

(3)  Forbrugerne indgår i stigende grad aftaler med tjenesteudbydere om levering af onlineindholdstjenester mod betaling eller gratis. Forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden EU-medlemsstat, kan dog ofte ikke få adgang til eller bruge de onlineindholdstjenester, som de har erhvervet ret til at bruge i deres bopælsmedlemsstat, hvilket er i strid med ideen om det indre marked og en gnidningsløs, effektiv udvikling af EU's digitale økonomi.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. Hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at rettighederne til transmission af indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, såsom audiovisuelle værker, ofte er omfattet af territoriale licenser, og at udbyderne af onlinetjenester kan vælge at kun at betjene bestemte markeder.

(4)  Der er en række hindringer for leveringen af disse tjenester til forbrugere, som midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Visse onlinetjenester omfatter indhold såsom musik, spil, underholdningsprogrammer eller film, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder i henhold til EU-retten. Hindringerne for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at rettighederne til transmission af indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder, såsom audiovisuelle værker, ofte er omfattet af territoriale licenser, og at udbyderne af onlinetjenester kan vælge at kun at betjene bestemte markeder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Leveringen af onlineindholdstjenester til forbrugere, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, bør ikke hæmmes af manglende infrastruktur, som kan skabe kunstige hindringer, navnlig for små og isolerede samfund.

 

I den forbindelse er det afgørende, at medlemsstaterne har forpligtet sig til senest i 2020 at nå målene om en downloadhastighed på mindst 30 Mb/s for at opfylde betingelserne for gode forbindelser for alle.

 

For at nå dette mål og eftersom den hastigt voksende trådløse bredbåndstrafik nødvendiggør en større trådløs netkapacitet, vil dette være af afgørende betydning for at kunne opnå en stærkere fælleseuropæisk tilgang til frekvensforvaltning i hele EU.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Derfor er formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme for at sikre, at udstedelsen af licens til rettigheder ikke længere udgør hindringer for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, og at der kan sikres grænseoverskridende mobilitet.

(12)  Derfor er et af formålene med strategien for det digitale marked og formålet med denne forordning at tilpasse den retlige ramme for at sikre, at udstedelsen af licens til rettigheder ikke længere udgør hindringer for grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, og at der kan sikres grænseoverskridende mobilitet uden yderligere omkostninger.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, download eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold eller en simpel accept af HTML-cookies bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning.

(13)  Denne forordning bør derfor gælde for onlineindholdstjenester, som en tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de relevante rettigheder fra rettighedshaverne på et bestemt geografisk område, yder til sine abonnenter i henhold til en aftale uanset på hvilken måde, herunder ved hjælp af streaming, applikationer, download eller enhver anden teknik, der gør det muligt at bruge dette indhold. En registrering med henblik på at modtage meddelelser om indhold eller en simpel accept af HTML-cookies bør ikke betragtes som en aftale om levering af onlineindholdstjenester efter denne forordning. De onlineindholdstjenester, som leveres på grundlag af paneuropæiske licenser i henhold til direktiv 2014/26/EU, bør ligeledes udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, uden at være begrænset til et bestemt sted, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile tjenester i deres hjemland, skal gøre det på tværs af grænserne.

(15)  Denne forordning bør kun finde anvendelse på onlineindholdstjenester, som abonnenterne reelt har adgang til og bruger i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, uden at være begrænset til et bestemt sted, da det ikke er hensigtsmæssigt at kræve, at tjenesteudbydere, der ikke er i stand til at tilbyde mobile tjenester i abonnentens bopælsmedlemsstat, skal gøre det på tværs af grænserne. For at denne forordning kan få en betydningsfuld og praktisk indvirkning på slutbrugernes hverdag, er det vigtigt, at rettighedshavere i stigende grad tilskyndes til at give tjenesteudbydere mulighed for at tilbyde mobile tjenester på nationalt plan.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Denne forordning bør finde anvendelse på onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling. Udbydere af sådanne tjenester er i stand til at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til at bruge en onlineindholdstjeneste bør anses for at være erhvervet mod betaling, uanset om denne betaling finder sted direkte til udbyderen af onlineindholdstjenesten eller til en anden part såsom en udbyder, der tilbyder en pakke, som kombinerer teletjenester og en onlineindholdstjeneste, der drives af en anden udbyder.

(16)  Denne forordning bør finde anvendelse på onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling. Udbydere af sådanne tjenester er i stand til at verificere deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til at bruge en onlineindholdstjeneste bør anses for at være erhvervet mod betaling, uanset om denne betaling finder sted direkte til udbyderen af onlineindholdstjenesten eller til en anden part såsom en udbyder, der tilbyder en pakke, som kombinerer teletjenester og en onlineindholdstjeneste, der drives af en anden udbyder. Betaling af gebyrer, navnlig tv- og radiolicens, bør ikke anses for at være betaling for så angår vidt denne forordning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, er også omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, i det omfang udbyderne verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat. Onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis, og hvis udbydere ikke verificerer deres abonnenters bopælsmedlemsstat, bør ligge uden for anvendelsesområdet for denne forordning, da deres medtagelse ville indebære en større ændring af den måde, hvorpå disse tjenester leveres, og medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger. Verifikationen af abonnentens bopælsmedlemsstat bør baseres på oplysninger såsom betaling af licens for andre tjenester, der leveres i bopælsmedlemsstaten, eksistensen af en aftale om internet- eller telefonforbindelse, IP-adresse eller andre identifikationsmidler, hvis de giver udbyderen rimelige indikatorer for abonnenternes bopælsmedlemsstat.

(17)  Udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles til rådighed gratis eller mod et obligatorisk gebyr, f.eks. radio- og tv-licens, vil have mulighed for at være omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, hvis de beslutter sig herfor, og forudsat at de – ligesom udbydere af onlineindholdstjenester, der leveres mod betaling – opfylder kravene om verifikation af bopælsmedlemsstaten som fastsat i denne forordning. Hvis de beslutter sig herfor, bør de informere abonnenter og indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder om deres beslutning om at benytte sig af denne ret.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen.

(18)  For at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester er det nødvendigt at kræve, at onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres abonnenter kan bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig, ved at give dem adgang til det samme indhold på den samme kategori af og det samme antal udstyrsenheder og for det samme antal brugere og den samme kategori af brugsegenskaber som dem, der tilbydes i bopælsmedlemsstaten, uden at dette berører muligheden for at få adgang til den lokale version af det indhold, der er tilgængeligt i den medlemsstat, hvor abonnenten midlertidigt opholder sig. Denne forpligtelse er bindende, og derfor kan parterne ikke kontraktligt udelukke den, fravige den eller ændre dens virkning, ligesom tjenesteudbyderen heller ikke kan gøre dette ensidigt. Eventuelle handlinger fra tjenesteudbyderens eller en rettighedsindehavers side, der forhindrer abonnenten i at få adgang til eller bruge tjenesten, når han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten, f.eks. begrænsninger i tjenestens brugsegenskaber eller kvaliteten af leveringen, ville svare til en omgåelse af forpligtelsen til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester og derfor være i strid med forordningen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Et krav om, at levering af onlineindholdstjenester til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater end deres bopælsmedlemsstat, skal være af samme kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne medføre høje omkostninger for tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende for abonnenterne. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at kræve i forordningen, at udbyderen af en onlineindholdstjeneste skal træffe foranstaltninger til at sikre en kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, som er bedre end den kvalitet, der er tilgængelig via den lokale onlineadgang, som abonnenten har valgt, mens han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. I sådanne tilfælde er udbyderen ikke ansvarlig, hvis den kvalitet, hvori tjenesten leveres, er ringere. Hvis udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at garantere en vis kvalitet i leveringen til abonnenterne, når de midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater, er udbyderen bundet af en sådan aftale.

(19)  Et krav om, at levering af onlineindholdstjenester til abonnenter, der midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater end deres bopælsmedlemsstat, skal være af samme kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne medføre høje omkostninger for tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende for abonnenterne. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at kræve i forordningen, at udbyderen af en onlineindholdstjeneste skal træffe foranstaltninger til at sikre en kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, som er bedre end den kvalitet, der er tilgængelig via den lokale onlineadgang, som abonnenten har valgt, mens han midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. I sådanne tilfælde er udbyderen ikke ansvarlig, hvis den kvalitet, hvori tjenesten leveres, er ringere, forudsat at kvalitetsforringelsen klart kan tilskrives objektive forhold såsom den lokale netinfrastrukturs utilstrækkelige ydeevne. Hvis udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at garantere en vis kvalitet i leveringen til abonnenterne, når de midlertidigt opholder sig i andre medlemsstater, er udbyderen bundet af en sådan aftale uden dog at kunne forlange højere betaling herfor eller pålægge abonnenten nogen yderligere administrative byrder. Den ansvarlige markedsovervågningsmyndighed bør regelmæssigt overvåge relevansen af de begrundelser, som udbydere giver for en lavere kvalitet i leveringen.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at erhverve rettigheder i en anden medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, at de tjenesteleverandører, der på lovlig vis leverer mobile onlineindholdstjenester i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste skal anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat.

(20)  For at sikre, at udbyderne af onlineindholdstjenester overholder forpligtelsen til at levere grænseoverskridende mobile tjenester uden at erhverve rettigheder i en anden medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, at de tjenesteleverandører, der på lovlig vis leverer mobile onlineindholdstjenester i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid har ret til at levere sådanne tjenester til disse abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Dette bør opnås ved at fastsætte, at levering af, adgang til og brug af en sådan onlineindholdstjeneste skal anses for at finde sted i abonnentens bopælsmedlemsstat. Denne forordning forhindrer ikke udbyderen i at tilbyde en abonnent, der opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat, en onlineindholdstjeneste, som udbyderen leverer på lovlig vis i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Med hensyn til meddelelse af licenser til ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder indebærer dette, at de relevante handlinger i form af reproduktion, kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af værker og andre beskyttede frembringelser samt udtræk eller genanvendelse i forbindelse med databaser, der er beskyttet af sui generis-rettigheder, som opstår, når tjenesten leveres til abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, må anses for at finde sted i abonnenternes bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne bør derfor anses for at udføre sådanne handlinger på grundlag af de respektive tilladelser fra de pågældende rettighedshavere for disse abonnenters bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne kan udføre handlinger i form af kommunikation til offentligheden og reproduktion i abonnentens medlemsstat på grundlag af en tilladelse fra de pågældende rettighedshavere, bør en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, kunne få adgang til og bruge tjenesten og om nødvendigt udføre de relevante reproduktionshandlinger såsom download, som han ville være berettiget til i sin egen bopælsmedlemsstat. En tjenesteudbyders levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, og en sådan abonnents brug af tjenesten i overensstemmelse med denne forordning, bør ikke betragtes som en overtrædelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indholdet i tjenesten.

(21)  Med hensyn til meddelelse af licenser til ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder indebærer dette, at de relevante handlinger i form af reproduktion, kommunikation til offentligheden og tilrådighedsstillelse af værker og andre beskyttede frembringelser samt udtræk eller genanvendelse i forbindelse med databaser, der er beskyttet af sui generis-rettigheder, som opstår, når tjenesten leveres til abonnenter, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, må anses for at finde sted i abonnenternes bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne bør derfor anses for at udføre sådanne handlinger på grundlag af de respektive tilladelser fra de pågældende rettighedshavere for disse abonnenters bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne kan udføre handlinger i form af kommunikation til offentligheden og reproduktion i abonnentens medlemsstat på grundlag af en tilladelse fra de pågældende rettighedshavere, bør en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, kunne få adgang til og bruge tjenesten og om nødvendigt udføre de relevante reproduktionshandlinger såsom download, som han ville være berettiget til i sin egen bopælsmedlemsstat. En tjenesteudbyders levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, og en sådan abonnents brug af tjenesten i overensstemmelse med denne forordning, bør ikke betragtes som en overtrædelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indholdet i tjenesten. Den ret til grænseoverskridende adgang til digitalt onlineindhold, som erhverves i bopælsmedlemsstaten, gælder udelukkende til personligt brug.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Tjenesteudbyderne bør ikke være ansvarlige for overtrædelse af eventuelle kontraktlige bestemmelser, som er i strid med forpligtelsen til at sætte deres abonnenter i stand til at bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, der har til formål at forbyde eller begrænse grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, ikke kunne håndhæves.

(22)  Tjenesteudbyderne bør ikke være ansvarlige for overtrædelse af eventuelle kontraktlige bestemmelser, som er i strid med forpligtelsen til at sætte deres abonnenter i stand til at bruge tjenesten i den medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, der har til formål at forbyde eller begrænse grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, ikke kunne håndhæves. Tjenesteudbyderne og indehaverne af de relevante rettigheder til at kunne nyde godt af onlineindholdstjenester, bør ikke kunne omgå anvendelsen af denne forordning ved at vælge et tredjelands lovgivning som den lovgivning, der finder anvendelse på kontrakter, der er indgået mellem dem indbyrdes eller mellem tjenesteudbydere og abonnenter.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for at nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Forordningen sætter rettighedshaverne i stand til at kræve, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at de krævede midler er rimelige og ikke kan gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål. Eksempler på de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger kan omfatte stikprøvekontrol af IP-adresser i stedet for konstant overvågning af opholdsstedet, gennemsigtige oplysninger til enkeltpersoner om de metoder, der anvendes til verifikationen, og formålet hermed samt passende sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med verifikationen ikke er det sted, hvor abonnenten befinder sig, men snarere i hvilken stat abonnenten har adgang til tjenesten, bør der ikke indsamles og behandles nøjagtige lokaliseringsdata i dette øjemed. Når autentifikation af en abonnent er tilstrækkelig til levere den pågældende tjeneste, bør det ikke være nødvendigt at identificere abonnenten.

(23)  Tjenesteudbyderne bør så vidt muligt sikre, at deres abonnenter informeres korrekt om betingelserne for, hvordan og i hvilket omfang de kan nyde godt af onlineindholdstjenester i andre medlemsstater end abonnenternes bopælsmedlemsstat. Forordningen kræver, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler til at kontrollere, at tjenesten leveres i overensstemmelse med denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at de krævede midler giver mulighed for, at tjenesteudbyderne kan innovere, er rimelige, ikke griber ind i den pågældendes rettigheder, overholder retten til privatlivets fred og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål. Eksempler på de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger bør være baseret på elektroniske identifikationsmidler i forbindelse med abonnementstegningen i stedet for konstant overvågning af opholdsstedet, gennemsigtige oplysninger til enkeltpersoner om de metoder, der anvendes til verifikationen, og formålet hermed samt passende sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning af at det vigtigste i forbindelse med verifikationen ikke er det sted, hvor abonnenten befinder sig, men snarere i hvilken stat abonnenten har adgang til tjenesten, bør der ikke indsamles og behandles nøjagtige lokaliseringsdata i dette øjemed. Når autentifikation af en abonnent er tilstrækkelig til levere den pågældende tjeneste, bør det ikke være nødvendigt at identificere abonnenten. Verifikationsprocessen bør foretages på en enkel og ikke-kumulativ måde, således at den sikrer privatlivets fred og databeskyttelsen, idet den så vidt muligt anvender oplysninger, der allerede er lovligt tilgængelige for udbyderen, og de letteste og mest enkle metoder, der er til rådighed.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  I forbindelse med denne forordning kan ingen forbruger hævde at have sædvanlig bopæl i mere end én medlemsstat.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfrihed og retten til at drive virksomhed. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål.

(24)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Derfor bør denne forordning fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfrihed og retten til at drive virksomhed. Eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger og den intellektuelle ejendomsret, jf. artikel 7, 8 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF28. Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at eventuel behandling af personoplysninger efter denne forordning skal være nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte mål.

__________________

__________________

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31-50.

27Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF og direktiv 2009/136/EF (derefter benævnt "e-datadirektivet").

28Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF og direktiv 2009/136/EF (derefter benævnt "e-datadirektivet").

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig traktatens artikel 101 og 102. Reglerne i denne forordning bør ikke anvendes til at begrænse konkurrencen på en måde, som er i strid med traktaten.

(25)  Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig traktatens artikel 101 og 102. Reglerne i denne forordning bør ikke anvendes til at begrænse konkurrencen på en måde, som er i strid med traktaten. Denne forordning bør heller ikke anvendes på de onlineindholdstjenester, for hvilke der allerede findes paneuropæiske licenser i henhold til direktiv 2014/26/EU.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Aftaler om meddelelse af licens for indhold indgås normalt for en forholdsvis lang periode. For at sikre, at alle forbrugere med bopæl i EU kan nyde godt af den grænseoverskridende mobilitetsfunktion i forbindelse med onlineindholdstjenester på lige vilkår, rettidigt og uden unødig forsinkelse, bør denne forordning derfor også gælde for aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for en grænseoverskridende mobil onlineindholdstjeneste, som leveres efter denne dato. Det er også nødvendigt at sikre ensartede vilkår for tjenesteudbydere, der opererer i det indre marked, ved at gøre det muligt for udbydere, der indgår langvarige aftaler med rettighedshavere, at tilbyde grænseoverskridende mobilitet til deres abonnenter, uafhængigt af udbyderens mulighed for at genforhandle sådanne aftaler. Endvidere bør denne bestemmelse sikre, at når tjenesteudbydere træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af grænseoverskridende mobilitet for deres tjenester, bliver de i stand til at tilbyde en sådan mobilitet for hele deres onlineindhold. Endelig bør det også sikres, at rettighedshaverne ikke skal genforhandle deres eksisterende licensaftaler for at gøre det muligt for tjenesteudbyderne at tilbyde grænseoverskridende mobile tjenester.

(26)  Aftaler om meddelelse af licens for indhold indgås normalt for en forholdsvis lang periode. For at sikre, at alle forbrugere med bopæl i EU kan nyde godt af den grænseoverskridende mobilitetsfunktion i forbindelse med onlineindholdstjenester på lige vilkår, rettidigt og uden unødig forsinkelse, bør denne forordning derfor også gælde for aftaler, der er indgået, og rettigheder, der er erhvervet inden datoen for dens anvendelse, hvis de er relevante for en grænseoverskridende mobil onlineindholdstjeneste, som leveres efter denne dato og uden nogen form for ekstra omkostninger. Det er også nødvendigt at sikre ensartede vilkår for tjenesteudbydere, der opererer i det indre marked, især for SMV'er, ved at gøre det muligt for udbydere, der indgår langvarige aftaler med rettighedshavere, at tilbyde grænseoverskridende mobilitet til deres abonnenter, uafhængigt af udbyderens mulighed for at genforhandle sådanne aftaler. Endvidere bør denne bestemmelse sikre, at når tjenesteudbydere træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af grænseoverskridende mobilitet for deres tjenester, bliver de i stand til at tilbyde en sådan mobilitet for hele deres onlineindhold. Endelig bør det også sikres, at rettighedshaverne ikke skal genforhandle deres eksisterende licensaftaler for at gøre det muligt for tjenesteudbyderne at tilbyde grænseoverskridende mobile tjenester.

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Målet for denne forordning, nemlig at tilpasse den retlige ramme, sådan at der kan leveres grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan. EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Derfor berører denne forordning ikke i væsentlig grad den måde, hvorpå der meddeles licenser til rettighederne, og forpligter ikke rettighedshaverne og tjenesteudbyderne til at genforhandle aftaler. Endvidere kræver denne forordning ikke, at udbyderen træffer foranstaltninger til at sikre kvaliteten af leveringen af onlineindholdstjenester uden for abonnentens bopælsmedlemsstat. Endelig finder denne forordning ikke anvendelse på tjenesteudbydere, der tilbyder gratis tjenester, og som ikke verificerer abonnentens bopælsmedlemsstat. Derfor pålægger den ikke uforholdsmæssigt høje omkostninger.

(29)  Målet for denne forordning, nemlig at tilpasse den retlige ramme, sådan at der kan leveres grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan. EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Derfor berører denne forordning ikke i væsentlig grad den måde, hvorpå der meddeles licenser til rettighederne, og forpligter ikke rettighedshaverne og tjenesteudbyderne til at genforhandle aftaler. Endvidere kræver denne forordning ikke, at udbyderen træffer foranstaltninger til at sikre kvaliteten af leveringen af onlineindholdstjenester uden for abonnentens bopælsmedlemsstat. Endelig finder denne forordning ikke anvendelse på tjenesteudbydere, der tilbyder gratis tjenester, og som ikke verificerer abonnentens bopælsmedlemsstat. Derfor pålægger den ikke udbydere af onlineindholdstjenester, rettighedshavere eller slutbrugere uforholdsmæssigt høje omkostninger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning indføres en fælles strategi for at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester i EU kan få adgang til og bruge disse tjenester, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat.

Med denne forordning indføres en fælles strategi for at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester i EU kan få adgang til og bruge disse tjenester uden yderligere omkostninger, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten, på samme måde som når de befinder sig i deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "abonnent": en forbruger, der på grundlag af en aftale med en udbyder om levering af en onlineindholdstjeneste kan få adgang til og bruge en sådan tjeneste i sin bopælsmedlemsstat

a)  "abonnent": en forbruger, der på grundlag af en aftale med en udbyder om levering af en onlineindholdstjeneste kan få adgang til og bruge en sådan tjeneste i sin bopælsmedlemsstat mod betaling eller gratis, hvis denne udbyder frivilligt beslutter at opfylde bopælsmedlemsstatens krav om verifikation

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "bopælsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige opholdssted

c)  "bopælsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor abonnenten har sit sædvanlige opholdssted som fastslået og verificeret i forbindelse med abonnementstegningen

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "midlertidigt ophold": at en abonnent befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat

d)  "midlertidigt ophold": at en abonnent befinder sig i en anden medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat på ikke-permanent ophold, uanset den faktiske varighed af et sådant begrænset ophold, forudsat at bopælsmedlemsstaten er blevet verificeret i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – afsnit 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  gratis, forudsat at abonnentens bopælsmedlemsstat verificeres af udbyderen

2)  gratis, forudsat at abonnentens bopælsmedlemsstat verificeres effektivt af udbyderen baseret på abonnentens angivelse online af sin bopælsmedlemsstat eller vedkommendes skattemæssige hjemsted eller ved fremvisning af et identitetskort, elektroniske identifikationsmidler, navnlig anmeldte elektroniske identitetskort (e-ID'er), i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 910/2014 eller andet onlinedokument, der bekræfter abonnentens bopæl

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste sikrer, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, kan få adgang til og bruge onlineindholdstjenesten.

1)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste, som leveres mod betaling eller gratis, men altid efter forudgående verifikation af abonnentens bopælsmedlemsstat, sikrer, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en medlemsstat, uden ekstra omkostninger kan få adgang til og bruge onlineindholdstjenesten, som brugeren har et lovligt abonnement på.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste underretter abonnenten om kvaliteten af leveringen af onlinetjenesten, der leveres i overensstemmelse med stk. 1.

3)  Udbyderen af en onlineindholdstjeneste holder abonnenten informeret om forringelser i kvaliteten af leveringen af den onlinetjeneste, der leveres og om eventuelle begrænsninger i overensstemmelse med stk. 1, forud for leveringen af den pågældende tjeneste.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Eventuelle kontraktlige bestemmelser, herunder bestemmelser, der er indgået mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, indehavere af eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indhold i onlineindholdstjenester, og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter, og som er i strid med artikel 3, stk. 1, og artikel 4, kan ikke håndhæves.

1)  Eventuelle kontraktlige bestemmelser herunder bestemmelser, der er indgået mellem indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, indehavere af eventuelle andre rettigheder, der er relevante for brugen af indhold i onlineindholdstjenester, og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter som kan være til hinder for, at denne forordning kan anvendes, kan ikke håndhæves.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Uanset stk. 1 kan indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder eller indehavere af andre rettigheder til indholdet af onlineindholdstjenester kræve, at tjenesteudbyderen gør brug af effektive midler for at verificere, at onlineindholdstjenesten leveres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, forudsat at de krævede midler er rimelige og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål.

udgår

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning, herunder navnlig i kontroløjemed, jf. artikel 5, stk. 2, udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

Behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Princippet om teknologisk neutralitet

 

Forbrugerne skal frit kunne vælge – ud fra det udvalg, der findes på markedet – hvilken type udstyr eller teknologi, de vil benytte for at få adgang til onlineindhold, og skal frit kunne skifte imellem dem. Leveringen af mobile tjenester bør ikke være betinget af supplerende tekniske krav og skal foregå i et teknologineutralt og interoperabelt hardware- og softwaremiljø.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Evaluering

 

Senest tre år efter denne forordnings ikrafttræden vurderer Kommissionen gennemførelsen af den og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med konklusioner herom.

 

Rapporten skal indeholde en evaluering af anvendelsen af grænseoverskridende mobile tjenester og verifikationsmetoder, fokusere særligt på, hvorvidt de løsninger, som skabes og gennemføres, har en positiv eller en negativ indvirkning på udviklingen af det digitale indre marked og skal om nødvendigt vurdere behovet for en revision. Kommissionens rapport skal om nødvendigt ledsages af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra [dato: seks måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

Den anvendes fra [dato: 12 måneder efter dagen for offentliggørelsen], hvilket ikke forhindrer tjenesteudbydere i at sikre mobilitet, så snart de er i stand hertil i henhold til denne forordning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

Referencer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.5.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

25.2.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Behandling i udvalg

4.7.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

Referencer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Dato for høring af EP

9.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

     Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.5.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Dato for indgivelse

9.12.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik