Διαδικασία : 2015/0284(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0378/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0378/2016

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0224

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1435kWORD 189k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Jean-Marie Cavada

Συντάκτες γνωμοδότησης(*):

Marco Zullo, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Sabine Verheyen, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0627),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0392/2015),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Απριλίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0378/2016).

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

–  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 σε συνδυασμό με το άρθρο 169,

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να καταργηθούν.

(1)  Η πρόσβαση των καταναλωτών στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που έχουν προηγουμένως αποκτήσει νόμιμα στο κράτος μέλος διαμονής τους είναι επωφελής για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την πραγματική υλοποίηση των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και υπηρεσιών· Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες, ψυχαγωγικά προγράμματα ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης, επί παραδείγματι για αναψυχή, υποθέσεις ή σπουδές. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να καταργηθούν, το συντομότερο δυνατόν, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον χρήστη, ιδίως σε τομείς όπου η φορητότητα επιγραμμικού περιεχομένου υπόκειται ακόμη σε περιορισμούς.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες, όχι μόνο στη χώρα καταγωγής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

(2)  Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες. Σκόπιμο είναι να συνοδευθεί ο νέος αυτός τρόπος κατανάλωσης με μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου για τους συνδρομητές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, επ’ ωφελεία των καταναλωτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεγχόμενη, εποπτευόμενη και αναλογική εφαρμογή της διασυνοριακής φορητότητας θα προσφέρει στους δικαιούχους της ένα συμπληρωματικό μέσο νόμιμης πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο. Η έννοια της «προσωρινής παρaμονής» θα πρέπει να είναι αναλογική προς τον στόχο του παρόντος κανονισμού, ήτοι να παρέχει τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στους συνδρομητές με προσωρινή παραμονή σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης και με συνήθη διαμονή στο κράτος μέλος κατοικίας τους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στη χώρα καταγωγής τους.

(3)  Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν νόμιμα αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στο κράτος μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα μετάδοσης περιεχομένου που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, όπως οπτικοακουστικά έργα, συχνά χορηγείται σε εδαφική βάση, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές.

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια, ψυχαγωγικά προγράμματα ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Επί του παρόντος, τα προβλήματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου διαφέρουν από τομέα σε τομέα: H οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου καλύπτει τον τομέα της μουσικής και επιτρέπει πολυεδαφικές άδειες και πανευρωπαϊκές άδειες, ενώ ο οπτικοακουστικός τομέας, όπου κυριαρχεί το μοντέλο της αποκλειστικής εδαφικής άδειας, ακόμη δεν έχει καλυφθεί. O παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να άρει στους ενδιαφερόμενους τομείς τις δυσκολίες που συνδέονται με την προσφορά φορητότητας, χωρίς να επηρεαστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας που εγγυώνται εντός της Ένωσης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, και ειδικότερα χωρίς να θιγεί το υφιστάμενο μοντέλο εδαφικών αδειών, που έχει κεντρικό ρόλο στην χρηματοδότηση και παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες των διαφορετικών αγορών εντός της Ένωσης, και που έτσι συμβάλλει στη συνέχιση της μεγάλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας.

 

__________________

 

Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Το ίδιο ισχύει και για άλλο περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης, αλλά το οποίο μπορεί να προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού, συγγενικά δικαιώματα ή βάσει άλλης ειδικής νομοθεσίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και η άδεια χρήσης του οποίου συχνά χορηγείται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων αυτών ή προσφέρεται από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών σε εδαφική βάση. Οι μεταδόσεις τέτοιου περιεχομένου από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς θα πρέπει να προστατεύονται από συγγενικά δικαιώματα που έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι μεταδόσεις τέτοιου περιεχομένου περιλαμβάνουν συχνά στοιχεία κατοχυρωμένα µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως μουσική, βίντεο έναρξης και λήξης ή γραφικά. Επιπλέον, ορισμένες πτυχές των μεταδόσεων αυτών που αφορούν γεγονότα μείζονος σημασίας για την κοινωνία ή γεγονότα μείζονος ενδιαφέροντος για το κοινό για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας, έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. Τέλος, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, ειδήσεις ή επίκαιρα γεγονότα.

(5)  Το ίδιο ισχύει και για άλλο περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης, αλλά το οποίο μπορεί να προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού, συγγενικά δικαιώματα ή βάσει άλλης ειδικής νομοθεσίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και η άδεια χρήσης του οποίου συχνά χορηγείται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων αυτών ή προσφέρεται από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών σε εδαφική βάση. Οι μεταδόσεις τέτοιου περιεχομένου από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς θα πρέπει να προστατεύονται από συγγενικά δικαιώματα που έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι μεταδόσεις τέτοιου περιεχομένου περιλαμβάνουν συχνά στοιχεία κατοχυρωμένα µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως μουσική, βίντεο έναρξης και λήξης ή γραφικά. Επιπλέον, ορισμένες πτυχές των μεταδόσεων αυτών που αφορούν γεγονότα μείζονος σημασίας για την κοινωνία ή γεγονότα μείζονος ενδιαφέροντος για το κοινό για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας, έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. Τέλος, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, ειδήσεις ή επίκαιρα γεγονότα. Το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από την Ένωση να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές πτυχές, όταν ενεργεί στο πλαίσιο άλλων διατάξεων των Συνθηκών. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η πρόσβαση σε αυτήν, ως αντικείμενα της Σύμβασης της Unesco της 20ής Οκτωβρίου 2005 για την προστασία και προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, πρέπει κατά συνέπεια να συνεκτιμώνται στο πλαίσιο του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

__________________

__________________

22 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.

22 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ως εκ τούτου, σε όλο και αυξανόμενο βαθμό, οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου διατίθενται στο εμπόριο σε ένα πακέτο στο οποίο το περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα δεν μπορεί να διαχωριστεί από το περιεχόμενο που προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα χωρίς να μειωθεί ουσιωδώς η αξία της υπηρεσίας που παρέχεται στους καταναλωτές. Αυτό ισχύει κυρίως για το περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας, όπως αθλητικά ή άλλα γεγονότα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους καταναλωτές πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τους, είναι απαραίτητο ο παρών κανονισμός να καλύπτει επίσης τέτοιου είδους περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, καθώς και στις μεταδόσεις των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στο σύνολό τους.

(6)  Ως εκ τούτου, σε όλο και αυξανόμενο βαθμό, οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου διατίθενται στο εμπόριο σε ένα πακέτο στο οποίο το περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα δεν μπορεί να διαχωριστεί από το περιεχόμενο που προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα χωρίς να μειωθεί ουσιωδώς η αξία της υπηρεσίας που παρέχεται στους καταναλωτές. Αυτό ισχύει κυρίως για το περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας, όπως αθλητικά ή άλλα γεγονότα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους καταναλωτές πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τους κατά την προσωρινή παραμονή τους σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής τους, είναι απαραίτητο ο παρών κανονισμός να καλύπτει επίσης τέτοιου είδους περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, καθώς και στις μεταδόσεις των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στο σύνολό τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα δικαιώματα έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 και την οδηγία 2009/24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.

(7)  Τα δικαιώματα έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, την οδηγία 2009/24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 και την οδηγία 2014/26/ΕΕ.

__________________

__________________

23 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, ΕΕ L 77 της 27.03.1996, σ. 20-28.

23 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.03.1996, σ. 20).

24 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10–19.

24 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10).

25 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

25 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28).

26 Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ΕΕ L 111 της 5.5.2009, σ. 16-22.

26 Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111 της 5.5.2009, σ. 16).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης των συναφών δικαιωμάτων δεν είναι πάντοτε εφικτή, ιδίως όταν η άδεια για δικαιώματα σε περιεχόμενο έχει χορηγηθεί σε αποκλειστική βάση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εδαφική αποκλειστικότητα, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών συχνά δεσμεύονται, στις συμβάσεις άδειας χρήσης τους με τους κατόχους των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή των διοργανωτών εκδηλώσεων, να μην επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους εκτός του εδάφους για το οποίο ισχύει η άδεια που κατέχει ο πάροχος υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβατικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών τούς υποχρεώνουν να λαμβάνουν μέτρα, όπως να απαγορεύουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους από διευθύνσεις IP που βρίσκονται εκτός του εκάστοτε εδάφους. Ως εκ τούτου, ένας από τους φραγμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου υπεισέρχεται στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών και των συνδρομητών τους, οι οποίες με τη σειρά τους αντανακλούν τις ρήτρες εδαφικού περιορισμού που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών και των κατόχων των δικαιωμάτων.

(10)  Η απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης των συναφών δικαιωμάτων δεν είναι πάντοτε εφικτή, ιδίως όταν η άδεια για δικαιώματα σε περιεχόμενο έχει χορηγηθεί σε αποκλειστική βάση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εδαφική αποκλειστικότητα, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών συχνά δεσμεύονται, στις συμβάσεις άδειας χρήσης τους με τους κατόχους των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή των διοργανωτών εκδηλώσεων, να μην επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους εκτός του εδάφους για το οποίο ισχύει η άδεια που κατέχει ο πάροχος υπηρεσιών. Μεριμνώντας για τον σεβασμό της αρχής της εδαφικότητας, η οποία είναι αναγκαία για την ορθή ανάπτυξη και τη διαρκή χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού τομέα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ικανοποιεί τη ζήτηση πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου μέσω φορητότητας σε όλη την Ένωση για κάθε συνδρομητή με προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 403/08 και C 429/08, Football Association Premier League και λοιποί, EU:C:2011:631, ότι ορισμένοι περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τον σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

(11)  Επιπλέον, η απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 403/08 και C 429/08, Football Association Premier League και λοιποί, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

 

_________________

 

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 4ης Οκτωβρίου 2011, Football Association Premier League και λοιποί, C-403/08 και C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δεν παρουσιάζει πλέον φραγμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση και ότι η διασυνοριακή φορητότητα μπορεί να είναι εξασφαλισμένη.

(12)  Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου που αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, ώστε να επιτευχθεί μια κοινή προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές με προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής τους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή τους, χάρη σε ένα αυστηρά ερμηνεύσιμο πλάσμα δικαίου που θα έχει ως σκοπό την εξάλειψη των φραγμών εκείνων στη φορητότητα του νομίμως αποκτηθέντος επιγραμμικού περιεχομένου οι οποίοι συνδέονται με την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων. Η έννοια της διασυνοριακής φορητότητας πρέπει να διακρίνεται σαφώς από την έννοια της διασυνοριακής πρόσβασης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο ή η αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης, των εφαρμογών ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο, το απλό σύστημα εισόδου που βασίζεται σε γενικές προσωπικές πληροφορίες όπως π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα του χρήστη, ή η αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν συνήθως, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένου ότι δεν είναι σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και να τις χρησιμοποιήσουν στο κράτος μέλος διαμονής τους, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, διότι δεν είναι σκόπιμο να απαιτείται από παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες μέσα στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου η οποία παρέχεται από άλλο πάροχο.

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου η οποία παρέχεται από άλλο πάροχο. Η καταβολή υποχρεωτικού τέλους για δημόσιες υπηρεσίες εκπομπής δεν θα πρέπει να θεωρείται ως χρηματικό αντίτιμο για την απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης υπό συνθήκες διασυνοριακής φορητότητας στις συγκεκριμένες υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι πάροχοι ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και των οποίων οι πάροχοι δεν ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς η συμπερίληψή τους θα συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή στον τρόπο που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και δυσανάλογο κόστος. Όσον αφορά τον έλεγχο του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πληροφορίες όπως η πληρωμή των τελών αδείας για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος διαμονής, η ύπαρξη σύμβασης για σύνδεση στο διαδίκτυο ή τηλεφωνική σύνδεση, η διεύθυνση IP ή άλλο μέσο πιστοποίησης της γνησιότητας, εφόσον αποτελούν μια εύλογη ένδειξη για τον πάροχο όσον αφορά το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του.

(17)   Σήμερα, οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου εν γένει δεν επαληθεύουν με επαρκή βαθμό βεβαιότητας το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Εντούτοις, κάποιοι από αυτούς τους παρόχους ήδη ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους ή σχεδιάζουν να το κάνουν στο εγγύς μέλλον. Για να ενθαρρυνθεί η τάση αυτή, προς το συμφέρον των καταναλωτών και χωρίς να ζημιώσουν οι προμηθευτές των οποίων οι τεχνικοί και οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, οι εν λόγω πάροχοι έχουν την εναλλακτική δυνατότητα να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις τις σχετικές με τον έλεγχο του κράτους μέλους διαμονής του χρήστη των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Εάν ένας από τους ανωτέρω παρόχους ασκήσει την ανωτέρω εναλλακτική δυνατότητα, τότε αναλαμβάνει τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που ο παρών κανονισμός προβλέπει για τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται έναντι χρηματικού αντιτίμου. O πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τους χρήστες, αλλά και τους κατόχους δικαιωμάτων, για την απόφασή του να ασκήσει την ανωτέρω εναλλακτική δυνατότητα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό.

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της. O πάροχος υπηρεσιών επιτρέπει στους συνδρομητές του να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του μέσα από το κράτος μέλος προσωρινής παραμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση με τον ίδιο τρόπο με εκείνον που ισχύει στο κράτος μέλος διαμονής τους. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου να ασκούν δραστηριότητες ενημέρωσης με σκοπό να καταπολεμήσουν την άνευ αδείας πρόσβαση ή τη χρήση υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου ή για να καταπολεμήσουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί περιεχομένου διανεμόμενου από αυτούς.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η απαίτηση για την παροχή των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να απαιτεί από τον πάροχο μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών είναι χαμηλότερη. Πάντως, εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί μια ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από την εν λόγω συμφωνία.

(19)  Η απαίτηση για την παροχή των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να απαιτεί από τον πάροχο μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών είναι χαμηλότερη, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο μπορεί να αποδοθεί σε αντικειμενικά αίτια, π.χ. την ακαταλληλότητα της εθνικής υποδομής. O πάροχος των υπηρεσιών οφείλει εντούτοις να ενημερώσει τον καταναλωτή τη στιγμή της εγγραφής του ως συνδρομητή για την πιθανή κατώτερη ποιότητα. Πάντως, εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί μια ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από την εν λόγω συμφωνία. Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου μεριμνούν ώστε οι συνδρομητές τους να είναι σωστά ενημερωμένοι για τους όρους χρήσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής τους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να διαφέρουν οι όροι αυτοί από εκείνους που ισχύουν στο κράτος μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

(20)  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρεχομένων έναντι χρηματικού αντιτίμου και οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρεχομένων άνευ χρηματικού αντιτίμου οι οποίοι έχουν επιλέξει να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι αυτοί δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την πρόβλεψη ότι, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Ο παρών κανονισμός, και ιδίως ο νομικός μηχανισμός που καθορίζει, ως τόπο παροχής της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, πρόσβασης σε αυτή και χρήσης της, το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή, δεν θίγει τη δυνατότητα ενός παρόχου να προσφέρει στον συνδρομητή του πρόσθετη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης σε περιεχόμενο για το οποίο ο πάροχος κατέχει άδεια μέσα από το κράτος μέλος όπου ο συνδρομητής βρίσκεται για προσωρινή παραμονή, υπό την προϋπόθεση ότι οι αναγκαίες άδειες έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 2001/29/ΕK και 2014/26/ΕΕ και ότι ο πάροχος έχει την άδεια των κατόχων τω δικαιωμάτων να κάνει χρήση του περιεχομένου τους. Ωστόσο, έχει σημασία να διευκρινιστεί ότι ο ανωτέρω νομικός μηχανισμός εφαρμόζεται με μόνο σκοπό την προώθηση της φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό και διάθεσης έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και οι πράξεις εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις δεδομένων που προστατεύονται από ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία παρέχεται στους συνδρομητές ενώ βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει άδειας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, ενδεχομένως, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο κράτος μέλος διαμονής του. Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου στην υπηρεσία.

(21)  Για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό και διάθεσης έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και οι πράξεις εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις δεδομένων που προστατεύονται από ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία παρέχεται στους συνδρομητές ενώ βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει άδειας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, ενδεχομένως, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο κράτος μέλος διαμονής του. Εφόσον το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή έχει επαληθευτεί δεόντως σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου στην υπηρεσία.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής διάταξης αντίθετης με την υποχρέωση να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να είναι μη εκτελεστές.

(22)  Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρεχομένου έναντι χρηματικού αντιτίμου και οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρεχομένου άνευ χρηματικού αντιτίμου οι οποίοι έχουν επιλέξει να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής διάταξης αντίθετης με την υποχρέωση να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να είναι μη εκτελεστές, εκτός κι αν απαγορεύουν τη διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές που δεν έχουν παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής τους. Δεν επιτρέπεται σε παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και σε κατόχους δικαιωμάτων να αποφεύγουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιλέγοντας το δίκαιο μιας χώρας εκτός ΕΕ ως εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις που συνάπτουν. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ παρόχων επιγραμμικού περιεχομένου και συνδρομητών.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Ο παρών κανονισμός ορίζει διάφορες έννοιες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, μεταξύ των οποίων και την έννοια του κράτους μέλους διαμονής. Το κράτος μέλος διαμονής προσδιορίζεται κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού και την ανάγκη διασφάλισης της ενιαίας εφαρμογής του μέσα στην Ένωση. Ως κράτος μέλος διαμονής νοείται το κράτος μέλος όπου ο συνδρομητής έχει τη συνήθη διαμονή του. O πάροχος που έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος διαμονής ενός συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οφείλει να είναι σε θέση να θεωρήσει πως, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το ούτω προσδιορισθέν κράτος μέλος διαμονής είναι το μόνο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Ως προς τις υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, η παροχή φορητότητας σε συνδρομητές που βρίσκονται για προσωρινή παραμονή σε άλλο κράτος μέλος δεν δίνει λαβή για ειδικές συμβατικές διατάξεις.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Ο κανονισμός επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση των απαιτούμενων μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Παραδείγματα αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων μπορεί να περιλαμβάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο των διευθύνσεων IP αντί για τη συνεχή παρακολούθηση της θέσης, διαφανή πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον σκοπό του, καθώς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τοποθεσία, αλλά μάλλον, σε ποιο κράτος μέλος ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, δεν θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό ακριβή δεδομένα τοποθεσίας. Ομοίως, σε περίπτωση που η πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται η ταυτοποίηση του συνδρομητή.

(23)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. O παρών κανονισμός υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρεχομένων έναντι χρηματικού αντιτίμου σε συνδρομητές ευρισκόμενους για προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους να κάνουν χρήση αποτελεσματικών και λογικών μέσων για να επαληθεύσουν το κράτος μέλος διαμονής τω συνδρομητών τους. Στον πάροχο των υπηρεσιών εναπόκειται να αποφασίσει ποια μέσα επαλήθευσης θα χρησιμοποιήσει. Oι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι ελεύθεροι να επιλέξουν μεταξύ των μέσων επαλήθευσης που απαριθμούνται στο άρθρο 3α προκειμένου να επαληθεύσουν το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. H χρήση αυτών των μέσων επαλήθευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα αναγκαία για την επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένας συνδρομητής είναι επιλέξιμος για διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου μόνον εάν έχει τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου οφείλει να ζητάει από τους συνδρομητές του να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την επαρκή επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής τους. Εάν ένας συνδρομητής δεν παράσχει αυτές τις πληροφορίες και, κατά συνέπεια, ο πάροχος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής του, όπως απαιτεί ο παρών κανονισμός, ο πάροχος δεν παρέχει στον συνδρομητή διασυνοριακή φορητότητα της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β)  Στον πάροχο υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επιτρέπεται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους της διεύθυνσης IP ενός συνδρομητή στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι τηρεί τις διατάξεις των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/46/ΕK και 2002/58/ΕK και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην έκταση που είναι αυστηρώς αναγκαία για να προσδιοριστεί το κράτος μέλος από όπου ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου. Δεδομένου ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τοποθεσία, αλλά το κράτος μέλος από όπου ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, τα δεδομένα ακριβούς τοποθεσίας ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό. Mοναδικός σκοπός των ελέγχων διεύθυνσης IP είναι να προσδιορισθεί κατά πόσον ένας συνδρομητής έχει πρόσβαση σε υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου από μέσα ή από έξω από το κράτος μέλος διαμονής του. Συνεπώς, τα δεδομένα που προκύπτουν από τέτοιους δειγματοληπτικούς ελέγχους πρέπει να συλλέγονται σε δυαδική μορφή. O πάροχος των υπηρεσιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβεί αυτό το επίπεδο πληροφοριών. Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επιλέξει να βασιστεί σε τέτοια μέσα επαλήθευσης, οφείλει να ενημερώσει τους συνδρομητές εκ των προτέρων, σε συμφωνία με τις οδηγίες 95/46/ΕK και 2002/58/ΕK και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

 

__________________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23γ)   O πάροχος υπηρεσιών που έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς το κράτος μέλος διαμονής ενός συνδρομητή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από αυτόν να επανυποβάλει έγγραφα επαλήθευσης. H δυνατότητα αυτή όμως ισχύει μια φορά το χρόνο.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του επιχειρείν και του δικαιώματος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού. Τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παροχή διαφανών πληροφοριών στους συνδρομητές σε ό,τι αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση και τον σκοπό της, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης. Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς τη Συνθήκη.

(25)  H εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα προάγοντας τις καινοτομίες στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και καθιστώντας πιο ελκυστική για τους καταναλωτές τη διασυνοριακή χρήση τους. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης. Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς τη Συνθήκη.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  O παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2014/26/ΕΕ και ειδικότερα του Tίτλου ΙΙΙ που αφορά τις πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα. O παρών κανονισμός συνάδει πλήρως με τον σκοπό της διευκόλυνσης της νόμιμης πρόσβασης σε περιεχόμενο προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, καθώς και σε υπηρεσίες συνδεόμενες με αυτό.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι συμβάσεις βάσει των οποίων χορηγείται άδεια χρήσης του περιεχομένου συνάπτονται συνήθως για σχετικά μακρά διάρκεια. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επωφεληθούν της δυνατότητας διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επί ίσοις όροις, εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία της εφαρμογής του, εφόσον αφορούν τη διασυνοριακή φορητότητα μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται μετά την ημερομηνία αυτή. Αυτό είναι επίσης αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, επιτρέποντας στους παρόχους που έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με κατόχους δικαιωμάτων να προσφέρουν διασυνοριακή φορητότητα στους συνδρομητές τους, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του παρόχου να επαναδιαπραγματευθεί τις συμβάσεις αυτές. Επιπλέον, η διάταξη αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών προβαίνουν στους αναγκαίους διακανονισμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών τους, θα είναι σε θέση να προσφέρουν τη φορητότητα αυτή για το σύνολο του επιγραμμικού περιεχομένου τους. Τέλος, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να μην χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτούν τις υφιστάμενες συμβάσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης που έχουν συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών από τους παρόχους.

(26)  Οι συμβάσεις βάσει των οποίων χορηγείται άδεια χρήσης του περιεχομένου συνάπτονται συνήθως για σχετικά μακρά διάρκεια. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επωφεληθούν της δυνατότητας διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επί ίσοις όροις, εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία της εφαρμογής του, εφόσον αφορούν τη διασυνοριακή φορητότητα μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται μετά την ημερομηνία αυτή. Αυτό είναι επίσης αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ, επιτρέποντας στους παρόχους που έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με κατόχους δικαιωμάτων να προσφέρουν διασυνοριακή φορητότητα στους συνδρομητές τους, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του παρόχου να επαναδιαπραγματευθεί τις συμβάσεις αυτές. Επιπλέον, η διάταξη αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών προβαίνουν στους αναγκαίους διακανονισμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών τους, θα είναι σε θέση να προσφέρουν τη φορητότητα αυτή για το σύνολο του επιγραμμικού περιεχομένου τους. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου οι οποίες προσφέρονται σε πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. Τέλος, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να μην χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτούν τις υφιστάμενες συμβάσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης που έχουν συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών από τους παρόχους.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Δεδομένου ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε ορισμένες συμβάσεις και δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ημερομηνία εφαρμογής του, κατά τρόπο ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να προβούν στους αναγκαίους διακανονισμούς για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών τους.

(27)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θα εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε ορισμένες συμβάσεις και δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ημερομηνία εφαρμογής του, κατά τρόπο ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου να έχουν τη δυνατότητα να προβούν στους αναγκαίους διακανονισμούς για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, καθώς και οι πάροχοι να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών τους. Oι αλλαγές στους όρους χρήσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που γίνονται αυστηρά με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να οδηγούν σε χαμηλότερη προστασία των συνδρομητών ή των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός, ο οποίος θα εφαρμοστεί άμεσα στα κράτη μέλη. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων διασυνοριακής φορητότητας μεταξύ των κρατών μελών και η θέση τους σε ισχύ ταυτόχρονα όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. Μόνο ένας κανονισμός διασφαλίζει τον βαθμό ασφάλειας δικαίου που είναι αναγκαίος για να μπορούν οι καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τη διασυνοριακή φορητότητα σε ολόκληρη την Ένωση.

(28)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός, ο οποίος θα εφαρμοστεί άμεσα στα κράτη μέλη. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων διασυνοριακής φορητότητας μεταξύ των κρατών μελών και η θέση τους σε ισχύ ταυτόχρονα όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. Μόνο ένας κανονισμός διασφαλίζει τον βαθμό ασφάλειας δικαίου που είναι αναγκαίος για να μπορούν οι καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τη διασυνοριακή φορητότητα σε ολόκληρη την Ένωση και επίσης, για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών από διαφορετικά κράτη μέλη υπόκεινται στους ίδιους ακριβώς κανόνες.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να προβλέπει τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων και δεν υποχρεώνει τους κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών να επαναδιαπραγματευθούν τις συμβάσεις. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου εκτός του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. Τέλος, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και οι οποίοι δεν επαληθεύουν το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλει δυσανάλογο κόστος,

(29)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να προβλέπει τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμενη ταυτόχρονα τη Σύμβαση της Βέρνης της 9ης Σεπτεμβρίου 1886 για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 28 Σεπτεμβρίου 1979, καθώς και της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την πνευματική ιδιοκτησία (WCT), και της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (WPPT) που εγκρίθηκαν και οι δυο στη Γενεύη στις 20 Δεκεμβρίου 1996. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων και δεν υποχρεώνει τους κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών να επαναδιαπραγματευθούν τις συμβάσεις. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου εκτός του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν διαμένουν προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις χρησιμοποιούν.

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση στην Ένωση για να εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου νόμιμα αποκτηθείσες στο κράτος μέλος διαμονής τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις χρησιμοποιούν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όσο βρίσκονται για προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους. H εν λόγω πρόσβαση και χρήση προϋποθέτει την αποτελεσματική προηγούμενη επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή σύμφωνα με το άρθρο 3α.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «συνδρομητής»: νοείται κάθε καταναλωτής ο οποίος, βάσει συμβάσεως παροχής υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου με έναν πάροχο υπηρεσίας, δύναται να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία στο κράτος μέλος διαμονής του·

α)  «συνδρομητής»: νοείται κάθε καταναλωτής ο οποίος, βάσει συμβάσεως παροχής υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου με έναν πάροχο υπηρεσίας, μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία στο κράτος μέλος διαμονής του·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του συνδρομητή·

γ)  «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος συνήθους διαμονής του συνδρομητή·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «προσωρινή παραμονή»: νοείται η παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του·

δ)  «προσωρινή παραμονή»: νοείται η μη μόνιμη παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, νομίμως και σε φορητή βάση σε έναν συνδρομητή στο κράτος μέλος διαμονής του, και η οποία αποτελεί υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή υπηρεσία το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παροχή πρόσβασης και η χρήση έργων, άλλων προστατευόμενων αντικειμένων ή μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είτε με γραμμικό τρόπο είτε κατά παραγγελία, η οποία παρέχεται σε έναν συνδρομητή βάσει συμφωνηθέντων όρων, είτε:

ε)  «υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, νομίμως και σε φορητή βάση σε έναν συνδρομητή ή χρήστη στο κράτος μέλος διαμονής του, και η οποία αποτελεί υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή υπηρεσία το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παροχή πρόσβασης και η χρήση έργων, άλλων προστατευόμενων αντικειμένων ή μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είτε με γραμμικό τρόπο είτε κατά παραγγελία, η οποία παρέχεται σε έναν συνδρομητή βάσει συμφωνηθέντων όρων:

(1)  έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου· είτε

(1)  έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου· και/ή

(2)  άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή επαληθεύεται από τον πάροχο·

(2)  άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου έχει αποφασίσει να προσφέρει φορητή πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στους χρήστες του εκείνους που βρίσκονται για προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους και ότι το κράτος μέλος διαμονής του χρήστη επαληθεύεται από τον εν λόγω πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 3α·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο πάροχος μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου παρέχει τη δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή και να την χρησιμοποιεί.

1.   Ο πάροχος μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου έναντι χρηματικού αντιτίμου παρέχει τη δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος ευρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του, να έχει πρόσβαση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στην υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου που του προσφέρεται στο κράτος μέλος διαμονής του και να την χρησιμοποιεί.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  H παράγραφος 1 δεν θίγει τη δυνατότητα να επιτρέπει ένας πάροχος υπηρεσιών σε ένα συνδρομητή του να έχει επίσης πρόσβαση και να χρησιμοποιεί περιεχόμενο για το οποίο ο πάροχος κατέχει άδεια στο κράτος μέλος όπου ο συνδρομητής ευρίσκεται για προσωρινή παραμονή.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν εκτείνεται σε όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που εφαρμόζονται για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες υπόκειται ο πάροχος κατά την παροχή της υπηρεσίας αυτής στο κράτος μέλος διαμονής, εκτός αν συμφωνηθεί ρητά από τον πάροχο.

2.  Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν εκτείνεται σε όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που εφαρμόζονται για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες υπόκειται ο πάροχος κατά την παροχή της υπηρεσίας αυτής στο κράτος μέλος διαμονής, εκτός αν συμφωνηθεί ρητά μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και του συνδρομητή. O πάροχος μεριμνά πάντως ώστε η παρεχόμενη ποιότητα να μην είναι κατώτερη από εκείνη που παρέχεται μέσα στο κράτος μέλος όπου ο συνδρομητής ευρίσκεται για προσωρινή παραμονή.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου ενημερώνει τον συνδρομητή σχετικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου ενημερώνει, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, τον συνδρομητή σχετικά με τις πιθανές διαφορές στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Oι πληροφορίες αυτές παρέχονται με πρόσφορο και αναλογικό τρόπο.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου των υπηρεσιών του μεριμνά ώστε η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 φορητότητα των υπηρεσιών του να είναι διαθέσιμη στο ίδιο φάσμα και στον ίδιο αριθμό συσκευών με τα ισχύοντα στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Οι ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου δεν είναι εκτελεστές στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Oι συμβατικές ρήτρες που περιορίζουν τη φορητότητα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι εκτελεστές στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής

 

1.  O πάροχος των κατά το άρθρο 3 παράγραφος και άρθρο 3β υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου χρησιμοποιεί λογικά και αποτελεσματικά μέσα επαλήθευσης για να ελέγχει ποιο είναι το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του.

 

2.  Για να εκπληρώνουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 υποχρέωση, οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συνδυάζουν δυο από τα μέσα επαλήθευσης που παρατίθενται κατωτέρω. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου εκτιμήσει ότι το κράτος μέλος διαμονής ενός συνδρομητή μπορεί να εντοπισθεί με τρόπο αξιόπιστο με τη χρήση ενός μόνου από αυτά τα μέσα επαλήθευσης, τότε μπορεί να βασιστεί σε ένα μόνο από τα κατωτέρω παρατιθέμενα μέσα επαλήθευσης:

 

α)  δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονικό μέσο ταυτοποίησης, ειδικότερα κοινοποιημένες ηλεκτρονικές ταυτότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ή οποιοδήποτε άλλο έγκυρο έγγραφο ταυτότητας·

 

β)  τραπεζικά στοιχεία, όπως αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή·

 

γ)  θέση εγκατάστασης του αποκωδικοποιητή ή οποιουδήποτε παρεμφερούς εξοπλισμού χρησιμοποιούμενου από τον συνδρομητή για να έχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες·

 

δ)  σύμβαση για παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο ή για παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές είδος σύμβασης που συνδέει τον συνδρομητή με κάποιο κράτος μέλος·

 

ε)  απόδειξη πληρωμής τελών από τον συνδρομητή για άλλες υπηρεσίες παρεχόμενες μέσα σε ένα κράτος μέλος, π.χ. για μια δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία·

 

στ)  πληρωμή τοπικών φόρων, εάν τα σχετικά στοιχεία είναι δημόσια διαθέσιμα·

 

ζ)  λογαριασμό υπηρεσιών κοινής ωφελείας του συνδρομητή που να επιβεβαιώνει την διεύθυνσή του·

 

γ)  δειγματοληπτικό έλεγχο των διευθύνσεων πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) για να προσδιορίζεται με δυαδική μορφή και χωρίς γεωεντοπισμό ή ιχνηλάτηση κατά πόσον ένας συνδρομητής εισέρχεται στην υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου από μέσα ή από έξω από το κράτος μέλος διαμονής του.

 

H χρήση των προβλεπόμενων στο πρώτο εδάφιο μέσων επαλήθευσης δεν υπερβαίνει τα όσα είναι αναγκαία για τους σκοπούς της κατά την παράγραφο 1 επαλήθευσης, λαμβανομένων ταυτόχρονα υπόψη των νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

 

3.  O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου δικαιούται να ζητήσει από έναν συνδρομητή να του παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες για να επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής του σύμφωνα με την παράγραφο 2. Εάν ο συνδρομητής δεν παράσχει αυτές τις πληροφορίες, ο πάροχος δεν του προσφέρει τη φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3β, έως ότου μπορέσει να επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

4.  Εάν βάσει των χρησιμοποιηθέντων μέσων επαλήθευσης ο πάροχος έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς το πραγματικό κράτος μέλος διαμονής ενός συνδρομητή, δικαιούται να ζητήσει από τον συνδρομητή να του παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για να επαληθεύσει ξανά το κράτος μέλος διαμονής του βάσει των ιδίων μέσων επαλήθευσης που χρησιμοποίησε αρχικά.

 

5.  Oι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ή οι κάτοχοι οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων επί του περιεχομένου μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου τηρούνται ενήμεροι για τη διαδικασία επαλήθευσης που εφαρμόζει ο πάροχος υπηρεσιών για να επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του.

 

6.   O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου διατηρεί τα δεδομένα που του παρασχέθηκαν βάσει των παραγράφων 2 έως 4 μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. Tα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. Δεν κοινοποιούνται, δεν μεταβιβάζονται, δεν διαμοιράζονται, δεν παραχωρούνται με άδεια, ούτε διαβιβάζονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή συγγενικών δικαιωμάτων ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3β

 

Διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρεχόμενων χωρίς χρηματικό αντίτιμο

 

O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρεχομένων χωρίς χρηματικό αντίτιμο δύναται να επιλέξει να επιτρέπει στους συνδρομητές του που βρίσκονται για προσωρινή παραμονή σε άλλο κράτος μέλος να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου υπό τον όρο ότι θα επαληθεύσει αποτελεσματικά το κράτος μέλος διαμονής τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

O πάροχος των υπηρεσιών ενημερώνει τους συνδρομητές, τους ενδιαφερόμενους κατόχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και τους κατόχους οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων επί του περιεχομένου μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για την απόφασή του να παράσχει την υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου βάσει της πρώτης παραγράφου, προτού την παράσχει. Παρέχει τις πληροφορίες με μέσα πρόσφορα και αναλογικά.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Article 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας αυτής από έναν συνδρομητή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο στο κράτος μέλος διαμονής, μεταξύ άλλων, και για τους σκοπούς της οδηγίας 96/9/ΕΚ, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, της οδηγίας 2006/115/ΕΚ, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου σε έναν συνδρομητή που βρίσκεται για προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του, καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας αυτής από έναν συνδρομητή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο στο κράτος μέλος διαμονής, μόνο για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τυχόν συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συνδρομητών, οι οποίες είναι αντίθετες προς το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 4, είναι μη εκτελεστές.

1.  Τυχόν συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, καθώς και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συνδρομητών, οι οποίες παραβιάζουν το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 1α, 3α, 3β ή το άρθρο 4, ή οι οποίες απαγορεύουν ή περιορίζουν τη διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι μη εκτελεστές.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  H εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί μέσω της επιλογής του δικαίου μιας χώρας εκτός ΕΕ ως εφαρμοστέου δικαίου για συμβάσεις υπογραφόμενες μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και κατόχων δικαιωμάτων ή για συμβάσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και συνδρομητών.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, ιδίως, για τους σκοπούς της επαλήθευσης κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2, διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, ιδίως, για τους σκοπούς της επαλήθευσης κατά το άρθρο , διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνήφθησαν και στα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, εφόσον οι συμβάσεις και τα δικαιώματα έχουν σχέση με την παροχή, την πρόσβαση και τη χρήση μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 3, μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνήφθησαν και στα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, εφόσον οι συμβάσεις και τα δικαιώματα έχουν σχέση με την παροχή, την πρόσβαση και τη χρήση μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 3β, μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Αξιολόγηση

 

Έως ... [ΕΕ: τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και έκτοτε ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετική έκθεση.

 

H προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέσων επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νέων προτύπων και πρακτικών του κλάδου, και εξετάζει την ανάγκη επανεξέτασης. H έκθεση αξιολογεί ειδικότερα κατά πόσον υπήρξε ή όχι σημαντική αλλαγή στα έσοδα των κατόχων δικαιωμάτων και αύξηση στις τιμές χρέωσης των καταναλωτών, και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού επί των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, από νομοθετική πρόταση ή από μη νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)   Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: 6 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του].

2.   Εφαρμόζεται από τις ... [ΕΕ: ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του]. Oι πάροχοι υπηρεσιών δύνανται, παρά την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής, να επιλέξουν να προσφέρουν φορητότητα ευθύς μόλις μπορέσουν να το πράξουν κατά τρόπο σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό. .

(1)

ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 86.

(2)

ΕΕ C 240 της 1.7.2016, σ. 72.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο να ορίσει και να ρυθμίσει τη φορητότητα, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που γίνονται συνδρομητές υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πληρωμένες νόμιμα στο κράτος μέλος συνήθους διαμονής τους να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος.

Η πρόταση απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου να διασφαλίζει τη φορητότητα στον συνδομητή του επί τη βάσει ενός πλάσματος δικαίου. Χάρη σε αυτή την αρχή του πλάσματος δικαίου, η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου δεν θίγει την εδαφικότητα και δεν επηρεάζει τους κανόνες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα άλλα κράτη μέλη.

Ο παρών κανονισμός πρέπει να παραμείνει αναλογικός προς τις συνθήκες της αγοράς των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και προς τον αριθμό δυνητικών χρηστών αυτών των υπηρεσιών, που φέρεται να αντιπροσωπεύει περίπου το 5,7% των ευρωπαίων καταναλωτών(1).

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόσβαση των καταναλωτών στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου κινείται προς την κατεύθυνση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η οποία βασίζεται κυρίως στην ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και προσώπων.

Ωστόσο, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιβαίνει στη συνέχιση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται κατά βάση στην εδαφικότητα των δικαιωμάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός ευνοεί μια σαφή διάκριση μεταξύ φορητότητας και διασυνοριακής πρόσβασης και δεν πρέπει να εξομοιωθεί καν με μία φάση προς τη διασυνοριακή πρόσβαση.

Πεδίο εφαρμογής

Ο εισηγητής τονίζει ότι πρόκειται ειδικά για υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται νόμιμα μέσα στο κράτος μέλος διαμονής.

Συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η παραμονή του συνδρομητή σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του δεν πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Εκτιμά ότι ο κανονισμός δεν πρέπει να κωλύεται από συγκυριακούς παράγοντες που θέτουν ένα πολύ μεγάλο βάρος στον καταναλωτή. Ο παρών κανονισμός πρέπει να παραμείνει απλός στην εφαρμογή του, εάν θέλουμε να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη που μετακινούνται για μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εντός της Ένωσης, ιδίως για ψυχαγωγικούς, επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους.

΄Oμως, ο εισηγητής εκτιμά πως η πιο σημαντική πτυχή του κειμένου έγκειται στην πρότερη, ουσιαστική και αδιαμφισβήτητη επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής, τόσο για να προλαμβάνονται οι καταστρατηγήσεις του κανονισμού όσο και για να διασφαλίζεται η μονιμότητα του δεσμού που διατηρεί ο συνδρομητής με τον τόπο διαμονής του.

O εισηγητής είναι υπέρ της εξαίρεσης των παρόχων δωρεάν υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, διότι θεωρεί ότι επί του παρόντος οι περισσότεροι από αυτούς δεν επαληθεύουν το κράτος μέλος διαμονής των χρηστών τους με απόλυτη βεβαιότητα, όπως απαιτείται προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, υπό τον όρο ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταστήσουν δυνατή την επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής των χρηστών τους σύμφωνα με το άρθρο 3.

Ορισμοί

Το σχέδιο κανονισμού στηρίζεται σε δύο βασικές έννοιες, που θα πρέπει να ορισθούν: το κράτος μέλος διαμονής και η προσωρινή παραμονή.

Ο ορισμός του κράτους μέλους συνήθους διαμονής συνιστά ουσιώδη διάταξη. Ως κράτος μέλος διαμονής, ο εισηγητής νοεί το κράτος μέλος στο οποίο ο συνδρομητής έχει τη συνήθη και ουσιαστική διαμονή του και στο οποίο επιστρέφει τακτικά.

Η προσωρινή παραμονή εκτός της χώρας διαμονής συνιστά πλάσμα δικαίου. Περιλαμβάνει συνεπώς την παροδική παραμονή του συνδρομητή εκτός του κράτους μέλους διαμονής του για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή πανεπιστημιακούς λόγους.

Επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής

Τα κριτήρια επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε έναν ημι-ανοικτό κατάλογο.

H συμβιβαστική αυτή λύση είναι διττά χρήσιμη, διότι επιτρέπει την παροχή επαρκούς ασφάλειας δικαίου στους κατόχους δικαιωμάτων, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει τους παρόχους να επιλέξουν τα κριτήρια επαλήθευσης που ταιριάζουν καλύτερα στην αγορά τους, υπό τον όρο ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με τα κριτήρια που περιέχονται στον κατάλογο.

Τούτο επιτρέπει επίσης τη μελλοντική αναπροσαρμογή του καταλόγου βάσει των πιθανών καινοτομιών στα κριτήρια επαλήθευσης.

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί απαραίτητο, μετά την επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή κατά τη στιγμή της εγγραφής του, να μπορεί ο πάροχος να διενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο της διεύθυνσής του IP, προκειμένου να εντοπίσει τις περιπτώσεις επανειλημμένης χρήσης της υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτος μέλος άλλο από αυτό του κράτους μέλους διαμονής του.

Εφαρμογή του κανονισμού

Η αναδρομικότητα του κανονισμού, την οποία προτείνει η Επιτροπή με στόχο την εφαρμογή του και στις συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή, δείχνει να είναι η σωστή τακτική, σύμφωνα με τον εισηγητή.

΄Oμως, η εισαγωγή των μέτρων επαλήθευσης και της πραγματικής επαλήθευσης των κινήσεων των συνδρομητών που οδηγούν στη φορητότητα, αναμένεται να απαιτήσουν πάνω από έξι μήνες, και το ίδιο ισχύει και για την εναρμόνιση των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί πριν από την έγκριση του κανονισμού. Γι’ αυτό τον λόγο ο εισηγητής προτείνει μια περίοδο 12 μηνών για τη θέση σε εφαρμογή του κανονισμού.

(1)

Εκτίμηση αντικτύπου (SWD(2015)270) πρότασης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (COM(2015)627), σ. 17.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (*) (30.9.2016)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marco Zullo

(*) Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής θεσπίζει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών να διασφαλίζουν στους καταναλωτές τη φορητότητα, επιτρέποντας τους να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο που αποκτήθηκε νόμιμα στο κράτος μέλος διαμονής τους όταν μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός προβλέπει ένα πλάσμα δικαίου που επιτρέπει να το πράξουν χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση των υφιστάμενων δικαιωμάτων.

Οι προτάσεις που ενισχύουν την εσωτερική αγορά και αίρουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτροπή IMCO.

Είναι ωστόσο αναγκαίο να ληφθούν υπόψη η οικονομική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού κλάδου, η πολυμορφία της πολιτιστικής προσφοράς του οποίου πρέπει να προστατευθεί, καθώς και η προστασία που παρέχεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλα συγγενικά δικαιώματα και στη βασική αρχή της εδαφικότητας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί επομένως σημαντικό, η φορητότητα να μη διακυβεύσει τις προϋποθέσεις αυτές, μετατρεπόμενη σε μια ευρωπαϊκή διασυνοριακή πρόσβαση.

Πεδίο εφαρμογής

Η Επιτροπή ορίζει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους παρόχους που προσφέρουν στους συνδρομητές πρόσβαση σε επιγραμμικό περιεχόμενο έναντι καταβολής χρηματικού αντιτίμου.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή και υποστηρίζει την εξαίρεση των παρόχων που προσφέρουν περιεχόμενο άνευ καταβολής χρηματικού αντιτίμου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Η δωρεάν παροχή της υπηρεσίας δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει την υποχρέωση επαλήθευσης της διαμονής και συνεπώς δεν πληροί τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του πλάσματος δικαίου.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί επίσης χρήσιμο να διευκρινίσει ότι η καταβολή υποχρεωτικού τέλους, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, δεν αποτελεί σύμβαση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Ορισμοί

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η έννοια του «κράτους μέλους διαμονής», ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια ρυθμιστικής αβεβαιότητας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο κανονισμός θα πρέπει να περιέχει επαρκή κριτήρια για τον καθορισμό της διαμονής κατά τρόπο μη διφορούμενο για τους σκοπούς της υλοποίησης της φορητότητας.

Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο καθορισμός του κράτους μέλους διαμονής πρέπει να πραγματοποιείται μονοσήμαντα, και, ως εκ τούτου, να μην επιτρέπεται σε έναν ιδιώτη να επικαλεστεί διαμονή σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της συνήθους διαμονής δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή, διότι κρίνει ότι, διαφορετικά, θα ζημιώνονταν οι κατηγορίες πολιτών στις οποίες απευθύνεται πρωτίστως ο κανονισμός. Η πρόβλεψη σαφών κριτηρίων για τον προσδιορισμό της διαμονής επαρκεί προκειμένου να αποφευχθούν η κατάχρηση και η καταστρατήγηση της νομοθεσίας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει επομένως ότι είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί πως η προσωρινή παραμονή σε ένα κράτος μέλος μπορεί να είναι για λόγους διακοπών, εργασίας (όπως στην περίπτωση των διασυνοριακών εργαζομένων) ή σπουδών (όπως στην περίπτωση των φοιτητών Erasmus).

Προκειμένου να αποφεύγονται ο υπερβολικός έλεγχος και η παραβίαση της ιδιωτικότητας, ο συντάκτης της γνωμοδότησης συμφωνεί να μην επιτρέπεται η διαρκής παρακολούθηση της θέσης των χρηστών.

Επαλήθευση της διαμονής

Ο σαφής προσδιορισμός της συνήθους διαμονής του χρήστη αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της φορητότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα θα επέτρεπε την αθέμιτη χρήση και τη δυνατότητα καταστρατήγησης των ισχυόντων κανόνων για το κοπιράιτ.

Προκειμένου να υπάρχουν σαφή και αποτελεσματικά μέσα, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει ορισμένα κριτήρια για τον καθορισμό της διαμονής. Προτείνει επίσης, να καταρτίσει η Επιτροπή εξαντλητικότερο κατάλογο με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και έπειτα από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των καταναλωτών και του κλάδου. Τα μέσα και τα εργαλεία επαλήθευσης πρέπει να είναι αποτελεσματικά αλλά και ανάλογα προς τον σκοπό, προκειμένου να μην συλλέγονται πληροφορίες που δεν είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη του στόχου, και να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι χρήστες.

Η επαλήθευση της διαμονής πραγματοποιείται κατά τη σύναψη της συνδρομής στην υπηρεσία αλλά και στη συνέχεια, προκειμένου να εξακριβώνεται αν υπήρξαν αλλαγές, και σε τακτά διαστήματα αλλά όχι διαρκώς, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος η επεμβατική παρακολούθηση να καταλήξει σε παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Δυνατότητες σε σχέση με τις δωρεάν υπηρεσίες

Όσοι παρέχουν υπηρεσία χωρίς είσπραξη χρηματικού αντιτίμου θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας νομοθεσίας.

Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι θα πρέπει να τους παρέχεται, εφόσον το ζητούν, η δυνατότητα ένταξης στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και, ως εκ τούτου, η δυνατότητα διασφάλισης φορητότητας για τους χρήστες τους με τη χρήση του προβλεπόμενου πλάσματος δικαίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, προβλέποντας ένα σύστημα επαλήθευσης της διαμονής του χρήστη με την ίδια σαφήνεια και βεβαιότητα που απαιτείται από τους παρόχους οι οποίοι εισπράττουν χρηματικό αντίτιμο. Η απαίτηση αυτή είναι θεμελιώδης προκειμένου να αποφεύγονται αθέμιτες συμπεριφορές και οικονομικές ζημίες εις βάρος των κατόχων δικαιωμάτων επί του ψηφιακού περιεχομένου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να καταργηθούν.

(1)  Η διασφάλιση μόνιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει συνδρομών που συνάπτονται στο κράτος μέλος διαμονής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την αποτελεσματική επιβολή των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και υπηρεσιών και, συνεπώς, για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης για σκοπούς αναψυχής, εργασίας ή σπουδών. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να καταργηθούν.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες, όχι μόνο στη χώρα καταγωγής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

(2)  Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι καινοτόμες υπηρεσίες που οδηγούν στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνουν όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, προς όφελος των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στη χώρα καταγωγής τους.

(3)  Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στο κράτος μέλος διαμονής τους, γεγονός που περιορίζει το δικαίωμά τους στην πρόσβαση σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και ενδεχομένως λειτουργεί επιζήμια.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα μετάδοσης περιεχομένου που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, όπως οπτικοακουστικά έργα, συχνά χορηγείται σε εδαφική βάση, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές.

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα μετάδοσης περιεχομένου που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, όπως οπτικοακουστικά έργα, συχνά χορηγείται σε εδαφική βάση, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές. Ωστόσο, οι εδαφικές άδειες διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την παραγωγή πολιτισμικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στις διαφορετικές αγορές της Ένωσης, ιδίως στον οπτικοακουστικό και κινηματογραφικό τομέα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρωπαϊκή πολιτισμική πολυμορφία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ως εκ τούτου, σε όλο και αυξανόμενο βαθμό, οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου διατίθενται στο εμπόριο σε ένα πακέτο στο οποίο το περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα δεν μπορεί να διαχωριστεί από το περιεχόμενο που προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα χωρίς να μειωθεί ουσιωδώς η αξία της υπηρεσίας που παρέχεται στους καταναλωτές. Αυτό ισχύει κυρίως για το περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας, όπως αθλητικά ή άλλα γεγονότα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους καταναλωτές πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τους, είναι απαραίτητο ο παρών κανονισμός να καλύπτει επίσης τέτοιου είδους περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, καθώς και στις μεταδόσεις των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στο σύνολό τους.

(6)  Ως εκ τούτου, σε όλο και αυξανόμενο βαθμό, οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου διατίθενται στο εμπόριο σε ένα πακέτο στο οποίο το περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα δεν μπορεί να διαχωριστεί από το περιεχόμενο που προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα χωρίς να μειωθεί ουσιωδώς η αξία της υπηρεσίας που παρέχεται στους καταναλωτές. Αυτό ισχύει κυρίως για το περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας, όπως αθλητικά ή άλλα γεγονότα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους καταναλωτές πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής παραμονής τους σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, είναι απαραίτητο ο παρών κανονισμός να καλύπτει επίσης τέτοιου είδους περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, καθώς και στις μεταδόσεις των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στο σύνολό τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δεν παρουσιάζει πλέον φραγμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση και ότι η διασυνοριακή φορητότητα μπορεί να είναι εξασφαλισμένη.

(12)  Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου με βάση συνεκτικό μηχανισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δεν παρουσιάζει πλέον φραγμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση και ότι η διασυνοριακή φορητότητα μπορεί να είναι εξασφαλισμένη χωρίς επιπλέον κόστος για τον συνδρομητή. Η διασυνοριακή φορητότητα θα πρέπει να διακρίνεται σαφώς από την ανοικτή διασυνοριακή πρόσβαση.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Για να αποφευχθούν τόσο η ασυνέπεια με τους ισχύοντες κανόνες στον τομέα της φορολογίας όσο και ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή όσων διατάξεων σχετίζονται με τη φορολογία.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο ή η αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο ή η αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν συνήθως, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένου ότι δεν είναι σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος διαμονής τους, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένου ότι δεν είναι σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου η οποία παρέχεται από άλλο πάροχο.

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου η οποία παρέχεται από άλλο πάροχο. Η καταβολή καθολικού υποχρεωτικού τέλους όπως τέλους ραδιοτηλεοπτικής άδειας δεν θα πρέπει να θεωρείται πληρωμή χρηματικού αντιτίμου για τη λήψη υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι πάροχοι ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και των οποίων οι πάροχοι δεν ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς η συμπερίληψή τους θα συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή στον τρόπο που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και δυσανάλογο κόστος. Όσον αφορά τον έλεγχο του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πληροφορίες όπως η πληρωμή των τελών αδείας για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος διαμονής, η ύπαρξη σύμβασης για σύνδεση στο διαδίκτυο ή τηλεφωνική σύνδεση, η διεύθυνση IP ή άλλο μέσο πιστοποίησης της γνησιότητας, εφόσον αποτελούν μια εύλογη ένδειξη για τον πάροχο όσον αφορά το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του.

(17)  Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι πάροχοι ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και των οποίων οι πάροχοι δεν ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς η συμπερίληψή τους θα συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή στον τρόπο που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και δυσανάλογο κόστος. Προκειμένου οι εν λόγω πάροχοι να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ίδιες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται έναντι χρηματικού αντιτίμου. Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνουν τους συνδρομητές, τους κατόχους δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων και τους κατόχους τυχόν άλλων δικαιωμάτων επί του περιεχομένου των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου για την απόφασή τους να ασκήσουν αυτήν την ευχέρεια. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται στον δικτυακό τόπο του παρόχου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό.

(18)  Προκειμένου να τηρείται η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να την περιορίσουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η απαίτηση για την παροχή των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να απαιτεί από τον πάροχο μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών είναι χαμηλότερη. Πάντως, εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί μια ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από την εν λόγω συμφωνία.

(19)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας του συνδρομητή. Η απαίτηση για την παροχή των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ τούτου, μολονότι ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει δυσανάλογες απαιτήσεις για διασφάλιση της ίδιας ποιότητας παροχής των υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους συνδρομητές σχετικά με τυχόν μεταβολή της παρεχόμενης ή λαμβανόμενης ποιότητας κατά την πρόσβαση σε περιεχόμενο σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται στον ιστότοπο του παρόχου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών είναι χαμηλότερη, αν το γεγονός αυτό οφείλεται σε υποκειμενικούς λόγους όπως η ανεπάρκεια των εθνικών υποδομών. Επιπλέον, εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί μια ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από την εν λόγω συμφωνία.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

(20)  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Ο παρών κανονισμός, και ιδιαίτερα ο νομικός μηχανισμός που περιορίζει τοπικά την παροχή, την πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή, δεν εμποδίζει έναν πάροχο υπηρεσιών να προσφέρει σε συνδρομητή του που βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου την οποία ο πάροχος παρέχει στο συγκεκριμένο άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής διάταξης αντίθετης με την υποχρέωση να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να είναι μη εκτελεστές.

(22)  Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής διάταξης αντιβαίνει στην υποχρέωση να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της φορητότητας των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να είναι μη εκτελεστές. Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και οι κάτοχοι δικαιωμάτων που σχετίζονται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να καταστρατηγούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιλέγοντας το δίκαιο τρίτης χώρας ως εφαρμοστέο δίκαιο για τις μεταξύ τους συμβάσεις ή τις συμβάσεις μεταξύ παρόχων και συνδρομητών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Το κράτος μέλος διαμονής συνεπάγεται ότι ο συνδρομητής έχει πραγματική και μόνιμη κατοικία στο κράτος μέλος στο οποίο επιστρέφει τακτικά. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε συνδρομητής έχει μόνο ένα κράτος μέλος διαμονής. Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρούν ότι το κράτος μέλος διαμονής, επαληθευμένο και πιστοποιημένο από τον πάροχο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, είναι το αποκλειστικό κράτος μέλος διαμονής. Οι πάροχοι δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να επαληθεύουν κατά πόσον οι συνδρομητές τους είναι και συνδρομητές υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Ο κανονισμός επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση των απαιτούμενων μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Παραδείγματα αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων μπορεί να περιλαμβάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο των διευθύνσεων IP αντί για τη συνεχή παρακολούθηση της θέσης, διαφανή πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον σκοπό του, καθώς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τοποθεσία, αλλά μάλλον, σε ποιο κράτος μέλος ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, δεν θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό ακριβή δεδομένα τοποθεσίας. Ομοίως, σε περίπτωση που η πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται η ταυτοποίηση του συνδρομητή.

(23)  Είναι ουσιαστικό, οι πάροχοι υπηρεσιών να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Ο κανονισμός απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών να κάνουν χρήση των απαιτούμενων μέσων ώστε να επαληθεύουν ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα επαλήθευσης είναι λογικά, μη παρεμβατικά, αναλογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Τα μέσα αυτά δεν θα πρέπει επίσης να επιβαρύνουν υπερβολικά τους συνδρομητές. Εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών η απόφαση για την επιλογή του εφαρμοστέου μέσου επαλήθευσης με βάση τον κατάλογο του άρθρου 3β. Παραδείγματα αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων μπορεί να περιλαμβάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο των διευθύνσεων IP αντί για τη συνεχή παρακολούθηση της θέσης, διαφανή πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον σκοπό του, καθώς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η συγκεκριμένη τοποθεσία ή το συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά μάλλον το κατά πόσον η πρόσβαση στο περιεχόμενο παρέχεται εντός του κράτους μέλους διαμονής ή όχι, δεν θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό ακριβή δεδομένα τοποθεσίας. Ομοίως, σε περίπτωση που η πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται η ταυτοποίηση του συνδρομητή. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν θα πρέπει να παρακολουθεί την ακριβή θέση ενός συνδρομητή σε ένα κράτος μέλος μέσω δειγματοληψίας διευθύνσεων διαδικτύου (IP) ή με άλλο μέσο γεωεντοπισμού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Ο συνδρομητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το κράτος μέλος διαμονής που έχει επαληθευτεί και καταχωρηθεί κατά τη σύναψη της συνδρομής.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο καταναλωτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί συνήθη διαμονή σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23γ)  Αν ένας πάροχος έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος διαμονής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να μπορεί να θεωρεί, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι το επαληθευμένο κράτος μέλος διαμονής είναι το μόνο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23δ)  Προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη οι τεχνολογικές απαιτήσεις και, ειδικότερα, οι ανάγκες του κλάδου και των καταναλωτών, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου μέσων επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. Έχει ιδιαίτερη σημασία, η Επιτροπή να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα την ίδια στιγμή με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι δε εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προπαρασκευή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

_________________

 

ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ27 και 2002/58/ΕΚ28. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του δικαιώματος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ27 και 2002/58/ΕΚ28.

__________________

__________________

27 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31–50.

27 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31–50.

28 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.07.2002, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/24/ΕΚ και την οδηγία 2009/136/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

28 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.07.2002, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/24/ΕΚ και την οδηγία 2009/136/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν διαμένουν προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις χρησιμοποιούν.

Ο παρών κανονισμός εισάγει ένα νομικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι οι συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που έχουν αποκτηθεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν διαμένουν προσωρινά σε ένα κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις χρησιμοποιούν, σεβόμενοι όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του περιεχομένου στο οποίο έχουν πρόσβαση και το οποίο χρησιμοποιούν. Η εν λόγω πρόσβαση θα υπόκειται σε προηγούμενη επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής τους.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του συνδρομητή·

γ)  «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος στο οποίο ο συνδρομητής έχει τη μόνιμη κατοικία του, όπως ορίζεται με βάση το άρθρο 3β·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «προσωρινή παραμονή»: νοείται η παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του·

δ)  «προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος»: νοείται η μη μόνιμη παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, νομίμως και σε φορητή βάση στο κράτος μέλος διαμονής, και η οποία αποτελεί υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή υπηρεσία το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παροχή πρόσβασης και η χρήση έργων, άλλων προστατευόμενων αντικειμένων ή μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είτε με γραμμικό τρόπο είτε κατά παραγγελία,

ε)  «υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, νομίμως και σε φορητή βάση στο κράτος μέλος διαμονής, και η οποία αποτελεί υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή υπηρεσία το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παροχή πρόσβασης και η χρήση έργων, άλλων προστατευόμενων αντικειμένων ή μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είτε με γραμμικό τρόπο είτε κατά παραγγελία, η οποία παρέχεται σε έναν συνδρομητή βάσει συμφωνηθέντων όρων, είτε:

η οποία παρέχεται σε έναν συνδρομητή βάσει συμφωνηθέντων όρων, είτε:

 

(1)   έναντι καταβολής χρηματικού αντιτίμου· ή

 

(2)   χωρίς καταβολή χρηματικού αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή επαληθεύεται από τον πάροχο·

 

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο πάροχος μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου παρέχει τη δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή και να την χρησιμοποιεί.

(1)  Ο πάροχος μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται έναντι χρηματικού αντιτίμου παρέχει τη δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή που είναι διαθέσιμη στο κράτος μέλος διαμονής του και να την χρησιμοποιεί.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα του παρόχου να επιτρέπει σε έναν συνδρομητή να αποκτά συμπληρωματικά πρόσβαση σε τοπικά παρεχόμενο περιεχόμενο για το οποίο κατέχει άδεια χρήσης ο πάροχος υπηρεσιών στο κράτος μέλος προσωρινής παραμονής.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου ενημερώνει τον συνδρομητή σχετικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(3)  Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου ενημερώνει δεόντως τον συνδρομητή, ει δυνατόν με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του, πριν από την έναρξη της συνδρομής ή, για συμβάσεις που συνάπτονται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σε εύθετο χρόνο πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, σχετικά με κάθε ενδεχόμενη μεταβολή στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, και με τις προϋποθέσεις φορητότητας που ορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Επιλογή δυνατότητας φορητότητας

 

1.   Ο πάροχος υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου μπορεί να επιλέξει να επιτρέπει στους συνδρομητές του που βρίσκονται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, αρκεί ο πάροχος να επαληθεύσει ουσιαστικά το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

2.   Ο πάροχος ενημερώνει τους συνδρομητές, τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και όσους τυχόν έχουν άλλα δικαιώματα επί του περιεχομένου υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, για την απόφασή του να παράσχει την υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν παράσχει την υπηρεσία αυτή. Η ενημέρωση των συνδρομητών εκ μέρους των παρόχων γίνεται με μέσα κατάλληλα και αναλογικά.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3β

 

Μέσα επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής

 

1.   Ο πάροχος υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται έναντι χρηματικού αντιτίμου χρησιμοποιεί αποτελεσματικά μέσα για να επαληθεύει το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του. Για τούτο, χρησιμοποιεί μέσα επαλήθευσης αναλογικά και εύλογα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Τα μέσα αυτά δεν επιβαρύνουν υπερβολικά τους συνδρομητές.

 

2.  Προκειμένου να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση που ορίζεται στο εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου, ο πάροχος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα επαλήθευσης:

 

α)  διεύθυνση χρέωσης ή ταχυδρομική διεύθυνση του συνδρομητή·

 

β)  δελτίο ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγκυρο έγγραφο που επιβεβαιώνει το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ει δυνατόν·

 

γ)  τραπεζικά στοιχεία όπως τραπεζικός λογαριασμός, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του συνδρομητή·

 

δ)  απόδειξη ότι ο συνδρομητής είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση για διαδικτυακή ή τηλεφωνική σύνδεση στο κράτος μέλος·

 

ε)  πληρωμή τελών άδειας από τον συνδρομητή για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο συγεκριμένο κράτος μέλος, όπως υπηρεσίες δημόσιας ραδιοτηλεόρασης·

 

στ)  απόδειξη σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ενός μετατροπέα-αποκωδικοποιητή ή παρόμοιας συσκευής που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στον συνδρομητή·

 

ζ)  απόδειξη εγγραφής σε εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς εκλογικούς καταλόγους, εάν αυτοί είναι δημόσια διαθέσιμοι.

 

3.   Ο πάροχος επιλέγει ποια από τα μέσα επαλήθευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

 

4.   Εάν το κράτος μέλος διαμονής δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς με βάση ένα μόνο μέσο επαλήθευσης, ο πάροχος χρησιμοποιεί συνδυασμό δύο το πολύ τέτοιων μέσων. Η επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής δεν γίνεται επανειλημμένα αν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος.

 

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 7β όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μέσων επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις. Κατά την έγκριση των ανωτέρω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους του κλάδου και των καταναλωτών, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση των αρχών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τυχόν συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συνδρομητών, οι οποίες είναι αντίθετες προς το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 4, είναι μη εκτελεστές.

(1)  Τυχόν συμβατικές διατάξεις οι οποίες αντιβαίνουν στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε συμβάσεις μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, καθώς και εκείνων που περιέχονται σε συμβάσεις μεταξύ των εν λόγω παρόχων και των συνδρομητών τους, είναι μη εκτελεστές.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν αποτελούν εύλογη αιτία προσαρμογής των χρεώσεων, τελών ή τιμών, ή οποιασδήποτε άλλης τροποποίησης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ του συνδρομητή, του παρόχου ή οποιουδήποτε κατόχου δικαιωμάτων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι κάτοχοι δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οι κάτοχοι οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων επί του επιγραμμικού περιεχομένου των υπηρεσιών δικαιούνται να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση αποτελεσματικών μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα μέσα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία να επιτευχθεί ο σκοπός τους.

διαγράφεται

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών ή άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση περιεχομένου σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ή συμβάσεις μεταξύ των εν λόγω παρόχων και των συνδρομητών τους.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, ιδίως, για τους σκοπούς της επαλήθευσης κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2, διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνήφθησαν και στα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, εφόσον οι συμβάσεις και τα δικαιώματα έχουν σχέση με την παροχή, την πρόσβαση και τη χρήση μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 3, μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνήφθησαν και στα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, εφόσον οι συμβάσεις και τα δικαιώματα έχουν σχέση με την παροχή, την πρόσβαση και τη χρήση μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 3α, μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Αξιολόγηση

 

1.   Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετική έκθεση.

 

2.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέσων επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής, συμπεριλαμβανομένων νέων βιομηχανικών προτύπων και πρακτικών, και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, εκτίμηση της ανάγκης για επανεξέταση. Στην έκθεση αξιολογείται, ειδικότερα, κατά πόσο υπήρξαν ή όχι σημαντικές διακυμάνσεις στα έσοδα των κατόχων δικαιωμάτων και αυξήσεις στις τιμές που χρεώνονται στους καταναλωτές. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, εάν κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση ή μη νομοθετικό μέσο.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3β παράγραφος 5 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την …*

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3β παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3β παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

________________

 

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

12.5.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

12.5.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

28.4.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Marco Zullo

2.2.2016

Εξέταση στην επιτροπή

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (*) (15.7.2016)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sabine Verheyen

(*) Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι, βάσει ενός «πλάσματος δικαίου», να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να μεταφέρουν μαζί τους, όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, το επιγραμμικό περιεχόμενο στο οποίο έχουν νόμιμη πρόσβαση όταν βρίσκονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση φορητότητας που εισάγεται με την πρόταση δεν απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών να αγοράσουν χωριστή άδεια ή να επαναδιαπραγματευθούν υφιστάμενες άδειες, αλλά θεωρεί ότι αυτοί εκτελούν τις σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, επικοινωνίας με το κοινό, διάθεσης έργων στο κοινό κλπ. με βάση τις αντίστοιχες άδειες που έχουν ήδη λάβει από τους κατόχους δικαιωμάτων για τη χώρα διαμονής του συνδρομητή. Αφ’ εαυτής, η φορητότητα κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καταναλωτή.

Από τη σκοπιά της Επιτροπής CULT, είναι εξαιρετικά σημαντικό, στο πλαίσιο των επιγραμμικών υπηρεσιών περιεχομένου σε ολόκληρη την Ένωση σε φορητή βάση, η προστασία και η προαγωγή της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και των ευρωπαϊκών έργων να είναι εγγυημένες. Ωστόσο, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η φορητότητα δεν σημαίνει διασυνοριακή πρόσβαση, που δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος κανονισμού. Η διασυνοριακή φορητότητα δεν θα υπονομεύσει ούτε θα καταργήσει την αρχή της εδαφικότητας, αφού η αρχή αυτή και η αξία που δημιουργείται από αποκλειστικά δικαιώματα είναι σημαντικά στοιχεία προκειμένου ο δημιουργικός και πολιτιστικός τομέας να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και να εξασφαλίσει βιώσιμη χρηματοδότηση, ιδίως για τον οπτικοακουστικό κλάδο. Το υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων βάσει του δικαίου της Ένωσης είναι κίνητρο για τη δημιουργία περιεχομένου και αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας.

Πεδίο εφαρμογής

Η συντάκτρια του παρόντος συμφωνεί με την Επιτροπή να ισχύει ο κανονισμός για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που, βάσει σύμβασης, παρέχουν στους συνδρομητές πρόσβαση σε υπηρεσίες και συνεχή ροή, τηλεφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική που επιτρέπει τη χρήση του περιεχομένου.

Για λόγους σαφήνειας, η συντάκτρια του παρόντος εκτιμά πως η αρχική πρόταση της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί ώστε μια απλή σύνδεση με το σύστημα ή η πληρωμή ενός υποχρεωτικού τέλους όπως π.χ. ενός ραδιοτηλεοπτικού τέλους να μη συνιστούν σύμβαση κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

Η συντάκτρια του παρόντος στηρίζει πλήρως την θέση της Επιτροπής να ισχύει ο κανονισμός για υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου, καθώς και για υπηρεσίες που παρέχονται άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος θα επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Εάν ο πάροχος δωρεάν υπηρεσίας αποφασίσει να προσφέρει φορητότητα, οφείλει να δημιουργήσει ένα σύστημα επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή σε συμφωνία με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Ορισμοί

«Κράτος μέλος διαμονής»

Η συντάκτρια του παρόντος είναι της άποψης ότι πρέπει να ορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το «κράτος μέλος διαμονής», ώστε να αποφύγουμε την ανασφάλεια δικαίου και να μπορούν από επιχειρησιακή άποψη οι πάροχοι υπηρεσιών να εφαρμόζουν τον κανονισμό. Η έννοια της συνήθους διαμονής δεν ορίζεται με σαφήνεια στο δίκαιο της ΕΕ. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, σύμφυτοι με το παράγωγο δίκαιο και τη νομολογία της ΕΕ. Για τους σκοπούς της παρούσας γνωμοδότησης, η συντάκτρια προτείνει να ακολουθήσουμε τον ορισμό που έδωσε το Δικαστήριο για την υπόθεση C-452/93-P Petro Magdalena Fernández κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και που χρησιμοποιείται σήμερα από την ΕΕ σε κανόνες και κανονισμούς που αφορούν το προσωπικό της. Ο ορισμός αυτό υποδεικνύει με σαφήνεια πώς να προσδιοριστεί το κράτος μέλος διαμονής ενός ατόμου.

«Προσωρινή παραμονή»

Ως προς τον ορισμό της «προσωρινής παραμονής», η συντάκτρια του παρόντος στηρίζει πλήρως τη θέση της Επιτροπής ότι η διάρκεια παραμονής σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής δεν πρέπει να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών ή εβδομάδων, διότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τον κεντρικό σκοπό του κανονισμού, που είναι να δώσει σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της ΕΕ μαζί με το νόμιμα αποκτηθέν επιγραμμικό περιεχόμενό τους. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής Erasmus θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στο εξωτερικό το νόμιμα αποκτηθέν επιγραμμικό περιεχόμενό του για τη διάρκεια της εκεί παραμονής του. Το ίδιο ισχύει και για τους καταναλωτές που ταξιδεύουν πολύ λόγω εργασίας. Ο περιορισμός του αριθμού των ημερών θα ήταν σε βάρος αυτών των ατόμων. Ακόμη, η συντάκτρια του παρόντος στηρίζει πλήρως τη θέση της Επιτροπής να μην επιτρέψει τη διαρκή ιχνηλάτηση γεωγραφικής θέσης. Ο ορισμός συγκεκριμένου αριθμού ημερών για την παραμονή στο εξωτερικό θα απαιτούσε διαρκή ιχνηλάτηση της διεύθυνσης IP, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Επί πλέον, εάν η έννοια της συνήθους διαμονής είναι καλά ορισμένη και τα μέτρα επαλήθευσης είναι αποτελεσματικά και λογικά, δεν συντρέχει λόγος περιορισμού της διάρκειας με συγκεκριμένο αριθμό ημερών, εφόσον ο κίνδυνος κατάχρησης είναι σαφώς περιορισμένος.

Αποτελεσματική επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής

Για την ταχεία και επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού και από επιχειρησιακή άποψη, η συντάκτρια του παρόντος προτείνει να προβλεφθούν αποτελεσματικοί έλεγχοι διαμονής, ώστε να επαληθεύεται η συνήθης διαμονή ενός συνδρομητή τη στιγμή που αυτός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία και στη συνέχεια σε διαρκή βάση, όμως όχι με διαρκή ιχνηλάτηση της διεύθυνσης IP, αλλά με δειγματοληψία των διευθύνσεων IP, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος κατάχρησης.

Για ένα μέγιστο επίπεδο ασφάλειας δικαίου, η συντάκτρια του παρόντος προτείνει να κληθεί η Επιτροπή να καταρτίσει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και από κοινού με τον κλάδο, ένα μη εξαντλητικό κατάλογο των τρόπων επαλήθευσης της διαμονής τους οποίους οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να εφαρμόζουν για την αποτελεσματική επαλήθευση της συνήθους διαμονής του συνδρομητή τη στιγμή που αυτός επιθυμεί να κάνει χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών φορητότητας. Ο κατάλογος θα μπορεί π.χ. να περιλαμβάνει την επιβεβαιωμένη εγκατάσταση ενός μετατροπέα-αποκωδικοποιητή, ένα τραπεζικό λογαριασμό ή εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο στον τόπο διαμονής, μια φορολογική βεβαίωση κλπ. Η Επιτροπή θα μπορεί, μετά από διαβούλευση με τους παρόχους υπηρεσιών και τους κατόχους δικαιωμάτων, να τροποποιεί τον κατάλογο. Για την επαλήθευση της συνήθους διαμονής του συνδρομητή σε διαρκή βάση, η δειγματοληψία διευθύνσεων IP μπορεί να φανεί χρήσιμη.

Ακολουθώντας την πρόταση της Επιτροπής, η συντάκτρια του παρόντος προτείνει να έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών την ευθύνη της επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής ενός συνδρομητή. Επί πλέον, για να ενισχυθεί η θέση των κατόχων δικαιωμάτων, αυτοί θα πρέπει να μπορούν να άρουν την αδειοδότηση δικαιωμάτων προς τον πάροχο υπηρεσιών εάν αυτός, μετά από αίτημα, αδυνατεί να αποδείξει ότι διενεργεί τις επαληθεύσεις διαμονής σε συμφωνία με τον παρόντα κανονισμό.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών πιθανόν να διαπραγματευθούν με την Επιτροπή και να ανταλλάξουν με αυτήν βέλτιστες πρακτικές για τα μέτρα επαλήθευσης της διαμονής. Οι συνομιλίες αυτές προβλέπεται να διαρκέσουν πάνω από 6 μόνο μήνες προτού ολοκληρωθούν. Η συντάκτρια του παρόντος επιθυμεί συνεπώς να καλέσει τους κατόχους δικαιωμάτων, τους παρόχους υπηρεσιών και την Επιτροπή να καταρτίσουν το ταχύτερο έναν κατάλογο αποτελεσματικών τρόπων επαλήθευσης της διαμονής, ώστε να μπορέσει ο παρών κανονισμός να τεθεί σε ισχύ εντός 12 μηνών από τη δημοσίευσή του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να καταργηθούν.

1.  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν νομίμως πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν προσωρινά την πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο οι οποίες έχουν αποκτηθεί νόμιμα θα πρέπει να καταργηθούν.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες, όχι μόνο στη χώρα καταγωγής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

2.  Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Στο πλαίσιο των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σε ολόκληρη την Ένωση σε φορητή βάση, καίρια σημασία έχει το να διασφαλιστεί η προστασία και προαγωγή της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας καθώς και των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β)  Το υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων βάσει του δικαίου της Ένωσης είναι κίνητρο για τη δημιουργία περιεχομένου και αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στη χώρα καταγωγής τους.

(3)  Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν αποκτήσει νομίμωςδικαίωμα χρήσης στο κράτος μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα μετάδοσης περιεχομένου που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, όπως οπτικοακουστικά έργα, συχνά χορηγείται σε εδαφική βάση, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές.

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα μετάδοσης περιεχομένου που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, όπως οπτικοακουστικά έργα, δεν χορηγείται πάντα σε πολυεδαφική βάση ή πωλείται ήδη σε αποκλειστική βάση σε συγκεκριμένο έδαφος, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές. Αυτές οι πρακτικές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού πολιτισμικού περιεχομένου και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγορών. Παρότι οι εν λόγω πρακτικές δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη νόμιμη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου από τους καταναλωτές, όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, το σύστημα εδαφικής αδειοδότησης παραμένει ζωτικής σημασίας για να συνεχίσει να υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτισμική πολυμορφία.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 403/08 και C 429/08, Football Association Premier League και λοιποί, EU:C:2011:631, ότι ορισμένοι περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τον σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

(11)  Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 403/08 και C 429/08, Football Association Premier League και λοιποί, EU:C:2011:631, ότι περιορισμός στην παροχή υπηρεσιών ο οποίος συνίσταται στην απαγόρευση της χρήσης συσκευών αποκωδικοποίησης αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο κρυπτογραφημένης υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δεν παρουσιάζει πλέον φραγμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση και ότι η διασυνοριακή φορητότητα μπορεί να είναι εξασφαλισμένη.

(12).  Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί κοινή προσέγγιση της παροχής υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου με τη δημιουργία ενός αυστηρά ερμηνεύσιμου πλάσματος δικαίου, προκειμένου να είναι δυνατή η διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, προκειμένου για καταναλωτές που έχουν αποκτήσει νομίμως περιεχόμενο και είναι προσωρινά παρόντες σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, και, όσον αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα, χωρίς υπονόμευση ή κατάργηση της αρχής της εδαφικότητας, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε δυσανάλογη ζημία εις βάρος των κατόχων των δικαιωμάτων και σε σοβαρή στρέβλωση της αγοράς οπτικοακουστικού περιεχομένου. Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο να αλλάξει και δεν θα πρέπει να επηρεάσει το υπάρχον σύστημα εδαφικής αδειοδότησης, που αποτελεί βασικό παράγοντα για τη χρηματοδότηση, την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α  Η φορητότητα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διακρίνεται από την έννοια της διασυνοριακής πρόσβασης, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. H ενίσχυση της φορητότητας των υπηρεσιών που έχουν διατεθεί και αποκτηθεί νόμιμα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)   Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο ή η αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο, η απλή αποδοχή HTML cookies, ένα απλό σύστημα σύνδεσης, π.χ. ένα σύστημα σχεδιασμένο κατά κύριο λόγο για διαφήμιση προγραμμάτων ή εξατομικευμένες διαφημιστικές υπηρεσίες, η πληρωμή καθολικού υποχρεωτικού τέλους όπως το ραδιοτηλεοπτικό τέλος ή η ανταλλαγή ή μεταβίβαση δεδομένων, δεν θα πρέπει να θεωρούνται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν συνήθως, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένου ότι δεν είναι σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος διαμονής στο οποίο διαμένουν συνήθως, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία στο εν λόγω κράτος μέλος, δεδομένου ότι δεν είναι σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι πάροχοι ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και των οποίων οι πάροχοι δεν ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς η συμπερίληψή τους θα συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή στον τρόπο που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και δυσανάλογο κόστος. Όσον αφορά τον έλεγχο του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πληροφορίες όπως η πληρωμή των τελών αδείας για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος διαμονής, η ύπαρξη σύμβασης για σύνδεση στο διαδίκτυο ή τηλεφωνική σύνδεση, η διεύθυνση IP ή άλλο μέσο πιστοποίησης της γνησιότητας, εφόσον αποτελούν μια εύλογη ένδειξη για τον πάροχο όσον αφορά το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του.

(17)  Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι πάροχοι διαθέτουν ήδη σύστημα επαλήθευσης το οποίο επαληθεύει το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους στον ίδιο βαθμό βεβαιότητας με τις υπηρεσίες που παρέχονται έναντι χρηματικού αντιτίμου. Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και δεν έχουν σε λειτουργία σύστημα επαλήθευσης μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους την πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και δεν έχουν ήδη σε λειτουργία σύστημα επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών τους στον ίδιο βαθμό βεβαιότητας με τις υπηρεσίες που παρέχονται έναντι πληρωμής δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς η υποχρεωτική συμπερίληψή τους θα συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή στον τρόπο που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες και κατά συνέπεια δυσανάλογο κόστος. Καθώς οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου αποτελούν εντούτοις σημαντικούς παράγοντες της αγοράς, θα πρέπει να εξακολουθήσει να τους παρέχεται η δυνατότητα να προσφέρουν διασυνοριακή φορητότητα στους συνδρομητές τους, όταν διαθέτουν τα μέσα να επιτρέπουν την εξακρίβωση του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών τους στον ίδιο βαθμό βεβαιότητα με τις υπηρεσίες που παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Αν οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας επιλογής, θα πρέπει να υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού κατά τον ίδιο τρόπο με τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό.

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος και η οποία δεν παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Παρέκκλιση από την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας σε ορισμένες μη φορητές συσκευές δύναται να επιτρέπεται σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, όπου η εξασφάλιση πρόσβασης για έναν συνδρομητή θα απαιτούσε από τον πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας να συνάψει χωριστή συμβατική συμφωνία με τρίτο μέρος, το οποίο είναι κατασκευαστής συσκευών ή διαχειριστής πλατφόρμας, καθώς αυτό ενδέχεται να είναι τεχνολογικά ανέφικτο ή νομικά περίπλοκο.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

(20)  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να παραβιάζουν την εδαφική αποκλειστικότα, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Αυτό το πλάσμα δικαίου δεν πρέπει να εμποδίζει τον πάροχο να προσφέρει στον συνδρομητή του, που βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, επιγραμμικό περιεχόμενο που ο πάροχος παρέχει νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι απαγορεύει σε έναν πάροχο υπηρεσιών να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πελάτη που βρίσκεται μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον έχουν αποκτηθεί οι απαραίτητες άδειες σύμφωνα με την οδηγία 2001/29/ΕΚ και την οδηγία 2014/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εφόσον έχει εξουσιοδότηση από τους κατόχους δικαιωμάτων να χρησιμοποιεί το περιεχόμενό τους.

 

______________

 

Οδηγία 2014/26/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό και διάθεσης έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και οι πράξεις εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις δεδομένων που προστατεύονται από ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία παρέχεται στους συνδρομητές ενώ βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει άδειας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, ενδεχομένως, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο κράτος μέλος διαμονής του. Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου στην υπηρεσία.

(21)  Για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό και διάθεσης έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και οι πράξεις εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις δεδομένων που προστατεύονται από ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία παρέχεται στους συνδρομητές ενώ βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει άδειας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, ενδεχομένως, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο κράτος μέλος διαμονής του. Εφόσον το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή έχει επαληθευθεί αποτελεσματικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου στην υπηρεσία.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία, η παραγωγή, προώθηση και διανομή δημιουργικού περιεχομένου σε όλη την Ένωση, ιδίως όσον αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα και τα δικαιώματα των συγγραφέων και των δημιουργών που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιοριστεί στη διασυνοριακή φορητότητα του περιεχομένου που έχει αποκτηθεί νόμιμα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επεκταθεί στη διασυνοριακή πρόσβαση σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στα κράτη μέλη όπου ο πάροχος της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου δεν έχει εξουσιοδότηση από τους δημιουργούς και τους κατόχους δικαιωμάτων να κάνει χρήση αυτού του περιεχομένου.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Οι πάροχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα να καταστρατηγούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, επιλέγοντας το δίκαιο τρίτης χώρας ως εφαρμοστέο δίκαιο για τις μεταξύ τους συμβάσεις ή τις συμβάσεις μεταξύ παρόχων και συνδρομητών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής δεν παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και ο πάροχος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής όπως απαιτεί ο παρών κανονισμός, ο πάροχος δεν πρέπει, κατά συνέπεια, να παρέχει διασυνοριακή φορητότητα της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου σε αυτόν τον συνδρομητή με βάση τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Ο κανονισμός επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση των απαιτούμενων μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Παραδείγματα αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων μπορεί να περιλαμβάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο των διευθύνσεων IP αντί για τη συνεχή παρακολούθηση της θέσης, διαφανή πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον σκοπό του, καθώς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τοποθεσία, αλλά μάλλον, σε ποιο κράτος μέλος ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, δεν θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό ακριβή δεδομένα τοποθεσίας. Ομοίως, σε περίπτωση που η πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται η ταυτοποίηση του συνδρομητή.

(23)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Ο κανονισμός υποχρεώνει τους κατόχους δικαιωμάτων να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση των απαιτούμενων μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό Ο κατάλογος μέσων επαλήθευσης ο οποίος θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, έχει σκοπό να παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς τα μέσα επαλήθευσης που θα χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών, ενώ παρέχει επαρκή και ευέλικτα μέσα με τα οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την πρόσβαση και το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να άρουν την αδειοδότηση δικαιωμάτων προς τον πάροχο υπηρεσιών, εάν αυτός αδυνατεί να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με την υποχρέωση να επαληθεύει αποτελεσματικά το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι απαραίτητο όμως να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα επαλήθευσης και πιστοποίησης γνησιότητας είναι αποτελεσματικά, προσαρμοσμένα στη φύση της συγκεκριμένης υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένα συγκεκριμένο μέσο επαλήθευσης στο εκάστοτε κράτος μέλος και για το εκάστοτε είδος υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου. Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να βασίζονται σε συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα μέσα επαλήθευσης που προβλέπει ο παρών κανονισμός και τα οποία πρόκειται να συμφωνηθούν μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών. Στα παραδείγματα των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων μπορεί να περιλαμβάνονται δειγματοληπτικός έλεγχος των διευθύνσεων IP αντί για τη συνεχή παρακολούθηση της θέσης, διαφανής ατομική ενημέρωση σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση και τους σκοπούς της, καθώς και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Λαμβανομένου υπόψη ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η συγκεκριμένη τοποθεσία ή χώρα, αλλά μάλλον εάν το άτομο που έχει πρόσβαση στην υπηρεσία βρίσκεται στο κράτος μέλος διαμονής του ή όχι, ακριβή δεδομένα τοποθεσίας, πέραν της αρχικής εξακριβώσεως διαμονής, δεν θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό. Ομοίως, σε περίπτωση που η πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται η ταυτοποίηση του συνδρομητή.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β)  Για να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή φορητότητα των επιγραμμικών υπηρεσιών περιεχομένου, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατίθεται στην Επιτροπή για ό,τι αφορά την τροποποίηση ενός καταλόγου μέσων επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή, που θα ετοιμαστεί και θα καταρτισθεί μέσω διαβούλευσης με τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των μικρών κατόχων δικαιωμάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργήσει η Επιτροπή, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ27 και 2002/58/ΕΚ28. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του δικαιώματος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ27 και 2002/58/ΕΚ28. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

__________________

__________________

27 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31–50.

27 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

28 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.07.2002, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/24/ΕΚ και την οδηγία 2009/136/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

28 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να πληρούνται οι υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, όπως η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, η Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για την πνευματική ιδιοκτησία και η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Δεδομένου ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε ορισμένες συμβάσεις και δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ημερομηνία εφαρμογής του, κατά τρόπο ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να προβούν στους αναγκαίους διακανονισμούς για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών τους.

(27)  Δεδομένου ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε ορισμένες συμβάσεις και δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ημερομηνία εφαρμογής του, κατά τρόπο ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να προβούν στους αναγκαίους διακανονισμούς για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών τους. Οι αλλαγές στους όρους χρήσης υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρονται σε πακέτα με υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνδυασμό με υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου και που πραγματοποιούνται αυστηρά και μόνο με σκοπό τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να γεννούν οποιοδήποτε δικαίωμα για τους συνδρομητές –δυνάμει των εθνικών νόμων στους οποίους μεταφέρεται το κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών– να υπαναχωρήσουν από συμβάσεις παροχής παρόμοιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός, ο οποίος θα εφαρμοστεί άμεσα στα κράτη μέλη. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων διασυνοριακής φορητότητας μεταξύ των κρατών μελών και η θέση τους σε ισχύ ταυτόχρονα όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. Μόνο ένας κανονισμός διασφαλίζει τον βαθμό ασφάλειας δικαίου που είναι αναγκαίος για να μπορούν οι καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τη διασυνοριακή φορητότητα σε ολόκληρη την Ένωση.

(28)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός, ο οποίος θα εφαρμοστεί άμεσα στα κράτη μέλη. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων διασυνοριακής φορητότητας μεταξύ των κρατών μελών και η θέση τους σε ισχύ ταυτόχρονα όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. Μόνο ένας κανονισμός διασφαλίζει τον βαθμό ασφάλειας δικαίου που είναι αναγκαίος για να μπορούν οι καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τη διασυνοριακή φορητότητα σε ολόκληρη την Ένωση· η επιλογή αυτού του είδους της νομικής πράξης αντανακλά τους ειδικούς στόχους των κανόνων για τη διασυνοριακή φορητότητα και τις μοναδικές συνθήκες στις οποίες βασίζονται, επομένως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δημιουργεί προηγούμενο για οποιαδήποτε μεταγενέστερη νομική πράξη της Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν διαμένουν προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις χρησιμοποιούν.

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που έχουν αποκτηθεί νόμιμα στο κράτος μέλος διαμονής τους, όταν διαμένουν προσωρινά σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις χρησιμοποιούν, σεβόμενοι όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του περιεχομένου στο οποίο έχουν πρόσβαση και το οποίο χρησιμοποιούν και υπό τον όρο ότι ο πάροχος των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου έχει επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή σύμφωνα με το άρθρο 3β (νέο).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του συνδρομητή·

γ) «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του συνδρομητή, οριζόμενο ως ο τόπος στον οποίο ένα άτομο εγκατέστησε μόνιμο κέντρο των συμφερόντων του, με την πρόθεση να του δώσει διαρκή χαρακτήρα, ένας τόπος όπου ένα άτομο επιστρέφει τακτικά και με τον οποίο έχει διαρκή σύνδεση, όπως τεκμηριώνεται με βάση τα μέσα επαλήθευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «προσωρινή παραμονή»: νοείται η παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του·

δ)  «προσωρινή παραμονή»: νοείται η προσωρινή παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδρομητής δεν μεταφέρει εκεί το κέντρο των συμφερόντων του·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, νομίμως και σε φορητή βάση στο κράτος μέλος διαμονής, και η οποία αποτελεί υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή υπηρεσία το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παροχή πρόσβασης και η χρήση έργων, άλλων προστατευόμενων αντικειμένων ή μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είτε με γραμμικό τρόπο είτε κατά παραγγελία,

ε)  «υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, νομίμως και σε φορητή βάση στο κράτος μέλος διαμονής, και η οποία αποτελεί υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή υπηρεσία το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η νόμιμη παροχή πρόσβασης και η χρήση έργων, άλλων προστατευόμενων αντικειμένων ή μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είτε με γραμμικό τρόπο είτε κατά παραγγελία.

(1)  έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου· ή

 

2.  άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή επαληθεύεται από τον πάροχο·

 

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν επεκτείνεται στη διασυνοριακή πρόσβαση σε επιγραμμικό περιεχόμενο για τη χρήση του οποίου ο πάροχος της υπηρεσίας δεν έχει λάβει εξουσιοδότηση από τον κάτοχο δικαιώματος.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου ενημερώνει τον συνδρομητή σχετικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(3)  Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, όταν είναι εφικτό με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του, ενημερώνει τον συνδρομητή, εκ των προτέρων, σχετικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Επιλογή κατά προαίρεση

 

Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και δεν έχουν ήδη σε λειτουργία σύστημα επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή τους στον ίδιο βαθμό βεβαιότητας με τις υπηρεσίες που παρέχονται έναντι πληρωμής μπορεί να επιλέξει να επιτρέψει σε συνδρομητή που είναι προσωρινά παρών σε κράτος μέλος την πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, υπό τον όρο ότι:

 

α)  επαληθεύει το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

 

β)  ενημερώνει τους σχετικούς κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή όσους κατέχουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επί του επιγραμμικού περιεχομένου υπηρεσίας, καθώς και τους συνδρομητές του, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν επιτρέψει αυτή την πρόσβαση και χρήση· και

 

γ)  εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού από τη στιγμή που επιτρέπει τη διασυνοριακή φορητότητα για τους συνδρομητές του.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3β

 

Υποχρέωση επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής

 

1.  Ο πάροχος μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχει τη δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή και να τη χρησιμοποιεί επαληθεύει αποτελεσματικά το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

 

2.  Προκειμένου να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1, ο πάροχος βασίζεται σε τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα μέσα επαλήθευσης:

 

α)  δελτίο ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγκυρο έγγραφο που βεβαιώνει το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή, το οποίο περιλαμβάνει μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

 

β)  διεύθυνση χρέωσης ή ταχυδρομική διεύθυνση του συνδρομητή·

 

γ)  στοιχεία πληρωμής, όπως τραπεζικός λογαριασμός ή τοπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του συνδρομητή·

 

δ)  τόπο εγκατάστασης ενός μετατροπέα-αποκωδικοποιητή ή παρόμοιας συσκευής που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στον συνδρομητή·

 

ε)  ο συνδρομητής έχει υπογράψει σύμβαση για διαδικτυακή, τηλεφωνική ή ανάλογη σύνδεση στο αντίστοιχο κράτος μέλος·

 

στ)  πληρωμή τελών άδειας από τον συνδρομητή για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, όπως υπηρεσίες δημόσιας ραδιοτηλεόρασης·

 

ζ)  δειγματοληπτικός έλεγχος της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) με σκοπό την ταυτοποίηση του κράτους μέλους όπου ο συνδρομητής έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί την υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου, ή ταυτοποίηση του εν λόγω κράτους μέλους με άλλα μέσα γεωγραφικού εντοπισμού.

 

η)  εγγραφή σε τοπικούς εκλογικούς καταλόγους, εάν αυτοί είναι δημόσια διαθέσιμοι·

 

θ)  πληρωμή τοπικών ή κατά κεφαλήν φόρων, εάν αυτά τα στοιχεία είναι δημόσια διαθέσιμα.

 

3.  Τα μέσα επαλήθευσης λαμβάνουν υπόψη τον χαρακτήρα της υπηρεσίας, είναι εύλογα και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού να επαληθευθεί το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

 

4.   Ο πάροχος και οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή όσοι κατέχουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επί του επιγραμμικού περιεχομένου υπηρεσίας, δύνανται να έλθουν σε συμφωνία σχετικά με τον συνδυασμό και τον αριθμό των μέσων επαλήθευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής.

 

5.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά την επαλήθευση διενεργείται σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

6.  Ο πάροχος δικαιούται να ζητήσει από τον συνδρομητή να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής. Αν ο συνδρομητής δεν παράσχει αυτά τα στοιχεία και, κατά συνέπεια, ο πάροχος αδυνατεί να επαληθεύσει αποτελεσματικά το κράτος μέλος διαμονής, όπως απαιτεί ο παρών κανονισμός, ο πάροχος, με βάση τον παρόντα κανονισμό, δεν επιτρέπει στον συνδρομητή να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου όταν βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος.

 

7.  Για να διασφαλίζεται ότι ο κατάλογος των μέσων επαλήθευσης είναι εναρμονισμένος με τις σχετικές τεχνολογικες εξελίξεις, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 7α, για να τροποποιεί αυτό τον κατάλογο και να προσθέτει καινοτόμα μέσα επαλήθευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εφόσον ο κατάλογος των μέσων επαλήθευσης της παραγράφου 2 αποδειχθεί παρωχημένος πριν να παρέλθει η τριετής περίοδος αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας αυτής από έναν συνδρομητή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο στο κράτος μέλος διαμονής, μεταξύ άλλων, και για τους σκοπούς της οδηγίας 96/9/ΕΚ, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, της οδηγίας 2006/115/ΕΚ, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας αυτής από έναν συνδρομητή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο στο κράτος μέλος διαμονής, μεταξύ άλλων, και για τους σκοπούς της οδηγίας 96/9/ΕΚ, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, της οδηγίας 2006/115/ΕΚ και της οδηγίας 2009/24/ΕΚ.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τυχόν συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συνδρομητών, οι οποίες είναι αντίθετες προς το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 4, είναι μη εκτελεστές.

(1)  Τυχόν συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και την πρόσβαση σε αυτό και των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συνδρομητών, οι οποίες είναι αντίθετες προς τον παρόντα κανονισμό, είναι μη εκτελεστές. Οι συμβατικές αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν παραχωρούν κανένα δικαίωμα υπαναχώρησης από οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία, είτε μεταξύ του συνδρομητή και του παρόχου είτε μεταξύ του παρόχου και του κατόχου δικαιωμάτων. Οι τροποποιήσεις, προσαρμογές ή άλλες συμβατικές αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν αποτελούν εύλογη αιτία προσαρμογής των χρεώσεων, τελών ή τιμών, ή οποιωνδήποτε άλλων χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του συνδρομητή, του παρόχου ή του κατόχου δικαιωμάτων.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι κάτοχοι δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οι κάτοχοι οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων επί του επιγραμμικού περιεχομένου των υπηρεσιών δικαιούνται να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση αποτελεσματικών μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα μέσα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία να επιτευχθεί ο σκοπός τους.

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου κάνουν χρήση αποτελεσματικών μέσων ώστε να επαληθεύουν ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμού και το άρθρο 3β (νέο). Αν είναι εύλογο και απολύτως απαραίτητο, οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορεί να ζητούν τη λήψη περαιτέρω μέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία να επιτευχθεί ο σκοπός τους ούτε απαιτούν αλλαγή στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και παρόχων υπηρεσιών. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή όσοι κατέχουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επί του επιγραμμικού περιεχομένου υπηρεσιών δύνανται να ανακαλούν την άδεια του παρόχου να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο στο οποίο έχουν δικαιώματα, σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 3β (νέο).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή όσοι κατέχουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα στο πλαίσιο υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου μπορεί να επιτρέπουν σε παρόχους υπηρεσιών που έχουν πολυεδαφικές άδειες, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ της οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου τους, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, χωρίς επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής.

 

_______________

 

Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων και των αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος όσον αφορά τα δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμική χρήση στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3β (νέο) εξουσία ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την …* [ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζουν οι συννομοθέτες].

 

3.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3β (νέο) εξουσιοδότηση είναι δυνατό να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3β (νέο) τίθεται σε ισχύ, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Αξιολόγηση

 

Τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της χρήσης της διασυνοριακής φορητότητας και της επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής και, εάν είναι απαραίτητο, εκτίμηση σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: 6 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του].

Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

12.5.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

21.1.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

28.4.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Sabine Verheyen

16.2.2016

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (28.9.2016)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Carlos Zorrinho

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά είναι ουσιώδες στοιχείο για την δημιουργία μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και για τη στέρεη θεμελίωση μιας ψηφιακής ένωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως κανονισμός, θα επιβάλει σε όλα τα κράτη μέλη μια δεσμευτική υποχρέωση να εναρμονίσουν, από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του, τις διαδικασίες στο πεδίο για το οποίο φέρουν ευθύνη, παρέχοντας στους χρήστες διασυνοριακή πρόσβαση ανά την ΕΕ σε υπηρεσίες περιεχομένου για τις οποίες έχουν υπογράψει συμβάσεις στο έδαφος του κράτους μέλους διαμονής τους. Επεκτείνει επίσης τη δυνατότητα του παρόχου να παρέχει ανά πάσα την ΕΕ υπηρεσίες για τις οποίες έχει υπογράψει σύμβαση στο έδαφος ενός κράτους μέλους.

Πέρα από το να καθορίζει τις ακολουθητέες διαδικασίες για τη διασφάλιση φορητότητας, ο κανονισμός θέτει επίσης βασικούς ορισμούς τόσο για τη διεργασία της διασφάλισης όσο και για την ανάπτυξη της ψηφιακής ένωσης.

Η παρούσα γνωμοδότηση αποσκοπεί στο να βελτιώσει και διευκρινίσει ορισμένα σημεία, όπως εξηγείται παρακάτω.

Περιεχόμενο που καλύπτεται

Το περιεχόμενο που καλύπτεται από τον κανονισμό περιλαμβάνει το επιγραμμικό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες όπως είναι η μουσική, τα παιχνίδια, οι ταινίες, τα ψυχαγωγικά προγράμματα και οι αθλητικές εκδηλώσεις, στα οποία ο συνδρομητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση όχι μόνο από το κράτος μέλος διαμονής του, αλλά και όταν βρίσκεται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Η προσθήκη των ψυχαγωγικών παιγνιδιών στο πεδίο του κανονισμού αποβλέπει στο να ενισχύσει τη νομική βάση εφαρμογής του.

Διαφοροποίηση ανάμεσα σε πληρωμή για υπηρεσίες και πληρωμή για τέλη αδείας

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ένα σύστημα τελών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος. Η πληρωμή τελών, και ειδικά τελών τηλεοπτικής άδειας, δεν πρέπει να θεωρείται ως πληρωμή χρηματικού αντιτίμου.

Εγγύηση ότι οι πάροχοι θα δεσμεύονται από τους συμβατικούς όρους από την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού

Προκειμένου η φορητότητα, έτσι όπως την προβλέπει ο παρών κανονισμός, να μην μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μονομερείς συμβατικές αλλαγές, η διασφάλιση της φορητότητας θα καταστεί υποχρεωτική, που σημαίνει ότι τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της, είτε συμβατικώς είτε μονομερώς από τον πάροχο των υπηρεσιών. Επί πλέον, οι πάροχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα να καταστρατηγούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, επιλέγοντας το δίκαιο χώρας μη μέλους ως εφαρμοστέο δίκαιο για τις μεταξύ τους συμβάσεις ή τις συμβάσεις μεταξύ παρόχων και συνδρομητών.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών για την ποιότητα των υπηρεσιών

Εάν η ποιότητα της επιγραμμικής πρόσβασης που επέλεξε ο συνδρομητής κατά την προσωρινή παραμονή του σε άλλο κράτος μέλος δεν επιτρέπει στον πάροχο να εγγυηθεί την ίδια ποιότητα υπηρεσίας, ο πάροχος δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή, οφείλει όμως να ενημερώσει τον καταναλωτή για την πιθανή μειωμένη ποιότητα της υπηρεσίας. Εάν υπάρχει συμφωνία για εγγυημένες απαιτήσεις ποιότητας, ο πάροχος δεσμεύεται από τη συμφωνία αυτή και δεν μπορεί να επιβαρύνει τον συνδρομητή με μεγαλύτερες χρεώσεις.

Ορισμός του συνδρομητή

Στον ορισμό του συνδρομητή γίνεται μια διευκρίνιση προκειμένου η πληρωμή χρηματικού αντιτίμου να μην είναι καθοριστικός παράγων.

Ορισμός του καταναλωτή

Ο ορισμός του καταναλωτή επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τα νομικά πρόσωπα, υπό τον όρο ότι αυτά ενεργούν για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ορισμός του κράτους μέλους διαμονής

Ο ορισμός του κράτους διαμονής καθίσταται αυστηρότερος, ώστε να σημαίνει το κράτος όπου ο συνδρομητής έχει μόνιμη διαμονή, ή όπου τακτικά επιστρέφει μετά από μια παραμονή σε άλλη χώρα.

Ορισμός της προσωρινής παραμονής

Ο μη μόνιμος χαρακτήρας της έννοιας αυτού του ορισμού καθίσταται αυστηρότερος.

Επαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή

Προτείνεται, ο αποτελεσματικός έλεγχος του τόπου διαμονής του συνδρομητή από τον πάροχο, όταν δεν υπάρχει πληρωμή χρηματικού αντιτίμου, να γίνεται βάσει του τόπου φορολογικής κατοικίας, του δελτίου ταυτότητας ή άλλου έγκυρου εγγράφου που επιβεβαιώνει τον τόπο διαμονής του συνδρομητή.

Τεχνολογική ουδετερότητα

Για λόγους τεχνολογικής ουδετερότητας, ο καταναλωτής πρέπει να έχει την ελευθερία επιλογής του τύπου συσκευής ή τεχνολογίας μεταξύ όσων είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο για την πρόσβαση σε επιγραμμικό περιεχόμενο.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Προτείνεται, ως λογικό χρονικό διάστημα, να τεθεί ο κανονισμός σε εφαρμογή 12 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του, πράγμα που δεν εμποδίζει τους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν φορητότητα ευθύς μόλις είναι σε θέση να το κάνουν δυνάμει του εκδοθέντος κανονισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Αιτιολόγηση

Ο Χάρτης αποτελεί τη βασική, ανωτάτου επιπέδου νομική αναφορά σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, ζητήματα που κατέχουν με τη σειρά τους κεντρική θέση στον παρόντα κανονισμό και, ως εκ τούτου, ο Χάρτης πρέπει να συμπεριληφθεί στην αιτιολογική αναφορά.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να καταργηθούν.

(1)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες, ψυχαγωγικά προγράμματα ή αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να καταργηθούν το ταχύτερο δυνατό, δεδομένου ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες, όχι μόνο στη χώρα καταγωγής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

(2)  Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των φορητών συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες, όχι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στη χώρα καταγωγής τους.

(3)  Οι επί πληρωμή και οι δωρεάν συμβατικοί διακανονισμοί τους οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως προς τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στο κράτος μέλος διαμονής τους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της ενιαίας αγοράς και της ομαλής, αποτελεσματικής ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα μετάδοσης περιεχομένου που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, όπως οπτικοακουστικά έργα, συχνά χορηγείται σε εδαφική βάση, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές.

(4)  Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως μουσική, παιχνίδια, ψυχαγωγικά προγράμματα ή ταινίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα μετάδοσης περιεχομένου που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, όπως οπτικοακουστικά έργα, συχνά χορηγείται σε εδαφική βάση, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε καταναλωτές με προσωρινή παραμονή σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την έλλειψη υποδομών, που θα μπορούσε να δημιουργήσει τεχνητά εμπόδια, ιδίως για μικρές ή απομονωμένες κοινότητες.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους ελάχιστης ταχύτητας μεταφόρτωσης 30 Mbps για όλους μέχρι το 2020, είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις της υψηλής συνδεσιμότητας για όλους.

 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, και λόγω του γεγονότος ότι η ραγδαία αύξηση της ασύρματης ευρυζωνικής κίνησης καθιστά αναγκαία τη βελτίωση της χωρητικότητας των ασύρματων δικτύων, είναι πρωτίστης σημασίας η επίτευξη μιας ισχυρότερης πανευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος στην Ένωση.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δεν παρουσιάζει πλέον φραγμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση και ότι η διασυνοριακή φορητότητα μπορεί να είναι εξασφαλισμένη.

(12)  Ως εκ τούτου, ένας από τους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δεν παρουσιάζει πλέον φραγμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση και ότι η διασυνοριακή φορητότητα μπορεί να είναι εξασφαλισμένη χωρίς επιπλέον κόστος.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο ή η αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, παρέχει στους συνδρομητές του στο πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεχούς ροής, των εφαρμογών, της μεταφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο ή η αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών αδειών σύμφωνα με την οδηγία 2014/26/ΕΕ.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν συνήθως, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένου ότι δεν είναι σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν συνήθως, χωρίς να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένου ότι δεν είναι σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν είναι σε θέση να προσφέρουν φορητές υπηρεσίες στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Ωστόσο, προκειμένου ο παρών κανονισμός να έχει ουσιαστικό και πρακτικό αντίκτυπο στη ζωή των τελικών χρηστών, πρέπει να δίνονται στους κατόχους δικαιωμάτων όλο και περισσότερα κίνητρα ώστε να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών να προσφέρουν φορητές υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου η οποία παρέχεται από άλλο πάροχο.

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου η οποία παρέχεται από άλλο πάροχο. Η πληρωμή τελών, και ειδικά τελών τηλεοπτικής άδειας ή άλλων ραδιοτηλεοπτικών τελών, δεν πρέπει να θεωρείται ως πληρωμή χρηματικού αντιτίμου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι πάροχοι ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και των οποίων οι πάροχοι δεν ελέγχουν το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών τους δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς η συμπερίληψή τους θα συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή στον τρόπο που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και δυσανάλογο κόστος. Όσον αφορά τον έλεγχο του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πληροφορίες όπως η πληρωμή των τελών αδείας για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος διαμονής, η ύπαρξη σύμβασης για σύνδεση στο διαδίκτυο ή τηλεφωνική σύνδεση, η διεύθυνση IP ή άλλο μέσο πιστοποίησης της γνησιότητας, εφόσον αποτελούν μια εύλογη ένδειξη για τον πάροχο όσον αφορά το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών του.

(17)  Οι υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου ή παρέχονται έναντι πληρωμής υποχρεωτικού τέλους όπως ένα ραδιοτηλεοπτικό τέλος, έχουν την επιλογή να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εάν το αποφασίσουν οι πάροχοι, και εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο του κράτους μέλους διαμονής που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Εάν ασκήσουν τη διακριτική αυτή ευχέρεια, θα πρέπει να ενημερώνουν τους συνδρομητές και τους κατόχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για την απόφασή τους.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό.

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και για το ίδιο φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές που προσφέρονται στο κράτος μέλος διαμονής τους χωρίς να θίγεται η δυνατότητα πρόσβασης στην τοπική εκδοχή του περιεχομένου που διατίθεται στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής. Η υποχρέωση αυτή είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη δεν μπορούν να την απορρίψουν, να παρεκκλίνουν από αυτήν ή να διαφοροποιήσουν την ισχύ της, είτε συμβατικώς είτε μονομερώς από τον πάροχο των υπηρεσιών. Τυχόν επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών ή ενός κατόχου δικαιωμάτων, με την οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του, όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της υποχρέωσης να επιτρέπεται η διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η απαίτηση για την παροχή των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να απαιτεί από τον πάροχο μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών είναι χαμηλότερη. Πάντως, εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί μια ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από την εν λόγω συμφωνία.

(19)  Η απαίτηση για την παροχή των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να απαιτεί από τον πάροχο μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών είναι χαμηλότερη, εφόσον η απώλεια ποιότητας μπορεί να αποδοθεί σαφώς σε αντικειμενικούς λόγους όπως οι ανεπαρκείς επιδόσεις του τοπικού δικτύου υποδομών. Πάντως, εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί μια ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από την εν λόγω συμφωνία, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επιβάλει πρόσθετη χρέωση ή επιπλέον διοικητικό φόρτο στον συνδρομητή. Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά εάν ευσταθούν οι λόγοι που επικαλούνται οι πάροχοι σε περίπτωση που η ποιότητα των υπηρεσιών είναι χαμηλότερη.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

20.  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

20.  Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου συμμορφώνονται με την υποχρέωση παροχής διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τον πάροχο να παράσχει στον συνδρομητή του, που βρίσκεται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, μια υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου που ο πάροχος παρέχει νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό και διάθεσης έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και οι πράξεις εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις δεδομένων που προστατεύονται από ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία παρέχεται στους συνδρομητές ενώ βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει άδειας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, ενδεχομένως, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο κράτος μέλος διαμονής του. Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου στην υπηρεσία.

(21)  Για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό και διάθεσης έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και οι πράξεις εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις δεδομένων που προστατεύονται από ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία παρέχεται στους συνδρομητές ενώ βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει άδειας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, ενδεχομένως, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο κράτος μέλος διαμονής του. Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου στην υπηρεσία. Το δικαίωμα διασυνοριακής πρόσβασης σε επιγραμμικό ψηφιακό περιεχόμενο που αγοράστηκε στο κράτος μέλος διαμονής προορίζεται για αποκλειστικά προσωπική χρήση.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής διάταξης αντίθετης με την υποχρέωση να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να είναι μη εκτελεστές.

(22)  Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής διάταξης αντίθετης με την υποχρέωση να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να είναι μη εκτελεστές. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι κάτοχοι δικαιωμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα να καταστρατηγούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, επιλέγοντας το δίκαιο χώρας μη μέλους ως εφαρμοστέο δίκαιο για τις μεταξύ τους συμβάσεις ή για τις συμβάσεις μεταξύ παρόχων και συνδρομητών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Ο κανονισμός επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση των απαιτούμενων μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Παραδείγματα αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων μπορεί να περιλαμβάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο των διευθύνσεων IP αντί για τη συνεχή παρακολούθηση της θέσης, διαφανή πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον σκοπό του, καθώς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τοποθεσία, αλλά μάλλον, σε ποιο κράτος μέλος ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, δεν θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό ακριβή δεδομένα τοποθεσίας. Ομοίως, σε περίπτωση που η πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται η ταυτοποίηση του συνδρομητή.

(23)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους όρους και τον βαθμό εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Ο κανονισμός απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση των απαιτούμενων μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλιστεί ότι τα απαιτούμενα μέσα αφήνουν περιθώριο στους παρόχους υπηρεσιών να καινοτομούν, είναι λογικά, μη παρεμβατικά, σέβονται τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Παραδείγματα αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πρέπει να βασίζονται σε ηλεκτρονικά μέσα ταυτοποίησης κατά την εγγραφή του συνδρομητή αντί για τη συνεχή παρακολούθηση της θέσης, διαφανή πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον σκοπό του, καθώς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τοποθεσία, αλλά μάλλον, σε ποιο κράτος μέλος ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, δεν θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό ακριβή δεδομένα τοποθεσίας. Ομοίως, σε περίπτωση που η πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται η ταυτοποίηση του συνδρομητή. Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να διενεργείται απλά και με μη σωρευτικό τρόπο με σκοπό να διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πληροφορίες που διατίθενται ήδη νόμιμα στον πάροχο και τις ηπιότερες και απλούστερες διαθέσιμες μεθόδους.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κανένας καταναλωτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί συνήθη διαμονή σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/EC27 και 2002/58/EC28. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

(24)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει των άρθρων 7, 8 και 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/67927 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ28. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

__________________

__________________

27Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31–50.

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

28 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.07.2002, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/24/ΕΚ και την οδηγία 2009/136/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

28 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.07.2002, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/24/ΕΚ και την οδηγία 2009/136/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης. Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς τη Συνθήκη.

(25)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης. Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς τη Συνθήκη. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου για τις οποίες ήδη διατίθενται πανευρωπαϊκές άδειες δυνάμει της οδηγίας 2014/26/ΕΕ.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι συμβάσεις βάσει των οποίων χορηγείται άδεια χρήσης του περιεχομένου συνάπτονται συνήθως για σχετικά μακρά διάρκεια. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επωφεληθούν της δυνατότητας διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επί ίσοις όροις, εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία της εφαρμογής του, εφόσον αφορούν τη διασυνοριακή φορητότητα μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται μετά την ημερομηνία αυτή. Αυτό είναι επίσης αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, επιτρέποντας στους παρόχους που έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με κατόχους δικαιωμάτων να προσφέρουν διασυνοριακή φορητότητα στους συνδρομητές τους, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του παρόχου να επαναδιαπραγματευθεί τις συμβάσεις αυτές. Επιπλέον, η διάταξη αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών προβαίνουν στους αναγκαίους διακανονισμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών τους, θα είναι σε θέση να προσφέρουν τη φορητότητα αυτή για το σύνολο του επιγραμμικού περιεχομένου τους. Τέλος, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να μην χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτούν τις υφιστάμενες συμβάσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης που έχουν συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών από τους παρόχους.

(26)  Οι συμβάσεις βάσει των οποίων χορηγείται άδεια χρήσης του περιεχομένου συνάπτονται συνήθως για σχετικά μακρά διάρκεια. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επωφεληθούν της δυνατότητας διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επί ίσοις όροις, εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία της εφαρμογής του, εφόσον αφορούν τη διασυνοριακή φορητότητα μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς πρόσθετο κόστος. Αυτό είναι επίσης αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ, επιτρέποντας στους παρόχους που έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με κατόχους δικαιωμάτων να προσφέρουν διασυνοριακή φορητότητα στους συνδρομητές τους, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του παρόχου να επαναδιαπραγματευθεί τις συμβάσεις αυτές. Επιπλέον, η διάταξη αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών προβαίνουν στους αναγκαίους διακανονισμούς για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών τους, θα είναι σε θέση να προσφέρουν τη φορητότητα αυτή για το σύνολο του επιγραμμικού περιεχομένου τους. Τέλος, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να μην χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτούν τις υφιστάμενες συμβάσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης που έχουν συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών από τους παρόχους.

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να προβλέπει τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων και δεν υποχρεώνει τους κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών να επαναδιαπραγματευθούν τις συμβάσεις. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου εκτός του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. Τέλος, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και οι οποίοι δεν επαληθεύουν το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλει δυσανάλογο κόστος,

(29)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προσαρμογή του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να προβλέπει τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων και δεν υποχρεώνει τους κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών να επαναδιαπραγματευθούν τις συμβάσεις. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου εκτός του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. Τέλος, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου και οι οποίοι δεν επαληθεύουν το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλει δυσανάλογο κόστος στους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, στους κατόχους δικαιωμάτων ή στους τελικούς χρήστες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν διαμένουν προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις χρησιμοποιούν.

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν διαμένουν προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές χωρίς επιπλέον κόστος και να τις χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν στο κράτος μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «συνδρομητής»: νοείται κάθε καταναλωτής ο οποίος, βάσει συμβάσεως παροχής υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου με έναν πάροχο υπηρεσίας, δύναται να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία στο κράτος μέλος διαμονής του·

α)  α) «συνδρομητής»: νοείται κάθε καταναλωτής ο οποίος, βάσει συμβάσεως παροχής υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου με έναν πάροχο υπηρεσίας, δύναται να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία στο κράτος μέλος διαμονής του με την πληρωμή χρηματικού αντιτίμου ή χωρίς τέτοια πληρωμή, εάν ο ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών αποφασίσει εκουσίως να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις περί ελέγχου του κράτους μέλους διαμονής·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του συνδρομητή·

γ)  «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του συνδρομητή, όπως έχει καθοριστεί και επαληθευτεί προηγουμένως κατά τη διαδικασία έναρξης της συνδρομής·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «προσωρινή παραμονή»: νοείται η παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του·

δ)  «προσωρινή παραμονή»: νοείται η μη μόνιμη παρουσία του συνδρομητή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής του, όποια κι αν είναι η πραγματική διάρκεια της εν λόγω περιορισμένης παραμονής, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διαμονής έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) εδάφιο 2 σημείο 2··

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  χωρίς καταβολή χρηματικού αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή επαληθεύεται από τον πάροχο·

(2)  χωρίς καταβολή χρηματικού αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή επαληθεύεται όντως από τον πάροχο βάσει επιγραμμικής δήλωσης του συνδρομητή σχετικά με το κράτος μέλος διαμονής του ή με βάση τη φορολογική κατοικία του συνδρομητή ή βάσει αστυνομικής ταυτότητας, ηλεκτρονικού μέσου ταυτοποίησης, ιδίως κοινοποιημένων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ή οποιουδήποτε άλλου επιγραμμικού εγγράφου το οποίο επιβεβαιώνει τον τόπο διαμονής του συνδρομητή·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο πάροχος μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου παρέχει τη δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή και να την χρησιμοποιεί.

(1)  Ο πάροχος μιας υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται έναντι ή άνευ πληρωμής χρηματικού αντιτίμου αλλά υπό τον όρο προηγούμενης και αναλογικής επαλήθευσης του κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή παρέχει τη δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία για την οποία διαθέτει νόμιμη συνδρομή και να την χρησιμοποιεί, χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου ενημερώνει τον συνδρομητή σχετικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(3)  Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου παρέχει στον συνδρομητή πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται και με τους πιθανούς περιορισμούς της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, πριν από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τυχόν συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συνδρομητών, οι οποίες είναι αντίθετες προς το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 4, είναι μη εκτελεστές.

(1)  Τυχόν συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και εκείνων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των συνδρομητών, οι οποίες ενδέχεται να αποτρέπουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι μη εκτελεστές.

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι κάτοχοι δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οι κάτοχοι οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων επί του επιγραμμικού περιεχομένου των υπηρεσιών δικαιούνται να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να κάνει χρήση αποτελεσματικών μέσων ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα μέσα είναι λογικά και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία να επιτευχθεί ο σκοπός τους.

διαγράφεται

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, ιδίως, για τους σκοπούς της επαλήθευσης κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2, διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας

 

Για την πρόσβαση σε επιγραμμικό περιεχόμενο ο καταναλωτής έχει την ελευθερία επιλογής του τύπου συσκευής ή τεχνολογίας μεταξύ όσων είναι διαθέσιμα στο εμπόριο και της ελεύθερης αλλαγής τους. Η παροχή φορητών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπόκειται σε πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις και πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα τεχνολογικώς ουδέτερο και διαλειτουργικό υλισμικό και λογισμικό περιβάλλον.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Αξιολόγηση

 

Το αργότερο τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με τα συμπεράσματά της.

 

Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της χρήσης της διασυνοριακής φορητότητας και των μέσων επαλήθευσης, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κατά πόσον οι λύσεις που επινοήθηκαν και εφαρμόστηκαν έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εκτιμά την ανάγκη αναθεώρησης. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: 6 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του].

Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του, πράγμα που δεν εμποδίζει τους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν φορητότητα ευθύς μόλις είναι σε θέση να το κάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

Βιβλιογραφία

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI (Επιτροπή Νομικών Θεμάτων)

12.5.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE (Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας)

25.2.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Εξέταση στην επιτροπή

4.7.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Εύα Καϊλή, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.12.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

12.5.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

9.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου