Menetlus : 2015/0284(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0378/2016

Esitatud tekstid :

A8-0378/2016

Arutelud :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hääletused :

PV 18/05/2017 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0224

RAPORT     ***I
PDF 1057k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Jean-Marie Cavada

Arvamuse koostajad (*):

Marco Zullo, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Sabine Verheyen, kultuuri- ja hariduskomisjon

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (*)
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (*)
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0627),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0392/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. aprilli 2016. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A8-0378/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikliga 169,

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Siseturg kujutab endast muu hulgas teenuste ja isikute vabal liikumisel põhinevat ilma sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja ette näha, et tarbijad saaksid kasutada muusika, mängude, filmide ja spordisündmuste taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. See tähendab, et tuleks kaotada tõkked, mis takistavad piiriülest juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele ja nende kasutamist.

(1)  Veebisisuteenuste kaasaskantavuse kättesaadavus tarbijatele nende poolt eelnevalt elukohaliikmesriigis seaduslikult omandatud veebisisuteenuste puhul on kasulik siseturu tõrgeteta toimimise seisukohast ning isikute ja teenuste vaba liikumise põhimõtete tõhusaks jõustamiseks. Siseturg kujutab endast muu hulgas teenuste ja isikute vabal liikumisel põhinevat ilma sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja tagada, et tarbijad saaksid kasutada muusika, mängude, filmide, meelelahutusprogrammide ja spordisündmuste taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis näiteks vaba aja veetmise, töö või õpingute eesmärgil. See tähendab, et tuleks võimalikult kiiresti ja kasutajatele lisakulusid tekitamata kaotada tõkked, mis takistavad juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele ja nende kasutamist piiriüleselt, eriti valdkondades, kus sisu kaasaskantavus on ikka veel piiratud.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tehnika areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele mitte ainult oma koduriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis.

(2)  Tehnika areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu sülearvutite, tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele. Neid uusi tarbimisviise tuleks hõlbustada meetmete abil, mis lihtsustavad veebisisuteenustele juurdepääsu tellijate jaoks, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis, mis tuleks kasuks kõikidele Euroopa Liidus asuvatele tarbijatele. Piiriülese kaasaskantavuse juhitud, kontrollitud ja proportsionaalne rakendamine annab selle kasutajatele täiendava seadusliku juurdepääsu veebisisuteenustele. Mõiste „ajutine viibimine“ peaks olema proportsionaalne käesoleva määruse eesmärgiga, milleks on veebisisuteenuste kaasaskantavuse pakkumine tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis, kuid elavad tavaliselt oma elukohaliikmesriigis.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli siiski juurdepääsu veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma koduriigis omandanud, ning nad ei saa neid kasutada.

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli siiski jätkuvat juurdepääsu veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma elukohaliikmesriigis seaduslikult omandanud, ning nad ei saa neid kasutada.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt tulenevad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistused sellest, et autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu (nt audiovisuaalteoste) edastamise õiguste litsentsid on sageli territoriaalsed, aga samavõrd pärssiv on asjaolu, et veebisisuteenuste pakkujad võivad otsustada pakkuda oma teenust ainult konkreetsetel turgudel.

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge, meelelahutusprogramme või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Praegu on veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavusega kaasnevad probleemid valdkonniti erinevad: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/26/EL1a käsitletakse muusikasektorit ning nähakse ette multiterritoriaalsed ja üleeuroopalised litsentsid, samas kui audiovisuaalsektorit, kus on valdav territoriaalsete ainulitsentside mudel, ei ole siiani veel käsitletud. Käesoleva määruse eesmärk on lahendada raskused, mis on seotud kaasaskantavuse pakkumisega asjaomastes sektorites, ilma et see mõjutaks autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega tagatud kõrgetasemelist kaitset liidus, ja eelkõige olemasolevat territoriaalsete ainulitsentside mudelit, millel on keskne osa liidu eri turgudele kohandatud kultuurisisu rahastamisel ja tootmisel ning mis seega aitab kaasa tugeva Euroopa kultuurilise mitmekesisuse jätkumisele.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Sama kehtib ka muu sisu, näiteks spordisündmuste kohta, mis ei ole liidu õiguse kohaselt autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud, kuid mis võib olla kaitstud autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste või muude spetsiifiliste õigusnormidega riigisisese õiguse alusel; lisaks on sellised sündmused sageli korraldajate poolt litsentsitud või pakuvad veebiteenuste pakkujad neid territoriaalsetel alustel. Sellise sisu edastamine ringhäälinguorganisatsioonide poolt on kaitstud autoriõigusega kaasnevate õigustega, mis on liidu tasandil ühtlustatud. Lisaks hõlmab sellise sisu edastamine sageli autoriõigusega kaitstud komponente, näiteks muusikat, alguse ja lõpu videoklippe või graafilist disaini. Ühiskonna jaoks oluliste sündmuste või üldsusele suurt huvi pakkuvate sündmuste lühiuudiste edastamise teatavad aspektid on ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/13/EL22. Direktiivi 2010/13/EL tähenduses hõlmavad audiovisuaalmeedia teenused teenuseid, mis pakuvad juurdepääsu sellisele sisule nagu spordisündmused, uudised või aktuaalsed sündmused.

(5)  Sama kehtib ka muu sisu, näiteks spordisündmuste kohta, mis ei ole liidu õiguse kohaselt autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud, kuid mis võib olla kaitstud autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste või muude spetsiifiliste õigusnormidega riigisisese õiguse alusel; lisaks on sellised sündmused sageli korraldajate poolt litsentsitud või pakuvad veebiteenuste pakkujad neid territoriaalsetel alustel. Sellise sisu edastamine ringhäälinguorganisatsioonide poolt on kaitstud autoriõigusega kaasnevate õigustega, mis on liidu tasandil ühtlustatud. Lisaks hõlmab sellise sisu edastamine sageli autoriõigusega kaitstud komponente, näiteks muusikat, alguse ja lõpu videoklippe või graafilist disaini. Ühiskonna jaoks oluliste sündmuste või üldsusele suurt huvi pakkuvate sündmuste lühiuudiste edastamise teatavad aspektid on ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/13/EL22. Direktiivi 2010/13/EL tähenduses hõlmavad audiovisuaalmeedia teenused teenuseid, mis pakuvad juurdepääsu sellisele sisule nagu spordisündmused, uudised või aktuaalsed sündmused. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõikes 4 nõutakse, et liit võtaks aluslepingute teiste sätete kohaselt tegutsedes arvesse erinevaid kultuuriaspekte. Euroopa Liidu lepingu artiklist 3 tulenevalt peaks seega arvesse võtma ka kultuurilise mitmekesisuse austamist ja sellele ligipääsu, mis on UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitset ja edendamist käsitleva 2005. aasta konventsiooni üks eesmärke.

__________________

__________________

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL, 10. märts 2010, audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), ELT L 95, 15.4.2010, lk 1–24.

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seepärast turustatakse veebisisuteenuseid üha enam paketina, milles autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitsmata sisu ei ole autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisust lahutatav ilma tarbijale pakutava teenuse väärtust märkimisväärselt vähendamata. Eriti kehtib see sellise kvaliteetsisu puhul nagu spordisündmused või muud tarbijatele suurt huvi pakkuvad sündmused. Et teenusepakkujad saaksid pakkuda tarbijatele täielikku juurdepääsu oma veebisisuteenustele, on hädavajalik, et käesolev määrus hõlmaks ka sellist veebisisuteenuste kasutatavat sisu ja et ta kehtiks seega ka audiovisuaalmeedia teenuste suhtes direktiivi 2010/13/EL tähenduses ja ringhäälinguorganisatsioonide edastuste suhtes tervikuna.

(6)  Seepärast turustatakse veebisisuteenuseid üha enam paketina, milles autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitsmata sisu ei ole autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisust lahutatav ilma tarbijale pakutava teenuse väärtust märkimisväärselt vähendamata. Eriti kehtib see sellise kvaliteetsisu puhul nagu spordisündmused või muud tarbijatele suurt huvi pakkuvad sündmused. Et teenusepakkujad saaksid pakkuda tarbijatele täielikku juurdepääsu oma veebisisuteenustele nende tarbijate ajutise viibimise vältel liikmesriigis, mis ei ole nende elukohaliikmesriik, on hädavajalik, et käesolev määrus hõlmaks ka sellist veebisisuteenuste kasutatavat sisu ja et ta kehtiks seega ka audiovisuaalmeedia teenuste suhtes direktiivi 2010/13/EL tähenduses ja ringhäälinguorganisatsioonide edastuste suhtes tervikuna.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/9/EÜ,23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ25 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/24/EÜ26.

(7)  Teoste ja muu kaitstud materjali õigused on ühtlustatud muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/9/EÜ,23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/29/EÜ,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ25, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/24/EÜ26 ning direktiiviga 2014/26/EL.

__________________

__________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ, 11. märts 1996, andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT L 077, 27.3.1996, lk 20–28).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 1996. aasta direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT L 077, 27.3.1996, lk 20).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ, 22. mai 2001, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10–19).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/115/EÜ, 12. detsember 2006, rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28–35).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ, 23. aprill 2009, arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (ELT L 111, 5.5.2009, lk 16–22).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (ELT L 111, 5.5.2009, lk 16).

 

 

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Asjaomaste õiguste litsentsi omandamine ei pruugi alati võimalik olla, seda eriti siis, kui sisuga seotud õiguste kohta on sõlmitud ainulitsentsileping. Territoriaalse ainuõiguse tagamiseks kohustuvad veebisisuteenuste pakkujad õiguste omajatega, sh ringhäälinguorganisatsioonide või ürituste korraldajatega, sõlmitud litsentsilepingutes sageli takistama oma tellijate juurdepääsu teenusele ja selle kasutamist väljaspool territooriumi, mille jaoks on teenusepakkujal litsents. Sellised teenusepakkujate suhtes kehtestatud lepingulised piirangud kohustavad teenusepakkujaid võtma meetmeid, näiteks keelama juurdepääsu oma teenustele väljaspool asjaomast territooriumi asuvatelt IP-aadressidelt. Seega peitub üks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistus veebiteenuse pakkujate ja nende tellijate vahelistes lepingutes, milles kajastuvad omakorda nende samade teenuseosutajate ja õiguste omajate vaheliste lepingute territoriaalse piirangu klauslid.

(10)  Asjaomaste õiguste litsentsi omandamine ei pruugi alati võimalik olla, seda eriti siis, kui sisuga seotud õiguste kohta on sõlmitud ainulitsentsileping. Territoriaalse ainuõiguse tagamiseks kohustuvad veebisisuteenuste pakkujad õiguste omajatega, sh ringhäälinguorganisatsioonide või ürituste korraldajatega, sõlmitud litsentsilepingutes sageli takistama oma tellijate juurdepääsu teenusele ja selle kasutamist väljaspool territooriumi, mille jaoks on teenusepakkujal litsents. Austades territoriaalsuse põhimõtet, mis on Euroopa audiovisuaalsektori ja filmitööstuse tõrgeteta arenguks ja püsivaks rahastamiseks vältimatult vajalik, peaks käesolev määrus rahuldama nõudlust juurdepääsu järele kaasaskantavatele veebisisuteenustele ja nende kasutamisele kogu liidus kõigi tellijate jaoks, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui nende elukohaliikmesriik.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Lisaks leidis kohus liidetud kohtuasjades C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League Ltd ja teised, EU:C:2011:631, et teatavaid teenuste osutamise piiranguid ei saa õigustada eesmärgiga kaitsta intellektuaalomandi õigusi.

(11)  Lisaks tuleb võtta arvesse Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League Ltd ja teised1a.

 

_________________

 

1a Euroopa Kohtu 4. oktoobri 2011. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League Ltd ja teised, ECLI:EU:C:2011:631.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Seega on käesoleva määruse eesmärk kohandada õigusraamistikku selliselt, et õiguste litsentsimine ei takistaks liidus veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja et piiriülene kaasaskantavus oleks tagatud.

(12)  Seega on käesoleva määruse eesmärk kohandada autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste ühtlustatud õigusraamistikku, et jõuda ühise lähenemisviisini veebisisuteenuste pakkumisel tellijatele, kes viibivad ajutiselt liikmesriigis, mis ei ole nende elukohaliikmesriik, ilma tellija makstavate lisatasudeta, nähes ette rangelt tõlgendatava õigusliku fiktsiooni, mille eesmärk on kaotada seaduslikult omandatud veebisisu piiriülese kaasaskantavuse piirangud, mis on seotud õiguste litsentsimisega. Piiriülese kaasaskantavuse mõistet tuleks selgelt eristada piiriülese juurdepääsu käsitusest, mis ei kuulu mingil juhul käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, allalaadimine või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist ega HTML-küpsiste aktsepteerimist.

(13)  Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, allalaadimine, rakendused või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist, lihtsat sisselogimise süsteemi, mis põhineb üldistel isikuandmetel, nagu kasutaja meiliaadress või nimi, ega HTML-küpsiste aktsepteerimist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on liikmesriigis, kus nad tavaliselt elavad, tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei paku kaasaskantavaid teenuseid tellija koduriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt.

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on oma elukohaliikmesriigis tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei paku kaasaskantavaid teenuseid tellija elukohaliikmesriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida pakutakse rahalise tasu eest. Selliste teenuste pakkujatel on võimalik teha kindlaks, milline on nende tellijate elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest omandatuks, kui selline rahaline tasu on makstud otse veebisisuteenuse pakkujale või mõnele muule osapoolele, näiteks isikule, kes pakub paketina telekommunikatsiooniteenust ja teise pakkuja opereeritavat veebisisuteenust.

(16)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida pakutakse rahalise tasu eest. Selliste teenuste pakkujatel on võimalik teha kindlaks, milline on nende tellijate elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest omandatuks, kui selline rahaline tasu on makstud otse veebisisuteenuse pakkujale või mõnele muule osapoolele, näiteks isikule, kes pakub paketina telekommunikatsiooniteenust ja teise pakkuja opereeritavat veebisisuteenust. Kohustusliku tasu maksmist avaliku ringhäälingu teenuste eest ei tohiks lugeda rahaliseks tasuks sellise veebisisuteenuse piiriülesele kaasaskantavusele juurdepääsu eest.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Tasuta pakutavad veebisisuteenused kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik. Tasuta pakutavad veebisisuteenused, mille pakkuja ei tee kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik, peaksid jääma käesoleva määruse kohaldamisalast välja, sest nende lisamine määruse kohaldamisalasse muudaks oluliselt selliste teenuste osutamise viisi ja tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud. Tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks tuleks kasutada teavet muude elukohaliikmesriigis pakutavate teenuste litsentsitasu maksmise kohta, interneti- või telefoniühenduse lepingu olemasolu, IP-aadressi või muud autentimisvahendit, kui need annavad teenusepakkujale piisava kindluse tellija elukohaliikmesriigi kohta.

(17)   Tasuta veebisisuteenuste pakkujad praegu oma kasutajate elukohaliikmesriiki üldiselt päris kindlaks ei tee. Mõned teenusepakkujad aga teevad juba oma kasutajate elukohaliikmesriiki kindlaks või kavatsevad seda lähitulevikus teha. Sellise suundumuse soodustamiseks, tarbijate huvides ja kahjustamata tarnijaid, kelle tehnilised ja rahalised vahendid on piiratud, peaks sellistel teenusepakkujatel olema võimalus olla arvatud käesoleva määruse kohaldamisalasse tingimusel, et nad täidavad kasutajate elukohaliikmesriigi kindlakstegemise nõudeid vastavalt käesolevale määrusele. Kui sellised teenusepakkujad kasutavad nimetatud võimalust, peaksid nad täitma samu kohustusi, mis on käesolevas määruses ette nähtud rahalise tasu eest osutatavate veebisisuteenuste pakkujatele. Teenusepakkujad peaksid õigeaegselt teavitama kasutajaid ja õiguste omajaid oma otsusest kõnealust võimalust kasutada.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta. Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus.

(18)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta. Veebiteenuse pakkuja peaks võimaldama oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt, andes neile juurdepääsu samal viisil kui nende elukohaliikmesriigis. Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus. See säte ei tohiks siiski takistada veebisisuteenuse pakkujatel jätkata teavitustegevust, et võidelda veebisisuteenustele loata juurdepääsu või nende loata kasutamise või veebiteenuse pakkujate edastatava sisuga seotud intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Nõue, et veebisisuteenuste osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, võiks osutuda väga kulukaks teenusepakkujate ja sellest tulenevalt lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast ei ole käesoleva määrusega otstarbekas nõuda, et veebisisuteenuse pakkuja võtaks meetmeid, et tagada selliste teenuste osutamise kvaliteet kõrgemal tasemel kui see, mis on kättesaadav tellija valitud kohaliku veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis. Sellistel juhtudel ei vastuta teenusepakkuja selle eest, kui teenuse osutamise kvaliteet on madalam. Kui teenusepakkuja kohustub sõnaselgelt tagama teatava teenuse osutamise kvaliteedi tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, on selline kokkulepe teenusepakkuja jaoks siiski siduv.

(19)  Nõue, et veebisisuteenuste osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, võiks osutuda väga kulukaks teenusepakkujate ja sellest tulenevalt lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast ei ole käesoleva määrusega otstarbekas nõuda, et veebisisuteenuse pakkuja võtaks meetmeid, et tagada selliste teenuste osutamise kvaliteet kõrgemal tasemel kui see, mis on kättesaadav tellija valitud kohaliku veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis. Sellistel juhtudel ei vastuta teenusepakkuja selle eest, kui teenuse osutamise kvaliteet on madalam põhjustel, mida saab omistada objektiivsetele probleemidele, nagu liikmesriigi taristu ebapiisavus. Teenusepakkuja peaks siiski tarbijat tellimise ajal teavitama võimalikust teenuse osutamise kvaliteedi vähenemisest. Kui teenusepakkuja kohustub sõnaselgelt tagama teatava teenuse osutamise kvaliteedi tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, on selline kokkulepe teenusepakkuja jaoks siiski siduv. Veebisisuteenuste pakkujad peaksid tagama, et nende tellijad on asjakohaselt teavitatud sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik, sh asjaolust, et need tingimused võivad nende elukohaliikmesriigis kohaldatavatest tingimustest erineda.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Tagamaks, et veebisisuteenuste pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma, et peaksid selleks omandama asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes pakuvad kaasaskantavaid veebisisuteenuseid seaduslikult tellija elukohaliikmesriigis, on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis.

(20)  Tagamaks, et rahalise tasu eest veebisisuteenuste pakkujad ja rahalise tasuta veebisisuteenuste pakkujad, kes soovivad kuuluda käesoleva määruse kohaldamisalasse, täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma, et peaksid selleks omandama asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, tuleb sätestada, et nendel teenusepakkujatel on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid oma tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks käesolevas määruses sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Käesolev määrus ja eelkõige õiguslik mehhanism, millega määratakse kindlaks, et veebisisuteenuse pakkumise, sellele juurdepääsu ja selle kasutamise asukohaks on tellija elukohaliikmesriik, ei tohiks piirata teenusepakkuja võimalust anda tellijale lisaks juurdepääs sellisele sisule ja võimaldada selle kasutamist, mille litsents kuulub niisuguse liikmesriigi teenusepakkujale, kus tellija viibib ajutiselt, tingimusel et vajalikud litsentsid on omandatud kooskõlas direktiividega 2001/29/EÜ ja 2014/26/EL ning teenusepakkujad on saanud õiguste omajatelt loa nende sisu kasutamiseks. Oluline on siiski täpsustada, et seda õiguslikku mehhanismi tuleks kohaldada ainult veebisisuteenuste kaasaskantavuse edendamise eesmärgil.

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste litsentsimise seisukohast tähendab see, et teoste ja muude kaitstud materjalide reprodutseerimise, üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemise toimingud ning sui generis õigustega kaitstud andmebaasidega seotud ekstraktimise või taaskasutamise toimingud, mis leiavad aset, kui teenust pakutakse tellijatele siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Seepärast tuleks lugeda, et teenusepakkujad teostavad selliseid toimingud asjaomastelt õiguste omajatelt nende tellijate elukohaliikmesriigi jaoks saadud vastavate lubade põhjal. Alati kui teenusepakkuja teostab tellija liikmesriigis üldsusele edastamise või reprodutseerimise toimingu asjaomaste õiguste omajate loa põhjal, peaks tellijal, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, olema juurdepääs teenusele ja ta peaks saama seda kasutada ning vajaduse korral peaks ta saama teostada asjakohaseid reprodutseerimistoiminguid, näiteks allalaadimist, milleks tal oleks õigus oma elukohaliikmesriigis. Kui teenusepakkuja pakub veebisisuteenust tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, ja kui selline tellija kasutab teenust kooskõlas käesoleva määrusega, ei tohiks seda lugeda autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste või muude teenuse sisu seisukohast oluliste õiguste rikkumiseks.

(21)  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste litsentsimise seisukohast tähendab see, et teoste ja muude kaitstud materjalide reprodutseerimise, üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemise toimingud ning sui generis õigustega kaitstud andmebaasidega seotud ekstraktimise või taaskasutamise toimingud, mis leiavad aset, kui teenust pakutakse tellijatele siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Seepärast tuleks lugeda, et teenusepakkujad teostavad selliseid toimingud asjaomastelt õiguste omajatelt nende tellijate elukohaliikmesriigi jaoks saadud vastavate lubade põhjal. Alati kui teenusepakkuja teostab tellija liikmesriigis üldsusele edastamise või reprodutseerimise toimingu asjaomaste õiguste omajate loa põhjal, peaks tellijal, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, olema juurdepääs teenusele ja ta peaks saama seda kasutada ning vajaduse korral peaks ta saama teostada asjakohaseid reprodutseerimistoiminguid, näiteks allalaadimist, milleks tal oleks õigus oma elukohaliikmesriigis. Kui teenusepakkuja pakub veebisisuteenust tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, ja kui selline tellija kasutab teenust kooskõlas käesoleva määrusega, ei tohiks seda lugeda autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste või muude teenuse sisu seisukohast oluliste õiguste rikkumiseks, kui tellija elukohaliikmesriik on kooskõlas käesoleva määrusega kindlaks tehtud.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Teenusepakkujaid ei tohiks pidada vastutavaks mis tahes lepinguliste sätete rikkumise eest, mis on vastuolus kohustusega võimaldada nende tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. Seega ei tohiks kohaldada lepingulisi sätteid, mille eesmärk on keelata veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus või seda piirata.

(22)  Rahalise tasu eest veebisisuteenuste pakkujaid ning rahalise tasuta veebisisuteenuste pakkujaid, kes soovivad kuuluda käesoleva määruse kohaldamisalasse, ei tohiks pidada vastutavaks mis tahes lepinguliste sätete rikkumise eest, mis on vastuolus kohustusega võimaldada nende tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. Seega ei tohiks kohaldada lepingulisi sätteid, mille eesmärk on keelata veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus või seda piirata, välja arvatud juhul, kui sellised sätted keelavad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tellijatele, kes ei esita käesoleva määrusega nõutavat teavet nende elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks. Veebisisuteenuse pakkujatel ja õiguste omajatel ei tohiks võimaldada käesoleva määruse kohaldamisest kõrvale hoida, valides nendevaheliste lepingute suhtes kohaldatavaks õiguseks mõne kolmanda riigi õiguse. Sama peaks kehtima veebisisuteenuse pakkujate ja tellijate vaheliste lepingute suhtes.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Käesolevas määruses defineeritakse mitmed selle kohaldamiseks vajalikud mõisted, sealhulgas ka elukohaliikmesriigi mõiste. Elukohaliikmesriik tuleks teha kindlaks kooskõlas käesoleva määruse eesmärkidega ja vajadusega tagada määruse ühtne kohaldamine kogu liidus. Elukohaliikmesriigi mõiste tuleks määratleda nii, et selleks oleks liikmesriik, kus tellija tavaliselt elab. Teenusepakkuja, kes on käesoleva määrusega kooskõlas tellija elukohaliikmesriigi kindlaks teinud, peaks saama eeldada, et käesoleva määruse tähenduses kindlaks tehtud elukohaliikmesriik on tellija ainus elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuseid käsitleva praeguse ja tulevase korra osas ei peaks kaasaskantavuse pakkumisega tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis, kaasnema lepingulisi erisätteid.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Teenusepakkujad peaksid tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Määrus võimaldab õiguste omajatel siiski nõuda, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid, et kontrollida, kas veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määrusega. Sealjuures on vaja tagada, et sellised nõutavad vahendid on mõistlikud ega lähe eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete hulka võivad kuuluda näiteks IP-aadressi juhuslike hetkeväärtuste määramine asukoha pideva seire asemel, üksikisikutele läbipaistva teabe pakkumine selle kohta, milliseid meetodeid kontrollimiseks kasutatakse ja millised on selle eesmärgid, ning asjakohased turvameetmed. Arvestades, et kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte asukoht, vaid see, millises liikmesriigis tellija teenust kasutab, ei tuleks sel otstarbel koguda ega töödelda täpseid asukohaandmeid. Samamoodi ei peaks olema vaja tellijat tuvastada, kui tema autentimine on pakutava teenuse osutamiseks piisav.

(23)  Teenusepakkujad peaksid tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Käesolev määrus peaks kohustama teenusepakkujaid, kes pakuvad rahalise tasu eest veebisisuteenuseid tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus liikmesriigis kui nende elukohaliikmesriik, kasutama tulemuslikke ja mõistlikke vahendeid oma tellijate elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks. Teenusepakkuja ülesanne on otsustada, milliseid kontrollivahendeid kasutada. Veebisisuteenuse pakkujatel peaks olema tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemisel vabadus valida artiklis 3 a loetletud kontrollivahendite seast. Niisuguste kontrollivahendite kasutamine peaks piirduma tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemisega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Käesoleva määruse tähenduses peaksid tellijad olema veebisisuteenuste piiriüleseks kaasaskantavuseks kõlblikud ainult juhul, kui nende elukohariik on Euroopa Liidu liikmesriik. Veebisisuteenuse pakkujad peaksid olema kohustatud paluma oma tellijatel esitada vajalik teave, et nende elukohaliikmesriik piisava kindlusega kindlaks teha. Kui tellija seda teavet ei esita ning selle tagajärjel ei saa teenusepakkuja tema elukohaliikmesriiki kindlaks teha, nagu see on käesoleva määrusega nõutud, ei tohiks teenusepakkuja käesoleva määruse alusel pakkuda tellijale veebisisuteenuse piiriülest kaasaskantavust.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 b)  Veebisisuteenuse pakkuja peaks saama kontrollida pisteliselt tellija IP-aadressi tema lepingu kestel ning järgima seejuures Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 95/46/EÜ1a ja 2002/58/EÜ1b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/6791c, kuivõrd see on rangelt vajalik selle liikmesriigi kindlakstegemiseks, kust tellija veebisisuteenusele juurde pääseb. Arvestades, et kuna kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte täpne asukoht, vaid see, millisest liikmesriigist pääseb tellija teenusele juurde, ei tuleks sel otstarbel koguda ega töödelda täpseid asukohaandmeid ega mis tahes muid isikuandmeid. IP-aadressi kontrolli ainus eesmärk peaks olema teha kindlaks, kas tellija pääseb veebisisuteenusele juurde oma elukohaliikmesriigist või sellest väljaspool. Seepärast tuleks pistelise kontrolli käigus koguda andmeid binaarvormingus. Teenusepakkuja ei tohiks mingil juhul ületada nimetatud teabetaset. Kui veebisisuteenuse pakkuja otsustab kasutada selliseid kontrollivahendeid, peab ta tellijat sellest eelnevalt teavitama kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ ning määrusega (EL) 2016/679.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

 

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 c)  Teenusepakkuja, kellel on põhjendatud kahtlused tellija elukohaliikmesriigi osas, peaks saama paluda tellijal esitada uuesti tõendavaid dokumente. Selliste palvete sagedus peaks siiski piirduma ühe korraga aastas.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele ning õigust isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ27 ja 2002/58/EÜ28. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega, ettevõtlusvabadusega ja õigusega omandile, sh intellektuaalomandi õigustega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele ning õigust isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ ning määrusega (EL) 2016/679. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne. Vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed võiksid hõlmata läbipaistva teabe esitamist tellijatele kontrollimeetodite ja kontrolli eesmärkide ning vajalike turvameetmete kohta.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Käesolev määrus ei tohiks mõjutada konkurentsieeskirjade kohaldamist, eriti aluslepingu artikleid 101 ja 102. Käesolevas määruses sätestatud norme ei tohiks kasutada konkurentsi piiramiseks viisil, mis on vastuolus aluslepinguga.

(25)  Käesoleva määruse kohaldamine parandab konkurentsivõimet, soodustades veebisisuteenuste innovatsiooni ning suurendades selliste teenuste piiriülese kasutamise köitvust tarbijate jaoks. Käesolev määrus ei tohiks mõjutada konkurentsieeskirjade kohaldamist, eriti aluslepingu artikleid 101 ja 102. Käesolevas määruses sätestatud norme ei tohiks kasutada konkurentsi piiramiseks viisil, mis on vastuolus aluslepinguga.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Käesolev määrus ei tohiks mõjutada direktiivi 2014/26/EL ja eelkõige selle III jaotise kohaldamist, mis käsitleb muusikateoste internetis kasutamise õiguste multiterritoriaalset litsentsimist. Käesolev direktiiv on täielikus kooskõlas eesmärgiga soodustada seaduslikku juurdepääsu autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisule ning sellega seotud teenustele.

 

 

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Lepingud, mille alusel toimub sisu litsentsimine, sõlmitakse tavaliselt suhteliselt pikaks ajaks. Seepärast ja et tagada kõigile liidus elavatele tarbijatele võimalus kasutada veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust samal ajal ja ilma põhjendamatute viivitusteta, tuleks käesolevat määrust kohaldada ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on pärast seda kuupäeva pakutava veebisisuteenuse piiriülese kaasaskantavuse seisukohast olulised. See on vajalik ka selleks, et tagada siseturul tegutsevatele teenusepakkujatele võrdsed tingimused, et teenusepakkujad, kes sõlmisid õiguste omajatega pikaajalised lepingud, saaksid pakkuda oma tellijatele piiriülest kaasaskantavust sõltumata sellest, kas teenusepakkujal on võimalik sellised lepingud uuesti läbi rääkida. Lisaks peaks selline säte tagama, et kui teenusepakkujad teevad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse jaoks vajalikud ettevalmistused, saaksid nad pakkuda sellist kaasaskantavust kogu oma veebisisu puhul. Ja lõpuks peaks see andma õiguste omajatele võimaluse, et nad ei pea oma kehtivaid litsentsilepinguid uuesti läbi rääkima, et teenusepakkujad saaksid pakkuda piiriülest kaasaskantavust.

(26)  Lepingud, mille alusel toimub sisu litsentsimine, sõlmitakse tavaliselt suhteliselt pikaks ajaks. Seepärast ja et tagada kõigile liidus elavatele tarbijatele võimalus kasutada veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust samal ajal ja ilma põhjendamatute viivitusteta, tuleks käesolevat määrust kohaldada ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on pärast seda kuupäeva pakutava veebisisuteenuse piiriülese kaasaskantavuse seisukohast olulised. See on vajalik ka selleks, et tagada siseturul tegutsevatele teenusepakkujatele, eriti VKEdele võrdsed tingimused, et teenusepakkujad, kes sõlmisid õiguste omajatega pikaajalised lepingud, saaksid pakkuda oma tellijatele piiriülest kaasaskantavust sõltumata sellest, kas teenusepakkujal on võimalik sellised lepingud uuesti läbi rääkida. Lisaks peaks selline säte tagama, et kui teenusepakkujad teevad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse jaoks vajalikud ettevalmistused, saaksid nad pakkuda sellist kaasaskantavust kogu oma veebisisu puhul. Käesolevat sätet tuleks kohaldada ka selliste veebisisuteenuste pakkujate suhtes, kes pakuvad pakette, kus on ühendatud elektroonilise side teenused ja veebisisuteenused. Ja lõpuks peaks see andma õiguste omajatele võimaluse, et nad ei pea oma kehtivaid litsentsilepinguid uuesti läbi rääkima, et teenusepakkujad saaksid pakkuda piiriülest kaasaskantavust.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Arvestades et määrust hakatakse kohaldama mõningate lepingute ja õiguste suhtes, mis on omandatud enne määruse kohaldamise kuupäeva, on ka otstarbekas jätta käesoleva määruse jõustumise ja selle kohaldamise kuupäeva vahele mõistlik ajavahemik, et õiguste omajad ja teenusepakkujad saaksid teha uue olukorraga kohanemiseks vajalikud ettevalmistused ning et teenusepakkujad saaksid muuta oma teenuste kasutamistingimusi.

(27)  Arvestades, et käesolevat määrust hakatakse kohaldama mõningate lepingute ja õiguste suhtes, mis on omandatud enne määruse kohaldamise kuupäeva, on ka otstarbekas jätta käesoleva määruse jõustumise ja selle kohaldamise kuupäeva vahele mõistlik ajavahemik, et õiguste omajad ja veebisisuteenuste pakkujad saaksid seeläbi teha uue olukorraga kohanemiseks vajalikud ettevalmistused ning et teenusepakkujad saaksid muuta oma teenuste kasutamistingimusi. Veebisisuteenuste kasutamistingimuste muudatused, mida tehakse ainult käesoleva määruse nõuete täitmiseks, ei tohi vähendada tellijate ega autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate kaitset.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Liidus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse eesmärgi saavutamiseks on otstarbekas võtta vastu määrus, mis on liikmesriikides vahetult kohaldatav. See on vajalik selleks, et kindlustada piiriülese kaasaskantavuse normide ühetaoline kohaldamine kõigis liikmesriikides ja nende jõustumine samal ajal kõigi veebisisuteenuste puhul. Ainult määrus saab tagada piisava õiguskindluse, et tarbijad saaksid piiriülesest kaasaskantavusest täielikku kasu kogu liidus.

(28)  Liidus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse eesmärgi saavutamiseks on otstarbekas võtta vastu määrus, mis on liikmesriikides vahetult kohaldatav. See on vajalik selleks, et kindlustada piiriülese kaasaskantavuse normide ühetaoline kohaldamine kõigis liikmesriikides ja nende jõustumine samal ajal kõigi veebisisuteenuste puhul. Ainult määrus saab tagada piisava õiguskindluse, et tarbijad saaksid piiriülesest kaasaskantavusest täielikku kasu kogu liidus ning tagada, et eri liikmesriikidest pärit õiguste omajate ja veebisisuteenuse pakkujate suhtes kohaldatakse samu eeskirju.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärgiks olevat õigusraamistiku kohandamist selliselt, et liidus pakutaks veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust; seega on meetme ulatuse ja toime tõttu seda parem saavutada liidu tasandil ning seepärast võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Seega ei mõjuta käesolev määrus oluliselt õiguste litsentsimise viise ega kohusta õiguste omajaid ega teenusepakkujaid lepinguid uuesti läbi rääkima. Pealegi ei nõua käesolev määrus teenusepakkujalt meetmete võtmist, et tagada veebisisuteenuste osutamise kvaliteet väljaspool tellija elukohaliikmesriiki. Lisaks ei kohaldata käesolevat määrust teenusepakkujate suhtes, kes pakuvad teenuseid tasuta ja kes ei tee kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik. Seega ei põhjusta see ebaproportsionaalseid kulusid,

(29)  Liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärgiks olevat õigusraamistiku kohandamist selliselt, et liidus pakutaks veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust, seepärast on meetme ulatuse ja toime tõttu seda parem saavutada liidu tasandil ning seepärast võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega, järgides samal ajal 9. septembri 1886. aasta Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni, mida muudeti viimati 28. septembril 1979, ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) autoriõiguse lepingut ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingut, mis võeti mõlemad vastu Genfis 20. detsembril 1996. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes selle eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Seega ei mõjuta käesolev määrus oluliselt õiguste litsentsimise viise ega kohusta õiguste omajaid ega teenusepakkujaid lepinguid uuesti läbi rääkima. Pealegi ei nõua käesolev määrus teenusepakkujalt meetmete võtmist, et tagada veebisisuteenuste osutamise kvaliteet väljaspool tellija elukohaliikmesriiki.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis tagamaks, et veebisisuteenuste tellijatel liidus on juurdepääs sellistele teenustele ja et nad saavad neid kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus liikmesriigis.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liidus ühine lähenemisviis tagamaks, et seaduslikult omandatud veebisisuteenuste tellijatel on juurdepääs sellistele teenustele oma elukohaliikmesriigis ja et nad saavad neid teenuseid kasutada lisatasudeta, kui nad viibivad ajutiselt liikmesriigis, mis ei ole nende elukohaliikmesriik. Sellise juurdepääsu ja kasutuse eeltingimuseks on tellija elukohaliikmesriigi eelnev artikli 3 a kohane kontrollimine.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „tellija” – tarbija, kes võib teenusepakkujaga sõlmitud veebisisuteenuse pakkumise lepingu alusel pääseda juurde sellisele teenusele ja seda kasutada oma elukohaliikmesriigis;

(a)  „tellija“ – tarbija, kes saab teenusepakkujaga sõlmitud veebisisuteenuse pakkumise lepingu alusel pääseda juurde sellisele teenusele ja seda kasutada oma elukohaliikmesriigis;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, kus tellija tavaliselt elab;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „ajutine viibimine” – tellija viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik;

(d)  „ajutine viibimine“ – tellija mittealaline viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „veebisisuteenus” – Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud teenus, mida teenusepakkuja pakub elukohaliikmesriigis veebis seaduslikult ja kaasaskantavuse põhimõttel ning mis on audiovisuaalmeedia teenus direktiivi 2010/13/EL tähenduses või teenus, mida iseloomustab peamiselt juurdepääsu pakkumine teostele, muule materjalile või ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele või nende kasutamine, kas lineaarselt või tellimispõhiselt, mida pakutakse tellijale kokkulepitud tingimustel kas

(e)  „veebisisuteenus“ – Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud teenus, mida teenusepakkuja pakub tellijale või kasutajale tema elukohaliikmesriigis veebis seaduslikult ja kaasaskantavuse põhimõttel ning mis on audiovisuaalmeedia teenus direktiivi 2010/13/EL tähenduses või teenus, mida iseloomustab peamiselt juurdepääsu pakkumine teostele, muule materjalile või ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele või nende kasutamine, kas lineaarselt või tellimispõhiselt, mida pakutakse kokkulepitud tingimustel

(1)  rahalise tasu eest või

(1)  rahalise tasu eest ja/või

(2)  tasuta, eeldusel et teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik.

(2)  tasuta, eeldusel et veebisisuteenuse pakkuja otsustab pakkuda oma veebisisuteenuste kaasaskantavat juurdepääsu ja kasutamist kasutajatele, kes viibivad ajutiselt liikmesriigis, mis ei ole nende elukohaliikmesriik, ning et teenusepakkuja teeb artikli 3 a kohaselt kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Veebisisuteenuse pakkuja võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival tellijal pääseda juurde veebisisuteenusele ja seda kasutada.

1.  Rahalise tasu eest pakutava veebisisuteenuse pakkuja võimaldab ajutiselt sellises liikmesriigis viibival tellijal, mis ei ole tema elukohaliikmesriik, pääseda lisatasudeta juurde veebisisuteenusele, mis on kättesaadav tema elukohaliikmesriigis, ja seda kasutada.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Lõige 1 ei piira teenusepakkuja võimalust anda tellijale juurdepääs ka sisule, mis on litsentseeritud teenusepakkujale liikmesriigis, kus tellija ajutiselt viibib, ja seda sisu kasutada.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei laiene kvaliteedinõuetele, mida kohaldatakse veebisisuteenuse osutamise suhtes ja mida teenusepakkuja peab järgima selle teenuse pakkumisel elukohaliikmesriigis, kui teenuseosutaja ei ole sõnaselgelt kokku leppinud teisiti.

2.  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei laiene kvaliteedinõuetele, mida kohaldatakse veebisisuteenuse osutamise suhtes ja mida teenusepakkuja peab järgima selle teenuse pakkumisel elukohaliikmesriigis, kui veebisisuteenuse pakkuja ja tellija ei ole sõnaselgelt kokku leppinud teisiti. Teenusepakkuja peab siiski tagama, et kvaliteet ei lange madalamale standardist, mis on ette nähtud liikmesriigis, kus tellija ajutiselt viibib.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Veebisisuteenuse pakkuja teavitab tellijat lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedist.

3.   Veebisisuteenuse pakkuja teavitab tellijat võimaluse korral pakkujale kättesaadavate andmete alusel lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedi võimalikest kõikumistest. See teave esitatakse nõuetekohaste ja proportsionaalsete vahendite abil.

Selgitus

Ei ole kindel, kas teave lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedi kohta on veebisisuteenuse pakkujale kättesaadav.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Veebisisuteenuste pakkuja tagab, et lõikes 1 osutatud teenuste kaasaskantavus on kättesaadav sama arvu ja sama liiki seadmetega kui tellija elukohaliikmesriigis.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Käesoleva määrusega ei jõustata lepingulisi sätteid, mille eesmärk on keelata veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus või seda piirata.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c.  Käesoleva määrusega ei jõustata kaasaskantavust konkreetse ajavahemikuna piiravaid lepingulisi sätteid.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Elukohaliikmesriigi kindlakstegemine

 

1.  Artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 3 b osutatud veebisisuteenuste pakkujad kasutavad mõistlikke ja tulemuslikke kontrollivahendeid, et teha kindlaks oma tellijate elukohaliikmesriik.

 

2.  Selleks et täita lõikes 1 sätestatud kohustust, kasutavad veebisisuteenuse pakkujad kahe vahendi kombinatsiooni järgnevalt loetletud kontrollivahendite hulgast. Kui teenusepakkujad leiavad, et tellija elukohaliikmesriiki saab usaldusväärselt tuvastada vaid ühe kontrollivahendi abil, võib veebisisuteenuse pakkuja kasutada ainult ühte järgnevalt loetletud kontrollivahendit:

 

(a)  isikutunnistus, elektroonilised identimisvahendid, eelkõige määruse (EL) nr 910/2014 kohased teatatud e-identimise süsteemid, või mis tahes muu kehtiv isikut tõendav dokument;

 

(b)  pangaandmed, näiteks tellija pangakonto või krediit- või deebetkaardi number;

 

(c)  dekooderi või mis tahes muu sarnase seadme, mida tellija kasutab asjaomasele veebisisuteenusele juurdepääsuks, paigaldamise asukoht;

 

(d)  interneti- või telefoniteenuse pakkumise leping või samaväärne leping, mis seob tellija liikmesriigiga;

 

(e)  tõendid selle kohta, et tellija maksab litsentsitasu liikmesriigis pakutavate teenuste, näiteks avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse eest;

 

(f)  kohalike maksude tasumine, kui see teave on avalikult kättesaadav;

 

(g)  tellija kommunaalteenuste arve, mis tõendab tellija aadressi;

 

(h)  tellija internetiprotokolli (IP) aadressi pisteline kontroll, et teha kindlaks, kas tellija pääseb veebisisuteenustele juurde oma elukohaliikmesriigis või mujal, binaarvormingus ning tellija asukohta tuvastamata ja tellijat jälgimata.

 

Esimeses lõigus osutatud kontrollivahendite kasutamine peab piirduma lõikes 1 osutatud kontrolli eesmärkide saavutamiseks vajalikuga, võttes arvesse tehnoloogia uusi arenguid.

 

3.  Veebisisuteenuse pakkujal on õigus paluda tellijal esitada elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks vajalik teave vastavalt lõikele 2. Kui tellija sellist teavet ei esita, ei paku teenusepakkuja talle artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 3 b ette nähtud veebisisuteenuste kaasaskantavust seni, kuni tal on võimalik teha kindlaks tellija elukohaliikmesriik vastavalt lõikele 2.

 

4.  Juhul kui teenusepakkujal tekib kohaldatud kontrollivahendite alusel põhjendatud kahtlusi tellija tegeliku elukohaliikmesriigi osas, on tal õigus paluda tellijal esitada uuesti elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks vajalik teave ning kasutada samu algselt kohaldatud kontrollimeetodeid.

 

5.  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajaid või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajaid teavitatakse kindlakstegemise protsessist, mida teenusepakkuja kasutas oma tellijate elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks.

 

6.  Veebisisuteenuste pakkuja säilitab lõigete 2–4 kohaselt esitatud andmeid kuni tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseni. Neid andmeid kasutatakse üksnes tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks. Neid andmeid ei tohi edastada, kanda üle, jagada, litsentsida ega edastada mingil muul viisil autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajatele ega kolmandatele isikutele.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 b

 

Rahalise tasuta pakutavate veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus

 

Rahalise tasuta pakutava veebisisuteenuse pakkuja võib otsustada võimaldada ajutiselt liikmesriigis viibivatel kasutajatel pääseda juurde veebisisuteenusele ja seda kasutada tingimusel, et teenusepakkuja teeb kooskõlas käesoleva määrusega tulemuslikult kindlaks kasutaja elukohaliikmesriigi.

 

Teenusepakkuja teavitab enne teenuse pakkumist kasutajaid, asjaomaseid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajaid ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajaid oma otsusest pakkuda veebisisuteenust kooskõlas esimese lõiguga enne selle teenuse pakkumist. Sellekohane teave edastatakse piisavate ja proportsionaalsete vahendite abil.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kohane veebisisuteenuse pakkumine tellijale, juurdepääs sellele teenusele ja teenuse kasutamine tellija poolt loetakse toimuvaks ainult elukohaliikmesriigis, seda ka direktiivi 96/9/EÜ, direktiivi 2001/29/EÜ, direktiivi 2006/115/EÜ, direktiivi 2009/24/ ja direktiivi 2010/13/EL kohaldamisel.

Artikli 3 lõike 1 kohane veebisisuteenuse pakkumine tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, juurdepääs sellele teenusele ja teenuse kasutamine tellija poolt loetakse ainult käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil toimuvaks ainult elukohaliikmesriigis.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Mis tahes lepingulised sätted, kaasa arvatud ühelt poolt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisu kasutamise jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt poolt teenusepakkujate, aga ka teenusepakkujate ja tellijate vahelised lepingulised sätted, mis on vastuolus artikli 3 lõigetega 1 ja 4, jäetakse kohaldamata.

1.  Mis tahes lepinguline säte, kaasa arvatud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning veebisisuteenuste pakkujate vahel, aga ka teenusepakkujate ja tellijate vahelised lepingulised sätted, mis rikuvad artikli 3 lõikeid 1, 1 a, 3 a, artikleid 3 a, 3 b või 4, või millega keelatakse või piiratakse veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust, jäetakse kohaldamata.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Käesoleva määruse kohaldamisest ei tohi kõrvale hoiduda, valides teenusepakkujate või õiguste omajate vaheliste lepingute või teenusepakkujate ja tellijate vaheliste lepingute suhtes kohaldatavaks õiguseks kolmanda riigi õiguse.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse raames toimuv isikuandmete töötlemine, kaasa arvatud artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimise jaoks vajalik isikuandmete töötlemine peab olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja direktiiviga 2002/58/EÜ.

Käesoleva määruse raames toimuv isikuandmete töötlemine, kaasa arvatud artiklis 3 a osutatud kontrollimise jaoks vajalik isikuandmete töötlemine peab olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ ning määrusega (EL) 2016/679. Eelkõige peavad veebisisuteenuste pakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine on asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on olulised artikli 3 kohase veebisisuteenuse pakkumise, sellele juurdepääsu või selle kasutamise jaoks pärast nimetatud kuupäeva.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on olulised artikli 3 lõike 1 ja artikli 3 b kohase veebisisuteenuse pakkumise, sellele juurdepääsu või selle kasutamise jaoks pärast nimetatud kuupäeva.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Hindamine

 

Komisjon hindab hiljemalt [ELT: kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] ning seejärel iga kolme aasta tagant käesoleva määruse kohaldamist ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle kohta aruande.

 

Esimeses lõigus osutatud aruanne peab muu hulgas hõlmama hinnangut elukohaliikmesriigi kindlakstegemise vahendite, sh valdkonna uudselt väljatöötatud normide ja tavade tulemuslikkuse ning läbivaatamise vajaduse kohta. Aruandes hinnatakse eelkõige seda, kas on leidnud aset märkimisväärne muutus õiguse omajate sissetulekutes ja tarbijatele kehtestatud hindade suurenemine, ja aruandes pööratakse erilist tähelepanu sellele, millist mõju käesolev määrus on avaldanud VKEdele ja isikuandmete kaitsele. Koos aruandega esitatakse vajaduse korral seadusandlik ettepanek või muu kui seadusandlik akt.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Käesolevat määrust kohaldatakse alates [kuupäev: 6 kuud pärast avaldamiskuupäeva].

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse alates [ELT: kuupäev: 12 kuud pärast avaldamiskuupäeva]. Teenusepakkujad võivad kohaldamiskuupäevast olenemata pakkuda kaasaskantavust niipea, kui nad suudavad seda pakkuda viisil, mis on käesoleva määrusega kooskõlas.

(1)

ELT C 264, 20.7.2016, lk 86.

(2)

ELT C 240, 1.7.2016, lk 72.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku eesmärk on määratleda veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus ja seda reguleerida, et võimaldada tarbijatel, kes on tellinud oma elukohariigis seaduslikult omandatud veebisisuteenused, neid teenuseid kasutada ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis.

Ettepanekus on nähtud ette veebisisuteenuste pakkuja kohustus tagada oma tellijale veebisisuteenuste kaasaskantavus õigusliku fiktsiooni alusel. Tänu õigusliku fiktsiooni põhimõttele ei kahjusta veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus territoriaalsuse põhimõtet ega mõjuta autoriõiguse eeskirju teistes liikmesriikides.

Määrus peab olema proportsionaalne veebisisuteenuste turu tegeliku olukorraga ja nende teenuste võimalike kasutajate arvuga, kes moodustavad ligikaudu 5,7 % ELi tarbijatest(1).

Raportöör on seisukohal, et tarbijate juurdepääs veebisisuteenuste piiriülesele kaasaskantavusele edendab siseturu tõrgeteta toimimist, kuna siseturg põhineb just teenuste ja inimeste vabal liikumisel.

Raportöör rõhutab siiski, et määruse eesmärk on edendada Euroopa kultuurilist mitmekesisust, ja seetõttu ei tohi määrus kuidagi ohtu seada Euroopa audiovisuaalsektori ja filmitööstuse püsivat rahastamist, mis põhineb peamiselt õiguste territoriaalsusel. Sellega seoses eristatakse määruses selgelt veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja piiriülest juurdepääsu veebisisuteenustele, ning määrust ei tohiks üldse käsitada etapina piiriülese juurdepääsu suunas.

Kohaldamisala

Raportöör rõhutab asjaolu, et tegemist on konkreetselt veebisisuteenustega, mida pakutakse seaduslikult elukohaliikmesriigis.

Ta jagab komisjoni seisukohta, et tellija muus kui elukohaliikmesriigis viibimine ei tohiks olla piiratud kindla päevade arvuga. Raportöör on seisukohal, et käesoleva määrusega ei tohiks tarbija jaoks seada liiga koormavaid tingimusi. Määruse kohaldamine peab olema lihtne, kui soovitakse, et see tooks kasu võimalikult paljudele eurooplastele, kes liidus lühema või pikema aja vältel ühest liikmesriigist teise liiguvad, kas vaba aja veetmise, töö või õpingute eesmärgil.

Seevastu on raportöör seisukohal, et määruse teksti kõige olulisem osa on seotud elukohariigi kindlakstegemisega tõhusate ja kindlate vahenditega, nii selleks, et vältida määruse sätetest kõrvalehoidmist, kui ka selleks, et tagada püsiva sideme olemasolu tellija ja tema elukohaliikmesriigi vahel.

Raportöör pooldab tasuta pakutavate veebisisuteenuste pakkujate väljajätmist määruse kohaldamisalast, kuna ta on seisukohal, et praegu ei tee enamik selliseid teenusepakkujaid oma kasutajate elukohariiki kindlaks absoluutse kindlusega, nagu on vajalik käesoleva määruse sätete täitmiseks.

Sellegipoolest on ta arvamusel, et tasuta pakutavate veebisisuteenuste pakkujatele tuleks anda võimalus olla kaasatud määruse kohaldamisalasse, tingimusel et nad võtavad kõik vajalikud meetmed, et teha kindlaks oma kasutajate elukohaliikmesriik vastavalt artiklile 3.

Mõisted

Määruse eelnõu põhineb kahel peamisel mõistel, mis tuleks määratleda: elukohaliikmesriik ja ajutine viibimine.

Elukohaliikmesriigi määratlus on äärmiselt oluline säte. Elukohaliikmesriigi all mõistab raportöör liikmesriiki, kus tellija tavaliselt ja tegelikult elab ja kuhu ta regulaarselt naaseb.

Ajutine viibimine väljaspool elukohaliikmesriiki kuulub õigusliku fiktsiooni alla. Tegemist on ajutise viibimisega väljaspool elukohaliikmesriiki kas isiklikel, töistel või õpingutega seotud põhjustel.

Elukohaliikmesriigi kindlakstegemine

Tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemise kriteeriumid tuleb kanda poolavatud loetellu.

See kompromiss on mitmeti positiivne, kuna võimaldab tagada õiguste omajatele piisava õiguskindluse, kuid laseb samas teenusepakkujatel valida kontrollikriteeriumid, mis vastavad kõige paremini nende turule, tingimusel et need annavad samaväärse turvalisuse nagu loetellu kantud kriteeriumid.

Selline lahendus võimaldab ka loetelu tulevikus kohandada võimalike uuendustega kontrollikriteeriumide valdkonnas.

Raportöör peab ühtlasi vajalikuks, et pärast seda, kui tellija elukohaliikmesriik on lepingu sõlmimisel kindlaks tehtud, võib teenusepakkuja kontrollida pisteliselt tellija IP-aadressi, et teha kindlaks veebisisuteenuste korduva kasutamise juhtude esinemine muus liikmesriigis kui tellija elukohaliikmesriik.

Määruse kohaldamine

Komisjoni ettepanekus esitatud määruse tagasiulatuv kohaldamine lepingute suhtes, mis on sõlmitud enne määruse kohaldamise kuupäeva, on raportööri meelest sobilik.

Seevastu elukohaliikmesriigi kindlakstegemise ja tellijate liikumise konkreetse kontrollimise meetmete kasutuselevõtt, millele kaasaskantavus toetub, võtab tõenäoliselt rohkem aega kui kuus kuud, nagu ka enne määruse kohaldamist sõlmitud lepingute kohandamine. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku hakata määrust kohaldama 12 kuu pärast.

(1)

Mõjuhinnang (SWD(2015)270) komisjoni ettepaneku kohta (võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul (COM(2015)627)), lk 17.


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (*) (30.9.2016)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Arvamuse koostaja (*): Marco Zullo

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga kehtestatakse sisuteenuste pakkujale kohustus tagada tarbijatele kaasaskantavus, võimaldades neil võtta oma elukohaliikmesriigis seaduslikult omandatud veebisisu Euroopa Liidus reisides endaga kaasa. Määrusega nähakse ette õiguslik fiktsioon, mis seda võimaldab, ilma et rikutaks olemasolevaid õigusi.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks on ettepanekud, millega tõhustatakse siseturgu ja kõrvaldatakse põhjendamatud tõkked, väga olulised.

Siiski tuleb arvesse võtta Euroopa audiovisuaaltööstuse rahalist jätkusuutlikkust, mille pakutavate kultuuritoodete mitmekesisust tuleb kaitsta, autoriõiguse ja muude sellega kaasnevate õiguste kaitset ning territoriaalsuse aluspõhimõtet.

Arvamuse koostaja peab seetõttu oluliseks, et kaasaskantavus ei õõnestaks neid eeltingimusi, muutudes üleeuroopaliseks piiriüleseks juurdepääsuks.

Kohaldamisala

Komisjon näeb ette, et määrust kohaldatakse pakkujate suhtes, kes võimaldavad tellijatele juurdepääsu rahalise tasu eest.

Arvamuse koostaja toetab seda lähenemisviisi ning pooldab tasuta sisuteenuste pakkujate väljajätmist käesoleva määruse kohaldamisalast. Teenuste tasuta pakkumine ei tundu tõesti olevat piisav põhjendus, et nõuda elukoha kindlakstegemist ning nii täita õigusliku fiktsiooni kohaldamiseks vajalikud tingimused.

Arvamuse koostaja peab samuti vajalikuks selgitada, et kohustusliku tasu, nagu mõnes liikmesriigis ringhäälinguteenuste eest tasu maksmist ei loeta lepinguks käesoleva määruse tähenduses.

Mõisted

Arvamuse koostaja on arvamusel, et elukohaliikmesriigi mõistet tuleb täpsemalt määratleda, et ei jääks ruumi õiguslikule ebakindlusele.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et määruses tuleks ette näha kriteeriumid, mis oleksid kaasaskantavuse rakendamiseks piisavad elukoha ühemõtteliseks kindlaksmääramiseks.

Lisaks on arvamuse koostaja arvamusel, et elukohaliikmesriigi kindlaksmääramine peab olema ühemõtteline, millega oleks välistatud võimalus, et inimesed võivad elukohaks märkida rohkem kui ühe liikmesriigi.

Komisjon on seisukohal, et muus kui elukohaliikmesriigis viibimine ei tohiks olla piiratud kindla päevade arvuga. Arvamuse koostaja pooldab seda lähenemisviisi, kuna on seisukohal, et vastasel korral avaldaks see negatiivset mõju nendele kodanikele, kellele määrus on peaasjalikult mõeldud. Elukoha kindlaksmääramiseks selgete kriteeriumide sätestamine on piisav kuritarvituste ja eeskirjadest mööda hiilimise vältimiseks.

Seetõttu on arvamuse koostaja veendunud, et tuleks täpsustada, et muus liikmesriigis viibimine võib olla seotud puhkuse veetmise, töö (piiriülesed töötajad) või õpingutega (nt Erasmuse programmis osalevad üliõpilased).

Arvamuse koostaja on nõus, et ülemäärase kontrolli ja eraelu puutumatuse rikkumise vältimiseks ei tohiks olla lubatud kasutajate asukoha pidev kontrollimine.

Elukoha kindlakstegemine

Kasutaja alalise elukoha täpne kindlakstegemine on kaasaskantavuse nõuetekohase toimivuse eeltingimus, sest vastasel juhul oleks süsteem vastuvõtlik kuritarvitustele ning eksisteeriks võimalus autoriõigust käsitlevatest kehtivatest õigusaktidest mööda minna.

Selgete ja tõhusate vahendite tagamiseks esitab arvamuse koostaja mõned kriteeriumid elukoha kindlaksmääramiseks. Samuti teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon määraks delegeeritud õigusaktiga ning tarbijate ja ettevõtete esindajatega konsulteerides kindlaks üksikasjalikuma loetelu. Kindlakstegemise vahendid peavad olema tulemuslikud, ent eesmärgiga proportsionaalsed, et ei kogutaks andmeid, mis ei ole eesmärgi saavutamiseks rangelt vajalikud, ning nimetatud vahendid ei tohi kasutajaid ülemäära koormata.

Elukoha kindlakstegemine toimub nii teenusega liitumisel kui ka hiljem, et kontrollida, kas vahepeal ei ole toimunud muutusi, seda korrapäraselt, aga mitte pidevalt, et vältida liiga sekkuvat kontrolli.

Tasuta teenuste pakkujate valikuvõimalus

Tasuta teenuste pakkujad peaksid käesoleva määruse kohaldamisalast välja jääma.

Arvamuse koostaja on sellegipoolest arvamusel, et neile tuleks ette näha võimalus, juhul kui nad peaksid seda soovima, kuuluda määruse kohaldamisalasse ja seega tagada oma teenuste kasutajatele kaasaskantavuse kasutades ettenähtud õiguslik fiktsioon.

Sellisel juhul peaksid nad järgima kõiki käesoleva määruse sätteid ning võtma kasutusele süsteemi kasutaja elukoha sama kindlaks ja selgeks kindlakstegemiseks, kui on ette nähtud tasuliste teenuste pakkujatele. See on oluline eeltingimus vältimaks kuritarvitusi ja digitaalse infosisuga seonduvate õiguste omajatele majandusliku kahju tekitamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Siseturg kujutab endast muu hulgas teenuste ja isikute vabal liikumisel põhinevat ilma sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja ette näha, et tarbijad saaksid kasutada muusika, mängude, filmide ja spordisündmuste taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. See tähendab, et tuleks kaotada tõkked, mis takistavad piiriülest juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele ja nende kasutamist.

(1)  Tarbijatele elukohaliikmesriigis sõlmitud tellimuste põhjal sujuva juurdepääsu tagamine veebisisuteenustele kogu Euroopa Liidus on ühtse turu täieliku väljakujundamise, inimeste ja teenuste vaba liikumise põhimõtete tõhusa täitmise tagamise ning seega ka Euroopa identiteedi ja kodakondsuse arengu oluline element. Tarbijad peaksid saama kasutada muusika, mängude, filmide ja spordisündmuste taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad sellistel eesmärkidel nagu äri- või vaba aja veetmise reis või õppeperioodil ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. See tähendab, et tuleks kaotada tõkked, mis takistavad sellistel juhtudel piiriülest juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele ja nende kasutamist.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tehnika areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele mitte ainult oma koduriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis.

(2)  Tehnika ja innovaatiliste teenuste areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis, tuues kasu tarbijatele siseturul.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli siiski juurdepääsu veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma koduriigis omandanud, ning nad ei saa neid kasutada.

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli siiski jätkuvat juurdepääsu veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma elukohaliikmesriigis omandanud, ning nad ei saa neid kasutada, mis piirab nende õigust pääseda juurde veebiteenustele ja on potentsiaalselt kahjuliku mõjuga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt tulenevad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistused sellest, et autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu (nt audiovisuaalteoste) edastamise õiguste litsentsid on sageli territoriaalsed, aga samavõrd pärssiv on asjaolu, et veebisisuteenuste pakkujad võivad otsustada pakkuda oma teenust ainult konkreetsetel turgudel.

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt tulenevad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistused sellest, et autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu (nt audiovisuaalteoste) edastamise õiguste litsentsid on sageli territoriaalsed, aga samavõrd pärssiv on asjaolu, et veebisisuteenuste pakkujad võivad otsustada pakkuda oma teenust ainult konkreetsetel turgudel. Sellele vaatamata mängivad piirkondlikud litsentsid olulist rolli sellise kultuurivaldkonna infosisu rahastamises ja tootmises, mis on kohandatud liidu erinevate turgude jaoks, eriti audiovisuaal- ja filmivaldkonnas, toetades oluliselt Euroopa kultuurilist mitmekesisust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seepärast turustatakse veebisisuteenuseid üha enam paketina, milles autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitsmata sisu ei ole autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisust lahutatav ilma tarbijale pakutava teenuse väärtust märkimisväärselt vähendamata. Eriti kehtib see sellise kvaliteetsisu puhul nagu spordisündmused või muud tarbijatele suurt huvi pakkuvad sündmused. Et teenusepakkujad saaksid pakkuda tarbijatele täielikku juurdepääsu oma veebisisuteenustele, on hädavajalik, et käesolev määrus hõlmaks ka sellist veebisisuteenuste kasutatavat sisu ja et ta kehtiks seega ka audiovisuaalmeedia teenuste suhtes direktiivi 2010/13/EL tähenduses ja ringhäälinguorganisatsioonide edastuste suhtes tervikuna.

(6)  Seepärast turustatakse veebisisuteenuseid üha enam paketina, milles autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitsmata sisu ei ole autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisust lahutatav ilma tarbijale pakutava teenuse väärtust märkimisväärselt vähendamata. Eriti kehtib see sellise kvaliteetsisu puhul nagu spordisündmused või muud tarbijatele suurt huvi pakkuvad sündmused. Et teenusepakkujad saaksid pakkuda tarbijatele täielikku juurdepääsu oma veebisisuteenustele nende ajutise viibimise vältel liikmesriigis, mis ei ole nende elukohaliikmesriik, on hädavajalik, et käesolev määrus hõlmaks ka sellist veebisisuteenuste kasutatavat sisu ja et ta kehtiks seega ka audiovisuaalmeedia teenuste suhtes direktiivi 2010/13/EL tähenduses ja ringhäälinguorganisatsioonide edastuste suhtes tervikuna.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Seega on käesoleva määruse eesmärk kohandada õigusraamistikku selliselt, et õiguste litsentsimine ei takistaks liidus veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja et piiriülene kaasaskantavus oleks tagatud.

(12)  Seega on käesoleva määruse eesmärk kohandada õigusraamistikku töökindla mehhanismi alusel, et õiguste litsentsimine ei takistaks liidus veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja et piiriülene kaasaskantavus oleks tagatud ilma igasuguste lisakuludeta tellija jaoks. Piiriülest kaasaskantavust tuleks avatud piiriülesest juurdepääsust selgelt eristada.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Selleks et vältida vastuolusid kehtivates maksualastes eeskirjades ja ebaproportsionaalset halduskoormust, ei tohiks käesolev määrus mõjutada ühtki maksustamisega seotud sätte kohaldamist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, allalaadimine või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist ega HTML-küpsiste aktsepteerimist.

(13)  Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, allalaadimine või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu veebis kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist ega HTML-küpsiste aktsepteerimist.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on liikmesriigis, kus nad tavaliselt elavad, tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei paku kaasaskantavaid teenuseid tellija koduriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt.

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on oma elukohaliikmesriigis tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei paku kaasaskantavaid teenuseid tellija elukohaliikmesriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida pakutakse rahalise tasu eest. Selliste teenuste pakkujatel on võimalik teha kindlaks, milline on nende tellijate elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest omandatuks, kui selline rahaline tasu on makstud otse veebisisuteenuse pakkujale või mõnele muule osapoolele, näiteks isikule, kes pakub paketina telekommunikatsiooniteenust ja teise pakkuja opereeritavat veebisisuteenust.

(16)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida pakutakse rahalise tasu eest. Selliste teenuste pakkujatel on võimalik teha kindlaks, milline on nende tellijate elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest omandatuks, kui selline rahaline tasu on makstud otse veebisisuteenuse pakkujale või mõnele muule osapoolele, näiteks isikule, kes pakub paketina telekommunikatsiooniteenust ja teise pakkuja opereeritavat veebisisuteenust. Kohustusliku tasu, näiteks universaalse ringhäälingutasu maksmist ei tohiks lugeda rahaliseks tasuks veebisisuteenuse kasutamise eest.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Tasuta pakutavad veebisisuteenused kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik. Tasuta pakutavad veebisisuteenused, mille pakkuja ei tee kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik, peaksid jääma käesoleva määruse kohaldamisalast välja, sest nende lisamine määruse kohaldamisalasse muudaks oluliselt selliste teenuste osutamise viisi ja tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud. Tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks tuleks kasutada teavet muude elukohaliikmesriigis pakutavate teenuste litsentsitasu maksmise kohta, interneti- või telefoniühenduse lepingu olemasolu, IP-aadressi või muud autentimisvahendit, kui need annavad teenusepakkujale piisava kindluse tellija elukohaliikmesriigi kohta.

(17)  Tasuta veebisisuteenuste pakkujatel peaks olema võimalik kuuluda käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik. Tasuta pakutavad veebisisuteenused, mille pakkuja ei tee kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik, peaksid jääma käesoleva määruse kohaldamisalast välja, sest nende lisamine määruse kohaldamisalasse muudaks oluliselt selliste teenuste osutamise viisi ja tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud. Et need teenusepakkujad saaksid nimetatud võimalust kasutada, peavad nad täitma samu kohustusi, mis on käesolevas määruses sätestatud tasuliste veebisisuteenuste pakkujatele. Lisaks peaksid nad teavitama tellijaid, asjaomaseid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajaid ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajaid oma otsusest seda võimalust kasutada. Sellise teabe võib esitada teenusepakkuja veebisaidil.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta. Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus.

(18)  Artikli 3 lõikes 1 sätestatud kohustuse järgimiseks, et tagada veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus, tuleb veebiteenuse pakkujatelt nõuda, et nad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, seda piirata, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta. Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutise viibimise ajal muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik – rikkumata sealjuures käesolevat määrust –, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Nõue, et veebisisuteenuste osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, võiks osutuda väga kulukaks teenusepakkujate ja sellest tulenevalt lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast ei ole käesoleva määrusega otstarbekas nõuda, et veebisisuteenuse pakkuja võtaks meetmeid, et tagada selliste teenuste osutamise kvaliteet kõrgemal tasemel kui see, mis on kättesaadav tellija valitud kohaliku veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis. Sellistel juhtudel ei vastuta teenusepakkuja selle eest, kui teenuse osutamise kvaliteet on madalam. Kui teenusepakkuja kohustub sõnaselgelt tagama teatava teenuse osutamise kvaliteedi tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, on selline kokkulepe teenusepakkuja jaoks siiski siduv.

(19)  Teenusepakkujad peaksid tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Nõue, et veebisisuteenuste osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, võiks osutuda väga kulukaks teenusepakkujate ja sellest tulenevalt lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast peaks veebisuteenuste pakkuja, kuigi käesolev määrus ei kehtesta ebaproportsionaalseid nõudeid, selleks et tagada selliste teenuste osutamise sama kvaliteet kõrgemal tasemel kui see, mis on kättesaadav tellija valitud kohaliku veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis, tellijaid eelnevalt teavitama erinevast kvaliteedist, mida teenuse pakkumisel juurdepääsul infosisule liikmesriigis, mis on muu kui elukohaliikmesriik, võidakse osutada või kogeda. Sellise teabe võiks esitada teenusepakkuja veebisaidil. Sellistel juhtudel ei vastuta teenusepakkuja selle eest, kui teenuse osutamise kvaliteet on madalam põhjustel, mida saab omistada objektiivsetele probleemidele, nagu liikmesriigi taristu ebapiisavus. Lisaks on selline kokkulepe, kui teenusepakkuja kohustub sõnaselgelt tagama teatava teenuse osutamise kvaliteedi tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, teenusepakkuja jaoks siduv.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Tagamaks, et veebisisuteenuste pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma, et peaksid selleks omandama asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes pakuvad kaasaskantavaid veebisisuteenuseid seaduslikult tellija elukohaliikmesriigis, on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis.

(20)  Tagamaks, et veebisisuteenuste pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma, et peaksid selleks omandama asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes pakuvad kaasaskantavaid veebisisuteenuseid seaduslikult tellija elukohaliikmesriigis, on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Käesoleva määruse ja eelkõige õigusliku mehhanismiga, millega määratakse kindlaks, et veebisisuteenuse pakkumise, sellele juurdepääsu ja selle kasutamise asukohaks on tellija elukohaliikmesriik, ei takistata teenusepakkujatel pakkuda tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis, veebisisuteenust, mida teenusepakkuja pakub selles teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Teenusepakkujaid ei tohiks pidada vastutavaks mis tahes lepinguliste sätete rikkumise eest, mis on vastuolus kohustusega võimaldada nende tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. Seega ei tohiks kohaldada lepingulisi sätteid, mille eesmärk on keelata veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus või seda piirata.

(22)  Veebisisuteenuste pakkujaid ei tohiks pidada vastutavaks mis tahes lepinguliste sätete rikkumise eest, mis on vastuolus kohustusega võimaldada nende tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. Seega ei tohiks kohaldada lepingulisi sätteid, mille eesmärk on keelata selliste veebisisuteenuste kaasaskantavus kogu liidus või seda piirata. Veebisisuteenuste pakkujatel ja nende pakkumiseks oluliste õiguste omajatel ei tohiks võimaldada käesoleva määruse kohaldamisest kõrvale hoida seeläbi, et nad valivad omavaheliste lepingute või teenusepakkujate ja tellijate vaheliste lepingute suhtes kohaldatavaks õiguseks kolmanda riigi õiguse.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Elukohaliikmesriik viitab sellele, et tellijal on tegelik ja stabiilne elukoht liikmesriigis, kuhu ta regulaarselt tagasi pöördub. Käesoleva määruse tähenduses on tellijal ainult üks elukohaliikmesriik. Veebisisu teenusepakkujad peaksid arvestama, et nimetatud teenusepakkuja poolt käesoleva määruse kohaselt kindlaks tehtud ja autenditud elukohaliikmesriik on ainus elukohaliikmesriik. Teenusepakkujatel ei peaks olema kohustust kindlaks teha, kas nende tellijad on veebisisuteenuse tellijad ka mõnes teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Teenusepakkujad peaksid tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Määrus võimaldab õiguste omajatel siiski nõuda, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid, et kontrollida, kas veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määrusega. Sealjuures on vaja tagada, et sellised nõutavad vahendid on mõistlikud ega lähe eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete hulka võivad kuuluda näiteks IP-aadressi juhuslike hetkeväärtuste määramine asukoha pideva seire asemel, üksikisikutele läbipaistva teabe pakkumine selle kohta, milliseid meetodeid kontrollimiseks kasutatakse ja millised on selle eesmärgid, ning asjakohased turvameetmed. Arvestades, et kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte asukoht, vaid see, millises liikmesriigis tellija teenust kasutab, ei tuleks sel otstarbel koguda ega töödelda täpseid asukohaandmeid. Samamoodi ei peaks olema vaja tellijat tuvastada, kui tema autentimine on pakutava teenuse osutamiseks piisav.

(23)  On ülioluline, et teenusepakkujad tagavad, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Määrusega nõutakse teenusepakkujatelt tulemuslike vahendite kasutamist, et kontrollida, kas veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määrusega. Sealjuures on vaja tagada, et sellised nõutavad kindlakstegemise vahendid on mõistlikud, mittesekkuvad, proportsionaalsed ega lähe eesmärgi saavutamiseks rangelt vajalikust kaugemale. Ühtlasi ei tohiks kõnealused vahendid kujutada endast ülemäärast koormust tellijatele. Seda, millist kindlakstegemise vahendit kasutada, otsustab artiklis 3 b toodud loetelu põhjal teenusepakkuja. Vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete hulka võivad kuuluda näiteks IP-aadressi juhuslike hetkeväärtuste määramine asukoha pideva seire asemel üksikisikutele läbipaistva teabe pakkumine selle kohta, milliseid meetodeid kontrollimiseks kasutatakse ja millised on selle eesmärgid, ning asjakohased turvameetmed. Arvestades, et kuna kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte konkreetne asukoht ega konkreetne liikmesriik, vaid see, kas sisule pääsetakse juurde elukohaliikmesriigis või mitte, ei tuleks sel otstarbel koguda ega töödelda täpseid asukohaandmeid. Samamoodi ei peaks olema vaja tellijat tuvastada, kui tema autentimine on pakutava teenuse osutamiseks piisav. Teenusepakkuja ei tohi jälgida tellija asukohta liikmesriigis IP-aadressi valimi koostamise ega muu geolokaliseerimise vahendi abil.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Tellijale peaks võimaldama juurdepääsu tellimise ajal kindlakstehtud ja registreeritud elukohaliikmesriiki käsitlevale teabele.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 b)  Käesoleva määruse kohaldamisel ei saa tarbija väita, et tema alaline elukoht on rohkem kui ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 c)  Teenusepakkujal, kes on käesoleva määrusega kooskõlas tellija elukohaliikmesriigi kindlaks teinud, peaks olema õigus eeldada, et käesoleva määruse tähenduses kindlaks tehtud elukohaliikmesriik on tellija ainus elukohaliikmesriik.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 d)  Selleks et võtta arvesse tehnoloogilist arengut ja eriti tööstuse ja tarbijate vajadusi, tuleks komisjonile anda õigus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võtta vastu õigusakte tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemise vahendite loetelu muutmise kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, mis tuleb viia läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige edastatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdse osalemise tagamiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõik dokumendid samal ajal nende esitamisega liikmesriikide ekspertidele ning nende ekspertidel on süstemaatiline juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

_________________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele ning õigust isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ27 ja 2002/58/EÜ28. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega omandile, sealhulgas intellektuaalomandile, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele ning õigust isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ27 ja 2002/58/EÜ28.

__________________

__________________

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31−50).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31−50).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37), mida nimetatakse pärast direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ muutmist e-privaatsuse direktiiviks.

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37), mida nimetatakse pärast direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ muutmist e-privaatsuse direktiiviks.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis tagamaks, et veebisisuteenuste tellijatel liidus on juurdepääs sellistele teenustele ja et nad saavad neid kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus liikmesriigis.

Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusraamistik, mis tagab, et veebisisuteenuste tellijatel liidus on juurdepääs sellistele teenustele ja et nad saavad neid kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus liikmesriigis kui nende elukohaliikmesriik, austades samal ajal juurdepääsetava ja kasutatava sisuga seotud asjaomast autoriõigust ja kõiki sellega kaasnevaid õigusi. Sellise juurdepääsu eeldus peaks olema elukohaliikmesriigi eelnev tõhus kindlakstegemine.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, kus tellija tavaliselt elab;

(c)  „elukohaliikmesriik” – artikli 3 b alusel määratletud liikmesriik, kus on tellija elukoht;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „ajutine viibimine” – tellija viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik;

(d)  „ajutine viibimine liikmesriigis” – tellija ajutine viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „veebisisuteenus” – Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud teenus, mida teenusepakkuja pakub elukohaliikmesriigis veebis seaduslikult ja kaasaskantavuse põhimõttel ning mis on audiovisuaalmeedia teenus direktiivi 2010/13/EL tähenduses või teenus, mida iseloomustab peamiselt juurdepääsu pakkumine teostele, muule materjalile või ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele või nende kasutamine, kas lineaarselt või tellimispõhiselt,

(e)  „veebisisuteenus” – Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud teenus, mida teenusepakkuja pakub tellijale tema elukohaliikmesriigis veebis seaduslikult ja kaasaskantavuse põhimõttel ning mis on audiovisuaalmeedia teenus direktiivi 2010/13/EL tähenduses või teenus, mida iseloomustab peamiselt juurdepääsu pakkumine teostele, muule materjalile või ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele või nende kasutamine, kas lineaarselt või tellimispõhiselt, mida pakutakse tellijale kokkulepitud tingimustel;

mida pakutakse tellijale kokkulepitud tingimustel kas

 

(1)   Rahalise tasu eest või

 

(2)   tasuta, eeldusel et teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik.

 

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Veebisisuteenuse pakkuja võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival tellijal pääseda juurde veebisisuteenusele ja seda kasutada.

(1)  Rahalise tasu eest pakutava veebisisuteenuse pakkuja võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival tellijal pääseda juurde veebisisuteenusele, mis on kättesaadav tema elukohaliikmesriigis, ja seda kasutada.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Lõige 1 ei piira pakkuja õigust otsustada, et ta võimaldab tellijale lisaks juurdepääsu kohalikule repertuaarile, mille jaoks teenusepakkuja omab litsentsi liikmesriigis, kus tellija ajutiselt viibib.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Veebisisuteenuse pakkuja teavitab tellijat lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedist.

(3)  Siiski teavitab veebisisuteenuse pakkuja, võimaluse korral talle teadaolevate andmete alusel, tellijat nõuetekohaselt enne lepingu sõlmimist või, kui leping on sõlmitud enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva, varakult enne kõnealust kuupäeva võimalikest erinevustest lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedis ja käesoleva määrusega sätestatud kaasaskantavuse tingimustes.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Võimalus võimaldada piiriülest kaasaskantavust

 

1.   Tasuta pakutava veebisisuteenuse pakkuja võib otsustada võimaldada oma ajutiselt mingis liikmesriigis viibivatel tellijatel pääseda juurde veebisisuteenusele ja seda kasutada, tingimusel et teenusepakkuja teeb kooskõlas käesoleva määrusega tulemuslikult kindlaks tellija elukohaliikmesriigi.

 

2.   Teenusepakkuja teavitab enne teenuse osutamist tellijaid, asjaomaseid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajaid ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajaid oma otsusest pakkuda veebisisuteenuseid kooskõlas lõikega 1. Teenusepakkujad teavitavad tellijaid piisavate ja proportsionaalsete vahendite abil.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 b

 

Elukohaliikmesriigi kindlakstegemise vahendid

 

1.   Rahalise tasu eest pakutava veebisisuteenuse pakkuja kasutab tulemuslikke vahendeid, et teha kindlaks oma tellijate elukohaliikmesriik. Seejuures peab ta kasutama mõistlikke ja proportsionaalseid kindlakstegemise vahendeid, mis ei lähe käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. Kõnealused vahendid ei tohi kujutada endast ülemäärast koormust tellijatele.

 

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks kasutab teenusepakkuja järgmisi kindlakstegemise vahendeid:

 

(a)  tellija arve saatmise aadress või postiaadress;

 

(b)  isikutunnistus või mõni muu kehtiv dokument, mis annab kinnitust tellija elukohaliikmesriigi kohta, sealhulgas e-identimise teenuste kasutamine, kui see on võimalik;

 

(c)  tellija pangaandmed, näiteks pangakonto, krediit- või deebetkaart;

 

(d)  tõendid, et tellija on liikmesriigis sõlminud interneti- või telefoniühenduse lepingu;

 

(e)  tõendid, et tellija maksab litsentsitasu muude liikmesriigis pakutavate teenuste, näiteks avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse eest;

 

(f)  tõendid tellijale teenuse pakkumiseks kasutatava digiboksi või sarnase seadme paigaldamise koha kohta;

 

(g)  tõendid registreerimise kohta riiklikus, piirkondlikus või kohalikus valijate registris, kui see on avalik.

 

3.   Teenusepakkuja valib, millist lõikes 2 nimetatud kindlakstegemise vahendit kasutada.

 

4.   Kui elukohaliikmesriiki ei saa piisava kindlusega kindlaks teha ühe kindlakstegemisvahendi abil, kasutab pakkuja maksimaalselt kahest vahendist koosnevat kombinatsiooni. Elukohaliikmesriiki ei tehta korduvalt kindlaks ilma põhjuseta.

 

5.   Komisjonil on volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 7 b käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud elukohaliikmesriigi kindlakstegemise vahendite loetelu muutmise kohta, et seda tehnoloogia arengut arvesse võttes ajakohastada. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel konsulteerib komisjon ekspertide ja tööstusharu esindajate ning tarbijatega, tagamaks, et järgitakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud põhimõtteid.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Mis tahes lepingulised sätted, kaasa arvatud ühelt poolt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisu kasutamise jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt poolt teenusepakkujate, aga ka teenusepakkujate ja tellijate vahelised lepingulised sätted, mis on vastuolus artikli 3 lõigetega 1 ja 4, jäetakse kohaldamata.

(1)  Mis tahes lepingulised sätted, mis on vastuolus käesoleva määrusega, kaasa arvatud need, mis sisalduvad ühelt poolt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisule juurdepääsu ja selle kasutamise jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt poolt veebisisuteenuste pakkujate lepingutes, aga ka need, mis sisalduvad selliste teenusepakkujate ja nende tellijate vahelistes lepingutes, jäetakse kohaldamata.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Käesoleva määrusega sätestatud kohustuste järgimine ei kujuta endast põhjendatud alust hindade, teenustasude või määrade kohandamiseks või tellija, teenusepakkuja või mis tahes õiguste omaja vaheliste muude finantssuhete muutmiseks.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Olenemata lõikest 1 võivad autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajad nõuda, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid kontrollimaks, et veebisisuteenust pakutakse kooskõlas artikli 3 lõikega 1, eeldusel et nõutavad vahendid on mõistlikud ega lähe nende eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

välja jäetud

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse olenemata sellest, millist õigust kohaldatakse veebisisuteenuste pakkujate ning autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuse sisule juurdepääsuks ja selle kasutamise jaoks vajalike õiguste omajate, aga ka nimetatud teenusepakkujate ja nende tellijate vahelistele lepingutele.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse raames toimuv isikuandmete töötlemine, kaasa arvatud artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimise jaoks vajalik isikuandmete töötlemine peab olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja direktiiviga 2002/58/EÜ.

Käesoleva määruse raames toimuv isikuandmete töötlemine peab olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja direktiiviga 2002/58/EÜ. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on olulised artikli 3 kohase veebisisuteenuse pakkumise, sellele juurdepääsu või selle kasutamise jaoks pärast nimetatud kuupäeva.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on olulised artiklite 3 ja 3 a kohase veebisisuteenuse pakkumise, sellele juurdepääsu või selle kasutamise jaoks pärast nimetatud kuupäeva.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Hindamine

 

1.   Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ning pärast seda iga kolme aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamist ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle kohta aruande.

 

2.   Lõikes 2 osutatud aruanne peab muu hulgas hõlmama hinnangut elukohaliikmesriigi kindlakstegemise vahendite, sh valdkonna uudselt väljatöötatud normide ja tavade tulemuslikkuse ning vajaduse korral läbivaatamise vajaduse kohta. Aruandes hinnatakse eelkõige seda, kas on leidnud aset märkimisväärne muutus õiguse omajate sissetulekutes ja tarbijatele kehtestatud hindade suurenemine. Komisjon esitab koos aruandega vajaduse korral seadusandliku ettepaneku või muu kui seadusandliku akti.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 3 b lõike 5 kohaselt on delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antud komisjonile määramata ajaks alates …*.

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 b lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 3 b lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

 

________________

 

* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul

Viited

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

12.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

12.5.2016

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

28.4.2016

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Marco Zullo

2.2.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (*) (15.7.2016)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Arvamuse koostaja (*): Sabine Verheyen

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on anda tarbijatele võimalus võtta veebisisu, millele neil on seaduslik juurdepääs oma elukohaliikmesriigis, ELis reisides endaga kaasa nn õigusliku fiktsiooni alusel. Ettepanekus kehtestatud kaasaskantavuse kohustus ei nõua teenuseosutajalt eraldi litsentsi ostmist ja kehtivate litsentside üle läbirääkimiste pidamist, kuid nad peaksid materjalide reprodutseerimise, üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemise toimingud viima läbi oma vastavate litsentside alusel, mille nad on juba saanud tellija elukohariigi õiguse omajatelt. Käesoleva määruse mõttes on kaasaskantavus seega tarbijaõigus, millest ei saa loobuda.

Kultuuri- ja hariduskomisjoni seisukohast on äärmiselt oluline, et kaasaskantavuse põhimõttel veebisisuteenuste osutamisel kogu liidus on tagatud Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning teoste kaitsmine ja edendamine. Arvamuse koostaja peab siiski vajalikuks selgitada, et kaasaskantavus ei tähenda piiriülest juurdepääsu, mis ei ole käesoleva määruse reguleerimisese. Piiriülene kaasaskantavus ei õõnesta ega kaota territoriaalsuse põhimõtet, sest see põhimõte ja ainuõiguste loodav väärtus on tähtsad elemendid, mis aitavad kultuuri- ja loomesektoril säilitada oma konkurentsivõime ning tagada selle rahastamise jätkusuutlikkus, eelkõige audiovisuaalsektoris. Autoriõigustele ja sellega kaasnevatele õigustele liidu õigusaktidega tagatud kõrgetasemelise kaitsega luuakse stiimul sisu loomiseks ning see on Euroopa kultuurilise mitmekesisuse alus.

Kohaldamisala

Arvamuse koostaja nõustub komisjoniga, et käesoleva määruse eelnõu kohaldatakse veebisisuteenuste suhtes, mis annavad lepingu alusel tellijatele juurdepääsu oma teenustele, kaasa arvatud voogedastusele, allalaadimisele või muule tehnoloogiale, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et täpsustamise eesmärgil tuleks komisjoni algset ettepanekut muuta, et välistada, et lihtne süsteemi sisselogimine või kohustusliku tasu, näiteks ringhäälingutasu maksmine tähendab käesoleva määruse mõistes lepingu sõlmimist.

Arvamuse koostaja toetab täielikult komisjoni lähenemisviisi, mille kohaselt kohaldatakse määrust veebisisuteenuste suhtes, mida pakutakse rahalise tasu eest, samuti teenuste suhtes, mida pakutakse tasuta ja mille puhul teeb pakkuja kindlaks tema tellija elukohaliikmesriigi. Kui tasuta pakutava teenuse osutaja otsustab pakkuda kaasaskantavust, peab osutaja kehtestama süsteemi tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks käesoleva määruse kohaselt.

Mõisted

„Elukohaliikmesriik“

Arvamuse koostaja on arvamusel, et elukohaliikmesriigi mõistet tuleb täpsustada, et vältida õiguslikku ebakindlust ning võimaldada teenuseosutajatel rakendada määrust selle toimimise seisukohast lähtudes. Alalise elukoha käsitus ei ole ELi õiguses selgelt määratletud. ELi teisene õigus ja kohtupraktika hõlmavad erinevaid määratlusi. Käesoleva arvamuse tähenduses soovitab arvamuse koostaja järgida määratlust, mida Euroopa Kohus järgis kohtuasjas C-452/93, P Petro Magdalena Fernández vs. Euroopa Ühenduste Komisjon, mida EL kasutab nüüd oma töötajate suhtes kohaldavates eeskirjades. Nendes antakse selged juhised üksikisiku elukohaliikmesriigi hindamiseks.

„Ajutine viibimine“

Ajutise viibimise mõiste puhul toetab arvamuse koostaja täielikult komisjoni lähenemisviisi mitte piirata viibimist teises liikmesriigis, mis ei ole elukohaliikmesriik, teatavate päevade või nädalate arvuga, sest see õõnestaks määruse peamist eesmärki – anda kõikidele tarbijatele võimalus reisida oma seaduslikult omandatud veebisisuga kogu ELis. Näiteks peaks Erasmuse üliõpilasel olema võimalik võtta oma seaduslikult omandatud sisu endaga kaasa kogu oma viibimise ajaks. Sama kohaldatakse ka töö tõttu palju reisivate tarbijate suhtes. Päevade arvu piiramine mõjuks nendele inimestele kahjulikult. Lisaks toetab arvamuse koostaja täielikult komisjoni lähenemisviisi mitte lubada pidevat asukoha jälgimist. Välisriigis viibimise piiramine teatud päevade arvuga nõuaks pidevat IP-aadresside jälgimist, mida tuleks vältida. Kui lisaks sellele on alalise elukoha mõiste hästi määratletud ning kontrollimeetmed on tulemuslikud ja mõistlikud, ei ole põhjust piirata viibimise kestust teatavate päevade arvuga, sest kuritarvitamise oht on kindlasti piiratud.

Tulemuslik kontrollimine elukohaliikmesriigis

Selleks et tagada käesoleva määruse kiire ja tulemuslik kohaldamine selle toimimise seisukohast lähtudes, teeb arvamuse koostaja ettepaneku viia sisse tulemuslikud elukoha kontrollid, et kontrollida tellija alalist elukohta siis, kui tellija soovib teenust kasutada, ning hiljem pidevalt, mitte küll pideva IP-aadresside jälgimise, vaid IP-aadresside valimi alusel, et vältida kuritarvitamise ohtu.

Maksimaalse õiguskindluse tagamiseks palub arvamuse koostaja komisjonil töötada delegeeritud õigusaktide abil ja koostöös tööstussektoriga välja mittetäieliku loetelu elukoha kontrollimise vahenditest, mida võib kohaldada, et tulemuslikult kontrollida tellija alalist elukohta ajahetkel, kui ta soovib kasutada piiriüleselt kaasaskantavaid teenuseid. See loetelu võib näiteks hõlmata digimuunduri kindlaksmääratud paigaldamist, kohaliku kodupanga arvet, kohalikel valimistel osalemist, kinnitust maksude maksmise kohta jne. Komisjon võib pärast teenusteosutajate ja õiguste omajatega konsulteerimist loetelu muuta. Tellija alalise elukoha korrapäraseks kontrollimiseks võiks IP-aadresside valimi koostamine olla kasulik.

Komisjoni ettepaneku kohaselt pakub arvamuse koostaja, et teenuseosutajad vastutaksid tellija elukohaliikmesriigi kontrollimise eest. Lisaks sellele võivad nad õiguste omajate positsiooni tugevdamiseks keelduda andmast teenuseosutajale litsentsiga antud õigusi, kui teenuseosutaja ei suuda nõudmise korral tõendada, et ta suudab viia läbi käesoleva määruse kohaseid elukoha kontrolle.

Kohaldamise kuupäev

Õiguste omajad ja teenusteosutajad peavad seoses elukoha kontrollimise meetmetega siiski tõenäoliselt Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi pidama ja parimaid tavasid vahetama. Nende arutelude lõpuleviimiseks kuulub eeldatavalt rohkem kui ainult 6 kuud. Arvamuse koostaja soovib siiski paluda, et õiguste omajad, teenuseosutajad ja komisjon töötaksid võimalikult kiiresti välja tulemuslikud elukoha kontrollimise vahendid, et käesolev määrus saaks jõustuda vähemalt 12 kuud pärast selle avaldamise kuupäeva.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil arvesse võtta järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Siseturg kujutab endast muu hulgas teenuste ja isikute vabal liikumisel põhinevat ilma sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja ette näha, et tarbijad saaksid kasutada muusika, mängude, filmide ja spordisündmuste taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. See tähendab, et tuleks kaotada tõkked, mis takistavad piiriülest juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele ja nende kasutamist.

(1)  Siseturg kujutab endast muu hulgas teenuste ja isikute vabal liikumisel põhinevat ilma sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja ette näha, et tarbijad saaksid kasutada muusika, mängude, filmide ja spordisündmuste taolisele sisule seaduslikku juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. See tähendab, et tuleks kaotada tõkked, mis takistavad ajutist piiriülest juurdepääsu seaduslikult omandatud veebisisuteenustele ja nende kasutamist.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tehnika areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele mitte ainult oma koduriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis.

(2)  Tehnika areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Kaasaskantavate veebisisuteenuste osutamisel kogu liidus on äärmiselt oluline tagada Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning audiovisuaalteoste kaitse ja edendamine.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Autoriõigustele ja sellega kaasnevatele õigustele liidu õigusaktidega tagatud kõrgetasemelise kaitsega luuakse stiimul sisu loomiseks ning see on Euroopa kultuurilise mitmekesisuse alus.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli siiski juurdepääsu veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma koduriigis omandanud, ning nad ei saa neid kasutada.

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli siiski juurdepääsu veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma elukohaliikmesriigis seaduslikult omandanud, ning nad ei saa neid kasutada.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt tulenevad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistused sellest, et autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu (nt audiovisuaalteoste) edastamise õiguste litsentsid on sageli territoriaalsed, aga samavõrd pärssiv on asjaolu, et veebisisuteenuste pakkujad võivad otsustada pakkuda oma teenust ainult konkreetsetel turgudel.

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt tulenevad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistused sellest, et autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu (nt audiovisuaalteoste) edastamise õiguste litsentsid ei ole alati multiterritoriaalsed või neid juba müüakse ühel territooriumil ainuõiguslikult, aga samavõrd pärssiv on asjaolu, et veebisisuteenuste pakkujad võivad otsustada pakkuda oma teenust ainult konkreetsetel turgudel. Nendel tavadel on Euroopa kultuurisisu rahastamises oluline koht ja need vastavad Euroopa turgude vajadustele. Ehkki sellised tavad ei tohiks takistada tarbijate seaduslikku juurdepääsu veebisisuteenustele ja nende kasutamist, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis, on tugeva Euroopa kultuurilise mitmekesisuse jätkuvuseks endiselt oluline territoriaalsete litsentside süsteem.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Lisaks leidis kohus liidetud kohtuasjades C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League Ltd ja teised, EU:C:2011:631, et teatavaid teenuste osutamise piiranguid ei saa õigustada eesmärgiga kaitsta intellektuaalomandi õigusi.

(11)  Lisaks leidis kohus liidetud kohtuasjades C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League Ltd ja teised, EU:C:2011:631, et teenuste osutamise piirangut, mis seisneb välismaiste dekodeerimisseadmete kasutamise keelus seoses spordisündmuste otseülekannete kodeeritud satelliitleviteenusega, ei saa õigustada eesmärgiga kaitsta intellektuaalomandi õigusi.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Seega on käesoleva määruse eesmärk kohandada õigusraamistikku selliselt, et õiguste litsentsimine ei takistaks liidus veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja et piiriülene kaasaskantavus oleks tagatud.

(12)  Seega on käesoleva määruse eesmärk kohandada õigusraamistikku selliselt, et veebisisuteenuste osutamise suhtes kehtestatakse ühine käsitus rangelt tõlgendatava õigusliku fiktsioonina, et võimaldada liidus veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust tarbijatele, kes on sisu seaduslikult omandanud ja viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui nende elukohaliikmesriik, ning et audiovisuaalsektori puhul ei õõnestataks ega kaotataks territoriaalsuse põhimõtet, sest see tooks õiguste omajatele kaasa ebaproportsionaalsed kahjud ja moonutaks oluliselt audiovisuaalsisu turgu. Käesoleva määruse eesmärk ei ole muuta kehtivat territoriaalse litsentsimise süsteemi, mis on Euroopa audiovisuaalteoste rahastamises, tootmises ja levitamises kesksel kohal, ega tohiks seda mõjutada.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Kaasaskantavuse mõiste tuleks igal juhul eraldada piiriülese juurdepääsu mõistest, mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seaduslikult kättesaadavate ja seaduslikult omandatud teenuste kaasaskantavuse parandamine võiks olla oluline samm põhjendamatu asukohapõhise piiramise lõpetamiseks.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)   Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, allalaadimine või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist ega HTML-küpsiste aktsepteerimist.

(13)  Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, allalaadimine või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist ega HTML-küpsiste aktsepteerimist või lihtsat sisselogimist süsteemi, mis on eelkõige mõeldud programmide soovitamiseks või individuaalsete reklaamiteenuste pakkumiseks, samuti üldise kohustusliku tasu, näiteks ringhäälingutasu maksmist või andmete vahetust või edastamist;

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on liikmesriigis, kus nad tavaliselt elavad, tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei paku kaasaskantavaid teenuseid tellija koduriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt.

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on elukohaliikmesriigis, kus nad tavaliselt elavad, tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult selles liikmesriigis kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei paku kaasaskantavaid teenuseid tellija elukohaliikmesriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Tasuta pakutavad veebisisuteenused kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik. Tasuta pakutavad veebisisuteenused, mille pakkuja ei tee kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik, peaksid jääma käesoleva määruse kohaldamisalast välja, sest nende lisamine määruse kohaldamisalasse muudaks oluliselt selliste teenuste osutamise viisi ja tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud. Tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks tuleks kasutada teavet muude elukohaliikmesriigis pakutavate teenuste litsentsitasu maksmise kohta, interneti- või telefoniühenduse lepingu olemasolu, IP-aadressi või muud autentimisvahendit, kui need annavad teenusepakkujale piisava kindluse tellija elukohaliikmesriigi kohta.

(17)  Tasuta pakutavad veebisisuteenused kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui teenusepakkujal on juba olemas kontrollisüsteem, millega ta teeb oma tellijate elukohaliikmesriigi kindlaks samasuguse kindlusastmega nagu rahalise tasu eest pakutavate teenuste puhul. Tasuta pakutavate veebisisuteenuste puhul, mille pakkujatel puudub elukohaliikmesriigi kindlakstegemise süsteem, võib tellijatele käesoleva määruse kohaselt võimaldada teenustele vaba juurdepääsu ja nende kasutamist. Tasuta pakutavad veebisisuteenused, mille puhul pakkuja ei tee oma tellija elukohaliikmesriiki kindlaks samasuguse kindlusastmega kui tasu eest pakutavate teenuste puhul, peaksid jääma käesoleva määruse kohaldamisalast välja, sest nende kohustuslik lisamine määruse kohaldamisalasse muudaks oluliselt selliste teenuste osutamise viisi ja tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud. Kuna tasuta pakutavate veebisisuteenuste pakkujad on sellele vaatamata turul olulised osalejad, peaks neil olema võimalik pakkuda oma tellijatele teenuseid piiriülese kaasaskantavuse põhimõttel alusel, juhul kui neil on vahendid, mis võimaldavad tellijate elukohaliikmesriigi kindlaks teha samasuguse kindlusastmega kui rahalise tasu eest pakutavate teenuste puhul. Kui tasuta pakutavate veebisisuteenuste pakkujad soovivad seda võimalust kasutada, peaksid nad olema kohustatud täitma käesolevat määrust samamoodi nagu rahalise tasu eest pakutavate veebisisuteenuste pakkujad.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta. Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus.

(18)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta. Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal ega riku sealjuures käesolevat määrust, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Erandit piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustuse suhtes teatavate mitteteisaldatavate seadmete puhul võib lubada ainult rangelt kindlaksmääratud juhtudel, kui veebiteenuse pakkuja peab tellijale juurdepääsu tagamiseks sõlmima kolmandast isikust seadme tootja või platvormi kontrollijaga eraldi lepingu, kuna see võib olla tehniliselt teostamatu või õiguslikult keeruline.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Tagamaks, et veebisisuteenuste pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma, et peaksid selleks omandama asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes pakuvad kaasaskantavaid veebisisuteenuseid seaduslikult tellija elukohaliikmesriigis, on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis.

(20)  Tagamaks, et veebisisuteenuste pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma territoriaalset ainuõigust rikkumata, tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes pakuvad kaasaskantavaid veebisisuteenuseid seaduslikult tellija elukohaliikmesriigis, on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Selle õigusliku fiktsiooniga ei takistata teenusepakkujatel pakkuda oma tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis, veebisisu, mida teenusepakkuja selles liikmesriigis seaduslikult pakub. Seda ei tohiks aga tõlgendada nii, et piiratakse teenusepakkujat pakkumast oma teenuseid tellijale, kes asub püsivalt mõnes muus liikmesriigis, kui on omandatud vajalikud litsentsid kooskõlas direktiiviga 2001/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/26/EL1a ning on saadud õiguste omajate luba nende sisu kasutamiseks.

 

______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72).

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste litsentsimise seisukohast tähendab see, et teoste ja muude kaitstud materjalide reprodutseerimise, üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemise toimingud ning sui generis õigustega kaitstud andmebaasidega seotud ekstraktimise või taaskasutamise toimingud, mis leiavad aset, kui teenust pakutakse tellijatele siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Seepärast tuleks lugeda, et teenusepakkujad teostavad selliseid toimingud asjaomastelt õiguste omajatelt nende tellijate elukohaliikmesriigi jaoks saadud vastavate lubade põhjal. Alati kui teenusepakkuja teostab tellija liikmesriigis üldsusele edastamise või reprodutseerimise toimingu asjaomaste õiguste omajate loa põhjal, peaks tellijal, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, olema juurdepääs teenusele ja ta peaks saama seda kasutada ning vajaduse korral peaks ta saama teostada asjakohaseid reprodutseerimistoiminguid, näiteks allalaadimist, milleks tal oleks õigus oma elukohaliikmesriigis. Kui teenusepakkuja pakub veebisisuteenust tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, ja kui selline tellija kasutab teenust kooskõlas käesoleva määrusega, ei tohiks seda lugeda autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste või muude teenuse sisu seisukohast oluliste õiguste rikkumiseks.

(21)  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste litsentsimise seisukohast tähendab see, et teoste ja muude kaitstud materjalide reprodutseerimise, üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemise toimingud ning sui generis õigustega kaitstud andmebaasidega seotud ekstraktimise või taaskasutamise toimingud, mis leiavad aset, kui teenust pakutakse tellijatele siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Seepärast tuleks lugeda, et teenusepakkujad teostavad selliseid toimingud asjaomastelt õiguste omajatelt nende tellijate elukohaliikmesriigi jaoks saadud vastavate lubade põhjal. Alati kui teenusepakkuja teostab tellija liikmesriigis üldsusele edastamise või reprodutseerimise toimingu asjaomaste õiguste omajate loa põhjal, peaks tellijal, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, olema juurdepääs teenusele ja ta peaks saama seda kasutada ning vajaduse korral peaks ta saama teostada asjakohaseid reprodutseerimistoiminguid, näiteks allalaadimist, milleks tal oleks õigus oma elukohaliikmesriigis. Kui teenusepakkuja pakub veebisisuteenust tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, ja kui selline tellija kasutab teenust kooskõlas käesoleva määrusega, ei tohiks seda lugeda autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste või muude teenuse sisu seisukohast oluliste õiguste rikkumiseks, kui tellija elukohaliikmesriik on kooskõlas käesoleva määrusega nõuetekohaselt kindlaks tehtud.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Selleks et kaitsta kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagada loomesisu tootmine, turustamine ja levitamine liidus, eriti seoses audiovisuaalsektori ning autoriõigusega kaitstud autorite ja loovisikute õiguste tagamisega, peaks käesolev määrus piirduma konkreetselt seaduslikult omandatud sisu piiriülese kaasaskantavusega ja seda ei tohiks mingil juhul laiendada veebisisuteenuste piiriülesele juurdepääsetavusele liikmesriikides, kus veebisisuteenuse pakkujal puudub loovisikute ja õiguste omajate luba seda sisu kasutada.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b)  Veebisisuteenuste pakkujatel ja nende pakkumiseks vajalike õiguste omajatel ei tohiks võimaldada käesoleva määruse kohaldamisest kõrvale hoida sellega, et nad valivad omavaheliste lepingute või teenusepakkujate ja tellijate vaheliste lepingute suhtes kohaldatavaks õiguseks kolmanda riigi õiguse.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Kui tellija ei esita vajalikku teavet ja teenusepakkuja ei saa seetõttu teha kindlaks elukohaliikmesriiki, nagu on nõutud käesolevas määruses, ei tohiks teenusepakkuja sellisele tellijale käesoleva määruse alusel veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust pakkuda.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Teenusepakkujad peaksid tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Määrus võimaldab õiguste omajatel siiski nõuda, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid, et kontrollida, kas veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määrusega. Sealjuures on vaja tagada, et sellised nõutavad vahendid on mõistlikud ega lähe eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete hulka võivad kuuluda näiteks IP-aadressi juhuslike hetkeväärtuste määramine asukoha pideva seire asemel, üksikisikutele läbipaistva teabe pakkumine selle kohta, milliseid meetodeid kontrollimiseks kasutatakse ja millised on selle eesmärgid, ning asjakohased turvameetmed. Arvestades, et kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte asukoht, vaid see, millises liikmesriigis tellija teenust kasutab, ei tuleks sel otstarbel koguda ega töödelda täpseid asukohaandmeid. Samamoodi ei peaks olema vaja tellijat tuvastada, kui tema autentimine on pakutava teenuse osutamiseks piisav.

(23)  Teenusepakkujad peaksid tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Määrus kohustab teenusepakkujaid siiski kasutama tulemuslikke vahendeid, et kontrollida, kas veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määrusega. Määruses esitatud kontrollivahendite loetelu eesmärk on anda teenusepakkujate poolt kasutatavatele kontrollivahenditele õiguskindlus, tagades piisavad ja paindlikud vahendeid, mille abil saab teenusepakkuja autentida tellija juurdepääsu ja elukohaliikmesriigi ning need kindlaks teha.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Õiguste omajad võivad mitte anda teenusepakkujale litsentseeritud õigusi, kui teenusepakkuja ei suuda tõendada, et ta täidab käesolevas määruses sätestatud kohustust teha nõuetekohaselt kindlaks tellija elukohaliikmesriik. Sealjuures on siiski vaja tagada, et nõutavad autentimise ja kindlakstegemise vahendid on tulemuslikud ja kohandatud asjaomase veebisisuteenuse olemusele, kuid samas mõistlikud ega lähe eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Iga juhtumi puhul tuleks arvesse võtta konkreetseid kontrollivahendeid asjaomases liikmesriigis ja veebisisuteenuse liiki. Õiguskindluse tagamiseks peaksid teenusepakkujad kasutama vähemalt kahte käesolevas määruses sätestatud kontrollivahendit, milles õiguste omajad ja teenusepakkujad omavahel kokku lepivad. Vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete hulka võivad kuuluda näiteks IP-aadresside juhuslik valim asukoha pideva seire asemel, üksikisikutele läbipaistva teabe pakkumine selle kohta, milliseid meetodeid kontrollimisel kasutatakse ja millised on selle eesmärgid, ning asjakohased turvameetmed. Arvestades et kontrollimiseks ei ole oluline mitte konkreetne asukoht või riik, vaid see, kas isik kasutab teenust oma elukohaliikmesriigis või mitte, ei tuleks sel otstarbel lisaks elukoha algsele kindlakstegemisele täpseid asukohaandmeid koguda ega töödelda. Samamoodi ei peaks olema vaja tellijat tuvastada, kui tema autentimine on pakutava teenuse osutamiseks piisav.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 b)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse võimaldamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemise vahendite loetelu muutmise kohta, mis valmistatakse ette ja koostatakse asjaomase sektori, sealhulgas väikeste õiguste omajatega konsulteerides. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil, mida tuleb teha kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige edastatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdse osalemise tagamiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõik dokumendid samal ajal, kui need esitatakse liikmesriikide ekspertidele, ning nende ekspertidel on süstemaatiline juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele ning õigust isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ27 ja 2002/58/EÜ28. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega omandile, sealhulgas intellektuaalomandiõigustega, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele ning õigust isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ27 ja 2002/58/EÜ28. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

__________________

__________________

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31−50).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37), mida nimetatakse pärast direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ muutmist e-privaatsuse direktiiviks.

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  Käesolevas määruses tuleks austada kohustusi, mida liit peab täitma autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi kaitsvate rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni ning Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) autoriõiguse lepingu ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingu alusel.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Arvestades et määrust hakatakse kohaldama mõningate lepingute ja õiguste suhtes, mis on omandatud enne määruse kohaldamise kuupäeva, on ka otstarbekas jätta käesoleva määruse jõustumise ja selle kohaldamise kuupäeva vahele mõistlik ajavahemik, et õiguste omajad ja teenusepakkujad saaksid teha uue olukorraga kohanemiseks vajalikud ettevalmistused ning et teenusepakkujad saaksid muuta oma teenuste kasutamistingimusi.

(27)  Arvestades et määrust hakatakse kohaldama mõningate lepingute ja õiguste suhtes, mis on omandatud enne määruse kohaldamise kuupäeva, on ka otstarbekas jätta käesoleva määruse jõustumise ja selle kohaldamise kuupäeva vahele mõistlik ajavahemik, et õiguste omajad ja teenusepakkujad saaksid teha uue olukorraga kohanemiseks vajalikud ettevalmistused ning et teenusepakkujad saaksid muuta oma teenuste kasutamistingimusi. Selliste veebisisuteenuste kasutamise tingimuste muutmine, mida pakutakse elektroonilist sideteenust ja veebisisuteenust hõlmavate pakettidena, mis on koostatud konkreetselt käesoleva määruse täitmise eesmärgil, ei tohiks kaasa tuua tellijatele õigust taganeda selliste elektrooniliste sideteenuste osutamise lepingutest siseriiklike õigusaktide kohaselt, millega elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste õigusraamistik võetakse üle siseriiklikku õigusesse.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Liidus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse eesmärgi saavutamiseks on otstarbekas võtta vastu määrus, mis on liikmesriikides vahetult kohaldatav. See on vajalik selleks, et kindlustada piiriülese kaasaskantavuse normide ühetaoline kohaldamine kõigis liikmesriikides ja nende jõustumine samal ajal kõigi veebisisuteenuste puhul. Ainult määrus saab tagada piisava õiguskindluse, et tarbijad saaksid piiriülesest kaasaskantavusest täielikku kasu kogu liidus.

(28)  Liidus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse eesmärgi saavutamiseks on otstarbekas võtta vastu määrus, mis on liikmesriikides vahetult kohaldatav. See on vajalik selleks, et kindlustada piiriülese kaasaskantavuse normide ühetaoline kohaldamine kõigis liikmesriikides ja nende jõustumine samal ajal kõigi veebisisuteenuste puhul. Ainult määrus saab tagada piisava õiguskindluse, et tarbijad saaksid piiriülesest kaasaskantavusest täielikku kasu kogu liidus. Sellise õigusakti valik kajastab piiriülest kaasaskantavust käsitlevate normide erieesmärke ja nende aluseks olevaid ainulaadseid tingimusi ning seega ei tohiks seda mingil juhul pidada pretsedendi loomiseks liidu tulevastele autoriõiguse valdkonna õigusaktidele.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis tagamaks, et veebisisuteenuste tellijatel liidus on juurdepääs sellistele teenustele ja et nad saavad neid kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus liikmesriigis.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis tagamaks, et seaduslikult omandatud veebisisuteenuste tellijatel on oma elukohaliikmesriigis juurdepääs sellistele teenustele ja et nad saavad neid kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus liikmesriigis kui nende elukohaliikmesriik, austades juurdepääsetavaks tehtud ja kasutatava sisuga seotud asjaomast autoriõigust ja kõiki sellega kaasnevaid õigusi ning tingimusel, et veebisisuteenuste pakkuja on tellija elukohaliikmesriigi vastavalt artiklile 3 b (uus) kindlaks teinud.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, kus tellija tavaliselt elab;

(c) „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, kus tellija tavaliselt elab, mis on määratluse kohaselt koht, mis on asjaomase isiku püsiv huvide kese eesmärgiga anda sellele püsiv olemus, kuhu isik korrapäraselt naaseb ja millega tal on pidev seos ning mis on kindlaks tehtud käesolevas määruses sätestatud kontrollivahendite abil;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „ajutine viibimine” – tellija viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik;

(d)  „ajutine viibimine” – tellija ajutine viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, eeldusel, et tellija ei kanna sinna üle oma huvide keset;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „veebisisuteenus” – Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud teenus, mida teenusepakkuja pakub tellijale tema elukohaliikmesriigis veebis seaduslikult ja kaasaskantavuse põhimõttel ning mis on audiovisuaalmeedia teenus direktiivi 2010/13/EL tähenduses või teenus, mida iseloomustab peamiselt juurdepääsu pakkumine teostele, muule materjalile või ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele või nende kasutamine, kas lineaarselt või tellimispõhiselt, ning mida pakutakse tellijale kokkulepitud tingimustel;

(e)  „veebisisuteenus” – Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud teenus, mida teenusepakkuja pakub elukohaliikmesriigis veebis seaduslikult ja kaasaskantavuse põhimõttel ning mis on audiovisuaalmeedia teenus direktiivi 2010/13/EL tähenduses või teenus, mida peamiselt iseloomustab seadusliku juurdepääsu pakkumine teostele, muule kaitstud materjalile või ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele või nende kasutamine, kas lineaarselt või tellimispõhiselt,

1)  rahalise tasu eest või

 

2)  tasuta, eeldusel et teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik.

 

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei laiene sellise veebisisu piiriülesele juurdepääsule, mille kasutamiseks ei ole teenusepakkuja saanud õiguste omajalt luba.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Veebisisuteenuse pakkuja teavitab tellijat lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedist.

(3)  Veebisisuteenuse pakkuja teavitab tellijat eelnevalt ja võimaluse korral pakkujale kättesaadava teabe alusel lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedist.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Vabatahtlikkuse säte

 

Tasuta pakutavate veebisisuteenuste pakkuja, kellel veel ei ole oma tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks sellist süsteemi, mis teeks selle kindlaks samasuguse kindlusastmega kui tasu eest pakutavate teenuste puhul, võib võimaldada tellijale, kes viibib mingis liikmesriigis ajutiselt, pakutavatele veebisisuteenustele juurde pääseda ja neid kasutada, kui ta:

 

a)  teeb kooskõlas käesoleva määrusega kindlaks tellija elukohaliikmesriigi;

 

b)  teavitab sellest autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajaid või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajaid ning teenuse tellijaid mõistlikul ajal enne juurdepääsu ja kasutamise võimaldamist ning

 

c)  kohaldab käesoleva määruse sätteid alates hetkest, mil ta võimaldab oma tellijatele piiriülest kaasaskantavust.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 b

 

Elukohaliikmesriigi kindlakstegemise kohustus

 

1.  Veebisisuteenuse pakkuja, kes võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival tellijal pääseda juurde veebisisuteenusele ja seda kasutada, teeb nõuetekohaselt kindlaks tellija elukohaliikmesriigi.

 

2.  Lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks kasutab teenusepakkuja vähemalt kahte järgmist kontrollivahendit:

 

a)  isikutunnistus või mõni muu kehtiv dokument, mis on kinnituseks tellija elukohaliikmesriigi kohta ja sisaldab elektroonilise tuvastamise vahendeid;

 

b)  tellijale arve esitamise või tema postiaadress;

 

c)  tellija makseandmed, näiteks pangakonto või kohalik krediit- või deebetkaart;

 

d)  tellijale teenuse pakkumiseks kasutatava digimuunduri või sarnase seadme paigaldamise koht;

 

e)  leping, mille tellija on sõlminud interneti-, telefoniühenduse või muu võrdväärse teenuse kasutamiseks liikmesriigis;

 

f)  litsentsitasu, mida tellija maksab muude liikmesriigis pakutavate teenuste, näiteks avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse eest,

 

g)  IP-aadressi juhuslike või perioodiliste hetkeväärtuste määramine, et teha kindlaks liikmesriik, kus tellija pääseb juurde veebisisuteenusele või kasutab seda, või selle liikmesriigi kindlaksmääramine muu geograafilise asukoha kindlaksmääramise meetodi abil;

 

h)  registreerimine valijate kohalikus registris, kui see on avalik;

 

i)  kohalike või peamaksude maksmine, kui see teave on avalik.

 

3.  Niisugused kontrollivahendid peavad võtma arvesse teenuse olemust, olema mõistlikud ega tohi minna elukohaliikmesriigi kindlakstegemise eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

 

4.   Teenusepakkuja ning autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajad võivad elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks leppida kokku lõikes 2 osutatud kontrollivahendite kombinatsioonis ja hulgas.

 

5.  Isikuandmeid töödeldakse kindlakstegemise eesmärgil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 2016/679/EL1a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ1b.

 

6.  Teenusepakkujal on õigus küsida tellijalt elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks vajalikku teavet. Kui tellija teavet ei esita ja teenusepakkujal ei ole seetõttu võimalik määrata nõuetekohaselt kindlaks tema elukohaliikmesriiki, nagu on nõutud käesolevas määruses, ei võimalda teenusepakkuja selle määruse alusel tellijale tema ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal juurdepääsu veebisisuteenusele.

 

7.  Tagamaks, et kontrollivahendite loetelu vastab tehnoloogilisele arengule, on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 7 a, et seda loetelu muuta ja lisada innovaatilisi kontrollivahendeid vastavalt lõikele 3, tingimusel et lõikes 2 toodud kontrollivahendite loetelu osutub vananenuks enne, kui kolme aasta möödumisel käeoleva määruse jõustumisest saabub selle hindamise tähtaeg.

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kohane veebisisuteenuse pakkumine tellijale, juurdepääs sellele teenusele ja teenuse kasutamine tellija poolt loetakse toimuvaks ainult elukohaliikmesriigis, seda ka direktiivi 96/9/EÜ, direktiivi 2001/29/EÜ, direktiivi 2006/115/EÜ, direktiivi 2009/24/ ja direktiivi 2010/13/EL kohaldamisel.

Artikli 3 lõike 1 kohane veebisisuteenuse pakkumine tellijale, juurdepääs sellele teenusele ja teenuse kasutamine tellija poolt loetakse toimuvaks ainult elukohaliikmesriigis, seda ka direktiivi 96/9/EÜ, direktiivi 2001/29/EÜ, direktiivi 2006/115/EÜ ja direktiivi 2009/24/ kohaldamisel.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Mis tahes lepingulised sätted, kaasa arvatud ühelt poolt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisu kasutamise jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt poolt teenusepakkujate, aga ka teenusepakkujate ja tellijate vahelised lepingulised sätted, mis on vastuolus artikli 3 lõigetega 1 ja 4, jäetakse kohaldamata.

(1)  Mis tahes lepingulised sätted, kaasa arvatud ühelt poolt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisu kasutamise ja sellele juurdepääsu jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt poolt teenusepakkujate, aga ka teenusepakkujate ja tellijate vahelised lepingulised sätted, mis on vastuolus käesoleva määrusega, jäetakse kohaldamata. Käesoleva määruse kohaldamisest tulenevate lepinguliste muudatustega ei anta õigust taganeda tellija ja teenusepakkuja ega teenusepakkuja ja õiguste omaja vahel sõlmitud lepingust või kokkuleppest. Käesoleva määruse kohaldamisest tulenevad muudatused, kohandused või muud lepingulised muutused ei kujuta endast põhjendatud alust tasude, sealhulgas teenustasude või määrade või muude tellija, teenusepakkuja ja õiguste omaja vaheliste finantssuhete kohandamiseks.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Olenemata lõikest 1 võivad autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajad nõuda, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid kontrollimaks, et veebisisuteenust pakutakse kooskõlas artikli 3 lõikega 1, eeldusel et nõutavad vahendid on mõistlikud ega lähe nende eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(2)  Veebisisuteenuse pakkujad kasutavad tulemuslikke vahendeid, et kontrollida, et veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määruse ja artikliga 3 b (uus). Kui see on mõistlik ja rangelt vajalik, võivad õiguste omajad nõuda täiendavate meetmete rakendamist, eeldusel et nõutavad vahendid on mõistlikud, ei lähe nende eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale ega nõua muudatuste tegemist õiguste omajate ja teenusepakkujate vahelistes lepingutes. Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajad võivad teenusepakkujalt õiguste objektiks oleva sisu kasutuslitsentsi tagasi võtta, kui teenusepakkuja ei tegutse kooskõlas artikliga 3 b (uus).

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajad võivad lubada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/26/EL1a III jaotise kohast multiterritoriaalset litsentsi omavatele teenusepakkujatele juurdepääsu oma sisule ja selle kasutamist ilma elukohaliikmesriiki kindlaks tegemata.

 

_______________

 

a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul(ELT L 84, 20.3.2014, lk 72).

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.   Artiklis 3 b (uus) osutatud volituste delegeerimine antakse komisjonile määramata ajaks alates … [alusakti jõustumise kuupäev või muu kaasseadusandjate määratud kuupäev].

 

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3 b (uus) osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.   Artikli 3 b (uus) alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Hindamine

 

Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist kolme aasta möödudes selle jõustumisest ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Aruanne sisaldab hinnangut piiriülese kaasaskantavuse kasutamise ja elukohaliikmesriigi kindlakstegemise ning vajaduse korral ka määruse läbivaatamise vajaduse kohta. Aruandele lisatakse ettepanekud eesmärgiga parandada käesoleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [kuupäev: 6 kuud pärast avaldamiskuupäeva].

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [kuupäev: 12 kuud pärast avaldamiskuupäeva].

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul

Viited

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

12.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

21.1.2016

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

28.4.2016

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Sabine Verheyen

16.2.2016

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (28.9.2016)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Arvamuse koostaja: Carlos Zorrinho

LÜHISELGITUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul on oluline osa, mille abil tagada digitaalse ühtse turu tegelik loomine ja rajada kindel alus digitaalsele liidule Euroopa Liidus.

Määrusena kehtestab see kõigile liikmesriikidele jõustumise päevast alates siduva kohustuse ühtlustada menetlused oma vastutusalas, andes piiriülestele kasutajatele kogu ELis juurdepääsu veebisisuteenustele, mille kasutamiseks nad on oma elukohaliikmesriigis lepingu sõlminud. Samuti suurendab määrus teenusepakkujate võimet osutada kogu ELis teenuseid, mille kohta on sõlmitud leping ühes liikmesriigis.

Lisaks kaasaskantavuse tagamiseks järgitavate menetluste määratlemisele kehtestatakse määruses nii selle menetlusega seotud kui ka digitaalse liidu kujundamiseks vajalikud põhimõisted.

Käesoleva arvamuse eesmärk on teha parandusi ja esitada täpsustused allpool loetletud punktide kohta.

Hõlmatud sisu

Käesolev määrus hõlmab veebisisu ja selliseid teenuseid nagu muusika, filmid, mängud, meelelahutusprogrammid ja spordisündmused, mis peaksid olema kättesaadavad mitte ainult tellija elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui tellija viibib ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. Meelelahutusprogrammide lisamisega määruse sisu hulka soovitakse tugevdada määruse rakendamise alust.

Vahetegemine teenuste eest maksmise ja litsentsitasu maksmise vahel

Mõned liikmesriigid kasutavad üldhuvides veebisisuteenustele juurdepääsuga seoses maksusüsteemi. Maksu maksmist, eriti televisiooni litsentsitasu maksmist ei tuleks käsitada rahalise tasu maksmisena.

Tagatis selle kohta, et teenusepakkujad on seotud sätestatud lepinguliste tingimustega alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast

Tagamaks et käesolevas määruses sätestatud kaasaskantavust ei saa ühepoolse lepingutingimuste muutmisega muuta, peab kaasaskantavuse tagamine olema kohustuslik, st pooled ei saa seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta, kas lepinguga või siis ühepoolselt teenusepakkuja poolt. Lisaks ei tohiks veebisisuteenuste pakkujatel ning veebisisuteenuste pakkumise jaoks vajalike õiguste omajatel olla lubatud käesoleva määruse kohaldamisest kõrvale hoiduda, valides omavaheliste lepingute või teenusepakkujate ja tellijate vaheliste lepingute suhtes kohaldatavaks õiguseks kolmanda riigi õiguse.

Kohustus esitada teavet teenuse kvaliteedi kohta

Kui ajutiselt teises liikmesriigis viibiva tellija valitud kohaliku veebijuurdepääsu kvaliteet ei võimalda teenusepakkujal samasugust teenuse kvaliteeti tagada, ei pea teenusepakkuja sellise olukorra eest vastutama, kuid ta peab tarbijat teavitama, et teenuse osutamise kvaliteet võib olla madalam. Kui on olemas kokkulepe tagatud kvaliteedi kohta, on teenusepakkuja selle eest vastutav ja ei saa tellijalt rohkem tasu nõuda.

Tellija mõiste

Lisatud on täpsustus, et raha maksmine ei ole otsustav tegur tellija määratlemisel.

Tarbija mõiste

Tarbija määratlust on laiendatud, et hõlmata ka juriidilised isikud, tingimusel et nad tegutsevad eesmärgil, mis ei ole seotud nende kaubandus-, majandus-, oskus- või kutsetegevusega.

Elukohaliikmesriigi mõiste

Elukohaliikmesriigi mõistet tugevdatakse, nii et see tähendab riiki, kus tellija tavaliselt elab või kuhu ta naaseb korrapäraselt pärast viibimist muus riigis.

Ajutise viibimise mõiste

Tugevdatakse selle mittealalist aspekti.

Tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemine

Tehakse ettepanek, et teenusepakkuja teeks juhul, kui raha ei maksta, tellija elukohaliikmesriigi kindlaks maksuresidentsuse järgi või isikutunnistuse või muu kehtiva dokumendi abil, mis tõendab tellija elukohariiki.

Tehnoloogianeutraalsus

Tehnoloogianeutraalsuse tagamiseks peab tarbijatel olema vabadus valida veebisisuteenustele juurdepääsuks turul saadaval olev vahend või tehnoloogia.

Kohaldamise kuupäev

Mõistliku ajavahemiku tagamiseks tehakse ettepanek, et määrust hakataks kohaldama 12 kuud pärast selle avaldamiskuupäeva, mis ei välista, et teenusepakkujad tagavad kaasaskantavuse niipea, kui nad on võimelised seda tegema, vastavalt käesolevale määrusele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

Selgitus

Harta on meie oluline kõrgeima tasandi õiguslik alus isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks, mis on omakorda käesoleva määruse peamine teema, ning millele tuleb seega osutada määruse volituste osas.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Siseturg kujutab endast muu hulgas teenuste ja isikute vabal liikumisel põhinevat ilma sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja ette näha, et tarbijad saaksid kasutada muusika, mängude, filmide ja spordisündmuste taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. See tähendab, et tuleks kaotada tõkked, mis takistavad piiriülest juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele ja nende kasutamist.

(1)  Siseturg kujutab endast muu hulgas teenuste ja isikute vabal liikumisel põhinevat ilma sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja ette näha, et tarbijad saaksid kasutada muusika, mängude, filmide, meelelahutusprogrammide ja spordisündmuste taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid veebisisuteenuseid mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis. See tähendab, et tuleks nii kiiresti kui võimalik kaotada tõkked, mis takistavad piiriülest juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele ja nende kasutamist, kuna tarbijate takistusteta juurdepääs audiovisuaalsetele veebisisuteenustele kogu Euroopa Liidus on digitaalse ühtse turu heaks toimimiseks olulise tähtsusega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tehnika areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele mitte ainult oma koduriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis.

(2)  Tehnika areng on toonud kaasa kaasaskantavate seadmete, nagu tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste kasutamist veelgi, sest tarbijatel on juurdepääs sellistele teenustele olenemata oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate nõudlus sisule ja innovatiivsetele veebiteenustele juurdepääsu järele mitte ainult oma elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liidu liikmesriigis.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli siiski juurdepääsu veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma koduriigis omandanud, ning nad ei saa neid kasutada.

(3)  Tarbijad sõlmivad teenusepakkujatega üha enam nii tasulisi kui ka tasuta veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus liikmesriigis viibides puudub tarbijatel sageli siiski juurdepääs ja kasutamisvõimalus veebisisuteenustele, mille õigused nad on oma elukohaliikmesriigis omandanud, ning see on vastuolus ühtse turu eesmärgi ja ELi digitaalmajanduse sujuva ja tõhusa arenguga.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt tulenevad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistused sellest, et autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu (nt audiovisuaalteoste) edastamise õiguste litsentsid on sageli territoriaalsed, aga samavõrd pärssiv on asjaolu, et veebisisuteenuste pakkujad võivad otsustada pakkuda oma teenust ainult konkreetsetel turgudel.

(4)  Selliste teenuste pakkumist ajutiselt teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele pärsivad mitmed tõkked. Teatavad veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks muusikat, mänge, meelelahutusprogramme või filme, mis on liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt tulenevad veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse takistused sellest, et autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu (nt audiovisuaalteoste) edastamise õiguste litsentsid on sageli territoriaalsed, aga samavõrd pärssiv on asjaolu, et veebisisuteenuste pakkujad võivad otsustada pakkuda oma teenust ainult konkreetsetel turgudel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Veebisisuteenuste pakkumist tarbijatele, kes viibivad ajutiselt teises liikmesriigis, ei tohiks kahjustada taristu puudumine, mis võiks tekitada kunstlikke takistusi, eriti väikeste ja isoleeritud kogukondade jaoks.

 

Sellega seoses on liikmesriikide võetud kohustus saavutada eesmärgiks seatud minimaalsed allalaadimiskiirused 30 Mbps kõigile 2020. aastaks olulise tähtsusega, et täita tingimused, mis tagavad kõigile kiire ühenduvuse.

 

Selle eesmärgi saavutamiseks ja tulenevalt asjaolust, et kiiresti kasvav traadita lairibaside muudab täiustatud traadita võrgu võimsuse oluliseks küsimuseks, on äärmiselt tähtis arendada tugevamat üle-euroopalist lähenemisviisi spektri haldamisele kogu ELis.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Seega on käesoleva määruse eesmärk kohandada õigusraamistikku selliselt, et õiguste litsentsimine ei takistaks liidus veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja et piiriülene kaasaskantavus oleks tagatud.

(12)  Seega on digitaalse ühtse turu strateegia ja käesoleva määruse üks eesmärk kohandada õigusraamistikku selliselt, et õiguste litsentsimine ei takistaks liidus veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja et piiriülene kaasaskantavus oleks tagatud ilma lisakuludeta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, allalaadimine või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist ega HTML-küpsiste aktsepteerimist.

(13)  Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida teenusepakkuja pakub pärast õiguste omajalt konkreetse territooriumi jaoks asjaomaste õiguste saamist lepingu alusel oma tellijatele mis tahes vahendite abil, kaasa arvatud voogedastus, rakendused, allalaadimine või muu tehnoloogia, mis võimaldavad kõnealust sisu kasutada. Käesoleva määruse kohaldamisel ei loeta veebisisuteenuste pakkumise lepinguks sisu kohta käivate teadete tellijaks registreerumist ega HTML-küpsiste aktsepteerimist. Samuti tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta need veebisisuteenused, mida osutatakse üleeuroopaliste litsentside alusel vastavalt direktiivile 2014/26/EL.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on liikmesriigis, kus nad tavaliselt elavad, tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei paku kaasaskantavaid teenuseid tellija koduriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt.

(15)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult selliste veebisisuteenuste suhtes, millele tellijatel on liikmesriigis, kus nad tavaliselt elavad, tegelik juurdepääs ja mida nad saavad tegelikult kasutada konkreetse asukoha piiranguta, sest kui teenusepakkuja ei suuda pakkuda kaasaskantavaid teenuseid tellija elukohaliikmesriigis, siis ei oleks sobiv nõuda, et ta teeks seda piiriüleselt. Siiski, selleks et käesolev määrus mõjutaks märgatavalt ja praktiliselt lõppkasutajate elu, on oluline, et õiguste omajaid julgustataks üha enam lubama teenusepakkujatel osutada kaasaskantavaid teenuseid riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida pakutakse rahalise tasu eest. Selliste teenuste pakkujatel on võimalik teha kindlaks, milline on nende tellijate elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest omandatuks, kui selline rahaline tasu on makstud otse veebisisuteenuse pakkujale või mõnele muule osapoolele, näiteks isikule, kes pakub paketina telekommunikatsiooniteenust ja teise pakkuja opereeritavat veebisisuteenust.

(16)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida pakutakse rahalise tasu eest. Selliste teenuste pakkujatel on võimalik teha kindlaks, milline on nende tellijate elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest omandatuks, kui selline rahaline tasu on makstud otse veebisisuteenuse pakkujale või mõnele muule osapoolele, näiteks isikule, kes pakub paketina telekommunikatsiooniteenust ja teise pakkuja opereeritavat veebisisuteenust. Lõivude, eelkõige televisiooni või muu ringhäälingu litsentsitasude maksmist ei tohiks lugeda rahalise tasu maksmiseks käesoleva määruse tähenduses.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Tasuta pakutavad veebisisuteenused kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik. Tasuta pakutavad veebisisuteenused, mille pakkuja ei tee kindlaks, milline on tema tellijate elukohaliikmesriik, peaksid jääma käesoleva määruse kohaldamisalast välja, sest nende lisamine määruse kohaldamisalasse muudaks oluliselt selliste teenuste osutamise viisi ja tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud. Tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks tuleks kasutada teavet muude elukohaliikmesriigis pakutavate teenuste litsentsitasu maksmise kohta, interneti- või telefoniühenduse lepingu olemasolu, IP-aadressi või muud autentimisvahendit, kui need annavad teenusepakkujale piisava kindluse tellija elukohaliikmesriigi kohta.

(17)  Tasuta või sellise kohustusliku lõivu nagu ringhäälingu litsentsitasu eest pakutavatel veebisisuteenustel on võimalik olla lisatud käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui teenusepakkujad nii otsustavad, eeldusel et nad täidavad käesolevas määruses sätestatud tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemise nõudeid samamoodi nagu tasuliste veebisisuteenuste pakkujad. Kui teenusepakkujad sellise otsuse teevad, peaksid nad tellijaid ja autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajaid teavitama oma otsusest sellist võimalust kasutada.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta. Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus.

(18)  Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega nagu need, mida pakutakse nende elukohaliikmesriigis, ilma et see piiraks võimalust pääseda juurde kättesaadava sisu kohalikule versioonile liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei saa osapooled seda välja jätta, sellest erandeid teha ega selle mõju muuta ei lepinguga ega ka ühepoolselt teenusepakkuja poolt. Teenusepakkuja või õiguste omaja mis tahes tegevus, mis takistab tellija juurdepääsu teenusele või selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriigis viibimise ajal, näiteks teenuse funktsioonide või teenuse osutamise kvaliteedi piiramine, tähendaks veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohustusest kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva määrusega vastuolus.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Nõue, et veebisisuteenuste osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, võiks osutuda väga kulukaks teenusepakkujate ja sellest tulenevalt lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast ei ole käesoleva määrusega otstarbekas nõuda, et veebisisuteenuse pakkuja võtaks meetmeid, et tagada selliste teenuste osutamise kvaliteet kõrgemal tasemel kui see, mis on kättesaadav tellija valitud kohaliku veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis. Sellistel juhtudel ei vastuta teenusepakkuja selle eest, kui teenuse osutamise kvaliteet on madalam. Kui teenusepakkuja kohustub sõnaselgelt tagama teatava teenuse osutamise kvaliteedi tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, on selline kokkulepe teenusepakkuja jaoks siiski siduv.

(19)  Nõue, et veebisisuteenuste osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, võiks osutuda väga kulukaks teenusepakkujate ja sellest tulenevalt lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast ei ole käesoleva määrusega otstarbekas nõuda, et veebisisuteenuse pakkuja võtaks meetmeid, et tagada selliste teenuste osutamise kvaliteet kõrgemal tasemel kui see, mis on kättesaadav tellija valitud kohaliku veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis. Sellistel juhtudel ei vastuta teenusepakkuja selle eest, kui teenuse osutamise kvaliteet on madalam, tingimusel et madalamat kvaliteeti võib selgelt seostada objektiivsete põhjustega, nt kohaliku võrgutaristu kehva jõudlusega. Kui teenusepakkuja kohustub sõnaselgelt tagama teatava teenuse osutamise kvaliteedi tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, on selline kokkulepe teenusepakkuja jaoks siiski siduv, ning ta ei saa selle eest lisatasu nõuda või panna täiendavat halduskoormust tellijale. Pädevad turujärelevalveasutused peaksid perioodiliselt kontrollima, kas teenusepakkujate esitatud teenuste madalama kvaliteedi põhjendused on piisavad.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Tagamaks, et veebisisuteenuste pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma, et peaksid selleks omandama asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes pakuvad kaasaskantavaid veebisisuteenuseid seaduslikult tellija elukohaliikmesriigis, on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis.

(20)  Tagamaks, et veebisisuteenuste pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse pakkumise kohustust ilma, et peaksid selleks omandama asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes pakuvad kaasaskantavaid veebisisuteenuseid seaduslikult tellija elukohaliikmesriigis, on alati õigus pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, kui nood viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, et selliste veebisisuteenuste pakkumine, juurdepääs neile ja nende kasutamine loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Käesolev määrus ei takista teenusepakkujal pakkumast oma tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis, veebisisuteenust, mida teenusepakkuja pakub seaduslikult selles liikmesriigis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste litsentsimise seisukohast tähendab see, et teoste ja muude kaitstud materjalide reprodutseerimise, üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemise toimingud ning sui generis õigustega kaitstud andmebaasidega seotud ekstraktimise või taaskasutamise toimingud, mis leiavad aset, kui teenust pakutakse tellijatele siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Seepärast tuleks lugeda, et teenusepakkujad teostavad selliseid toimingud asjaomastelt õiguste omajatelt nende tellijate elukohaliikmesriigi jaoks saadud vastavate lubade põhjal. Alati kui teenusepakkuja teostab tellija liikmesriigis üldsusele edastamise või reprodutseerimise toimingu asjaomaste õiguste omajate loa põhjal, peaks tellijal, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, olema juurdepääs teenusele ja ta peaks saama seda kasutada ning vajaduse korral peaks ta saama teostada asjakohaseid reprodutseerimistoiminguid, näiteks allalaadimist, milleks tal oleks õigus oma elukohaliikmesriigis. Kui teenusepakkuja pakub veebisisuteenust tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, ja kui selline tellija kasutab teenust kooskõlas käesoleva määrusega, ei tohiks seda lugeda autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste või muude teenuse sisu seisukohast oluliste õiguste rikkumiseks.

(21)  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste litsentsimise seisukohast tähendab see, et teoste ja muude kaitstud materjalide reprodutseerimise, üldsusele edastamise ja kättesaadavaks tegemise toimingud ning sui generis õigustega kaitstud andmebaasidega seotud ekstraktimise või taaskasutamise toimingud, mis leiavad aset, kui teenust pakutakse tellijatele siis, kui nad viibivad ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, loetakse toimuvaks tellija elukohaliikmesriigis. Seepärast tuleks lugeda, et teenusepakkujad teostavad selliseid toimingud asjaomastelt õiguste omajatelt nende tellijate elukohaliikmesriigi jaoks saadud vastavate lubade põhjal. Alati kui teenusepakkuja teostab tellija liikmesriigis üldsusele edastamise või reprodutseerimise toimingu asjaomaste õiguste omajate loa põhjal, peaks tellijal, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, olema juurdepääs teenusele ja ta peaks saama seda kasutada ning vajaduse korral peaks ta saama teostada asjakohaseid reprodutseerimistoiminguid, näiteks allalaadimist, milleks tal oleks õigus oma elukohaliikmesriigis. Kui teenusepakkuja pakub veebisisuteenust tellijale, kes viibib ajutiselt mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, ja kui selline tellija kasutab teenust kooskõlas käesoleva määrusega, ei tohiks seda lugeda autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste või muude teenuse sisu seisukohast oluliste õiguste rikkumiseks. Elukohaliikmesriigis omandatud õigus piiriüleseks juurdepääsuks digitaalsele veebisisule on eranditult isiklikuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Teenusepakkujaid ei tohiks pidada vastutavaks mis tahes lepinguliste sätete rikkumise eest, mis on vastuolus kohustusega võimaldada nende tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. Seega ei tohiks kohaldada lepingulisi sätteid, mille eesmärk on keelata veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus või seda piirata.

(22)  Teenusepakkujaid ei tohiks pidada vastutavaks mis tahes lepinguliste sätete rikkumise eest, mis on vastuolus kohustusega võimaldada nende tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. Seega ei tohiks kohaldada lepingulisi sätteid, mille eesmärk on keelata veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus või seda piirata. Teenusepakkujatel ning veebisisuteenuste pakkumise jaoks vajalike õiguste omajatel ei tohiks olla lubatud käesoleva määruse kohaldamisest kõrvale hoiduda, valides omavaheliste lepingute või teenusepakkujate ja tellijate vaheliste lepingute suhtes kohaldatavaks õiguseks kolmanda riigi õiguse.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Teenusepakkujad peaksid tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Määrus võimaldab õiguste omajatel siiski nõuda, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid, et kontrollida, kas veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määrusega. Sealjuures on vaja tagada, et sellised nõutavad vahendid on mõistlikud ega lähe eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete hulka võivad kuuluda näiteks IP-aadressi juhuslike hetkeväärtuste määramine asukoha pideva seire asemel, üksikisikutele läbipaistva teabe pakkumine selle kohta, milliseid meetodeid kontrollimiseks kasutatakse ja millised on selle eesmärgid, ning asjakohased turvameetmed. Arvestades, et kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte asukoht, vaid see, millises liikmesriigis tellija teenust kasutab, ei tuleks sel otstarbel koguda ega töödelda täpseid asukohaandmeid. Samamoodi ei peaks olema vaja tellijat tuvastada, kui tema autentimine on pakutava teenuse osutamiseks piisav.

(23)  Teenusepakkujad peaksid võimaluste piires tagama, et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt sellest, millised on veebisisuteenuste kasutamise tingimused ja ulatus muudes liikmesriikides kui tellija elukohaliikmesriik. Määrusega nõutakse, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid, et kontrollida, kas veebisisuteenust pakutakse kooskõlas käesoleva määrusega. Sealjuures on vaja tagada, et sellised nõutavad vahendid jätavad teenusepakkujatele võimaluse teha uuendusi, on mõistlikud, mittesekkuvad, austavad eraelu puutumatust ega lähe eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed peaksid tellimise ajal põhinema elektroonilistel identifitseerimisvahenditel asukoha pideva seire asemel, üksikisikutele läbipaistva teabe pakkumisel selle kohta, milliseid meetodeid kontrollimiseks kasutatakse ja millised on selle eesmärgid, ning asjakohased turvameetmed. Arvestades, et kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte asukoht, vaid see, millises liikmesriigis tellija teenust kasutab, ei tuleks sel otstarbel koguda ega töödelda täpseid asukohaandmeid. Samamoodi ei peaks olema vaja tellijat tuvastada, kui tema autentimine on pakutava teenuse osutamiseks piisav. Kontrollimisprotsessi tuleks teostada lihtsal ja mittekumulatiivsel viisil, et tagada eraelu puutumatus ja andmekaitse, kasutades võimalikult palju teavet, mis on teenusepakkujale juba seaduslikult kättesaadav, ning kõige kergemaid ja lihtsamaid meetodeid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Käesoleva määruse tähenduses ei tohi tarbijad oma alaliseks elukohaks märkida rohkem kui üht liikmesriiki.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele ning õigust isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema kooskõlas direktiividega 95/46/27 ja 2002/58/EÜ28. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

(24)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja pereelu puutumatusele, õigusega isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva määruse alusel toimuva isikandmete töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas õigust era- ja pereelu puutumatusele, õigust isikuandmete kaitsele ja õigust intellektuaalomandile vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7, 8 ja 17; samuti peab see olema kooskõlas määrusega (EL) 2016/67927 ja direktiiviga 2002/58/EÜ28. Eelkõige peavad teenusepakkujad tagama, et igasugune käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine peab olema asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

__________________

__________________

27Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31−50).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37), mida nimetatakse pärast direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ muutmist e-privaatsuse direktiiviks.

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37), mida nimetatakse pärast direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ muutmist e-privaatsuse direktiiviks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Käesolev määrus ei tohiks mõjutada konkurentsieeskirjade kohaldamist, eriti aluslepingu artikleid 101 ja 102. Käesolevas määruses sätestatud norme ei tohiks kasutada konkurentsi piiramiseks viisil, mis on vastuolus aluslepinguga.

(25)  Käesolev määrus ei tohiks mõjutada konkurentsieeskirjade kohaldamist, eriti aluslepingu artikleid 101 ja 102. Käesolevas määruses sätestatud norme ei tohiks kasutada konkurentsi piiramiseks viisil, mis on vastuolus aluslepinguga. Samuti tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta need veebisisuteenused, millele juba kohaldatakse üleeuroopalisi litsentse vastavalt direktiivile 2014/26/EL.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Lepingud, mille alusel toimub sisu litsentsimine, sõlmitakse tavaliselt suhteliselt pikaks ajaks. Seepärast ja et tagada kõigile liidus elavatele tarbijatele võimalus kasutada veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust samal ajal ja ilma põhjendamatute viivitusteta, tuleks käesolevat määrust kohaldada ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on pärast seda kuupäeva pakutava veebisisuteenuse piiriülese kaasaskantavuse seisukohast olulised. See on vajalik ka selleks, et tagada siseturul tegutsevatele teenusepakkujatele võrdsed tingimused, et teenusepakkujad, kes sõlmisid õiguste omajatega pikaajalised lepingud, saaksid pakkuda oma tellijatele piiriülest kaasaskantavust sõltumata sellest, kas teenusepakkujal on võimalik sellised lepingud uuesti läbi rääkida. Lisaks peaks selline säte tagama, et kui teenusepakkujad teevad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse jaoks vajalikud ettevalmistused, saaksid nad pakkuda sellist kaasaskantavust kogu oma veebisisu puhul. Ja lõpuks peaks see andma õiguste omajatele võimaluse, et nad ei pea oma kehtivaid litsentsilepinguid uuesti läbi rääkima, et teenusepakkujad saaksid pakkuda piiriülest kaasaskantavust.

(26)  Lepingud, mille alusel toimub sisu litsentsimine, sõlmitakse tavaliselt suhteliselt pikaks ajaks. Seepärast ja et tagada kõigile liidus elavatele tarbijatele võimalus kasutada veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust samal ajal ja ilma põhjendamatute viivitusteta, tuleks käesolevat määrust kohaldada ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on pärast seda kuupäeva pakutava veebisisuteenuse piiriülese kaasaskantavuse seisukohast olulised, ning ilma lisakuludeta. See on vajalik ka selleks, et tagada siseturul tegutsevatele teenusepakkujatele, eriti VKEdele võrdsed tingimused, et teenusepakkujad, kes sõlmisid õiguste omajatega pikaajalised lepingud, saaksid pakkuda oma tellijatele piiriülest kaasaskantavust sõltumata sellest, kas teenusepakkujal on võimalik sellised lepingud uuesti läbi rääkida. Lisaks peaks selline säte tagama, et kui teenusepakkujad teevad oma teenuste piiriülese kaasaskantavuse jaoks vajalikud ettevalmistused, saaksid nad pakkuda sellist kaasaskantavust kogu oma veebisisu puhul. Ja lõpuks peaks see andma õiguste omajatele võimaluse, et nad ei pea oma kehtivaid litsentsilepinguid uuesti läbi rääkima, et teenusepakkujad saaksid pakkuda piiriülest kaasaskantavust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärgiks olevat õigusraamistiku kohandamist selliselt, et liidus pakutaks veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust; seega on meetme ulatuse ja toime tõttu seda parem saavutada liidu tasandil ning seepärast võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Seega ei mõjuta käesolev määrus oluliselt õiguste litsentsimise viise ega kohusta õiguste omajaid ega teenusepakkujaid lepinguid uuesti läbi rääkima. Pealegi ei nõua käesolev määrus teenusepakkujalt meetmete võtmist, et tagada veebisisuteenuste osutamise kvaliteet väljaspool tellija elukohaliikmesriiki. Lisaks ei kohaldata käesolevat määrust teenusepakkujate suhtes, kes pakuvad teenuseid tasuta ja kes ei tee kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik. Seega ei põhjusta see ebaproportsionaalseid kulusid,

(29)  Liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärgiks olevat õigusraamistiku kohandamist selliselt, et liidus pakutaks veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust; seega on meetme ulatuse ja toime tõttu seda parem saavutada liidu tasandil ning seepärast võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Seega ei mõjuta käesolev määrus oluliselt õiguste litsentsimise viise ega kohusta õiguste omajaid ega teenusepakkujaid lepinguid uuesti läbi rääkima. Pealegi ei nõua käesolev määrus teenusepakkujalt meetmete võtmist, et tagada veebisisuteenuste osutamise kvaliteet väljaspool tellija elukohaliikmesriiki. Lisaks ei kohaldata käesolevat määrust teenusepakkujate suhtes, kes pakuvad teenuseid tasuta ja kes ei tee kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik. Seega ei põhjusta see ebaproportsionaalseid kulusid veebisisuteenuste pakkujatele, õiguste omajatele ega lõppkasutajatele,

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis tagamaks, et veebisisuteenuste tellijatel liidus on juurdepääs sellistele teenustele ja et nad saavad neid kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus liikmesriigis.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis tagamaks, et veebisisuteenuste tellijatel liidus, kui nad viibivad ajutiselt muus liikmesriigis kui nende elukohaliikmesriik, on juurdepääs sellistele teenustele ja et nad saavad neid kasutada ilma lisakuludeta täpselt samuti, nagu nad seda teevad oma elukohaliikmesriigis.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „tellija” – tarbija, kes võib teenusepakkujaga sõlmitud veebisisuteenuse pakkumise lepingu alusel pääseda juurde sellisele teenusele ja seda kasutada oma elukohaliikmesriigis;

(a)  „tellija” – tarbija, kes võib teenusepakkujaga sõlmitud veebisisuteenuse pakkumise lepingu alusel pääseda juurde sellisele teenusele ja seda kasutada oma elukohaliikmesriigis, rahalise tasu eest või tasuta, juhul kui asjaomane teenusepakkuja otsustab vabatahtlikult täita nõudeid seoses elukohariigi kindlaksmääramisega;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, kus tellija tavaliselt elab;

(c)  „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, kus tellija tavaliselt elab, mis on tellimisprotsessi käigus kindlaks tehtud ja eelnevalt kontrollitud;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „ajutine viibimine” – tellija viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik;

(d)  „ajutine viibimine” – tellija ajutine viibimine mõnes muus liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik, olenemata sellise piiratud viibimise tegelikust kestusest, eeldusel et elukohaliikmesriik on kindlaks tehtud artikli 2 lõigu 2 alusel;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e – lõik 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  tasuta, eeldusel et teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik.

(2)  tasuta, eeldusel et teenusepakkuja teeb tulemuslikult kindlaks, milline on tellija elukohaliikmesriik, vastavalt tellija poolt elektrooniliselt esitatud avaldusele oma elukohaliikmesriigi kohta, võttes aluseks tellija maksuresidentsuse, isikutunnistuse, määruse (EL) nr 910/2014 kohased elektrooniliste identifitseerimisvahendid, eelkõige teatatud e-identimise süsteemid, või muu e-dokumendi, mis kinnitab tellija elukohta;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Veebisisuteenuse pakkuja võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival tellijal pääseda juurde veebisisuteenusele ja seda kasutada.

(1)  Tasulise või tasuta veebisisuteenuse pakkuja, kes on eelnevalt ja proportsionaalselt teinud kindlaks tellija elukohaliikmesriigi, võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival tellijal ilma lisatasuta pääseda juurde veebisisuteenusele, mille jaoks kasutajal on seaduslik tellimus, ja seda kasutada.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Veebisisuteenuse pakkuja teavitab tellijat lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedist.

(3)  Veebisisuteenuse pakkuja annab tellijale teavet lõike 1 kohaselt pakutava veebisisuteenuse osutamise kvaliteedi ja selle võimalike piirangute kohta enne teenuse pakkumist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Mis tahes lepingulised sätted, kaasa arvatud ühelt poolt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisu kasutamise jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt poolt teenusepakkujate, aga ka teenusepakkujate ja tellijate vahelised lepingulised sätted, mis on vastuolus artikli 3 lõigetega 1 ja 4, jäetakse kohaldamata.

(1)  Mis tahes lepingulised sätted, kaasa arvatud ühelt poolt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes muude, veebisisuteenuste sisu kasutamise jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt poolt teenusepakkujate, aga ka teenusepakkujate ja tellijate vahelised lepingulised sätted, mis võivad takistada käesoleva määruse rakendamist, jäetakse kohaldamata.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Olenemata lõikest 1 võivad autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajad või mis tahes muude, veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste omajad nõuda, et teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke vahendeid kontrollimaks, et veebisisuteenust pakutakse kooskõlas artikli 3 lõikega 1, eeldusel et nõutavad vahendid on mõistlikud ega lähe nende eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

välja jäetud

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse raames toimuv isikuandmete töötlemine, kaasa arvatud artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimise jaoks vajalik isikuandmete töötlemine peab olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja direktiiviga 2002/58/EÜ.

Käesoleva määruse raames toimuv isikuandmete töötlemine peab olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja direktiiviga 2002/58/EÜ.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Tehnoloogianeutraalsuse põhimõte

 

Tarbijatel peab olema vabadus valida, millist tüüpi seadmeid või tehnoloogiat nad turul kättesaadavatest kasutavad veebisisule juurdepääsemiseks, ja neid vabalt vahetada. Kaasaskantavad teenused ei tohiks sõltuda täiendavatest tehnilistest nõuetest ning neid tuleb osutada tehnoloogiliselt neutraalses ja koostalitlusvõimelises riist- ja tarkvarakeskkonnas.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Hindamine

 

Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist hindab komisjon määruse rakendamist ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande koos oma järeldustega.

 

Aruanne hõlmab hinnangut piiriülese kaasaskantavuse ja elukohaliikmesriigi kindlakstegemise vahendite kasutamisele, selles pööratakse erilist tähelepanu sellele, kas loodud ja rakendatud lahendustel on positiivne või negatiivne mõju digitaalse ühtse turu arengule, ning vajaduse korral antakse hinnang ka määruse läbivaatamise vajadusele. Komisjoni aruandega kaasneb vajaduse korral seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [kuupäev: 6 kuud pärast avaldamiskuupäeva].

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [kuupäev: 12 kuud pärast avaldamiskuupäeva], mis ei välista teenusepakkujate poolt kaasaskantavuse tagamist kohe, kui nad on võimelised seda käesoleva määruse alusel tegema.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Internetipõhiste sisuteenuste piiriülene ülekantavus siseturul

Viited

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

12.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

25.2.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.7.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Internetipõhiste sisuteenuste piiriülene ülekantavus siseturul

Viited

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.12.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

12.5.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Esitamise kuupäev

9.12.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika